14.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 299/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1998

оd 5. studenoga 2015.

o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog prometa

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008 Komisija treba donijeti detaljne mjere za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz članka 4. stavka 1. i općih mjera kojima se dopunjuju zajednički osnovni standardi iz članka 4. stavka 2. te Uredbe.

(2)

Ako te mjere sadrže sigurnosno osjetljive informacije, s njima treba postupati u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2015/444 (2), kako je predviđeno u članku 18. točki (a) Uredbe (EZ) br. 300/2008. Te mjere stoga treba donijeti zasebno, Provedbenom odlukom Komisije upućenom državama članicama, a tu se Odluku ne smije objavljivati.

(3)

Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 (3), kojom se utvrđuju mjere iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008, izmijenjena je 20 puta od kada je stupila na snagu. Radi jasnoće i pravne sigurnosti, trebalo bi je stoga staviti izvan snage i zamijeniti novim aktom, u kojem je uključen pročišćeni tekst prvobitnog akta i svih njegovih izmjena. Novi bi akt također trebao biti jasniji i ažuriran prema potrebi, u svjetlu stečenih praktičnih iskustava i relevantnih promjena zbog tehničkog razvoja.

(4)

Ove mjere treba redovito preispitivati kako bi se osiguralo da su u skladu s razvojem prijetnje.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zaštitu civilnog zračnog prometa, na temelju članka 19. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 300/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Detaljne mjere za provedbu zajedničkih osnovnih standarda za zaštitu civilnog zračnog prometa od djelâ nezakonitog ometanja kojima se ugrožava sigurnost civilnog zrakoplovstva iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 300/2008 i opće mjere kojima se dopunjuju ti zajednički osnovni standardi iz članka 4. stavka 2. te Uredbe navedene su u Prilogu.

Članak 2.

Uredba (EU) br. 185/2010 stavlja se izvan snage. Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. veljače 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 97, 9.4.2008., str. 72.

(2)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. ožujka 2010. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa (SL L 55, 5.3.2010., str. 1.).


PRILOG

1.   ZAŠTITA ZRAČNE LUKE

1.0.   OPĆE ODREDBE

1.0.1.   Ako nije drukčije navedeno, nadležno tijelo, operator zračne luke, zračni prijevoznik ili subjekt odgovoran u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008 osigurava provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju.

1.0.2.   Za potrebe ovog poglavlja, zrakoplov, autobus, vozilo za prijevoz prtljage ili druga prijevozna sredstva, ili pješački put ili koridor između zrakoplova i terminala, smatraju se dijelom zračne luke.

Za potrebe ovog poglavlja, „zaštićena prtljaga” znači pregledana predana prtljaga u odlasku koja je fizički zaštićena, kako bi se spriječilo unošenje bilo kakvih predmeta.

1.0.3.   Ne dovodeći u pitanje mjerila za odstupanja, kako su navedena u dijelu K Priloga Uredbi Komisije (EZ) br. 272/2009 (1), nadležno tijelo može dopustiti posebne zaštitne postupke ili izuzeća u vezi sa zaštitom i sigurnošću štićenog područja u zračnim lukama u one dane u kojima nema više od osam planiranih odlaznih letova, pod uvjetom da u bilo koje određeno vrijeme na samo jednom zrakoplovu treba obaviti utovar, istovar, ukrcaj ili iskrcaj, bilo unutar kritične zone zaštitno ograničenog područja ili u zračnoj luci koja ne spada u područje primjene točke 1.1.3.

1.0.4.   Za potrebe ovog Priloga „predmeti koje sa sobom nose osobe koje nisu putnici” odnosi se na stvari namijenjene za osobnu upotrebu osobe koja ih nosi.

1.0.5.   Upućivanja na treće zemlje u ovom poglavlju i tamo gdje je to primjenjivo u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005 završna verzija (2) uključuju druge države i područja na koja se, u skladu s člankom 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ne primjenjuje glava VI. dijela trećeg tog Ugovora.

1.1.   ZAHTJEVI PRI PLANIRANJU ZRAČNE LUKE

1.1.1.   Granice

1.1.1.1.   Granice između nadziranog područja, štićenog područja, zaštitno ograničenih područja, kritičnih zona i, kada je primjereno, demarkiranih zona moraju biti jasno raspoznatljive u svakoj zračnoj luci kako bi se osiguralo poduzimanje primjerenih mjera zaštite u svakom od tih područja.

1.1.1.2.   Granica između nadziranog područja i štićenog područja mora biti fizička prepreka koja je jasno vidljiva općoj javnosti i koja osobi onemogućava neovlašteni pristup.

1.1.2.   Zaštitno ograničena područja

1.1.2.1.   Zaštitno ograničena područja uključuju najmanje sljedeće:

(a)

dio zračne luke u koji imaju pristup pregledani odlazeći putnici; i

(b)

dio zračne luke kroz koji može prolaziti ili u kojem se može držati pregledana odlazeća predana prtljaga, osim ako je riječ o zaštićenoj prtljazi; i

(c)

dio zračne luke namijenjen za parkiranje zrakoplova radi ukrcaja ili utovara.

1.1.2.2.   Dio zračne luke smatra se zaštitno ograničenim područjem najmanje tijekom obavljanja aktivnosti iz točke 1.1.2.1.

Kada se uspostavi zaštitno ograničeno područje, neposredno prije uspostavljanja takvog područja obavlja se zaštitni pregled dijelova koji su mogli biti kontaminirani kako bi se odgovarajuće osiguralo da na tom području nema zabranjenih predmeta. Smatra se da je ova odredba ispunjena za zrakoplove koji se podvrgavaju zaštitnom pregledu zrakoplova.

1.1.2.3.   Kada god su neovlaštene osobe mogle imati pristup u zaštitno ograničeno područje, obavlja se zaštitni pregled dijelova koji su mogli biti kontaminirani čim je to moguće kako bi se odgovarajuće osiguralo da na tom području nema zabranjenih predmeta. Smatra se da je ova odredba ispunjena za zrakoplove koji se podvrgavaju zaštitnom pregledu zrakoplova.

1.1.3.   Kritične zone zaštitno ograničenih područja

1.1.3.1.   Kritične zone se uspostavljaju u zračnim lukama u kojima više od 40 osoba ima identifikacijsku iskaznicu zračne luke kojom se omogućuje pristup u zaštitno ograničena područja.

1.1.3.2.   Kritične zone uključuju najmanje sljedeće:

(a)

sve dijelove zračne luke u koji imaju pristup pregledani odlazeći putnici; i

(b)

sve dijelove zračne luke kroz koji može prolaziti ili u kojem se može držati pregledana odlazeća predana prtljaga, osim ako je riječ o zaštićenoj prtljazi.

Dio zračne luke smatra se kritičnom zonom najmanje tijekom obavljanja aktivnosti iz podtočke (a) ili (b).

1.1.3.3.   Kada se uspostavi kritična zona, neposredno prije uspostavljanja takve zone obavlja se zaštitni pregled dijelova koji su mogli biti kontaminirani kako bi se odgovarajuće osiguralo da na tom dijelu nema zabranjenih predmeta. Smatra se da je ova odredba ispunjena za zrakoplove koji se podvrgavaju zaštitnom pregledu zrakoplova.

1.1.3.4.   Kada god su nepregledane osobe ili putnici i članovi posade koji dolaze iz trećih zemalja osim onih koje su navedene u Dodatku 4-B mogle imati pristup u kritične zone, obavlja se zaštitni pregled dijelova koji su mogli biti kontaminirani, čim je to moguće, kako bi se odgovarajuće osiguralo da u njima nema zabranjenih predmeta.

Smatra se da je stavak 1. ispunjen za zrakoplove koji prođu zaštitni pregled zrakoplova.

Stavak 1. ne primjenjuje se kada su pristup u kritične zone imale osobe obuhvaćene točkom 1.3.2 i točkom 4.1.1.7.

Kad je riječ o putnicima i članovima posade koji dolaze iz trećih zemalja osim onih navedenih u Dodatku 4-B, stavak 1. primjenjuje se samo na one kritične dijelove koji se koriste za pregledanu predanu prtljagu i/ili pregledane odlazeće putnike koji ne odlaze istim zrakoplovom kao i ti putnici odnosno članovi posade.

1.2.   KONTROLA PRISTUPA

1.2.1.   Pristup u štićeno područje

1.2.1.1.   Pristup u štićeno područje može se odobriti samo ako osobe i vozila imaju utemeljen razlog da budu tamo. Smatra se da osobe koje obilaze zračnu luku uz pratnju ovlaštenih osoba imaju opravdan razlog.

1.2.1.2.   Da bi se osobi dopustio pristup u štićeno područje, ona mora kod sebe imati ovlaštenje.

1.2.1.3.   Da bi se vozilu dopustio pristup u štićeno područje, na njemu se mora nalaziti identifikacijska iskaznica za vozilo.

1.2.1.4.   Osobe koje se nalaze u štićenom području moraju na zahtjev, u svrhu kontrole, pokazati svoje ovlaštenje.

1.2.2.   Pristup u zaštitno ograničeno područje

1.2.2.1.   Pristup u zaštitno ograničeno područje može se odobriti samo ako osobe i vozila imaju utemeljen razlog da budu tamo. Smatra se da osobe koje obilaze zračnu luku uz pratnju ovlaštenih osoba imaju opravdan razlog.

1.2.2.2.   Da bi se osobi dopustio pristup u zaštitno ograničeno područje, ona mora pokazati jedno od sljedećih ovlaštenja:

(a)

valjanu kartu za ulazak u zrakoplov ili jednakovrijednu ispravu; ili

(b)

valjanu identifikacijsku iskaznicu posade; ili

(c)

valjanu identifikacijsku iskaznicu zračne luke; ili

(d)

valjanu identifikacijsku iskaznicu nacionalnog nadležnog tijela; ili

(e)

valjanu identifikacijsku iskaznicu nadležnog tijela za sukladnost koju priznaje nadležno nacionalno tijelo.

Također, pristup se može odobriti nakon pozitivne identifikacije u kojoj se primjenjuje provjera biometrijskih podataka.

1.2.2.3.   Da bi se vozilu dopustio pristup u zaštitno ograničena područja, na njemu se mora nalaziti valjana identifikacijska iskaznica za vozilo.

1.2.2.4.   Karta za ulazak u zrakoplov ili jednakovrijedna isprava iz točke 1.2.2.2 podtočke (a) provjerava se prije nego što se osobi dopusti pristup u zaštitno ograničena područja kako bi se primjereno provjerila njezina valjanost.

Iskaznice iz točke 1.2.2.2 podtočaka (b) do (e) provjeravaju se prije nego što se osobi dopusti pristup u zaštitno ograničena područja kako bi se primjereno provjerila njihova valjanost i pripadnost imatelju.

Ako se primjenjuje biometrijska identifikacija, provjerom se mora osigurati da osoba koja traži pristup u zaštitno ograničena područja ima jedno od ovlaštenja navedenih u točki 1.2.2.2. i da to ovlaštenje vrijedi i nije poništeno.

1.2.2.5.   Kako bi se spriječio neovlašten pristup u zaštitno ograničena područja, pristupne točke nadziru:

(a)

elektronički sustav koji ograničava pristup na jednu po jednu osobu; ili

(b)

ovlaštene osobe koje provode kontrolu pristupa.

Nadležno tijelo može utvrditi u svom nacionalnom programu zaštite zračnog prometa da se ograničenje na jednu po jednu osobu iz podtočke (a) ne primjenjuje na točkama pristupa koje se koriste isključivo za službenike za provedbu zakona.

1.2.2.6.   Prije nego što se vozilu dopusti pristup u zaštitno ograničena područja provjerava se identifikacijska iskaznica za vozilo kako bi se primjereno provjerila njezina valjanost i pripadnost vozilu.

1.2.2.7.   Pristup u zaštitno ograničena područja podliježe također dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

1.2.3.   Zahtjevi za identifikacijske iskaznice zračne luke i identifikacijske iskaznice posade iz Unije

1.2.3.1.   Identifikacijska iskaznica posade za člana posade zaposlenog kod zračnog prijevoznika iz Unije i identifikacijska iskaznica zračne luke mogu se izdati samo osobi koja ima operativnu potrebu i koja je uspješno prošla provjeru podobnosti u skladu s točkom 11.1.3.

1.2.3.2.   Identifikacijska iskaznica posade i identifikacijska iskaznica zračne luke izdaju se najduže za razdoblje od pet godina.

1.2.3.3.   Identifikacijska iskaznica osobe za koju provjera podobnosti nije zadovoljavajuća, odmah se povlači.

1.2.3.4.   Identifikacijska iskaznica se nosi na vidljivom mjestu, barem kada god se njezin imatelj nalazi u zaštitno ograničenim područjima.

Osoba odgovorna za provedbu točke 1.5.1 podtočke (c) provjerava i, ako je primjereno, prijavljuje osobu koja u zaštitno ograničenim područjima, osim područja na kojima se nalaze putnici, ne nosi svoju iskaznicu na vidljivom mjestu.

1.2.3.5.   Identifikacijska se iskaznica bez odlaganja vraća subjektu koji ju je izdao:

(a)

na zahtjev subjekta koji ju je izdao; ili

(b)

pri prestanku radnog odnosa; ili

(c)

pri promjeni poslodavca; ili

(d)

pri promjeni potrebe pristupa u područja za koja je odobrenje bilo izdano; ili

(e)

po isteku valjanosti iskaznice; ili

(f)

u slučaju povlačenja iskaznice.

1.2.3.6.   Izdavatelja iskaznice se odmah obavješćuje o gubitku, krađi ili propustu vraćanja identifikacijske iskaznice.

1.2.3.7.   Elektronička se iskaznica nakon vraćanja, isteka, povlačenja ili obavijesti o gubitku, krađi ili propustu vraćanja odmah stavlja izvan snage.

1.2.3.8.   Identifikacijske iskaznice zračne luke i identifikacijske iskaznice posade iz Unije podliježu i dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

1.2.4.   Dodatni zahtjevi za identifikacijske iskaznice posade iz Unije

1.2.4.1.   Na identifikacijskoj iskaznici člana posade zaposlenog kod zračnog prijevoznika iz Unije mora se nalaziti:

(a)

ime i fotografija imatelja; i

(b)

naziv zračnog prijevoznika; i

(c)

riječ „posada” na engleskom; i

(d)

datum isteka valjanosti.

1.2.5.   Dodatni zahtjevi za identifikacijske iskaznice zračne luke

1.2.5.1.   Na identifikacijskoj iskaznici zračne luke mora se nalaziti:

(a)

ime i fotografija imatelja; i

(b)

naziv poslodavca imatelja, osim ako je elektronički programirana; i

(c)

naziv izdavatelja ili zračne luke; i

(d)

područja za koja imatelj ima ovlaštenje za pristup; i

(e)

datum isteka valjanosti, osim ako je elektronički programirana.

Nazivi i područja pristupa mogu se zamijeniti jednakovrijednom identifikacijom.

1.2.5.2.   Kako bi se spriječila zlouporaba identifikacijskih iskaznica zračne luke, uspostavlja se sustav kojim se primjereno osigurava otkrivanje pokušaja upotrebe iskaznica koje su bile izgubljene, ukradene ili nisu bile vraćene. Nakon otkrivanja, poduzimaju se odgovarajuće mjere.

1.2.6.   Zahtjevi za identifikacijske iskaznice za vozila

1.2.6.1.   Identifikacijska iskaznica za vozilo može se izdati samo ako se utvrdi operativna potreba.

1.2.6.2.   Identifikacijska iskaznica za vozilo mora biti specifična za određeno vozilo i sadržavati:

(a)

područja za koja vozilo ima ovlaštenje za pristup; i

(b)

datum isteka valjanosti.

Na elektroničkim identifikacijskim iskaznicama za vozilo ne moraju biti prikazana područja za koja vozilo ima ovlaštenje za pristup niti datum isteka valjanosti, pod uvjetom da se ti podaci mogu elektronički očitati i provjeriti prije odobravanja pristupa u zaštitno ograničena područja.

1.2.6.3.   Elektronička identifikacijska iskaznica za vozilo mora biti pričvršćena na vozilo na način kojim se osigurava njezina neprenosivost.

1.2.6.4.   Identifikacijska iskaznica za vozilo mora se nalaziti na vidljivom mjestu kada god se vozilo nalazi u štićenom području.

1.2.6.5.   Identifikacijska iskaznica za vozilo se bez odlaganja vraća subjektu koji ju je izdao:

(a)

na zahtjev subjekta koji ju je izdao; ili

(b)

kada se vozilo više ne upotrebljava za pristup štićenom području; ili

(c)

po isteku valjanosti identifikacijske iskaznice, osim u slučaju kada se njezina valjanost automatski poništava.

1.2.6.6.   Izdavatelja se odmah obavješćuje o gubitku, krađi ili propustu vraćanja identifikacijske iskaznice za vozilo.

1.2.6.7.   Nakon vraćanja, isteka, povlačenja ili obavijesti o gubitku, krađi ili propustu vraćanja elektronička identifikacijska iskaznica za vozilo odmah se blokira.

1.2.6.8.   Kako bi se spriječila zlouporaba identifikacijskih iskaznica za vozila, uspostavlja se sustav kojim se primjereno osigurava otkrivanje pokušaja upotrebe identifikacijskih iskaznica za vozila koje su bile izgubljene, ukradene ili nisu bile vraćene. Nakon otkrivanja, poduzimaju se odgovarajuće mjere.

1.2.6.9.   Vozila koja se upotrebljavaju samo u štićenom području i nemaju odobrenje za vožnju na javnim cestama mogu biti izuzeta od primjene točaka 1.2.6.2. do 1.2.6.8. pod uvjetom da nose jasne vanjske oznake kojima su označena kao operativna vozila u službi u toj zračnoj luci.

1.2.7.   Pristup uz pratnju

1.2.7.1.   Članovi posade, osim onih koji imaju valjanu identifikacijsku iskaznicu zračne luke, moraju imati stalnu pratnju kada se nalaze u zaštitno ograničenim područjima, osim u:

(a)

područjima u kojima se mogu nalaziti putnici; i

(b)

područjima u neposrednoj blizini zrakoplova kojim su došli ili kojim će otići; i

(c)

područjima namijenjenima za posade i

(d)

putu između terminala ili točke pristupa i zrakoplova kojim su članovi posade stigli ili zrakoplova kojim će otići.

1.2.7.2.   Izuzetno se osoba može izuzeti od zahtjeva iz točke 1.2.5.1. i obveza provjere podobnosti, pod uvjetom da ima stalnu pratnju kada se nalazi u zaštitno ograničenim područjima. Osoba može biti izuzeta od obveze pratnje ako pokaže ovlaštenje i ima valjanu identifikacijsku iskaznicu zračne luke.

1.2.7.3.   Pratnja mora:

(a)

imati valjanu identifikacijsku iskaznicu iz točke 1.2.2.2. podtočaka (c), (d) ili (e); i

(b)

biti ovlaštena za praćenje u zaštitno ograničenim područjima; i

(c)

imati praćenu osobu ili osobe stalno u izravnom vidokrugu; i

(d)

primjereno osigurati da praćena osoba ili osobe ne počine nikakav proboj zaštitnih mjera.

1.2.7.4.   Vozilo se može izuzeti od zahtjeva iz točke 1.2.6., pod uvjetom da ima stalnu pratnju kada se nalazi u štićenom području.

1.2.7.5.   Kad putnik ne putuje na temelju ugovora o zračnom prijevozu koji ga obvezuje na predaju ukrcajne propusnice (boarding pass) ili jednakovrijedne isprave, član posade koji prati tog putnika može biti izuzet od zahtjevâ iz točke 1.2.7.3. podtočke (a).

1.2.8.   Ostala izuzeća

Ostala izuzeća podliježu odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

1.3.   ZAŠTITNI PREGLED OSOBA KOJE NISU PUTNICI I PREDMETA KOJE ONI NOSE SA SOBOM

1.3.1.   Zaštitni pregled osoba koje nisu putnici i predmeta koje oni nose sa sobom

1.3.1.1.   Osobe koje nisu putnici pregledavaju se na jedan od sljedećih načina:

(a)

ručnom pretragom;

(b)

s pomoću metal-detektorskih vrata (MDV);

(c)

s pomoću pasa za otkrivanje eksploziva;

(d)

opremom za otkrivanje tragova eksploziva (ETD);

(e)

zaštitnim skenerima koji ne koriste ionizirajuće zračenje;

(f)

opremom za ETD u kombinaciji s ručnim detektorom metala (HHMD).

1.3.1.2.   Za zaštitni pregled osoba koje nisu putnici primjenjuju se točke 4.1.1.3. do 4.1.1.6. i točke 4.1.1.10. do 4.1.1.11.

1.3.1.3.   Psi za otkrivanje eksploziva i oprema za ETD mogu se koristiti samo kao dopunski način pregleda osoba koje nisu putnici ili nepredvidljivim izmjenjivanjem s ručnim pretragama, metal-detektorskim vratima ili zaštitnim skenerima.

1.3.1.4.   Predmeti koje nose osobe koje nisu putnici pregledavaju se na jedan od sljedećih načina:

(a)

ručnom pretragom;

(b)

rendgenskom opremom;

(c)

sustavima za otkrivanje eksploziva (EDS);

(d)

s pomoću pasa za otkrivanje eksploziva;

(e)

opremom za otkrivanje tragova eksploziva (ETD).

1.3.1.5.   Za zaštitni pregled predmeta koje sa sobom nose osobe koje nisu putnici primjenjuju se točke 4.1.2.4. do 4.1.2.7. i točka 4.1.2.11.

1.3.1.6.   Psi za otkrivanje eksploziva i oprema za ETD mogu se koristiti samo kao dopunski način pregleda osoba koje nisu putnici ili nepredvidljivim izmjenjivanjem s ručnim pretragama, pregledima rendgenskom opremom ili sustavima za otkrivanje eksploziva.

1.3.1.7.   Kada se osobe koje nisu putnici i predmeti koje oni nose sa sobom moraju trajno nasumično zaštitno pregledavati, učestalost tih pregleda određuje nadležno tijelo na temelju procjene rizika.

1.3.1.8.   Zaštitni pregled osoba koje nisu putnici i predmeta koje oni nose sa sobom podliježe također dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

1.3.2.   Izuzeća i posebni postupci zaštitnog pregleda

1.3.2.1.   Nadležno tijelo može, iz objektivnih razloga, dopustiti izuzeće od zaštitnog pregleda za osobe koje nisu putnici ili za njih predvidjeti posebne postupke pregleda, pod uvjetom da ih prati osoba ovlaštena za praćenje u skladu s točkom 1.2.7.3.

1.3.2.2.   Zaštitno pregledane osobe koje nisu putnici, koje privremeno iziđu iz kritične zone, mogu se pri povratku izuzeti od zaštitnog pregleda pod uvjetom da su bile pod stalnim nadzorom ovlaštenih osoba, dostatnim za osiguravanje da u te kritične zone ne unesu zabranjene predmete.

1.3.2.3.   Izuzeća i posebni postupci zaštitnog pregleda podliježu također dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

1.4.   PREGLED VOZILA

1.4.1.   Vozila koja ulaze u kritične zone

1.4.1.1.   Sva se vozila prije ulaza u kritične zone pregledavaju. U razdoblju od pregleda do ulaza u kritične zone vozila moraju biti zaštićena od nezakonitog diranja.

1.4.1.2.   Vozač i drugi putnici ne smiju tijekom pregleda biti u vozilu. Svoje osobne predmete moraju uzeti iz vozila i odnijeti ih sa sobom na zaštitni pregled.

1.4.1.3.   Moraju postojati utvrđene metodologije kojima se osigurava nasumičnost izbora područja za pregled.

1.4.1.4.   Vozila koja ulaze u kritične zone podliježu također dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

1.4.2.   Vozila koja ulaze u zaštitno ograničena područja, osim kritičnih zona

1.4.2.1.   Vozač i drugi putnici ne smiju tijekom pregleda biti u vozilu. Svoje osobne predmete moraju uzeti iz vozila i odnijeti ih sa sobom na zaštitni pregled.

1.4.2.2.   Moraju postojati utvrđene metodologije kojima se osigurava nasumičnost izbora vozila i područja za pregled.

1.4.2.3.   Vozila koja ulaze u zaštitno ograničena područja, osim kritičnih zona, podliježu također dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

1.4.3.   Metode pregleda

1.4.3.1.   Ručni se pregled sastoji od temeljite ručne provjere odabranih područja, uključujući sadržaj, kako bi se primjereno osiguralo da u njima nema zabranjenih predmeta.

1.4.3.2.   Sljedeće se metode mogu koristiti samo kao dopunski načini pregleda:

(a)

s pomoću pasa za otkrivanje eksploziva; i

(b)

s pomoću opreme za otkrivanje tragova eksploziva (ETD).

1.4.3.3.   Metode pregleda podliježu i dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

1.4.4.   Izuzeća i posebni postupci pregleda

1.4.4.1.   Nadležno tijelo može, iz objektivnih razloga, dopustiti izuzeće vozila od pregleda ili za njih predvidjeti posebne postupke pregleda, pod uvjetom da ih prati osoba ovlaštena za praćenje u skladu s točkom 1.2.7.3.

1.4.4.2.   Izuzeća i posebni postupci pregleda podliježu također dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

1.5.   NADZOR, PATROLE I DRUGE FIZIČKE KONTROLE

1.5.1.   Nadzor ili patrole poduzimaju se radi praćenja:

(a)

granica između nadziranog područja zračne luke, štićenog područja, zaštitno ograničenih područja, kritičnih zona i, kada je primjereno, demarkiranih zona; i

(b)

područja terminala i područja neposredne okolice terminala koja su dostupna javnosti, uključujući parkirališta i ceste; i

(c)

pokazivanja i valjanosti identifikacijskih iskaznica osoba u zaštitno ograničenim područjima osim u onim područjima u kojima se nalaze putnici; i

(d)

pokazivanja i valjanosti identifikacijskih iskaznica za vozila kada se nalaze na štićenom području; i

(e)

predane prtljage, tereta i pošte, zaliha za opskrbu tijekom leta te kompanijske pošte i materijala u kritičnim zonama koji čekaju na utovar.

1.5.2.   Učestalost i načini izvođenja nadzora i patrola temelje se na procjeni rizika i odobrava ih odgovarajuće nadležno tijelo. Pri tome se uzima u obzir:

(a)

veličina zračne luke, uključujući broj i prirodu operacija; i

(b)

raspored zračne luke, posebno međusobni odnos između područja u zračnoj luci; i

(c)

mogućnosti i ograničenja načina izvođenja nadzora i patrola.

Dijelovi procjene rizika koji se odnose na učestalost i načine izvođenja nadzora i patrola, na zahtjev se stavljaju na raspolaganje u pisanom obliku za potrebe praćenja sukladnosti.

1.5.3.   Nadzori i patrole se ne izvode po predvidivom rasporedu. Valjanost identifikacijskih iskaznica provjerava se nasumično.

1.5.4.   Moraju postojati mjere koje odvraćaju osobe od proboja zaštitnih kontrolnih točaka i koje u slučaju takvog proboja omogućuju brzo rješavanje i otklanjanje narušavanja i njegovih posljedica.

1.6.   ZABRANJENI PREDMETI

1.6.1.   Osobe koje nisu putnici ne smiju u zaštitno ograničena područja unositi predmete navedene u Dodatku 1-A.

1.6.2.   Iznimka od točke 1.6.1. može se dopustiti pod uvjetom da se radi o osobi ovlaštenoj za unošenje zabranjenih predmeta u zaštitno ograničena područja kako bi mogla obavljati poslove bitne za rad zračne luke ili zrakoplova ili za izvođenje zadaća tijekom leta.

1.6.3.   Kako bi se omogućila identifikacija osobe koja je ovlaštena unijeti jedan ili više predmeta navedenih u Dodatku 1-A i predmeta koje ta određena osoba unosi:

(a)

osoba mora imati dozvolu i mora je nositi sa sobom. Dozvola mora biti navedena na identifikacijskoj ispravi kojom se osobi dopušta pristup u zaštitno ograničena područja, ili mora biti navedena u posebnoj potvrdi u pisanom obliku. U dozvoli mora biti naveden predmet/predmeti koji se smiju nositi, bilo da se radi o vrsti ili točno određenom predmetu. Ako je dozvola navedena na identifikacijskoj ispravi, to mora biti prepoznatljivo službenim osobama; ili

(b)

na kontrolnoj točki mora biti uspostavljen sustav kojim se određuje koje su osobe ovlaštene unositi koji predmet/predmete, bilo da se radi o vrsti ili točno određenom predmetu.

1.6.4.   Identifikacija osobe i predmeta koje nosi mora se provesti prije nego što se osobi dopusti unošenje dotičnih predmeta u zaštitno ograničeno područje ili u zrakoplov, ili po zahtjevu osoblja koje je zaduženo za nadzor i ophodnje u skladu s točkom 1.5.1. podtočkom (c).

1.6.5.   Predmete koji su navedeni u Dodatku 1-A može se pohraniti u zaštitno ograničenim područjima, pod uvjetom da ih se čuva u sigurnim uvjetima. Predmete navedene u podtočkama (c), (d) i (e) iz Dodatka 4-C može se pohraniti u zaštitno ograničenim područjima, pod uvjetom da nisu dostupni putnicima.

DODATAK 1-A

OSOBE KOJE NISU PUTNICI

POPIS ZABRANJENIH PREDMETA

(a)

pištolji, vatreno oružje i drugi predmeti koji izbacuju projektile – predmeti koji mogu, ili se čini da mogu, biti upotrijebljeni kako bi uzrokovali ozbiljnu ozljedu izbacivanjem projektila, uključujući:

vatreno oružje svih vrsta, kao što su pištolji, revolveri, puške, sačmarice,

igračke u obliku oružja, replike i imitacije vatrenog oružja, koje bi se zabunom mogle smatrati pravim oružjem,

sastavne dijelove vatrenog oružja, osim optičkih nišana,

oružje s komprimiranim zrakom ili CO2, kao što su pištolji, zračni pištolji i puške te oružje koje ispaljuje kuglice,

signalne i startne pištolje,

lukove, samostrele i strijele,

podvodne puške s harpunom ili ostima,

praćke svih vrsta;

(b)

naprave za omamljivanje – naprave koje su namijenjene posebno za omamljivanje ili imobilizaciju, uključujući:

šokere, kao što su elektrošokeri, taseri i električne palice,

naprave za omamljivanje i ubijanje životinja,

kemikalije, plinove i raspršivače za osljepljivanje i onesposobljavanje, kao što su raspršivači koji sadržavaju nadražujuće kemikalije poput suzavca, kapsaicina odnosno ekstrakta paprika, raspršivači kiseline i raspršivači za odbijanje životinja;

(c)

eksplozivi i zapaljive tvari i naprave – eksplozivi i zapaljive tvari i naprave koji se mogu, ili izgledaju kao da se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede ili za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova, uključujući:

streljivo

detonatorske kapsle,

detonatore i štapine,

replike ili imitacije eksplozivnih naprava,

mine, ručne bombe i druge eksplozivne vojne naprave,

rakete za vatromet, petarde i druge pirotehničke predmete,

kanistre i patrone za proizvodnju dima,

dinamit, barut i plastične eksplozive.

(d)

bilo koji drugi predmet koji se može upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede, a koji se obično ne koristi u zaštitno ograničenim područjima, npr. oprema za borilačke vještine, mačevi, sablje itd.

2.   DEMARKIRANE ZONE U ZRAČNIM LUKAMA

Nema odredaba u ovoj Uredbi.

3.   ZAŠTITA ZRAKOPLOVA

3.0.   OPĆE ODREDBE

3.0.1.   Ako nije drukčije navedeno, provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju osigurava zračni prijevoznik za svoje zrakoplove.

3.0.2.   Treće zemlje za koje se priznaje da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima što se tiče zaštite zrakoplova navedene su u Dodatku 3-B.

3.0.3.   Zrakoplov se ne mora podvrgnuti zaštitnoj provjeri zrakoplova. On se podvrgava zaštitnom pregledu zrakoplova u skladu s točkom 3.1.

3.0.4.   Operator zračne luke na zahtjev obavješćuje zračnog prijevoznika o tome nalazi li se njegov zrakoplov u kritičnoj zoni ili ne. Kada to nije jasno, pretpostavlja se da se zrakoplov nalazi u dijelu koji nije kritična zona.

3.0.5.   Kada se radi promjene sigurnosnog statusa neko područje više ne smatra kritičnom zonom, zračna luka o tome obavješćuje one prijevoznike kojih se to tiče.

3.0.6.   Upućivanja na treće zemlje u ovom poglavlju i tamo gdje je to primjenjivo u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005 uključuju druge države i područja na koja se, u skladu s člankom 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ne primjenjuje glava VI. dijela trećeg tog Ugovora.

3.1.   ZAŠTITNI PREGLED ZRAKOPLOVA

3.1.1.   Kada se obavlja zaštitni pregled zrakoplova

3.1.1.1.   Zrakoplov se podvrgava zaštitnom pregledu uvijek kada postoji razlog za sumnju da su u njega mogle imati pristup neovlaštene osobe.

3.1.1.2.   Zaštitni pregled zrakoplova sastoji se od pregleda određenih područja zrakoplova utvrđenih u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

3.1.1.3.   Zrakoplov koji dolazi u kritičnu zonu iz treće zemlje koja nije navedena u Dodatku 3-B podvrgava se zaštitnom pregledu zrakoplova svaki put nakon iskrcaja putnika iz područja koje se pregledava i/ili istovara prtljažnog prostora.

3.1.1.4.   Zrakoplov koji dolazi iz države članice u kojoj je bio u tranzitu nakon dolaska iz treće zemlje koja nije navedena u Dodatku 3-B smatra se zrakoplovom koji dolazi iz treće zemlje.

3.1.1.5.   Uz to, u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005. navedene su dodatne odredbe u kojima se navodi kada još treba provesti zaštitni pregled zrakoplova.

3.1.2.   Kako se provodi zaštitni pregled zrakoplova

Provedbenom odlukom Komisije C(2015) 8005. propisano je kako se provodi zaštitni pregled zrakoplova.

3.1.3.   Informacije o zaštitnom pregledu zrakoplova

O zaštitnom pregledu zrakoplova u odlaznom letu bilježe se sljedeće informacije i pohranjuju na mjestu koje nije u zrakoplovu tijekom trajanja leta ili 24 sata, ovisno što je duže:

(a)

broj leta; i

(b)

ishodište prethodnog leta.

Ako je zaštitni pregled zrakoplova obavljen, informacije također uključuju:

(c)

datum i vrijeme obavljanja zaštitnog pregleda zrakoplova; i

(d)

ime i potpis osobe odgovorne za provođenje zaštitnog pregleda zrakoplova.

3.2.   ZAŠTITA ZRAKOPLOVA

3.2.1.   Zaštita zrakoplova – općenito

3.2.1.1.   Bez obzira na to gdje je zrakoplov u zračnoj luci parkiran, svaka njegova vanjska vrata moraju biti zaštićena od neovlaštenog pristupa, tako da se:

(a)

osigura da se osobe koje pokušaju neovlašteno pristupiti spriječe bez odlaganja; ili

(b)

zatvore njegova vanjska vrata. Ako se zrakoplov nalazi u kritičnoj zoni, smatra se da su vanjska vrata, kojima se ne može pristupiti s tla, zatvorena ako su pomagala za pristup odmaknuta i smještena dovoljno daleko od zrakoplova kako bi se pristup primjereno spriječio osobama; ili

(c)

upotrebljavaju elektronički uređaji kojima se trenutačno otkriva neovlašteni pristup; ili

(d)

na svim vratima koja izravno vode do mosta za ukrcaj putnika, pored otvorenih vrata zrakoplova, raspolaže sustavom elektroničke identifikacije i pristupa pomoću iskaznice zračne luke koji omogućava pristup samo osobama koje su osposobljene u skladu s točkom 11.2.3.7. Te su osobe dužne spriječiti neovlašten pristup dok se služe vratima.

3.2.1.2.   Točka 3.2.1.1 ne primjenjuje se na zrakoplov parkiran u hangaru koji je zaključan ili na drugi način zaštićen od neovlaštenog pristupa.

3.2.2.   Dodatna zaštita zrakoplova sa zatvorenim vanjskim vratima u dijelu koji nije kritična zona

3.2.2.1.   Kada su vanjska vrata zatvorena i zrakoplov se nalazi u dijelu koji nije kritična zona, svaka vanjska vrata moraju također:

(a)

imati odmaknuta pomagala za pristup; ili

(b)

biti zapečaćena; ili

(c)

biti zaključana; ili

(d)

biti pod nadzorom.

Podtočka (a) ne odnosi se na vrata kojima osobe mogu pristupiti s tla.

3.2.2.2.   Kada su pomagala za pristup odmaknuta od vrata kojima osobe ne mogu pristupiti s tla, tase pomagala moraju smjestiti dovoljno daleko od zrakoplova kako bi se pristup primjereno spriječio.

3.2.2.3.   Kada su vanjska vrata zaključana, mogu ih otključati samo osobe koje za to imaju operativnu potrebu.

3.2.2.4.   Kada su vanjska vrata pod nadzorom, nadzorom se osigurava trenutačno otkrivanje neovlaštenog pristupa zrakoplovu.

3.2.2.5.   Zaštita zrakoplova sa zatvorenim vanjskim vratima u području koje nije kritična zona podliježe također dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

DODATAK 3-A

ZAŠTITNI PREGLED ZRAKOPLOVA

Detaljne odredbe za zaštitni pregled zrakoplova utvrđene su u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

DODATAK 3-B

ZAŠTITA ZRAKOPLOVA

TREĆE ZEMLJE, KAO I PREKOMORSKE ZEMLJE I PODRUČJA NA KOJA SE U SKLADU S ČLANKOM 355. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE NE PRIMJENJUJE GLAVA VI. DIJELA TREĆEG TOG UGOVORA I ZA KOJE SE PRIZNAJE DA PRIMJENJUJU STANDARDE ZAŠTITE JEDNAKOVRIJEDNE ZAJEDNIČKIM OSNOVNIM STANDARDIMA.

U pogledu sigurnosti zrakoplova, za sljedeće treće zemlje, kao i druge zemlje i područja na koja se u skladu s člankom 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ne primjenjuje glava VI. dijela trećeg tog Ugovora, priznaje se da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima:

 

Sjedinjene Američke Države

 

Farski otoci, konkretno zračna luka Vagar

 

Grenland, konkretno zračna luka Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Jersey

 

Otok Man

Komisija bez odgode obavješćuje mjerodavna tijela država članica ako dobije informacije koje ukazuju na to da standardi zaštite sa značajnim utjecajem na cjelokupnu razinu zaštite zračnog prometa u Uniji koje primjenjuje treća zemlja ili druga predmetna zemlja ili područje više nisu jednakovrijedni zajedničkim osnovnim standardima Unije.

Mjerodavna tijela država članica bez odgode se obavješćuju ako Komisija dobije informacije o radnjama, uključujući kompenzacijske mjere, koje potvrđuju da je ponovno uspostavljena jednakovrijednost odgovarajućih standarda zaštite koje primjenjuje treća zemlja ili druga predmetna zemlja ili područje.

4.   PUTNICI I RUČNA PRTLJAGA

4.0.   OPĆE ODREDBE

4.0.1.   Ako nije drukčije navedeno, nadležno tijelo, operator zračne luke, zračni prijevoznik ili subjekt odgovoran u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008 osigurava provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju.

4.0.2.   Treće zemlje za koje se priznaje da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima što se tiče putnika i ručne prtljage navedene su u Dodatku 4-B.

4.0.3.   Putnici i njihova ručna prtljaga koji dolaze iz države članice u kojoj je zrakoplov bio u tranzitu nakon dolaska iz treće zemlje koja nije navedena u Dodatku 4-B smatraju se putnicima i ručnom prtljagom koji dolaze iz treće zemlje, osim u slučaju kada postoji potvrda da su ti putnici i njihova ručna prtljaga bili pregledani u toj državi članici.

4.0.4.   Za potrebe ovog Priloga:

(a)

„tekućine, raspršivači i gelovi” (LAG) uključuju paste, losione, mješavine tekućih/krutih tvari i sadržaje u spremnicima pod pritiskom, kao što su zubna pasta, gel za kosu, pića, juhe, sirupi, parfemi, pjene za brijanje i druge tvari slične konzistencije;

(b)

„namjenska zapečaćena vrećica” (STEB) je vreća sukladna preporučenim smjernicama za zaštitnu kontrolu Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo;

(c)

„oprema za otkrivanje tekućih eksploziva (LEDS)” oprema je koja je u stanju otkriti opasne tvari i zadovoljava zahtjeve iz točke 12.7. Priloga Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

4.0.5.   Upućivanja na treće zemlje u ovom poglavlju i tamo gdje je to primjenjivo u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005 uključuju druge države i područja na koja se, u skladu s člankom 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ne primjenjuje glava VI. dijela trećeg tog Ugovora.

4.1.   ZAŠTITNI PREGLED PUTNIKA I RUČNE PRTLJAGE

4.1.1.   Zaštitni pregled putnika

4.1.1.1.   Prije zaštitnog pregleda, putnici moraju skinuti kapute i jakne koji se pregledavaju kao ručna prtljaga. Osoba koja obavlja zaštitni pregled može zatražiti da putnik skine još odjevnih predmeta prema potrebi.

4.1.1.2.   Putnici se pregledavaju na najmanje jedan od sljedećih načina:

(a)

ručnom pretragom;

(b)

s pomoću metal-detektorskih vrata (MDV);

(c)

s pomoću pasa za otkrivanje eksploziva;

(d)

opremom za otkrivanje tragova eksploziva (ETD);

(e)

zaštitnim skenerima koji ne koriste ionizirajuće zračenje;

(f)

opremom za ETD u kombinaciji s ručnim detektorom metala.

Kada osoba koja obavlja pregled ne može utvrditi nosi li putnik zabranjene predmete ili ne, putniku se ne dopušta pristup u zaštitno ograničeno područje ili ga se podvrgava ponovnom pregledu dok osoba koja obavlja pregled ne bude zadovoljna rezultatom.

4.1.1.3.   Kada se obavlja ručni pregled, on se izvodi tako da se njime primjereno osigurava da osoba ne nosi zabranjene predmete.

4.1.1.4.   Kada se oglasi alarm metal-detektorskih vrata, mora se utvrditi uzrok alarma.

4.1.1.5.   Ručni detektor metala (HHMD) može se koristiti samo kao dopunski način pregleda. Njime se ne mogu nadomjestiti zahtjevi za ručnim pregledom.

4.1.1.6.   Kada se dozvoli unošenje žive životinje u kabinu zrakoplova, ona se pregledava ili kao putnik ili kao ručna prtljaga.

4.1.1.7.   Nadležno tijelo može odrediti kategorije putnika koji, iz objektivnih razloga, podliježu posebnim postupcima pregleda ili se mogu izuzeti od pregleda. O tako utvrđenim kategorijama mora se obavijestiti Komisija.

4.1.1.8.   Pregled putnika mora također biti u skladu s dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

4.1.1.9.   Psi za otkrivanje eksploziva i oprema za ETD mogu se koristiti samo kao dopunska sredstva pregleda.

4.1.1.10.   Kada se za pregled putnika upotrebljava zaštitni skener čije slike pregledava čovjek, kako je definirano u drugom odjeljku točke 12.11.1., moraju se zadovoljiti barem svi sljedeći uvjeti:

(a)

sigurnosni skener ne smije pohranjivati, zadržavati, kopirati ili reproducirati slike. Međutim, svaka slika dobivena pregledom može biti zadržana koliko je potrebno da je osoba koja obavlja pregled analizira, i briše se čim se putnika propusti dalje. Svaki neovlašteni pristup i korištenje slika zabranjen je i mora se spriječiti;

(b)

Osoba koja obavlja pregled mora biti na odvojenom mjestu tako da ne može vidjeti putnika koji se pregledava.

(c)

svi tehnički uređaji koji mogu pohranjivati, kopirati, fotokopirati ili na drugi način snimati slike ne smiju se unositi na to odvojeno mjesto gdje se slika analizira;

(d)

slika ne smije biti povezana s bilo kojom vrstom podataka osobe koja se pregledava i njegov/njezin identitet mora ostati tajan;

(e)

putnik može izabrati spol osobe koja analizira sliku njegovog/njezina tijela;

(f)

slika mora biti djelomično zamućena ili zatamnjena kako bi se spriječilo prepoznavanje putnikovog lica.

Podtočke (a) i (d) također se primjenjuju na sigurnosne skenere s automatskim otkrivanjem opasnog predmeta.

Putnici imaju pravo na odbijanje pregleda zaštitnim skenerom. U tom slučaju putnika se pregledava drugom metodom uključujući najmanje ručnu pretragu u skladu s Dodatkom 4-A Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005. Kada se oglasi alarm na zaštitnom skeneru, mora se utvrditi uzrok alarma.

Prije pregleda zaštitnim skenerom putnika se mora informirati o tehnologiji koja se koristi, uvjetima povezanima s njezinom uporabom i pravu da odbije pregled zaštitnim skenerom.

4.1.1.11.   Oprema za otkrivanje tragova eksploziva (ETD) u kombinaciji s ručnim detektorom metala (HHMD) može se koristiti samo u slučajevima kada osoba koja obavlja zaštitni pregled smatra da je ručna pretraga određenog dijela tijela osobe neučinkovita i/ili nepoželjna.

4.1.2.   Pregled ručne prtljage

4.1.2.1.   Prije zaštitnog pregleda, iz ručne prtljage moraju se izvaditi prijenosna računala i drugi veći električni uređaji i njih se pregledava posebno, osim ako će se ručna prtljaga pregledati sustavima za otkrivanje eksploziva (EDS) koji zadovoljavaju standard C2 ili viši.

4.1.2.2.   Pri ulasku u zaštitno ograničeno područje (SRA) u svakoj zračnoj luci odgovarajuća služba mora barem pregledati tekućine, raspršivače i gelove (LAG) koji su nabavljeni u zračnoj luci ili u zrakoplovu i zatvoreni u namjenske zapečaćene vrećice (STEB) u kojima je izložen zadovoljavajući dokaz da su kupljeni u štićenom području zračne luke ili u zrakoplovu, kao i tekućine, raspršivače i gelove koji će se koristiti tijekom leta zbog medicinskih razloga ili posebnih prehrambenih potreba, uključujući hranu za bebe.

Prije zaštitnog pregleda, tekućine, raspršivači i gelovi moraju se izvaditi iz ručne prtljage i njih se pregledava posebno, osim u slučaju kada se opremom koja se koristi za pregled ručne prtljage može pregledati više zatvorenih spremnika tekućina, raspršivača i gelova unutar prtljage.

Kada se LAG-ovi vade iz ručne prtljage, putnik mora pokazati:

(a)

sve LAG-ove u pojedinačnim spremnicima čija zapremina nije veća od 100 mililitara ili jednakovrijedno, u jednoj prozirnoj plastičnoj vrećici zapremine do jedne litre koja se može ponovno zatvoriti, pri čemu ta plastična vrećica nije prepunjena i potpuno je zatvorena; i

(b)

sve druge LAG-ove, uključujući STEB-ove koji sadrže LAG-ove.

Odgovarajuća tijela, zračni prijevoznici i zračne luke moraju putnicima pružati odgovarajuće informacije koje se odnose na pregled LAG-ova u zračnoj luci.

4.1.2.3.   Ručna se prtljaga pregledava na najmanje jedan od sljedećih načina:

(a)

ručnom pretragom;

(b)

rendgenskom opremom;

(c)

sustavima za otkrivanje eksploziva (EDS);

(d)

s pomoću pasa za otkrivanje eksploziva u kombinaciji s podtočkom (a);

(e)

opremom za otkrivaje tragova eksploziva (ETD).

Kada osoba koja obavlja zaštitni pregled ne može utvrditi sadrži li ručna prtljaga bilo kakve zabranjene predmete ili ne, ona se odbija ili se podvrgava ponovnom zaštitnom pregledu dok osoba koja obavlja zaštitni pregled ne bude zadovoljna rezultatom.

4.1.2.4.   Ručna pretraga ručne prtljage sastoji se od ručne provjere prtljage, uključujući njezin sadržaj, kako bi se primjereno osiguralo da ona ne sadrži zabranjene predmete.

4.1.2.5.   Kada se koristi rendgenska oprema ili EDS, svaku sliku mora pogledati osoba koja obavlja zaštitni pregled ili analizirati oprema za automatsko potvrđivanje da predmet ne predstavlja prijetnju (ACS).

4.1.2.6.   Kada se koristi rendgenska oprema ili EDS, treba biti utvrđen razlog oglašavanja svih alarma na zadovoljstvo osobe koja obavlja zaštitni pregled kako bi se primjereno osiguralo da se u zaštitno ograničeno područje ili u zrakoplov ne unesu bilo kakvi zabranjeni predmeti.

4.1.2.7.   Kada se koristi rendgenska oprema ili EDS, svaki predmet čija gustoća smanjuje mogućnost osobe koja obavlja zaštitni pregled da analizira sadržaj ručne prtljage mora se izvaditi iz prtljage. Prtljaga se pregledava ponovno, a izvađeni predmet se pregledava posebno kao ručna prtljaga.

4.1.2.8.   Svaki komad prtljage za koji se utvrdi da sadrži veći električni uređaj pregledava se ponovno nakon što se uređaj iz njega izvadi, a električni uređaj pregledava se posebno, osim ako je ručna prtljaga pregledana sustavom za otkrivanje eksploziva (EDS) koji zadovoljava standard C2 ili viši.

4.1.2.9.   Psi za otkrivanje eksploziva i oprema za otkrivanje tragova eksploziva (ETD) mogu se koristiti samo kao dopunski način pregleda.

4.1.2.10.   Nadležno tijelo može odrediti kategorije ručne prtljage koje, iz objektivnih razloga, podliježu posebnim postupcima pregleda ili se mogu izuzeti od zaštitnog pregleda. O tako utvrđenim kategorijama mora se obavijestiti Komisija.

4.1.2.11.   Osobe koje pregledavaju ručnu prtljagu rendgenskom opremom ili sustavima za otkrivanje eksploziva (EDS) u pravilu ne provode više od 20 minuta u neprekidnom pregledavanju slika. Nakon svakog od tih razdoblja, osoba koja obavlja zaštitni pregled ne pregledava slike barem 10 minuta. Taj se zahtjev primjenjuje samo kada postoji neprekinut protok slika koje treba pregledati.

Postavlja se nadzornik odgovoran za osobe koje obavljaju zaštitni pregled ručne prtljage kako bi se osigurao optimalni sastav tima, kvaliteta rada, osposobljavanje, podrška i ocjenjivanje.

4.1.2.12.   Pregled ručne prtljage mora također biti u skladu s dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

4.1.3.   Zaštitni pregled tekućina, raspršivača i gelova (LAG-ova)

4.1.3.1.   LAG-ovi koje putnici nose sa sobom mogu se izuzeti od pregleda opremom za otkrivanje tekućih eksploziva (LEDS) pri ulasku u zaštitno ograničeno područje u sljedećim slučajevima:

(a)

ako se LAG-ovi nalaze u pojedinačnim spremnicima čija zapremina nije veća od 100 mililitara ili jednakovrijedno, u jednoj prozirnoj plastičnoj vrećici zapremine do jedne litre koja se može ponovno zatvoriti, pri čemu ta plastična vrećica nije prepunjena i potpuno je zatvorena;

(b)

ako je LAG zatvoren u namjensku zapečaćenu vrećicu (STEB) nakon kupovine u štićenom području predmetne zračne luke;

(c)

ako LAG u STEB-u potječe iz druge zračne luke u EU-u ili zrakoplova zračnog prijevoznika iz EU-a i ponovno je zapečaćen u namjensku zapečaćenu vrećicu u zaštitno ograničenom području zračne luke;

(d)

ako je LAG pregledan u predmetnoj zračnoj luci LEDS opremom u štićenom području i nakon toga zapečaćen u namjensku zapečaćenu vrećicu.

Izuzeća iz točaka (c) i (d) prestaju važiti 31. prosinca 2015.

4.1.3.2.   Namjenska zapečaćena vrećica iz podtočaka (b) i (d) točke 4.1.3.1.:

(a)

mora biti jasno prepoznatljiva kao namjenska zapečaćena vrećica te zračne luke; i

(b)

mora sadržavati vidljiv dokaz da je kupljena ili ponovno zapečaćena u toj zračnoj luci unutar prethodna tri sata; i

(c)

podliježe također dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

4.1.3.3.   Pregled LAG-ova mora također biti u skladu s dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

4.2.   ZAŠTITA PUTNIKA I RUČNE PRTLJAGE

Zaštita putnika i ručne prtljage mora također biti u skladu s dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

4.3.   POTENCIJALNO OPASNI PUTNICI

4.3.1.   Nadležno tijelo mora unaprijed u pisanom obliku obavijestiti zračnog prijevoznika o tome da u njegov zrakoplov planira ukrcati potencijalno opasnog putnika.

4.3.2.   Ta obavijest mora uključivati sljedeće podatke:

(a)

identitet i spol osobe; i

(b)

razlog za prijevoz; i

(c)

ime i funkciju pratitelja, ako je osigurana pratnja; i

(d)

procjenu rizika koju je obavilo nadležno tijelo, uključujući razloge za praćenje ili nepraćenje; i

(e)

dogovor o sjedalu koje se utvrđuje unaprijed, ako je potrebno; i

(f)

prirodu raspoloživih putnih dokumenata.

Zračni prijevoznik stavlja navedene informacije na raspolaganje zapovjedniku zrakoplova prije ukrcaja putnika u zrakoplov.

4.3.3.   Nadležno tijelo mora osigurati da osobe kojima je zakonito oduzeta sloboda uvijek imaju pratnju.

4.4.   ZABRANJENI PREDMETI

4.4.1.   Putnici ne smiju u zaštitno ograničeno područje ili u zrakoplov unositi predmete navedene u Dodatku 4-C.

4.4.2.   Izuzeće od točke 4.4.1 može se odobriti pod uvjetom:

(a)

da je nadležno tijelo dalo pristanak da se predmet može unijeti; i

(b)

da je zračni prijevoznik obaviješten o putniku i predmetu koji on nosi, prije ukrcaja putnika u zrakoplov; i

(c)

da su ispunjena važeća sigurnosna pravila.

Ti se predmeti potom smještaju u zrakoplov u štićenim uvjetima.

4.4.3.   Zračni prijevoznik osigurava da se putnici prije obavljanja prijave za let (check-in) obavijeste o zabranjenim predmetima koji su navedeni u Dodatku 4-C.

DODATAK 4-A

ZAHTJEVI ZA RUČNI PREGLED

Detaljni zahtjevi za ručni pregled utvrđeni su u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

DODATAK 4-B

PUTNICI I RUČNA PRTLJAGA

TREĆE ZEMLJE, KAO I DRUGE ZEMLJE I PODRUČJA NA KOJA SE U SKLADU S ČLANKOM 355. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE NE PRIMJENJUJE GLAVA VI. DIJELA TREĆEG TOG UGOVORA I ZA KOJE SE PRIZNAJE DA PRIMJENJUJU STANDARDE ZAŠTITE JEDNAKOVRIJEDNE ZAJEDNIČKIM OSNOVNIM STANDARDIMA.

U pogledu putnika i ručne prtljage, za sljedeće treće zemlje, kao i druge zemlje i područja na koja se u skladu s člankom 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ne primjenjuje glava VI. dijela trećeg tog Ugovora, priznaje se da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima.

 

Sjedinjene Američke Države

 

Farski otoci, konkretno zračna luka Vagar

 

Grenland, konkretno zračna luka Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Jersey

 

Otok Man

Komisija bez odgode obavješćuje mjerodavna tijela država članica ako dobije informacije koje ukazuju na to da standardi zaštite sa značajnim utjecajem na cjelokupnu razinu zaštite zračnog prometa u Uniji koje primjenjuje treća zemlja ili druga predmetna zemlja ili područje više nisu jednakovrijedni zajedničkim osnovnim standardima Unije.

Mjerodavna tijela država članica bez odgode se obavješćuju ako Komisija dobije informacije o radnjama, uključujući kompenzacijske mjere, koje potvrđuju da je ponovno uspostavljena jednakovrijednost odgovarajućih standarda zaštite koje primjenjuje treća zemlja ili druga predmetna zemlja ili područje.

DODATAK 4-C

PUTNICI I RUČNA PRTLJAGA

POPIS ZABRANJENIH PREDMETA

Ne dovodeći u pitanje važeća pravila sigurnosti, putnicima se ne dopušta unošenje sljedećih predmeta u zaštitno ograničena područja i u zrakoplov:

(a)    pištolji, vatreno oružje i drugi predmeti koji izbacuju projektile – predmeti koji mogu, ili se čini da mogu, biti upotrijebljeni kako bi uzrokovali ozbiljnu ozljedu izbacivanjem projektila, uključujući:

vatreno oružje svih vrsta, kao što su pištolji, revolveri, puške, sačmarice,

igračke u obliku oružja, replike i imitacije vatrenog oružja, koje bi se zabunom mogle smatrati pravim oružjem,

sastavne dijelove vatrenog oružja, osim optičkih nišana,

oružje s komprimiranim zrakom ili CO2, kao što su pištolji, zračni pištolji i puške te oružje koje ispaljuje kuglice,

signalne i startne pištolje,

lukove, samostrele i strijele,

podvodne puške s harpunom ili ostima,

praćke raznih vrsta;

(b)    naprave za omamljivanje – naprave koje su namijenjene posebno za omamljivanje ili imobilizaciju, uključujući:

šokere, kao što su elektro-šokeri, taseri i električne palice,

naprave za omamljivanje i ubijanje životinja,

kemikalije, plinove i raspršivače za osljepljivanje i onesposobljavanje, kao što su raspršivači koji sadržavaju nadražujuće kemikalije poput suzavca, kapsaicina odnosno ekstrakta paprika, raspršivači kiseline i raspršivači za odbijanje životinja;

(c)    predmeti s oštrim vrhom ili oštrim rubom – predmeti s oštrim vrhom ili oštrim rubom koji se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljnih ozljeda, uključujući:

predmete namijenjene za sječenje, kao što su sjekire, sjekirice i mesarske sjekire,

cepine i šiljke za led,

britve,

skalpele,

noževe s oštricama dužim od 6 cm,

škare s oštricama dužim od 6 cm mjereno od spojnog mjesta,

opremu za borilačke vještine s oštrim vrhom ili oštrim rubom,

mačeve i sablje;

(d)    obrtnički alati – alate koji se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljnih ozljeda ili za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova, uključujući:

pajsere,

bušilice i svrdla za bušenje, uključujući bežične prijenosne električne bušilice,

alate s oštricom ili drškom dužom od 6 cm koji se mogu upotrijebiti kao oružje, kao što su odvijači i dlijeta,

pile, uključujući bežične prijenosne motorne pile,

letlampe,

pištolje za vijke i pištolje za čavle;

(e)    tupi predmeti – predmeti koji se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede kada se njima udari, uključujući:

palice za bejzbol ili softbol,

štapove i palice, kao što su batoni, pendreci i palice,

opremu za borilačke vještine;

(f)    eksplozivi i zapaljive tvari i naprave – eksplozivi i zapaljive tvari i naprave koji se mogu, ili izgledaju kao da se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede ili za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova, uključujući:

streljivo,

detonatorske kapsle,

detonatore i štapine,

replike ili imitacije eksplozivnih naprava,

mine, ručne bombe i druge eksplozivne vojne naprave,

rakete za vatromet, petarde i druge pirotehničke predmete,

kanistre i patrone za proizvodnju dima,

dinamit, barut i plastične eksplozive.

5.   PREDANA PRTLJAGA

5.0.   OPĆE ODREDBE

5.0.1.   Ako nije drukčije navedeno, nadležno tijelo, operator zračne luke, zračni prijevoznik ili subjekt odgovoran u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008 osigurava provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju.

5.0.2.   Treće zemlje za koje se priznaje da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima što se tiče predane prtljage, navedene su u Dodatku 5-A.

5.0.3.   Predana prtljaga koja dolazi iz države članice, u kojoj je zrakoplov bio u tranzitu nakon dolaska iz treće zemlje koja nije navedena u Dodatku 5-A, smatra se predanom prtljagom koja dolazi iz treće zemlje, osim u slučaju kada postoji potvrda da je ta predana prtljaga bila pregledana u toj državi članici.

5.0.4.   Za potrebe ovog poglavlja, „zaštićena prtljaga” znači pregledana predana prtljaga u odlasku koja je fizički zaštićena, kako bi se spriječilo unošenje bilo kakvih predmeta.

5.0.5.   Upućivanja na treće zemlje u ovom poglavlju i tamo gdje je to primjenjivo u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005 uključuju druge države i područja na koja se, u skladu s člankom 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ne primjenjuje glava VI. dijela trećeg tog Ugovora.

5.1.   ZAŠTITNI PREGLED PREDANE PRTLJAGE

5.1.1.   Za zaštitni pregled predane prtljage koriste se sljedeće metode, bilo pojedinačno ili u kombinaciji:

(a)

ručna pretraga; ili

(b)

rendgenska oprema; ili

(c)

sustavi za otkrivanje eksploziva (EDS); ili

(d)

oprema za otkrivanje tragova eksploziva (ETD); ili

(e)

psi za otkrivanje eksploziva.

Kada osoba koja obavlja zaštitni pregled ne može utvrditi sadrži li predana prtljaga zabranjene predmete ili ne, ona se odbija ili se podvrgava ponovnom pregledu dok osoba koja obavlja pregled ne bude zadovoljna rezultatom.

5.1.2.   Ručni pregled sastoji se od temeljite ručne provjere prtljage, uključujući njezin sadržaj, kako bi se primjereno osiguralo da ona ne sadrži zabranjene predmete.

5.1.3.   Kada se koristi rendgenska oprema ili EDS, svaki predmet čija gustoća smanjuje mogućnost osobe koja obavlja zaštitni pregled da analizira sadržaj prtljage, rezultira podvrgavanjem prtljage drugim načinima pregleda.

5.1.4.   Pregled pomoću opreme za otkrivanje tragova eksploziva (ETD) sastoji se od analize uzoraka uzetih iz unutaršnjosti i s vanjskog dijela prtljage, kao i iz njezinog sadržaja. Sadržaj se može također ručno pregledati.

5.1.5.   Nadležno tijelo može odrediti kategorije predane prtljage koje iz objektivnih razloga podliježu posebnim postupcima zaštitnog pregleda ili se mogu izuzeti od zaštitnog pregleda. O tako utvrđenim kategorijama mora se obavijestiti Komisija.

5.1.6.   Pregled predane prtljage mora također biti u skladu s dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

5.1.7.   Osobe koje pregledavaju predanu prtljagu rendgenskom opremom ili sustavima za otkrivanje eksploziva (EDS) u pravilu ne provode više od 20 minuta u neprekidnom pregledavanju slika. Nakon svakog od tih razdoblja, osoba koja obavlja zaštitni pregled neće pregledavati slike barem 10 minuta. Ovaj se zahtjev primjenjuje samo kada postoji neprekinut protok slika koje treba pregledati.

Postavlja se nadzornik odgovoran za osobe koje obavljaju zaštitni pregled ručne prtljage kako bi se osigurao optimalni sastav tima, kvaliteta rada, osposobljavanje, podrška i ocjenjivanje.

5.2.   ZAŠTITA PREDANE PRTLJAGE

5.2.1.   Putnicima se ne dopušta pristup zaštitno pregledanoj predanoj prtljazi, osim ako se radi o njihovoj vlastitoj prtljazi i ako su pod nadzorom, kako bi se osiguralo da se:

(a)

u predanu prtljagu ne unesu nikakvi zabranjeni predmeti koji su navedeni u Dodatku 5-B; ili

(b)

nikakvi zabranjeni predmeti koji su navedeni u Dodatku 4-C ne izvade iz predane prtljage i unesu u zaštitno ograničeno područje ili u zrakoplov.

5.2.2.   Predana prtljaga koja nije bila zaštićena od neovlaštenog diranja, pregledava se ponovno.

5.2.3.   Zaštita predane prtljage mora također biti u skladu s dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

5.3.   UPARIVANJE PREDANE PRTLJAGE

5.3.1.   Identifikacija predane prtljage

5.3.1.1.   Zračni prijevoznik tijekom postupka ukrcavanja osigurava da putnik predoči valjanu kartu za ukrcaj u zrakoplov (boarding pass) ili jednakovrijedan dokument koji odgovara predanoj prtljazi koja je prijavljena za let.

5.3.1.2.   Zračni prijevoznik mora imati uspostavljen postupak za identificiranje predane prtljage putnika koji se nisu ukrcali ili koji su napustili zrakoplov prije odlaska.

5.3.1.3.   Ako se putnik ne nalazi u zrakoplovu, predana prtljaga koja odgovara njegovoj karti za ukrcaj u zrakoplov ili jednakovrijednom dokumentu, smatra se prtljagom bez pratnje.

5.3.1.4.   Zračni prijevoznik mora osigurati da se svaki komad nepraćene predane prtljage može jasno identificirati kao odobren za prijevoz zrakoplovom.

5.3.2.   Čimbenici na koje putnik ne može utjecati

5.3.2.1.   Razlog radi kojeg je prtljaga postala nepraćenom prtljagom evidentira se prije njezinog utovara u zrakoplov, osim ako se obave zaštitne kontrole iz točke 5.3.3.

5.3.2.2.   Dodatne detaljne odredbe o čimbenicima na koje putnik ne može utjecati utvrđene su u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

5.3.3.   Primjerene zaštitne kontrole za nepraćenu predanu prtljagu

5.3.3.1.   Nepraćena predana prtljaga koja nije obuhvaćena točkom 5.3.2. pregledava se jednom od metoda utvrđenih u točki 5.1.1. pri čemu se, ako je primjereno, primjenjuju dodatni zahtjevi utvrđeni u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

5.3.3.2.   Predana prtljaga koja je postala nepraćenom predanom prtljagom zbog razloga osim onih navedenih u točki 5.3.2.2. vadi se iz zrakoplova i ponovno pregledava prije nego što se ponovno utovari.

5.3.3.3.   Dodatne detaljne odredbe o primjerenim zaštitnim kontrolama za nepraćenu predanu prtljagu utvrđene su u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

5.4.   ZABRANJENI PREDMETI

5.4.1.   Putnici ne smiju u svojoj predanoj prtljazi nositi predmete navedene u Dodatku 5-B.

5.4.2.   Izuzeće od točke 5.4.1. može se odobriti pod uvjetom:

(a)

da nadležno tijelo ima nacionalna pravila kojima se dopušta nošenje tog predmeta; i

(b)

da su ispunjena važeća sigurnosna pravila.

5.4.3.   Putnici moraju biti obaviješteni o zabranjenim predmetima koji su navedeni u Dodatku 5-B prije obavljanja prijave za let (check-in).

DODATAK 5-A

PREDANA PRTLJAGA

TREĆE ZEMLJE, KAO I DRUGE ZEMLJE I PODRUČJA NA KOJA SE U SKLADU S ČLANKOM 355. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE NE PRIMJENJUJE GLAVA VI. DIJELA TREĆEG TOG UGOVORA I ZA KOJE SE PRIZNAJE DA PRIMJENJUJU STANDARDE ZAŠTITE JEDNAKOVRIJEDNE ZAJEDNIČKIM OSNOVNIM STANDARDIMA.

U pogledu predane prtljage, za sljedeće treće zemlje, kao i druge zemlje i područja na koja se u skladu s člankom 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ne primjenjuje glava VI. dijela trećeg tog Ugovora, priznaje se da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima:

 

Sjedinjene Američke Države

 

Farski otoci, konkretno zračna luka Vagar

 

Grenland, konkretno zračna luka Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Jersey

 

Otok Man

Komisija bez odgode obavješćuje mjerodavna tijela država članica ako dobije informacije koje ukazuju na to da standardi zaštite sa značajnim utjecajem na cjelokupnu razinu zaštite zračnog prometa u Uniji koje primjenjuje treća zemlja ili druga predmetna zemlja ili područje više nisu jednakovrijedni zajedničkim osnovnim standardima Unije.

Mjerodavna tijela država članica bez odgode se obavješćuju ako Komisija dobije informacije o radnjama, uključujući kompenzacijske mjere, koje potvrđuju da je ponovno uspostavljena jednakovrijednost odgovarajućih standarda zaštite koje primjenjuje treća zemlja ili druga predmetna zemlja ili područje.

DODATAK 5-B

PREDANA PRTLJAGA

POPIS ZABRANJENIH PREDMETA

Putnici u svojoj predanoj prtljazi ne smiju nositi:

eksplozivi i zapaljive tvari i naprave – eksplozivi i zapaljive tvari i naprave koji se mogu, ili izgledaju kao da se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede ili za ugrožavanje sigurnosti zrakoplova, uključujući:

streljivo,

detonatorske kapsle,

detonatore i štapine,

mine, ručne bombe i druge eksplozivne vojne naprave,

rakete za vatromet, petarde i druge pirotehničke predmete,

kanistre i patrone za proizvodnju dima,

dinamit, barut i plastične eksplozive.

6.   TERET I POŠTA

6.0.   OPĆE ODREDBE

6.0.1.   Nadležno tijelo, operator zračne luke, zračni prijevoznik ili subjekt definiran u ovom poglavlju osigurava provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju.

6.0.2.   Sastavljene eksplozivne i zapaljive naprave koje se ne prenose u skladu s važećim sigurnosnim pravilima smatraju se zabranjenim predmetima u pošiljkama tereta i pošte.

6.0.3.   Upućivanja na treće zemlje u ovom poglavlju i tamo gdje je to primjenjivo u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005 uključuju druge države i područja na koja se, u skladu s člankom 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ne primjenjuje glava VI. dijela trećeg tog Ugovora.

6.1.   ZAŠTITNE KONTROLE – OPĆE ODREDBE

6.1.1.   Prije utovara u zrakoplov, sav teret i poštu pregledava regulirani agent, osim:

(a)

ako je potrebne zaštitne kontrole pošiljke već obavio regulirani agent, a pošiljka je bila zaštićena od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do utovara; ili

(b)

ako je potrebne zaštitne kontrole pošiljke obavio poznati pošiljatelj, a pošiljka je bila zaštićena od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do utovara; ili

(c)

ako je potrebne zaštitne kontrole pošiljke obavio provjereni pošiljatelj, a pošiljka je bila zaštićena od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do utovara te ako se ne prevozi putničkim zrakoplovom; ili

(d)

ako je pošiljka izuzeta od pregleda te je bila zaštićena od neovlaštenog manipuliranja od trenutka kada je postala zračni teret koji se može identificirati ili zračna pošta koja se može identificirati, do utovara.

6.1.2.   Ako postoji bilo koji razlog za sumnju da je došlo do neovlaštenog manipuliranja pošiljkom koja je prošla kroz zaštitne kontrole ili da pošiljka nije bila zaštićena od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih kontrola, tu pošiljku prije utovara u zrakoplov mora pregledati regulirani agent. Pošiljke za koje se čini da ih se značajno neovlašteno diralo ili koje su na drugi način sumnjive tretiraju se kao teret ili pošta visokog rizika (HRCM) u skladu s točkom 6.7.

6.1.3.   Osoba koja smije bez pratnje pristupiti zračnom teretu ili zračnoj pošti koji se mogu identificirati i na kojima su bile primijenjene potrebne zaštitne kontrole, morala je uspješno proći provjeru podobnosti ili provjeru prije zapošljavanja u skladu s točkom 11.1.

6.2.   ZAŠTITNI PREGLED

6.2.1.   Zaštitni pregled

6.2.1.1.   Pri zaštitnom pregledu tereta ili pošte:

(a)

upotrebljavaju se sredstva ili metode kojima će se najvjerojatnije otkriti zabranjeni predmeti, uvažavajući pri tom prirodu same pošiljke; i

(b)

upotrijebljena sredstva ili metode moraju biti takvoga standarda koji je dostatan za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti.

6.2.1.2.   Kada osoba koja obavlja zaštitni pregled ne može biti u potpunosti sigurna da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti, pošiljka se odbija ili se podvrgava ponovnom pregledu dok osoba koja obavlja pregled ne bude zadovoljna rezultatom.

6.2.1.3.   Pregled tereta i pošte mora također biti u skladu s dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

6.2.1.4.   Osobe koje pregledavaju teret rendgenskom opremom ili sustavima za otkrivanje eksploziva (EDS) u pravilu ne provode više od 20 minuta u neprekidnom pregledavanju slika. Nakon svakog od tih razdoblja, osoba koja obavlja zaštitni pregled neće pregledavati slike barem 10 minuta. Ovaj se zahtjev primjenjuje samo kada postoji neprekinut protok slika koje treba pregledati.

6.2.1.5.   Teret i pošta pregledavaju se na najmanje jedan od sljedećih načina u skladu s Dodatkom 6-J:

(a)

ručnom pretragom;

(b)

rendgenskom opremom;

(c)

sustavima za otkrivanje eksploziva;

(d)

s pomoću pasa za otkrivanje eksploziva (EDD);

(e)

opremom za ETD;

(f)

vizualnom provjerom;

(g)

detektorima metala (MDE).

Kada osoba koja obavlja zaštitni pregled ne može utvrditi sadržavaju li teret ili pošta zabranjene predmete, teret odnosno pošta se odbijaju ili se podvrgavaju ponovnom zaštitnom pregledu dok osoba koja obavlja zaštitni pregled ne bude zadovoljna rezultatom.

6.2.1.6.   Ako ih odobri nadležno tijelo i o tome obavijesti Komisiju, ostale odgovarajuće sigurnosne kontrole mogu se primijeniti samo kada zbog prirode pošiljke nije moguće primijeniti druge načine ili metode navedene u točki 6.2.1.5.

6.2.2.   Izuzeća od zaštitnog pregleda

Odredbe za izuzeća od zaštitnog pregleda utvrđene su u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

6.3.   REGULIRANI AGENTI

6.3.1.   Odobravanje reguliranih agenata

6.3.1.1.   Regulirane agente odobrava nadležno tijelo.

Odobrenje za reguliranog agenta specifično je za lokaciju.

Bilo koji subjekt koji primjenjuje zaštitne kontrole iz točke 6.3.2. odobrava se kao regulirani agent. To uključuje treće strane koje pružaju usluge logistike i koje su odgovorne za integrirane usluge vođenja skladišta i prijevoza te zračne prijevoznike i otpremnike.

Regulirani agent može sklopiti podugovor za jedno ili više od sljedećeg:

(a)

bilo koju od zaštitnih kontrola iz točke 6.3.2. s drugim reguliranim agentom;

(b)

bilo koju od zaštitnih kontrola iz točke 6.3.2. s drugim subjektom, kada se kontrole provode na vlastitoj lokaciji reguliranog agenta ili u zračnoj luci, i obuhvaćene su programom zaštite reguliranog agenta ili zračne luke;

(c)

za bilo koju od zaštitnih kontrola iz točke 6.3.2. s drugim subjektom, kada se kontrole provode na nekoj drugoj lokaciji osim zračne luke ili vlastite lokacije reguliranog agenta, i ako je nadležno tijelo taj subjekt certificiralo ili odobrilo i stavilo na popis za pružanje tih usluga;

(d)

zaštitu i prijevoz pošiljaka, s prijevoznikom koji ispunjava zahtjeve iz točke 6.6.

6.3.1.2.   Za odobravanje reguliranih agenata primjenjuje se sljedeći postupak:

(a)

podnositelj zahtjeva traži odobrenje od nadležnog tijela države članice u kojoj se nalaze lokacije uključene u zahtjev.

Podnositelj zahtjeva dostavlja dotičnom nadležnom tijelu program zaštite. U programu se opisuju metode i postupci kojih se agent mora pridržavati kako bi ispunio zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata. U programu se također opisuje kako sam agent nadzire sukladnost s tim metodama i postupcima. Program zaštite zračnog prijevoznika u kojem se opisuju metode i postupci koje zračni prijevoznik mora slijediti kako bi ispunio zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata, smatra se ispunjavanjem zahtjeva za program zaštite reguliranog agenta.

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti i „Izjavu o obvezama – regulirani agent” iz Dodatka 6-A. Tu izjavu potpisuje pravni zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba odgovorna za zaštitu.

Potpisanu izjavu zadržava dotično nadležno tijelo;

(b)

nadležno tijelo, ili ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koji djeluje u njegovo ime, ocjenjuje program zaštite i zatim na licu mjesta vrednuje navedene lokacije kako bi ocijenio ispunjava li podnositelj zahtjeva zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata.

Osim za zahtjeve navedene u točki 6.2., ispitivanje lokacije podnositelja zahtjeva od strane relevantnih carinskih tijela u skladu s člankom 14.n Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (3) smatra se vrednovanjem na licu mjesta ako je provedeno ne više od tri godine prije dana kada podnositelj zahtjeva traži odobrenje za reguliranog agenta. Certifikat AEO i odgovarajuću procjenu carinskih tijela podnositelj zahtjeva stavlja na raspolaganje za daljnji pregled.

(c)

ako je nadležno tijelo zadovoljno s podacima danim na temelju točaka (a) i (b), ono mora osigurati da se potrebni podaci o agentu unesu u „Bazu podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe” najkasnije sljedeći radni dan. Pri unosu u bazu podataka, nadležno tijelo svakoj odobrenoj lokaciji dodjeljuje jedinstvenu alfanumeričku oznaku u standardnom formatu.

Ako nadležno tijelo nije zadovoljno s podacima dobivenim na temelju točaka (a) i (b), ono o razlozima odmah obavješćuje subjekt koji je tražio odobrenje za reguliranog agenta;

(d)

regulirani agent ne smatra se odobrenim dok podaci o njemu nisu navedeni u „Bazi podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe”.

6.3.1.3.   Regulirani agent imenuje najmanje jednu osobu na svakoj lokaciji koja je odgovorna za provedbu dostavljenog programa zaštite. Ta je osoba morala uspješno proći provjeru podobnosti u skladu s točkom 11.1.

6.3.1.4.   Regulirani agent se ponovno vrednuje u redovitim vremenskim razmacima koji nisu duži od 5 godina. To uključuje vrednovanje na licu mjesta kako bi se ocijenilo ispunjava li regulirani agent još uvijek zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata.

Inspekcija koju u prostorijama reguliranog agenta provodi nadležno tijelo u skladu s nacionalnim programom kontrole kvalitete može se smatrati vrednovanjem na licu mjesta, pod uvjetom da obuhvaća sve zahtjeve potrebne za odobrenje.

Osim za zahtjeve navedene u točki 6.2., ispitivanje lokacije reguliranog agenta koje obavljaju nadležna carinska tijela u skladu s člankom 14.n Uredbe (EEZ) br. 2454/93 smatra se vrednovanjem na licu mjesta.

6.3.1.5.   Ako nadležno tijelo utvrdi da regulirani agent više ne ispunjava zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata, ono opoziva status reguliranog agenta za navedenu lokaciju ili lokacije.

Ako subjekt više nije nositelj certifikata AEO iz točke (b) ili (c) članka 14.a stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 ili ako taj certifikat AEO više nije pravovaljan zbog nesukladnosti s člankom 14.k te Uredbe, nadležno tijelo mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se uvjerilo da regulirani agent udovoljava zahtjevima Uredbe (EZ) br. 300/2008.

Subjekt je dužan obavijestiti nadležno tijelo o svim promjenama koje se tiču njegova certifikata AEO u smislu točke (b) ili (c) članka 14.a stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

Odmah nakon opoziva, a u svakom slučaju u roku od 24 sata, nadležno tijelo mora osigurati da se promjena statusa bivšeg reguliranog agenta unese u „Bazu podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe”.

6.3.1.6.   Ne dovodeći u pitanje pravo svake države članice da primjenjuje mjere više razine zaštite u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 300/2008, regulirani agent koji je odobren u skladu s točkom 6.3. ovog Priloga priznaje se u svim državama članicama.

6.3.1.7.   Zahtjevi iz točke 6.3.1., osim točke 6.3.1.2. podtočke (d), ne primjenjuju se kada se kao regulirani agent odobrava samo nadležno tijelo.

6.3.1.8.   Nadležno tijelo mora carinskim tijelima staviti na raspolaganje sve podatke koji se odnose na status reguliranog agenta koji bi mogli biti relevantni za posjedovanje certifikata AEO kako je navedeno u točki (b) ili (c) članka 14.a stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 2454/93. To uključuje informacije koje se odnose na nova odobrenja za regulirane agente, opoziv statusa reguliranog agenta, obnavljanje i inspekcije, rasporede vrednovanja i rezultate tih procjena.

Treba uspostaviti modalitete za razmjenu ovih informacija između nadležnog tijela i nacionalnih carinskih tijela.

6.3.2.   Zaštitne kontrole koje primjenjuje regulirani agent

6.3.2.1.   Pri prihvaćanju svih pošiljaka, regulirani agent mora utvrditi je li subjekt od kojeg su pošiljke primljene regulirani agent, poznati pošiljatelj, provjereni pošiljatelj ili ništa od toga.

6.3.2.2.   Osoba koja isporučuje pošiljke reguliranom agentu ili zračnom prijevozniku mora predočiti identifikacijsku iskaznicu, putovnicu, vozačku dozvolu ili drugi dokument na kojem se nalazi njegova fotografija i koji je izdalo ili priznalo nacionalno nadležno tijelo. Ta iskaznica ili dokument služi za utvrđivanje identiteta osobe koja isporučuje pošiljke.

6.3.2.3.   Regulirani agent mora osigurati da se pošiljke koje nisu prošle sve potrebne zaštitne kontrole:

(a)

pregledaju u skladu s točkom 6.2.; ili

(b)

zaprime na skladištenje pod isključivom nadležnošću reguliranog agenta, ne budu označene kao pošiljka za ukrcaj u zrakoplov prije nego što se odaberu, i odaberu samostalno bez ikakve intervencije pošiljatelja ili bilo koje fizičke ili pravne osobe osim onih koje je regulirani agent imenovao i osposobio za tu svrhu.

Podtočka (b) može se primijeniti samo ako pošiljatelj ne može znati da će se pošiljka prevesti zrakom.

6.3.2.4.   Nakon primjene zaštitnih kontrola iz točaka 6.3.2.1. do 6.3.2.3. ove Uredbe i točke 6.3. Provedbene odluke Komisije C(2015) 8005, regulirani agent osigurava:

(a)

da je pristup bez pratnje tim pošiljkama ograničen na ovlaštene osobe; i

(b)

zaštitu tih pošiljaka od neovlaštenog manipuliranja dok se ne predaju drugom reguliranom agentu ili zračnom prijevozniku. Smatra se da su pošiljke tereta i pošte koje se nalaze u kritičnoj zoni zaštitno ograničenog područja zaštićene od neovlaštenog manipuliranja. Pošiljke tereta i pošte koje se ne nalaze u kritičnoj zoni zaštitno ograničenog područja moraju biti smještene u dijelovima prostorija reguliranog agenta s u kojima se primjenjuje kontrola pristupa, a ako nisu smještene u tim dijelovima,

moraju biti fizički zaštićene kako bi se spriječilo unošenje zabranjenog predmeta; ili

ne smiju biti ostavljene bez nadzora te je pristup dopušten samo osobama koje sudjeluju u zaštiti i rukovanju teretom.

6.3.2.5.   Nakon primjene zaštitnih kontrola iz točaka 6.3.2.1. do 6.3.2.4., regulirani agent osigurava da je svakoj pošiljci predanoj zračnom prijevozniku ili drugom reguliranom agentu priložena primjerena dokumentacija, bilo u obliku zrakoplovnog teretnog lista ili u posebnoj izjavi, u elektroničkom ili u pisanom obliku.

6.3.2.6.   Dokumentacija iz točke 6.3.2.5. mora biti na raspolaganju nadležnom tijelu za inspekciju u bilo kojem trenutku prije nego što se pošiljka utovari u zrakoplov i nakon toga za vrijeme trajanja leta ili 24 sata, ovisno što je duže. Ta dokumentacija mora sadržavati sve sljedeće podatke:

(a)

jedinstvenu alfanumeričku oznaku reguliranog agenta koju je dobio od nadležnog tijela;

(b)

jedinstvenu oznaku pošiljke, kao što je broj (internog ili glavnog) zrakoplovnog teretnog lista;

(c)

sadržaj pošiljke, osim za pošiljke iz točaka 6.2.1. (d) i (e) Provedbene odluke Komisije C (2015) 8005;

(d)

sigurnosni status pošiljke, za koji se navodi:

„SPX”, što znači sigurno za putnički, isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov, ili

„SCO”, što znači sigurno samo za isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov, ili

„SHR”, što znači sigurno za putnički, isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov u skladu sa zahtjevima koji se odnose na visokorizični teret;

(e)

razlog na temelju kojeg je izdan sigurnosni status, za koji se navodi:

„KC”, što znači primljeno od poznatog pošiljatelja, ili

„AC”, što znači primljeno od provjerenog pošiljatelja, ili

„RA”, što znači odabrano od reguliranog agenta, ili

sredstva ili metoda pregleda koji je proveden, ili

razlog za izuzeće pošiljke od pregleda;

(f)

ime osobe koja je izdala sigurnosni status, ili jednakovrijednu identifikaciju, te datum i vrijeme izdavanja;

(g)

jedinstvenu oznaku koju je od nadležnog tijela dobio bilo koji regulirani agent koji je prihvatio sigurnosni status pošiljke izdan od strane drugog reguliranog agenta.

Regulirani agent koji predaje pošiljku drugom reguliranom agentu ili zračnom prijevozniku može također odlučiti predati samo podatke koji se traže u skladu s podtočkama (a) do (e) i (g) te zadržati podatke koji se traže u skladu s podtočkom (f) tijekom trajanja leta/letova ili na 24 sata, ovisno o tome što je duže.

6.3.2.7.   U slučaju objedinjenih (konsolidiranih) pošiljki, zahtjevi iz točaka 6.3.2.5. i 6.3.2.6. smatraju se ispunjenima ako:

(a)

regulirani agent koji obavlja objedinjavanje zadržava informacije koje se zahtijevaju točkom 6.3.2.6. podtočkama (a) do (g) za svaku pojedinu pošiljku tijekom trajanja leta ili 24 sata, ovisno što je duže; i

(b)

prateća dokumentacija uz objedinjenu pošiljku uključuje alfanumerički identifikator reguliranog agenta koji je obavio objedinjavanje, jedinstveni identifikator objedinjene pošiljke i njezin sigurnosni status.

Podtočka (a) ne zahtijeva se za objedinjene pošiljke koje su uvijek podložne zaštitnom pregledu ili izuzete od zaštitnog pregleda u skladu s točkom 6.2.1. podtočkama (d) i (e) Provedbene odluke Komisije C (2015) 8005 ako regulirani agent izdaje jedinstvenu oznaku objedinjene pošiljke, označava sigurnosni status uz navođenje jednog razloga zašto je izdan taj sigurnosni status.

6.3.2.8.   Pri prihvaćanju pošiljaka na kojima prethodno nisu bile primijenjene sve potrebne zaštitne kontrole, regulirani agent može također odlučiti da ne primijeni zaštitne kontrole iz točke 6.3.2, nego da preda pošiljke drugom reguliranom agentu koji će osigurati primjenu tih zaštitnih kontrola.

6.3.2.9.   Regulirani agent osigurava da je sve osoblje koje primjenjuje zaštitne kontrole zaposleno i osposobljeno u skladu sa zahtjevima iz poglavlja 11. te da je sve osoblje koje ima pristup teretu koji se može identificirati ili zračnoj pošti koja se može identificirati na koje su bile primijenjene zaštitne kontrole zaposleno i prošlo osposobljavanje za svjesnost o zaštiti u skladu sa zahtjevima iz poglavlja 11.

Zaštitne kontrole koje provodi regulirani agent podliježu i dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

6.4.   POZNATI POŠILJATELJI

6.4.1.   Odobravanje poznatih pošiljatelja

6.4.1.1.   Poznate pošiljatelje odobrava nadležno tijelo.

Odobrenje za poznatog pošiljatelja specifično je za lokaciju.

6.4.1.2.   Za odobravanje poznatih pošiljatelja primjenjuje se sljedeći postupak:

(a)

podnositelj zahtjeva traži odobrenje od nadležnog tijela države članice u kojoj se nalazi njegova lokacija.

Podnositelju zahtjeva dostavljaju se „Smjernice za poznate pošiljatelje” kako je navedeno u Dodatku 6-B i „Kontrolna lista za vrednovanje poznatih pošiljatelja” kako je navedeno u Dodatku 6-C.

(b)

nadležno tijelo, ili ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koji djeluje u njegovo ime, mora vrednovati navedene lokacije na licu mjesta kako bi se ocijenilo ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete iz Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata.

Kako bi se ocijenilo ispunjava li podnositelj zahtjeva ove zahtjeve, nadležno tijelo ili ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koji djeluje u njegovo ime mora koristiti „Kontrolnu listu za vrednovanje poznatih pošiljatelja” iz Dodatka 6-C. Ta kontrolna lista uključuje izjavu o obvezama koju mora potpisati pravni zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba koja je na toj lokaciji odgovorna za zaštitu.

Nakon popunjavanja kontrolne liste za vrednovanje, s podacima sadržanim u njoj, postupa se kao s povjerljivim podacima.

Potpisanu izjavu zadržava dotično nadležno tijelo ili je zadržava ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a te je na zahtjev stavlja na raspolaganje dotičnom nadležnom tijelu;

(c)

ispitivanje lokacije podnositelja zahtjeva od strane relevantnih carinskih tijela u skladu s člankom 14.n Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 smatra se vrednovanjem na licu mjesta ako je provedeno ne više od 3 godine prije dana kada podnositelj zahtjeva traži odobrenje za poznatog pošiljatelja. U tim slučajevima, podnositelj zahtjeva mora upisati potrebne podatke u Dio 1. „Kontrolne liste za vrednovanje poznatih pošiljatelja” kako je navedeno u Dodatku 6-C i poslati je nadležnom tijelu zajedno s izjavom o obvezama koju potpisuje pravni zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba koja je na toj lokaciji odgovorna za zaštitu.

Certifikat AEO i odgovarajuću procjenu carinskih tijela podnositelj zahtjeva stavlja na raspolaganje za daljnji pregled.

Potpisanu izjavu zadržava dotično nadležno tijelo ili je zadržava ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a te je na zahtjev stavlja na raspolaganje dotičnom nadležnom tijelu;

(d)

ako je nadležno tijelo zadovoljno s podacima danim na temelju podtočaka (a) i (b) ili (a) i (c), ovisno što je primjenjivo, ono mora osigurati da se potrebni podaci o pošiljatelju unesu u „Bazu podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe” najkasnije sljedeći radni dan. Pri unosu u bazu podataka, nadležno tijelo svakoj odobrenoj lokaciji dodjeljuje jedinstvenu alfanumeričku oznaku u standardnom formatu.

Ako nadležno tijelo nije zadovoljno s podacima danim na temelju podtočaka (a) i (b) ili (a) i (c), ovisno što je primjenjivo, ono o razlozima odmah obavješćuje subjekt koji je tražio odobrenje za poznatog pošiljatelja;

(e)

poznati pošiljatelj ne smatra se odobrenim dok podaci o njemu nisu navedeni u „Bazi podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe”.

6.4.1.3.   Poznati pošiljatelj na svakoj lokaciji imenuje najmanje jednu osobu koja je odgovorna za primjenu i nadzor provedbe zaštitnih kontrola na toj lokaciji. Ta je osoba morala uspješno proći provjeru podobnosti u skladu s točkom 11.1.

6.4.1.4.   Poznati pošiljatelj se ponovno vrednuje u redovitim vremenskim razmacima koji nisu duži od 5 godina. To uključuje vrednovanje na licu mjesta kako bi se ocijenilo ispunjava li poznati pošiljatelj još uvijek zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata.

Inspekcija koju u prostorijama poznatog pošiljatelja provodi nadležno tijelo u skladu s nacionalnim programom kontrole kvalitete može se smatrati vrednovanjem na licu mjesta, pod uvjetom da obuhvaća sva područja navedena u kontrolnoj listi iz Dodatka 6-C.

Ispitivanje lokacije poznatog pošiljatelja koje obavljaju nadležna carinska tijela u skladu s člankom 14.n Uredbe (EEZ) br. 2454/93 smatra se vrednovanjem na licu mjesta.

6.4.1.5.   Ako nadležno tijelo utvrdi da poznati pošiljatelj više ne ispunjava zahtjeve Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata, ono opoziva status poznatog pošiljatelja za navedenu lokaciju ili lokacije.

Ako subjekt više nije nositelj certifikata AEO iz točke (b) ili (c) članka 14.a stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 ili ako taj certifikat AEO više nije pravovaljan zbog nesukladnosti s člankom 14.k te Uredbe, nadležno tijelo mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se uvjerilo da poznati pošiljatelj udovoljava zahtjevima Uredbe (EZ) br. 300/2008.

Subjekt je dužan obavijestiti nadležno tijelo o svim promjenama koje se tiču njegova certifikata AEO u smislu točke (b) ili (c) članka 14.a stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

Odmah nakon opoziva, a u svakom slučaju u roku od 24 sata, nadležno tijelo mora osigurati da se promjena statusa pošiljatelja unese u „Bazu podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe”.

6.4.1.6.   Ne dovodeći u pitanje pravo svake države članice da primjenjuje mjere više razine zaštite u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 300/2008, poznati pošiljatelj koji je odobren u skladu s točkom 6.4 ovog Priloga priznaje se u svim državama članicama.

Poznati pošiljatelji odobreni u skladu s točkom 6.4.1.2 podtočkom (d) podliježu također dodatnim odredbama utvrđenima u točki 6.4. Provedbene odluke Komisije C(2015) 8005.

6.4.1.7.   Nadležno tijelo mora carinskim tijelima staviti na raspolaganje sve podatke koji se odnose na status poznatog pošiljatelja koji bi mogli biti relevantni za posjedovanje certifikata AEO kako je navedeno u točki (b) ili (c) članka 14.a stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 2454/93. To uključuje informacije koje se odnose na nova odobrenja za poznate pošiljatelje, opoziv statusa poznatog pošiljatelja, obnavljanje i inspekcije, rasporede vrednovanja i rezultate tih procjena.

Treba uspostaviti modalitete za razmjenu ovih informacija između nadležnog tijela i nacionalnih carinskih tijela.

6.4.2.   Zaštitne kontrole koje izvodi poznati pošiljatelj

6.4.2.1.   Poznati pošiljatelj osigurava:

(a)

razinu zaštite na lokaciji ili u prostorijama, koja je dostatna za zaštitu zračnog tereta koji se može identificirati i zračne pošte koja se može identificirati, od neovlaštenog manipuliranja; i

(b)

da je sve osoblje koje primjenjuje zaštitne kontrole zaposleno i osposobljeno u skladu sa zahtjevima iz poglavlja 11. te da je sve osoblje koje ima pristup teretu koji se može identificirati ili zračnoj pošti koja se može identificirati na koje su bile primijenjene zaštitne kontrole zaposleno i prošlo osposobljavanje za svjesnost o zaštiti u skladu sa zahtjevima iz poglavlja 11.; i

(c)

zaštitu od neovlaštenog manipuliranja ili diranja zračnog tereta koji se može identificirati i zračne pošte koja se može identificirati, tijekom pripreme, pakiranja, skladištenja, otpreme i/ili prijevoza.

Ako iz bilo kojeg razloga na pošiljku nisu bile primijenjene zaštitne kontrole ili ako pošiljku ne šalje poznati pošiljatelj u svoje ime, poznati pošiljatelj to mora jasno naznačiti reguliranom agentu kako bi se mogla primijeniti točka 6.3.2.3.

6.4.2.2.   Poznati pošiljatelj se slaže da se pošiljke na koje nisu bile primijenjene primjerene zaštitne kontrole pregledaju u skladu s točkom 6.2.1.

6.5.   PROVJERENI POŠILJATELJI

6.5.1.   Provjerene pošiljatelje odobrava regulirani agent.

6.5.2.   Za imenovanje provjerenog pošiljatelja primjenjuje se sljedeći postupak:

(a)

provjereni pošiljatelj dostavlja subjektu „Upute za zaštitu zračnog prometa za provjerene pošiljatelje” i „Izjavu o obvezama – provjereni pošiljatelj” iz Dodatka 6-D. Te upute i izjavu regulirani agent dobiva od nadležnog tijela države članice u kojoj se nalazi njegova lokacija;

(b)

subjekt reguliranom agentu dostavlja potpisanu „Izjavu o obvezama – provjereni pošiljatelj” sadržanu u Dodatku 6-D, osim ako subjekt ima certifikat AEO iz točke (b) ili (c) članka 14.a stavka 1. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93.

Subjekt također imenuje najmanje jednu osobu koja je odgovorna za zaštitu u njegovim prostorijama i obavješćuje reguliranog agenta o imenu te osobe i o njezinim podacima za kontakt.

Kada je primjereno, potpisanu izjavu zadržava regulirani agent te je na zahtjev stavlja na raspolaganje odgovarajućem nadležnom tijelu.

Kada se na temelju certifikata AEO izostavi zahtjev za ispunjavanje Izjave o obvezama, provjereni pošiljatelj mora odmah obavijestiti reguliranog agenta ako više nije imatelj takvog certifikata;

(c)

regulirani agent obavlja vrednovanje utvrđivanjem sljedećih podataka o potencijalno provjerenom pošiljatelju:

podaci o poduzeću, uključujući bona fide poslovnu adresu, i

priroda poslovanja ili djelovanja, i

podaci za kontakt, uključujući podatke za kontakt osobe ili osoba odgovornih za zaštitu, i

porezni broj za PDV ili matični broj poduzeća, i

u slučaju izuzeća na temelju točke 6.5.2. podtočke (b), broj certifikata AEO;

(d)

ako je regulirani agent zadovoljan informacijama danim na temelju podtočaka (b) i (c), tada može imenovati subjekt provjerenim pošiljateljem.

6.5.3.   Regulirani agent održava bazu podataka s informacijama iz točke 6.5.2 podtočke (c). Ta baza podataka mora biti na raspolaganju za inspekciju nadležnom tijelu.

6.5.4.   Ako na računu provjerenog pošiljatelja tijekom razdoblja od 2 godine nema nikakvih aktivnosti u smislu zračnog prijevoza tereta ili pošte, status provjerenog pošiljatelja prestaje.

6.5.5.   Ako nadležno tijelo ili regulirani agent utvrdi da se provjereni pošiljatelj više ne pridržava uputa koje su sadržane u Dodatku 6-D, regulirani agent odmah opoziva status provjerenog pošiljatelja.

6.5.6.   Ako iz bilo kojeg razloga na pošiljku nisu bile primijenjene zaštitne kontrole navedene u „Uputama za zaštitu zračnog prometa za provjerene pošiljatelje”, ili ako pošiljku ne šalje provjereni pošiljatelj u svoje ime, provjereni pošiljatelj to mora jasno naznačiti reguliranom agentu, kako bi se mogla primijeniti točka 6.3.2.3.

6.6.   ZAŠTITA TERETA I POŠTE

6.6.1.   Zaštita tereta i pošte tijekom prijevoza

6.6.1.1.   Kako bi se osiguralo da pošiljke na koje su bile primijenjene potrebne zaštitne kontrole budu zaštićene od neovlaštenog manipuliranja tijekom prijevoza:

(a)

pošiljke mora zapakirati ili zapečatiti regulirani agent, poznati pošiljatelj ili provjereni pošiljatelj, kako bi svaki pokušaj manipuliranja bio očigledan; ako to nije moguće, moraju se poduzeti druge mjere zaštite koje jamče nepovredivost pošiljke; i

(b)

tovarni prostor u vozilu u kojem se prevoze pošiljke mora biti zaključan ili zapečaćen, ili ako se radi o vozilima sa stranicama od cerade on mora biti osiguran kablovima TIR kako bi svaki pokušaj manipuliranja bio očigledan, ili se tovarni prostor vozila s niskim dnom drži pod nadzorom; i

(c)

prijevoznik koji je sklopio sporazum o prijevozu s reguliranim agentom, poznatim pošiljateljem ili provjerenim pošiljateljem, osim ako je on sam odobren za reguliranog agenta, treba potvrditi izjavu prijevoznika koja je sadržana u Dodatku 6-E.

Potpisanu izjavu zadržava regulirani agent, poznati pošiljatelj ili provjereni pošiljatelj u čije se ime prevozi. Na zahtjev se primjerak potpisane izjave također stavlja na raspolaganje reguliranom agentu ili zračnom prijevozniku koji prima pošiljku ili odgovarajućem nadležnom tijelu.

Dopušteno je da, umjesto podtočke (c), prijevoznik reguliranom agentu, poznatom pošiljatelju ili provjerenom pošiljatelju za kojeg obavlja prijevoz predoči dokaz da ga je certificiralo ili odobrilo nadležno tijelo.

Taj dokaz uključuje zahtjeve sadržane u Dodatku 6-E, a kopije zadržava dotični regulirani agent, poznati pošiljatelj ili provjereni pošiljatelj. Na zahtjev se primjerak također stavlja na raspolaganje reguliranom agentu ili zračnom prijevozniku koji prima pošiljku ili drugom nadležnom tijelu.

6.6.1.2.   Točka 6.6.1.1. podtočke (b) i (c) ne primjenjuju se tijekom prijevoza u štićenom području.

6.6.2.   Zaštita tereta i pošte za utovar na zrakoplov u zračnim lukama

6.6.2.1.   Smatra se da su pošiljke tereta i pošte, koje se nalaze u kritičnoj zoni, zaštićene od neovlaštenog manipuliranja.

6.6.2.2.   Pošiljke tereta i pošte koje se ne nalaze u kritičnoj zoni zaštitno ograničenog područja moraju biti smještene u dijelovima prostorija reguliranog agenta u koje je pristup kontroliran, a ako nisu smještene u tim dijelovima smatra se da su zaštićene od neovlaštenog manipuliranja pod uvjetom da su:

(a)

fizički zaštićene tako da je spriječeno unošenje zabranjenog predmeta; ili

(b)

nisu ostavljene bez nadzora te je pristup ograničen osobama koje sudjeluju u zaštiti i utovaru tereta i pošte u zrakoplov.

6.7.   TERET ILI POŠTA VISOKOG RIZIKA (HRCM)

Odredbe koje se odnose na teret i poštu visokog rizika utvrđene su u Provedbenoj odluci Komisije C (2015) 8005.

6.8.   SIGURNOSNI POSTUPCI ZA TERET I POŠTU KOJI SE PREVOZE U UNIJU IZ TREĆIH ZEMALJA

6.8.1.   Označavanje zračnih prijevoznika

6.8.1.1.   Jedno od sljedećih tijela, ovisno o slučaju, označava svakog zračnog prijevoznika koji prevozi teret ili poštu iz zračne luke u trećoj zemlji koja nije navedena u Dodatku 6-Fi ili Dodatku 6-Fii radi transfera, tranzita ili istovara prema bilo kojoj od zračnih luka koja spada u područje primjene Uredbe (EZ) br. 300/2008 kao „zračnog prijevoznika tereta ili pošte koji obavlja prijevoz u Uniju iz zračne luke treće zemlje” (ACC3):

(a)

nadležno tijelo države članice koja je tom zračnom prijevozniku izdala svjedodžbu zračnog prijevoznika;

(b)

nadležno tijelo države članice navedeno u Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 748/2009 (4), za zračne prijevoznike koji nemaju svjedodžbu zračnog prijevoznika izdanu od strane države članice;

(c)

nadležno tijelo države članice u kojoj zračni prijevoznik ima glavnu bazu za operacije u Uniji, ili bilo koje drugo odgovarajuće tijelo Unije sporazumno s tim nadležnim tijelom, za zračne prijevoznike koji nemaju svjedodžbu zračnog prijevoznika izdanu od strane države članice i koji nisu navedeni u Prilogu Uredbi (EZ) br. 748/2009.

6.8.1.2.   Označavanje zračnog prijevoznika kao ACC3 za njegove aktivnosti prijevoza tereta i pošte iz zračne luke za koju je potrebna oznaka ACC3 (dalje u tekstu „relevantne aktivnosti prijevoza tereta”) temelji se na:

(a)

imenovanju osobe koja u ime zračnog prijevoznika ima sveukupnu odgovornost za provedbu mjera koje se odnose na sigurnost tereta i pošte u relevantnim aktivnostima prijevoza tereta; i

(b)

izvješću o vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a u kojem se potvrđuje provedba mjera sigurnosti.

6.8.1.3.   Nadležno tijelo dodjeljuje označenom ACC3-u jedinstvenu alfanumeričku oznaku u standardnom formatu, i ona služi za identifikaciju zračnog prijevoznika i zračne luke u trećoj zemlji iz koje taj zračni prijevoznik prevozi teret ili poštu u Uniju.

6.8.1.4.   Oznaka je valjana najviše pet godina od dana kada je nadležno tijelo unijelo podatke o tom ACC3-u u Bazu podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe.

6.8.1.5.   ACC3 koji je naveden u Bazi podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe priznat je u svim državama članicama za sve aktivnosti prema Uniji iz zračne luke u trećoj zemlji.

6.8.2.   Vrednovanje zaštite zračnog prometa EU-a za ACC3

6.8.2.1.   Vrednovanje zaštite zračnog prometa EU-a za relevantne aktivnosti prijevoza tereta zračnog prijevoznika sastoji se od:

(a)

ispitivanja programa zaštite zračnog prijevoznika čime se osigurava da je program zaštite tog zračnog prijevoznika relevantan i potpun u skladu sa svim točkama iz Dodatka 6-G; i

(b)

vrednovanje provedbe mjera sigurnosti zračnog prometa u relevantnim aktivnostima prijevoza tereta. Ta se provjera provodi pomoću kontrolne liste iz Dodatka 6-C3.

6.8.2.2.   Za vrednovanje zaštite zračnog prometa EU-a, provjera provedbe mjera sigurnosti mora biti na licu mjesta, na jednom od sljedećeg:

1.

U zračnoj luci iz koje zračni prijevoznik obavlja relevantne aktivnosti prijevoza tereta i to prije nego što se za tu zračnu luku može dodijeliti oznaka ACC3.

Ako se vrednovanjem zaštite zračnog prometa EU-a utvrdi neprovođenje jednog ili više ciljeva koji su navedeni na kontrolnoj listi u Dodatku 6-C3, nadležno tijelo ne dodjeljuje zračnom prijevozniku oznaku ACC3 za relevantne aktivnosti prijevoza tereta dok se ne pruži dokaz da je zračni prijevoznik proveo mjere kojima se ispravlja utvrđeni nedostatak.

2.

U reprezentativnom broju zračnih luka u kojima zračni prijevoznik obavlja relevantne aktivnosti prijevoza tereta prije nego što se dodijeli oznaka ACC3 za sve zračne luke u kojima taj zračni prijevoznik obavlja relevantne aktivnosti prijevoza tereta. Primjenjuju se sljedeći uvjeti:

(a)

ovu mogućnost sam traži zračni prijevoznik koji obavlja više relevantnih aktivnosti prijevoza tereta; i

(b)

nadležno tijelo je potvrdilo da zračni prijevoznik primjenjuje interni program kojim se jamči kvalitetna zaštita, a taj program mora biti ekvivalentan vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a; i

(c)

reprezentativni broj mora biti najmanje 3 ili 5 %, ovisno o tome koja je vrijednost viša, i sve zračne luke smještene u području visokog rizika; i

(d)

nadležno je tijelo pristalo na plan kojim se osigurava vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a u svakoj godini u kojoj se oznake ACC3 dodjeljuju za dodatne zračne luke za koje se ta oznaka traži ili dok sve zračne luke ne budu vrednovane. Broj tih vrednovanja u svakoj godini mora biti barem jednak broju onih koji se zahtijevaju podtočkom (c). U planu se moraju navesti razlozi izbora dodatnih zračnih luka; i

(e)

sve oznake ACC3 moraju prestati važiti istog dana; i

(f)

ako se jednim od planiranih vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a utvrdi neprovođenje jednog ili više ciljeva koji su navedeni na kontrolnoj listi u Dodatku 6-C3, nadležno tijelo koje dodjeljuje oznake zahtijeva dokaz da su provedene mjere kojima se ispravlja utvrđeni nedostatak u toj zračnoj luci te, ovisno o težini nedostatka, zahtijeva:

vrednovanje zaštite zračnog prometa EU-a u svim zračnim lukama za koje je potrebna oznaka ACC3 u skladu s točkom 6.8.2.2.1. u roku koje određuje nadležno tijelo, ili

dvostruki broj vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a od onog iz podtočke (d) u svakoj od preostalih godina u kojima vrijede oznake ACC3.

6.8.2.3.   Nadležno tijelo može prihvatiti izvješće o vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a subjekta iz treće zemlje za oznaku ACC3 u slučajevima kad taj subjekt obavlja cjelokupni prijevoz tereta, uključujući utovar u zrakoplov, u ime ACC3 te ako izvješće o vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a obuhvaća sve te aktivnosti.

6.8.2.4.   Kada se vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a ne mogu obaviti zbog objektivnih razloga za koje nije odgovoran zračni prijevoznik, nadležno tijelo može odobriti zračnom prijevozniku oznaku ACC3 za ograničeno razdoblje koje završava najkasnije 30. lipnja 2016. U slučajevima kada se takva oznaka odobrava na period koji je duži od šest mjeseci, nadležno tijelo mora provjeriti da zračni prijevoznik primjenjuje interni program kojim se jamči kvalitetna zaštita, a taj program mora biti ekvivalentan vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a.

6.8.2.5.   Vrednovanje zaštite zračnog prometa EU-a mora se zabilježiti u izvješću o vrednovanju koji se sastoji najmanje od izjave o obvezama iz Dodatka 6-H1, kontrolne liste iz Dodatka 6-C3 i izjave ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a kako je utvrđeno u Dodatku 11-A. Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a podnosi izvješće o vrednovanju nadležnom tijelu te šalje kopiju vrednovanom zračnom prijevozniku.

6.8.3.   Zaštitne kontrole tereta i pošte koji dolaze iz treće zemlje

6.8.3.1.   ACC3 mora osigurati da je pregledan sav teret i pošta koji se prevoze kroz zračne luke u Uniji, bilo da je riječ o transferu, tranzitu ili istovaru, osim ako je:

(a)

potrebne zaštitne kontrole pošiljke obavio regulirani agent odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a i ako je pošiljka bila zaštićena od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do utovara; ili

(b)

potrebne zaštitne kontrole pošiljke obavio poznati pošiljatelj odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a i ako je pošiljka bila zaštićena od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do utovara; ili

(c)

potrebne zaštitne kontrole pošiljke obavio provjereni pošiljatelj pod nadležnošću ACC3 ili regulirani agent odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a, a pošiljka je bila zaštićena od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do utovara te se ne prevozi putničkim zrakoplovom; ili

(d)

pošiljka izuzeta od pregleda te je bila zaštićena od neovlaštenog manipuliranja u skladu s točkom 6.1.1. podtočkom (d) od trenutka kada je postala zračni teret koji se može identificirati ili zračna pošta koja se može identificirati, do utovara.

6.8.3.2.   Teret i pošta koji se prevoze u Uniju moraju biti podvrgnuti zaštitnim pregledima primjenom sredstava ili metoda koji su navedeni u točki 6.2.1. do razine koja je dostatna kako bi se primjereno osiguralo da ne sadržavaju nikakve zabranjene predmete.

6.8.3.3.   ACC3 osigurava:

(a)

da je teret ili pošta u transferu i tranzitu pregledan u skladu s točkom 6.8.3.2. ili su na njega primijenjene zaštitne kontrole, bilo samostalno ili ih je proveo subjekt odobren od EU-a za zaštitu zračnog prometa na mjestu podrijetla ili drugdje u lancu opskrbe i da su takve pošiljke bile zaštićene od neovlaštenog manipuliranja od trenutka kada su te zaštitne kontrole bile primijenjene do utovara.; i

(b)

da su teret i pošta visokog rizika pregledani u skladu s točkom 6.7., bilo samostalno ili je pregled proveo subjekt odobren od EU-a za zaštitu zračnog prometa na mjestu podrijetla ili drugdje u lancu opskrbe te da su takve pošiljke označene oznakom SHR i zaštićene od neovlaštenog manipuliranja od trenutka kada su te zaštitne kontrole bile primijenjene do utovara.

6.8.3.4.   U pratećoj dokumentaciji mora biti navedena jedinstvena alfanumerička oznaka ACC3 i sigurnosni status pošiljke iz točke 6.3.2.6. podtočke (d), bilo u obliku zrakoplovnog teretnog lista, jednakovrijedne poštanske dokumentacije ili u posebnoj izjavi, u elektroničkom ili u pisanom obliku; za izdavanje je odgovoran regulirani agent odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a.

6.8.3.5.   Ako nema reguliranog agenta iz točke 6.8.4., izjavu o sigurnosnom statusu pošiljke može izdati ACC3 ili zračni prijevoznik koji dolazi iz treće zemlje navedene u Dodatku 6-Fi ili Dodatku 6-Fii.

6.8.4.   Odobravanje reguliranih agenata i poznatih pošiljatelja

6.8.4.1.   Kako bi postali regulirani agenti odobreni za zaštitu zračnog prometa EU-a ili poznati pošiljatelji, subjekti iz trećih zemalja moraju biti odobreni u skladu s jednom od sljedećih dviju mogućnosti i uvršteni u bazu podataka ACC3-ja kojima izravno dostavljaju teret ili poštu za slanje u Uniju:

(a)

u programu zaštite ACC3-ja izneseni su podaci o zaštitnim kontrolama koje su u njegovo ime proveli subjekti iz trećih zemalja iz kojih on izravno prihvaća teret ili poštu koji se šalju u Uniju. U okviru vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a za ACC3 odobravaju se zaštitne kontrole koje primjenjuju ti subjekti; ili

(b)

subjekti iz trećih zemalja podvrgavaju svoje relevantne aktivnosti prijevoza tereta vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a u intervalima ne dužim od pet godina i dostavljaju ACC3-ju/ACC3-ma kopiju izvješća o vrednovanju. Izvješće o vrednovanju sastoji se od, za regulirane agente iz trećih zemalja, izjave o obvezama iz Dodatka 6-H2 i kontrolne liste iz Dodatka 6-C2, a za poznate pošiljatelje iz trećih zemalja, izjave o obvezama iz Dodatka 6-H3 i kontrolne liste iz Dodatka 6-C4. Izvješće o vrednovanju također uključuje izjavu ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a iz Dodatka 11-A.

6.8.4.2.   Ako se vrednovanjem zaštite zračnog prometa EU-a u skladu s točkom 6.8.4.1. podtočkom (b) zaključi da subjekt

(a)

uspješno ispunjava zahtjeve s odgovarajuće kontrolne liste, u izvješću o vrednovanju navodi se da je subjekt regulirani agent odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a ili poznati pošiljatelj. Ocjenjivač vrednovanom subjektu dostavlja original izvještaja o vrednovanju;

(b)

nije ispunio ciljeve s odgovarajuće kontrolne liste, subjekt nije ovlašten za rad s teretom za unos u EU. Subjekt dobiva kopiju ispunjene kontrolne liste s navedenim nedostacima.

6.8.4.3.   ACC3 održava bazu podataka koja najmanje sadržava informacije za svakog reguliranog agenta ili poznatog pošiljatelja koji je bio podvrgnut vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a u skladu s točkom 6.8.4.1. od kojeg izravno prihvaća teret ili poštu za unos u Uniju:

(a)

podaci o poduzeću, uključujući bona fide poslovnu adresu; i

(b)

priroda poslovanja, izuzev osjetljivih poslovnih informacija; i

(c)

podaci za kontakt, uključujući podatke za kontakt osobe ili osoba odgovornih za zaštitu; i

(d)

matični broj poduzeća, ako je primjenjivo; i

(e)

izvještaj o vrednovanju, ako je dostupan.

Ta baza podataka mora biti na raspolaganju ACC3-u za inspekciju.

Drugi subjekti odobreni za zaštitu zračnog prometa EU također mogu održavati takvu bazu podataka.

6.8.4.4.   Subjektu koji prevozi zračni teret ili poštu i djeluje u mreži s više lokacija u trećim zemljama može se dodijeliti jedinstvena oznaka reguliranog agenta odobrenog za zaštitu zračnog prometa EU-a za sve dotične lokacije u mreži, pod uvjetom da:

(a)

su odgovarajuće operacije zaštite zračnog prometa te mreže, uključujući usluge prijevoza između lokacija, obuhvaćene jedinstvenim programom zaštite ili standardiziranim programima zaštite; i

(b)

provedba programa zaštite podliježe jedinstvenom internom programu kojim se jamči kvalitetna zaštita, a taj program mora biti ekvivalentan vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a; i

(c)

prije nego što se mreži odobri oznaka reguliranog agenta zaštite zračnog prometa EU-a, sljedeće lokacije na kojima subjekt djeluje podvrgnute su vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a:

i.

lokacija/lokacije s kojih se teret ili pošta izravno isporučuje do ACC3, i

ii.

najmanje dvije lokacije ili 20 % područja mreže, ovisno o tome koja je vrijednost viša, s kojih se teret ili pošta šalje lokaciji/lokacijama navedenima u točki i., i

iii.

sve lokacije koje se nalaze u trećim zemljama navedenima u Dodatku 6-I Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

Kako bi se za sve lokacije u mreži koje još nisu odobrene najkasnije do 30. lipnja 2018. zadržala oznaka reguliranog agenta odobrenog za zaštitu zračnog prometa EU-a, svake se godine nakon godine odobravanja oznake vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a podvrgavaju najmanje dvije nove lokacije ili 20 % područja mreže, ovisno o tome koja je vrijednost viša, s kojih se teret ili pošta šalje lokaciji/lokacijama navedenima u točki 6.8.4.4. podtočki (c) i., dok se ne odobre sve lokacije.

Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora sastaviti plan s redoslijedom slučajno odabranih lokacija koje će se odobravati svake godine. Plan se sastavlja neovisno od subjekta koji upravlja mrežom i on ga ne može mijenjati. Taj plan mora činiti sastavni dio izvješća o vrednovanju na temelju kojeg se mreža određuje kao regulirani agent iz treće zemlje kojeg je vrednovala EU.

Nakon što je bila podvrgnuta vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a, lokacija u mreži smatrat će se reguliranim agentom zaštite zračnog prometa EU-a u skladu s točkom 6.8.4.2. podtočkom (a).

6.8.4.5.   Ako se vrednovanjem zaštite zračnog prometa EU-a lokacije u mreži kako se navodi u točki 6.8.4.4. podtočki (c) ii. zaključi da lokacija nije ispunila zahtjeve koji se navode u kontrolnoj listi u Dodatku 6-C2, teret i pošta iz te lokacije moraju se pregledavati na lokaciji koja je vrednovana u skladu s točkom 6.8.4.2. podtočkom (a) dok se vrednovanjem zaštite zračnog prometa EU-a ne potvrdi usklađenost sa zahtjevima navedenima u kontrolnoj listi.

6.8.4.6.   Točke 6.8.4.4. do 6.8.4.6. prestaju važiti 30. lipnja 2018.

6.8.5.   Nesukladnost i prestanak važenja oznake ACC3

6.8.5.1.   Nesukladnost

1.

Ako Komisija ili nadležno tijelo utvrdi ozbiljni nedostatak povezan s radom ACC3-a i ako se smatra da taj nedostatak ima znatan utjecaj na cjelokupnu razinu zaštite zračnog prometa u Uniji, Komisija ili nadležno tijelo mora:

(a)

odmah obavijestiti dotični ACC3, zatražiti očitovanja i odgovarajuće mjere kojima se ispravlja ozbiljni nedostatak; i

(b)

odmah obavijestiti Komisiju i ostale države članice.

2.

Ako nadležno tijelo nije ispravilo nedostatak, Komisija može, nakon savjetovanja s Odborom za zaštitu civilnog zračnog prometa, uspostavljenog člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 300/2008, zaključiti da se prijevozniku više ne priznaje ACC3, za određene ili sve rute iz trećih zemalja u Uniju. U takvim slučajevima, podaci o tom ACC3-u povlače se iz baze podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe.

3.

Zračni prijevoznik čija je oznaka ACC3 povučena u skladu s točkom 6.8.5.1.2. neće ponovno dobiti tu oznaku niti će biti uključen u bazu podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe dok se vrednovanjem zaštite zračnog prometa EU-a ne potvrdi da je ozbiljni nedostatak uklonjen i da je nadležno tijelo o tome obavijestilo Odbor za zaštitu civilnog zračnog prometa.

6.8.5.2.   Prestanak važenja

Nadležno tijelo koje je dodijelilo oznaku ACC3 odgovorno je za povlačenje ACC3-a iz „baze podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe”:

(a)

na zahtjev ili u dogovoru sa zračnim prijevoznikom; ili

(b)

Ako ACC3 ne provodi odgovarajuće aktivnosti prijevoza tereta i ne reagira na zahtjev za očitovanja ili drukčije ometa procjenu rizika za zrakoplovstvo.

DODATAK 6-A

IZJAVA O OBVEZAMA – REGULIRANI AGENT

U skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5) o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i njezinim provedbenim aktima,

izjavljujem,

da su po mom najboljem saznanju informacije sadržane u programu zaštite poduzeća istinite i točne,

da će se prakse i postupci navedeni u ovom programu zaštite provoditi i održavati na svim lokacijama koje su obuhvaćene programom,

da će se program zaštite prilagoditi i izmijeniti kako bi se uskladio sa svim budućim relevantnim promjenama zakonodavstva Unije, osim ako [ime poduzeća] obavijesti [ime nadležnog tijela] da više ne želi djelovati kao regulirani agent,

da će [ime poduzeća] u pisanom obliku obavijestiti [ime nadležnog tijela] o:

(a)

manjim promjenama u svom programu zaštite, kao što su ime poduzeća, osoba odgovorna za zaštitu ili podaci za kontakt, promjena osobe kojoj je potreban pristup „Bazi podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe”, odmah, a najkasnije u roku od 10 radnih dana; i

(b)

većim planiranim promjenama, kao što su novi postupci zaštitnih pregleda, veći građevinski radovi koji bi mogli utjecati na njegovu sukladnost s odgovarajućim zakonodavstvom Unije, ili promjena sjedišta/adrese, najmanje 15 radnih dana prije njihovog početka/planirane promjene,

da će [ime poduzeća], kako bi osigurao sukladnost s odgovarajućim zakonodavstvom Unije, u slučaju potrebe u potpunosti surađivati u svim inspekcijama, te da će na zahtjev inspektora omogućiti pristup svim dokumentima,

da će [ime poduzeća] obavijestiti [ime nadležnog tijela] o svim ozbiljnim probojima zaštitnih mjera i o svim sumnjivim okolnostima koje bi mogle biti važne za zaštitu zračnog tereta/pošte, a posebno o svakom pokušaju skrivanja zabranjenih predmeta u pošiljkama,

da će [ime poduzeća] za sve relevantno osoblje osigurati osposobljavanje u skladu s poglavljem 11. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998 te da će ih upoznati s njihovim odgovornostima što se tiče zaštite u okviru programa zaštite poduzeća; i

da će [ime poduzeća] obavijestiti [ime nadležnog tijela], ako:

(a)

prestane poslovati;

(b)

ako se prestane baviti zračnim teretom/poštom; ili

(c)

ako više ne može ispunjavati zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:

DODATAK 6-B

SMJERNICE ZA POZNATE POŠILJATELJE

Ove smjernice će vam pomoći prilikom ocjene vaših postojećih zaštitnih postupaka u odnosu na potrebne kriterije za poznate pošiljatelje kako su opisani u Uredbi (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i njezinim provedbenim aktima. One bi vam trebale osigurati zadovoljavanje zahtjeva prije organiziranja službenog vrednovanja na licu mjesta.

Važno je omogućiti ocjenjivaču razgovor s pravim ljudima tijekom vrednovanja (npr. osobom odgovornom za zaštitu te osobom odgovornom za zapošljavanje osoblja). Za bilježenje ocjena ocjenjivača koristi se kontrolna lista EU-a. Nakon popunjavanja kontrolne liste za vrednovanje, s podacima sadržanim u njoj postupa se kao s povjerljivim podacima.

Imajte na umu da su dvije vrste pitanja na kontrolnoj listi EU-a: (1) ona za koja negativan odgovor automatski znači da ne možete biti prihvaćeni kao poznati pošiljatelj te (2) ona koja se koriste za dobivanje opće slike vaših odredbi zaštite kako bi se ocjenjivaču omogućilo donošenje općeg zaključka. Pitanja na koja negativan odgovor automatski rezultira ocjenom „ne zadovoljava” označena su masnim slovima u zahtjevima u nastavku. Ako je navedeno „ne zadovoljava” za zahtjeve navedene masnim slovima, objasnit će vam se razloge za to i dati savjete o prilagodbama koje je potrebno izvršiti za prolaz.

Ako ste nositelj certifikata AEO iz točke (b) ili (c) članka 14.a stavka 1. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (7) (tzv. certifikati AEOF i AEOS) te ako su lokaciju za koju ste zatražili status poznatog pošiljatelja uspješno pregledala carinska tijela na datum ne više od 3 godine prije datuma podnošenja zahtjeva za dobivanje statusa poznatog pošiljatelja, dužni ste ispuniti – a vaš pravni zastupnik mora potpisati – Dio 1. koji se tiče organizacije i odgovornosti, kao i izjavu o obvezama „Kontrolne liste za vrednovanje poznatih pošiljatelja” iz Dodatka 6-C.

Uvod

Teret mora potjecati od vašeg poduzeća na lokaciji na kojoj se obavlja inspekcija. To obuhvaća proizvodnju na lokaciji te aktivnosti preuzimanja i pakiranja (pick and pack) kad se predmeti ne prepoznaju kao zračni teret dok nisu odabrani za izvršenje naloga. (Također vidjeti bilješku.)

Također ćete morati odrediti kad pošiljka tereta/pošte postaje prepoznata kao zračni teret/zračna pošta te pokazati da ste uveli odgovarajuće mjere za njihovu zaštitu od neovlaštenog diranja ili manipuliranja. To uključuje detalje u vezi s pripremom, pakiranjem, skladištenjem i/ili otpremom.

Organizacija i odgovornosti

Bit ćete dužni dati detalje o vašoj organizaciji (ime, porezni broj ili broj pri gospodarskoj komori ili broj iz registra poslovnih subjekata ako se primjenjuje, broj certifikata AEO i datum posljednjeg pregleda te lokacije od strane carinskih tijela, ako je primjenjivo), adresu lokacije koja će se vrednovati te adresu sjedišta organizacije (ako se razlikuje od lokacije koja će se vrednovati). Potrebno je navesti datum posljednjeg vrednovanja i posljednju jedinstvenu alfanumeričku oznaku (ako je primjenjivo), kao i prirodu poslovanja, približan broj zaposlenika na lokaciji, ime i funkciju osobe odgovorne za sigurnost zračnog tereta/zračne pošte te podatke za kontakt.

Postupak zapošljavanja osoblja

Bit ćete dužni dati detalje o postupcima zapošljavanja cjelokupnog osoblja (stalnog, privremenog ili agencijskog, vozača) s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati. Postupak zapošljavanja uključuje provjeru prije zapošljavanja ili provjeru podobnosti u skladu s točkom 11.1. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998. Službeno vrednovanje na licu mjesta uključuje razgovor s osobom zaduženom za zapošljavanje osoblja. On/ona će morati dati na uvid dokaze o postupcima poduzeća (npr. neispunjene obrasce). Postupak zapošljavanja odnosi se na osoblje zaposleno nakon 29. travnja 2010.

Postupak osposobljavanja osoblja u području zaštite

Bit ćete dužni dokazati da je cjelokupno osoblje (stalno, privremeno ili agencijsko osoblje, vozači) s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti prošlo odgovarajuće osposobljavanje o pitanjima svjesnosti o zaštiti. Osposobljavanje će se provesti u skladu s točkom 11.2.7. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998. Pojedinačna evidencija o osposobljavanju čuva se u evidenciji. Osim toga, bit ćete dužni dokazati da je osoblje koje obavlja zaštitne kontrole prošlo osposobljavanje ili obnovu znanja u skladu s poglavljem 11. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998.

Fizička zaštita

Bit ćete dužni pokazati zaštitu vaše lokacije (npr. fizička ograda ili prepreka) te da su uspostavljeni odgovarajući postupci kontrole pristupa. Prema potrebi, bit ćete dužni dati podatke o svakom alarmnom i/ili CCTV sustavu. Neophodno je da se kontrolira pristup području u kojem se obrađuje ili skladišti zračni teret/zračna pošta. Sva vrata, prozori i druge točke pristupa zračnom teretu/pošti moraju biti osigurani ili podlijegati kontroli pristupa.

Priprema (prema potrebi)

Bit ćete dužni pokazati da je pristup području u kojem se obavlja priprema kontroliran te da se nadzire postupak pripreme. Ako se proizvod tijekom pripreme može identificirati kao zračni teret/zračna pošta, bit će potrebno dokazati da su poduzete mjere zaštite zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti.

Pakiranje (prema potrebi)

Bit ćete dužni pokazati da je pristup području u kojem se obavlja pakiranje kontroliran te da se nadzire postupak pakiranja. Ako se proizvod tijekom pakiranja može identificirati kao zračni teret/zračna pošta, bit će potrebno dokazati da su poduzete mjere zaštite zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti.

Bit ćete dužni dati detalje o postupku pakiranja i dokazati da su svi gotovi proizvodi provjereni prije pakiranja.

Bit ćete dužni opisati gotovo vanjsko pakiranje i dokazati da je čvrsto. Također ste dužni pokazati kako je gotovo vanjsko pakiranje osjetljivo na narušavanje cjelovitosti, na primjer korištenjem numerirane plombe, sigurnosne trake, posebnih pečata ili kartonskih kutija učvršćenih samoljepljivom trakom. Također ste dužni pokazati da se ti predmeti čuvaju u sigurnim uvjetima kad nisu korišteni te da se kontrolira njihovo izdavanje.

Skladištenje (prema potrebi)

Bit ćete dužni pokazati da je pristup skladišnom prostoru kontroliran. Ako se proizvod tijekom skladištenja može identificirati kao zračni teret/zračna pošta, bit će potrebno dokazati da su poduzete mjere zaštite zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti.

Konačno, bit ćete dužni dokazati da se gotovi i pakirani zračni teret/zračna pošta provjerava prije otpreme.

Otprema (prema potrebi)

Bit ćete dužni pokazati da je pristup području otpreme kontroliran. Ako se proizvod tijekom otpreme može identificirati kao zračni teret/zračna pošta, bit će potrebno dokazati da su poduzete mjere zaštite zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti.

Prijevoz

Bit ćete dužni dati detalje o načinu prijevoza tereta/pošte reguliranom agentu.

Ako koristite vlastiti prijevoz, bit ćete dužni pokazati da je osposobljenost vaših vozača na zahtijevanoj razini. Ako vaše poduzeće koristi podizvođača, bit ćete dužni osigurati da (a) vi zapečatite ili pakirate zračni teret/zračnu poštu, kako biste osigurali da svako narušavanje cjelovitosti bude očito te da (b) izjava prijevoznika kako je navedena u Dodatku 6-E Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998 bude potpisana od strane prijevoznika.

Ako ste odgovorni za prijevoz zračnog tereta/pošte, bit ćete dužni pokazati da se prijevozna sredstva mogu osigurati, bilo putem plombi, ako je izvedivo, ili bilo kojom drugom metodom. Prilikom korištenja numeriranih plombi, bit ćete dužni dokazati da je pristup plombama kontroliran te da se brojevi bilježe. Ako se koriste druge metode, bit ćete dužni pokazati kako ste osigurali da narušavanje cjelovitosti tereta/pošte bude očito i/ili kako je očuvana njihova sigurnost. Osim toga, bit ćete dužni pokazati da su uspostavljene sve mjere za provjeru identiteta vozača vozila koji preuzimaju vaš zračni teret/zračnu poštu. Također ćete biti dužni pokazati da ste osigurali sigurnost tereta/pošte nakon napuštanja prostorija. Bit ćete dužni dokazati da je zračni teret/zračna pošta zaštićena od neovlaštenog manipuliranja tijekom prijevoza.

Nećete morati pružiti dokaze o osposobljavanju vozača niti kopiju izjave prijevoznika ako je regulirani agent organizirao preuzimanje zračnog tereta/zračne pošte iz vaših prostorija.

Odgovornosti podizvođača

Bit ćete dužni izjaviti da ćete prihvatiti nenajavljene inspekcije inspektora mjerodavnog tijela za potrebe nadzora tih standarda.

Također ćete biti dužni izjaviti da ćete dati [naziv nadležnog tijela] potrebne detalje odmah ili barem u roku od 10 radnih dana ako:

(a)

je cjelokupna odgovornost za sigurnost dodijeljena drugoj osobi od imenovane

(b)

postoje druge izmjene u odnosu na prostorije ili postupke koje mogu značajno utjecati na sigurnost

(c)

vaše poduzeće prestaje s radom, više se ne bavi zračnim teretom/zračnom poštom ili više ne može ispunjavati uvjete iz odgovarajućeg zakonodavstva EU-a.

Konačno, bit ćete dužni dati izjavu o održavanju standarda sigurnosti do sljedećeg službenog vrednovanja na licu mjesta i/ili sljedeće inspekcije.

Tada ćete biti dužni preuzeti punu odgovornost za izjavu i potpisati dokument o vrednovanju.

NAPOMENE

Eksplozivne i zapaljive naprave

Sastavljene eksplozivne i zapaljive naprave smiju se prenositi u pošiljkama tereta ako su u potpunosti ispunjeni zahtjevi svih pravila sigurnosti.

Pošiljke iz drugih izvora

Provjereni pošiljatelj može reguliranom agentu proslijediti pošiljke koje ne potječu od njega samog, pod uvjetom:

(a)

da su one odvojene od pošiljaka koje potječu od njega i

(b)

da je podrijetlo jasno naznačeno na pošiljci ili na pratećoj dokumentaciji.

Sve se takve pošiljke prije utovara u zrakoplov moraju pregledati.

DODATAK 6-C

KONTROLNA LISTA ZA VREDNOVANJE POZNATIH POŠILJATELJA

Upute za ispunjavanje:

Prilikom ispunjavanja ovog obrasca, molimo uzmite u obzir da:

Točke označene (*) su obavezni podaci i MORAJU biti ispunjene.

Ako je odgovor na bilo koje pitanje otisnuto masnim slovima NE, vrednovanje MORA biti ocijenjeno ocjenom NE ZADOVOLJAVA. To se ne odnosi na slučajeve kad se pitanja ne primjenjuju.

Sveukupna ocjena može biti ZADOVOLJAVA ako je pošiljatelj potpisao izjavu o obvezama na zadnjoj stranici.

Nadležno tijelo mora zadržati izvornu izjavu o obvezama ili mu ona mora biti dostupna do prestanka važenja vrednovanja. Kopiju izjave također treba dati pošiljatelju.

DIO 1.

Organizacija i odgovornosti

1.1.

Datum vrednovanja (*)

dd/mm/gggg

 

1.2.

Datum prethodnog vrednovanja i jedinstvena oznaka ako se primjenjuje

dd/mm/gggg

 

UNI

 

1.3.

Naziv organizacije koja se vrednuje (*)

Naziv

Porezni broj/broj pri gospodarskoj komori/broj iz registra poslovnih subjekata (ako se primjenjuje)

1.4.

Podaci o certifikatu AEOF ili AEOS, ako je primjenjivo

Broj certifikata AEO

 

Datum kada su carinska tijela zadnji put pregledala ovu lokaciju

 

1.5.

Adresa lokacije koju se vrednuje (*)

Broj/Jedinica/Zgrada

 

Ulica

 

Grad

 

Poštanski broj

 

Država

 

1.6.

Adresa sjedišta organizacije (ako se razlikuje od lokacije koja se vrednuje, pod uvjetom da su u istoj državi)

Broj/Jedinica/Zgrada

 

Ulica

 

Grad

 

Poštanski broj

 

Država

 

1.7.

Priroda poslovanja – vrste tereta s kojima se radi

1.8.

Je li podnositelj zahtjeva odgovoran za:

(a)

Pripremu

(b)

Pakiranje

(c)

Skladištenje

(d)

Otpremu

(e)

Ostalo – molimo navesti

 

1.9.

Približni broj zaposlenika na lokaciji

 

1.10.

Ime i funkcija osobe odgovorne za sigurnost zračnog tereta/zračne pošte (*)

Ime

 

Položaj

 

1.11.

Broj telefona za kontakt

br. tel.

 

1.12.

Adresa e-pošte (*)

Adresa elektroničke pošte

 

DIO 2.

Zračni teret/zračna pošta koji se mogu identificirati

Cilj: Odrediti mjesto (ili: trenutak) kad postaje moguće identificirati teret/poštu kao zračni teret/zračnu poštu.

2.1.

Inspekcijom pripreme, pakiranja, skladištenja, odabira, otpreme i svih drugih odgovarajućih područja, utvrditi gdje i kako postaje moguće identificirati pošiljku zračnog tereta/zračne pošte kao takvu.

Opisati:

Potrebno je dati detaljne informacije o zaštiti zračnog tereta/zračne pošte koja se može identificirati od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti u dijelovima 5. do 8.

DIO 3.

Zapošljavanje i osposobljavanje osoblja

Cilj: osigurati da je cijelo osoblje (stalno, privremeno, agencijsko, vozači) s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati prošlo provjeru prije zapošljavanja i/ili provjeru podobnosti te da je osposobljeno u skladu s točkom 11.2.7 Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998. Osim toga, osigurati da je osoblje koje obavlja zaštitne kontrole zaliha osposobljeno u skladu s poglavljem 11. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998.

Jesu li pitanja 3.1. i 3.2. otisnuta masnim slovima (prema tome odgovor NE na njih mora biti ocijenjen kao ne zadovoljava) ovisi o primjenjivim nacionalnim pravilima države u kojoj se nalazi lokacija. Međutim, barem jedno od ta dva pitanja mora biti otisnuto masnim slovima, čime bi također trebalo biti dopušteno da kad je izvršena provjera podobnosti, više ne bude potrebna provjera prije zapošljavanja. Osoba koja je odgovorna za provođenje zaštitnih kontrola u svakom slučaju mora biti podvrgnuta provjeru podobnosti,

3.1.

Postoji li postupak zapošljavanja za sve osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati, a koji uključuje provjeru prije zapošljavanja u skladu s točkom 11.1.4. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998? Odnosi se na osoblje zaposleno nakon 29. travnja 2010.

DA ili NE

 

Ako DA, koju vrstu

 

3.2.

Uključuje li taj postupak zapošljavanja i provjeru podobnosti, uključujući provjeru kaznene evidencije, u skladu s točkom 11.1.3. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998?

Odnosi se na osoblje zaposleno nakon 29. travnja 2010.

DA ili NE

 

Ako DA, koju vrstu

 

3.3.

Uključuje li postupak imenovanja osobe odgovorne za primjenu i nadzor primjene zaštitnih kontrola na lokaciji zahtjev za provjeru podobnosti, uključujući provjeru kaznene evidencije u skladu s točkom 11.1.3. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

3.4.

Osposobljava li se osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati za svjesnost o zaštiti u skladu s točkom 11.2.7. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998. prije nego što dobije pristup zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati? Osposobljava li se osoblje koje obavlja zaštitne kontrole zaliha u skladu s poglavljem 11. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

3.5.

Prolazi li osoblje (kako je navedeno gore) obnovu znanja u skladu s učestalošću određenom za ovu vrstu osposobljavanja?

DA ili NE

 

3.6.

Ocjena – Jesu li mjere dovoljne kako bi se osiguralo da je osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati te osoblje koje provodi zaštitne kontrole na pravilan način zaposleno i osposobljeno u skladu s poglavljem 11. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

DIO 4.

Fizička sigurnost

Cilj: Utvrditi postoji li dovoljna razina (fizičke) sigurnosti na lokaciji ili u prostorijama za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koja se može identificirati od neovlaštenog manipuliranja.

4.1.

Je li lokacija zaštićena fizičkom ogradom ili preprekom?

DA ili NE

 

4.2.

Podliježu li sve točke pristupa lokaciji kontroli pristupa?

DA ili NE

 

4.3.

Ako DA, jesu li točke pristupa …?

S osobljem

 

Ručna

 

Automatska

 

Elektronička

Ostalo, navedite

4.4.

Je li zgrada čvrste gradnje?

DA ili NE

 

4.5.

Ima li zgrada djelotvoran alarmni sustav?

DA ili NE

 

4.6.

Ima li zgrada djelotvoran CCTV sustav?

DA ili NE

 

4.7.

Ako da, bilježe li se slike koje prenosi CCTV?

DA ili NE

 

4.8.

Jesu li sva vrata, prozori i druge točke pristupa zračnom teretu/pošti koja se može identificirati osigurani ili podliježu kontroli pristupa?

DA ili NE

 

4.9.

Ako ne, navedite razloge

4.10.

Procjena Jesu li mjere koje je poduzela organizacija dovoljne za sprječavanje neovlaštenog pristupa onim dijelovima lokacije i prostorija u kojima se zračni teret/zračna pošta koja se može identificirati obrađuje ili skladišti?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

DIO 5.

Priprema

Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti.

Odgovorite na sljedeća pitanja kad se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tijekom postupka pripreme.

5.1.

Postoji li kontrola pristupa području u kojem se odvija priprema?

DA ili NE

 

5.2.

Ako DA, kakva?

5.3.

Nadzire li se postupak pripreme?

DA ili NE

 

5.4.

Ako DA, kako?

5.5.

Jesu li uspostavljene kontrole za sprečavanje narušavanja cjelovitosti u fazi pripreme?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

5.6.

Procjena Jesu li mjere koje je poduzela organizacija dovoljne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koja se može identificirati od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti tijekom pripreme?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

DIO 6.

Pakiranje

Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti.

Odgovorite na sljedeća pitanja kad se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tijekom postupka pakiranja.

6.1.

Nadzire li se postupak pakiranja?

DA ili NE

 

6.2.

Ako DA, kako?

6.3.

Molimo opišite gotovo vanjsko pakiranje:

(a)

Je li gotovo vanjsko pakiranje čvrsto?

DA ili NE

Opisati:

(b)

Je li gotovo vanjsko pakiranje osjetljivo na narušavanje cjelovitosti?

DA ili NE

 

Opisati:

 

6.4. (a)

Koriste li se numerirane plombe, sigurnosne trake, posebni pečati ili kartonske kutije učvršćene samoljepljivom trakom kako bi zračni teret/zračna pošta bila osjetljiva na narušavanje cjelovitosti?

DA ili NE

 

Ako DA:

 

6.4. (b)

Čuvaju li se plombe, sigurnosne trake ili posebni pečati u sigurnim uvjetima kad se ne koriste?

DA ili NE

 

Opisati:

 

6.4. (c)

Kontrolira li se izdavanje numeriranih plombi, sigurnosne trake i/ili pečata?

DA ili NE

 

Opisati:

 

6.5.

Ako je odgovor na pitanje 6.4. (a) DA, na koji način se kontrolira?

6.6.

Procjena Jesu li postupci pakiranja dovoljni za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja i/ili narušavanja cjelovitosti?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

DIO 7.

Skladištenje

Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti.

Odgovorite na sljedeća pitanja kad se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tijekom postupka skladištenja.

7.1.

Skladišti li se gotov i pakiran zračni teret/zračna pošta na sigurnom i provjerava li se je li došlo do narušavanja cjelovitosti?

DA ili NE

 

7.2.

Procjena Jesu li postupci skladištenja dovoljni za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja i/ili narušavanja cjelovitosti?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

DIO 8.

Otprema

Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti.

Odgovorite na sljedeća pitanja kad se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tijekom postupka otpreme.

8.1.

Postoji li kontrola pristupa području u kojem se odvija otprema?

DA ili NE

 

8.2.

Ako DA, kakva?

8.3.

Tko ima pristup području u kojem se odvija otprema?

Zaposlenici?

DA ili NE

 

Vozači?

DA ili NE

 

Posjetitelji?

DA ili NE

 

Podizvođači?

DA ili NE

 

8.4.

Procjena Je li zaštita dovoljna kako bi se zračni teret/zračna pošta zaštitila od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti u području u kojem se odvija otprema?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

DIO 8.A

Pošiljke iz drugih izvora

Cilj: uspostaviti postupke za neosigurane pošiljke.

Odgovorite na ova pitanja samo ako se pošiljke za zračni prijevoz prihvaćaju od drugih poduzeća.

8.A.1.

Prihvaća li poduzeće pošiljke tereta namijenjene zračnom prijevozu od drugih poduzeća?

DA ili NE

 

8.A.2.

Ako DA, kako su one odvojene od vlastitog tereta poduzeća te kako ih regulirani agent/prijevoznik prepoznaje?

DIO 9.

Prijevoz

Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti.

9.1.

Kako se zračni teret/zračna pošta prenosi reguliranom agentu?

(a)

Od strane ili u ime reguliranog agenta?

DA ili NE

 

(b)

Vlastitim prijevozom pošiljatelja?

DA ili NE

 

(c)

Putem podizvođača kojeg je angažirao pošiljatelj?

DA ili NE

 

9.2.

Kad pošiljatelj angažira podizvođača:

je li zračni teret/zračna pošta plombirana ili pakirana prije prijevoza kako bi se osigurala osjetljivost na narušavanje cjelovitosti? i

je li prijevoznik potpisao izjavu prijevoznika?

DA ili NE

 

Odgovorite samo na pitanja na koja se primjenjuju 9.1.(b) ili 9.1.(c)

9.3.

Može li se teretni odjeljak vozila za prijevoz osigurati?

DA ili NE

 

Ako DA, navedite kako …

9.4. (a)

Ako se teretni odjeljak vozila za prijevoz može osigurati, koriste li se numerirane plombe?

DA ili NE

 

(b)

Ako se koriste numerirane plombe, kontrolira li se pristup plombama te bilježe li se brojevi po izdavanju?

DA ili NE

 

Ako DA, navedite kako …

 

9.5.

Ako se teretni odjeljak vozila za prijevoz ne može osigurati, je li zračni teret/zračna pošta osjetljiva na narušavanje cjelovitosti?

DA ili NE

9.6.

Ako DA, opišite način na koji narušavanje cjelovitosti postaje očito.

9.7.

Ako NE, na koji način se osigurava?

9.8.

Procjena Jesu li mjere dostatne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja za vrijeme prijevoza?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

IZJAVA O OBVEZAMA

Izjavljujem:

da prihvaćam nenajavljene inspekcije inspektora nadležnog tijela za potrebe nadzora ovih standarda. Ako inspektori otkriju ozbiljne proboje sigurnosti, to može dovesti do povlačenja mog statusa poznatog pošiljatelja.

dostavit ću [naziv odgovornog tijela] potrebne podatke odmah ili barem u roku od 10 radnih dana ako:

je sveukupna odgovornost za sigurnost dodijeljena drugoj osobi od imenovane u točki 1.10.,

postoje druge izmjene u odnosu na prostorije ili postupke koje mogu značajno utjecati na sigurnost, i

poduzeće prestaje s radom, više se ne bavi zračnim teretom/zračnom poštom ili više ne može ispunjavati uvjete odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

održavat ću standard sigurnosti do sljedećeg službenog vrednovanja na na licu mjesta i/ili sljedeće inspekcije.

preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Potpis

Položaj u poduzeću

 

Ocjena (i obavijest)

Zadovoljava/Ne zadovoljava

 

Ako sveukupna ocjena glasi ne zadovoljava, u nastavku navedite područja u kojima pošiljatelj ne zadovoljava zahtijevane standarde sigurnosti ili gdje postoji određena slabost. Također priložite savjete u vezi s potrebnim ispravcima kako bi se ispunili traženi standardi za zadovoljavajuću ocjenu.

Potpis

(Ime ocjenjivača)

DODATAK 6-C2

KONTROLNA LISTA ZA VREDNOVANJE REGULIRANIH AGENATA IZ TREĆIH ZEMALJA ODOBRENIH ZA ZAŠTITU ZRAČNOG PROMETA EU-a

Subjekti iz trećih zemalja mogu postati članom sigurnog lanca opskrbe ACC3-a (zračnog prijevoznika tereta ili pošte koji obavlja prijevoz u Uniju iz zračne luke treće zemlje) podnošenjem zahtjeva za imenovanje kao regulirani agent iz treće zemlje odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a (RA3). RA3 je subjekt za rukovanje teretom smješten u trećoj zemlji koji je vrednovan i odobren kao takav na osnovi vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a.

RA3 osigurava da se zaštitne kontrole, uključujući zaštitni pregled kada je primjereno, provode na pošiljkama namijenjenima Europskoj uniji i da su pošiljke zaštićene od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do utovara pošiljaka u zrakoplov ili do njihove predaje ACC3-ju ili RA3-ju na drugi način.

Preduvjeti za prijevoz zračnog tereta ili zračne pošte u Uniju (8) ili Island, Norvešku i Švicarsku propisani su Provedbenom uredbom (EU) 2015/1998.

Kontrolna lista instrument je koji ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koristi za ocjenu razine zaštite koja se primjenjuje na zračni teret ili zračnu poštu (9) namijenjene EU-u/EGP-u od strane ili pod nadležnošću subjekta koji traži imenovanje kao RA3. Kontrolna lista koristi se samo u slučajevima navedenima u točki 6.8.4.1. podtočki (b) Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998. U slučajevima navedenima u točki 6.8.4.1. podtočki (a) tog Priloga, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koristi kontrolnu listu ACC3.

Ako ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a utvrdi da je subjekt ispunio ciljeve iz navedene kontrolne liste, izvješće o vrednovanju predaje se vrednovanom subjektu. U izvještaju o vrednovanju navodi se da je subjekt imenovan reguliranim agentom iz treće zemlje koji je odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a (RA3). RA3 može koristiti taj izvještaj u svojim poslovnim vezama s bilo kojim ACC3-jem. Sastavni dijelovi izvješća o vrednovanju sadržavaju najmanje sljedeće:

(a)

ispunjenu kontrolnu listu (Dodatak 6-C2 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998) koju je potpisao ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a i kada je primjereno uz komentare vrednovanog subjekta;

(b)

izjavu o obvezama (Dodatak 6-H2 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998) koju je potpisao vrednovani subjekt;

(c)

izjavu o neovisnosti (Dodatak 11-A Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998) u pogledu vrednovanog subjekta koju je potpisao ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a.

Dokaz o cjelovitosti izvještaja o vrednovanju su numeriranje stranica, datum vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a i paraf ocjenjivača i vrednovanog subjekta na svakoj stranici. Standardni jezik izvješća o vrednovanju je engleski.

Dio 5. – Zaštitni pregled i dio 6. – Teret ili pošta visokog rizika (HRCM) ocjenjuju se prema zahtjevima iz poglavlja 6.7. i 6.8. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998. Za one dijelove koji se ne mogu ocijeniti prema zahtjevima Provedbene uredbe (EU) 2015/1998, temeljni standardi su norme i preporučene prakse Priloga 17. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu i upute sadržane u uputama o zaštiti zračnog prometa Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva ICAO (Doc 8973 – dokument s ograničenim pristupom).

Utvrdi li ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a da subjekt nije ispunio ciljeve iz navedene kontrolne liste, subjekt dobiva kopiju ispunjene kontrolne liste s navedenim nedostacima.

Upute za ispunjavanje:

(1)

Potrebno je ispuniti sve dijelove kontrolne liste. Ako podaci nisu dostupni, to treba objasniti.

(2)

Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a nakon svakog dijela zaključuje jesu li i u kojoj mjeri ispunjeni ciljevi tog dijela.

DIO 1.

Identifikacija vrednovanog subjekta i ocjenjivača

1.1.

Datum(i) vrednovanja

Koristiti točan format datuma, npr. od 01.10.2012. do 02.10.2012.

dd/mm/gggg

 

1.2.

Datum prijašnjeg vrednovanja kada je primjereno.

dd/mm/gggg

 

Prijašnji matični broj RA3-ja, ako je dostupan

 

Certifikat AEO/status C-TPAT/druga certificiranja, gdje su dostupna

 

1.3.

Podaci o ocjenjivaču zaštite zračnog prometa

Ime

 

Poduzeće/organizacija/tijelo

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka (UAI)

 

Adresa e-pošte:

 

Broj telefona – uključujući međunarodne pozivne brojeve

 

1.4.

Naziv subjekta

Naziv

 

Broj poduzeća (npr. identifikacijski broj u trgovačkom registru, ako je primjenjivo)

 

Broj/Jedinica/Zgrada

 

Ulica

 

Grad

 

Poštanski broj

 

Savezna država/pokrajina (kada je primjenjivo)

 

Država

 

Broj poštanskog pretinca, ako postoji

 

1.5.

Glavna adresa organizacije (ako se razlikuje od mjesta vrednovanja)

Broj/Jedinica/Zgrada

 

Ulica

 

Grad

 

Poštanski broj

 

Savezna država/pokrajina (kada je primjenjivo)

 

Država

 

Broj poštanskog pretinca, ako postoji

 

1.6.

Vrsta djelatnosti – moguće je prijaviti više od jedne djelatnosti

(a)

samo zračni teret

(b)

zračni promet i druge vrste prijevoza

(c)

otpremnik s prostorijama za teret

(d)

otpremnik bez prostorija za teret

(e)

pružatelj usluga rukovanja teretom;

(f)

ostalo

 

1.7.

Podnositelj zahtjeva …?

(a)

dobiva teret od nekog drugog reguliranog agenta iz treće zemlje

 

(b)

dobiva teret od poznatih pošiljatelja iz trećih zemalja

 

(c)

dobiva teret od provjerenih pošiljatelja iz trećih zemalja

 

(d)

dobiva teret izuzet od kontrola

 

(e)

pregledava teret

 

(f)

skladišti teret

 

(g)

ostalo (molimo navesti)

 

1.8.

Približan broj zaposlenika na lokaciji

Broj

 

1.9.

Ime i položaj nadležne osobe za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte iz treće zemlje

Ime

 

Položaj

 

Adresa e-pošte:

 

Broj telefona – uključujući međunarodne pozivne brojeve

 

DIO 2.

Organizacija i nadležnosti reguliranog agenta iz treće zemlje odobrenog za zaštitu zračnog prometa EU-a

Cilj: Zračni teret ili zračna pošta ne prevoze se u EU/EGP, a da nisu bili podvrgnuti zaštitnim kontrolama. Teret ili pošta koji RA3 isporučuje ACC3-ju ili nekom drugom RA3-ju prihvaćaju se kao sigurni teret ili sigurna pošta ako je RA3 primijenio takve zaštitne kontrole. Detalji takvih zaštitnih kontrola navedeni su u sljedećim dijelovima ove kontrolne liste.

RA3 uspostavlja postupke kojima se osigurava primjerena primjena zaštitnih kontrola na sav zračni teret i na svu zračnu poštu namijenjene EU-u/EGP-u i zaštita sigurnog tereta ili sigurne pošte do prijenosa ACC3-u ili nekom drugom RA3-u. Zaštitne kontrole sadržavaju jednu od sljedećih točaka:

(a)

fizički zaštitni pregled mora biti takvoga standarda koji je dostatan za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti;

(b)

ostale zaštitne kontrole, kao dio zaštitnog postupka u lancu opskrbe, za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti i koje je primijenio neki drugi RA3, KC3 ili AC3 imenovan od RA3-a.

Vidjeti: točku 6.8.3.

2.1.

Je li subjekt utvrdio program zaštite?

DA ili NE

 

Ako NE, prijeđite izravno na točku 2.5.

 

2.2.

Program zaštite subjekta

Datum – koristiti točan format dd/mm/gggg

 

Verzija

 

Je li program zaštite predan i/ili odobren od nadležnog tijela države subjekta? Ako DA, molimo opisati postupak

 

2.3.

Obuhvaća li program zaštite dostatno elemente spomenute u kontrolnoj listi (dijelovi od 3. do 9.)?

DA ili NE

 

Ako NE, opisati detaljne razloge

 

2.4.

Je li program zaštite uvjerljiv, robustan i potpun?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

2.5.

Je li subjekt uspostavio postupak kojim se osigurava da se zračni teret ili zračna pošta podvrgavaju primjerenim zaštitnim kontrolama prije prijenosa ACC3-ju ili nekom drugom RA3-ju?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak

 

2.6.

Raspolaže li subjekt sustavom upravljanja (npr. instrumenti, upute) kojim se osigurava provedba potrebnih zaštitnih kontrola?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati sustav upravljanja i objasniti je li taj sustav odobren, provjeren ili osiguran od nadležnog tijela ili nekog drugog subjekta.

 

Ako NE, objasniti kako subjekt osigurava primjenu zaštitnih kontrola na potreban način.

 

2.7.

Zaključci i opći komentari u vezi s pouzdanošću, uvjerljivošću i robusnošću postupka.

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 3.

Zapošljavanje i osposobljavanje osoblja

Cilj: Da bi se osigurala primjena potrebnih zaštitnih kontrola, RA3 imenuje nadležno i stručno osoblje za rad u području zaštite zračnog tereta ili zračne pošte. Osoblje koje ima pristup zaštićenom zračnom teretu mora imati potrebnu stručnost za izvođenje svojih poslova i završeno odgovarajuće osposobljavanje.

Za ispunjivanje tog cilja, RA3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da je sve osoblje (trajno, privremeno, agencijsko osoblje, vozači itd.) s izravnim i nepraćenim pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti za koje se primjenjuju ili su se primjenjivale zaštitne kontrole:

(a)

podvrgnuto početnim i obnovljivim provjerama prije zapošljavanja i/ili provjerama podobnosti koje su najmanje u skladu sa zahtjevima lokalnih tijela za vrednovane prostorije RA3-a i

(b)

završilo početno i obnovljivo osposobljavanje u području zaštite radi upoznavanja sa svojim odgovornostima što se tiče zaštite u skladu sa zahtjevima lokalnih tijela za vrednovane prostorije RA3-ja.

Napomena:

Provjera podobnosti podrazumijeva provjeru identiteta osobe i prethodnog iskustva, uključujući gdje je to zakonski dopustivo, eventualnih kaznenih djela kao dijela ocjene o primjerenosti osobe za provođenje zaštitne kontrole i pristup zaštitno ograničenom području (definicija iz Priloga 17. ICAO-a).

Provjerom prije zapošljavanja utvrđuje se identitet osobe na temelju dokumentiranog dokaza, utvrđuje zaposlenje, osposobljavanja i sve prekide tijekom najmanje prethodnih pet godina, a od te se osobe zahtijeva da potpiše izjavu u kojoj daje detaljne podatke o eventualnim kaznenim djelima u svim državama boravišta tijekom najmanje prethodnih pet godina (definicija Unije).

Vidjeti: točku 6.8.3.1.

3.1.

Postoji li postupak kojim se osigurava da sve osoblje s izravnim i nepraćenim pristupom zaštićenom zračnom teretu/zračnoj pošti podliježe provjeri prije zapošljavanja kojom se ocjenjuje podobnost i stručnost?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti broj prethodnih godina koje se uzimaju u obzir za provjeru prije zapošljavanja i navesti naziv subjekta koji provodi provjeru.

 

3.2.

Uključuje li taj postupak

provjeru podobnosti?

provjeru prije zapošljavanja?

provjeru kaznenih evidencija?

razgovore?

ostalo (navesti detalje)?

Objasniti elemente, navesti koji subjekt provodi taj element, a kada je primjenjivo, navesti prethodno razdoblje koje se uzima u obzir.

 

3.3.

Postoji li postupak kojim se osigurava da osoba koja je odgovorna za primjenu i nadzor provedbe zaštitnih kontrola na toj lokaciji podliježe provjeri prije zapošljavanja kojom se ocjenjuje podobnost i stručnost?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti broj prethodnih godina koje se uzimaju u obzir za provjeru prije zapošljavanja i navesti naziv subjekta koji provodi provjeru.

 

3.4.

Uključuje li taj postupak

provjeru podobnosti?

provjeru prije zapošljavanja?

provjeru kaznenih evidencija?

razgovore?

ostalo (navesti detalje)?

Objasniti elemente, navesti koji subjekt provodi taj element, a kada je primjereno, navesti prethodno razdoblje koje se uzima u obzir.

3.5.

Osposobljava li se osoblje s izravnim i nepraćenim pristupom zaštićenom zračnom teretu/zračnoj pošti za rad u području zaštite prije nego što mu se dopusti pristup zaštićenom zračnom teretu/zračnoj pošti?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati elemente i trajanje osposobljavanja

 

3.6.

Osposobljava li se osoblje koje prihvaća, pregledava i/ili zaštićuje zračni teret/zračnu poštu putem posebnih tečajeva u vezi s poslom?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati elemente i trajanje tečajeva za osposobljavanje.

 

3.7.

Pohađa li osoblje iz točaka 3.5. i 3.6. osposobljavanje u svrhu obnove znanja?

DA ili NE

 

Ako DA, naznačiti elemente i učestalost osposobljavanja namijenjenog obnovi znanja

 

3.8.

Zaključak: osiguravaju li mjere u vezi s zapošljavanjem i osposobljavanjem osoblja da je sve osoblje s pristupom zaštićenom zračnom teretu/zračnoj pošti na primjeren način zaposleno i osposobljeno u skladu sa standardom dostatnim za upoznavanje sa svojim odgovornostima što se tiče zaštite?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 4.

Postupci za prihvat

Cilj: RA3 može primati teret ili poštu od nekog drugog RA3-ja, KC3-ja, AC3-ja ili od nepoznatog pošiljatelja. RA3 mora imati na snazi primjerene postupke za prihvat tereta i pošte kojima se utvrđuje dolazi li pošiljka iz sigurnog lanca opskrbe i shodno tomu koje se mjere zaštite trebaju primijeniti.

RA3 održava bazu podataka u kojoj se nalaze barem sljedeće informacije za svakog reguliranog agenta ili poznatog pošiljatelja koji je bio podvrgnut vrednovanju zaštite zračnog prometa EU-a u skladu s točkom 6.8.4.1. od kojeg izravno prihvaća teret ili poštu koja se isporučuje ACC3-ju za unos u Uniju:

(a)

podaci o poduzeću, uključujući bona fide poslovnu adresu;

(b)

priroda poslovanja, izuzev osjetljivih poslovnih informacija;

(c)

podaci za kontakt, uključujući podatke za kontakt osobe ili osoba odgovornih za zaštitu;

(d)

matični broj poduzeća, ako je primjenjivo;

(e)

izvještaj o vrednovanju, ako je dostupan.

Vidjeti: točke 6.8.3.1. i 6.8.4.3.

Napomena: RA3 može prihvatiti teret od AC3-ja kao sigurni teret samo ako je taj RA3 imenovao tog pošiljatelja kao AC3 i odgovoran je za teret koji je isporučio taj pošiljatelj.

4.1.

Utvrđuje li subjekt, pri prihvatu pošiljke, da pošiljka dolazi od nekog drugog RA3-ja, KC3-ja, AC3-ja ili nepoznatog pošiljatelja?

DA ili NE

 

Ako DA, na koji način?

 

4.2.

Izrađuje i održava li subjekt bazu podataka koja sadržava informacije za svakog RA3-ja, KC3-ja i AC3-ja od kojeg izravno prihvaća zračni teret ili zračnu poštu koja se isporučuje ACC3-ju za unos u Uniju?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti informacije koje se nalaze u bazi podataka.

 

Ako NE, kako subjekt zna da teret dolazi od nekog drugog RA3-ja, KC3-ja ili AC3-ja?

 

4.3.

Imenuje li subjekt pošiljatelje kao AC3?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak i zaštitne mjere koje subjekt zahtijeva od pošiljatelja

 

4.4.

Utvrđuje li subjekt, pri prihvatu pošiljke, da je njezino odredište zračna luka u EU-u/EGP-u?

DA ili NE, objasniti

 

4.5.

Ako DA, podvrgava li subjekt sav zračni teret ili zračnu poštu istim zaštitnim kontrolama kada je odredište zračna luka EU-a/EGP-a?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak

 

4.6.

Utvrđuje li subjekt, pri prihvatu pošiljke, vodi li se pošiljka kao teret ili pošta visokog rizika (HRCM) (vidjeti definiciju u dijelu 6.), uključujući za pošiljke koje se isporučuju drugim vrstama prijevoza osim zračnog?

DA ili NE

 

Ako DA, na koji način?

Opisati postupak

 

4.7.

Utvrđuje li vrednovani subjekt, pri prihvatu zaštićene pošiljke, da je pošiljka bila zaštićena od neovlaštenog manipuliranja i/ili narušavanja cjelovitosti?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati (pečati, brave, inspekcija itd.)

 

4.8.

Izvršava li osoba isporuku uz predočenje službenog identifikacijskog dokumenta s fotografijom?

DA ili NE

 

4.9.

Je li uspostavljen postupak za identifikaciju pošiljaka koje zahtijevaju zaštitni pregled?

DA ili NE

 

Ako DA, kako ih se identificira?

 

4.10.

Zaključak: jesu li postupci za prihvat dostatni da se njima može utvrditi da zračni teret/zračna pošta u odredišnu zračnu luku EU-a/EGP-a dolaze iz sigurnog lanca opskrbe ili je potreban zaštitni pregled?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 5.

Zaštitni pregled

Cilj: Kada RA3 prihvaća teret i poštu koji ne dolaze iz sigurnog lanca opskrbe, RA3 te pošiljke mora podvrgnuti primjerenom zaštitnom pregledu prije njihove isporuke ACC3-u kao sigurni teret. RA3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u radi transfera, tranzita ili istovara u zračnoj luci Unije pregleda sredstvima ili metodama koje su navedene u zakonodavstvu Unije sukladno razini koja je dostatna za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti.

Kada je zaštitni pregled zračnog tereta ili zračne pošte obavljen od strane ili u ime nadležnog tijela u trećoj zemlji, RA3 to prijavljuje i navodi način kojim je osiguran adekvatan zaštitni pregled.

Vidjeti: točku 6.8.3.

5.1.

Provodi li zaštitni pregled neki drugi subjekt u ime subjekta?

DA ili NE

 

Ako DA

navesti vrstu tih subjekata i detalje:

privatno poduzeće za obavljanje zaštitnog pregleda

poduzeće koje regulira država

državna služba ili tijelo za obavljanje zaštitnog pregleda

drugo

Navesti vrstu sporazuma/ugovora između vrednovanog subjekta i subjekta koji obavlja zaštitni pregled u njegovo ime

 

5.2.

Koje se metode zaštitnog pregleda koriste za zračni teret i poštu?

Navesti sve metode koje su upotrijebljene, uključujući detalje opreme korištene za zaštitni pregled zračnog tereta i zračne pošte (npr. proizvođač, vrsta, verzija softvera, standard, serijski broj itd.)

 

5.3.

Je li oprema ili metoda (npr. psi za otkrivanje eksploziva) koja je korištena uvrštena na najnoviju listu sukladnosti EU-a, Europske konferencije civilnog zrakoplovstva (ECAC) ili Uprave za sigurnost prometa SAD-a (TSA)?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti detalje

 

Ako NE, navesti detalje o odobrenju opreme i datum odobrenja, kao i sve pokazatelje da oprema ispunjava zahtjeve normi EU-a za opremu

 

5.4.

Je li oprema korištena u skladu s konceptom operacija CONOPS proizvođača i je li oprema redovito provjeravana i održavana?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak

 

5.5.

Je li pri zaštitnom pregledu uzeta u obzir vrsta pošiljke?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati kako je osigurano da metoda zaštitnog pregleda koja je odabrana odgovara standardu za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti

 

5.6.

Postoji li postupak za utvrđivanje razloga oglašavanja alarma opreme za pregled? (Za određenu opremu, npr. rendgensku opremu, alarm pokreće sam operator.)

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak utvrđivanja razloga oglašavanja alarma kojim se primjereno osigurava odsutnost zabranjenih predmeta

 

Ako NE, opisati što se događa s pošiljkom

 

5.7.

Jesu li neke pošiljke izuzete od zaštitnog pregleda?

DA ili NE

 

5.8.

Postoje li izuzeća koja nisu u skladu s listom Unije?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti detalje

 

5.9.

Nadzire li se pristup području gdje se obavljaju zaštitni pregledi kako bi se osiguralo da samo ovlašteno i osposobljeno osoblje ima pristup?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

5.10.

Je li uspostavljena kontrola kvalitete i/ili režim testiranja?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

5.11.

Zaključak: Jesu li zračni teret/zračna pošta pregledani sredstvima ili metodama navedenima u točki 6.2.1. Provedbene uredbe (EU) 2015/1998 sukladno standardu koji je dostatan za primjereno osiguravanje da u njima nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razlog

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 6.

Teret ili pošta visokog rizika (HRCM)

Cilj: pošiljke koje potječu iz lokacija koje je Unija okvalificirala kao lokacije visokog rizika ili se na tim lokacijama pretovaruju kao i pošiljke kojima je značajno narušena cjelovitost smatraju se teretom ili poštom visokog rizika (HRCM). Takve se pošiljke moraju pregledati u skladu s posebnim uputama. RA3 uspostavlja postupke kojima se osigurava utvrđivanje je li teret namijenjen EU-u/EGP-u HRCM i provođenje primjerenih kontrola tog HRCM-a kako je utvrđeno u zakonodavstvu Unije.

ACC3 kojem RA3 isporučuje zračni teret ili poštu za prijevoz ovlašćuje se da izvijesti RA3-ja o najnovijem stanju odgovarajućih informacija o ishodištima visokog rizika.

RA3 primjenjuje iste mjere neovisno o tome prima li teret i poštu visokog rizika od zračnog prijevoznika ili putem drugih vrsta prijevoza.

Vidjeti: točku 6.7.

Napomena: Za teret i poštu visokog rizika odobrene za unos u EU/EGP izdaje se zaštitni status „SHR”, što znači sigurno za putnički, isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov u skladu sa zahtjevima visokog rizika.

6.1.

Zna li osoblje koje je nadležno za obavljanje zaštitnih kontrola koji se zračni teret i pošta smatra teretom i poštom visokog rizika (HRCM)?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

6.2.

Raspolaže li subjekt postupcima za identifikaciju tereta ili pošte visokog rizika?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

6.3.

Podliježu li teret i pošta visokog rizika postupcima zaštitnog pregleda u skladu sa zakonodavstvom Unije?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti postupke koji se primjenjuju

 

6.4.

Izdaje li subjekt nakon zaštitnog pregleda izjavu o zaštitnom statusu za SHR u pratećoj dokumentaciji pošiljke?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati kako se zaštitni status izdaje i u kojem dokumentu

 

6.5.

Zaključak: je li postupak koji je uspostavio subjekt relevantan i dostatan da bi se njime osiguralo primjeren tretman tereta i pošte visokog rizika prije utovara?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razlog

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 7.

Zaštita zaštićenog zračnog tereta i pošte

Cilj: RA3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u zaštite od neovlaštenog manipuliranja i/ili narušavanja cjelovitosti od trenutka kada se zaštitni pregled ili druge zaštitne kontrole primjenjuju ili od trenutka prihvata nakon primjene zaštitnog pregleda ili zaštitnih kontrola, do utovara ili prijenosa ACC3-ju ili nekom drugom RA3-ju. Ako prethodno zaštićeni zračni teret ili pošta nisu zaštićeni nakon toga, ne smiju se utovariti ni prenijeti ACC3-ju ni nekom drugom RA3-ju kao sigurni teret ili pošta.

Zaštita se može provoditi na različite načine, na primjer fizičkim sredstvima (pregrade, zaključane prostorije itd.), ljudima (patrole, osposobljeno osoblje itd.) i tehnološkim (CCTV, uređaj za dojavljivanje provale itd.).

Zaštićeni zračni teret ili pošta namijenjeni EU-u/EGP-u trebali bi biti odvojeni od zračnog tereta ili pošte koji nisu zaštićeni.

Vidjeti: točku 6.8.3.1.

7.1.

Primjenjuje li drugi subjekt zaštitu zaštićenog zračnog tereta i zračne pošte u ime vrednovanog subjekta?

DA ili NE

 

Ako DA

Navesti vrstu tih subjekata i detalje:

privatno poduzeće za obavljanje zaštitnog pregleda

poduzeće koje regulira država

državna služba ili tijelo za obavljanje zaštitnog pregleda

drugo

 

7.2.

Jesu li uspostavljene zaštitne kontrole i zaštite kojima se sprječava narušavanje cjelovitosti za vrijeme postupka zaštitnog pregleda?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

Navesti koja vrsta/koje vrste zaštite/zaštita je/su uspostavljena/e:

fizička (ograda, pregrada, zgrada čvrste konstrukcije itd.)

ljudi (patrole itd.)

tehnološka (CCTV, alarmni sustav itd.)

Objasniti način ustroja

 

7.3.

Imaju li samo ovlaštene osobe pristup sigurnom zračnom teretu/zračnoj pošti?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

Opisati kako se nadziru sve pristupne točke (uključujući vrata i prozore) zračnom teretu/zračnoj pošti koji se mogu identificirati i koji su zaštićeni.

 

7.4.

Postoje li postupci kojima se osigurava da se zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u na koje su primijenjene zaštitne kontrole štite od neovlaštenog manipuliranja od trenutka zaštite do utovara ili prijenosa ACC3-ju ili nekom drugom RA3-ju?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati vrstu zaštite (fizička, zaštita ljudima, tehnološka itd.)

Također navesti je li zgrada čvrste konstrukcije i koje se vrste materijala koriste, ako su te informacije dostupne.

 

Ako NE, navedite razloge

 

7.5.

Zaključak: je li zaštita pošiljaka dostatno dobra kako bi se spriječilo neovlašteno manipuliranje?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razlog

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 8.

Dokumentacija

Cilj: zaštitni status pošiljke unosi se u prateću dokumentaciju pošiljke, u obliku zrakoplovnog teretnog lista, jednakovrijedne poštanske dokumentacije ili u posebnoj izjavi, u elektroničkom ili u pisanom obliku. Zaštitni status izdaje RA3.

Vidjeti: točku 6.3.2.6. podtočku (d) i točku 6.8.3.4.

Napomena: mogu se navesti sljedeći zaštitni statusi:

„SPX”, što znači sigurno za putnički, isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov, ili

„SCO”, što znači sigurno samo za isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov, ili

„SHR”, što znači sigurno za putnički, isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov u skladu s visokorizičnim zahtjevima.

8.1.

Navodi li subjekt u pratećoj dokumentaciji (npr. zrakoplovni teretni list) status tereta i kako je taj status postignut?

DA ili NE

 

Ako NE, objasniti

 

8.2.

Zaključak: je li dokumentacijski postupak dostatan za osiguravanje da se teret ili pošta poprate pravilnom pratećom dokumentacijom u kojoj je naveden točan zaštitni status?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razlog

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 9.

Prijevoz

Cilj: zračni teret i zračna pošta moraju biti zaštićeni od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti od trenutka zaštite do utovara ili prijenosa ACC3-ju ili nekom drugom RA3-ju. To uključuje zaštitu za vrijeme prijevoza do zrakoplova ili do ACC3-ja ili drugog RA3-ja. Ako prethodno zaštićeni zračni teret ili pošta nisu zaštićeni za vrijeme prijevoza, ne utovaruju se ni prenose ACC3-ju ili drugom RA3-ju kao sigurni teret.

Za vrijeme prijevoza do zrakoplova, ACC3-ja ili drugog RA3-ja, RA3 je nadležan za zaštitu sigurnih pošiljaka. To uključuje slučajeve kada prijevoz obavlja neki drugi subjekt, na primjer otpremnik, u svoje ime. To ne uključuje slučajeve kada se pošiljke prevoze pod nadležnošću ACC3-ja ili nekog drugog RA3-ja.

Vidjeti: točku 6.8.3.

9.1.

Kako se zračni teret/zračna pošta predaje ACC3-ju/nekom drugom RA3-ju?

(a)

Vlastitim prijevozom vrednovanog subjekta?

DA ili NE

 

(b)

Prijevozom od strane nekog drugog RA3-ja/ACC3-ja?

DA ili NE

 

(c)

Je li vrednovani subjekt sklopio ugovor s podizvođačem?

DA ili NE

 

9.2.

Je li zračni teret/zračna pošta pakirana tako da se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja?

DA ili NE

 

Ako DA, kako?

 

9.3.

Je li vozilo prije prijevoza zapečaćeno ili zaključano?

DA ili NE

 

Ako DA, kako?

 

9.4.

Kada se koriste pečati s brojevima, nadzire li se pristup pečatima i bilježe li se brojevi?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti kako

 

9.5.

Ako je primjenjivo, potpisuje li dotični prijevoznik izjavu prijevoznika?

DA ili NE

 

9.6.

Je li osoba koja prevozi teret prošla posebne zaštitne kontrole i osposobljavanje za svjesnost prije nego što je ovlaštena za prijevoz zaštićenog zračnog tereta i/ili zračne pošte?

DA ili NE

 

Ako DA, molimo opisati vrste zaštitnih kontrola (provjera prije zapošljavanja, provjera podobnosti itd.) i vrste osposobljavanja (osposobljavanje za svjesnost o zaštiti itd.)

 

9.7.

Zaključak: Jesu li mjere dostatne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja za vrijeme prijevoza?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 10.

Usklađenost

Cilj: nakon ocjenjivanja dijelova 1. do 9. ove kontrolne liste, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora donijeti zaključak potvrđuje li njegovo vrednovanje na licu mjesta provedbu zaštitnih kontrola u skladu s ciljevima koji su navedeni u ovoj kontrolnoj listi za zračni teret/zračnu poštu namijenjene EU-u/EGP-u.

Moguća su dva različita scenarija. Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a zaključuje da subjekt:

(a)

ispunjava ciljeve iz ove kontrolne liste. Ocjenjivač vrednovanom subjektu dostavlja original izvješća o vrednovanju i navodi da je subjekt imenovan reguliranim agentom iz treće zemlje koji je odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a;

(b)

ne ispunjava ciljeve iz navedene kontrolne liste. U tom slučaju, subjekt nije ovlašten isporučivati ACC3-ju ili nekom drugom RA3-ju zaštićeni zračni teret ili poštu za odredište u EU-u/EGP-u. Subjekt dobiva kopiju ispunjene kontrolne liste s navedenim nedostacima.

U načelu, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora odlučiti postupa li vrednovani subjekt s teretom i poštom na način da se u trenutku isporučivanja ACC3-ju ili drugom RA3-ju taj teret ili pošta mogu smatrati sigurnima za let u EU/EGP u skladu s primjenjivim propisima Unije.

Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora imati na umu da se ocjena temelji na metodologiji mjerenja sveukupnog ispunjavanja ciljeva.

10.1.

Opći zaključci:

Ocjena (i obavijest)

(označiti odgovarajući odgovor)

Ako dobije ocjenu „ZADOVOLJAVA”, subjekt se smatra reguliranim agentom iz treće zemlje odobrenim za zaštitu zračnog prometa EU-a (RA3).

zadovoljava/ne zadovoljava

Ako je sveukupna ocjena nezadovoljavajuća, navesti u nastavku u kojim područjima nisu zadovoljeni potrebni standardi zaštite odnosno područje gdje postoji određena slaba točka. Također priložiti savjete u vezi s potrebnim ispravcima kako bi se ispunili traženi standardi za zadovoljavajuću ocjenu.

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

Komentari subjekta

 

Ime ocjenjivača:

Datum:

Potpis:


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 272/2009 od 2. travnja 2009. o dopunjavanju zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa utvrđenih u Prilogu Uredbi (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 91, 3.4.2009., str. 7.).

(2)  Provedbena odluka Komisije C(2015) 8005 završna verzija o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog prometa koje sadržavaju informacije iz članka 18. točke (a) Uredbe (EZ) br. 300/2008 i o stavljanju izvan snage Odluke (2010) 774 od 13. travnja 2010.

(3)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 748/2009 od 5. kolovoza 2009. o popisu operatora zrakoplova koji su 1. siječnja 2006. ili kasnije obavljali zrakoplovnu aktivnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ, kojim se određuje država članica nadležna za svakog operatora zrakoplova (SL L 219, 22.8.2009., str. 1.).

(5)  1.Uredba (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (SL L 97, 9.4.2008., str. 72.).

(6)  Uredba (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (SL L 97, 9.4.2008., str. 72.).

(7)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).

(8)  1.Države članice Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina.

(9)  2.Zračni teret/zračna pošta/zrakoplov namijenjeni EU-u/EGP-u u ovoj kontrolnoj listi ekvivalentni su zračnom teretu/zračnoj pošti/zrakoplovu namijenjenima EU-u i Islandu, Norveškoj i Švicarskoj.


PRILOG

Popis osoba i subjekata koji su posjećeni i s kojima je obavljen razgovor

Navesti ime subjekta, ime osobe za kontakt i datum posjeta ili razgovora.

Naziv subjekta

Ime osobe za kontakt

Datum posjeta/razgovora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATAK 6-C3

KONTROLNA LISTA ZA VREDNOVANJE ACC3-ja

Posjedovanje oznake ACC3 (zračni prijevoznik tereta ili pošte koji obavlja prijevoz u Uniju iz zračne luke treće zemlje) preduvjet je za prijevoz zračnog tereta ili zračne pošte u Europsku uniju (1) (EU) ili Island, Norvešku i Švicarsku i zahtijeva se Provedbenom uredbom (EU) 2015/1998.

Oznaka ACC3 u načelu se zahtijeva za sve letove kojima se prevozi teret ili pošta za transfer, tranzit ili istovar u zračnim lukama u EU-u/EGP-u (2). Nadležna tijela država članica Europske unije, Islanda, Norveške i Švicarske dodjeljuju zračnim prijevoznicima oznaku ACC3. Oznaka se temelji na programu zaštite zračnog prijevoznika i provjeri usklađenosti s ciljevima koji su navedeni u ovoj kontrolnoj listi za vrednovanje.

Kontrolna lista instrument je koji ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koristi za ocjenu razine zaštite koja se primjenjuje na zračni teret ili zračnu poštu koju provodi ACC3 ili za koju je odgovoran ACC3 ili zračni prijevoznik koji podnosi zahtjev za odobravanje oznake ACC3.

Izvješće o vrednovanju dostavlja se u roku od najviše mjesec dana nakon vrednovanja na licu mjesta nadležnom tijelu koje je odgovorno za izdavanje oznaka. Sastavni dijelovi izvješća o vrednovanju sadržavaju najmanje sljedeće:

ispunjenu kontrolnu listu koju je potpisao ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a i kada je primjereno uz komentare vrednovanog subjekta,

izjavu o obvezama (Dodatak 6-H1 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998) koju je potpisao vrednovani subjekt, i

izjavu o neovisnosti (Dodatak 11-A Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998) u pogledu vrednovanog subjekta koju je potpisao ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a.

Dokaz o cjelovitosti izvješća o vrednovanju su numeriranje stranica, datum vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a te paraf ocjenjivača i vrednovanog subjekta na svakoj stranici. Standardni jezik izvješća o vrednovanju je engleski.

Dio 3 – Program zaštite zračnog prijevoznika, Dio 6. – Baza podataka, Dio 7. – Zaštitni pregled i dio 8. – Teret ili pošta visokog rizika (HRCM) ocjenjuju se prema zahtjevima iz poglavlja 6.7. i 6.8. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998. Za druge dijelove, temeljni standardi su norme i preporučene prakse Priloga 17. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu i upute sadržane u uputama o zaštiti zračnog prometa Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva ICAO (Doc 8973 – dokument s ograničenim pristupom).

Upute za ispunjavanje:

Potrebno je ispuniti sve dijelove kontrolne liste. Ako podaci nisu dostupni, to treba objasniti.

Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a nakon svakog dijela zaključuje jesu li i u kojoj mjeri ispunjeni ciljevi tog dijela.

DIO 1.

Identifikacija vrednovanog subjekta i ocjenjivača

1.1.

Datum(i) vrednovanja

Koristiti točan format datuma, npr. od 01.10.2012. do 02.10.2012.

dd/mm/gggg

 

1.2.

Datum prethodnog vrednovanja i jedinstvena alfanumerička oznaka (UAI) ACC3-ja ako su dostupni

dd/mm/gggg

 

UAI

 

1.3.

Podaci o ocjenjivaču zaštite zračnog prometa

Ime

 

Poduzeće/organizacija/tijelo

 

UAI

 

Adresa elektroničke pošte

 

Broj telefona – uključujući međunarodne pozivne brojeve

 

1.4.

Naziv zračnog prijevoznika koji se vrednuje (*)

Naziv

 

Svjedodžba zračnog prijevoznika (AOC) izdana u (ime države):

 

Kôd IATA-e (Međunarodne udruge zračnih prijevoznika) ili ICAO-a (Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo) ako taj zračni prijevoznik nema kôd IATA-e. Navesti o kojem je kodu riječ

 

Država odgovorna za odobravanje oznake ACC3 zračnom prijevozniku

 

1.5.

Pojedinosti o zračnoj luci u trećoj zemlji koja se vrednuje ili objekata za teret/poštu koji su s njom povezani

Naziv

 

Kôd IATA-e ili ICAO-a te zračne luke

 

Država

 

1.6.

Vrsta djelatnosti kojom se zračni prijevoznik bavi – moguće je prijaviti više od jedne djelatnosti

(a)

Prijevoznik putnika i tereta/pošte

(b)

Prijevoznik samo tereta i pošte

(c)

Prijevoznik samo tereta

(d)

Prijevoznik samo pošte

(e)

Integrator

(f)

Čarter

 

1.7.

Ime i položaj nadležne osobe za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte iz treće zemlje

Ime

 

Položaj

 

Adresa elektroničke pošte

 

Broj telefona – uključujući međunarodne pozivne brojeve

 

1.8.

Adresa glavnog ureda zračnog prijevoznika u zračnoj luci koja se posjećuje

Broj/jedinica/zgrada/zračna luka

 

Ulica

 

Grad

 

Poštanski broj

 

Savezna država/pokrajina (kada je primjenjivo)

 

Država

 

1.9.

Adresa glavnog ureda zračnog prijevoznika, npr. sjedište firme

Broj/jedinica/zgrada/zračna luka

 

Ulica

 

Grad

 

Poštanski broj

 

Savezna država/pokrajina (kada je primjenjivo)

 

Država

 

DIO 2.

Organizacija i odgovornosti ACC3-ja u zračnoj luci

Cilj: Zračni teret ili pošta ne prevoze se u EU/EGP, a da nisu bili podvrgnuti zaštitnim kontrolama. Podaci o takvim zaštitnim kontrolama navedeni su u sljedećim dijelovima ove kontrolne liste. ACC3 ne prihvaća teret ili poštu za prijevoz u zrakoplov koji putuje u EU ako regulirani agent odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a, poznati pošiljatelj odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a ili provjereni pošiljatelj reguliranog agenta odobrenog za zaštitu zračnog prometa EU-a nije potvrdio i preuzeo odgovornost da je proveden pregled ili druge zaštitne kontrole, ili se takve pošiljke podvrgavaju pregledu u skladu sa zakonodavstvom Unije.

ACC3 mora uspostaviti proces kojim se osigurava provedba odgovarajućih zaštitnih kontrola za sav zračni teret ili zračnu poštu koji se šalju prema EU-u/EGP-u, osim ako je izuzet od pregleda u skladu sa zakonodavstvom Unije i taj teret ili pošta je nakon toga zaštićen do utovara u zrakoplov. Zaštitne kontrole sastoje se od:

fizičkog zaštitnog pregleda koji mora biti takvoga standarda da je dostatan za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti, ili

ostalih zaštitnih kontrola koje su dio zaštitnih postupaka u lancu opskrbe i kojima se primjereno osigurava da nijedan zabranjeni predmet nije skriven u pošiljci, a koje provode regulirani agenti odobreni za zaštitu zračnog prometa EU-a ili poznati pošiljatelji ili provjereni pošiljatelj reguliranog agenta odobrenog za zaštitu zračnog prometa EU-a.

Vidjeti: točku 6.8.3.

2.1.

Je li zračni prijevoznik uspostavio postupak kojim se osigurava da se zračni teret ili zračna pošta podvrgavaju primjerenim zaštitnim kontrolama prije utovara u zrakoplov koji putuje prema EU-u/EGP-u?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak

 

2.2.

Obavlja li zaštitne kontrole zračni prijevoznik ili ih u njegovo ime obavlja subjekt koji je obuhvaćen programom zaštite zračnog prijevoznika?

Ako DA, navesti detalje

 

Ako NE, koji subjekti koji nisu obuhvaćeni programom zaštite zračnog prijevoznika obavljaju zaštitne kontrole zračnog tereta ili pošte koje taj zračni prijevoznik prevozi u EU/EGP?

 

Navesti vrstu tih subjekata i detalje:

privatno poduzeće koje pruža usluge rukovanja teretom

poduzeće koje regulira država

državna služba ili tijelo za obavljanje zaštitnog pregleda

drugo

 

2.3.

Kojim instrumentima i uputama zračni prijevoznik osigurava da se zaštitne kontrole obavljaju na potreban način?

 

2.4.

Je li zračni prijevoznik u mogućnosti zatražiti provedbu odgovarajućih zaštitnih kontrola u slučaju da pregled obavljaju subjekti koji nisu obuhvaćeni programom zaštite zračnog prijevoznika, poput državnih službi?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti detalje

 

2.5.

Je li u državi gdje se nalazi zračna luka u kojoj se provodi vrednovanje na licu mjesta uspostavljen program reguliranog agenta/poznatog pošiljatelja za zračni teret i poštu u skladu sa standardima ICAO-a?

Ako DA, opisati elemente programa i kako je uspostavljen

 

2.6.

Zaključci i opći komentari u vezi s pouzdanošću, uvjerljivošću i robusnošću postupka.

Komentari zračnog prijevoznika

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 3.

Program zaštite zračnog prijevoznika;

Cilj: ACC3 mora osigurati da njegov program zaštite zračnog prometa uključuje sve relevantne i dostatne sigurnosne mjere za zračni teret i poštu koji se prevoze u EU.

Program zaštite i s tim povezana dokumentacija zračnog prijevoznika temelj su zaštitnih kontrola koje se primjenjuju u skladu s ciljem ove kontrolne liste. Zračni prijevoznik može razmotriti mogućnost da svoju dokumentaciju pošalje ocjenjivaču zaštite zračnog prometa EU-a prije provjere na licu mjesta, čime se pomaže ocjenjivaču da se upozna s pojedinostima u vezi lokacija koje treba posjetiti.

Vidjeti: Točku 6.8.2.1 i Dodatak 6-G

Napomena: Sljedeće točke navedene u Dodatku 6-G Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998 moraju biti na odgovarajući način obuhvaćene:

(a)

opis mjera za zračni teret i poštu;

(b)

postupci za prihvaćanje;

(c)

modaliteti i kriteriji za reguliranog agenta;

(d)

modaliteti i kriteriji za poznatog pošiljatelja;

(e)

modaliteti i kriteriji za provjerenog pošiljatelja;

(f)

standardi za preglede;

(g)

mjesto pregleda;

(h)

pojedinosti o opremi za pregled;

(i)

pojedinosti o operatoru ili pružatelju usluga;

(j)

popis izuzeća od zaštitnog pregleda;

(k)

tretman tereta i pošte visokog rizika.

3.1.

Program zaštite zračnog prijevoznika

Datum – koristiti točan format za datum dd/mm/gggg

 

Verzija

 

Je li program bio podnesen odgovarajućem tijelu EU-a/EGP-a u ranijoj fazi? Ako DA, je li to bilo u svrhe dodjele oznake ACC3? U druge svrhe?

 

3.2.

Obuhvaća li program zaštite dostatno elemente navedene na gornjoj listi?

DA ili NE

 

Ako NE, opisati detaljne razloge

 

3.3.

Jesu li mjere zaštite zračnog prometa opisane u programu zaštite relevantne i dostatne kako bi se jamčilo sigurnost u skladu sa zahtijevanim standardima za zračni teret/zračnu poštu koja se šalje u EU/EGP?

DA ili NE

 

Ako NE, opisati detaljne razloge

 

3.4.

Zaključak: Je li program zaštite uvjerljiv, robustan i potpun?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari zračnog prijevoznika

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 4.

Zapošljavanje i osposobljavanje osoblja

Cilj: ACC3 imenuje nadležno i stručno osoblje za rad u području zaštite zračnog tereta ili zračne pošte. Osoblje koje ima pristup zaštićenom zračnom teretu mora imati sva znanja i sposobnosti za izvođenje svojih poslova te mora biti odgovarajuće osposobljeno.

Za ispunjavanje tog cilja, ACC3 mora uspostaviti postupak kojim se osigurava da je sve osoblje (trajno, privremeno, agencijsko osoblje, vozači itd.) s izravnim i nepraćenim pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti za koje se primjenjuju ili su se primjenjivale zaštitne kontrole:

podvrgnuto početnim i obnovljivim provjerama prije zapošljavanja i/ili provjerama podobnosti koje su najmanje u skladu sa zahtjevima lokalnih tijela za vrednovanu zračnu luku, i

završilo početno i obnovljivo osposobljavanje u području zaštite radi upoznavanja sa svojim odgovornostima u pogledu zaštite u skladu sa zahtjevima lokalnih tijela za zračnu luku koja se vrednuje.

Vidjeti: točku 6.8.3.1.

Napomena:

Provjera podobnosti podrazumijeva provjeru identiteta osobe i prethodnog iskustva, uključujući gdje je to zakonski dopustivo, eventualnih kaznenih djela kao dijela ocjene o primjerenosti osobe za provođenje zaštitne kontrole i pristup zaštitno ograničenom području (definicija iz Priloga 17. ICAO-a).

Provjerom prije zapošljavanja utvrđuje se identitet osobe na temelju dokumentiranog dokaza, utvrđuje zaposlenje, osposobljavanja i sve prekide tijekom najmanje prethodnih pet godina, a od te se osobe zahtijeva da potpiše izjavu u kojoj daje detaljne podatke o eventualnim kaznenim djelima u svim državama boravišta tijekom najmanje prethodnih pet godina (definicija Unije).

4.1.

Postoji li postupak kojim se osigurava da sve osoblje s izravnim i nepraćenim pristupom zaštićenom zračnom teretu/zračnoj pošti podliježe provjerama prije zapošljavanja kojom se ocjenjuje podobnost i stručnost?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti broj prethodnih godina koje se uzimaju u obzir za provjeru prije zapošljavanja i navesti naziv subjekta koji provodi provjeru.

 

4.2.

Uključuje li taj postupak

provjeru podobnosti?

provjeru prije zapošljavanja?

provjeru kaznenih evidencija?

razgovore?

ostalo (navesti detalje)?

Objasniti elemente, navesti koji subjekt provodi taj element i, kada je primjenjivo, navesti prethodno razdoblje koje se uzima u obzir.

 

4.3.

Postoji li postupak kojim se osigurava da osoba koja je odgovorna za primjenu i nadzor provedbe zaštitnih kontrola na toj lokaciji podliježe provjeri prije zapošljavanja kojom se ocjenjuje podobnost i stručnost?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti broj prethodnih godina koje se uzimaju u obzir za provjeru prije zapošljavanja i navesti naziv subjekta koji provodi provjeru.

 

4.4.

Uključuje li taj postupak

provjeru podobnosti?

provjeru prije zapošljavanja?

provjeru kaznenih evidencija?

razgovore?

ostalo (navesti detalje)?

Objasniti elemente, navesti koji subjekt provodi taj element i kada je primjereno, navesti prethodno razdoblje koje se uzima u obzir.

 

4.5.

Osposobljava li se osoblje s izravnim i nepraćenim pristupom zaštićenom zračnom teretu/zračnoj pošti za rad u području zaštite prije nego što mu se dopusti pristup zaštićenom zračnom teretu/zračnoj pošti?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati elemente i trajanje osposobljavanja

 

4.6.

Osposobljava li se osoblje koje prihvaća, pregledava i/ili zaštićuje zračni teret/zračnu poštu putem posebnih tečajeva u vezi s poslom?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati elemente i trajanje tečajeva za osposobljavanje.

 

4.7.

Pohađa li osoblje iz točaka 4.5. i 4.6. osposobljavanje u svrhu obnove znanja?

DA ili NE

 

Ako DA, naznačiti elemente i učestalost osposobljavanja namijenjena obnovi znanja

 

4.8.

Zaključak: osiguravaju li mjere u vezi s zapošljavanjem i osposobljavanjem osoblja da je sve osoblje s pristupom zaštićenom zračnom teretu/zračnoj pošti na primjeren način zaposleno i osposobljeno sukladno standardu koji je dostatan za upoznavanje sa svojim odgovornostima što se tiče zaštite?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari zračnog prijevoznika

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 5.

Postupci za prihvat

Cilj: ACC3 mora imati uspostavljen postupak kojim se pri prihvaćanju pošiljke procjenjuje i provjerava njezin zaštitni status u smislu prethodno provedenih kontrola.

Taj postupak mora uključivati sljedeće elemente:

provjeru je li pošiljku isporučila osoba koju je imenovao regulirani agent odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a ili poznati pošiljatelj koji je naveden u njegovoj bazi podataka (Dio 6.) ili provjereni pošiljatelj takvog reguliranog agenta.

provjeru je li pošiljka stigla sa svim potrebnim podacima u vezi zaštite (zrakoplovni teretni list i podaci o zaštitnom statusu u papirnatom ili elektroničkom obliku) koji odgovaraju toj pošiljci zračnog tereta ili pošte,

provjeru ima li na pošiljci bilo kakvih znakova narušavanja cjelovitosti, i

provjeru treba li pošiljku tretirati kao teret ili poštu visokog rizika (HRCM).

Vidjeti: točku 6.8.3.1.

Napomena:

regulirani agent ili poznati pošiljatelj je subjekt koji rukuje teretom i za to ga je odobrio ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a ili čije su zaštitne mjere uvrštene u program zaštite ACC3-ja kojeg je vrednovala EU (u tom slučaju ACC3 je suodgovoran za mjere zaštite).

provjereni pošiljatelj je subjekt koji rukuje teretom za rukovanje teretom za vlastite potrebe i za kojeg je odgovoran regulirani agent odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a. Taj regulirani agent u potpunosti odgovara za zaštitne kontrole koje primjenjuje provjereni pošiljatelj.

osoba koja je imenovana je osoba koja je zadužena za dostavu zračnog tereta ili zračne pošte zračnom prijevozniku. Osoba koja zračnom prijevozniku isporučuje pošiljku mora mu predočiti identifikacijsku iskaznicu, putovnicu, vozačku dozvolu ili drugi dokument na kojem se nalazi njegova fotografija i koji je izdalo ili priznalo nacionalno nadležno tijelo.

5.1.

Kada izravno prihvaća pošiljku, utvrđuje li zračni prijevoznik dolazi li pošiljka od reguliranog agenta, poznatog pošiljatelja ili provjerenog pošiljatelja koji je odobren ili priznat u skladu sa zakonodavstvom Unije o zračnom teretu i koji je naveden u bazi podataka koju vodi zračni prijevoznik?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak

 

5.2.

Pri izravnom prihvatu pošiljke, utvrđuje li zračni prijevoznik je li njezino odredište zračna luka u EU-u/EGP-u?

DA ili NE, objasniti

 

5.3.

Ako DA, podvrgava li zračni prijevoznik sav teret ili poštu istim zaštitnim kontrolama kada je odredište zračna luka u EU-u/EGP-u?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak

 

5.4.

Pri izravnom prihvatu pošiljke, utvrđuje li zračni prijevoznik treba li se pošiljka smatrati teretom ili poštom visokog rizika (HRCM), uključujući za pošiljke koje se isporučuju drugim vrstama prijevoza osim zračnog?

DA ili NE

 

Ako DA, na koji način?

Opisati postupak

 

5.5.

Utvrđuje li zračni prijevoznik, pri prihvatu zaštićene pošiljke, da je pošiljka bila zaštićena od neovlaštenog manipuliranja i/ili narušavanja cjelovitosti?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati (pečati, brave itd.)

 

5.6.

Ako zračni prijevoznik na predmetnoj lokaciji prihvaća zračni teret/zračnu poštu u tranzitu (teret/pošta koja odlazi istim zrakoplovom kojim je stigla), utvrđuje li zračni prijevoznik na temelju podataka koji mu se pruže treba li provesti dodatne zaštitne kontrole?

DA ili NE

 

Ako DA, kako se to utvrđuje?

 

Ako NE, koje se kontrole primjenjuju kako bi se osigurala zaštita tereta i pošte koji su namijenjeni EU-u/EGP-u?

 

5.7.

Ako zračni prijevoznik na predmetnoj lokaciji prihvaća zračni teret/zračnu poštu u transferu (teret/pošta koja odlazi različitim zrakoplovom od onog kojim je stigla), utvrđuje li zračni prijevoznik na temelju podataka koji mu se pruže treba li provesti dodatne zaštitne kontrole?

DA ili NE

 

Ako DA, kako se to utvrđuje?

 

Ako NE, koje se kontrole primjenjuju kako bi se osigurala zaštita tereta i pošte koji su namijenjeni EU-u/EGP-u?

 

5.8.

Zahtijeva li se od osobe koja zračnom prijevozniku dostavlja zaštićeni zračni teret da predoči službeni dokument s fotografijom?

DA ili NE

 

5.9.

Zaključak: jesu li postupci za prihvat dostatni da se njima može utvrditi da zračni teret/zračna pošta dolaze iz sigurnog lanca opskrbe ili je potreban zaštitni pregled?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari zračnog prijevoznika

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 6.

Baza podataka

Cilj: u slučajevima kada ACC3 nije obvezan stopostotno pregledavati zračni teret ili zračnu poštu koja se šalje prema EU-u/EGP-u, ACC3 mora osigurati da teret ili pošta dolazi od reguliranog agenta odobrenog za zaštitu zračnog prometa EU-a ili od poznatog pošiljatelja ili od provjerenog pošiljatelja reguliranog agenta.

Za praćenje sigurnosno relevantnih povijesnih zapisa ACC3 mora voditi bazu podataka u kojoj se nalaze sljedeći podaci svakog subjekta ili osobe od koje izravno prihvaća teret ili poštu:

status uključenog subjekta (regulirani agent ili poznati pošiljatelj),

podaci o poduzeću, uključujući bona fide poslovnu adresu,

priroda poslovanja, izuzev osjetljivih poslovnih informacija,

podaci za kontakt, uključujući podatke za kontakt osobe ili osoba odgovornih za zaštitu,

matični broj poduzeća, ako je primjenjivo.

Pri zaprimanju zračnog tereta ili pošte ACC3 mora provjeriti je li subjekt naveden u bazi podataka. Ako subjekt nije naveden u bazi podataka, zračni teret ili zračna pošta koji on isporučuje morat će se detaljno pregledati prije utovara.

Vidjeti: točku 6.8.4.1. i točku 6.8.4.3.

6.1.

Vodi li zračni prijevoznik bazu podataka koja uključuje, prema potrebi, gore navedene podatke, o:

reguliranim agentima odobrenima za zaštitu zračnog prometa EU-a,

poznatim pošiljateljima odobrenima za zaštitu zračnog prometa EU-a,

provjerenim pošiljateljima reguliranih agenata (na dobrovoljnoj bazi)?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati bazu podataka

 

Ako NE, objasniti zašto

 

6.2.

Ima li osoblje koje zaprima zračni teret i zračnu poštu lak pristup toj bazi podataka?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak

 

6.3.

Ažurira li se baza podataka redovito, kako bi osoblje koje zaprima zračni teret i zračnu poštu imalo pouzdane podatke?

DA ili NE

 

Ako NE, objasniti

 

6.4.

Zaključak: vodi li zračni prijevoznik bazu podataka koja osigurava potpunu transparentnost njegovih veza sa subjektima od kojih izravno prima (pregledani ili zaštitno kontrolirani) teret ili poštu za prijevoz u Uniju/EGP?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari zračnog prijevoznika

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 7.

Zaštitni pregled

Cilj: ako ACC3 prihvaća teret i poštu od subjekta koji nije odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a, ili zaprimljeni teret nije bio zaštićen od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene zaštitnih kontrola, ACC3 mora osigurati da se taj zračni teret ili zračna pošta pregleda prije utovara u zrakoplov. ACC3 uspostavlja postupak kojim se osigurava da se zračni teret i zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u radi transfera, tranzita ili istovara u zračnoj luci Unije pregleda sredstvima ili metodama koje su navedene u zakonodavstvu Unije sukladno razini koja je dostatna za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti.

Ako ACC3 ne pregleda zračni teret ili zračnu poštu sam, on mora osigurati da se provede odgovarajući pregled u skladu sa zahtjevima Unije. Postupci pregleda uključuju, kad je to primjenjivo, pregled tereta i pošte u transferu i tranzitu.

Kada je zaštitni pregled zračnog tereta ili pošte obavljen od strane ili u ime nadležnog tijela u trećoj zemlji, ACC3 koji zaprima takav zračni teret ili zračnu poštu od subjekta tu činjenicu navodi u svom programu zaštite i navodi način kojim je osiguran adekvatan zaštitni pregled.

Vidjeti: točke 6.8.3.1., 6.8.3.2., 6.8.3.3.

7.1.

Obavlja li pregled zračni prijevoznik ili ga u njegovo ime obavlja subjekt koji je obuhvaćen programom zaštite zračnog prijevoznika?

Ako DA, navesti detalje

Ako je primjenjivo, navedite podatke o subjektu ili subjektima obuhvaćenima programom zaštite zračnog prijevoznika:

naziv

adresa na lokaciji

posjedovanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO), ako je primjenjivo

 

Ako NE, koji subjekti koji nisu obuhvaćeni programom zaštite zračnog prijevoznika obavljaju pregled zračnog tereta ili pošte koje taj zračni prijevoznik prevozi u EU/EGP?

Navesti vrstu tih subjekata i detalje:

privatno poduzeće koje pruža usluge rukovanja teretom

poduzeće koje regulira država

državna služba ili tijelo za obavljanje zaštitnog pregleda

Drugo

 

7.2.

Koje se metode zaštitnog pregleda koriste za zračni teret i zračnu poštu?

Navesti sve metode koje su upotrijebljene, uključujući detalje opreme korištene za zaštitni pregled zračnog tereta i zračne pošte (proizvođač, vrsta, softver, verzija, standard, serijski broj itd.)

 

7.3.

Je li oprema ili metoda (npr. psi za otkrivanje eksploziva) koja je korištena uvrštena na najnoviju listu sukladnosti EU-a, Europske konferencije civilnog zrakoplovstva (ECAC) ili Uprave za sigurnost prometa SAD-a (TSA)?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti detalje

 

Ako NE, navesti detalje o odobrenju opreme i datum odobrenja, kao i sve pokazatelje da oprema ispunjava zahtjeve normi EU-a za opremu

 

7.4.

Je li oprema korištena u skladu s konceptom operacija CONOPS proizvođača i je li oprema redovito provjeravana i održavana?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak

 

7.5.

Je li pri zaštitnom pregledu uzeta u obzir vrsta pošiljke?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati kako je osigurano da metoda zaštitnog pregleda koja je odabrana odgovara standardu za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti

 

7.6.

Postoji li postupak za utvrđivanje razloga oglašavanja alarma opreme za pregled?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak utvrđivanja razloga oglašavanja alarma kojim se primjereno osigurava odsutnost zabranjenih predmeta

 

Ako NE, opisati što se događa s pošiljkom.

 

7.7.

Jesu li neke pošiljke izuzete od zaštitnog pregleda?

DA ili NE

 

7.8.

Postoje li izuzeća koja nisu sukladna s listom Unije?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti detalje

 

7.9.

Nadzire li se pristup području zaštitnih pregleda kako bi se osiguralo da samo ovlašteno i osposobljeno osoblje ima pristup?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

7.10.

Je li uspostavljena kontrola kvalitete i/ili režim testiranja?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

7.11.

Zaključak: Jesu li zračni teret/zračna pošta pregledani sredstvima ili metodama navedenima u točki 6.2.1. Provedbene uredbe (EU) 2015/1998 sukladno standardu koji je dostatan za primjereno osiguravanje da u njoj nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razlog

 

Komentari zračnog prijevoznika

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 8.

Teret ili pošta visokog rizika (HRCM)

Cilj: pošiljke koje potječu iz lokacija koje je EU okvalificirao kao lokacije visokog rizika ili se na tim lokacijama pretovaruju kao i pošiljke kojima je značajno narušena cjelovitost smatraju se teretom ili poštom visokog rizika (HRCM). Takve se pošiljke moraju pregledati u skladu s posebnim uputama. Podatke o ishodištima visokog rizika i upute za pregled osigurava nadležno tijelo u EU-u/EGP-u koje je odobrilo status ACC3. ACC3 mora uspostaviti postupak kojim se osigurava utvrđivanje je li teret namijenjen EU-u/EGP-u HRCM i provođenje primjerenih kontrola tog HRCM-a kako je utvrđeno zakonodavstvom Unije.

Kako bi se osigurala dostupnost najnovijih informacija o ishodištima visokog rizika, ACC3 mora ostati u kontaktu s nadležnim tijelom koje je odgovorno za zračne luke u EU-u/EGP-u u koje prevozi teret.

ACC3 primjenjuje iste mjere neovisno o tome prima li teret i poštu visokog rizika od drugog zračnog prijevoznika ili putem drugih vrsta prijevoza.

Vidjeti: točku 6.7. i točku 6.8.3.4.

Napomena: za teret i poštu visokog rizika odobrene za unos u EU/EGP izdaje se zaštitni status „SHR”, što znači sigurno za putnički, isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov u skladu sa zahtjevima visokog rizika.

8.1.

Zna li osoblje zračnog prijevoznika koje je nadležno za obavljanje zaštitnih kontrola koji se zračni teret i pošta smatra teretom i poštom visokog rizika (HRCM)?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

8.2.

Je li zračni prijevoznik uspostavio postupke za identifikaciju tereta ili pošte visokog rizika?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

8.3.

Podliježu li teret i pošta visokog rizika postupcima zaštitnog pregleda u skladu sa zakonodavstvom EU-a?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti postupke koji se primjenjuju

 

8.4.

Izdaje li zračni prijevoznik nakon zaštitnog pregleda izjavu o zaštitnom statusu za SHR u pratećoj dokumentaciji pošiljke?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati kako se zaštitni status izdaje i u kojem dokumentu

 

8.5.

Zaključak: je li postupak koji je uspostavio zračni prijevoznik relevantan i dostatan da bi se njime osiguralo primjeren tretman tereta i pošte visokog rizika prije utovara?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razlog

 

Komentari zračnog prijevoznika

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 9.

Zaštita

Cilj: ACC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u zaštite od neovlaštenog manipuliranja od trenutka od kojeg se zaštitni pregled ili druge zaštitne kontrole primjenjuju ili od trenutka prihvata nakon primjene zaštitnog pregleda ili zaštitnih kontrola, do utovara.

Zaštita se može provoditi na različite načine, na primjer fizičkim sredstvima (pregrade, zaključane prostorije itd.), ljudima (patrole, osposobljeno osoblje itd.) i tehnološkim (CCTV, uređaj za dojavljivanje provale itd.).

Zaštićeni zračni teret ili pošta namijenjeni EU-u/EGP-u trebali bi biti odvojeni od zračnog tereta ili pošte koji nisu zaštićeni.

Vidjeti: točku 6.8.3.

9.1.

Primjenjuje li zaštitu zaštićenog zračnog tereta i zračne pošte zračni prijevoznik ili je u njegovo ime obavlja subjekt koji je obuhvaćen programom zaštite zračnog prijevoznika?

Ako DA, navesti detalje

 

Ako NE, koji subjekti koji nisu obuhvaćeni programom zaštite zračnog prijevoznika primjenjuju zaštitne mjere na zaštićeni zračni teret ili poštu koje taj zračni prijevoznik prevozi u EU/EGP?

Navesti vrstu tih subjekata i detalje:

privatno poduzeće koje pruža usluge rukovanja teretom

poduzeće koje regulira država

državna služba ili tijelo za obavljanje zaštitnog pregleda

drugo

 

9.2.

Jesu li uspostavljene zaštitne kontrole i zaštite kojima se sprječava narušavanje cjelovitosti za vrijeme postupka zaštitnog pregleda?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

9.3.

Postoje li postupci kojima se osigurava da se zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u na koje su primijenjene zaštitne kontrole štite od neovlaštenog manipuliranja od trenutka zaštite do utovara?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti način štićenja

 

Ako NE, navedite razloge

 

9.4.

Zaključci je li zaštita pošiljaka dostatno robusna kako bi se spriječilo neovlašteno manipuliranje?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razlog

 

Komentari zračnog prijevoznika

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 10.

Prateća dokumentacija

Cilj: ACC3 osigurava da:

(1)

je sigurnosni status pošiljke naznačen na pratećoj dokumentaciji, u obliku zrakoplovnog teretnog lista, jednakovrijedne poštanske dokumentacije ili u posebnoj izjavi, u elektroničkom ili u pisanom obliku; i

(2)

se njegova jedinstvena alfanumerička oznaka,u elektroničkom ili u pisanom obliku, nalazi na pratećoj dokumentaciji pošiljki koje se prevoze.

Vidjeti: točku 6.3.2.6. podtočku (d), točku 6.8.3.4. i točku 6.8.3.5.

Napomena: mogu se navesti sljedeći zaštitni statusi:

„SPX”, što znači sigurno za putnički, isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov, ili

„SCO”, što znači sigurno samo za isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov, ili

„SHR”, što znači sigurno za putnički, isključivo teretni i isključivo poštanski zrakoplov u skladu s visokorizičnim zahtjevima.

Ako nema reguliranog agenta, izjavu o sigurnosnom statusu pošiljke može izdati ACC3 ili zračni prijevoznik koji dolazi iz treće zemlje izuzete iz režima ACC3.

10.1.

Jesu li pošiljke popraćene dokumentacijom u kojoj su potvrđene prethodne i trenutačne zaštitne kontrole?

DA ili NE

 

Ako da, opišite sadržaj dokumentacije

 

Ako NE, objasnite zašto i kako zračni prijevoznik tretira teret ili poštu kao „zaštićene” ako se utovaruju u zrakoplov

 

10.2.

Je li u dokumentaciji navedena jedinstvena alfanumerička oznaka ACC3 zračnog prijevoznika?

DA ili NE

 

Ako NE, objasnite zašto

 

10.3.

Navodi li se u dokumentaciji zaštitni status tereta i kako je taj status postignut?

DA ili NE

 

10.4.

Zaključak: Je li dokumentacijski postupak dostatan za osiguravanje da se teret ili pošta opreme pravilnom pratećom dokumentacijom u kojoj je naveden točan zaštitni status?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razlog

 

Komentari zračnog prijevoznika

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 11.

Usklađenost

Cilj: nakon ocjene prethodnih deset dijelova ove kontrolne liste, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora zaključiti odgovara li ovo vrednovanje na licu mjesta sadržaju dijela programa zračnog prijevoznika u kojem se opisuju mjere za zračni teret/zračnu poštu na putu za EU/EGP te provode li se zaštitnim kontrolama u dovoljnoj mjeri ciljevi navedeni u ovoj kontrolnoj listi.

U vašim zaključcima obratite pažnju je li riječ o četiri glavne mogućnosti:

(1)

program zaštite zračnog prijevoznika u skladu je s Dodatkom 6-G Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998 i vrednovanjem na licu mjesta potvrđena je usklađenost s ciljem iz kontrolne liste; ili

(2)

program zaštite zračnog prijevoznika u skladu je s Dodatkom 6-G Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998, ali vrednovanjem na licu mjesta nije potvrđena usklađenost s ciljem iz kontrolne liste; ili

(3)

program zaštite zračnog prijevoznika nije u skladu s Dodatkom 6-G Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998, ali je vrednovanjem na licu mjesta potvrđena usklađenost s ciljem iz kontrolne liste; ili

(4)

program zaštite zračnog prijevoznika nije u skladu s Dodatkom 6-G Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998 i vrednovanjem na licu mjesta nije potvrđena usklađenost s ciljem iz kontrolne liste.

11.1.

Opći zaključak: Između četiri odgovora navedena gore, navedite koji najbliže odgovara vrednovanoj situaciji

1, 2, 3 ili 4

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

Komentari zračnog prijevoznika

 

Ime ocjenjivača:

Datum:

Potpis:


(1)  Države članice Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina.

(2)  Zračni teret/zračna pošta/zrakoplov namijenjeni EU-u/EGP-u u ovoj kontrolnoj listi ekvivalentni su zračnom teretu/zračnoj pošti/zrakoplovu namijenjenima EU-u i Islandu, Norveškoj i Švicarskoj.


PRILOG

Popis osoba i subjekata koji su posjećeni i s kojima je obavljen razgovor

Navesti naziv subjekta, ime osobe za kontakt i datum posjeta ili razgovora.

Naziv subjekta

Ime osobe za kontakt

Datum posjeta/razgovora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATAK 6-C4

KONTROLNA LISTA ZA VREDNOVANJE POZNATOG POŠILJATELJA IZ TREĆE ZEMLJE ODOBRENOG ZA ZAŠTITU ZRAČNOG PROMETA EU-a

Subjekti iz trećih zemalja mogu postati članom sigurnog lanca opskrbe ACC3-ja (zračnog prijevoznika tereta ili pošte koji obavlja prijevoz u Uniju iz zračne luke treće zemlje) podnošenjem zahtjeva za imenovanje poznatim pošiljateljem iz treće zemlje odobrenim za zaštitu zračnog prometa EU-a (KC3). KC3 je subjekt za rukovanje teretom smješten u trećoj zemlji koji je vrednovan i odobren kao takav na osnovi vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a.

KC3 osigurava da se zaštitne kontrole provode na pošiljkama namijenjenim Europskoj uniji (1) i da su pošiljke zaštićene od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do prijenosa ACC3-ju ili reguliranom agentu iz treće zemlje odobrenom za zaštitu zračnog prometa EU-a (RA3).

Preduvjeti za prijevoz zračnog tereta ili zračne pošte u Uniju (EU) ili Island, Norvešku i Švicarsku propisani su Provedbenom uredbom (EU) 2015/1998.

Kontrolna lista instrument je koji ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koristi za ocjenu razine zaštite koja se primjenjuje na zračni teret ili zračnu poštu (2) namijenjenu EU-u/EGP-u od strane ili pod nadležnošću subjekta koji traži imenovanje kao KC3. Kontrolna lista koristi se samo u slučajevima navedenima u točki 6.8.4.1. podtočki (b) Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998. U slučajevima navedenima u točki 6.8.4.1. podtočki (a) navedenoga Priloga, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koristi kontrolnu listu ACC3-ja.

Ako se vrednovanjem zaštite zračnog prometa EU-a utvrdi da je subjekt ispunio ciljeve iz navedene kontrolne liste, izvješće o vrednovanju predaje se vrednovanom subjektu. U izvješću o vrednovanju navodi se da je subjekt imenovan poznatim pošiljateljem iz treće zemlje odobrenim za zaštitu zračnog prometa EU-a (KC3). KC3 mora imati mogućnost koristiti izvještaj u svojim poslovnim vezama s bilo kojim ACC3-jem i RA3-jem. Sastavni dijelovi izvješća o vrednovanju sadržavaju najmanje sljedeće:

(a)

ispunjenu kontrolnu listu (Dodatak 6-C4 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998) koju je potpisao ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a i kada je primjereno uz komentare vrednovanog subjekta;

(b)

izjavu o obvezama (Dodatak 6-H3 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998) koju je potpisao vrednovani subjekt; i

(c)

izjavu o neovisnosti (Dodatak 11-A Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998) u pogledu vrednovanog subjekta koju je potpisao ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a.

Dokaz o cjelovitosti izvješća o vrednovanju su numeriranje stranica, datum vrednovanja zaštite zračnog prometa EU-a i paraf ocjenjivača i vrednovanog subjekta na svakoj stranici. Standardni jezik izvješća o vrednovanju je engleski.

Za one dijelove koji se ne mogu ocijeniti prema zahtjevima Provedbene uredbe (EU) 2015/1998, temeljni standardi su norme i preporučene prakse Priloga 17. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu i upute sadržane u uputama o zaštiti zračnog prometa Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva ICAO (Doc 8973 – dokument s ograničenim pristupom).

Utvrdi li se vrednovanjem zaštite zračnog prometa EU-a da subjekt nije ispunio ciljeve iz navedene kontrolne liste, subjekt dobiva kopiju ispunjene kontrolne liste s navedenim nedostacima.

Upute za ispunjavanje:

(1)

Potrebno je ispuniti sve dijelove kontrolne liste. Ako nikakvi podaci nisu dostupni, to treba objasniti.

(2)

Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a nakon svakog dijela zaključuje jesu li i u kojoj mjeri ispunjeni ciljevi tog dijela.

DIO 1.

Organizacija i odgovornosti

1.1.

Datum(i) vrednovanja

Koristiti točan format datuma, npr. od 01.10.2012. do 02.10.2012.

dd/mm/gggg

 

1.2.

Datum prijašnjeg vrednovanja kada je primjereno

dd/mm/gggg

 

Prijašnji matični broj KC3-ja, gdje je dostupan

 

Certifikat AEO/status C-TPAT/druga certificiranja, gdje su dostupna

 

1.3.

Podaci o ocjenjivaču zaštite zračnog prometa

Ime

 

Poduzeće/organizacija/tijelo

 

Jedinstvena alfanumerička oznaka (UAI)

 

Adresa e-pošte:

 

Broj telefona – uključujući međunarodne pozivne brojeve

 

1.4.

Naziv subjekta

Naziv

 

Broj poduzeća (npr. identifikacijski broj u trgovačkom registru, ako je primjenjivo)

 

Broj/Jedinica/Zgrada

 

Ulica

 

Grad

 

Poštanski broj

 

Savezna država/pokrajina (kada je primjenjivo)

 

Država

 

Broj poštanskog pretinca, ako postoji

 

1.5.

Glavna adresa organizacije (ako se razlikuje od mjesta vrednovanja)

Broj/Jedinica/Zgrada

 

Ulica

 

Grad

 

Poštanski broj

 

Savezna država/pokrajina (kada je primjenjivo)

 

Država

 

Broj poštanskog pretinca, ako postoji

 

1.6.

Vrsta djelatnosti – vrste tereta koji se obrađuje

Koja je vrsta djelatnosti – vrsta tereta koji se obrađuje u prostorijama podnositelja zahtjeva?

 

1.7.

Je li podnositelj zahtjeva odgovoran za:

(a)

Pripremu

(b)

Pakiranje

(c)

Skladištenje

(d)

Otpremu

(e)

Ostalo (navedite)

 

1.8.

Približan broj zaposlenika na lokaciji

Broj

 

1.9.

Ime i položaj nadležne osobe za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte iz treće zemlje

Ime

 

Položaj

 

Adresa e-pošte:

 

Broj telefona – uključujući međunarodne pozivne brojeve

 

DIO 2.

Organizacija i nadležnosti poznatog pošiljatelja iz treće zemlje odobrenog za zaštitu zračnog prometa EU-a

Cilj: Zračni teret ili zračna pošta ne prevoze se u EU/EGP, a da nisu bili podvrgnuti zaštitnim kontrolama. Teret ili pošta koji KC3 isporučuje ACC3-ju ili RA3-ju prihvaćaju se kao sigurni teret ili sigurna pošta ako je KC3 primijenio takve zaštitne kontrole. Detalji takvih zaštitnih kontrola navedeni su u sljedećim dijelovima ove kontrolne liste.

KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava primjerena primjena zaštitnih kontrola na sav zračni teret i na svu zračnu poštu namijenjenu EU-u/EGP-u te zaštita sigurnog tereta ili sigurne pošte do prijenosa ACC3-ju ili RA3-ju. Zaštitne kontrole moraju se sastojati od mjera za primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti.

Vidjeti: točku 6.8.3.

2.1.

Je li subjekt utvrdio program zaštite?

DA ili NE

 

Ako NE, prijeđite izravno na točku 2.5.

 

2.2.

Informacije o programu zaštite subjekta

Datum – koristiti točan format dd/mm/gggg

 

Verzija

 

Je li program zaštite predan nadležnom tijelu države u kojoj se subjekt nalazi i/ili odobren od nadležnog tijela države u kojoj se subjekt nalazi? Ako DA, molimo opisati postupak.

 

2.3.

Obuhvaća li program zaštite dostatno elemente spomenute u kontrolnoj listi (dijelovi od 4. do 11.)?

DA ili NE

 

Ako NE, opišite zašto i iznesite detaljne razloge

 

2.4.

Je li program zaštite uvjerljiv, robustan i potpun?

DA ili NE

 

Ako NE, navesti razloge

 

2.5.

Je li subjekt utvrdio postupak kojim se osigurava da se zračni teret ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u podvrgnu primjerenim zaštitnim kontrolama prije prosljeđivanja tereta/pošte ACC3-ju ili RA3-ju?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati postupak

 

2.6.

Raspolaže li subjekt sustavom upravljanja (npr. instrumenti, upute itd.) kojim se osigurava provedba potrebnih zaštitnih kontrola?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati sustav upravljanja i objasniti je li taj sustav odobren, provjeren ili osiguran od nadležnog tijela ili drugog subjekta.

 

Ako NE, objasniti kako subjekt osigurava primjenu zaštitnih kontrola na zatraženi način.

 

2.7.

Zaključci i opći komentari u vezi s pouzdanošću, uvjerljivošću i robusnošću postupka.

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 3.

Zračni teret/zračna pošta koji se mogu identificirati

Cilj: Utvrditi točku (ili mjesto) gdje se teret/pošta mogu identificirati kao zračni teret/zračna pošta.

3.1.

Inspekcijom pripreme, pakiranja, skladištenja, odabira, otpreme i svih drugih relevantnih područja, ustanoviti gdje i kako pošiljka zračnog tereta/zračne pošte namijenjena EU-u/EGP-u može postati identificirana kao takva.

Opisati:

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

N.B. Potrebno je pružiti detaljne informacije o zaštiti zračnog tereta/zračne pošte koja se može identificirati od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti u dijelovima 6. do 9.

DIO 4.

Zapošljavanje i osposobljavanje osoblja

Cilj: Da bi se osigurala primjena potrebnih zaštitnih kontrola, KC3 imenuje nadležno i stručno osoblje za rad u području zaštite zračnog tereta ili zračne pošte. Osoblje koje ima pristup zračnom teretu koji se može identificirati mora biti stručno za izvođenje svojih poslova i imati završeno odgovarajuće osposobljavanje.

Za ispunjavanje tog cilja, KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da je sve osoblje (trajno, privremeno, agencijsko osoblje, vozači itd.) s izravnim i nepraćenim pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti za koji se primjenjuju ili su se primjenjivale zaštitne kontrole:

(a)

podvrgnuto početnim i obnovljivim provjerama prije zapošljavanja i/ili provjerama podobnosti koje su najmanje u skladu sa zahtjevima lokalnih tijela za vrednovane prostorije KC3-a; i

(b)

završilo početno i obnovljivo osposobljavanje u području zaštite radi upoznavanja sa svojim odgovornostima što se tiče zaštite u skladu sa zahtjevima lokalnih tijela za vrednovane prostorije KC3-ja.

Napomena:

Provjera podobnosti podrazumijeva provjeru identiteta osobe i prethodnog iskustva, uključujući gdje je to zakonski dopustivo, eventualnih kaznenih djela kao dijela ocjene o primjerenosti osobe za provođenje zaštitne kontrole i pristup zaštitno ograničenom području (definicija iz Priloga 17. ICAO-a).

Provjerom prije zapošljavanja utvrđuje se identitet osobe na temelju dokumentiranog dokaza, utvrđuje zaposlenje, osposobljavanja i sve prekide tijekom najmanje prethodnih pet godina, a od te se osobe zahtijeva da potpiše izjavu u kojoj daje detaljne podatke o eventualnim kaznenim djelima u svim državama boravišta tijekom najmanje prethodnih pet godina (definicija Unije).

Vidjeti: točka 6.8.3.1.

4.1.

Postoji li postupak kojim se osigurava da sve osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koji se mogu identificirati podliježe provjeri prije zapošljavanja kojom se ocjenjuje provjera podobnosti i stručnost?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti broj prethodnih godina koje se uzimaju u obzir za provjeru prije zapošljavanja i navesti naziv subjekta koji provodi provjeru.

 

4.2.

Uključuje li taj postupak

provjeru podobnosti?

provjeru prije zapošljavanja?

provjeru kaznenih evidencija?

razgovore?

ostalo (navesti detalje)?

Objasniti elemente, navesti koji subjekt provodi taj element i kada je primjereno, navesti prethodno razdoblje koje se uzima u obzir.

 

4.3.

Postoji li postupak kojim se osigurava da osoba koja je odgovorna za primjenu i nadzor provedbe zaštitnih kontrola na toj lokaciji podliježe provjeri prije zapošljavanja kojom se ocjenjuje podobnost i stručnost?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti broj prethodnih godina koje se uzimaju u obzir za provjeru prije zapošljavanja i navesti naziv subjekta koji provodi provjeru.

 

4.4.

Uključuje li taj postupak

provjeru podobnosti?

prvjeru prije zapošljavanja?

provjeru kaznenih evidencija?

razgovore?

ostalo (navesti detalje)?

Objasniti elemente, navesti koji subjekt provodi taj element i kada je primjereno, navesti prethodno razdoblje koje se uzima u obzir.

 

4.5.

Osposobljava li se osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koji se mogu identificirati, prije nego što im se dopusti pristup zračnom teretu/zračnoj pošti koji se mogu identificirati?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati elemente i trajanje osposobljavanja

 

4.6.

Pohađa li osoblje iz točke 4.5. osposobljavanja namijenjena obnovi znanja?

DA ili NE

 

Ako DA, naznačiti elemente i učestalost osposobljavanja namijenjena obnovi znanja

 

4.7.

Zaključak: Osiguravaju li mjere u vezi s zapošljavanjem i osposobljavanjem osoblja da je sve osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti namijenjenim EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati primjereno zaposleno i osposobljeno sukladno standardu koji je dostatan za upoznavanje sa svojim odgovornostima što se tiče zaštite?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 5.

Fizička sigurnost

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i/ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati zaštite od neovlaštenog manipuliranja i/ili narušavanja cjelovitosti. Ako takav teret ili pošta nisu zaštićeni, ne mogu se proslijediti ACC3-ju ili RA3-ju kao sigurni teret ili pošta.

Subjekt mora pokazati kako je zaštićena njegova lokacija ili njegove prostorije te da su uspostavljeni odgovarajući postupci kontrole pristupa. Bitno je da se nadzire pristup području gdje se obrađuje ili skladišti zračni teret/zračna pošta koji se mogu identificirati. Sva vrata, svi prozori i ostale pristupne točke za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte namijenjenih EU-u/EGP-u moraju biti zaštićeni ili podložni kontroli pristupa.

Fizička zaštita može uključivati, ali se ne ograničava na:

fizičke prepreke kao što su ograde ili pregrade;

tehnologiju koja koristi alarme i/ili sustave CCTV;

zaštitu ljudima (osoblje odgovorno za provođenje aktivnosti nadzora).

Vidjeti: točku 6.8.3.1.

5.1.

Jesu li sve pristupne točke zračnom teretu/zračnoj pošti podložne kontroli pristupa i je li pristup dopušten samo ovlaštenim osobama?

DA ili NE

 

Ako DA, kako se pristup nadzire? Objasniti i opisati. Moguće je napisati više od jednog odgovora.

od strane zaštitarskog osoblja

od strane ostalog osoblja

ručnim pregledom ako osobe smiju pristupiti području

elektroničkim sustavima za kontrolu pristupa

Ostalo, navedite

 

Ako DA, kako je ovlaštenoj osobi osiguran ulazak u područje? Objasniti i opisati. Moguće je napisati više od jednog odgovora.

korištenjem identifikacijske iskaznice poduzeća

korištenjem druge vrste identifikacijske iskaznice, poput putovnice ili vozačke dozvole

pomoću popisa ovlaštenih osoba koji je na raspolaganju (zaštitarskom) osoblju

elektroničkom autorizacijom, npr. pomoću čipa

dodjelom ključeva ili pristupnih šifri isključivo ovlaštenom osoblju

ostalo, navedite

 

5.2.

Jesu li osigurane sve pristupne točke zračnom teretu/zračnoj pošti koji se mogu identificirati? To uključuje pristupne točke koje nisu u stalnoj uporabi i točke koje se obično ne koriste kao pristupne točke, na primjer prozore

DA ili NE

 

Ako DA, kako su osigurane te točke? Objasniti i opisati. Moguće je napisati više od jednog odgovora.

nazočnošću zaštitarskog osoblja

elektroničkim sustavima za kontrolu pristupa koji istodobno dopuštaju pristup samo jednoj osobi

pregradama, npr. rešetkama ili bravama

sustavom CCTV

sustavom za otkrivanje neovlaštenih osoba

 

5.3.

Postoje li dodatne mjere kojima se općenito poboljšava zaštita prostorija?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti i opisati koje su to mjere

ograde ili pregrade

sustav CCTV

sustav za otkrivanje neovlaštenih osoba

nadzor i patrole

Ostalo, navedite

 

5.4.

Je li zgrada čvrste konstrukcije?

DA ili NE

 

5.5.

Zaključak: Jesu li mjere koje je poduzeo subjekt dostatne za sprječavanje neovlaštenog pristupa onim dijelovima lokacije i prostorija gdje se obrađuju ili skladište zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 6.

Priprema

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i/ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati zaštite od neovlaštenog manipuliranja i/ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme postupka pripreme. Ako takav teret ili pošta nisu zaštićeni, ne mogu se proslijediti ACC3-ju ili RA3-ju kao sigurni teret ili pošta.

Subjekt mora pokazati da se pristup području za pripremu nadzire i da je postupak pripreme pod nadzorom. Ako se tijekom pripreme proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u, subjekt mora pokazati da su poduzete mjere za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti od te faze nadalje.

Odgovoriti na ova pitanja ako proizvod može biti identificiran kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u tijekom postupka pripreme.

6.1.

Nadzire li se pristup području za pripremu i je li ograničen na ovlaštene osobe?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti kako se pristup nadzire i ograničava na ovlaštene osobe

 

6.2.

Nadzire li se postupak pripreme?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti način nadzora

 

6.3.

Jesu li uspostavljene kontrole za sprječavanje narušavanja cjelovitosti u fazi pripreme?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

6.4.

Zaključak: Jesu li mjere koje je poduzeo subjekt dostatne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koji se mogu identificirati namijenjenih EU-u/EGP-u od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme pripreme?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 7.

Pakiranje

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i/ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati zaštite od neovlaštenog manipuliranja i/ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme postupka pakiranja. Ako takav teret ili pošta nisu zaštićeni, ne mogu se proslijediti ACC3-ju ili RA3-ju kao sigurni teret ili pošta.

Subjekt mora pokazati da se pristup području za pakiranje nadzire i da je postupak pakiranja pod nadzorom. Ako se tijekom pakiranja proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u, subjekt mora pokazati da su poduzete mjere za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti od te faze nadalje. Sva gotova roba mora se provjeriti prije pakiranja.

Odgovoriti na ova pitanja ako proizvod može biti identificiran kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u u postupku pakiranja.

7.1.

Nadzire li se pristup području za pakiranje i je li ograničen na ovlaštene osobe?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti kako se pristup nadzire i ograničava na ovlaštene osobe

 

7.2.

Nadzire li se postupak pakiranja?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti način nadzora

 

7.3.

Jesu li uspostavljene kontrole radi sprečavanja narušavanja cjelovitosti u fazi pakiranja?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

7.4.

Opisati gotovo vanjsko pakiranje:

(a)

Je li gotovo vanjsko pakiranje čvrsto?

DA ili NE

 

Opisati:

 

(b)

Je li gotovo vanjsko pakiranje osjetljivo na narušavanje cjelovitosti?

DA ili NE

 

Ako DA, opisati koji je postupak korišten za osiguravanje da se pakiranje ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja, na primjer korištenjem pečata s brojevima, posebnih markica ili sigurnosne trake itd.

 

Ako NE, opisati koje su mjere zaštite poduzete kako bi se osiguralo cjelovitost pošiljaka.

 

7.5.

Zaključak: Jesu li mjere koje je poduzeo subjekt dostatne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koji se mogu identificirati namijenjenih EU-u/EGP-u od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme pakiranja?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 8.

Skladištenje

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i/ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati zaštite od neovlaštenog manipuliranja i/ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme skladištenja. Ako takav teret ili pošta nisu zaštićeni, ne mogu se proslijediti ACC3-ju ili RA3-ju kao sigurni teret ili pošta.

Subjekt mora pokazati da se pristup području za skladištenje nadzire. Ako se tijekom skladištenja proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u, subjekt mora pokazati da su poduzete mjere za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti od te faze nadalje.

Odgovoriti na ova pitanja ako proizvod može biti identificiran kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u tijekom postupka skladištenja.

8.1.

Nadzire li se pristup području za skladištenje i je li ograničen na ovlaštene osobe?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti kako se pristup nadzire i ograničava na ovlaštene osobe

 

8.2.

Skladišti li se gotov i pakiran zračni teret/zračna pošta na sigurnom i provjerava li se je li došlo do narušavanja cjelovitosti?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

Ako NE, objasnite kako subjekt osigurava zaštitu gotovog i zapakiranog zračnog tereta i zračne pošte namijenjenih EU-u/EGP-u od neovlaštenog manipuliranja i/ili narušavanja cjelovitosti.

 

8.3.

Zaključak: Jesu li mjere koje je poduzeo subjekt dostatne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koji se mogu identificirati namijenjenih EU-u/EGP-u od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme skladištenja?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 9.

Otprema

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i/ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati zaštite od neovlaštenog manipuliranja i/ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme postupka otpreme. Ako takav teret ili pošta nisu zaštićeni, ne mogu se proslijediti ACC3-ju ili RA3-ju kao sigurni teret ili pošta.

Subjekt mora pokazati da se pristup području za otpremu nadzire. Ako se tijekom otpreme proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u, subjekt mora pokazati da su poduzete mjere za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti od te faze nadalje.

Odgovoriti na ova pitanja ako proizvod može biti identificiran kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u tijekom postupka otpreme.

9.1.

Nadzire li se pristup području za otpremu i je li ograničen na ovlaštene osobe?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti kako se pristup nadzire i ograničava na ovlaštene osobe

 

9.2.

Tko ima pristup području u kojem se odvija otprema? Moguće je napisati više od jednog odgovora.

zaposlenici subjekta

vozači

posjetitelji

podizvođači

ostali, navesti

 

9.3.

Je li postupak otpreme pod nadzorom?

DA ili NE

 

Ako DA, objasniti način nadzora

 

9.4.

Jesu li uspostavljene kontrole radi sprečavanja narušavanja cjelovitosti u području za otpremu?

DA ili NE

 

Ako DA, opišite

 

9.5.

Zaključak: Jesu li mjere koje je poduzeo subjekt dostatne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koji se mogu identificirati namijenjenih EU-u/EGP-u od neovlaštenog manipuliranja ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme postupka otpreme?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 10.

Pošiljke iz drugih izvora

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret ili zračna pošta koji ne potječu od njega samog ne prosljeđuju ACC3-u ili RA3-u kao sigurni teret ili pošta.

KC3 može RA3-ju ili ACC3-ju proslijediti pošiljke koje ne potječu od njega samog pod uvjetom:

(a)

da su one odvojene od pošiljaka koje potječu od njega; i

(b)

da je ishodište jasno naznačeno na pošiljci ili na pratećoj dokumentaciji.

RA3 ili ACC3 mora pregledati sve takve pošiljke prije utovara u zrakoplov.

10.1.

Prihvaća li subjekt pošiljke tereta ili pošte koje su namijenjene za prijenos zrakom od drugog subjekta?

DA ili NE

 

Ako DA, kako se te pošiljke čuvaju odvojeno od vlastitog tereta ili pošte poduzeća i kako se identificiraju reguliranom agentu/prijevozniku?

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a.

 

DIO 11.

Prijevoz

Cilj: KC3 uspostavlja postupke kojima se osigurava da se zračni teret i/ili zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u koji se mogu identificirati zaštite od neovlaštenog manipuliranja i/ili narušavanja cjelovitosti za vrijeme prijevoza. Ako takav teret ili pošta nisu zaštićeni, ne mogu biti prihvaćeni od ACC3-ja ili RA3-ja kao sigurni teret ili pošta.

Tijekom prijevoza KC3 je nadležan za zaštitu sigurnih pošiljaka. To uključuje slučajeve kada prijevoz obavlja neki drugi subjekt, na primjer otpremnik, u svoje ime. To ne uključuje slučajeve kada se pošiljke prevoze pod nadležnošću ACC3-ja ili RA3-ja.

Odgovoriti na ova pitanja ako proizvod može biti identificiran kao zračni teret/zračna pošta namijenjeni EU-u/EGP-u prilikom prijevoza.

11.1.

Kako se zračni teret/zračna pošta predaje ACC3-ju ili RA3-ju?

(a)

Vlastitim prijevozom vrednovanog subjekta?

DA ili NE

 

(b)

Prijevozom ACC3-ja/RA3-ja?

DA ili NE

 

(c)

To obavlja podizvođač kojeg koristi vrednovani subjekt?

DA ili NE

 

11.2.

Je li zračni teret/zračna pošta pakirana tako da se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja?

DA ili NE

 

Ako DA, kako?

 

11.3.

Je li vozilo prije prijevoza zapečaćeno ili zaključano?

DA ili NE

 

Ako DA, kako?

 

11.4.

Kada se koriste pečati s brojevima, nadzire li se pristup pečatima i bilježe li se brojevi?

DA ili NE

 

Ako DA, navesti kako

 

11.5.

Ako je primjenjivo, potpisuje li dotični prijevoznik izjavu prijevoznika?

DA ili NE

 

11.6.

Je li osoba koja prevozi teret prošla posebne zaštitne kontrole i osposobljavanje za svjesnost prije nego što je ovlaštena za prijevoz zaštićenog zračnog tereta i/ili zračne pošte?

DA ili NE

 

Ako DA, molimo opisati vrstu zaštitnih kontrola (provjera prije zapošljavanja, provjera podobnosti itd.) i vrsta osposobljavanja (osposobljavanje za svjesnost o zaštiti itd.)

 

11.7.

Zaključak: Jesu li mjere dostatne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog manipuliranja za vrijeme prijevoza?

DA ili NE

 

Ako NE, navedite razloge

 

Komentari subjekta

 

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

DIO 12.

Usklađenost

Cilj: Nakon ocjenjivanja jedanaest prethodnih dijelova ove kontrolne liste, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora zaključiti potvrđuje li njegovo vrednovanje na licu mjesta provedbu zaštitnih kontrola u skladu s ciljevima koji su navedeni u ovoj kontrolnoj listi za zračni teret/zračnu poštu namijenjene EU-u/EGP-u.

Moguća su dva različita scenarija. Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a zaključuje da subjekt:

(a)

ispunjava ciljeve iz ove kontrolne liste. Ocjenjivač vrednovanom subjektu dostavlja original izvješća o vrednovanju i navodi da je subjekt imenovan poznatim pošiljateljem iz treće zemlje koji je odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a (KC3);

(b)

ne ispunjava ciljeve iz ove kontrolne liste. U tom slučaju, subjekt nije ovlašten isporučivati ACC3-ju ili RA3-ju zračni teret ili poštu za odredište u EU-u/EGP-u, ako taj seret ili pošta nisu pošli pregled ovlaštene strane. Subjekt dobiva kopiju ispunjene kontrolne liste s navedenim nedostacima.

U načelu, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora odlučiti postupa li vrednovani subjekt s teretom ili poštom na način da se u trenutku isporučivanja ACC3-ju ili RA3-ju mogu smatrati sigurnima za let u EU/EGP u skladu s primjenjivim propisima Unije.

Ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a mora imati na umu da se ocjena temelji na sveukupnoj objektivnoj metodologiji sukladnosti.

12.1.

Opći zaključci:

Ocjena (i obavijest)

(označiti odgovarajući odgovor)

Ako je ocjena „ZADOVOLJAVA” subjekt se smatra imenovanim poznatim pošiljateljem iz treće zemlje odobrenim za zaštitu zračnog prometa EU-a (KC3).

Zadovoljava/Ne zadovoljava

Ako je sveukupna ocjena nezadovoljavajuća, navesti u nastavku u kojim područjima nisu zadovoljeni potrebni standardi zaštite odnosno dijelove gdje postoji određena slaba točka. Također priložiti savjete u vezi s potrebnim ispravcima kako bi se ispunili traženi standardi za zadovoljavajuću ocjenu.

Komentari ocjenjivača zaštite zračnog prometa EU-a

 

Komentari subjekta

 

Ime ocjenjivača:

Datum:

Potpis:


(1)  Države članice Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina.

(2)  Zračni teret/zračna pošta/zrakoplov namijenjeni EU-u/EGP-u u ovoj kontrolnoj listi ekvivalentni su zračnom teretu/zračnoj pošti/zrakoplovu namijenjenima EU-u i Islandu, Norveškoj i Švicarskoj.


PRILOG

Popis osoba i subjekata koji su posjećeni i s kojima je obavljen razgovor

Navesti ime subjekta, ime osobe za kontakt i datum posjeta ili razgovora.

Naziv subjekta

Ime osobe za kontakt

Datum posjeta/razgovora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATAK 6-D

UPUTE ZA ZAŠTITU ZRAČNOG PROMETA ZA PROVJERENE POŠILJATELJE

Ove su upute izrađene za vašu upotrebu i za informiranje vaših zaposlenika koji rade na pripremi i kontroli pošiljaka zračnog tereta/zračne pošte. Ove se upute daju u skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (1) i njezinim provedbenim aktima.

Prostori

Nadzire se pristup područjima u kojima se pripremaju, pakiraju i/ili skladište pošiljke zračnog tereta/pošte koji se mogu identificirati kako bi se osiguralo da niti jedna neovlaštena osoba nema pristup pošiljkama.

Posjetiteljima se ne dopušta pristup ili imaju stalnu pratnju u onim područjima u kojima se pripremaju, pakiraju i/ili skladište pošiljke zračnog tereta/pošte koji se mogu identificirati.

Osoblje

Provjerava se integritet svih zaposlenika koji će imati pristup zračnom teretu/zračnoj pošti koji se mogu identificirati. Ta provjera uključuje, najmanje, provjeru identiteta (ako je moguće pomoću identifikacijske isprave s fotografijom, vozačke dozvole ili putovnice) i provjeru životopisa i/ili priloženih referenci.

Svi zaposlenici koji imaju pristup zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati, moraju biti upoznati sa svojim odgovornostima što se tiče zaštite kako je navedeno u ovim uputama.

Imenovana odgovorna osoba

Mora se imenovati najmanje jedna osoba koja je odgovorna za primjenu i nadzor ovih uputa (imenovana odgovorna osoba).

Ispravnost pošiljke

Pošiljke zračnog tereta/zračne pošte ne smiju sadržavati nikakve zabranjene predmete, osim ako su ispravno prijavljeni i ako su na njih primijenjeni važeći zakoni i propisi.

Pošiljke zračnog tereta/zračne pošte moraju biti zaštićene od neovlaštenog manipuliranja.

Pošiljke zračnog tereta/zračne pošte moraju biti zapakirane na odgovarajući način, i ako je moguće, moraju biti zatvorene tako da ih se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja.

Pošiljke zračnog tereta/zračne pošte moraju biti u potpunosti opisane na pratećem dokumentu, zajedno s ispravnom adresom.

Prijevozu

Kada je za prijevoz pošiljaka zračnog tereta/zračne pošte odgovoran provjereni pošiljatelj, pošiljke moraju biti zaštićene od neovlaštenog manipuliranja.

Kada provjereni pošiljatelj sklopi ugovor s podizvođačem:

(a)

pošiljke se prije prijevoza moraju zapečatiti; i

(b)

prijevoznik koji obavlja prijevoz u ime provjerenog pošiljatelja mora potvrditi izjavu prijevoznika sadržanu u Dodatku 6-E.

Provjereni pošiljatelj zadržava potpisanu izjavu ili primjerak jednakovrijednog dokumenta nadležnog tijela.

Nepravilnosti

Imenovana odgovorna osoba se obavješćuje o očiglednim nepravilnostima u vezi s ovim uputama ili o nepravilnostima za koje postoji sumnja. Imenovana odgovorna osoba poduzima primjerene mjere.

Pošiljke iz drugih izvora

Provjereni pošiljatelj može reguliranom agentu proslijediti pošiljke koje ne potječu od njega samog, pod uvjetom:

(a)

da su one odvojene od pošiljaka koje potječu od njega; i

(b)

da je podrijetlo jasno naznačeno na pošiljci ili na pratećoj dokumentaciji.

Sve se takve pošiljke prije utovara u zrakoplov moraju pregledati.

Nenajavljene inspekcije

Inspektori za zaštitu zračnog prometa iz nadležnog tijela mogu provoditi nenajavljene inspekcije kako bi provjerili sukladnost s ovim uputama. Inspektori uvijek sa sobom nose službenu iskaznicu, koju moraju na zahtjev pokazati, kada provode inspekciju u vašim prostorijama. Iskaznica sadrži ime i fotografiju inspektora.

Zabranjeni predmeti

Sastavljene eksplozivne ili zapaljive naprave ne smiju se prenositi u pošiljkama tereta osim ako su u potpunosti ispunjeni zahtjevi svih pravila sigurnosti.

Izjava o obvezama

„Izjavu o obvezama – provjereni pošiljatelj” ne morate potpisati i predati reguliranom agentu ako vaše poduzeće ima certifikat AEO iz članka 14.a stavka 1. točke (b) ili (c) Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (2).

Međutim, ako vaše poduzeće više nema certifikat AEO, o tome morate odmah obavijestiti reguliranog agenta. U tom će vas slučaju regulirani agent obavijestiti kako možete dobiti status provjerenog pošiljatelja.

IZJAVA O OBVEZAMA – PROVJERENI POŠILJATELJ

U skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i njezinim provedbenim aktima,

izjavljujem,

da [ime poduzeća] djeluje u skladu s ovim „Uputama za zaštitu zračnog prometa za provjerene pošiljatelje”

da [ime poduzeća] osigurava da će ove upute biti priopćene osoblju koje ima pristup zračnom teretu/zračnoj pošti,

da [ime poduzeća] čuva zračni teret/zračnu poštu zaštićenu do isporuke reguliranom agentu,

da se [ime poduzeća] slaže da se pošiljke mogu podvrgnuti zaštitnim kontrolama, uključujući pregled, i

da [ime poduzeća] prihvaća nenajavljene inspekcije u svojim prostorijama, koje obavlja nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi kako bi utvrdilo djeluje li [ime poduzeća] u skladu s ovim uputama.

Preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:

DODATAK 6-E

IZJAVA PRIJEVOZNIKA

U skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i njezinim provedbenim aktima,

potvrđujem da će se pri prikupljanju, prenošenju, skladištenju i isporuci zračnog tereta/zračne pošte na kojima su bile obavljene zaštitne kontrole [u ime reguliranog agenta/zračnog prijevoznika koji primjenjuje zaštitne kontrole na teret ili poštu/poznatog pošiljatelja/provjerenog pošiljatelja], poštovati sljedeći zaštitni postupci:

sve osoblje koje prevozi taj zračni teret/poštu proći opće osposobljavanje za svjesnost o zaštiti u skladu s točkom 11.2.7. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998;

provjeravat će se integritet svih zaposlenika koji imaju pristup zračnom teretu/zračnoj pošti. Ta provjera uključuje, najmanje, provjeru identiteta (ako je moguće pomoću identifikacijske isprave s fotografijom, vozačke dozvole ili putovnice) i provjeru životopisa i/ili priloženih referenci.

tovarni prostor u vozilima zaključavat će se ili pečatiti. Vozila sa stranicama od cerade osiguravat će se kablovima TIR. Tovarni prostor u vozilima s niskim dnom držat će se se tijekom prijevoza zračnog tereta pod nadzorom;

neposredno prije utovara, pregledavat će se tovarni prostor te će se nepovredivost ovog pregleda održavati do završetka utovara,

svaki vozač nosit će sa sobom identifikacijsku iskaznicu, putovnicu, vozačku dozvolu ili neki drugi dokument s njegovom fotografijom koji je izdalo ili koji priznaje nadležno tijelo;

u razdoblju od preuzimanja do isporuke, vozači neće zastajati neplanirano. Ako je to neizbježno, vozač će pri povratku provjeravati zaštitu tereta i nepovredivost brava i/ili pečata. Ako vozač otkrije bilo kakav dokaz manipuliranja, on će o tome obavijestiti svog pretpostavljenog i njegov zračni teret/pošta se neće isporučiti bez obavijesti pri dostavi;

prijevoz neće biti podugovoren s trećim osobama, osim ako treća strana:

(a)

ima prijevoznički ugovor s reguliranim agentom, poznatim pošiljateljem ili provjerenim pošiljateljem odgovornim za prijevoz [isto ime kao gore]; ili

(b)

ima odobrenje ili certifikat od strane nadležnog tijela; ili

(c)

ima prijevoznički ugovor s niže potpisanim cestovnim prijevoznikom u kojem se zahtijeva da treća strana ne smije sklopiti podugovor te primjenjuje sigurnosne procedure iz ove deklaracije. Dolje potpisani prijevoznik zadržava punu odgovornost za kompletan prijevoz u ime reguliranog agenta, poznatog pošiljatelja ili provjerenog pošiljatelja; i

ni za kakve druge usluge (npr. skladištenje) ne sklapaju se podizvođački ugovori s bilo kojom drugom stranom osim reguliranog agenta ili subjekta koje je nadležno tijelo certificiralo ili odobrilo i uvrstilo u popis za pružanje tih usluga.

Preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Naziv i adresa poduzeća:

Datum:

Potpis:

DODATAK 6-F

TERET I POŠTA

6-Fi

TREĆE ZEMLJE, KAO I DRUGE ZEMLJE I PODRUČJA NA KOJA SE U SKLADU S ČLANKOM 355. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE NE PRIMJENJUJE GLAVA VI. DIJELA TREĆEG TOG UGOVORA I ZA KOJE SE PRIZNAJE DA PRIMJENJUJU STANDARDE ZAŠTITE JEDNAKOVRIJEDNE ZAJEDNIČKIM OSNOVNIM STANDARDIMA.

Odredbe još nisu donesene.

6-Fii

TREĆE ZEMLJE, KAO I DRUGE ZEMLJE I DRŽAVNA PODRUČJA NA KOJE SE U SKLADU S ČLANKOM 355. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE NE PRIMJENJUJE GLAVA VI. DIJELA 3. TOG UGOVORA, ZA KOJE NIJE POTREBNA OZNAKA ACC3 NAVEDENE SU U PROVEDBENOJ ODLUCI KOMISIJE C(2015) 8005

6- Fiii

AKTIVNOSTI VREDNOVANJA TREĆIH ZEMALJA, KAO I DRUGIH ZEMALJA I PODRUČJA NA KOJA SE U SKLADU S ČLANKOM 355. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE NE PRIMJENJUJE GLAVA VI. DIJELA TREĆEG TOG UGOVORA I ZA KOJE SE PRIZNAJE DA PRIMJENJUJU STANDARDE ZAŠTITE JEDNAKOVRIJEDNE VREDNOVANJU ZAŠTITE ZRAČNOG PROMETA EU-A.

Odredbe još nisu donesene.

DODATAK 6-G

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA TERET I POŠTU IZ TREĆIH ZEMALJA

U programu zaštite ACC3-ja iznijet će se, kako je primjenjivo i ili za svaku zračnu luku iz treće zemlje posebno ili kao općeniti dokument u kojem se navode posebnosti za imenovane zračne luke u trećoj zemlji:

(a)

opis mjera za zračni teret i poštu;

(b)

postupci za prihvaćanje;

(c)

modaliteti i kriteriji za reguliranog agenta;

(d)

modaliteti i kriteriji za poznatog pošiljatelja;

(e)

modaliteti i kriteriji za provjerenog pošiljatelja;

(f)

standardi za preglede;

(g)

mjesto pregleda;

(h)

pojedinosti o opremi za pregled;

(i)

pojedinosti o operatoru ili pružatelju usluga;

(j)

popis izuzeća od zaštitnog pregleda;

(k)

tretman tereta i pošte visokog rizika.

DODATAK 6-H1

IZJAVA O OBVEZAMA – ACC3 ODOBREN ZA ZAŠTITU ZRAČNOG PRIJEVOZA EU-a

U ime [ime zračnog prijevoznika] primam na znanje sljedeće:

 

Ovim se izvještajem utvrđuje razina zaštite koja se primjenjuje na operacije prijevoza zračnog tereta namijenjenoga EU-u/EGP-u u pogledu standarda zaštite koji su navedeni u listi ili se odnose na nju.

 

[naziv zračnog prijevoznika] može biti imenovan „zračnim prijevoznikom tereta ili pošte koji obavlja prijevoz u Uniju iz zračne luke treće zemlje” (ACC3) samo nakon podnošenja i prihvaćanja izvješća o vrednovanju u tu svrhu i njegova prihvaćanja od strane nadležnog tijela države članice Europske unije ili Islanda, Norveške ili Švicarske te unošenja podataka ACC3-ja u bazu podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe.

 

Ako se izvještajem utvrdi nesukladnost s mjerama zaštite na koje se odnosi, to bi moglo dovesti do opoziva [naziv zračnog prijevoznika] njegove oznake ACC3 za tu zračnu luku, čime se sprječava da [naziv zračnog prijevoznika] prevozi zračni teret ili poštu u područje EU-a/EGP-a iz te zračne luke.

 

Izvještaj vrijedi pet godina i stoga istječe najkasnije …

U ime [naziv zračnog prijevoznika] izjavljujem:

da će [naziv zračnog prijevoznika] prihvatiti odgovarajuće daljnje mjere za potrebe praćenja standarda koji su potvrđeni izvještajem.

sve će promjene u vezi s operacijama [naziv zračnog prijevoznika] koje ne zahtijevaju potpuno ponovno vrednovanje biti zabilježene u originalnom izvješću dodavanjem informacija dok prijašnje informacije ostaju vidljive. To se može odnositi na sljedeće promjene:

(1.)

sveukupna nadležnost za zaštitu dodjeljuje se bilo kome osim osobi koja je navedena u točki 1.7. Dodatka 6-C3 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998;

(2.)

sve promjene u vezi s prostorijama ili postupcima koje mogu značajno utjecati na zaštitu;

[naziv zračnog prijevoznika] obavijestit će tijelo koje mu je dodijelilo oznaku ACC3 ako [naziv zračnog prijevoznika] prestane poslovati, ako prestane obavljati djelatnosti u vezi sa zračnim teretom/zračnom poštom ili ako više ne može ispunjavati zahtjeve koji su vrednovani u ovome izvještaju.

[naziv zračnog prijevoznika] održavat će razinu zaštite koja je u ovome izvještaju potvrđena kao sukladna s ciljevima utvrđenima u ovoj kontrolnoj listi i, prema potrebi, provesti i primijeniti sve dodatne mjere zaštite potrebne za imenovanje kao ACC3 gdje su standardi zaštite okvalificirani kao nedostatni do naknadnog vrednovanja aktivnosti [naziv zračnog prijevoznika].

U ime [naziv zračnog prijevoznika] preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:

DODATAK 6-H2

IZJAVA O OBVEZAMA — REGULIRANI AGENT IZ TREĆE ZEMLJE ODOBREN ZA ZAŠTITU ZRAČNOG PROMETA EU-a (RA3)

U ime [naziv RA3-ja] primam na znanje sljedeće:

 

Ovim se izvješćem utvrđuje razina zaštite koja se primjenjuje na operacije prijevoza zračnog tereta namijenjenoga EU-u/EGP-u u pogledu standarda zaštite koji su navedeni u kontrolnoj listi ili se odnose na nju.

 

[Naziv RA3-ja] može biti imenovan kao „regulirani agent iz treće zemlje odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a” (RA3) samo nakon što ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koji je naveden u bazi podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe uspješno provede vrednovanje zaštite zračnog prometa EU-a i ocijeni ga ocjenom „ZADOVOLJAVA”.

 

Ako se izvješćem utvrdi nesukladnost s mjerama zaštite na koje se odnosi, to bi moglo dovesti do opoziva [ime RA3-ja] njegove oznake RA3 za to mjesto što će [ime RA3-ja] onemogućiti da isporučuje zaštićeni zračni teret ili poštu ACC3-ju ili drugom RA3-ju za odredište u EU-u/EGP-u.

 

Izvješće vrijedi pet godina i stoga istječe najkasnije …

U ime [naziv RA3-ja] izjavljujem:

(a)

da će [naziv RA3-a] prihvatiti odgovarajuće daljnje mjere za potrebe praćenja standarda koji su potvrđeni izvješćem.

(b)

sve promjene u vezi s operacijama [naziv RA3-ja] koje ne zahtijevaju potpuno ponovno vrednovanje bit će zabilježene u originalnom izvješću dodavanjem informacija dok prijašnje informacije ostaju vidljive. To se može odnositi na sljedeće promjene:

(1.)

sveukupna nadležnost za zaštitu dodijeli se osobi koja nije navedena u točki 1.8. Dodatka 6-C2 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998;

(2.)

sve promjene u vezi s prostorijama ili postupcima koje mogu značajno utjecati na zaštitu.

(c)

[naziv RA3-ja] obavijestit će ACC3-je i RA3-je kojima isporučuje zaštićeni zračni teret i/ili zračnu poštu ako [naziv RA3-ja] prestane poslovati, ako prestane obavljati djelatnosti u vezi sa zračnim teretom/zračnom poštom ili ako više ne može ispunjavati zahtjeve koji su vrednovani u ovome izvješću.

(d)

[naziv RA3-ja] održat će razinu zaštite koja je u ovome izvješću potvrđena kao sukladna s ciljevima utvrđenima u ovoj kontrolnoj listi i, prema potrebi, provesti i primijeniti sve dodatne mjere zaštite potrebne za imenovanje kao RA3 gdje su standardi zaštite okvalificirani kao nedostatni do naknadnog vrednovanja aktivnosti [naziv RA3-ja].

U ime [naziv RA3-ja] preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:

DODATAK 6-H3

IZJAVA O OBVEZAMA — POZNATI POŠILJATELJ IZ TREĆE ZEMLJE ODOBREN ZA ZAŠTITU ZRAČNOG PROMETA EU-a (KC3)

U ime [naziv KC3-ja] primam na znanje sljedeće:

 

Ovim se izvješćem utvrđuje razina zaštite koja se primjenjuje na operacije prijevoza zračnog tereta namijenjenoga EU-u/EGP-u u pogledu standarda zaštite koji su navedeni u listi ili se odnose na nju.

 

[Naziv KC3-ja] može biti imenovan kao „poznati pošiljatelj iz treće zemlje odobren za zaštitu zračnog prometa EU-a” (KC3) samo nakon što ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koji je naveden u bazi podataka Unije o sigurnosti lanca opskrbe uspješno provede vrednovanje zaštite zračnog prometa EU-a i ocijeni ga ocjenom „ZADOVOLJAVA”.

 

Ako se izvješćem utvrdi nesukladnost s mjerama zaštite na koje se odnosi, to bi moglo dovesti do opoziva [naziv KC3-ja] njegove oznake KC3 za to mjesto što će [naziv KC3-ja] onemogućiti da isporučuje zaštićeni zračni teret ili poštu ACC3-ju ili reguliranom agentu iz treće zemlje odobrenom za zaštitu zračnog prometa EU-a (RA3) za odredište u EU-u/EGP-u.

 

Izvješće vrijedi pet godina i stoga istječe najkasnije …

U ime [naziv KC3-ja] izjavljujem:

(a)

da će [naziv KC3-ja] prihvatiti odgovarajuće daljnje mjere za potrebe praćenja standarda koji su potvrđeni izvješćem.

(b)

sve promjene u vezi s operacijama [naziv KC3-ja] koje ne zahtijevaju potpuno ponovno vrednovanje bit će zabilježene u originalnom izvješću dodavanjem informacija dok prijašnje informacije ostaju vidljive. To se može odnositi na sljedeće promjene:

(1.)

sveukupna nadležnost za zaštitu dodijeli se osobi koja nije navedena u točki 1.9. Dodatka 6-C4 Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998;

(2.)

sve promjene u vezi s prostorijama ili postupcima koje mogu značajno utjecati na zaštitu.

(c)

[naziv KC3-ja] obavijestit će ACC3-je i RA3-je kojima isporučuje zaštićeni zračni teret i/ili zračnu poštu ako [naziv KC3-ja] prestane poslovati, ako prestane obavljati djelatnosti u vezi sa zračnim teretom/zračnom poštom ili ako više ne može ispunjavati zahtjeve koji su vrednovani u ovome izvješću.

(d)

[naziv KC3-ja] održavat će razinu zaštite koja je u ovome izvješću potvrđena kao sukladna s ciljevima utvrđenima u kontrolnoj listi i, prema potrebi, provesti i primijeniti sve dodatne mjere zaštite potrebne za imenovanje kao KC3 gdje su standardi zaštite okvalificirani kao nedostatni do naknadnog vrednovanja aktivnosti [naziv KC3-ja].

U ime [naziv KC3-ja] preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:

DODATAK 6-I

Odredbe koje se odnose na teret visokog rizika utvrđene su u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005

DODATAK 6-J

Odredbe za upotrebu opreme za pregled utvrđene su u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

7.   KOMPANIJSKA POŠTA I KOMPANIJSKI MATERIJALI ZRAČNOG PRIJEVOZNIKA

7.0.   OPĆE ODREDBE

Ako nije drukčije navedeno ili ako provedbu zaštitnih kontrola iz poglavlja 4., 5. i 6. ne osigurava nadležno tijelo, operator zračne luke, subjekt ili drugi zračni prijevoznik, zračni prijevoznik osigurava provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju što se tiče njegove kompanijske pošte i njegovog kompanijskog materijala.

7.1.   KOMPANIJSKA POŠTA I KOMPANIJSKI MATERIJALI ZRAČNOG PRIJEVOZNIKA KOJI SE UTOVARUJU U ZRAKOPLOV

7.1.1.   Prije utovara u teretni prostor zrakoplova, kompanijska pošta i kompanijski materijali zračnog prijevoznika moraju se zaštitno pregledati i zaštititi u skladu s poglavljem 5. ili se moraju podvrgnuti zaštitnim kontrolama i zaštititi u skladu s poglavljem 6.

7.1.2.   Prije utovara u bilo koji drugi dio zrakoplova osim teretnog prostora, kompanijska pošta i kompanijski materijali zračnog prijevoznika moraju se zaštitno pregledati i zaštititi u skladu s odredbama za ručnu (kabinsku) prtljagu iz poglavlja 4.

7.1.3.   Kompanijska pošta i kompanijski materijali zračnog prijevoznika koji se utovaruju u zrakoplov podliježu također dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

7.2.   KOMPANIJSKI MATERIJALI ZRAČNOG PRIJEVOZNIKA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OBRADU PUTNIKA I PRTLJAGE

7.2.1.   Kompanijski materijali zračnog prijevoznika koji se upotrebljavaju za obradu putnika i prtljage i koji bi se mogli upotrijebiti za ugrožavanje zaštite zračnog prometa, stavljaju se pod zaštitu ili se drže pod nadzorom kako bi se spriječio neovlašteni pristup.

Korištenje sustava za samostalnu prijavu za let i odgovarajuće internetske mogućnosti koje su na raspolaganju putnicima, smatraju se ovlaštenim pristupom takvim materijalima.

7.2.2.   Odbačeni materijali, koji bi se mogli upotrijebiti za omogućavanje neovlaštenog pristupa ili unosa prtljage u zaštitno područje s ograničenim kretanjem ili u zrakoplov, moraju se uništiti ili učiniti nevažećim.

7.2.3.   Sustavima za otpremu i prijavu putnika i prtljage mora se upravljati na takav način da se spriječi neovlašteni pristup.

Korištenje sustava za samostalnu prijavu za let koja je omogućena putnicima smatra se ovlaštenim pristupom takvim sustavima.

8.   ZALIHE ZA OPSKRBU TIJEKOM LETA

8.0.   OPĆE ODREDBE

8.0.1.   Ako nije drukčije navedeno, nadležno tijelo, operator zračne luke, zračni prijevoznik ili subjekt odgovoran u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008 osigurava provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju.

8.0.2.   Za potrebe ovog poglavlja „zalihe za opskrbu tijekom leta” su svi artikli koji se unose u zrakoplov za upotrebu, konzumaciju ili kupovinu od strane putnika ili posade tijekom leta, osim:

(a)

ručne prtljage; i

(b)

predmeta koje sa sobom nose osobe koje nisu putnici; i

(c)

kompanijske pošte i kompanijskog materijala.

Za potrebe ovog poglavlja „regulirani dobavljač zaliha za opskrbu tijekom leta” znači dobavljač čiji postupci ispunjavaju zajednička pravila zaštite i standarde dostatne da mu se dopusti isporuka zaliha za let izravno u zrakoplov.

Za potrebe ovog poglavlja „poznati dobavljač zaliha za opskrbu tijekom leta” znači dobavljač čiji postupci ispunjavaju zajednička pravila zaštite i standarde dostatne da mu se dopusti isporuka zaliha za let zračnom prijevozniku ili reguliranom dobavljaču, ali ne izravno u zrakoplov.

8.0.3.   Zalihe se smatraju zalihama za opskrbu tijekom leta od trenutka kada se mogu identificirati kao zalihe previđene za unos u zrakoplov za upotrebu, konzumaciju ili kupovinu od strane putnika ili posade tijekom leta.

8.0.4.   Popis zabranjenih predmeta u zalihama za opskrbu tijekom leta identičan je onome koji je naveden u Dodatku 1-A. Sa zabranjenim predmetima postupa se u skladu s točkom 1.6.

8.1.   ZAŠTITNE KONTROLE

8.1.1.   Zaštitne kontrole – opće odredbe

8.1.1.1.   Zalihe za opskrbu tijekom leta pregledavaju se prije unošenja u zaštitno ograničeno područje, osim:

(a)

ako je potrebne zaštitne kontrole zaliha primijenio zračni prijevoznik koji ih isporučuje u svoj vlastiti zrakoplov i ako su zalihe bile zaštićene od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do isporuke u zrakoplov; ili

(b)

ako je potrebne zaštitne kontrole zaliha primijenio regulirani dobavljač i ako su zalihe bile zaštićene od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih kontrola do dolaska u zaštitno ograničeno područje ili, ako je primjereno, do isporuke zračnom prijevozniku ili drugom reguliranom dobavljaču; ili

(c)

ako je potrebne zaštitne kontrole zaliha primijenio poznati dobavljač i ako su zalihe bile zaštićene od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do isporuke zračnom prijevozniku ili reguliranom dobavljaču.

8.1.1.2.   Ako postoji bilo koji razlog za sumnju da je došlo do narušavanja cjelovitosti zaliha za opskrbu tijekom leta na kojima su bile primijenjene zaštitne kontrole ili da zalihe za opskrbu tijekom leta nisu bile zaštićene od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih kontrola, te se zalihe moraju pregledati prije nego što se dopusti njihovo unošenje u zaštitno ograničena područja.

8.1.1.3.   Zaštitne kontrole zaliha za opskrbu tijekom leta podliježu također dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

8.1.2.   Zaštitni pregled

8.1.2.1.   Pri zaštitnom pregledu zaliha za opskrbu tijekom leta, u odabiru upotrijebljenih sredstava i metoda uvažava se priroda zaliha te pregled mora biti takvog standarda koji je dostatan kako bi se osiguralo da u zalihama nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti.

8.1.2.2.   Pregled zaliha za opskrbu tijekom leta mora također biti u skladu s dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

8.1.2.3.   Primjenjuju se sljedeća sredstva ili metoda pregleda, pojedinačno ili u kombinaciji:

(a)

vizualna provjera;

(b)

ručna pretraga;

(c)

pregled rendgenskom opremom;

(d)

pregled sustavima za otkrivanje eksploziva;

(e)

pregled opremom za otkrivanje tragova eksploziva (ETD) u kombinaciji s točkom (a);

(f)

psi za otkrivanje eksploziva u kombinaciji s točkom (a).

Kada osoba koja obavlja zaštitni pregled ne može utvrditi sadržava li predmet zabranjene predmete ili ne, on se odbija ili se podvrgava ponovnom zaštitnom pregledu dok osoba koja obavlja zaštitni pregled ne bude zadovoljna rezultatom.

8.1.3.   Odobravanje reguliranih dobavljača

8.1.3.1.   Regulirane dobavljače odobrava nadležno tijelo.

Odobrenje reguliranog dobavljača specifično je za lokaciju.

Bilo koji subjekt koji osigurava primjenu zaštitnih kontrola iz točke 8.1.5. te isporučuje zalihe za opskrbu tijekom leta izravno u zrakoplov, odobrava se kao regulirani dobavljač. To se ne odnosi na zračnog prijevoznika koji te zaštitne kontrole izvodi sam i isporučuje zalihe samo u svoj vlastiti zrakoplov.

8.1.3.2.   Za odobravanje reguliranih dobavljača primjenjuje se sljedeći postupak:

(a)

subjekt traži odobrenje od nadležnog tijela države članice u kojoj se nalazi njegova lokacija kako bi mu se dodijelio status reguliranog dobavljača.

Podnositelj zahtjeva dostavlja dotičnom nadležnom tijelu program zaštite. U programu se opisuju metode i postupci kojih se dobavljač mora pridržavati kako bi ispunio zahtjeve iz točke 8.1.5. U programu se također opisuje kako sam dobavljač nadzire sukladnost s tim metodama i postupcima.

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti i „Izjavu o obvezama – regulirani dobavljač zaliha za opskbu tijekom leta” iz Dodatka 8-A. Tu izjavu potpisuje pravni zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba odgovorna za zaštitu.

Potpisanu izjavu zadržava nadležno tijelo;

(b)

nadležno tijelo, ili ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a koji djeluje u njegovo ime, proučava program zaštite i zatim na licu mjesta vrednuje navedene lokacije kako bi ocijenio ispunjava li podnositelj zahtjeva zahtjeve iz točke 8.1.5.;

(c)

ako je nadležno tijelo zadovoljno s podacima danim na temelju točaka (a) i (b), ono može odobriti dobavljača kao reguliranog dobavljača za navedene lokacije. Ako nadležno tijelo nije zadovoljno, ono o razlozima odmah obavješćuje subjekt koji je tražio odobrenje za reguliranog dobavljača.

8.1.3.3.   Regulirani dobavljač ponovno se vrednuje u redovitim vremenskim razmacima koji nisu duži od 5 godina. To uključuje vrednovanje na licu mjesta kako bi se ocijenilo ispunjava li regulirani dobavljač još uvijek zahtjeve iz točke 8.1.5.

Inspekciju u prostorijama reguliranog dobavljača koji provodi nadležno tijelo u skladu s nacionalnim programom kontrole kvalitete može se smatrati vrednovanjem na licu mjesta, pod uvjetom da obuhvaća sve zahtjeve iz točke 8.1.5.

8.1.3.4.   Ako nadležno tijelo utvrdi da regulirani dobavljač više ne ispunjava zahtjeve iz točke 8.1.5, ono opoziva status reguliranog dobavljača za navedene lokacije.

8.1.3.5.   Ne dovodeći u pitanje pravo svake države članice da primjenjuje mjere više razine zaštite u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 300/2008, regulirani dobavljač koji je odobren u skladu s točkom 8.1.3 priznaje se u svim državama članicama.

8.1.4.   Imenovanje poznatih dobavljača

8.1.4.1.   Svaki subjekt („dobavljač”) koji osigurava primjenu zaštitnih kontrola iz točke 8.1.5. i isporučuje zalihe za opskrbu tijekom leta, ali ne izravno u zrakoplov, imenuje se poznatim dobavljačem od strane prijevoznika ili subjekta kojem isporučuje („subjekt koji imenuje”). To se ne odnosi na reguliranog dobavljača.

8.1.4.2.   Kako bi bio imenovan kao poznati dobavljač, dobavljač mora dostaviti subjektu koji imenuje:

(a)

„Izjavu o obvezama – poznati dobavljač zaliha za opskrbu tijekom leta” kako je navedena u Dodatku 8-B. Tu izjavu treba potpisati pravni zastupnik; i

(b)

program zaštite koji obuhvaća zaštitne kontrole iz točke 8.1.5.

8.1.4.3.   Svi poznati dobavljači moraju se imenovati na temelju vrednovanja:

(a)

relevantnosti i potpunosti programa zaštite u smislu točke 8.1.5.; i

(b)

provedbe programa zaštite bez nedostataka.

Ako nadležno tijelo ili subjekt koji imenuje smatra da poznati dobavljač više ne ispunjava zahtjeve iz točke 8.1.5, subjekt koji imenuje mora bez odgode opozvati status poznatog dobavljača.

8.1.4.4.   Nadležno tijelo određuje u svom nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa, kako je navedeno u članku 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008, hoće li vrednovanja programa zaštite i njegove provedbe obavljati nacionalni revizor, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a, ili osoba koja djeluje u ime subjekta koji imenuje, određena i osposobljena za tu svrhu.

Vrednovanja se moraju evidentirati i, ako nije drugačije navedeno u ovom zakonodavstvu, moraju biti provedena prije imenovanja i ponovljena svake 2 godine nakon toga.

Ako vrednovanje nije provedeno u ime subjekta koji imenuje, sva evidencija o tome mora mu biti dostupna.

8.1.4.5.   Vrednovanje provedbe programa zaštite kojim se potvrđuje da nema nedostataka sastoji se od:

(a)

obilaska lokacije dobavljača svake 2 godine; ili

(b)

redovitih provjera po primitku zaliha koju isporučuje taj poznati dobavljač; provjere započinju nakon imenovanja i uključuju:

provjere da je osoba koja isporučuje zalihe u ime poznatog dobavljača odgovarajuće osposobljena; i

provjere da su zalihe pravilno zaštićene; i

pregleda zaliha na isti način kao i zaliha koje dolaze od nepoznatog dobavljača.

Ti se pregledi moraju obaviti na nepredvidljiv način i obaviti najmanje jednom svaka tri mjeseca ili na 20 % isporuka zaliha od poznatog dobavljača subjektu koji imenuje.

Opcija b) moguća je samo ako je nadležno tijelo u svom nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa odredilo da vrednovanje obavlja osoba koja djeluje u ime subjekta koji imenuje.

8.1.4.6.   Primijenjene metode i procedure koje treba slijediti tijekom i nakon imenovanja utvrđuju se u programu zaštite subjekta koji imenuje.

8.1.4.7.   Subjekt koji imenuje mora čuvati:

(a)

popis svih poznatih dobavljača koje je imenovao, u kojem se navodi datum isteka njihova imenovanja, i

(b)

potpisanu izjavu, primjerak programa zaštite i sva izvješća u kojima se evidentira njegova provedba za svakog poznatog dobavljača, najmanje 6 mjeseci nakon isteka njegova imenovanja.

Na zahtjev, ti se dokumenti stavljaju na raspolaganje nadležnom tijelu za potrebe praćenja sukladnosti.

8.1.5.   Zaštitne kontrole koje provode zračni prijevoznik, regulirani dobavljač i poznati dobavljač

8.1.5.1.   Zračni prijevoznik, regulirani dobavljač i poznati dobavljač zaliha za opskrbu tijekom leta:

(a)

imenuje osobu odgovornu za zaštitu u poduzeću; i

(b)

osigurava da osobe s pristupom zalihama za opskrbu tijekom leta prođu opće osposobljavanje za svjesnost o zaštiti u skladu s točkom 11.2.7. prije dobivanja pristupa tim zalihama; i

(c)

sprječava neovlašteni pristup svojim prostorijama i zalihama za opskrbu tijekom leta; i

(d)

primjereno osigurava da se u zalihe za opskrbu tijekom leta ne sakriju nikakvi zabranjeni predmeti; i

(e)

postavlja pečate koji se ne mogu otvoriti bez vidljivog oštećenja na sva vozila i/ili spremnike u kojima se prevoze zalihe za opskrbu tijekom leta ili ih fizički štiti.

Točka (e) ne primjenjuje se tijekom prijevoza u štićenom području.

8.1.5.2.   Ako poznati dobavljač za prijevoz zaliha koristi usluge drugog poduzeća koje nije poznati dobavljač za zračnog prijevoznika ili regulirani dobavljač, poznati dobavljač mora osigurati da se postupa u skladu sa svim zaštitnim kontrolama navedenima u točki 8.1.5.1.

8.1.5.3.   Zaštitne kontrole koje izvode zračni prijevoznik i regulirani dobavljač podliježu također dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

8.2.   ZAŠTITA ZALIHA ZA OPSKRBU TIJEKOM LETA

Detaljne odredbe za zaštitu zaliha za opskrbu tijekom leta utvrđene su u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

8.3.   DODATNE SIGURNOSNE ODREDBE ZA ZALIHE ZA OPSKRBU ZRAČNE LUKE ZA TEKUĆINE, RASPRŠIVAČE I GELOVE (LAGs) TE NAMJENSKE ZAPEČAĆENE VREĆICE (STEBs)

8.3.1.   Zalihe namjenskih zapečaćenih vrećica (STEB) za opskrbu tijekom leta dostavljaju se u štićeno područje ili u zaštitno ograničeno područje u pakiranju koje se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja.

8.3.2.   Nakon prvog zaprimanja u štićenom području ili u zaštitno ograničenom području i do njihove konačne prodaje u zrakoplovu, LAG-ovi i STEB-ovi moraju biti zaštićeni od neovlaštenog manipuliranja.

8.3.3.   Detaljne dodatne sigurnosne odredbe koje se odnose na zalihe LAG-ova i STEB-ova za opskrbu tijekom leta navedene su u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

DODATAK 8-A

IZJAVA O OBVEZAMA

REGULIRANI DOBAVLJAČ ZALIHA ZA OPSKRBU TIJEKOM LETA

U skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i njezinim provedbenim aktima,

izjavljujem,

da su po mom najboljem saznanju informacije sadržane u programu zaštite poduzeća istinite i točne,

da će se prakse i postupci navedeni u ovom programu zaštite provoditi i održavati na svim lokacijama koje su obuhvaćene programom,

da će se ovaj program zaštite prilagoditi i izmijeniti kako bi se uskladio sa svim budućim relevantnim promjenama zakonodavstva Unije, osim ako [naziv poduzeća] obavijesti [naziv nadležnog tijela] da više ne želi isporučivati zalihe za opskrbu tijekom leta izravno u zrakoplov (i da, prema tome, više ne želi djelovati kao regulirani dobavljač),

da će [naziv poduzeća] u pisanom obliku obavijestiti [naziv nadležnog tijela] o:

(a)

manjim promjenama u svom programu zaštite, kao što su naziv poduzeća, osoba odgovorna za zaštitu ili podaci za kontakt, odmah, a najkasnije u roku od 10 radnih dana; i

(b)

većim planiranim promjenama, kao što su novi postupci zaštitnih pregleda, veći građevinski radovi koji bi mogli utjecati na njegovu sukladnost s odgovarajućim zakonodavstvom Unije, ili promjena sjedišta/adrese, najmanje 15 radnih dana prije njihovog početka/planirane promjene,

da će [naziv poduzeća], kako bi osiguralo sukladnost s odgovarajućim zakonodavstvom Unije, u slučaju potrebe u potpunosti surađivati u svim inspekcijama, te da će na zahtjev inspektora omogućiti pristup svim dokumentima,

da će [naziv poduzeća] obavijestiti [naziv nadležnog tijela] o svim ozbiljnim probojima zaštitnih mjera i o svim sumnjivim okolnostima koje bi mogle biti važne za zalihe za opskrbu tijekom leta, a posebno o svakom pokušaju skrivanja zabranjenih predmeta u zalihe,

da će [naziv poduzeća] za sve relevantno osoblje osigurati osposobljavanje u skladu s poglavljem 11. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998 te da će ih upoznati s njihovim odgovornostima što se tiče zaštite u okviru programa zaštite poduzeća; i

da će [naziv poduzeća] obavijestiti [naziv nadležnog tijela], ako:

(a)

prestane poslovati;

(b)

ako više ne isporučuje zalihe za opskrbu tijekom leta izravno u zrakoplov; ili

(c)

ako više ne može ispunjavati zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Ime:

Položaj u poduzeću:

Datum:

Potpis:

DODATAK 8-B

IZJAVA O OBVEZAMA

POZNATI DOBAVLJAČ ZALIHA ZA OPSKRBU TIJEKOM LETA

U skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5) i njezinim provedbenim aktima,

izjavljujem,

da će [naziv poduzeća]

(a)

imenovati osobu odgovornu za zaštitu u poduzeću; i

(b)

osigurati da osobe s pristupom zalihama za opskrbu tijekom leta prođu opće osposobljavanje za svjesnost o zaštiti u skladu s točkom 11.2.7. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998 prije dobivanja pristupa tim zalihama. Osim toga, osigurat će da osobe koje provode zaštitni pregled zaliha za opskrbu tijekom leta prođu osposobljavanje u skladu s točkom 11.2.3.3. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998 te da osobe koje provode ostale zaštitne kontrole u vezi sa zalihama za opskrbu tijekom leta prođu obuku u skladu s točkom 11.2.3.10. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998; i

(c)

spriječiti neovlašteni pristup svojim prostorijama i zalihama za opskrbu tijekom leta; i

(d)

primjereno osigurati da se u zalihama za opskrbu tijekom leta ne sakriju nikakvi zabranjeni predmeti; i

(e)

postavljati pečate koji se ne mogu otvoriti bez vidljivog oštećenja na sva vozila i/ili spremnike u kojima se prevoze zalihe za opskrbu tijekom leta, ili ta vozila i spremnike fizički štititi (ova se točka ne primjenjuje tijekom prijevoza kroz štićeno područje).

Ako se za prijevoz zaliha koriste usluge drugog poduzeća koje nije poznati dobavljač za zračnog prijevoznika ili regulirani dobavljač, [naziv poduzeća] će osigurati da se postupa u skladu sa svim gore navedenim zaštitnim kontrolama,

da će [naziv poduzeća], kako bi osiguralo poštivanje propisa, u slučaju potrebe u potpunosti surađivati u svim inspekcijama, te da će na zahtjev inspektora omogućiti pristup svim dokumentima,

da će [naziv poduzeća] obavijestiti [naziv zračnog prijevoznika ili reguliranog dobavljača kojem isporučuje zalihe za opskrbu tijekom leta] o svakom ozbiljnom proboju mjera zaštite i o svim sumnjivim okolnostima koje bi mogle biti važne za zalihe za opskrbu tijekom leta, a posebno o svakom pokušaju skrivanja zabranjenih predmeta u zalihe,

da će [naziv poduzeća] za sve relevantno osoblje osigurati osposobljavanje u skladu s poglavljem 11. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998 te da će ih upoznati s njihovim odgovornostima što se tiče zaštite, i

da će [naziv poduzeća] obavijestiti [naziv zračnog prijevoznika ili reguliranog dobavljača kojem isporučuje zalihe za opskrbu tijekom leta], ako:

(a)

prestane poslovati; ili

(b)

ako više ne može ispunjavati zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Pravni zastupnik

Ime:

Datum:

Potpis:

9.   ZALIHE ZA OPSKRBU ZRAČNIH LUKA

9.0.   OPĆE ODREDBE

9.0.1.   Ako nije drukčije navedeno ili ako provedbu zaštitnih pregleda ne osigurava nadležno tijelo ili subjekt, provedbu mjera predviđenih u ovom poglavlju osigurava operator zračne luke.

9.0.2.   Za potrebe ovog poglavlja,

(a)

„zalihe za opskrbu zračne luke” znači svi artikli koji su namijenjeni za prodaju, upotrebu ili za stavljanje na raspolaganje za bilo koju namjenu ili aktivnost u zaštitno ograničenim područjima u zračnim lukama, osim „predmeta koje sa sobom nose osobe koje nisu putnici”;

(b)

„poznati dobavljač zaliha za opskrbu zračne luke” znači dobavljač čiji postupci zadovoljavaju zajednička pravila zaštite i standarde dostatne da mu se dopusti isporuka zaliha za opskrbu zračne luke u zaštitno ograničena područja.

9.0.3.   Zalihe se smatraju zalihama za opskrbu zračne luke od trenutka kada se mogu identificirati kao zalihe predviđene za prodaju, upotrebu ili stavljanje na raspolaganje u zaštitno ograničenom području u zračnoj luci.

9.0.4.   Popis zabranjenih predmeta u zalihama za opskrbu zračne luke identičan je onome koji je naveden u Dodatku 1-A. Sa zabranjenim predmetima postupa se u skladu s točkom 1.6.

9.1.   ZAŠTITNE KONTROLE

9.1.1.   Zaštitne kontrole – opće odredbe

9.1.1.1.   Zalihe za opskrbu zračne luke pregledavaju se prije unošenja u zaštitno ograničeno područje, osim:

(a)

ako je potrebne zaštitne kontrole zaliha primijenio operator zračne luke koji ih isporučuje u svoju zračnu luku i ako su zalihe bile zaštićene od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do isporuke u zaštitno ograničeno područje; ili

(b)

potrebne zaštitne kontrole primijenjene su na zalihe poznatog dobavljača ili reguliranog dobavljača te su zalihe zaštićene od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih kontrola do isporuke u zaštitno ograničeno područje.

9.1.1.2.   Zalihe za opskrbu zračne luke koje potječu iz zaštitno ograničenog područja mogu se izuzeti od ovih zaštitnih kontrola.

9.1.1.3.   Ako postoji bilo koji razlog za sumnju da je došlo do narušavanja cjelovitosti zaliha za opskrbu zračne luke na kojima su bile primijenjene zaštitne kontrole ili da zalihe za opskrbu tijekom leta nisu bile zaštićene od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih kontrola, te se zalihe moraju pregledati prije nego što se dopusti njihovo unošenje u zaštitno ograničena područja.

9.1.2.   Zaštitni pregled

9.1.2.1.   Pri zaštitnom pregledu zaliha za opskrbu zračne luke, pri odabiru upotrijebljenih sredstava i metoda uvažava se priroda zaliha i oni moraju biti takvog standarda koji je dostatan kako bi se osiguralo da u zalihama nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti.

9.1.2.2.   Pregled zaliha za opskrbu zračne luke mora također biti u skladu s dodatnim odredbama utvrđenima u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

9.1.2.3.   Primjenjuju se sljedeća sredstva ili metoda pregleda, pojedinačno ili u kombinaciji:

(a)

vizualna provjera;

(b)

ručna pretraga;

(c)

pregled rendgenskom opremom;

(d)

pregled sustavima za otkrivanje eksploziva;

(e)

pregled opremom za otkrivanje tragova eksploziva (ETD) u kombinaciji s točkom (a);

(f)

psi za otkrivanje eksploziva u kombinaciji s točkom (a).

Kada osoba koja obavlja zaštitni pregled ne može utvrditi sadržava li predmet zabranjene predmete ili ne, on se odbija ili se podvrgava ponovnom zaštitnom pregledu dok osoba koja obavlja zaštitni pregled ne bude zadovoljna rezultatom.

9.1.3.   Imenovanje poznatih dobavljača

9.1.3.1.   Svaki subjekt („dobavljač”) koji osigurava primjenu zaštitnih kontrola iz točke 9.1.4. i koji isporučuje zalihe za opskrbu zračne luke imenuje se od strane operatora zračne luke poznatim dobavljačem.

9.1.3.2.   Kako bi bio imenovan kao poznati dobavljač, dobavljač mora dostaviti operatoru zračne luke:

(a)

„Izjavu o obvezama – poznati dobavljač zaliha za opskrbu zračne luke” kako je navedena u Dodatku 9-A. Tu izjavu treba potpisati pravni zastupnik; i

(b)

program zaštite koji obuhvaća zaštitne kontrole iz točke 9.1.4.

9.1.3.3.   Svi poznati dobavljači moraju se imenovati na temelju vrednovanja:

(a)

relevantnosti i potpunosti programa zaštite u smislu točke 9.1.4.; i

(b)

provedbe programa zaštite bez nedostataka.

Ako nadležno tijelo ili operator zračne luke smatra da poznati dobavljač više ne ispunjava zahtjeve iz točke 9.1.4., operator zračne luke bez odgode opoziva status poznatog dobavljača.

9.1.3.4.   Nadležno tijelo određuje u svom nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa, kako je navedeno u članku 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008, hoće li vrednovanja programa zaštite i njegove provedbe obavljati nacionalni revizor, ocjenjivač zaštite zračnog prometa EU-a, ili osoba koja djeluje u ime operatora zračne luke koja je određena i osposobljena za tu svrhu.

Vrednovanja se moraju evidentirati i, ako nije drugačije navedeno u ovom zakonodavstvu, moraju biti provedena prije imenovanja i ponovljena svake 2 godine nakon toga.

Ako vrednovanje nije provedeno u ime operatora zračne luke, sva evidencija o tome mora mu biti dostupna.

9.1.3.5.   Vrednovanje provedbe programa zaštite kojim se potvrđuje da nema nedostataka sastoji se od:

(a)

obilaska lokacije dobavljača svake 2 godine; ili

(b)

pri pristupu u zaštitno ograničeno područje, redovitih provjera zaliha koje isporučuje taj poznati dobavljač; provjere započinju nakon imenovanja i uključuju:

provjere da je osoba koja isporučuje zalihe u ime poznatog dobavljača odgovarajuće osposobljena; i

provjere da su zalihe pravilno zaštićene; i

pregled zaliha na isti način kao i zaliha koje dolaze od nepoznatog dobavljača.

Ti se pregledi moraju obaviti na nepredvidljiv način i obaviti najmanje jednom svaka tri mjeseca ili na 20 % isporuka zaliha od poznatog dobavljača operatoru zračne luke.

Opcija b) moguća je samo ako je nadležno tijelo u svom nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa odredilo da vrednovanje obavlja osoba koja djeluje u ime operatora zračne luke.

9.1.3.6.   Primijenjene metode i procedure koje treba slijediti tijekom i nakon imenovanja utvrđuju se u programu zaštite operatora zračne luke.

9.1.3.7.   Operator zračne luke mora čuvati:

(a)

popis svih poznatih dobavljača koje je imenovao, u kojem se navodi datum isteka njihova imenovanja, i

(b)

potpisanu izjavu, primjerak programa zaštite i sva izvješća u kojima se evidentira njegova provedba za svakog poznatog dobavljača, najmanje šest mjeseci nakon isteka njegova imenovanja.

Na zahtjev, ti se dokumenti stavljaju na raspolaganje nadležnom tijelu za potrebe praćenja sukladnosti.

9.1.4.   Zaštitne kontrole koje provodi poznati dobavljač ili operator zračne luke

9.1.4.1.   Poznati dobavljač zaliha za opskrbu zračne luke ili operator zračne luke koji isporučuje zalihe u zaštitno ograničena područja:

(a)

imenuje osobu odgovornu za zaštitu u poduzeću; i

(b)

osigurava da osobe s pristupom zalihama za opskrbu zračne luke prođu opće osposobljavanje za svjesnost o zaštiti u skladu s točkom 11.2.7. prije dobivanja pristupa tim zalihama; i

(c)

sprječava neovlašteni pristup svojim prostorijama i zalihama za opskrbu zračne luke; i

(d)

primjereno osigurava da se u zalihe za opskrbu zračne luke ne sakriju nikakvi zabranjeni predmeti; i

(e)

postavlja pečate koji se ne mogu otvoriti bez vidljivog oštećenja na sva vozila i/ili spremnike u kojima se prevoze zalihe za opskrbu zračne luke ili ih fizički štiti.

Točka (e) ne primjenjuje se tijekom prijevoza u štićenom području.

9.1.4.2.   Ako poznati dobavljač za prijevoz zaliha u zračnu luku koristi usluge drugog poduzeća koje nije poznati dobavljač, poznati dobavljač mora osigurati da se postupa u skladu sa svim zaštitnim kontrolama navedenima u ovoj točki.

9.2.   ZAŠTITA ZALIHA ZA OPSKRBU ZRAČNE LUKE

Detaljne odredbe za zaštitu zaliha za opskrbu zračne luke utvrđene su u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

9.3.   DODATNE SIGURNOSNE ODREDBE ZA ZALIHE TEKUĆINA, RASPRŠIVAČA I GELOVA (LAG) TE NAMJENSKIH ZAPEČAĆENIH VREĆICA (STEB)

9.3.1.   Zalihe namjenskih zapečaćenih vrećica (STEB) dostavljaju se u štićeno područje iza točke gdje se kontroliraju ukrcajne propusnice (boarding pass), ili u zaštitno ograničeno područje, u pakiranju koje se ne može otvoriti bez vidljivog oštećenja.

9.3.2.   Nakon prvog zaprimanja u štićenom području ili u zaštitno ograničenom području i do njihove konačne prodaje na prodajnom mjestu, LAG-ovi i STEB-ovi moraju biti zaštićeni od neovlaštenog manipuliranja.

9.3.3.   Detaljne dodatne sigurnosne odredbe koje se odnose na zalihe LAG-ova i STEB-ova za opskrbu tijekom leta navedene su u Provedbenoj odluci Komisije C(2015) 8005.

DODATAK 9-A

IZJAVA O OBVEZAMA

POZNATI DOBAVLJAČ ZALIHA ZA OPSKRBU ZRAČNE LUKE

U skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i njezinim provedbenim aktima,

izjavljujem,

da će [naziv poduzeća]

(a)

imenovati osobu odgovornu za zaštitu u poduzeću; i

(b)

osigurati da osobe s pristupom zalihama za opskrbu zračne luke prođu opće osposobljavanje za svjesnost o zaštiti u skladu s točkom 11.2.7. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998 prije dobivanja pristupa tim zalihama. Osim toga, osigurat će da osobe koje provode zaštitni pregled zaliha za opskrbu zračne luke prođu osposobljavanje u skladu s točkom 11.2.3.3. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998 te da osobe koje provode ostale zaštitne kontrole u vezi sa zalihama za opskrbu zračne luke prođu obuku u skladu s točkom 11.2.3.10. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998; i

(c)

sprječavati neovlašteni pristup svojim prostorijama i zalihama za opskrbu zračne luke; i

(d)

primjereno osiguravati da se u zalihe za opskrbu zračne luke ne sakriju nikakvi zabranjeni predmeti; i

(e)

postavljati pečate koji se ne mogu otvoriti bez vidljivog oštećenja na sva vozila i/ili spremnike u kojima se prevoze zalihe za opskrbu zračne luke, ili ta vozila i spremnike fizički štititi (ova se točka ne primjenjuje tijekom prijevoza kroz štićeno područje).

Ako se za prijevoz zaliha koriste usluge drugog poduzeća koje nije poznati dobavljač za operatora zračne luke, [naziv poduzeća] će osigurati da se postupa u skladu sa svim gore navedenim zaštitnim kontrolama,

da će [naziv poduzeća], kako bi osiguralo poštivanje propisa, u slučaju potrebe u potpunosti surađivati u svim inspekcijama, te da će na zahtjev inspektora omogućiti pristup svim dokumentima,

da će [naziv poduzeća] obavijestiti [naziv operatora zračne luke] o svim ozbiljnim probojima zaštitnih mjera i o svim sumnjivim okolnostima koje bi mogle biti važne za zalihe za opskrbu zračne luke, a posebno o svakom pokušaju skrivanja zabranjenih predmeta u zalihe,

da će [naziv poduzeća] za sve relevantno osoblje osigurati osposobljavanje u skladu s poglavljem 11. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1998 te da će ih upoznati s njihovim odgovornostima što se tiče zaštite, i

da će [naziv poduzeća] obavijestiti [naziv operatora zračne luke] ako:

(a)

prestane poslovati; ili

(b)

ako više ne može ispunjavati zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva EU-a.

Preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu.

Pravni zastupnik

Ime:

Datum:

Potpis:

10.   MJERE ZAŠTITE TIJEKOM LETA

Nema odredaba u ovoj Uredbi.

11.   ZAPOŠLJAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA

11.0.   OPĆE ODREDBE

11.0.1.   Nadležno tijelo, operator zračne luke, zračni prijevoznik ili subjekt koji raspoređuju osobe koje provode ili koje su odgovorne za provođenje mjera, za koje su oni odgovorni u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008, osiguravaju da te osobe ispunjavaju standarde navedene u ovom poglavlju.

11.0.2.   Za potrebe ovog poglavlja „certifikacija” znači formalno ocjenjivanje i potvrđivanje, od strane ili u ime nadležnog tijela, kojim se dokazuje da je određena osoba uspješno završila odgovarajuće osposobljavanje te da ta osoba ima potrebne kompetencije za izvođenje dodijeljenih joj poslova na zadovoljavajućoj razini.

11.0.3.   Za potrebe ovog poglavlja, „država boravišta” znači država u kojoj osoba boravi bez prekida šest mjeseci ili duže, a „prekid” u evidenciji osposobljavanja ili zaposlenja je svaki prekid koji traje duže od 28 dana.

11.0.4.   Za potrebe ovog poglavlja, „kompetencija” znači sposobnost dokazivanja odgovarajućih znanja i vještinâ.

11.0.5.   Kod ocjenjivanja bilo kojih potreba za osposobljavanjem u okviru ovog poglavlja, mogu se uzeti u obzir kompetencije koje je osoba stekla prije zapošljavanja.

11.0.6.   Ako su relevantne kompetencije koje se zahtijevaju temeljem ove Uredbe, a koje nisu specifične isključivo za zaštitu zračnog prometa, stečene osposobljavanjem za koje nije bio zadužen instruktor u skladu s točkom 11.5. ove Uredbe i/ili tečajevima koje nije izrijekom navelo ni odobrilo nadležno tijelo, ta se činjenica može uzeti u razmatranje pri procjeni potreba za osposobljavanjem u skladu s ovim poglavljem.

11.0.7.   Ako je osoba pohađala osposobljavanje i stekla kompetencije iz točke 11.2., osposobljavanje ne treba ponoviti za drugu svrhu osim za potrebe obnove znanja.

11.1.   ZAPOŠLJAVANJE

11.1.1.   Osobe koje se zapošljavaju za provedbu ili za preuzimanje odgovornosti za provedbu zaštitnog pregleda, kontrole pristupa ili drugih zaštitnih kontrola u zaštitno ograničenom području moraju uspješno proći provjeru podobnosti.

11.1.2.   Osobe koje se zapošljavaju za provedbu ili za preuzimanje odgovornosti za provedbu zaštitnog pregleda, kontrole pristupa ili drugih zaštitnih kontrola drugdje, a ne u zaštitno ograničenom području, moraju uspješno proći provjeru podobnosti ili provjeru prije zapošljavanja. Ako u ovoj Uredbi nije drukčije određeno, o tome treba li obaviti provjeru podobnosti ili provjeru prije zapošljavanja odlučuje nadležno tijelo u skladu s važećim nacionalnim pravilima.

11.1.3.   U skladu s primjenjivim pravilima Unije i nacionalnim zakonodavstvom, provjera podobnosti obuhvaća najmanje sljedeće:

(a)

utvrđivanje identiteta osobe na temelju dokumentiranog dokaza; i

(b)

podatke iz kaznene evidencije u svim državama boravišta tijekom najmanje prethodnih pet godina; i

(c)

podatke o zaposlenju, osposobljavanju i svim prekidima tijekom najmanje prethodnih pet godina.

11.1.4.   U skladu s primjenjivim pravilima Unije i nacionalnim zakonodavstvom, provjera prije zapošljavanja obuhvaća sljedeće:

(a)

utvrđivanje identiteta osobe na temelju dokumentiranog dokaza; i

(b)

podatke o zaposlenju, osposobljavanju i svim prekidima tijekom najmanje prethodnih pet godina. i

(c)

traženje od osobe da potpiše izjavu u kojoj daje detaljne podatke o eventualnim kaznenim djelima u svim državama boravišta tijekom najmanje prethodnih pet godina.

11.1.5.   Provjere podobnosti ili provjere prije zapošljavanja dovršavaju se prije početka osposobljavanja osobe u području zaštite koje uključuje pristup informacijama koje nisu dostupne javnosti. Provjere podobnosti ponavljaju se u pravilnim razmacima ne dužim od pet godina.

11.1.6.   Postupak zapošljavanja za sve osobe koje se zapošljavaju u skladu s točkama 11.1.1. i 11.1.2. uključuje najmanje pisanu zamolbu i razgovor, u svrhu početne procjene mogućnosti i sposobnosti.

11.1.7.   Osobe koje se zapošljavaju za provedbu zaštitnih kontrola moraju imati mentalne i fizičke mogućnosti i sposobnosti koje su potrebne za učinkovito izvođenje njihovih poslova te ih se na početku postupka zapošljavanja mora upoznati s prirodom ovih zahtjeva.

Te se mogućnosti i sposobnosti ocjenjuju tijekom postupka zapošljavanja, a prije završetka mogućeg probnog razdoblja.

11.1.8.   Evidencije o zapošljavanju, uključujući rezultate svih testova za procjenu, čuvaju se za sve osobe zaposlene u skladu s točkama 11.1.1. i 11.1.2. najmanje tijekom trajanja njihova ugovora o radu.

11.2.   OSPOSOBLJAVANJE

11.2.1.   Opće obveze koje se odnose na osposobljavanje

11.2.1.1.   Prije nego što ih se ovlasti za provedbu zaštitnih kontrola bez nadzora, osobe moraju uspješno završiti odgovarajuće osposobljavanje.

11.2.1.2.   Osposobljavanje osoba koje provode zadatke navedene u točkama 11.2.3.1. do 11.2.3.5. i točki 11.2.4. uključuje elemente teoretskog i praktičnog osposobljavanja, te osposobljavanja na radnom mjestu.

11.2.1.3.   Sadržaj tečajeva određuje ili odobrava nadležno tijelo, prije:

(a)

nego što instruktor započne bilo kakvo osposobljavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 300/2008 i njezinim provedbenim aktima; ili

(b)

početka tečaja koji se temelji na računalima kako bi se ispunili zahtjevi Uredbe (EZ) br. 300/2008 i njezinih provedbenih akata.

Tečaj koji se temelji na računalima može se provoditi s podrškom ili bez podrške instruktora.

11.2.1.4.   Evidencije o osposobljavanju čuvaju se za sve osobe koje su prošle osposobljavanje najmanje tijekom trajanja njihova ugovora o radu.

11.2.2.   Osnovno osposobljavanje

Nakon osnovnog osposobljavanja osobr koje obavljaju poslove navedene u točkama 11.2.3.1., 11.2.3.4. i 11.2.3.5., kao i u točkama 11.2.4., 11.2.5. i 11.5. moraju steći sve sljedeće kompetencije:

(a)

znanja o ranijim djelima nezakonitog ometanja u području civilnog zračnog prometa, terorističkim djelima i trenutačnim prijetnjama;

(b)

poznavanje pravnog okvira za zaštitu zračnog prometa;

(c)

poznavanje ciljeva i organizacije zaštite zračnog prometa, uključujući obveze i odgovornosti osoba koje provode zaštitne kontrole;

(d)

poznavanje postupaka kontrole pristupa;

(e)

poznavanje sustava identifikacijskih iskaznica koji se koriste u zračnoj luci;

(f)

poznavanje postupaka provjeravanja osoba te okolnosti u kojima se osobe moraju provjeriti ili prijaviti;

(g)

poznavanje postupaka prijavljivanja;

(h)

sposobnost identificiranja zabranjenih predmeta;

(i)

sposobnost primjerenog reagiranja na incidente povezane sa zaštitom;

(j)

znanja o tome kako ljudsko ponašanje i reakcije mogu utjecati na uspješnost u području zaštite;

(k)

sposobnost jasne i samopouzdane komunikacije.

11.2.3.   Osposobljavanje specifično za posao osoba koje provode zaštitne kontrole

11.2.3.1.   Nakon osposobljavanja specifičnog za posao osoba koje provode zaštitni pregled osoba, ručne prtljage, stvari koje osobe nose sa sobom i predane prtljage moraju biti stečene sve sljedeće kompetencije:

(a)

razumijevanje konfiguracije kontrolnih točaka za zaštitni pregled i postupka zaštitnih pregleda;

(b)

poznavanje mogućih načina skrivanja zabranjenih predmeta;

(c)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(d)

poznavanje mogućnosti i ograničenja zaštitne opreme ili metoda pregleda koji se primjenjuju;

(e)

poznavanje postupaka u hitnim slučajevima.

Osim toga, ako je potrebno za izvršavanje zadataka za koje je osoba zadužena, osposobljavanjem moraju također biti stečene sljedeće kompetencije:

(f)

poznavanje međuljudskih vještina, posebno znanja o tome kako premostiti kulturne razlike i kako postupati s potencijalno opasnim putnicima;

(g)

poznavanje tehnika ručnog pregleda;

(h)

sposobnost izvođenja ručnog pregleda u skladu sa standardom dostatnim za primjereno osiguravanje otkrivanja skrivenih zabranjenih predmeta;

(i)

poznavanje izuzeća od zaštitnog pregleda i posebnih zaštitnih postupaka;

(j)

sposobnost rukovanja zaštitnom opremom koja se koristi;

(k)

sposobnost ispravnog tumačenja slika dobivenih zaštitnom opremom; i

(l)

poznavanje zahtjeva koji se odnose na zaštitu predane prtljage.

11.2.3.2.   Osposobljavanje osoba koje provode zaštitni pregled tereta i pošte mora rezultirati svim sljedećim kompetencijama:

(a)

znanja o ranijim djelima nezakonitog ometanja u području civilnog zračnog prometa, terorističkim djelima i trenutačnim prijetnjama;

(b)

poznavanje odgovarajućih zakonskih zahtjeva;

(c)

poznavanje ciljeva i organizacije zaštite zračnog prometa, uključujući obveze i odgovornosti osoba koje provode zaštitne kontrole u lancu opskrbe;

(d)

sposobnost identificiranja zabranjenih predmeta;

(e)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(f)

poznavanje mogućnosti i ograničenja zaštitne opreme ili metoda pregleda koji se primjenjuju;

(g)

poznavanje mogućih načina skrivanja zabranjenih predmeta;

(h)

poznavanje postupaka u hitnim slučajevima;

(i)

poznavanje zahtjeva koji se odnose na zaštitu tereta i pošte;

Osim toga, ako je potrebno za izvršavanje zadataka za koje je osoba zadužena, osposobljavanjem moraju također biti stečene sljedeće kompetencije:

(j)

poznavanje zahtjeva za zaštitni pregled tereta i pošte, uključujući izuzeća i posebne zaštitne postupke;

(k)

poznavanje metoda zaštitnih pregleda primjerenih za različite vrste tereta i pošte;

(l)

poznavanje tehnika ručnog pregleda;

(m)

sposobnost izvođenja ručnog pregleda u skladu sa standardom dostatnim za primjereno osiguravanje otkrivanja skrivenih zabranjenih predmeta;

(n)

sposobnost rukovanja zaštitnom opremom koja se koristi;

(o)

sposobnost ispravnog tumačenja slika dobivenih zaštitnom opremom;

(p)

poznavanje zahtjeva u vezi s prijevozom.

11.2.3.3.   Osposobljavanje osoba koje provode zaštitni pregled kompanijske pošte i kompanijskog materijala, zaliha za opskrbu tijekom leta i zaliha za opskrbu zračne luke, mora rezultirati svim sljedećim kompetencijama:

(a)

znanja o ranijim djelima nezakonitog ometanja u području civilnog zračnog prometa, terorističkim djelima i trenutačnim prijetnjama;

(b)

poznavanje odgovarajućih zakonskih zahtjeva;

(c)

poznavanje ciljeva i organizacije zaštite zračnog prometa, uključujući obveze i odgovornosti osoba koje provode zaštitne kontrole u lancu opskrbe;

(d)

sposobnost identificiranja zabranjenih predmeta;

(e)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(f)

poznavanje mogućih načina skrivanja zabranjenih predmeta;

(g)

poznavanje postupaka u hitnim slučajevima;

(h)

poznavanje mogućnosti i ograničenja zaštitne opreme ili metoda pregleda koji se upotrebljavaju;

Osim toga, ako je potrebno za izvršavanje zadataka za koje je osoba zadužena, osposobljavanjem moraju također biti stečene sljedeće kompetencije:

(i)

poznavanje tehnika ručnog pregleda;

(j)

sposobnost izvođenja ručnog pregleda u skladu sa standardom dostatnim za primjereno osiguravanje otkrivanja skrivenih zabranjenih predmeta;

(k)

sposobnost rukovanja zaštitnom opremom koja se koristi;

(l)

sposobnost ispravnog tumačenja slika dobivenih zaštitnom opremom;

(m)

poznavanje zahtjeva u vezi s prijevozom.

11.2.3.4.   Posebno osposobljavanje osoba koje provode pregled vozila mora rezultirati svim sljedećim kompetencijama:

(a)

poznavanje zakonskih zahtjeva za pregled vozila, uključujući izuzeća i posebne zaštitne postupke;

(b)

sposobnost primjerenog reagiranja na otkrivanje zabranjenih predmeta;

(c)

poznavanje mogućih načina skrivanja zabranjenih predmeta;

(d)

poznavanje postupaka u hitnim slučajevima;

(e)

poznavanje tehnika pregleda vozila;

(f)

sposobnost izvođenja pregleda vozila u skladu sa standardom dostatnim za primjereno osiguravanje otkrivanja skrivenih zabranjenih predmeta.

11.2.3.5.   Posebno osposobljavanje osoba koje provode kontrolu pristupa u zračnoj luci, nadzor i patrole mora rezultirati svim sljedećim kompetencijama:

(a)

poznavanje zakonskih zahtjeva za kontrolu pristupa, uključujući izuzeća i posebne zaštitne postupke;

(b)

poznavanje sustava kontrole pristupa koji se upotrebljavaju u zračnoj luci;

(c)

poznavanje ovlaštenja, uključujući identifikacijske iskaznice za osobe i vozila kojima se omogućuje pristup u štićena područja i sposobnost identificiranja tih ovlaštenja;