5.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 321/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2254

оd 2. prosinca 2015.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi (EEZ) br. 2658/87, potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su Opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije, a u cilju primjene tarifa i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim Općim pravilima, robu opisanu u stupcu 1 tablice iz Priloga ovoj Uredbi potrebno je razvrstati pod odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2, a na temelju razloga navedenih u stupcu 3.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 korisnik može obvezujuće tarifne informacije izdane za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, nastaviti navoditi tijekom određenog razdoblja (2). Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice iz Priloga razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u skladu s odgovarajućom oznakom KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

Obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Heinz ZOUREK

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Razlozi

(1)

(2)

(3)

Uvezani proizvod s tvrdim koricama (takozvana foto-knjiga) izrađen od papira dimenzija približno 21 cm × 31 cm s tiskanim personaliziranim fotografijama u punim bojama i kratkim tekstom koji se odnosi na aktivnosti, događanja, osobe itd. koji su prikazani na dotičnim fotografijama.

4911 91 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 4911 i 4911 91 00.

Isključeno je razvrstavanje u tarifni broj 4901 kao knjiga jer se proizvod ne upotrebljava za čitanje (vidjeti i napomene s objašnjenjem Harmoniziranog sustava uz tarifni broj 4901, prvi stavak).

Proizvod je namijenjen predstavljanju personaliziranih fotografija u privatne svrhe.

Stoga se razvrstava u oznaku KN 4911 91 00 kao fotografije.