19.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 302/57


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2077

оd 18. studenoga 2015.

o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za jaja, proizvode od jaja i albumine podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 187. točke (a), (c) i (d),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 (2), a posebno njezin članak 9. točke (a), (b), (c) i (d) i članak 16. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 2014/668/EU (3) Vijeće je odobrilo potpisivanje, u ime Europske unije, i privremenu primjenu Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane („Sporazum”). Sporazumom se predviđa ukidanje carina na uvoz dobara podrijetlom iz Ukrajine, u skladu s Prilogom I.-A poglavlju I. Sporazuma. Dodatkom Prilogu I.-A predviđaju se uvozne carinske kvote za jaja, proizvode od jaja i albumine.

(2)

Do stupanja na snagu Sporazuma, u skladu s Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4), uvozne carinske kvote za jaja, proizvode od jaja i albumine za 2014. i 2015. otvorene su i njima se upravljalo u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 412/2014 (5).

(3)

Sporazum će se privremeno primjenjivati od 1. siječnja 2016. Stoga je potrebno otvoriti razdoblja godišnje uvozne carinske kvote od 1. siječnja 2016. nadalje. Kako bi se dala dužna važnost potrebama za opskrbom postojećeg i novonastalog proizvodnog, prerađivačkog i potrošačkog tržišta u pogledu konkurentnosti, pouzdanosti i neprekinutosti opskrbe i potrebe za očuvanjem ravnoteže tog tržišta, primjereno je da Komisija upravlja tim kvotama u skladu s člankom 184. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 14. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 510/2014.

(4)

Predmetnim uvoznim carinskim kvotama trebalo bi upravljati na temelju uvoznih dozvola. U tu svrhu trebalo bi primjenjivati Uredbu Komisije (EZ) br. 1301/2006 (6), ne dovodeći u pitanje dodatne uvjete utvrđene ovom Uredbom.

(5)

Uredbom Komisije (EZ) br. 376/2008 (7) utvrđuju se zajednička detaljna pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode. Tu bi Uredbu trebalo primjenjivati na uvozne dozvole izdane u skladu s ovom Uredbom, osim ako su primjerena odstupanja.

(6)

Za primjereno upravljanje carinskim kvotama trebalo bi položiti sredstvo osiguranja za uvozne dozvole u trenutku podnošenja zahtjeva za dozvolu.

(7)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1001/2013 (8) neke oznake KN u Prilogu I. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (9) zamijenjene su novim oznakama KN koje se sada razlikuju od onih navedenih u dodatku Prilogu I.-A poglavlju I. Sporazuma. Stoga bi u Prilogu I. ovoj Uredbi trebalo navesti nove oznake KN.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Otvaranje carinskih kvota i upravljanje njima

1.   Od 2016. ovom Uredbom otvaraju se godišnje uvozne carinske kvote za sektor jaja i proizvode od albumina navedene u Prilogu I. te se njima upravlja, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

2.   Količina proizvoda obuhvaćena kvotama iz stavka 1., primjenjiva stopa carine i redni brojevi utvrđeni su u Prilogu I.

3.   Uvoznom carinskom kvotom iz stavka 1. upravlja se na temelju uvoznih dozvola.

4.   Primjenjuju se uredbe (EZ) br. 1301/2006 i (EZ) br. 376/2008, osim ako je ovom Uredbom predviđeno drukčije.

5.   Za potrebe ove Uredbe masa proizvoda od jaja pretvara se u ekvivalent jaja u ljusci u skladu s uobičajenim normativima proizvodnje utvrđenima u Prilogu 69. Uredbi Komisije (EEZ) br. 2454/93 (10).

6.   Za potrebe ove Uredbe masa albumina iz mlijeka pretvara se u ekvivalent jaja u ljusci u skladu s uobičajenim normativima proizvodnje od 7,00 za sušene albumine iz mlijeka (oznaka KN 3502 20 91) i 53,00 za druge albumine iz mlijeka (oznaka KN 3502 20 99) na temelju načela pretvorbe utvrđenih u Prilogu 69. Uredbi (EEZ) br. 2454/93.

Članak 2.

Razdoblja uvozne carinske kvote

Količina proizvoda utvrđena za godišnju uvoznu carinsku kvotu za svaki redni broj iz Priloga I. dijeli se na četiri podrazdoblja kako slijedi:

(a)

25 % od 1. siječnja do 31. ožujka;

(b)

25 % od 1. travnja do 30. lipnja;

(c)

25 % od 1. srpnja do 30. rujna;

(d)

25 % od 1. listopada do 31. prosinca.

Članak 3.

Zahtjevi za uvoznu dozvolu i uvozne dozvole

1.   Puštanje u slobodni promet količina dodijeljenih u okviru uvoznih carinskih kvota iz članka 1. stavka 1. podliježe predočenju uvozne dozvole.

2.   Sredstvo osiguranja od 20 EUR na 100 kilograma polaže gospodarski subjekt u trenutku podnošenja zahtjeva za uvoznu dozvolu.

3.   Zahtjevi za uvoznu dozvolu odnose se na samo jedan redni broj. Mogu se odnositi na nekoliko proizvoda obuhvaćenih različitim oznakama KN. U tom slučaju sve oznake KN upisuju se u polje 15. zahtjeva za uvoznu dozvolu, a njihovi opisi u polje 16. dozvole. U slučaju carinske kvote 09.4275 utvrđene u Prilogu I. ukupna količina pretvara se u ekvivalent jaja u ljusci.

4.   Zahtjevi za uvoznu dozvolu i dozvole sadržavaju:

(a)

u polju 8. ime „Ukrajina” kao država podrijetla i polje „da” označeno križićem;

(b)

u polju 20. jedan od unosa iz Priloga II.

5.   U svakoj dozvoli navodi se količina za svaku oznaku KN.

6.   Zahtjevi za uvozne dozvole podnose se tijekom prvih sedam dana mjeseca koji prethodi svakom podrazdoblju iz članka 2.

7.   Zahtjevi za uvoznu dozvolu izdaju se za količinu od najmanje jedne tone i najviše 10 % količine raspoložive za predmetnu kvotu u predmetnom podrazdoblju kvote.

8.   Države članice najkasnije 14. dana mjeseca u kojem su zahtjevi podneseni obavješćuju Komisiju o ukupnim količinama proizvoda u svim zahtjevima, uključujući i podatke o tome da ih nema, a ta je količina izražena u kilogramima mase ekvivalenta jaja u ljusci u slučaju carinske kvote 09.4275 iz Priloga I. i kilogramima mase proizvoda u slučaju carinske kvote 09.4276 i raščlanjena je po rednom broju.

9.   Uvozne dozvole izdaju se od 23. dana mjeseca u kojem su zahtjevi podneseni do najkasnije posljednjeg dana tog mjeseca.

10.   Komisija prema potrebi utvrđuje količinu za koju nisu podneseni zahtjevi za dozvole i koja se automatski pribraja količini utvrđenoj za sljedeće podrazdoblje kvote.

Članak 4.

Valjanost uvoznih dozvola

Odstupajući od članka 22. Uredbe (EZ) br. 376/2008 uvozne dozvole važe 150 dana od prvog dana podrazdoblja za koje su izdane. Međutim rok važenja uvoznih dozvola istječe najkasnije 31. prosinca svakog razdoblja uvozne carinske kvote.

Članak 5.

Obavijesti Komisiji

1.   Odstupajući od članka 11. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1301/2006, države članice obavješćuju Komisiju najkasnije 10. dana nakon mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, o količinama, uključujući i podatke o tome da ih nema, obuhvaćenim dozvolama koje su izdale.

2.   Odstupajući od članka 11. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1301/2006, države članice obavješćuju Komisiju o količinama, uključujući i podatke o tome da ih nema, obuhvaćenima neiskorištenim ili djelomično iskorištenim uvoznim dozvolama, koje odgovaraju razlici između količina unesenih na poleđinu uvoznih dozvola i količina za koje su izdane:

(a)

zajedno s obavijestima iz članka 3. stavka 8. ove Uredbe o zahtjevima podnesenima za posljednje podrazdoblje razdoblja kvote;

(b)

za količine koje još nisu priopćene u vrijeme prvog obavješćivanja iz točke (a) najkasnije do 30. travnja nakon kraja svakog razdoblja uvozne carinske kvote.

3.   Države članice najkasnije do 30. travnja nakon kraja svakog razdoblja uvozne carinske kvote obavješćuju Komisiju o količinama proizvoda koje su stvarno puštene u slobodni promet tijekom tog razdoblja uvozne carinske kvote.

4.   U slučaju obavijesti iz stavaka 1., 2. i 3., količina se izražava u kilogramima mase ekvivalenta jaja u ljusci u slučaju carinske kvote 09.4275 iz Priloga I. i kilogramima mase proizvoda u slučaju carinske kvote 09.4276 i raščlanjena je po rednom broju.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 150, 20.5.2014., str. 1.

(3)  Odluka Vijeća 2014/668/EU od 23. lipnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu glave III. (uz iznimku odredbi koje se odnose na postupanje prema državljanima trećih zemalja koji su zakonito zaposleni kao radnici na državnom području druge stranke) i glava IV., V., VI. i VII. Sporazuma, kao i povezanih priloga i protokola (SL L 278, 20.9.2014., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o smanjenju ili ukidanju carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (SL L 118, 22.4.2014., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 412/2014 od 23. travnja 2014. o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za jaja, proizvode od jaja i albumine podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama (SL L 121, 24.4.2014., str. 32.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 376/2008 od 23. travnja 2008. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode (SL L 114, 26.4.2008., str. 3.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1001/2013 od 4. listopada 2013. o izmjenama Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 290, 31.10.2013., str. 1.).

(9)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(10)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).


PRILOG I.

Neovisno o pravilima tumačenja kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda smatra se okvirnom vrijednošću jer je primjena povlaštenih režima u kontekstu ovog Priloga utvrđena oznakama KN.

Redni broj

Oznake KN

Opis

Razdoblje uvoza

Količina u tonama

Primjenjiva carina

(EUR/tona)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Jaja peradi, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana; ptičja jaja, bez ljuske, i žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani na pari ili u vodi, oblikovani, zamrznuti ili na drugi način konzervirani, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili bez njih, uporabljivi za prehranu ljudi; albumini iz jaja i albumini iz mlijeka, uporabljivi za prehranu ljudi

Godina 2016.

1 500

(izraženo u ekvivalentu jaja u ljusci)

0

Godina 2017.

1 800

(izraženo u ekvivalentu jaja u ljusci)

Godina 2018.

2 100

(izraženo u ekvivalentu jaja u ljusci)

Godina 2019.

2 400

(izraženo u ekvivalentu jaja u ljusci)

Godina 2020.

2 700

(izraženo u ekvivalentu jaja u ljusci)

Od godine 2021.

3 000

(izraženo u ekvivalentu jaja u ljusci)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Jaja peradi, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana

 

3 000 (izraženo u neto masi)

0


PRILOG II.

Unosi iz članka 3. stavka 4. točke (b)

na bugarskom jeziku: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

na španjolskom jeziku: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

na češkom jeziku: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

na danskom jeziku: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

na njemačkom jeziku: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

na estonskom jeziku: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

na grčkom jeziku: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

na engleskom jeziku: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

na francuskom jeziku: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

na hrvatskom jeziku: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

na talijanskom jeziku: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

na latvijskom jeziku: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

na litavskom jeziku: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

na mađarskom jeziku: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

na malteškom jeziku: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

na nizozemskom jeziku: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

na poljskom jeziku: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

na portugalskom jeziku: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

na rumunjskom jeziku: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

na slovačkom jeziku: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

na slovenskom jeziku: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

na finskom jeziku: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

na švedskom jeziku: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077