25.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2170

оd 24. studenoga 2015.

o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (1), a posebno njezin članak 6.,

budući da:

(1)

Odlukom 94/800/EZ (2) Vijeće je sklopilo Sporazum o javnoj nabavi (dalje u tekstu „Sporazum”) (3). Sporazum bi se trebao primjenjivati na sve ugovore o javnoj nabavi čija vrijednost doseže ili prelazi iznose (dalje u tekstu „pragovi”) utvrđene u Sporazumu i izražene u obliku posebnih prava vučenja.

(2)

Jedan je od ciljeva Direktive 2014/24/EU omogućiti javnim naručiteljima koji primjenjuju tu Direktivu da istodobno ispunjavaju obveze utvrđene u Sporazumu. Kako bi se to postiglo, trebalo bi uskladiti pragove utvrđene navedenom Direktivom za ugovore o javnoj nabavi koji su obuhvaćeni i Sporazumom kako bi se osiguralo da odgovaraju pragovima iz Sporazuma, izraženima u eurima i zaokruženima na najbližu nižu vrijednost u tisućama eura.

(3)

Radi dosljednosti, primjereno je uskladiti i pragove u Direktivi 2014/24/EU koji nisu obuhvaćeni Sporazumom. Direktivu 2014/24/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Budući da se izračun izmijenjenih pragova mora izvršiti na temelju srednje vrijednosti eura tijekom određenog razdoblja koje završava 31. kolovoza, a izmijenjene pragove objavljuje se u Službenom listu Europske unije početkom studenoga, za donošenje ove uredbe trebao bi se primijeniti hitni postupak,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Direktiva 2014/24/EU mijenja se kako slijedi:

1.

članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) iznos „5 186 000 EUR” zamjenjuje se s „5 225 000 EUR”;

(b)

u točki (b) iznos „134 000 EUR” zamjenjuje se sa „135 000 EUR”;

(c)

u točki (c) iznos „207 000 EUR” zamjenjuje se s „209 000 EUR”;

2.

prvi stavak članka 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) iznos „5 186 000 EUR” zamjenjuje se s „5 225 000 EUR”;

(b)

u točki (b) iznos „207 000 EUR” zamjenjuje se s „209 000 EUR”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 94, 28.3.2014., str. 65.

(2)  Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986.–1994.) (SL L 336, 23.12.1994., str. 1.).

(3)  Sporazum je višestrani sporazum u okviru Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je Sporazuma uzajamno otvaranje tržišta javne nabave među njegovim strankama.