11.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2002

оd 10. studenoga 2015.

o izmjeni priloga I.C i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (1), a posebno njezin članak 58. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) 1357/2014 (2) o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) izmjenjuju se definicije opasnih svojstava otpada radi usklađivanja s promjenama uvedenima Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Tom su izmjenom opasna svojstva H 1 – H 15 preimenovana u HP 1 – HP 15 kako bi se izbjegla moguća zabuna ili zamjena s oznakama upozorenja određenima Uredbom (EZ) br. 1272/2008. Ta se Uredba primjenjuje od 1. lipnja 2015.

(2)

U Prilogu I.C Uredbi (EZ) br. 1013/2006, u kojem se daju konkretne upute za ispunjavanje obrazaca obavijesti i dokumenata o prometu, poziva se na stare nazive opasnih svojstava pa bi stoga Prilog trebalo ažurirati.

(3)

Odlukom Komisije 2014/955/EU (5) zamjenjuje se otpad s popisa u Prilogu Odluci Komisije 2000/532/EZ (6) kako bi se u njemu odrazio tehnički i znanstveni napredak. Odluka 2014/955/EU primjenjuje se od 1. lipnja 2015.

(4)

U dijelu 2. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 navodi se otpad s popisa u Prilogu Odluci 2000/532/EZ. Zbog izmjene Odluke 2000/532/EZ trebalo bi Prilog V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 prilagoditi tim promjenama. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati od istog datuma, kao i Uredba (EU) br. 1357/2014 i Odluka 2014/955/EU.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1013/2006 trebalo bi stoga izmijeniti na odgovarajući način.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 39. Direktive 2008/98/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I.C i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. lipnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 190, 12.7.2006., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1357/2014 оd 18. prosinca 2014. o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva (SL L 365, 19.12.2014., str. 89.).

(3)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(5)  Odluka Komisije 2014/955/EU оd 18. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2000/532/EZ o popisu otpada u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 370, 30.12.2014., str. 44.).

(6)  Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).


PRILOG

Prilozi I.C i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U točki IV.25. Priloga I.C točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

Potpoglavlje (viii.): Ako je primjenjivo, ovdje navedite odgovarajuću H-oznaku ili odgovarajuće H-oznake, odnosno oznake koje označavaju opasna svojstva otpada (vidjeti popis skraćenica i oznaka koji je priložen uz obrazac obavijesti). Ako nema opasnih svojstava koja su obuhvaćena Baselskom konvencijom, ali je otpad opasan u skladu s Prilogom III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, navedite HP-oznaku ili HP-oznake u skladu s Prilogom III. i nakon HP-oznake upišite ‚EU’ (npr. HP 14 EU).”

2.

U Prilogu V. dio 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Dio 2.

Otpad naveden u Prilogu Odluci 2000/532/EZ  (1)

01

OTPAD KOJI NASTAJE KOD ISTRAŽIVANJA I KOPANJA RUDA, ISKOPAVANJA KAMENA I FIZIČKOG I KEMIJSKOG OBRAĐIVANJA RUDA

01 01

otpad od iskapanja minerala

01 01 01

otpad od iskapanja metalnih mineralnih sirovina

01 01 02

otpad od iskapanja nemetalnih mineralnih sirovina

01 03

otpad od fizičke i kemijske prerade metalnih mineralnih sirovina

01 03 04*

kisela jalovina od prerade sulfidne rude

01 03 05*

ostala jalovina koja sadržava opasne tvari

01 03 06

jalovina koja nije navedena pod 01 03 04 i 01 03 05

01 03 07*

ostali otpad od fizičke i kemijske prerade metalnih mineralnih sirovina koji sadržava opasne tvari

01 03 08

otpad u obliku prašine i praha koji nije naveden pod 01 03 07

01 03 09

crveni mulj iz proizvodnje aluminija koji nije naveden pod 01 03 10

01 03 10*

crveni mulj iz proizvodnje aluminija koji sadržava opasne tvari koje nisu otpad naveden pod 01 03 07

01 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

01 04

otpad od fizičke i kemijske prerade nemetalnih mineralnih sirovina

01 04 07*

otpad od fizičke i kemijske prerade nemetalnih mineralnih sirovina koji sadržava opasne tvari

01 04 08

otpadni šljunak i drobljeni kamen koji nisu navedeni pod 01 04 07

01 04 09

otpadni pijesak i glina

01 04 10

otpad u obliku prašine i praha koji nije naveden pod 01 04 07

01 04 11

otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07

01 04 12

jalovina i drugi otpad od ispiranja i čišćenja minerala koji nisu navedeni pod 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13

otpad od rezanja i piljenja kamena koji nije naveden pod 01 04 07

01 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

01 05

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja

01 05 04

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržava slatku vodu

01 05 05*

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržava ulja

01 05 06*

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržava opasne tvari

01 05 07

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržavaju barit i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržavaju kloride i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02

OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA HRANE I PRERADE

02 01

otpad iz poljoprivrede, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva

02 01 01

muljevi od pranja i čišćenja

02 01 02

otpadna životinjska tkiva

02 01 03

otpadna biljna tkiva

02 01 04

otpadna plastika (osim ambalaže)

02 01 06

životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući onečišćenu slamu) te otpadne vode, koji se posebno skupljaju i obrađuju izvan mjesta njihova nastanka

02 01 07

otpad iz šumarstva

02 01 08*

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu koji sadržava opasne tvari

02 01 09

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu koji nije naveden pod 02 01 08

02 01 10

otpadni metal

02 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 02

otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i ostale hrane životinjskog podrijetla

02 02 01

muljevi od pranja i čišćenja

02 02 02

otpadna životinjska tkiva

02 02 03

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 02 04

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 03

otpad od pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i ekstrakta kvasca, pripremanja melase i fermentacije

02 03 01

muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije

02 03 02

otpad od sredstava za konzerviranje

02 03 03

otpad od ekstrakcije otapalom

02 03 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 03 05

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 04

otpad od proizvodnje šećera

02 04 01

zemlja od čišćenja i pranja repe

02 04 02

kalcij karbonat koji nije u skladu sa specifikacijom

02 04 03

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 05

otpad iz proizvodnje mljekarskih proizvoda

02 05 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 05 02

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 06

otpad iz pekarstva i slastičarstva

02 06 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 06 02

otpad od sredstava za konzerviranje

02 06 03

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 07

otpad nastao proizvodnjom alkoholnih i bezalkoholnih pića (osim kave, čaja i kakaa)

02 07 01

otpad od pranja, čišćenja i mehaničke obrade sirovina

02 07 02

otpad od destilacije alkohola

02 07 03

otpad od kemijske obrade

02 07 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 07 05

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

03

OTPAD OD PRERADE DRVA I PROIZVODNJE PLOČA I NAMJEŠTAJA, CELULOZE, PAPIRA I KARTONA

03 01

Otpad od prerade drva i proizvodnje ploča i namještaja

03 01 01

otpadna kora i pluto

03 01 04*

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji sadržavaju opasne tvari

03 01 05

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04

03 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

03 02

otpad od zaštite drva

03 02 01*

nehalogenirana organska sredstva za zaštitu drva

03 02 02*

organo-klorna sredstva za zaštitu drva

03 02 03*

organo-metalna sredstva za zaštitu drva

03 02 04*

anorganska sredstva za zaštitu drva

03 02 05*

ostala sredstva za zaštitu drva koja sadržavaju opasne tvari

03 02 99

sredstva za zaštitu drva koja nisu specificirana na drugi način

03 03

otpad od proizvodnje i prerade celuloze, papira i kartona

03 03 01

otpadna kora i drvo

03 03 02

muljevi od obrade sulfitnih lugova (od oporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)

03 03 05

muljevi od obezbojenja kod recikliranja papira

03 03 07

mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona

03 03 08

otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenih recikliranju

03 03 09

otpadni vapneni mulj

03 03 10

škart od vlakana, muljevi od vlakana, punila i premaza iz mehaničke separacije

03 03 11

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 03 03 10

03 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

04

OTPAD IZ KOŽARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE

04 01

otpad iz kožarske i krznarske industrije

04 01 01

otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom

04 01 02

otpad od krečenja sirove kože

04 01 03*

otpad od odmašćivanja koji sadržava otapala bez tekuće faze

04 01 04

tekućine od štavljenja koje sadržavaju krom

04 01 05

tekućine od štavljenja koje ne sadržavaju krom

04 01 06

muljevi, posebno od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka, koji sadržavaju krom

04 01 07

muljevi, posebno od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka, koji ne sadržavaju krom

04 01 08

otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci, prah od poliranja) koja sadržava krom

04 01 09

otpad od obrade i završne obrade

04 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

04 02

otpad iz tekstilne industrije

04 02 09

otpad od složenih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)

04 02 14*

otpad od završne obrade koji sadržava organska otapala

04 02 15

otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14

04 02 16*

bojila i pigmenti, koji sadržavaju opasne tvari

04 02 17

bojila i pigmenti, koji nisu navedeni pod 04 02 16

04 02 19*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

04 02 20

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 04 02 19

04 02 21

otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana

04 02 22

otpad od prerađenih tekstilnih vlakana

04 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

05

OTPAD OD PRERADE NAFTE, PROČIŠĆIVANJA PRIRODNOG PLINA I PIROLITIČKE OBRADE UGLJENA

05 01

otpad od prerade nafte

05 01 02*

muljevi od odsoljavanja

05 01 03*

talozi s dna spremnika

05 01 04*

kiseli muljevi iz alkilacije

05 01 05*

razlivena nafta

05 01 06*

zauljeni muljevi od održavanja uređaja i opreme

05 01 07*

kiseli katrani

05 01 08*

ostali katrani

05 01 09*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

05 01 10

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 05 01 09

05 01 11*

otpad od čišćenja goriva lužinama

05 01 12*

ulja koja sadržavaju kiseline

05 01 13

muljevi od pripreme napojne vode za kotlove

05 01 14

otpad iz rashladnih stupova

05 01 15*

istrošene gline za filtraciju

05 01 16

otpad koji sadržava sumpor iz procesa odsumporavanja nafte

05 01 17

Bitumen

05 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

05 06

otpad od pirolitičke obrade ugljena

05 06 01*

kiseli katrani

05 06 03*

ostali katrani

05 06 04

otpad iz rashladnih stupova

05 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

05 07

otpad od pročišćavanja i transporta prirodnog plina

05 07 01*

otpad koji sadržava živu

05 07 02

otpad koji sadržava sumpor

05 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06

OTPAD IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

06 01

otpad od proizvodnje, formulacije, opskrbe i uporabe (PFOU) kiselina

06 01 01*

sumporna i sumporasta kiselina

06 01 02*

solna kiselina

06 01 03*

fluorovodična kiselina

06 01 04*

fosforna i fosforasta kiselina

06 01 05*

nitratna i nitritna kiselina

06 01 06*

ostale kiseline

06 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 02

otpad od PFOU lužina

06 02 01*

kalcijev hidroksid

06 02 03*

amonijev hidroksid

06 02 04*

natrijev i kalijev hidroksid

06 02 05*

ostale lužine

06 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 03

otpad od PFOU soli i njihovih otopina i metalnih oksida

06 03 11*

krute soli i otopine koje sadržavaju cijanide

06 03 13*

krute soli i otopine koje sadržavaju teške metale

06 03 14

krute soli i otopine koje nisu navedene pod 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15*

metalni oksidi koji sadržavaju teške metale

06 03 16

metalni oksidi koji nisu navedeni pod 06 03 15

06 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 04

otpad koji sadržava metale koji nije naveden pod 06 03

06 04 03*

otpad koji sadržava arsen

06 04 04*

otpad koji sadržava živu

06 04 05*

otpad koji sadržava ostale teške metale

06 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 05

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

06 05 02*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

06 05 03

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 06 05 02

06 06

otpad od PFOU kemikalija sa sumporom, kemijskih procesa sa sumporom i procesa odsumporavanja

06 06 02*

otpad koji sadržava opasne sulfide

06 06 03

otpad koji sadržava sulfide i koji nije naveden pod 06 06 02

06 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 07

Otpad od PFOU halogena i kemijskih procesa s halogenima

06 07 01*

otpad od elektrolize koji sadržava azbest

06 07 02*

aktivni ugljen od proizvodnje klora

06 07 03*

mulj barijevog sulfata koji sadržava živu

06 07 04*

otopine i kiseline, npr. kontaktna kiselina

06 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 08

otpad od PFOU silicija i silicijevih spojeva

06 08 02*

otpad koji sadržava opasne klorosilane

06 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 09

otpad od PFOU kemikalija s fosforom i kemijskih procesa s fosforom

06 09 02

šljaka koja sadržava fosfor

06 09 03*

otpad od reakcija na bazi kalcija, koji sadržava opasne tvari ili je onečišćen opasnim tvarima

06 09 04

otpad od reakcija na bazi kalcija, koji nije naveden pod 06 09 03

06 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 10

otpad od PFOU kemikalija s dušikom, kemijskih procesa s dušikom i proizvodnje umjetnih gnojiva

06 10 02*

otpad koji sadržava opasne tvari

06 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 11

otpad iz proizvodnje anorganskih pigmenata i sredstava za bojenje

06 11 01

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titanovog dioksida

06 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 13

otpad iz anorganskih kemijskih procesa koji nije specificiran na drugi način

06 13 01*

anorganska sredstva za zaštitu bilja, sredstva za zaštitu drva i drugi biocidi

06 13 02*

istrošeni aktivni ugljen (osim 06 07 02)

06 13 03

ugljeno crnilo

06 13 04*

otpad iz prerade azbesta

06 13 05*

čađa

06 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07

OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

07 01

Otpad nastao proizvodnjom, formulacijom, opskrbom i uporabom (PFOU) osnovnih organskih kemikalija

07 01 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 01 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 01 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 01 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 01 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 01 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 01 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 01 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 01 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 01 11

07 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 02

otpad iz PFOU plastike, sintetske gume i umjetnih vlakana

07 02 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 02 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 02 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 02 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 02 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 02 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 02 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 02 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 02 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 02 11

07 02 13

otpadna plastika

07 02 14*

otpad od dodataka koji sadržava opasne tvari

07 02 15

otpad od dodataka koji nije naveden pod 07 02 14

07 02 16*

otpad koji sadržava opasne silikone

07 02 17

otpad koji sadržava silikone osim onog koji je naveden pod 07 02 16

07 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 03

otpad iz PFOU organskih boja i pigmenata (osim 06 11)

07 03 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 03 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 03 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 03 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 03 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 03 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 03 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 03 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 03 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 03 11

07 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 04

otpad iz PFOU organskih sredstava za zaštitu bilja (osim 02 01 08 i 02 01 09), zaštitu drva (osim 03 02) i drugih biocida

07 04 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 04 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 04 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 04 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 04 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 04 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 04 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 04 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 04 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 04 11

07 04 13*

kruti otpad koji sadržava opasne tvari

07 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 05

Otpad iz PFOU farmaceutskih proizvoda

07 05 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 05 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 05 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 05 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 05 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 05 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 05 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 05 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 05 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 05 11

07 05 13*

kruti otpad koji sadržava opasne tvari

07 05 14

kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13

07 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 06

otpad iz PFOU masti, masnoće, sapuna, deterdženata, sredstava za dezinfekciju i kozmetike

07 06 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 06 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 06 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 06 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 06 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 06 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 06 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 06 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 06 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 06 11

07 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 07

otpad iz PFOU finih kemikalija i kemijskih proizvoda koji nisu specificirani na drugi način

07 07 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 07 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 07 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 07 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 07 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 07 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 07 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 07 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 07 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 07 11

07 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08

OTPAD NASTAO PROIZVODNJOM, FORMULACIJOM, OPSKRBOM I UPORABOM (PFOU) PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJLI), LJEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE I TISKARSKIH BOJA

08 01

otpad iz PFOU i nastao uklanjanjem boja i lakova

08 01 11*

otpadne boje i lakovi koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 12

otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11

08 01 13*

muljevi od boja ili lakova koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 14

muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13

08 01 15*

vodeni muljevi koji sadržavaju boje ili lakove koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 16

vodeni muljevi koji sadržavaju boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15

08 01 17*

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 18

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17

08 01 19*

vodene suspenzije koje sadržavaju boje ili lakove koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 20

vodene suspenzije koje sadržavaju boje ili lakove, a koje nisu navedene pod 08 01 19

08 01 21*

otpad od sredstava za uklanjanje boja ili lakova

08 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 02

otpad iz PFOU drugih premaza (uključujući keramičke materijale)

08 02 01

otpadni prah za premazivanje

08 02 02

vodeni muljevi koji sadržavaju keramičke materijale

08 02 03

vodene suspenzije koje sadržavaju keramičke materijale

08 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 03

otpad iz PFOU tiskarskih boja

08 03 07

vodeni muljevi koji sadržavaju tiskarske boje

08 03 08

vodeni tekući otpad koji sadrži tiskarske boje

08 03 12*

otpadne tiskarske boje koje sadržavaju opasne tvari

08 03 13

otpadne tiskarske boje koje nisu navedene pod 08 03 12

08 03 14*

muljevi od tiskarskih boja koji sadržavaju opasne tvari

08 03 15

muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14

08 03 16*

otpadne otopine za graviranje

08 03 17*

otpadni tiskarski toneri koji sadržavaju opasne tvari

08 03 18

otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17

08 03 19*

disperzivno ulje

08 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 04

otpad nastao iz PFOU ljepila i sredstava za brtvljenje (uključujući vodonepropusne proizvode)

08 04 09*

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje koja sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 04 10

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje koja nisu navedena pod 08 04 09

08 04 11*

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 04 12

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11

08 04 13*

vodeni muljevi koji sadržavaju ljepila ili sredstva za brtvljenje koja sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 04 14

vodeni muljevi koji sadržavaju ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13

08 04 15*

vodeni tekući otpad koji sadržava ljepila ili sredstva za brtvljenje koja sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 04 16

vodeni tekući otpad koji sadržava ljepila ili sredstva za brtvljenje koji nije naveden pod 08 04 15

08 04 17*

kolofonij ulje

08 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 05

otpad koji nije specificiran na drugi način u 08

08 05 01*

otpadni izocijanati

09

OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

09 01

otpad iz fotografske industrije

09 01 01*

razvijači i aktivatori na bazi vode

09 01 02*

razvijači za offset ploče na bazi vode

09 01 03*

razvijači na bazi otapala

09 01 04*

otopine za fiksiranje

09 01 05*

otopine za izbjeljivanje i otopine za izbjeljivanje i fiksiranje

09 01 06*

otpad koji sadržava srebro, a potječe od obrade fotografskog otpada na mjestu njegova nastanka

09 01 07

fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra

09 01 08

fotografski film i papir koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra

09 01 10

fotografski aparati za jednokratnu uporabu bez baterija

09 01 11*

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadržavaju baterije navedene pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03

09 01 12

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadržavaju baterije, a koji nisu navedeni pod 09 01 11

09 01 13*

vodeni tekući otpad od regeneracije srebra na mjestu nastanka, koji nije naveden pod 09 01 06

09 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

10 01

otpad iz elektrana i ostalih postrojenja za sagorijevanje (osim 19)

10 01 01

pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04)

10 01 02

lebdeći pepeo od izgaranja ugljena

10 01 03

lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drva

10 01 04*

lebdeći pepeo od izgaranja ulja i prašina iz kotla

10 01 05

kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

10 01 07

muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

10 01 09*

sumporna kiselina

10 01 13*

lebdeći pepeo od emulgiranih ugljikovodika koji se koriste kao gorivo

10 01 14*

šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotla od suspaljivanja koje sadrže opasne tvari

10 01 15

pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja koji nisu navedeni pod 10 01 14

10 01 16*

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadržava opasne tvari

10 01 17

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16

10 01 18*

otpad od pročišćavanja plinova koji sadržava opasne tvari

10 01 19

otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

10 01 21

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 10 01 20

10 01 22*

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji sadržavaju opasne tvari

10 01 23

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22

10 01 24

pijesci iz fluidiziranog sloja

10 01 25

otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen

10 01 26

otpad od obrade rashladne vode

10 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 02

otpad iz industrije željeza i čelika

10 02 01

otpad od prerade šljake

10 02 02

neprerađena šljaka

10 02 07*

kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 02 08

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07

10 02 10

ogorine

10 02 11*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 02 12

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11

10 02 13*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova koji sadržavaju opasne tvari

10 02 14

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 02 13

10 02 15

ostali muljevi i filtarski kolači

10 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 03

otpad iz termičke metalurgije aluminija

10 03 02

istrošene anode

10 03 04*

šljaka iz primarne proizvodnje

10 03 05

otpadna glinica

10 03 08*

šljaka iz sekundarne proizvodnje koja sadržava soli

10 03 09*

crna drozga iz sekundarne proizvodnje

10 03 15*

plivajuća pjena koja je zapaljiva ili koja u dodiru s vodom ispušta zapaljive plinove u opasnim količinama

10 03 16

plivajuća pjena koja nije navedena pod 10 03 15

10 03 17*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadržava katran

10 03 18

otpad iz proizvodnje anoda koji sadržava ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17

10 03 19*

prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 03 20

prašina iz dimnog plina koja nije navedena pod 10 03 19

10 03 21*

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje sadržavaju opasne tvari

10 03 22

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21

10 03 23*

kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 03 24

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 03 23

10 03 25*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova koji sadržavaju opasne tvari

10 03 26

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25

10 03 27*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 03 28

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 03 27

10 03 29*

otpad od obrade šljake koja sadržava soli i obrade crne drozge, koji sadržava opasne tvari

10 03 30

otpad od obrade šljake koja sadržava soli i obrade crne drozge, koji nije naveden pod 10 03 29

10 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 04

otpad iz termičke metalurgije olova

10 04 01*

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 02*

drozga i plutajuća pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 03*

kalcijev arsenat

10 04 04*

prašina iz dimnih plinova

10 04 05*

ostale čestice i prašina

10 04 06*

kruti otpad od obrade plinova

10 04 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 04 09*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 04 10

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 04 09

10 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 05

otpad iz termičke metalurgije cinka

10 05 01

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 05 03*

prašina iz dimnih plinova

10 05 04

ostale čestice i prašina

10 05 05*

kruti otpad od obrade plinova

10 05 06*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 05 08*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 05 09

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 05 08

10 05 10*

drozga i plivajuća pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

10 05 11

drozga i plutajuća pjena koje nisu navedene pod 10 05 10

10 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 06

otpad iz termičke metalurgije bakra

10 06 01

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 06 02

drozga i plutajuća pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 06 03*

prašina iz dimnih plinova

10 06 04

ostale čestice i prašina

10 06 06*

kruti otpad od obrade plinova

10 06 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 06 09*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 06 10

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 06 09

10 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 07

otpad iz termičke obrade srebra, zlata i platine

10 07 01

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 07 02

drozga i plutajuća pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 07 03

kruti otpad od obrade plinova

10 07 04

ostale čestice i prašina

10 07 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 07 07*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 07 08

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 07 07

10 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 08

otpad iz termičke obrade ostalih obojenih metala

10 08 04

čestice i prašina

10 08 08*

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje koja sadržava soli

10 08 09

ostala šljaka

10 08 10*

drozga i plivajuća pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

10 08 11

drozga i plutajuća pjena koje nisu navedene pod 10 08 10

10 08 12*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadržava katran

10 08 13

otpad iz proizvodnje anoda koji sadržava ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12

10 08 14

otpadne anode

10 08 15*

prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 08 16

prašina iz dimnog plina koja nije navedena pod 10 08 15

10 08 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova koji sadržavaju opasne tvari

10 08 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 08 17

10 08 19*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 08 20

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 08 19

10 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 09

otpad od lijevanja željeznih komada

10 09 03

šljaka iz visoke peći

10 09 05*

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi koji sadržavaju opasne tvari

10 09 06

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05

10 09 07*

korišteni ljevački pijesak i kalupi koji sadržavaju opasne tvari

10 09 08

korišteni ljevački pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 10 09 07

10 09 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 09 10

prašina iz dimnog plina koja nije navedena pod 10 09 09

10 09 11*

ostale čestice koje sadržavaju opasne tvari

10 09 12

ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11

10 09 13*

otpadna veziva koja sadržavaju opasne tvari

10 09 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13

10 09 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja sadržavaju opasne tvari

10 09 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15

10 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 10

otpad od lijevanja obojenih metala

10 10 03

šljaka iz visoke peći

10 10 05*

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi koji sadržavaju opasne tvari

10 10 06

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 10 10 05

10 10 07*

korišteni ljevački pijesak i kalupi koji sadržavaju opasne tvari

10 10 08

korišteni ljevački pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 10 10 07

10 10 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 10 10

prašina iz dimnog plina koja nije navedena pod 10 10 09

10 10 11*

ostale čestice koje sadržavaju opasne tvari

10 10 12

ostale čestice koje nisu navedene pod 10 10 11

10 10 13*

otpadna veziva koja sadržavaju opasne tvari

10 10 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13

10 10 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja sadržavaju opasne tvari

10 10 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15

10 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 11

otpad od proizvodnje stakla i proizvoda od stakla

10 11 03

otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla

10 11 05

čestice i prašina

10 11 09*

otpad od pripravka mješavine prije toplinske obrade koji sadržava opasne tvari

10 11 10

otpad od pripravka mješavine prije toplinske obrade koji nije naveden pod 10 11 09

10 11 11*

otpadno staklo u malim česticama i stakleni prah koji sadržavaju teške metale (npr. iz katodnih cijevi)

10 11 12

otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11

10 11 13*

mulj od poliranja i brušenja stakla koji sadržava opasne tvari

10 11 14

mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13

10 11 15*

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji sadržava opasne tvari

10 11 16

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15

10 11 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova koji sadržavaju opasne tvari

10 11 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 11 17

10 11 19*

kruti otpad od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržava opasne tvari

10 11 20

kruti otpad od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nije naveden pod 10 11 19

10 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 12

otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala

10 12 01

otpad od pripravka mješavine prije toplinske obrade

10 12 03

čestice i prašina

10 12 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 12 06

odbačeni kalupi

10 12 08

otpad od keramike, cigli, pločica i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)

10 12 09*

kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 12 10

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 12 09

10 12 11*

otpad od glaziranja koji sadržava teške metale

10 12 12

otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11

10 12 13

mulj od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

10 12 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 13

otpad od proizvodnje cementa, vapna i gipsa te predmeti i proizvodi dobiveni od njih

10 13 01

otpad od pripravka mješavine prije toplinske obrade

10 13 04

otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna

10 13 06

čestice i prašina (osim 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 13 09*

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa koji sadržava azbest

10 13 10

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa koji nije naveden pod 10 13 09

10 13 11

otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*

kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 13 13

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 13 12

10 13 14

otpadni beton i betonski mulj

10 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 14

otpad iz krematorija

10 14 01*

otpad od pročišćavanja plinova koji sadržava živu

11

OTPAD OD KEMIJSKE POVRŠINSKE OBRADE I ZAŠTITE METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJE OBOJENIH METALA

11 01

otpad od kemijske površinske obrade i zaštite metala i drugih materijala (npr. galvanskih postupaka, postupaka pocinčavanja, dekapiranja, jetkanja, fosfatiranja, alkalnog odmašćivanja, anodiziranja)

11 01 05*

kiseline za dekapiranje

11 01 06*

kiseline koje nisu specificirane na drugi način

11 01 07*

lužine za dekapiranje

11 01 08*

muljevi od fosfatiranja

11 01 09*

muljevi i filtarski kolači, koji sadržavaju opasne tvari

11 01 10

muljevi i filtarski kolači koji nisu navedeni pod 11 01 09

11 01 11*

vodene tekućine za ispiranje koje sadržavaju opasne tvari

11 01 12

vodene tekućine za ispiranje koje nisu navedene pod 11 01 11

11 01 13*

otpad od odmašćivanja koji sadržava opasne tvari

11 01 14

otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13

11 01 15*

eluati i muljevi iz membranskih sustava ili sustava ionskih izmjenjivača, koji sadrže opasne tvari

11 01 16*

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

11 01 98*

ostali otpad koji sadržava opasne tvari

11 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

11 02

otpad iz postupaka hidrometalurgije obojenih metala

11 02 02*

muljevi od hidrometalurgije cinka (uključujući jarozit, getit)

11 02 03

otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom mediju

11 02 05*

otpad iz procesa hidrometalurgije bakra koji sadrži opasne tvari

11 02 06

otpad iz procesa hidrometalurgije bakra koji nije naveden pod 11 02 05

11 02 07*

ostali otpad koji sadržava opasne tvari

11 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

11 03

muljevi i krute tvari od postupaka temperiranja

11 03 01*

otpad koji sadržava cijanide

11 03 02*

ostali otpad

11 05

otpad iz galvanizacijskih procesa pri povišenoj temperaturi

11 05 01

tvrdi cink

11 05 02

cinkov pepeo

11 05 03*

kruti otpad od obrade plinova

11 05 04*

iscrpljena kupka

11 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

12

OTPAD OD OBLIKOVANJA I FIZIČKE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE

12 01

otpad od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike

12 01 01

strugotine i otpiljci koji sadržavaju željezo

12 01 02

prašina i čestice koje sadržavaju željezo

12 01 03

strugotine i otpiljci obojenih metala

12 01 04

prašina i čestice obojenih metala

12 01 05

strugotine i otpiljci od plastike

12 01 06*

strojna ulja na mineralnoj bazi koja sadržavaju halogene (osim emulzija i otopina)

12 01 07*

strojna ulja na mineralnoj bazi koja ne sadržavaju halogene (osim emulzija i otopina)

12 01 08*

emulzije i otopine za strojnu obradu koje sadržavaju halogene

12 01 09*

emulzije i otopine za strojnu obradu koje ne sadržavaju halogene

12 01 10*

sintetska ulja za strojnu obradu

12 01 12*

istrošeni voskovi i masti

12 01 13

otpad od zavarivanja

12 01 14*

muljevi od strojne obrade koji sadržavaju opasne tvari

12 01 15

muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14

12 01 16*

otpad od pjeskarenja koji sadržava opasne tvari

12 01 17

otpadni materijal od pjeskarenja koji nije naveden pod 12 01 16

12 01 18*

metalni mulj (mulj od brušenja, vlačnog glačanja i poliranja) koji sadržava ulje

12 01 19*

biološki lako razgradivo strojno ulje

12 01 20*

istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji sadrže opasne tvari

12 01 21

istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20

12 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

12 03

otpad od postupaka odmašćivanja vodom i parom (osim 11)

12 03 01*

vodene tekućine za ispiranje

12 03 02*

otpad od odmašćivanja parom

13

OTPADNA ULJA I OTPADNA TEKUĆA GORIVA (OSIM JESTIVIH ULJA I ONIH IZ POGLAVLJA 05, 12 I 19)

13 01

otpadna hidraulična ulja

13 01 01*

hidraulična ulja koja sadrže PCB-ove

13 01 04*

klorirane emulzije

13 01 05*

neklorirane emulzije

13 01 09*

klorirana hidraulička ulja na bazi minerala

13 01 10*

neklorirana hidraulička ulja na bazi minerala

13 01 11*

sintetska hidraulička ulja

13 01 12*

biološki lako razgradiva hidraulička ulja

13 01 13*

ostala hidraulička ulja

13 02

otpadna ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 04*

klorirana ulja na bazi minerala za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 05*

neklorirana ulja na bazi minerala za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 06*

sintetska ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 07*

biološki lako razgradiva ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 08*

ostala ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 03

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 01*

izolacijska ulja ili ulja za prijenos topline koja sadrže PCB-ove

13 03 06*

klorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala, koja nisu navedena pod 13 03 01

13 03 07*

neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala

13 03 08*

sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 09*

biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 10*

ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 04

kaljužna ulja

13 04 01*

kaljužna ulja iz riječnih plovila

13 04 02*

kaljužna ulja iz odvodnih kanala u pristaništima

13 04 03*

kaljužna ulja iz drugih plovila

13 05

sadržaj separatora ulja i vode

13 05 01*

krute tvari iz pješčanih komora i separatora ulja i vode

13 05 02*

muljevi iz separatora ulja i vode

13 05 03*

muljevi iz hvatača ulja

13 05 06*

ulje iz separatora ulja i vode

13 05 07*

zauljena voda iz separatora ulja i vode

13 05 08*

mješavine otpada iz pješčanih komora i separatora ulja i vode

13 07

otpad tekućih goriva

13 07 01*

loživo ulje i dizel

13 07 02*

benzin

13 07 03*

ostala goriva (uključujući mješavine)

13 08

uljni otpad koji nije specificiran na drugi način

13 08 01*

muljevi ili emulzije iz desalinizatora

13 08 02*

ostale emulzije

13 08 99*

otpad koji nije specificiran na drugi način

14

OTPADNA ORGANSKA OTAPALA, RASHLADNI I POTISNI MEDIJI (OSIM 07 I 08)

14 06

otpadna organska otapala, rashladna sredstva i sredstva za pjenjenje/potiskivanje aerosola

14 06 01*

klorofluorougljici, HCFC, HFC

14 06 02*

ostala halogenirana otapala i mješavine otapala

14 06 03*

ostala otapala i mješavine otapala

14 06 04*

muljevi ili kruti otpad koji sadržavaju halogenirana otapala

14 06 05*

muljevi ili kruti otpad koji sadržavaju ostala otapala

15

AMBALAŽNI OTPAD; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE DRUGDJE SPECIFICIRANA

15 01

ambalaža (uključujući odvojeno prikupljen komunalni ambalažni otpad)

15 01 01

ambalaža od papira i kartona

15 01 02

ambalaža od plastike

15 01 03

ambalaža od drva

15 01 04

ambalaža od metala

15 01 05

višeslojna (kompozitna) ambalaža

15 01 06

miješana ambalaža

15 01 07

staklena ambalaža

15 01 09

tekstilna ambalaža

15 01 10*

ambalaža koja sadržava ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

15 01 11*

metalna ambalaža koja sadržava opasnu krutu poroznu matricu (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

15 02

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća

15 02 02*

apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine i sredstva za brisanje te zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima

15 02 03

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje te zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02

16

OTPAD KOJI NIJE SPECIFICIRAN DRUGDJE NA POPISU

16 01

dotrajala vozila različitih prijevoznih sredstava (uključujući tešku mehanizaciju) i otpad od rastavljanja dotrajalih vozila i održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08)

16 01 03

istrošene gume

16 01 04*

dotrajala vozila

16 01 06

dotrajala vozila koja ne sadržavaju tekućine ni druge opasne komponente

16 01 07*

filtri za ulje

16 01 08*

komponente koje sadržavaju živu

16 01 09*

komponente koje sadržavaju PCB-ove

16 01 10*

eksplozivne komponente (npr. zračni jastuci)

16 01 11*

kočne obloge koje sadržavaju azbest

16 01 12

kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11

16 01 13*

tekućine za kočnice

16 01 14*

antifriz tekućine koje sadržavaju opasne tvari

16 01 15

antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14

16 01 16

spremnici za tekući plin

16 01 17

željezni metali

16 01 18

obojeni metali

16 01 19

plastika

16 01 20

staklo

16 01 21*

opasne komponente koje nisu navedene pod 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22

komponente koje nisu specificirane na drugi način

16 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

16 02

otpad od električne i elektroničke opreme

16 02 09*

transformatori i kondenzatori koji sadržavaju PCB-ove

16 02 10*

odbačena oprema koja sadržava PCB-ove ili je onečišćena njima, a nije navedena pod 16 02 09

16 02 11*

odbačena oprema koja sadržava klorofluorougljike, HCFC, HFC

16 02 12*

odbačena oprema koja sadržava slobodni azbest

16 02 13*

odbačena oprema koja sadržava opasne komponente (2) koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*

opasne komponente izvađene iz odbačene opreme

16 02 16

komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15

16 03

serije koje ne udovoljavaju specifikaciji i nekorišteni proizvodi

16 03 03*

ostali otpad koji sadržava opasne tvari

16 03 04

anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03

16 03 05*

organski otpad koji sadržava opasne tvari

16 03 06

organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05

16 03 07*

metalna živa

16 04

otpad od eksplozivnih sredstava

16 04 01*

otpadno streljivo

16 04 02*

pirotehnički otpad

16 04 03*

ostali otpad od eksplozivnih sredstava

16 05

plinovi u posudama pod tlakom i odbačene kemikalije

16 05 04*

plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadržavaju opasne tvari

16 05 05

plinovi u posudama pod tlakom koji nisu navedeni pod 16 05 04

16 05 06*

laboratorijske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju, uključujući mješavine laboratorijskih kemikalija

16 05 07*

odbačene anorganske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

16 05 08*

odbačene organske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

16 05 09

odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08

16 06

baterije i akumulatori

16 06 01*

olovne baterije

16 06 02*

nikal-kadmij baterije

16 06 03*

baterije koje sadržavaju živu

16 06 04

alkalne baterije (osim 16 06 03)

16 06 05

ostale baterije i akumulatori

16 06 06*

odvojeno skupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora

16 07

otpad nastao čišćenjem spremnika za transport i skladištenje i bačava (osim 05 i 13)

16 07 08*

otpad koji sadržava ulja

16 07 09*

otpad koji sadržava druge opasne tvari

16 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

16 08

istrošeni katalizatori

16 08 01

istrošeni katalizatori koji sadržavaju zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07)

16 08 02*

istrošeni katalizatori koji sadržavaju opasne prijelazne metale ili opasne spojeve prijelaznih metala

16 08 03

istrošeni katalizatori koji sadržavaju prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na drugi način

16 08 04

istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim 16 08 07)

16 08 05*

istrošeni katalizatori koji sadržavaju fosfornu kiselinu

16 08 06*

istrošene tekućine korištene kao katalizatori

16 08 07*

istrošeni katalizatori onečišćeni opasnim tvarima

16 09

oksidansi

16 09 01*

permanganati, na primjer kalijev permanganat

16 09 02*

kromati, na primjer kalijev kromat, kalijev ili natrijev dikromat

16 09 03*

peroksidi, na primjer vodikov peroksid

16 09 04*

oksidansi koji nisu specificirani na drugi način

16 10

vodeni tekući otpad za obradu izvan mjesta nastanka

16 10 01*

vodeni tekući otpad koji sadržava opasne tvari

16 10 02

vodeni tekući otpad koji nije naveden pod 16 10 01

16 10 03*

vodeni koncentrati koji sadržavaju opasne tvari

16 10 04

vodeni koncentrati koji nisu navedeni pod 16 10 03

16 11

otpad od obloga i vatrostalnih materijala

16 11 01*

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječu iz metalurških postupaka koji sadržavaju opasne tvari

16 11 02

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječu iz metalurških postupaka i nisu navedeni pod 16 11 01

16 11 03*

ostale obloge i vatrostalni otpad koji potječu iz metalurških postupaka koji sadržavaju opasne tvari

16 11 04

ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nisu navedeni pod 16 11 03

16 11 05*

obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji sadržavaju opasne tvari

16 11 06

obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI OTPAD OD ISKAPANJA ONEČIŠĆENOG TLA)

17 01

beton, cigle, pločice i keramika

17 01 01

beton

17 01 02

cigle

17 01 03

pločice i keramika

17 01 06*

mješavine ili odvojene frakcije betona, cigle, pločica i keramike, koje sadržavaju opasne tvari

17 01 07

mješavine betona, cigle, pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06

17 02

drvo, staklo i plastika

17 02 01

drvo

17 02 02

staklo

17 02 03

plastika

17 02 04*

staklo, plastika i drvo koji sadržavaju opasne tvari ili su onečišćeni opasnim tvarima

17 03

bitumenozne smjese, ugljeni katran i proizvodi koji sadržavaju katran

17 03 01*

mješavine bitumena koje sadržavaju ugljeni katran

17 03 02

mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01

17 03 03*

ugljeni katran i proizvodi koji sadržavaju katran

17 04

metali (uključujući njihove legure)

17 04 01

bakar, bronca, mjed

17 04 02

aluminij

17 04 03

olovo

17 04 04

cink

17 04 05

željezo i čelik

17 04 06

kositar

17 04 07

miješani metali

17 04 09*

metalni otpad onečišćen opasnim tvarima

17 04 10*

kablovi koji sadržavaju ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari

17 04 11

kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10

17 05

zemlja (uključujući iskope tla s kontaminiranih lokacija), kamenje i mulj od jaružanja

17 05 03*

zemlja i kamenje koji sadržavaju opasne tvari

17 05 04

zemlja i kamenje, osim onih koji su navedeni pod 17 05 03

17 05 05*

mulj od jaružanja koji sadržava opasne tvari

17 05 06

mulj od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05

17 05 07*

željeznički tucanik koji sadržava opasne tvari

17 05 08

željeznički tucanik koji nije naveden pod 17 05 07

17 06

izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadržavaju azbest

17 06 01*

izolacijski materijali koji sadržavaju azbest

17 06 03*

ostali izolacijski materijali, koji se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

17 06 04

izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*

građevinski materijali koji sadržavaju azbest

17 08

građevinski materijal na bazi gipsa

17 08 01*

građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

17 08 02

građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01

17 09

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja

17 09 01*

građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadržava živu

17 09 02*

građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadržava PCB (na primjer sredstva za brtvljenje koja sadržavaju PCB, podne obloge na bazi smola koje sadržavaju PCB, izolirajući elementi ostakljenja koji sadržavaju PCB, kondenzatori koji sadržavaju PCB)

17 09 03*

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad), koji sadržava opasne tvari

17 09 04

miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

18

OTPAD KOJI NASTAJE KOD ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI ILI ŽIVOTINJA I/ILI SRODNIH ISTRAŽIVANJA (OSIM OTPADA IZ KUHINJA I RESTORANA KOJI NE POTJEČE IZ NEPOSREDNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE)

18 01

otpad od porodništva, dijagnoze, liječenja ili prevencije bolesti kod ljudi

18 01 01

oštri predmeti (osim 18 01 03)

18 01 02

dijelovi tijela i organi, uključujući vrećice i konzerviranu krv (osim 18 01 03)

18 01 03*

otpad čije prikupljanje i zbrinjavanje mora zadovoljavati posebne uvjete radi prevencije infekcije

18 01 04

otpad čije prikupljanje i zbrinjavanje ne mora zadovoljavati posebne uvjete radi prevencije infekcije (npr. zavoji, gips, posteljina, odjeća za jednokratnu upotrebu, pelene)

18 01 06*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

18 01 07

kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06

18 01 08*

citotoksici i citostatici

18 01 09

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08

18 01 10*

amalgamski otpad iz stomatološke zaštite

18 02

otpad od istraživanja, dijagnoze, liječenja ili prevencije bolesti u životinja

18 02 01

oštri predmeti (osim 18 02 02)

18 02 02*

otpad čije prikupljanje i zbrinjavanje mora zadovoljavati posebne uvjete radi prevencije infekcije

18 02 03

otpad čije prikupljanje i zbrinjavanje ne mora zadovoljavati posebne uvjete radi prevencije infekcije

18 02 05*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

18 02 06

kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05

18 02 07*

citotoksici i citostatici

18 02 08

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07

19

OTPAD IZ POSTROJENJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, POSTROJENJA ZA PROČIŠĆIVANJE OTPADNIH VODA IZVAN MJESTA NJIHOVOG NASTANKA I PRIPREME VODE ZA PIĆE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

19 01

Otpad od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 02

željezni materijali izdvojeni iz pepela s ložišta

19 01 05*

filtarski kolači od obrade plinova

19 01 06*

vodeni tekući otpad od obrade plinova i drugi vodeni tekući otpad

19 01 07*

kruti otpad od obrade plinova

19 01 10*

istrošeni aktivni ugljen od obrade dimnih plinova

19 01 11*

pepeo s ložišta i šljaka koji sadržavaju opasne tvari

19 01 12

pepeo s ložišta i šljaka koji nisu navedeni pod 19 01 11

19 01 13*

lebdeći pepeo koji sadržava opasne tvari

19 01 14

lebdeći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13

19 01 15*

prašina iz kotlova koja sadržava opasne tvari

19 01 16

prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15

19 01 17*

otpad od pirolize koji sadržava opasne tvari

19 01 18

otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17

19 01 19

pijesci iz fluidiziranog sloja

19 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 02

otpad od fizičko/kemijskih obrada otpada (uključujući uklanjanje kroma, cijanida, neutralizaciju)

19 02 03

prethodno izmiješani otpad koji se sastoji samo od neopasnog otpada

19 02 04*

prethodno izmiješani otpad koji se sastoji od najmanje jedne vrste opasnog otpada

19 02 05*

muljevi od fizikalno-kemijske obrade koji sadržavaju opasne tvari

19 02 06

muljevi od fizičko/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05

19 02 07*

ulja i koncentrati iz separacije

19 02 08*

tekući zapaljivi otpad koji sadržava opasne tvari

19 02 09*

kruti zapaljivi otpad koji sadržava opasne tvari

19 02 10

zapaljivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08 i 19 02 09

19 02 11*

ostali otpad koji sadržava opasne tvari

19 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 03

stabilizirani/solidificirani otpad

19 03 04*

otpad označen kao opasan, djelomično stabiliziran, koji nije naveden pod 19 03 08

19 03 05

stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04

19 03 06*

solidificirani otpad koji je označen kao opasan

19 03 07

solidificirani otpad koji nije naveden pod 19 03 06

19 03 08*

djelomično stabilizirana živa

19 04

Vitrificirani otpad i otpad od vitrifikacije

19 04 01

vitrificirani otpad

19 04 02*

lebdeći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinova

19 04 03*

nevitrificirana čvrsta faza

19 04 04

vodeni tekući otpad od temperiranja vitrificiranog otpada

19 05

otpad od aerobne obrade krutog otpada

19 05 01

nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada

19 05 02

nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada

19 05 03

kompost koji nije u skladu sa specifikacijom

19 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 06

otpad od anaerobne obrade otpada

19 06 03

matičnica od anaerobne obrade komunalnog otpada

19 06 04

proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada

19 06 05

matičnica od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

19 06 06

proizvod digestije od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

19 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 07

procjedne vode sa odlagališta otpada

19 07 02*

procjedne vode s odlagališta otpada koje sadržavaju opasne tvari

19 07 03

procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02

19 08

otpad iz postrojenja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi način

19 08 01

ostaci na sitima/rešetima

19 08 02

otpad iz pjeskolova

19 08 05

muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda

19 08 06*

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

19 08 07*

otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača

19 08 08*

otpad iz membranskih sustava koji sadržava teške metale

19 08 09

mješavine masti i ulja iz separatora ulja i vode koje sadržavaju samo jestivo ulje i masnoće

19 08 10*

mješavine masti i ulja iz separatora ulja i vode koje nisu navedene pod 19 08 09

19 08 11*

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda koji sadržavaju opasne tvari

19 08 12

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda koji nisu navedeni pod 19 08 11

19 08 13*

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda koji sadržavaju opasne tvari

19 08 14

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda koji nisu navedeni pod 19 08 13

19 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 09

otpad od pripreme vode za piće ili vode za industrijske svrhe

19 09 01

kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja

19 09 02

muljevi od bistrenja voda

19 09 03

muljevi od dekarbonizacije

19 09 04

istrošeni aktivni ugljen

19 09 05

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

19 09 06

otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača

19 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 10

otpad od usitnjavanja otpada koji sadržava metale

19 10 01

otpad od željeza i čelika

19 10 02

otpad od obojenih metala

19 10 03*

laka frakcija i prašina koje sadržavaju opasne tvari

19 10 04

laka frakcija i prašina koje nisu navedene pod 19 10 03

19 10 05*

ostale frakcije koje sadržavaju opasne tvari

19 10 06

ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05

19 11

otpad od regeneracije ulja

19 11 01*

istrošene gline za filtraciju

19 11 02*

kiseli katrani

19 11 03*

vodeni tekući otpad

19 11 04*

otpad od pročišćavanja goriva lužinama

19 11 05*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

19 11 06

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 19 11 05

19 11 07*

otpad od pročišćavanja dimnih plinova

19 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 12

otpad od mehaničke obrade otpada (npr. izdvajanja, drobljenja, kompaktiranja, peletiziranja) koji nije specificiran na drugi način

19 12 01

papir i karton

19 12 02

željezni metali

19 12 03

obojeni metali

19 12 04

plastika i guma

19 12 05

staklo

19 12 06*

drvo koje sadržava opasne tvari

19 12 07

drvo koje nije navedeno pod 19 12 06

19 12 08

tekstil

19 12 09

minerali (npr. pijesak, kamenje)

19 12 10

zapaljivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)

19 12 11*

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji sadržava opasne tvari

19 12 12

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11

19 13

otpad od sanacije tla i podzemnih voda

19 13 01*

kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji sadržava opasne tvari

19 13 02

kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01

19 13 03*

muljevi nastali pri sanaciji tla koji sadržavaju opasne tvari

19 13 04

muljevi nastali pri sanaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03

19 13 05*

muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji sadržavaju opasne tvari

19 13 06

muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05

19 13 07*

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri sanaciji podzemnih voda, koji sadrže opasne tvari

19 13 08

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri sanaciji podzemnih voda, koji nisu navedeni pod 19 13 07

20

KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTVA I SLIČAN OTPAD IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE I INSTITUCIJA) UKLJUČUJUĆI I ODVOJENO SAKUPLJENE FRAKCIJE

20 01

odvojeno sakupljene frakcije (osim 15 01)

20 01 01

papir i karton

20 01 02

staklo

20 01 08

biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina

20 01 10

odjeća

20 01 11

tekstil

20 01 13*

otapala

20 01 14*

kiseline

20 01 15*

lužine

20 01 17*

fotografske kemikalije

20 01 19*

pesticidi

20 01 21*

fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadržava živu

20 01 23*

odbačena oprema koja sadržava klorofluorougljike

20 01 25

jestiva ulja i masti

20 01 26*

ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25

20 01 27*

boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koji sadrže opasne tvari

20 01 28

boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koji nisu navedeni pod 20 01 27

20 01 29*

deterdženti koji sadržavaju opasne tvari

20 01 30

deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29

20 01 31*

citotoksici i citostatici

20 01 32

lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31

20 01 33*

baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadržavaju te baterije

20 01 34

baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33

20 01 35*

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadržava opasne komponente (3)

20 01 36

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

drvo koje sadržava opasne tvari

20 01 38

drvo koje nije navedeno pod 20 01 37

20 01 39

plastika

20 01 40

metali

20 01 41

otpad od čišćenja dimnjaka

20 01 99

ostale frakcije koje nisu specificirane na drugi način

20 02

vrtni otpad i otpad iz parkova (uključujući i otpad s groblja)

20 02 01

biorazgradivi otpad

20 02 02

zemlja i kamenje

20 02 03

ostali otpad koji nije biorazgradiv

20 03

ostali komunalni otpad

20 03 01

miješani komunalni otpad

20 03 02

otpad s tržnica

20 03 03

ostaci od čišćenja ulica

20 03 04

muljevi iz septičkih jama

20 03 06

otpad nastao čišćenjem kanalizacije

20 03 07

glomazni otpad

20 03 99

komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način”


(1)  Otpad označen zvjezdicom smatra se opasnim u skladu s Direktivom 2008/98/EZ. Pri identifikaciji otpada na popisu u nastavku relevantni su odjeljci ‚Definicije‘, ‚Procjena i klasifikacija‘ i ‚Popis otpada‘ u Prilogu Odluci 2000/532/EZ.

(2)  Opasni sastavni dijelovi električne i elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije spomenute u 16 06 i označene kao opasne; živine prekidače, staklo iz katodnih cijevi i ostalo aktivno staklo itd.

(3)  Opasni sastavni dijelovi električne i elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije spomenute u 16 06 i označene kao opasne; živine prekidače, staklo iz katodnih cijevi i ostalo aktivno staklo itd.