18.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 301/22


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2066

оd 17. studenoga 2015.

o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije fizičkih osoba koje obavljaju ugradnju, servisiranje, održavanje, popravak ili stavljanje izvan pogona električnih rasklopnih uređaja koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove, ili prikupljanje fluoriranih stakleničkih plinova iz električnih rasklopnih uređaja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (1), a posebno njezin članak 10. stavak 12.,

budući da:

(1)

Uredba (EU) br. 517/2014 sadržava obveze u pogledu certifikacije fizičkih osoba u pogledu električnih rasklopnih uređaja koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove. Uz prikupljanje, njihovom su certifikacijom obuhvaćeni ugradnja, servisiranje, održavanje, popravak i stavljanje izvan pogona. Uredba (EU) br. 517/2014 sadržava i zahtjeve u pogledu sadržaja programa certificiranja koji sadržavaju informacije o relevantnim tehnologijama za zamjenu ili smanjenje uporabe fluoriranih stakleničkih plinova i sigurno rukovanje takvim tehnologijama.

(2)

Stoga je za potrebe primjene članka 10. Uredbe (EU) br. 517/2014 potrebno ažurirati minimalne zahtjeve u pogledu opsega aktivnosti, kao i vještina i znanja koji trebaju biti obuhvaćeni, te navesti načine certifikacije i uvjete za uzajamno priznavanje.

(3)

Kako bi se uzelo u obzir postojeće programe stjecanja kvalifikacija i certifikacije, posebno one koji su prihvaćeni na temelju Uredbe (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2) koja je od tada stavljena izvan snage, kao i zahtjeve utvrđene u Uredbi Komisije (EZ) br. 305/2008 (3), te zahtjeve treba uvrstiti u ovu Uredbu u mjeri u kojoj je to moguće.

(4)

Uredbu Komisije (EZ) br. 305/2008 potrebno je stoga staviti izvan snage.

(5)

Kako bi države članice imale vremena prilagoditi svoje programe certifikacije da bi se obuhvatile aktivnosti povezane s ugradnjom, servisiranjem, održavanjem, popravkom i stavljanjem izvan pogona električnih rasklopnih uređaja koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove, kao i prikupljanjem iz rasklopnih uređaja osim visokonaponskih sklopnih aparata iz Uredbe (EZ) br. 305/2008, primjereno je da se zahtjevi za posjedovanje potvrde u skladu s ovom Uredbom primjenjuju od 1. srpnja 2017. na aktivnosti povezane s ugradnjom, servisiranjem, održavanjem, popravkom i stavljanjem izvan pogona električnih rasklopnih uređaja koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 24. Uredbe (EU) br. 517/2014,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju minimalni zahtjevi za certifikaciju fizičkih osoba koje obavljaju ugradnju, servisiranje, održavanje, popravak, stavljanje izvan pogona električnih rasklopnih uređaja koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove ili prikupljanje fluoriranih stakleničkih plinova iz nepokretnih električnih rasklopnih uređaja, kao i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikata izdanih u skladu s tim zahtjevima.

Članak 2.

Certifikacija fizičkih osoba

1.   Fizičke osobe koje obavljaju aktivnosti iz članka 1. nositelji su certifikata iz članka 3.

2.   Fizičke osobe koje obavljaju neku od aktivnosti iz članka 1. ne podliježu zahtjevu utvrđenom u stavku 1. ovog članka ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

upisani su u tečaj osposobljavanja radi dobivanja certifikata kojim je obuhvaćena relevantna aktivnost; i

(b)

obavljaju aktivnost pod nadzorom osobe koja posjeduje certifikat za tu aktivnost i koja je u potpunosti odgovorna za ispravnu provedbu aktivnosti.

Odstupanje predviđeno prvim podstavkom primjenjuje se za trajanje razdoblja provedenog u obavljanju aktivnosti iz članka 1. koje ukupno ne traje dulje od 12 mjeseci.

3.   Ova se Uredba ne primjenjuje na aktivnost proizvodnje i popravka provedenu nad električnim rasklopnim uređajima na lokaciji proizvođača.

Članak 3.

Izdavanje certifikata fizičkim osobama

1.   Certifikacijsko tijelo iz članka 4. izdaje certifikat fizičkim osobama koje su položile teorijski i praktični ispit koje je organiziralo evaluacijsko tijelo iz članka 5., kojim su obuhvaćeni minimalne vještine i znanje utvrđeni u Prilogu I.

2.   Certifikat sadržava najmanje sljedeće:

(a)

naziv certifikacijskog tijela, puno ime nositelja, broj certifikata i datum isteka ako postoji;

(b)

aktivnosti koje nositelj certifikata ima pravo obavljati;

(c)

datum izdavanja i potpis izdavatelja.

3.   Nositelji certifikata izdanih u skladu s Uredbom (EZ) br. 305/2008 smatraju se kvalificiranima za obavljanje svih aktivnosti iz članka 1. i certifikacijsko tijelo iz članka 4. smije izdati certifikat nositelju te kvalifikacije bez potrebe za ponavljanjem ispita.

Članak 4.

Certifikacijsko tijelo

1.   Certifikacijsko tijelo predviđeno je nacionalnim pravom ili ga određuje nadležno tijelo države članice ili druga tijela koja imaju ovlasti za to, kao tijelo koje smije izdavati certifikate fizičkim osobama koje sudjeluju u aktivnosti iz članka 1.

Certifikacijsko tijelo nepristrano je pri obavljanju svojih aktivnosti.

2.   Certifikacijsko tijelo utvrđuje i primjenjuje postupke za izdavanje, poništenje i povlačenje certifikata.

3.   Certifikacijsko tijelo vodi evidenciju na temelju koje je moguće provjeriti status certificirane osobe. Evidencijom se dokazuje da je postupak certifikacije uspješno proveden. Evidencija se čuva najmanje pet godina.

Članak 5.

Evaluacijsko tijelo

1.   Evaluacijsko tijelo koje je odredilo nadležno tijelo države članice ili druga tijela koja imaju ovlasti za to, organizira ispite za fizičke osobe iz članka 1. Certifikacijsko tijelo iz članka 4. može ispunjavati i uvjete potrebne za evaluacijsko tijelo.

Evaluacijsko tijelo nepristrano je pri obavljanju svojih aktivnosti.

2.   Ispiti se planiraju i strukturiraju tako da se osigurava obuhvaćanje minimalnih vještina i znanja određenih u Prilogu I.

3.   Evaluacijsko tijelo usvaja postupke izvješćivanja i vodi evidenciju kojom dokumentira pojedinačne i ukupne rezultate ocjenjivanja.

4.   Evaluacijsko tijelo osigurava da ispitivači koji su raspoređeni na neki ispit posjeduju potrebno znanje o relevantnim metodama ispitivanja i ispitnim dokumentima kao i primjerenu stručnost u području koje se ispituje. Ono isto tako osigurava da su pri praktičnoj provjeri znanja dostupni potrebna oprema, alati i materijali.

Članak 6.

Obavješćivanje

1.   Do 1. siječnja 2017. države članice obavješćuju Komisiju o nazivima i podacima za kontakt tijela za certifikaciju fizičkih osoba obuhvaćenih člankom 4. te o nazivima certifikata za fizičke osobe koji su u skladu sa zahtjevima iz članka 3., primjenom formata utvrđenog Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2065 (4).

2.   Države članice ažuriraju obavijest dostavljenu u skladu sa stavkom 1. novim relevantnim informacijama i dostavljaju je Komisiji bez odgode.

Članak 7.

Uvjeti za uzajamno priznavanje

1.   Uzajamno priznavanje certifikata izdanih u drugim državama članicama primjenjuje se samo na certifikate izdane u skladu s člankom 3.

2.   Države članice mogu zahtijevati od nositelja certifikata izdanih u drugoj državi članici da osiguraju prijevod certifikata na drugi službeni jezik Unije.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 305/2008 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu (EZ) br. 305/2008 stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, članak 2. stavak 1. primjenjuje se od 1. srpnja 2017. na fizičke osobe koje se bave ugradnjom, servisiranjem, održavanjem, popravkom i stavljanjem izvan pogona električnih rasklopnih uređaja koji sadržavaju fluorirane stakleničke plinove i prikupljanjem fluoriranih stakleničkih plinova iz nepokretnih električnih rasklopnih uređaja, osim visokonaponskih sklopnih aparata iz Uredbe (EZ) br. 305/2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 150, 20.5.2014., str. 195.

(2)  Uredba (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (SL L 161, 14.6.2006., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 305/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje rekuperira određene fluorirane stakleničke plinove iz visokonaponskih sklopnih aparata (SL L 92, 3.4.2008., str. 17.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2065 od 17. studenoga 2015. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, formata kojim se države članice koriste za obavješćivanje o svojim programima osposobljavanja i certifikacije (vidjeti stranicu 14. ovoga Službenog lista).


PRILOG I.

Minimalni zahtjevi u pogledu vještina i znanja koje trebaju obuhvatiti evaluacijska tijela

Ispit iz članka 3. stavka 1. i članka 5. stavka 2. obuhvaća sljedeće:

(a)

teorijsku provjeru znanja koja obuhvaća jedno pitanje ili više njih kojima se provjeravaju vještina ili znanje, označenu u stupcu „Vrsta testa” slovom (T);

(b)

praktičnu provjeru znanja u kojoj kandidat obavlja odgovarajući zadatak koristeći se odgovarajućim materijalom, alatima i opremom, označenu u stupcu „Vrsta testa” slovom (P).

Br.

Minimalno znanje i vještine

Vrsta testa

1.

Osnovno poznavanje bitnih pitanja u području zaštite okoliša (klimatske promjene, potencijal globalnog zatopljenja), relevantnih odredaba Uredbe (EU) br. 517/2014 i relevantnih provedbenih akata

T

2.

Fizikalna, kemijska i ekološka svojstva SF6

T

3.

Korištenje SF6 u električnim uređajima (izolacija, gašenje električnog luka)

T

4.

Kvaliteta SF6, u skladu s odgovarajućim industrijskim standardima

T

5.

Poznavanje projektiranja električne opreme

T

6.

Provjera kvalitete SF6

P

7.

Prikupljanje SF6 i mješavina SF6 i pročišćavanje SF6

P

8.

Skladištenje i prijevoz SF6

T

9.

Rad opreme za prikupljanje SF6

P

10.

Rad plinonepropusnih sustava, ako je potrebno

P

11.

Ponovna uporaba SF6 i različite kategorije ponovne uporabe

T

12.

Rad na otvorenim odjeljcima izoliranima sa SF6

P

13.

Neutralizacija nusproizvoda SF6

T

14.

Praćenje SF6i primjerene obveze bilježenja podataka na temelju nacionalnog zakonodavstva, zakonodavstva Unije ili međunarodnih sporazuma

T

15.

Smanjenje propuštanja i provjere nepropusnosti

T

16.

Osnovno poznavanje bitnih tehnologija za zamjenu ili smanjenje uporabe fluoriranih stakleničkih plinova i sigurno rukovanje njima.

T


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 305/2008

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 2.

Članak 4.

Članak 3.

Članak 5.

Članak 4.

Članak 6.

Članak 5.

Članak 7.

Članak 6.

Članak 8.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Prilog

Prilog I.

Prilog II.