12.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 295/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2014

оd 11. studenoga 2015.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima i predlošcima za podnošenje informacija nadzorniku grupe i za razmjenu informacija među nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (1), a posebno njezin članak 249. stavak 4.,

budući da:

(1)

Ne dovodeći u pitanje druge oblike suradnje i razmjene informacija koje se mogu odvijati dvostrano ili višestrano među nadzornim tijelima, postupci i predlošci osobito su potrebni kako bi se omogućila učinkovita i usklađena razmjena informacija među nadzornim tijelima unutar kolegija nadzornika jer bi kolegij nadzornika trebao biti glavna platforma za razmjenu informacija među nadzornim tijelima grupe.

(2)

Ti postupci i predlošci namijenjeni su nadzornim tijelima unutar kolegija nadzornika koja u okviru koordinacijskog sporazuma odlučuju o informacijama koje su potrebne za djelatnosti kolegija nadzornika i načinima na koje bi se trebale razmjenjivati u skladu s člankom 357. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (2).

(3)

Za djelotvoran i učinkovit nadzor zahtijeva se da se pri razmjeni informacija i suradnji među nadzornim tijelima uzmu u obzir priroda, opseg i složenost grupe, dostupnost i vrsta informacija te najnoviji i relevantni podaci.

(4)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje.

(5)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za osiguranje osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Razmjena informacija među nadzornim tijelima unutar kolegija nadzornika

Nadzorna tijela unutar kolegija nadzornika razmjenjuju sustavno informacije, barem na godišnjoj osnovi ili prema potrebi na ad hoc osnovi.

Članak 2.

Rok za razmjenu informacija

1.   Nadzorna tijela unutar kolegija nadzornika dogovaraju rok za razmjenu svih informacija koje se razmjenjuju sustavno ili na ad hoc osnovi.

2.   Predmetna nadzorna tijela unaprijed se obavješćuju o odstupanjima od dogovorenih rokova uz odgovarajuće obrazloženje.

Članak 3.

Načini razmjene informacija

Nadzorna tijela unutar kolegija nadzornika dogovaraju zaštićeni elektronički oblik za razmjenu informacija i format podataka u kojem će se te informacije razmjenjivati.

Članak 4.

Valuta

Osim ako nadzorna tijela unutar kolegija nadzornika drugačije odluče u okviru koordinacijskog sporazuma sklopljenog u skladu s člankom 248. stavkom 4. Direktive 2009/138/EZ, nadzorna tijela iskazuju iznose u okviru razmjene informacija unutar kolegija nadzornika u valuti u kojoj su informacije iskazane.

Članak 5.

Jezik

Osim ako nadzorna tijela unutar kolegija nadzornika drugačije odluče u okviru koordinacijskog sporazuma sklopljenog u skladu s člankom 248. stavkom 4. Direktive 2009/138/EZ, nadzorna tijela razmjenjuju informacije na jeziku koji se najbolje razumije u okviru kolegija nadzornika.

Članak 6.

Pregled informacija koje treba razmjenjivati unutar kolegija nadzornika

Nadzornik grupe drugim nadzornim tijelima unutar kolegija nadzornika dostavlja pregled informacija koje treba razmjenjivati u skladu s člankom 357. Delegirane uredbe (EU) 2015/35 koristeći se predloškom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 7.

Podnošenje glavnih zaključaka nakon postupka nadzornog pregleda

1.   Druga nadzorna tijela unutar kolegija nadzornika nadzorniku grupe podnose glavne zaključke donesene nakon postupka nadzornog pregleda provedenog na razini pojedinačnog društva u skladu s člankom 357. stavkom 2. točkom (c) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 koristeći se predloškom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

2.   Nadzornik grupe drugim nadzornim tijelima unutar kolegija nadzornika podnosi glavne zaključke donesene nakon postupka nadzornog pregleda provedenog na razini grupe u skladu s člankom 357. stavkom 3. točkom (a) podtočkom iii. Delegirane uredbe (EU) 2015/35 koristeći se predloškom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 8.

Suradnja i razmjena informacija među nadzornim tijelima izvan kolegija nadzornika

1.   Ako nadzorno tijelo unutar kolegija nadzornika razmjenjuje informacije koje su relevantne za nadzor grupe s nekim od drugih nadzornih tijela unutar kolegija nadzornika na dvostranoj ili višestranoj osnovi, to nadzorno tijelo nadzorniku grupe dostavlja te informacije u razumnom roku. Nadzornik grupe osigurava da se svim drugim dotičnim nadzornim tijelima unutar kolegija nadzornika informacije dostave na sljedećem sastanku kolegija nadzornika ili prije toga.

2.   Ako nadzorno tijelo unutar kolegija nadzornika primi od treće strane informacije koje su relevantne za nadzor grupe i razmjenjuje te informacije s nekim od drugih nadzornih tijela unutar kolegija nadzornika, to nadzorno tijelo u razumnom roku te informacije dostavlja nadzorniku grupe u najvećoj mjeri u kojoj je to moguće, poštujući ograničenja u pogledu povjerljivosti koje zahtijeva treća strana ili u skladu sa zakonodavstvom. Nadzornik grupe osigurava da se svim drugim dotičnim nadzornim tijelima unutar kolegija nadzornika informacije dostave na sljedećem sastanku kolegija nadzornika ili prije toga.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).


PRILOG I.

Pregled informacija koje treba razmjenjivati unutar kolegija nadzornika

Vrsta informacija

Naziv društva

Izvješće o solventnosti i financijskom stanju

Redovito nadzorno izvješće

Predlošci za kvantitativno izvješćivanje

Glavni zaključci postupka nadzornog pregleda

Ostali odabrani podaci

Sudjelujuće društvo

Element

 

 

 

 

 

Učestalost

 

 

 

 

 

Rok

 

 

 

 

 

Društvo kći

Element

 

 

 

 

 

Učestalost

 

 

 

 

 

Rok

 

 

 

 

 

Drugo povezano društvo

Element

 

 

 

 

 

Učestalost

 

 

 

 

 

Rok

 

 

 

 

 

U pregledu se utvrđuju elementi informacija koje treba razmjenjivati, uključujući relevantne dijelove narativnih izvješća, relevantne predloške za kvantitativno izvješćivanje, glavne zaključke nakon postupka nadzornog pregleda i ostale odabrane podatke zajedno s rokovima i učestalosti, kako je dogovoreno unutar kolegija nadzornika.


PRILOG II.

Podnošenje glavnih zaključaka postupka nadzornog pregleda

Naziv pojedinačnog društva ili grupe

 

Rezultat procjene rizika i relevantne planirane nadzorne aktivnosti

Opis

 

Nalazi izravnih nadzora/provjera i neizravnih nadzora

Opis

 

Relevatne nadzorne mjere

Opis

 

Glavni zaključci nakon postupka nadzornog pregleda uključuju rezultat procjene rizika, relevantne planirane nadzorne aktivnosti, nalaze izravnih nadzora, izravnih provjera i neizravnih nadzora te relevantne nadzorne mjere kako je dogovoreno unutar kolegija nadzornika.