31.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1962

оd 28. listopada 2015.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (1), a posebno njezin članak 6. stavak 5., članak 8. stavak 2., članak 9. stavak 10., članak 15. stavak 9., članak 21. stavak 7., članak 22. stavak 7., članak 24. stavak 8., članak 33. stavak 10., članak 37. stavak 4., članak 58. stavak 9., članak 60. stavak 7., članak 64. stavak 2., članak 73. stavak 9., članak 74. stavak 6., članak 76. stavak 4., članak 78. stavak 2., članak 92. stavak 5., članak 105. stavak 6., članak 106. stavak 4., članak 111. stavak 3., članak 116. stavak 6. i članak 117. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1006/2008 od 29. rujna 2008. o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice i o pristupu plovila trećih zemalja vodama Zajednice, te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i (EZ) br. 1627/94 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 3317/94 (2), a posebno njezin članak 13. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) stavljena je izvan snage Uredba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 (4). Odgovarajuće upute u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 404/2011 (5) potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(2)

Komisija je razvila novi alat za razmjene podataka koji je potrebno upotrebljavati za sve elektroničke razmjene podataka iz članaka 33., 111. i 116. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 (u daljnjem tekstu „Uredba o kontroli”) i članka 13. Uredbe (EZ) br. 1006/2008.

(3)

Identifikacijski broj broda Međunarodne pomorske organizacije (IMO) iz Rezolucije A.1078 (28) koju je IMO donio 4. prosinca 2013. i iz odredaba poglavlja XI.-1. Uredbe 3. Konvencije SOLAS iz 1974. trebalo bi primijeniti na ribarska plovila Unije gdje god obavljaju ribolov i na ribarska plovila trećih zemalja koja obavljaju ribolov u vodama Unije. Taj identifikacijski broj omogućit će točnu identifikaciju plovila, praćenje i provjeru njihovih aktivnosti tijekom vremena, bez obzira na bilo koju promjenu naziva, vlasništva ili zastavu te će osigurati sljedivost proizvoda ribarstva u cijelom tržišnom lancu, posebno u slučajevima u kojima plovila mogu biti uključena u ribolovne aktivnosti NNN.

(4)

Komisija je razvila novi format za slanje podataka iz sustava za praćenja plovila (VMS), koji je potrebno upotrebljavati za sve elektroničke razmjene podataka iz članka 111. i 116. Uredbe o kontroli. Stoga bi članke 24. i 28. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 trebalo izmijeniti, a Prilog V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 404/2011 izbrisati.

(5)

Člankom 14. stavkom 2. točkom (d) Uredbe o kontroli zahtijeva se da očevidnik o ribolovu sadržava datum isplovljavanja plovila iz luke. Kako bi osigurali da se sve poruke koje se odnose na isti izlazak u ribolov mogu identificirati i povezati, zapovjednici plovila koji trebaju evidentirati i poslati podatke iz očevidnika elektroničkim putem trebali bi poslati poruku o polasku nadležnim tijelima države članice koja je država zastave kao prvu poruku prije početka svake ribolovne operacije i svakog naknadnog slanja. Članak 47. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 trebalo bi stoga izmijeniti.

(6)

Pravila za razmjenu podataka među državama članicama i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila iz članaka 111. i 116. Uredbe o kontroli i članka 13. Uredbe (EZ) br. 1006/2008 treba izmijeniti kako bi se uzeli u obzir novi zakonski zahtjevi, razvoj novih tehnologija i formata te međunarodne norme. Potrebno je utvrditi opća načela za elektroničko slanje, postupke za ispravke i norme koji se upotrebljavaju za razmjenu informacija o sustavu za praćenje plovila, ribolovnim i prodajnim aktivnostima, prijavi ulova te postupke za provedbu promjena formata. Stoga bi članke 43., 45., 91. i Prilog XII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 404/2011 trebalo prilagoditi i uspostaviti nova pravila.

(7)

Izravna elektronička razmjena podataka iz sustava za praćenje plovila u stvarnom vremenu i sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka iz članka 111. stavka 1. Uredbe o kontroli zahtijeva daljnje usklađivanje. Država članica koja je država zastave trebala bi osigurati automatsko slanje podataka iz sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka u stvarnom vremenu obalnoj državi članici, koje je dobila od svojih ribarskih plovila o tome kada obavljaju ribolov u vodama te obalne države članice. Članak 44. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 trebalo bi stoga izmijeniti.

(8)

Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6) izmijenjena je Uredba o kontroli kojom se uvode pravila o informacijama koje treba dostaviti potrošačima proizvoda ribarstva i akvakulture i o kontroli proizvoda ribarstva i akvakulture koji podliježu mehanizmu skladištenja. Članke 66., 67. i 112. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 trebalo bi uskladiti s tim novim pravilima, a članak 68. izbrisati.

(9)

Odbitak vode ili leda ne bi trebalo primjenjivati na pelagičke vrste namijenjene za iskrcaje u industrijske svrhe, uzimajući u obzir specifičnosti takvih aktivnosti u pogledu skladištenja i rukovanja ribom. U okviru dogovora u ribarstvu između Europske unije, Farskih otoka i Norveške o upravljanju ribljim stokovima u vodama sjeveroistočnog Atlantika u razdoblju od 2014. do 2018. donesena je slična odredba za pelagičke vrste namijenjene za iskrcaje u industrijske svrhe, kao i nova mjera o vaganju i inspekcijom pregledu iskrcaja haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke. Članke 74., 78., 79., 80., 82., 83., 85., 88., 89. i 107. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 trebalo bi stoga uskladiti s tim novim pravilima.

(10)

Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (7) osiguravaju se mjere za potporu provedbe sustava nadzora, inspekcije i provedbe propisa Unije te za uređenje prekida, suspenzije ili ispravaka financijskih mjera Unije i briše članak 103. Uredbe o kontroli. Stoga bi u Provedbenoj uredbi (EU) br. 404/2011 trebalo izbrisati članak 96., poglavlje I. glave VIII. i Prilog XXXI.

(11)

Člankom 33. stavkom 10. Uredbe o kontroli i člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1006/2008 ovlašćuje se Komisija da donese formate za prijenos podataka povezanih s ulovom i ribolovnim naporom. Pravila navedena u tom području Uredbom Komisije (EZ) br. 500/2001 (8) o osiguravanju učinkovitog prijenosa ukupnih podataka o ulovu iz članka 33. stavaka 2. i 4. Uredbe o kontroli i članka 13. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1006/2008 sada su pravno i tehnički zastarjela. Stoga bi trebalo upotrebljavati međunarodne norme za elektroničko dostavljanje ukupnih podataka o ulovu i staviti izvan snage Uredbu (EZ) br. 500/2001.

(12)

Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća (9) uvela su se nova pravila o odvojenom evidentiranju ulova ribe ispod dopuštene veličine u skladu s obvezama izvješćivanja i dodjeli bodova za novi teški prekršaj obveza o iskrcaju ulova ribe ispod dopuštene veličine. Priloge VI., VII., X., XXIII., XXVI., XXVII. i XXX. Provedbenoj uredbi (EU) br. 404/2011 trebalo bi uskladiti s tim novim pravilima.

(13)

Preporukama GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 i GFCM/36/2012/2 Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja („GFCM”) donijela je posebne odredbe o osnivanju GFCM očevidnika o ribolovu i izvješća o ulovu crvenog koralja, usputnog ulova i puštanja morskih ptica, medvjedica, morskih kornjača i kitova u očevidnik. Priloge VI., VII. i X. Provedbenoj uredbi (EU) br. 404/2011 trebalo bi uskladiti s tim novim pravilima.

(14)

Provedbenu uredbu (EU) br. 404/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Članak 90. stavak 1. točka (c) i članak 92. stavak 1. Uredbe o kontroli, kako su izmijenjeni člankom 7. stavcima 14. i 15. Uredbe (EU) 2015/812, primjenjuju se od 1. siječnja 2017. Dodjela bodova za teške prekršaje u vezi s tim odredbama trebala bi stupiti na snagu istodobno.

(16)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011

Provedbena uredba (EU) br. 404/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U čitavom se tekstu pojmovi „ribarsko plovilo EU-a”, „ribarska plovila EU-a” i „vode EU-a” zamjenjuju pojmovima „ribarsko plovilo Unije”, „ribarska plovila Unije” i „vode Unije” te se kao posljedica takve zamjene obavljaju sve potrebne gramatičke prilagodbe.

2.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

‚ribarsko plovilo Unije’ znači ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice i registrirano je u Uniji;”

(b)

točka 2 zamjenjuje se sljedećim:

„2.

‚vode Unije’ znači vode kako su definirane člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 (10);

(10)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).”"

3.

U članku 3., stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Ukupni kapacitet koji odgovara povlasticama za ribolov što ih je izdala država članica, izražen u bruto tonaži (GT) ili kilovatima (kW), ni u jednom trenutku ne smije biti veći od najvećeg dopuštenog kapaciteta koji je za predmetnu državu članicu utvrđen u skladu s člankom 22. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1380/2013.”

4.

U članku 6. dodaje se sljedeći stavak:

„Od 1. siječnja 2016. režim identifikacijskog broja broda Međunarodne pomorske organizacije, kako je donesen Rezolucijom A.1078 (28) 4. prosinca 2013. i naveden u poglavlju XI.-1. Uredbe 3. Konvencije SOLAS iz 1974., primjenjuje se na:

(a)

ribarska plovila Unije ili ribarska plovila pod kontrolom gospodarskih subjekata Unije u čarter aranžmanu, od 100 tona brutotonaže ili 100 tona bruto registrirane tonaže ili više, ili čija duljina preko svega iznosi 24 metra ili više, koja obavljaju ribolov isključivo u vodama Unije.

(b)

sva ribarska plovila Unije ili ribarska plovila pod kontrolom gospodarskih subjekata Unije u čarter aranžmanu čija duljina preko svega iznosi 15 metara ili više, koja obavljaju ribolov izvan voda Unije.

(c)

sva ribarska plovila trećih zemalja kojima je odobreno obavljati ribolovne aktivnosti u vodama Unije.”

5.

U članku 24., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   VMS sustavom svake države članice koja je država zastave osigurava se da se podaci o ribarskim plovilima tih država članica, a koji se u skladu s člankom 19. ove Uredbe, moraju dostavljati dok su ona u vodama obalne države članice, automatski prenose CPR-u te obalne države članice. Takvi se podaci prosljeđuju CPR-u obalne države odmah nakon što ih primi CPR države članice koja je država zastave.”

6.

Članak 28. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 28.

Pristup podacima od strane Komisije

U skladu s člankom 111. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o kontroli Komisija može zahtijevati od država članica da osiguraju da se za određenu skupinu plovila i tijekom određenog vremena Komisiji ili tijelu koje je ona odredila automatski prenose podaci koji se trebaju dostavljati u skladu s člankom 19. ove Uredbe. Takvi se podaci prosljeđuju Komisiji ili tijelu koje je ona imenovala odmah nakon što ih primi CPR države članice koja je država zastave.”

7.

Članak 30. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 30.

Obrasci očevidnika o ribolovu, prekrcajnih deklaracija i iskrcajnih deklaracija u papirnatom obliku

1.   U vodama Unije, očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju u papirnatom obliku popunjavaju i dostavljaju zapovjednici ribarskih plovila Unije u skladu s obrascem iz Priloga VI.

2.   Odstupajući od stavka 1., za ribarska plovila Unije koja obavljaju dnevne izlaske u ribolov u Sredozemnom moru, očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju u papirnatom obliku mogu popuniti i dostaviti zapovjednici ribarskih plovila Unije u skladu s obrascem iz Priloga VII.

3.   Očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju u papirnatom obliku popunjavaju i dostavljaju zapovjednici ribarskih plovila Unije u skladu s člankom 31. ove Uredbe i obrascima u prilozima VI. i VII. kada ribarska plovila Unije obavljaju ribolovne aktivnosti u vodama treće zemlje, u vodama koje regulira regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu ili u vodama izvan voda Unije koje ne regulira regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu, osim ako treća zemlja ili pravila dotične regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu izričito ne zahtijevaju korištenje drukčije vrste očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije ili iskrcajne deklaracije. Ako treća zemlja ne propiše određenu vrstu očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije ili iskrcajne deklaracije, ali zahtijeva podatke drukčije od onih koje zahtijevaju pravila Unije, ti se podaci moraju bilježiti.

4.   Zapovjednici ribarskih plovila Unije koji ne podliježu članku 15. Uredbe o kontroli mogu nastaviti do 31. prosinca 2017. upotrebljavati papirnate obrasce za očevidnik o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije prije 1. siječnja 2016.”

8.

U članku 37. dodaje se sljedeći stavak:

„Očevidnik o ribolovu, prekrcajna deklaracija i iskrcajna deklaracija popunjavaju se u elektroničkom obliku u skladu s uputama iz Priloga X.”

9.

Članak 43. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 43.

Obvezni podaci pri razmjeni informacija među državama članicama

Podatkovni elementi koje zapovjednici plovila moraju zabilježiti u očevidnik o ribolovu, prekrcajnoj deklaraciji, prethodnoj obavijesti i iskrcajnoj deklaraciji obvezno se navode i pri razmjeni podataka među državama članicama.”

10.

Članak 44. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 44.

Pristup podacima

1.   Kad ribarsko plovilo, koje plovi pod zastavom države članice, obavlja ribolovne aktivnosti u vodama Unije obalne države članice, država zastave odmah po primitku šalju obvezne elektroničke podatke iz očevidnika o ribolovu o tekućem izlasku u ribolov, počevši od posljednjeg odlaska iz luke, toj obalnoj državi članici.

2.   Sve dok ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice obavlja ribolov u vodama Unije druge obalne države članice, država članica koja je država zastave odmah po primitku šalje sve obvezne elektroničke podatke iz očevidnika o ribolovu toj obalnoj državi članici. Država članica koja je država zastave šalje i ispravke u vezi s trenutnim izlaskom u ribolov iz članka 47. stavka 2. ove Uredbe.

3.   Kad se iskrcajne ili prekrcajne operacije odvijaju u luci druge obalne države članice od države članice koja je država zastave, država članica koja je država zastave odmah po primitku šalje sve obvezne elektroničke podatke o iskrcajnoj ili prekrcajnoj deklaraciji toj obalnoj državi članici.

4.   Kad je država članica koja je države zastave obaviještena da ribarsko plovilo koje plovi pod njezinom zastavom namjerava ući u luku druge obalne države članice, država članica koja je država zastave odmah po primitku šalje elektroničku prethodnu obavijest toj obalnoj državi članici.

5.   Kada po izlasku u ribolov ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice uđe u vode Unije druge obalne države članice ili kada su obalnoj državi članici poslani neki od podataka iz stavaka 3. ili 4. o konkretnom izlasku na more, država članica koja je država zastave dopušta pristup svim elektroničkim podacima o ribolovnoj aktivnosti iz članka 111. stavka 1. Uredbe o kontroli o tom izlasku u ribolov od odlaska do završetka iskrcaja i šalje podatke na zahtjev te obalne države članice. Pristup ostaje otvoren najmanje trideset i šest mjeseci nakon početka izlaska u ribolov.

6.   Država članica koja je država zastave ribarskog plovila, kojeg pregledava druga država članica u skladu s člankom 80. Uredbe o kontroli, šalje na zahtjev države članice koja obavlja inspekcijski pregled elektroničke podatke o ribolovnoj aktivnosti iz članka 111. stavka 1. Uredbe o kontroli za tekući izlazak u ribolov od odlaska do trenutka zahtjeva.

7.   Zahtjevi iz stavaka 5. i 6. u elektroničkom su obliku i u njima se navodi treba li u odgovoru dostaviti izvorne podatke s ispravcima ili samo objedinjene podatke. Odgovor na zahtjev generira se automatski i šalje ga bez odlaganja država članica kojoj je upućen zahtjev.

8.   U okviru zajedničkih planova upotrebe sredstava ili drugih dogovorenih zajedničkih inspekcijskih aktivnosti, države članice daju pristup podacima iz sustava za praćenje plovila, očevidnicima o ribolovu, prekrcajnim deklaracijama, prethodnim obavijestima i iskrcajnim deklaracija na zahtjev drugih država članica koje obavljaju inspekcijske preglede na moru.

9.   Zapovjednici ribarskih plovila Unije moraju u svakom trenutku imati siguran pristup podacima iz njihovog elektroničkog očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije, prethodne obavijesti i iskrcajne deklaracije koji su pohranjeni u bazi podataka države članice koja je država zastave.”

11.

Članak 45. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 45.

Razmjena podataka među državama članicama

Države članice:

(a)

osiguravaju da podaci primljeni u skladu s ovim poglavljem budu zabilježeni u računalno čitljivom obliku te sigurno spremljeni i čuvani u računalnim bazama podataka najmanje tri godine.

(b)

poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se podaci upotrebljavaju jedino u svrhe predviđene ovom Uredbom i

(c)

poduzimaju sve potrebne tehničke mjere kako bi zaštitile te podatke od svakog slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnoga gubitka, oštećenja, širenja ili neovlaštenog pregledavanja.”

12.

U članku 47., umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a   Zapovjednik ribarskog plovila Unije šalje elektroničku poruku o odlasku nadležnim tijelima države članice koja je država zastave prije odlaska iz luke i prije početka bilo kojeg drugog elektroničkog slanja u vezi izlaska u ribolov.”

13.

Članak 60. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako se radnjom poduzetom u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 šteta ne ispravi u cijelosti ili djelomično, Komisija, nakon što primi obavijest iz članka 59. ove Uredbe, poduzima što je moguće prije potrebnu mjeru kako bi se ispravila prouzročena šteta.”;

(b)

u stavku 2., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

prema potrebi, koje su države članice premašile svoje ribolovne mogućnosti (države članice s premašenjem) i opseg premašenja (eventualno smanjen kroz razmjene kvota u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013;”

14.

Članak 66. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 66.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja primjenjuje se sljedeća definicija:

 

‚Proizvodi ribarstva i akvakulture’ znači svi proizvodi koji su obuhvaćeni poglavljem 3. tarifnim podbrojem 1212 21 00 poglavlja 12. i tarifnim brojevima 1604 i 1605 poglavlja 16. kombinirane nomenklature utvrđene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (11).

(11)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.) i Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1101/2014 оd 16. listopada 2014. o izmjenama Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 312, 31.10.2014., str. 1.).”"

15.

Članak 67. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.   Podaci navedeni u članku 58. stavku 5. Uredbe o kontroli ne primjenjuju se na proizvode ribarstva i akvakulture obuhvaćene tarifnim brojevima 1604 i 1605 poglavlja 16. kombinirane nomenklature.”

(b)

stavak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„13.   Za potrebe članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli podaci o području u kojem su proizvodi ulovljeni ili uzgojeni odnose se na:

(a)

odgovarajuće zemljopisno područje, kako je definirano člankom 4. stavkom 30. Uredbe o kontroli, za ulove stokova ili skupine stokova za koje je zakonodavstvom Unije utvrđena kvota i/ili najmanja dopuštena lovna veličina.

(b)

za ulove drugih stokova ili skupina stokova, proizvodi ribarstva ulovljeni u slatkim vodama i proizvodi akvakulture, naziv ulova ili proizvodno područje u skladu s člankom 38. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1379/2013 (12).

(12)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).”"

16.

Članak 68. briše se;

17.

U članku 74., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ne dovodeći u pitanje posebna pravila koja se primjenjuju na pelagičke vrste iz članaka 78. do 89. ove Uredbe koje se iskrcavaju u rasutom stanju kako bi se prevezle na mjesto prvog stavljanja na tržište, skladištenja ili prerade, odbitak vode i leda od ukupne mase ne smije biti veći od 2 %. U svim slučajevima postotak odbitka vode i leda bilježi se na potvrdi o vaganju zajedno s masom. Kod nepelagičkih vrsta nema odbitka vode ili leda za istovare za industrijske svrhe.”

18.

Članak 78. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 78.

Područje primjene postupaka vaganja za ulove haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke

Pravila utvrđena ovim poglavljem primjenjuju se na vaganje ulova haringe (Clupea harengus), skuše (Scomber scombrus), šnjura (Trachurus spp.) i ugotice pučinke (Micromesistius poutassou) koji se iskrcavaju u Uniji ili ih iskrcavaju ribarska plovila Unije u trećim zemljama, a ulovljeni su:

(a)

ako je riječ o haringama u ICES-ovim zonama I., II., III.a, IV., V.b, VI. i VII.;

(b)

ako je riječ o skušama u ICES-ovim zonama II.a, III.a, IV., V.b, VI., VII., VIII., IX., XII., XIV. i u vodama Unije na CECAF-ovom području;

(c)

ako je riječ o šnjurima u ICES-ovim zonama II.a, IV., V.b, VI., VII., VIII., IX., X, XII., XIV. i u vodama EU-a na CECAF-ovom području;

(d)

ako je riječ o ugotici pučinki u ICES-ovim zonama II.a, III.a, IV., V.b, VI., VII., VIII., IX., XII., XIV. i u vodama Unije na CECAF-ovom području;

kada količine po iskrcaju prelaze 10 tona.”

19.

Naslov članka 79. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 79.

Luke za vaganje ulova haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke”

20.

U članku 80. stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

količinama haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke izraženim u kilogramima žive mase, koje su zadržane na plovilu;”

21.

U članku 82., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje se nalaze na plovilu, a koje su prijavljene prije iskrcaja u skladu s člankom 80. stavkom 1. točkom (c) ove Uredbe, moraju biti jednake količinama koje su zabilježene u popunjenom očevidniku o ribolovu.”

22.

Naslov članka 83. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 83.

Javni objekti za vaganje svježe haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke”

23.

Članak 85. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 85.

Vaganje zamrznute ribe

Ako se važu iskrcane količine zamrznute haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke, masa zamrznute ribe iskrcane u kašetama određuje se po vrsti u skladu s člankom 73. ove Uredbe.”

24.

Članak 86. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 86.

Vođenje evidencije o vaganju

Sve evidencije o vaganju predviđene člankom 84. stavkom 3. i člankom 85. ove Uredbe i kopije svih prijevoznih dokumenata u okviru plana kontrole ili zajedničkog programa kontrole iz članka 79. stavka 1. ove Uredbe čuvaju se najmanje tri godine.”

25.

Članak 88. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 88.

Unakrsne provjere

Dok se ne uspostavi računalna baza podataka u skladu s člankom 109. Uredbe o kontroli, nadležna tijela obavljaju administrativne unakrsne provjere svih iskrcaja uspoređujući:

(a)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u prethodnoj obavijesti o iskrcaju iz članka 80. stavka 1. točke (c) ove Uredbe s količinama zabilježenima u očevidniku o ribolovu;

(b)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u očevidniku o ribolovu s količinama navedenima u iskrcajnoj deklaraciji;

(c)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u iskrcajnoj deklaraciji s količinama navedenima u potvrdi o preuzimanju ili u prodajnom listu;

(d)

područje ulova koje je navedeno u očevidniku o ribolovu dotičnog plovila s podacima sustava VMS za dotično plovilo.”

26.

Članak 89. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 89.

Kontrola vaganja

1.   Vaganje ulova haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke s određenog plovila kontrolira se po vrstama. U slučaju plovila koja s pomoću crpke istovaruju ulov na obalu, nadzire se vaganje cijelog istovara. U slučaju iskrcaja smrznute haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke, broje se sve kašete te se kontrolira metoda izračunavanja prosječne neto mase kašeta predviđena Prilogom XVIII.

2.   Uz podatke iz članka 88. ove Uredbe provjeravaju se i uspoređuju sljedeći podaci:

(a)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u evidencijama o vaganju kod privatnih ili javnih objekata za vaganje i količine pojedinih vrsta koje su navedene u potvrdi o preuzimanju ili u prodajnom listu;

(b)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u svim prijevoznim dokumentima u okviru plana kontrole ili zajedničkog programa kontrole iz članka 79. stavka 1. ove Uredbe;

(c)

jedinstveni identifikacijski brojevi cisterni koji su navedeni u evidenciji u skladu s člankom 84. stavkom 2. točkom (b) ove Uredbe.

3.   Po završetku istovara obavlja se provjera kako bi se utvrdilo da na plovilu nije ostala nijedna riba koja podliježe posebnim pravilima u ovom odjeljku.

4.   Sve aktivnosti kontrole koje su obuhvaćene ovim člankom i člankom 107. ove Uredbe moraju se dokumentirati. Ta se dokumentacija čuva najmanje tri godine.”

27.

U glavi IV., naslov poglavlja III. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE III.

Prodajni listovi i potvrde o preuzimanju”

28.

U članku 90., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U prodajnom listu i potvrdi o preuzimanju navodi se broj jedinki u skladu s člankom 64. stavkom 1. točkom (f) i člankom 66. stavkom 3. točkom (e) Uredbe o kontroli ako se dotična kvota određuje na temelju broja jedinki.”

29.

Članak 91. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 91.

Formati prodajnih listova i potvrda o preuzimanju

1.   Države članice određuju koji se format upotrebljava za popunjavanje i dostavljanje prodajnih listova i potvrdi o preuzimanju između registriranih kupaca, registriranih aukcijskih centara ili drugih tijela ili osoba odobrenih od strane država članica i nadležnih tijela iz članaka 63. i 67. Uredbe o kontroli.

2.   Podatkovni elementi koje sukladno pravilima Unije registrirani kupci, registrirani aukcijski centri ili druga tijela ili osobe odobrene od strane država članica moraju bilježiti u svojim prodajnim listovima ili potvrdama o preuzimanju moraju se navesti i pri razmjeni podataka među državama članicama.

3.   Podatke iz članka 111. stavka 2. Uredbe o kontroli, koje je država članica poslala za operacije u prethodna trideset i šest mjeseca na čijem je državnom području obavljena prva prodaja ili preuzimanje, dostavit će dotična država članica na zahtjev države članice koja je država zastave ili država članica na čijem su državnom području iskrcani proizvodi ribarstva. Odgovor na zahtjev generira se automatski i šalje bez odlaganja.

4.   Države članice:

(a)

osiguravaju da podaci primljeni u skladu s ovim poglavljem budu zabilježeni u računalno čitljivom obliku te sigurno spremljeni i čuvani u računalnim bazama podataka najmanje tri godine;

(b)

poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se podaci upotrebljavaju jedino u svrhe predviđene ovom Uredbom i

(c)

poduzimaju sve potrebne tehničke mjere kako bi zaštitile te podatke od svakog slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnoga gubitka, oštećenja, širenja ili neovlaštenog pregledavanja.

5.   U svakoj je državi članici jedinstveno tijelo iz članka 5. stavka 5. Uredbe o kontroli odgovorno za slanje, primanje, upravljanje i obradu svih podataka obuhvaćenih ovim poglavljem.

6.   Države članice razmjenjuju kontakt podatke tijela iz stavka 5. i u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe o tome obavješćuju Komisiju i tijelo koje je ona odredila.

7.   O svim izmjenama podataka iz stavaka 5. i 6. obavješćuje se Komisija, tijelo koje je ona odredila i ostale države članice prije nego što te izmjene stupe na snagu.”

30.

Članak 96. stavlja se izvan snage.

31.

Članak 107. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 107.

Inspekcijski nadzor iskrcaja određenih pelagičkih vrsta

Kod iskrcaja ulova haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke iz članka 78. ove Uredbe, nadležna tijela države članice osiguravaju da se u potpunosti pregleda najmanje 7,5 % iskrcanih količina te vrste i najmanje 5 % iskrcaja te ribe.”

32.

Članak 112. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 112.

Kontrola proizvoda ribarstva koji podliježu mehanizmu skladištenja

Službene osobe provjeravaju ispunjavaju li proizvodi ribarstva koji podliježu mehanizmu skladištenja iz članka 30. Uredbe (EU) br. 1379/2013 uvjete iz tog članka 30. i članka 67. Uredbe (EU) br. 508/2014 (13).

(13)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).”"

33.

U članku 126. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ako se tijekom jednog inspekcijskog pregleda utvrdi da je ista fizička ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice počinila dva ili više teških prekršaja, ovlašteniku povlastice za ribolov se u skladu sa stavkom 1. za svaki dotični teški prekršaj dodjeljuje do najviše 12 kaznenih bodova za sve takve prekršaje.”

34.

U članku 131., stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Ako se povlastica za ribolov privremeno ili trajno oduzme u skladu s člankom 129. stavkom 1. ili 2. ove Uredbe, ribarsko plovilo na koje se odnosi privremeno ili trajno oduzeta povlastica za ribolov u nacionalnom se registru iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 navodi kao plovilo bez povlastice za ribolov. To se plovilo navodi kao takvo i u registru ribarske flote Unije iz članka 24. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.   Trajno oduzimanje povlastice za ribolov u skladu s člankom 129. stavkom 2. ove Uredbe ne utječe na gornje granice ribolovnog kapaciteta iz članka 22. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1380/2013 koje su dodijeljene državi članici koja je izdala povlasticu.”

35.

U glavi VIII. briše se poglavlje I.

36.

U članku 139., stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Opseg prekomjernog iskorištenja ribolovnih mogućnosti određuje se u odnosu na ribolovne mogućnosti koje su dotičnoj državi članici na raspolaganju na kraju svakog dotičnog razdoblja, pri čemu se uzimaju u obzir razmjene ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013, prijenosi kvota u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 (14), preraspodjela raspoloživih ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 37. Uredbe o kontroli i smanjenje ribolovnih mogućnosti u skladu s člancima 105., 106. i 107. Uredbe o kontroli.

3.   Razmjena ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za određeno razdoblje ne dopušta se nakon zadnjeg dana prvog mjeseca nakon isteka tog razdoblja.

(14)  Uredba Vijeća (EZ) br. 847/96 od 6. svibnja 1996. o uvođenju dodatnih uvjeta za upravljanje godišnjim ukupnim dopuštenim ulovom (TAC) i kvotama (SL L 115, 9.5.1996., str. 3.).”"

37.

U glavi IX. umeće se sljedeće poglavlje I.a:

„POGLAVLJE I.a

Pravila za razmjenu podataka

Članak 146.a.

Ovim se poglavljem utvrđuju detaljna pravila za razmjenu podataka iz članaka 111. i 116. Uredbe o kontroli, kao i obavijesti o podacima o ulovu iz članka 33. stavaka 2. i 4. Uredbe o kontroli i članka 13. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (15).

Članak 146.b

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚Prijenosni sloj’ znači elektronička mreža za razmjene podataka u ribarstvu koju je Komisija stavila na raspolaganje svim državama članicama i tijelu koje je ona odredila za razmjenu podataka na standardiziran način.

(b)

‚Izvješće’ znači informacije zabilježene u elektroničkom obliku.

(c)

‚Poruka’ znači izvješće u formatu za slanje.

(d)

‚Zahtjev’ znači elektronička poruka s upitom za komplet izvješća.

Članak 146.c

Opća načela

1.   Sve se poruke izmjenjuju na temelju standarda Centra za olakšavanje trgovine i elektroničkog poslovanja Ujedinjenih naroda (UN/CEFACT) P1000. Upotrebljavaju se samo polja s podacima, ključne komponente, objekti i dobro formatirane poruke proširivog jezika za označavanje podataka (XML) prema XML definiciji sustava (XSD) na temelju UN/CEFACT-ovih standardizacijskih knjižnica.

2.   Formati izvješća temelje se na UN/CEFACT-ovim normama iz Priloga XII. i dostupni su na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

3.   XSD i oznake na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo upotrebljavaju se za sve poruke.

4.   Datum i vrijeme šalju se prema usklađenom svjetskom vremenu (UTC).

5.   Sva izvješća imaju jedinstveni identifikator izvješća.

6.   Jedinstveni jasno čitljiv identifikator izlaska u ribolov upotrebljava se za povezivanje podataka iz očevidnika o ribolovu s podacima o iskrcajnoj deklaraciji, prekrcajnoj deklaraciji, prodajnom listu, potvrdi o preuzimanju i prijevoznom dokumentu.

7.   Izvješća o ribarskim plovilima Unije uključuju identifikacijski broj plovila iz članka 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 (16).

8.   Države članice upotrebljavaju provedbene dokumente dostupne na web-mjestu Europske komisije za ribarstvo kako bi osigurale razmjenu poruka.

Članak 146.d

Slanje podataka

1.   Sva su slanja u potpunosti automatizirana i neposredna te upotrebljavaju transportni sloj.

2.   Prije slanja poruke, pošiljatelj vrši automatsku provjeru da bi potvrdio da je poruka točna prema minimalnom setu pravila za utvrđivanje i potvrđivanje dostupnih u registru matičnih podataka na web-mjestu Europske komisije za ribarstvo.

3.   Primatelj obavješćuje pošiljatelja o primitku poruke slanjem povratne poruke na temelju norme UN/CEFACT P1000-1: Opća načela. Poruke sustava za praćenje plovila i odgovori na zahtjev ne primaju povratnu poruku.

4.   Kada se pojavi tehnički kvar na strani pošiljatelja i pošiljatelj ne može više razmjenjivati poruke, pošiljatelj o tom problemu obavješćuje sve primatelje. Pošiljatelj odmah poduzima odgovarajuće mjere kako bi ispravio problem. Sve poruke koje moraju biti dostavljene primatelju pohranjuju se dok se problem ne riješi.

5.   Kada se pojavi tehnički kvar na strani primatelja i primatelj ne može više razmjenjivati poruke, primatelj o tom problemu obavješćuje sve pošiljatelje. Primatelj odmah poduzima odgovarajuće mjere kako bi ispravio problem.

6.   Nakon popravka kvara sustava povezanog s pošiljateljem, pošiljatelj šalje neposlane poruke u najkraćem mogućem roku. Može se primijeniti ručni postupak praćenja.

7.   Nakon popravka kvara sustava povezanog s primateljem, poruke koje nedostaju dostupne su na zahtjev. Može se primijeniti ručni postupak praćenja.

8.   Svi primatelji i pošiljatelji poruka te Komisija utvrđuju reverzibilne postupke za kontinuitet poslovanja.

Članak 146.e

Ispravci

Ispravci izvješća bilježe se u istom formatu kao i izvorno izvješće uz naznaku da je izvješće ispravak na temelju norme UN/CEFACT P1000-1: Opća načela.

Članaka 146.f

Razmjena podataka iz sustava za praćenje plovila

1.   Format koji se upotrebljava za izvješćivanje podataka iz sustava za praćenje plovila među državama članicama, kao i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila jest područje pozicije plovila XML definicije sustava na temelju norme UN/CEFACT P1000 – 7.

2.   Sustavi države članice koja je država zastave mogu poslati poruke iz sustava praćenja plovila.

3.   Sustavi države članice koja je država zastave mogu odgovoriti na zahtjeve za podatke iz sustava praćenja plovila za izlaske u ribolov koji su započeli tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Članak 146.g

Razmjena podataka o ribolovnoj aktivnosti

1.   Format koji se upotrebljava za razmjenu podataka iz očevidnika o ribolovu, podataka iz prethodne obavijesti, podataka iz prekrcajne deklaracije i podataka iz iskrcajne deklaracije iz članaka 15., 17., 22. i 24. Uredbe o kontroli među državama članicama, kao i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila, jest područje ribolovne aktivnosti XML definicije sustava na temelju norme UN/CEFACT P1000 – 3.

2.   Sustavi države članice koja je država zastave mogu poslati poruke o ribolovnoj aktivnosti kao i odgovoriti na zahtjeve o podacima o ribolovnoj aktivnosti za izlaske u ribolov koji su započeli tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Članak 146.h

Razmjena podataka u vezi s prodajom

1.   Format koji se upotrebljava za razmjenu podataka o prodajnim listovima i podataka o potvrdi o preuzimanju iz članaka 63. i 67. Uredbe o kontroli među državama članicama, kao i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila, jest prodajno područje XML definicije sustava na temelju norme UN/CEFACT P1000 – 5.

2.   Kada se razmjenjuju podaci iz prijevoznog dokumenta iz članka 68. Uredbe o kontroli među državama članicama, kao i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila, format koji se upotrebljava temelji se i na normi UN/CEFACT P1000 – 5.

3.   Sustavi države članice mogu poslati poruke o prodajnim listovima i potvrda o preuzimanju kao i odgovarati na zahtjeve za podacima iz prodajnih listova i potvrdi o preuzimanju za operacije koje su se odvijale tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Članak 146.i

Slanje ukupnih podataka o ulovu

1.   Države članice koje su države zastave upotrebljavaju XML definiciju sustava na temelju norme UN/CEFACT P1000 – 12 kao format za slanje Komisiji ukupnih podataka o ulovu iz članka 33. stavaka 2. i 4. Uredbe o kontroli i članka 13. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1006/2008.

2.   Podaci iz izvješća o ulovu objedinjuju se po mjesecu u kojem su vrste ulovljene.

3.   Količine iz izvješća o ulovu temelje se na iskrcanim količinama. Kada se izvješće o ulovu treba dostaviti u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1006/2008, a prije istovara, mora se dostaviti izvješće o procjeni ulova s naznakom ‚zadržan na plovilu’. Ispravak s točnom masom i mjestom iskrcaja šalje se prije 15. u mjesecu nakon iskrcaja.

4.   Kada se zakonodavstvom Unije zahtijeva izvješćivanje o stokovima ili vrstama u višestrukim izvješćima o ulovu s različitim razinama objedinjavanja, o tim se stokovima ili vrstama izvješćuje samo u propisano najdetaljnijim izvješćima.

Članak 146.j

Promjene XML formata i provedbenih dokumenata

1.   Komisija će u dogovoru s državama članicama odlučiti o izmjenama XML formata i provedbenih dokumenata koji se trebaju upotrebljavati za sve elektroničke razmjene podataka među državama članicama te između država članica, Komisije ili tijela koje je ona odredila, uključujući izmjene koje proizlaze iz članaka 146.f, 146.g i 146.h.

2.   Izmjene formata iz stavka 1. moraju biti jasno istaknute u registru matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo i označene datumom na koji izmjena stupa na snagu. Te izmjene stupaju na snagu najranije šest mjeseci i najkasnije 18 mjeseci nakon njihova donošenja. Komisija utvrđuje vrijeme u dogovoru s državama članicama.

(15)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1006/2008 od 29. rujna 2008. o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice i o pristupu plovila trećih zemalja vodama Zajednice, te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2874/93 i (EZ) br. 1627/94 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 3317/94 (SL L 286, 29.10.2008., str. 33.)."

(16)  Uredba Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.).”"

38.

U članku 164., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija ili tijelo koje je ona odredila mogu u okviru partnerskih sporazuma o održivom ribarstvu ili partnerskih sporazuma o ribarstvu sklopljenih između Unije i trećih zemalja ili u okviru regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu ili sličnih dogovora u kojima je Unija ugovorna strana ili neugovorna surađujuća strana priopćavati drugim stranama u tim sporazumima, organizacijama ili dogovorima relevantne informacije o nepoštovanju pravila zajedničke ribarstvene politike ili teškim prekršajima iz članka 42. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1005/2008 i članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, pod uvjetom da to dopusti država članica koja je dostavila informacije i u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 45/2001 (17).

(17)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).”"

39.

Prilog V. briše se.

40.

Prilog VI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

41.

Prilog VII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

42.

Prilozi VIII. i IX. brišu se.

43.

Prilog X. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi.

44.

Prilog XII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

45.

Prilog XXIII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga V. ovoj Uredbi.

46

Prilog XXVI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VI. ovoj Uredbi;

47.

Prilog XXVII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VII. ovoj Uredbi.

48.

Prilog XXX. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VIII. ovoj Uredbi;

49.

Prilog XXXI. briše se.

Članak 2.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 500/2001 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, članak 146.d stavak 1. primjenjuje se od 1. siječnja 2016. U skladu s člankom 11. Uredbe (EU) 2015/812, podatak 5. iz Priloga XXX. u vezi s teškim prekršajima za neispunjavanje obveza istovara ribe ispod dopuštene veličine primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  SL L 286, 29.10.2008., str. 33.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru Zajedničke ribarstvene politike (SL L 358, 31.12.2002., str. 59.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 500/2001 od 14. ožujka 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2847/93 o nadzoru ulova s ribarskih plovila Zajednice u vodama trećih zemalja i na otvorenim morima (SL L 73, 15.3.2001., str. 8.).

(9)  Uredba (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, u pogledu obveze iskrcavanja, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29.5.2015., str. 1.).


PRILOG I.

PRILOG VI.

OBRAZAC KOMBINIRANOG OČEVIDNIKA O RIBOLOVU, ISKRCAJNE DEKLARACIJE I PREKRCAJNE DEKLARACIJE UNIJE

Image


PRILOG II.

PRILOG VII.

OBRAZAC KOMBINIRANOG OČEVIDNIKA O RIBOLOVU, ISKRCAJNE DEKLARACIJE I PREKRCAJNE DEKLARACIJE UNIJE

(SREDOZEMNO MORE – DNEVNI IZLASCI U RIBOLOV)

Image


PRILOG III.

„PRILOG X.

UPUTE ZAPOVJEDNICIMA RIBARSKIH PLOVILA KOJI SU OBVEZNI POPUNJAVATI I DOSTAVLJATI OČEVIDNIK O RIBOLOVU, ISKRCAJNU ILI PREKRCAJNU DEKLARACIJU

Sljedeći opći i osnovni podaci o plovilu ili plovilima bilježe se u očevidniku o ribolovu u skladu s člancima 14., 15., 21., 22., 23. i 24. Uredbe o kontroli i glave III. poglavlja I., II. i III. ove Uredbe, ne dovodeći u pitanje druge posebne elemente ili pravila propisana zakonodavstvom Unije ili koja zahtijevaju nacionalna tijela države članice ili treće zemlje ili regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu.

1.   UPUTE KOJE SE ODNOSE NA OČEVIDNIK O RIBOLOVU

Zapovjednik (zapovjednici) svih ribarskih plovila koji sudjeluje (sudjeluju) u ribolovu u paru vodi (vode) očevidnik o ribolovu u kojemu navodi (navode) ulovljene količine koje su zadržane na plovilu, i to tako da se ulovi ne računaju dvostruko.

U očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku bilježe se na svakoj stranici obvezni podatkovni elementi tijekom istog izlaska u ribolov.

Podaci o ribarskom plovilu (plovilima) i datumima izlaska u ribolov

Referentni broj u očevidniku

o ribolovu u

papirnatom obliku

Podatkovni element

(O = obvezno)

(N = neobvezno)

(CIF = obvezno, prema potrebi)

Opis i/ili vrijeme bilježenja

(1)

Ime ribarskog plovila, (O)

Međunarodni pozivni znak (znakovi), (O)

Broj (brojevi) CFR (O)

Broj (brojevi) GFCM, ICCAT (obvezno, prema potrebi)

U slučaju operacija koje se obavljaju u paru s drugim plovilom, upisuju se isti podaci i za drugo ribarsko plovilo.

Ovi podaci upisuju se u očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku ispod podataka o plovilu za koje se vodi očevidnik o ribolovu.

Identifikacijski broj plovila iz registra flote Zajednice (CFR) je jedinstveni broj koji je država članica dodijelila plovilu Unije kada ribarsko plovilo po prvi put ulazi u flotu Unije (1).

Broj GFCM-ovog ili ICCAT-ovog registra unosi se za ribarska plovila koja obavljaju regulirane ribolovne aktivnosti izvan voda Unije (CIF).

(2)

Vanjska identifikacijska oznaka (O)

Vanjska registracijska slova i brojevi koji su istaknuti na boku trupa.

U slučaju operacija koje se obavljaju u paru s drugim plovilom, upisuju se isti podaci i za drugo ribarsko plovilo.

(3)

Ime i adresa zapovjednika plovila (O)

Navodi se ime, prezime i detaljna adresa zapovjednika plovila (ulica, broj, grad, poštanski broj, država članica ili treća zemlja).

U slučaju operacija koje se obavljaju u paru s drugim plovilom, upisuju se isti podaci i za drugo ribarsko plovilo.

(4)

Datum, vrijeme i polazna luka (O)

Upisuje se u papirnatom obliku u očevidnik o ribolov prije nego što ribarsko plovilo napusti luku. Datum se upisuje u obliku DD-MM-GGGG, a vrijeme se upisuje u SS-MM po lokalnom vremenu.

Elektronička poruka o odlasku šalje se prije nego što ribarsko plovilo napusti luku. Datum i vrijeme upisuju se kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC).

Za elektronički očevidnik o ribolovu, luka se upisuje upotrebom oznaka objavljenih na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

(5)

Datum, vrijeme i luka povratka (O)

Upisuje se u papirnatom obliku u očevidniku o ribolov prije nego što ribarsko plovilo uđe u luku. Datum se upisuje u obliku DD-MM-GGGG, a predviđeno vrijeme upisuje se u SS-MM po lokalnom vremenu.

Elektronička poruka o povratku šalje se prije nego što ribarsko plovilo uđe u luku. Datum i predviđeno vrijeme upisuju se kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC).

Za elektronički očevidnik o ribolovu, luka se upisuje upotrebom oznaka objavljenih na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

(6)

Datum, vrijeme i iskrcajna luka, ako se razlikuju od onih navedenih pod (5) (O)

Upisuje se u očevidnik u ribolovu prije nego što ribarsko plovilo uđe u iskrcajnu luku. Datum se upisuje u obliku DD-MM-GGGG, a predviđeno vrijeme upisuje se u SS-MM po lokalnom vremenu (očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku) ili kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) za elektronički očevidnik o ribolovu.

Za elektronički očevidnik o ribolovu, luka se upisuje upotrebom oznaka objavljenih na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

(7)

Datum, vrijeme i mjesto prekrcaja,

Ime, vanjska identifikacijska oznaka, međunarodni pozivni znak, zastava, broj CRF ili IMO i luka i odredišna država plovila na koje je obavljen prekrcaj (O)

Upisuju se u očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku u slučaju prekrcaja prije početka operacije.

Datum se upisuje u obliku DD-MM-GGGG, a vrijeme se upisuje u SS-MM po lokalnom vremenu (očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku) ili kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) za elektronički očevidnik o ribolovu.

Za elektronički očevidnik o ribolovu, luka se upisuje upotrebom oznaka objavljenih na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

Treća zemlja upisuje se upotrebom troslovne oznake država ISO-3166.

Za plovila Unije upisuje se broj pod kojim je plovilo upisano u registar flote Zajednice (CFR). Za plovila trećih zemalja upisuje se broj Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

Kada je zemljopisna pozicija obvezna, upisuje se širina i dužina u stupnjevima i minutama bez GPS-a i u decimalnim stupnjevima i minutama s GPS-om (format WGS 84).

Podaci o ribolovnom alatu

(8)

Tip ribolovnog alata (O)

Tip alata navodi se korištenjem šifri iz stupca 1. u Prilogu XI.

(9)

Veličina oka mrežnog tega

Navodi se u milimetrima (rastegnuto oko mrežnog tega).

(10)

Dimenzije ribolovnog alata (O)

Dimenzije ribolovnog alata kao što je veličina i broj navode se u skladu sa specifikacijama iz stupca 2. u Prilogu XI.

(11)

Datum (O)

Za svaki dan proveden na moru u novi se redak (očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku) ili izvješće (elektronički očevidnik o ribolovu) upisuje odgovarajući datum.

Prema potrebi, u novi redak upisuje se datum za svaku ribolovnu operaciju.

(12)

Broj ribolovnih operacija (O)

Broj ribolovnih operacija navodi se u skladu sa specifikacijama iz stupca 3. u Prilogu XI. (O).

(13)

Trajanje ribolova (O)

Vrijeme postavljanja i izvlačenja ribolovnog alata (CIF)

Ribolovna dubina (CIF)

Ukupno vrijeme (O)

Ukupno vrijeme za sve aktivnosti povezane s ribolovnim operacijama (traženje ribe, spuštanje, povlačenje i izvlačenje aktivnog ribolovnog alata, postavljanje, potapanje, vađenje i ponovno postavljanje pasivnog ribolovnog alata te vađenje eventualnog ulova iz ribolovnog alata i mreža za držanje ribe ili prebacivanje ulova iz transportnog kaveza u kaveze za tov i uzgoj) navodi se u minutama i jednako je broju sati provedenih na moru od kojih se odbije vrijeme provedeno u plovidbi do ribolovnih područja, između ribolovnih područja i povratku iz njih, kao i vrijeme dok je plovilo obavljalo manevre izbjegavanja, bilo neaktivno ili čekalo na popravak.

Vrijeme postavljanja i izvlačenja ribolovnog alata upisuje se u SS-MM po lokalnom vremenu (očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku) ili kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) za elektronički očevidnik o ribolovu.

Ribolovna dubina upisuje se kao prosječna dubina u metrima.

(14)

Pozicija i zemljopisno područje ribolova (O)

Kao područje na kojemu je ostvaren ulov navodi se područje na kojemu je ostvarena većina ulova do najsitnijih detalja, ako su podaci raspoloživi.

Primjeri:

 

U vodama sjeveroistočnog Atlantika (FAO-ovo područje 27), do ICES-ovog odjeljka i statističkog pravokutnika (npr. IV.a 41E7, VIII-b 20E8). ICES-ovim statističkim pravokutnicima određena je mreža koja pokriva područje između 36° N i 85°30′ N i 44° W i 68°30′ E. Redovi zemljopisne širine s intervalima od 30′ označeni su (dvoznamenkastim) brojevima od 01 do 99. Stupovi zemljopisne dužine s intervalima od 1° označeni su prema numeričkom sustavu počevši s A0 do M8 upotrebom različitog slova za svaki blok od 10°, osim I.

 

U vodama Sredozemlja i Crnog mora (FAO-ovo područje 37), do GFCM-ovog zemljopisnog potpodručja i statističkog pravokutnika (npr. 7 M27B9). Brojevi pravokutnika u GFCM-ovoj statističkoj mreži peteroznamenkasta su oznaka: i. Širina se sastoji od troznamenkaste oznake (jedno slovo i dva broja). Najveći raspon od M00 (30° N) do M34 (47°30′ N), ii. Duljina se sastoji od slova i broja. Raspon slova je od A do J, a raspon broja od 0 do 9. Najveći raspon od A0 (6° W) do J5 (42° E).

 

U vodama sjeverozapadnog Atlantika uključujući NAFO (FAO-ovo područje 21) i vodama istočnog središnjeg Atlantika uključujući CECAF (FAO-ovo područje 34), do FAO-ovog odjeljka ili pododjeljka (npr. 21.3.M ili 34.3.5).

 

Za ostala FAO-ova područja, do FAO-ovog potpodručja ako su podaci raspoloživi (npr. FAO 31 za zapadni središnji Atlantik i FAO 51.6 za zapadni Indijski ocean).

Nije obvezno, ali mogu se navesti podaci za sve statističke pravokutnike u kojima je ribarsko plovilo obavljalo aktivnosti tijekom dana (O).

U GFCM-ovim i ICCAT-ovim područjima upisuje se zemljopisna pozicija (širina/duljina) za svaku ribolovnu operaciju ili u podne ako tijekom tog dana nije obavljen nikakav ribolov.

Kada je zemljopisna pozicija obvezna, upisuje se širina i dužina u stupnjevima i minutama ako se ne upotrebljuje GPS i u decimalnim stupnjevima i minutama s pomoću GPS-a (format WGS 84).

Ribolovna zona treće zemlje, područje regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu i otvoreno more: navesti ribolovnu zonu (zone) država koje nisu države članice ili područje (područja) regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu ili vode koje nisu pod suverenošću ili jurisdikcijom neke države ili nisu regulirane od strane regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu, upotrebom ISO-3166 troslovne oznake država ili ostale oznake objavljene na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo, npr. NOR = Norveška, NAFO = XNW, NEAFC = XNE i XIN za otvoreno more.

(15)(16)

Količine ulovljene i zadržane na plovilu (O)

Upotrebljavaju se FAO-ove troslovne šifre za vrste.

Ulov pojedine vrste upisuje se u kilogramima ekvivalenta žive mase.

Upisuju se sve količine svake vrste ulovljene i zadržane na plovilu iznad 50 kg ekvivalenta žive mase. Prag od 50 kg primjenjuje se čim ulovi vrste premaše 50 kg. Te količine uključuju i količine namijenjene prehrani posade plovila.

Ulovi zakonom dopuštenih veličina upisuju se s pomoću opće oznake LSC.

Ulovi ispod najmanje referentne veličine za očuvanje upisuju se odvojeno od ulova zakonom dopuštenih veličina s pomoću opće oznake BMS.

Ako se ulovi drže u kašetama, kutijama, posudama, vrećama, blokovima ili drugim spremnicima, neto masa korištene jedinice bilježi se u kilogramima žive mase te se navodi točan broj upotrijebljenih jedinica.

Umjesto toga, ulov zadržan na plovilu u takvim jedinicama može se zabilježiti u kilogramima žive mase (O).

U Baltičkom moru (samo za losos) i na području GFCM-a (samo za tune, sabljarke i vrlo migratorne morske pse) i, prema potrebi, u drugim područjima, upisuje se i broj ribe ulovljene po danu.

Ako je premalo stupaca, upotrebljava se nova stranica.

(15)(16)

Procjena odbačenog ulova (O)

Upotrebljavaju se FAO-ove troslovne šifre za vrste.

Odbačeni ulov pojedine vrste upisuje se u kilogramima ekvivalenta žive mase.

Vrste koje ne podliježu obvezi iskrcavanja:

 

Za svaku se vrstu upisuju količine odbačenog ulova iznad 50 kg ekvivalenta žive mase slijedeći pravila utvrđena za bilježenje ulova s pomoću opće oznake DIS.

 

Na isti način bilježe se i odbačeni ulovi vrsta koje su ulovljene kako bi se upotrebljavale kao živi mamci i navedene su u očevidniku o ribolovu.

Vrste koje imaju koristi od izuzeća obveze iskrcavanja  (2):

 

Za svaku se vrstu bilježe količine odbačenog ulova u cijelosti slijedeći pravila utvrđena za bilježenje ulova s pomoću opće oznake DIS.

 

Količine odbačenog ulova svake vrste na koju se primjenjuju izuzeća de minimis bilježe se u cijelosti slijedeći pravila utvrđena za bilježenje ulova odvojeno od ostalog odbačenog ulova s pomoću opće oznake DIM.

(15)(16)

Ulovi, slučajni ulovi i puštanje drugih morskih organizama ili životinja (O)

U GFCM-ovom području, sljedeći se podaci bilježe odvojeno za svaki ulov ili slučajni ulov:

dnevni ulovi crvenog koralja, uključujući ribolovnu aktivnost po području i dubini,

slučajni ulov i puštanje morskih ptica,

slučajni ulov i puštanje medvjedica,

slučajni ulov i puštanje morskih kornjača,

slučajni ulov i puštanje kitova.

Prema potrebi, puštene morske životinje upisuju se s pomoću opće oznake RET.

Upotrebljavaju se FAO-ove troznamenkaste šifre za vrste ili ako nisu raspoložive, šifre objavljene na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

2.   UPUTE KOJE SE ODNOSE NA ISKRCAJNU/PREKRCAJNU DEKLARACIJU

Kod iskrcanih ili prekrcanih proizvoda ribarstva na plovilu ulova, na plovilu s kojeg je obavljen prekrcaj ili na plovilu na kojem je obavljen prekrcaj, i ako su proizvodi ponderirani s pomoću sustava odobrenih od strane nadležnih tijela država članica, u iskrcajnoj ili prekrcajnoj deklaraciji za svaku se vrstu navodi stvarna masa iskrcanih ili prekrcanih količina, izražena kao masa proizvoda u kilogramima, zajedno sa sljedećim podacima:

(a)

Prezentiranje ribe (referentni broj (17) u očevidniku u ribolovu u papirnatom obliku) korištenjem šifri iz tablice 1. Priloga I. (O);

(b)

Mjerna jedinica za iskrcane ili prekrcane količine (referentni broj (18) u očevidniku u ribolovu u papirnatom obliku); navodi se masa jedinice izražena kao masa proizvoda u kilogramima. Ova jedinica može biti drugačija od one koja je navedena u očevidniku o ribolovu (O);

(c)

Ukupna masa pojedine iskrcane ili prekrcane vrste (referentni broj u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku (19)); navodi se masa stvarno iskrcanih ili prekrcanih količina za sve vrste (O);

Ulovi zakonom dopuštenih veličina upisuju se s pomoću opće oznake LSC. Ulovi ispod najmanje referente veličine za očuvanje upisuju se odvojeno od ulova zakonom dopuštenih veličina s pomoću opće oznake BMS. Upotrebljavaju se FAO-ove troslovne šifre za vrste.

(d)

Masa odgovara masi proizvoda onakvog kakav je iskrcan, tj. nakon obrade na plovilu. Nadležna tijela u državama članicama kasnije upotrebljavaju relevantne pretvorbene faktore kako bi izračunala ekvivalent žive mase u skladu s člankom 49. ove Uredbe;

(e)

Potpis zapovjednika plovila (referentni broj (20) u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku) (O);

(f)

Potpis, ime i adresa agenta i promatrača, prema potrebi (referentni broj (21) u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku);

(g)

Područje na kojem je ostvaren ulov: FAO-ovo područje, potpodručje i pododjeljak, ICES-ovo područje, NAFO, NEAFC-ovo potpodručje, CECAF-ovo područje, GFCM-ovo potpodručje ili ribolovna zona treće zemlje (referentni broj (22) u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku). Primjenjuje se na isti način kao i za gornje podatke o poziciji i zemljopisnom području (O).

3.   DODATNE UPUTE ZA BILJEŽENJE RIBOLOVNOG NAPORA U OČEVIDNIK O RIBOLOVU

U očevidnik u ribolovu zapovjednici ribarskih plovila Unije bilježe sljedeće dodatne podatke o vremenu provedenom u ribolovu obuhvaćenom režimom upravljanja ribolovnim naporom:

(a)

Svi podaci koji se zahtijevaju u okviru ovog odjeljka upisuju se u očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku između referentnih brojeva (15 i (16).

(b)

Vrijeme se upisuje kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC).

(c)

Širina i dužina upisuju se u stupnjevima i minutama bez GPS-a i u decimalnim stupnjevima i minutama (format WGS 84) s GPS-om.

(d)

Vrste se navode korištenjem FAO-ovih troslovnih šifri za riblje vrste.

3.1   Podaci o ribolovnom naporu

(a)   Prolazak kroz zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom

Ako odobreno ribarsko plovilo prolazi kroz zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom, ali u toj zoni ne obavlja ribolovne aktivnosti, u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku popunjava se dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

datum,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

datum i vrijeme svakog ulaska/izlaska,

pozicija pri svakom ulasku i izlasku, određena zemljopisnom širinom i dužinom,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku ulaska,

riječ ‚prolazak’.

b)   Ulazak u zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom

Kada ribarsko plovilo ulazi u zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj će vjerojatno obavljati ribolovne aktivnosti, u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku popunjava se dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

datum,

riječ ‚ulazak’,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

vrijeme ulaska,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku ulaska i

ciljane vrste.

c)   Izlazak iz zone obuhvaćene režimom upravljanja ribolovnim naporom

Ako ribarsko plovilo napušta zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj je obavljalo ribolovne aktivnosti i ako ulazi u drugu zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj namjerava obavljati ribolovne aktivnosti, u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku popunjava se dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

datum,

riječ ‚ulazak’,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

nova zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

vrijeme izlaska/ulaska,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku izlaska/ulaska i

ciljane vrste.

Ako ribarsko plovilo napušta zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj je obavljalo ribolovne aktivnosti i u toj zoni neće obavljati daljnje ribolovne aktivnosti, popunjava se dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

datum,

riječ ‚izlazak’,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

vrijeme odlaska,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku izlaska i

ciljane vrste.

d)   Ribolovne aktivnosti u više zona  (3).

Ako ribarsko plovilo obavlja ribolovne aktivnosti u više zona, mora se popuniti dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

datum,

riječi ‚u više zona’,

vrijeme prvog izlaska i zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija pri prvom ulasku, određena zemljopisnom širinom i dužinom,

vrijeme zadnjeg ulaska i zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija pri zadnjem izlasku, određena zemljopisnom širinom i dužinom,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku izlaska/ulaska i

ciljane vrste.

e)   Dodatni podaci o ribarskim plovilima koja upotrebljavaju mirujuće ribolovne alate:

Kada ribarsko plovilo postavlja ili ponovo postavlja mirujuće ribolovne alate, upisuju se sljedeći podaci:

datum,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

riječi ‚postavljanje’ ili ‚ponovno postavljanje’,

vrijeme.

Kada ribarsko plovilo završi operacije s mirujućim ribolovnim alatom:

datum,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

riječ ‚završetak’,

vrijeme.

3.2   Podaci o slanju poruke o kretanju plovila

Ako je ribarsko plovilo koje obavlja ribolovne aktivnosti obvezno dostaviti nadležnim tijelima izvješće o ribolovnom naporu u skladu s člankom 28. Uredbe o kontroli, bilježe se i sljedeći podaci uz one iz stavka 3.1.:

(a)

datum i vrijeme slanja poruke;

(b)

pozicija ribarskog plovila određena zemljopisnom širinom i dužinom;

(c)

sredstvo slanja poruke i, prema potrebi, korištena radiostanica i

(d)

odredište (odredišta) poruke.”


(1)  Kako je navedeno u članku 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.)

(2)  Iz članka 15. stavka 4. i članka 15. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015., a posebno:

vrste čiji je ribolov zabranjen i koje su identificirane kao takve zakonskim aktom Unije donesenim u području zajedničke ribarstvene politike;

vrste za koje znanstveni dokazi pokazuju visoke stope preživljavanja, uzimajući u obzir karakteristike alata, ribarske prakse i ekosustava;

ulovi koji spadaju pod izuzeća de minimis;

riba na kojoj su vidljiva oštećenja koja su prouzročili grabežljivci.

(3)  Plovila koja u zoni obuhvaćenoj režimom upravljanja ribolovnim naporom ostaju na udaljenosti do 5 nautičkih milja s bilo koje strane crte koja razdvaja dvije zone obuhvaćene režimom upravljanja ribolovnim naporom moraju zabilježiti svoj prvi ulazak i zadnji izlazak u razdoblju od 24 sata.


PRILOG IV.

„PRILOG XII.

NORME ZA ELEKTRONIČKU RAZMJENU PODATAKA

Format za elektroničku razmjenu podataka temelji se na UN/CEFACT normi P1000. Razmjene podataka o sličnim poslovnim aktivnostima svrstane su u domene i navedene u dokumentima o specifikacijama za poslovne zahtjeve (BRS).

Standardi su dostupni za:

 

P1000 – 1; Opća načela

 

P1000 – 3; Domena ribolovne aktivnosti

 

P1000 – 5; Domena prodaje

 

P1000 – 7; Domena pozicije plovila

 

P1000 – 12; Domena izvješća o ukupnim podacima o ulovu

Dokumenti o specifikacijama za poslovne zahtjeve i prijevod u računalno čitljivom obliku (XML definicija sustava) dostupni su na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo. I provedbeni dokumenti koji se upotrebljavaju za razmjenu podataka dostupni su na tom web-mjestu.”


PRILOG V.

„PRILOG XXIII.

POPIS PODATAKA POTREBNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA O NADZORU KOJA SE ODNOSE NA UOČAVANJE I DETEKCIJU RIBARSKIH PLOVILA

Opće informacije

1.

Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu

2.

Datum i vrijeme uočavanja ili detekcije (UTC)

3.

Država članica podrijetla i ime jedinstvenog tijela

4.

Vrsta i identifikacija nadzorne letjelice:

5.

Pozicija i lokacija nadzorne letjelice u vremenu uočavanja ili detekcije

Podaci o ribarskom plovilu

6.

Država zastave

7.

Ime

8.

Luka upisa i vanjski registracijski broj

9.

Međunarodni pozivni znak

10.

Broj Međunarodne pomorske organizacije

11.

Broj iz registra flote Zajednice

12.

Opis

13.

Vrsta

14.

Početna pozicija i lokacija u trenutku uočavanja ili detekcije

15.

Početni smjer i brzina u trenutku uočavanja ili detekcije

16.

Aktivnost

Ostale informacije

17.

Sredstvo uočavanja ili detekcije

18.

Kontakt s plovilom

19.

Podaci o komunikaciji s plovilom

20.

Dokaz o uočavanju ili detekciji

21.

Napomene

22.

Dodaci

23.

Službena osoba koja podnosi izvješće i potpis

Upute za ispunjavanje izvješća o nadzoru

1.

Dostaviti što je moguće opsežnije informacije.

2.

Pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom i detaljna lokacija (ICES-ovo područje, GFCM-ovo zemljopisno potpodručje, NAFO-ovo, NEAFC-ovo ili CACAF-ovo potpodručje, FAO-ovo područje, potpodručje i odjeljak i na kopnu, u luci).

3.

Država zastave, ime plovila, luka upisa, vanjski registracijski broj, međunarodni pozivni znak i IMO broj: dobiju se na temelju zapažanja ili detekcije plovila ili na temelju radioveze s plovilom (mora se navesti izvor informacija).

4.

Opis plovila (ako je uočeno vizualno): raspoznavajuće oznake, prema potrebi: navesti jesu li ime plovila i luka upisa bili vidljivi ili ne. Zabilježite boju trupa i nadgrađa, broj jarbola, poziciju mosta i duljinu dimnjaka itd.

5.

Tip plovila i opaženi ribolovni alat: npr. plovilo s parangalima, koćarica, brod-tvornica, transportni brod (FAO-ova međunarodna standardna statistička klasifikacija ribarskih plovila).

6.

Aktivnost uočenog ili detektiranog plovila, prema potrebi: izvješće za svaku aktivnost ako je plovilo obavljalo ribolov, postavljalo ribolovni alat, izvlačilo, prekrcavalo, prebacivalo, potezalo, provozilo, bilo usidreno ili bilo koje druge aktivnosti (navesti detaljno) uključujući datum, vrijeme, poziciju, smjer i brzinu plovila za svaku aktivnost.

7.

Sredstvo uočavanja ili detekcije prema potrebi: podaci o načinu uočavanja ili detekcije kao što je vizualno, sustavom VMS, radarom, radiom ili drugo (navesti detaljno)

8.

Kontakt s plovilom: navesti je li bilo kontakta (DA/NE) i način komunikacije (radio ili drugo, navesti detaljno).

9.

Podaci o komunikaciji: ukratko navesti svaku komunikaciju s plovilom te navesti ime, državljanstvo i funkciju koju je (su) navela (navele) osoba (osobe) s uočenog/detektiranog plovila s kojima je bio uspostavljen kontakt.

10.

Dokaz o uočavanju ili detekciji: navesti je li uočavanje ili detekcija zabilježeno fotografijom, videozapisom, audiozapisom ili izvješćem u pisanom obliku.

11.

Napomene: navesti sve druge napomene.

12.

Dodaci: prema potrebi, priložiti fotografiju ili nacrt plovila (nacrtati profil plovila i označiti bilo koje prepoznatljive strukture, profil, jarbole i oznake koje bi se mogle upotrijebiti za identifikaciju).

Detaljne upute koje se upotrebljavaju za popunjavanje izvješća dostupne su na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

Pravila za elektroničku razmjenu izvješća o nadzoru:

Za elektroničku razmjenu izvješća o nadzoru, XML definicija sustava dostupna je na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo. I provedbeni dokumenti koji se upotrebljavaju za razmjenu dostupni su na tom web-mjestu.”


PRILOG VI.

„PRILOG XXVI.

OBRAZAC IZVJEŠĆA PROMATRAČA ZADUŽENOG ZA NADZOR

PODACI O PROMATRAČU

Ime

 

Imenovan od strane (nadležno tijelo)

 

Poslan od strane (poslodavac)

 

Datum početka

 

Datum završetka

 


PODACI O RIBARSKOM PLOVILU

Vrsta

 

Država zastave

 

Ime

 

Broj iz registra flote Zajednice

 

Vanjske identifikacijske oznake

 

IRCS

 

Broj IMO

 

Snaga porivnog motora

 

Duljina preko svega

 


VRSTE RIBOLOVNIH ALATA NA PLOVILU

1.

 

2.

 

3.

 


UOČENI ALAT KORIŠTEN TIJEKOM IZLASKA U RIBOLOV

1.

 

2.

 

3.

 


PODACI O RIBOLOVNIM OPERACIJAMA

Referentni broj ribolovne operacije (prema potrebi)

 

Datum

 

Vrsta korištenog ribolovnog alata

 

Dimenzije

 

Veličina oka mrežnog oka

 

Dodaci

 

Vrijeme početka operacije

Vrijeme završetka operacije

 

Pozicija na početku operacije

 

Dubina na početku operacije

 

Dubina na završetku operacije

 

Pozicija na završetku operacije

 


ULOVI

Vrsta

Zadržano

Odbačeno

Procijenjene količine svake vrste u kg ekvivalenta žive mase

Najmanja referentna veličina za očuvanje

 

 

 

Ispod najmanje referentne veličine za očuvanje

 

 

 

Procijenjene količine ciljanih vrsta u kg ekvivalenta žive mase

Najmanja referentna veličina za očuvanje

 

 

 

Ispod najmanje referentne veličine za očuvanje

 

 

 

Procijenjene količine ciljanih vrsta u kg ekvivalenta žive mase

Najmanja referentna veličina za očuvanje

 

 

 

Ispod najmanje referentne veličine za očuvanje

 

 

 

Procijenjena ukupna masa ulova u kg ekvivalenta žive mase

Najmanja referentna veličina za očuvanje

 

 

 

Ispod najmanje referentne veličine za očuvanje

 

 

 

UOČENE NESUKLADNOSTI
SAŽETAK NA KRAJU IZLASKA U RIBOLOV

POTPIS PROMATRAČA

DATUM”


PRILOG VII.

„PRILOG XXVII.

IZVJEŠĆA O INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

OSNOVNI PODACI POTREBNI ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA O INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

Upute za ispunjavanje izvješća o nadzoru:

Dostaviti što je moguće opsežnije informacije. Informacije se unose prema potrebi i raspoloživosti. Detaljne upute koje se upotrebljavaju za popunjavanje izvješća dostupne su na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

Pravila za elektroničku razmjenu izvješća o inspekcijskom pregledu:

Za elektroničku razmjenu izvješća o inspekcijskom pregledu, XML definicija sustava dostupna je na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo. I provedbeni dokumenti koji se upotrebljavaju za razmjenu dostupni su na tom web-mjestu.

MODUL 1.: INSPEKCIJSKI PREGLED RIBARSKOG PLOVILA NA MORU

1.

Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu  (1)

2.

Država članica i inspekcijsko tijelo  (1)

3.

Inspekcijsko plovilo (zastava, ime i vanjski registracijski broj) (1)

4.

Međunarodni pozivni znak (1)

5.

Datum inspekcijskog pregleda (početak) (1)

6.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak) (1)

7.

Datum inspekcijskog pregleda (završetak) (1)

8.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak) (1)

9.

Pozicija inspekcijskog plovila (širina, dužina) (1)

10.

Lokacija inspekcijskog plovila (detaljno ribolovno područje) (1)

11.

Glavni inspektor (1)

12.

Državljanstvo

13.

Inspektor br. 2. (1)

14.

Državljanstvo

15.

Podaci o ribarskom plovilu koje je predmet inspekcijskog pregleda (ime, vanjski registracijski broj, zastava)  (1)

16.

Pozicija i lokacija plovila, ako je drukčija od inspekcijskog plovila (širina, dužina, detaljno ribolovno područje) (1)

17.

Tip plovila (1)

18.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (1)

19.

Međunarodni pozivni znak (1)

20.

Broj Međunarodne pomorske organizacije (1)

21.

Broj iz registra flote Zajednice (1)

22.

Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (1)

23.

Podaci o zakupniku (ime, državljanstvo i adresa) (1)

24.

Podaci o agentu (ime, državljanstvo i adresa) (1)

25.

Podaci o zapovjedniku plovila (ime, državljanstvo i adresa) (1)

26.

Radiopoziv prije ukrcavanja

27.

Očevidnik o ribolovu popunjen prije inspekcijskog pregleda

28.

Ljestve za penjanje na plovilo (1)

29.

Identifikacija inspektora

30.

Prekršaji ili zapažanja  (1)

31.

Pregled dokumenata i odobrenja  (1)

32.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (1)

33.

Provjera snage porivnog motora

34.

Podaci o povlastici za ribolov (1)

35.

Podaci o odobrenju za ribolov (1)

36.

VMS u funkciji (1)

37.

Daljinsko elektroničko praćenje u funkciji (1)

38.

Broj (brojevi) lista (listova) iz očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku (1)

39.

Referentna oznaka elektroničkog očevidnika o ribolovu (1)

40.

Referentna oznaka prethodne obavijesti (1)

41.

Svrha obavijesti (1)

42.

Potvrda o skladištu za ribu

43.

Plan slaganja tereta

44.

Tablice za određivanje visine praznog prostora u rashladnim tankovima s morskom vodom

45.

Certifikat za sustave vaganja na plovilu

46.

Članstvo u organizaciji proizvođača

47.

Podaci o zadnjoj luci uplovljavanja (luka, država i datum) (1)

48.

Prekršaji ili zapažanja  (1)

49.

Inspekcijski pregled ulova  (1)

50.

Podaci o ulovu na plovilu (vrste, količine u ekvivalentu žive mase, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (1)

51.

Dopušteno odstupanje za pojedinu vrstu (1)

52.

Odvojeno evidentiranje ribe čije su veličine ispod minimalnih (1)

53.

Odvojeno držanje pridnenih stokova obuhvaćenih višegodišnjim planovima (1)

54.

Odvojeno držanje ribe čije su veličine ispod minimalnih (1)

55.

Kontrolno vaganje, brojanje spremnika/kašeta, tablice za određivanje visine praznog prostora ili uzorkovanje

56.

Podaci o evidentiranju odbačenog ulova (vrste, količine) (1)

57.

Prekršaji ili zapažanja  (1)

58.

Inspekcijski pregled ribolovnog alata  (1)

59.

Podaci o ribolovnom alatu (vrsta) (1)

60.

Podaci o dodatku (dodacima) za mrežu ili uređaju (uređajima) (vrsta) (1)

61.

Podaci o veličini oka mrežnog teka ili dimenziji (1)

62.

Podaci o koncu (vrsta, debljina) (1)

63.

Označavanje ribolovnog alata

64.

Prekršaji ili zapažanja  (1)

65.

Primjedbe inspektora  (1)

66.

Primjedbe zapovjednika plovila  (1)

67.

Poduzeta (poduzete) mjera (mjere)  (1)

68.

Potpis inspektora  (1)

69.

Potpis zapovjednika plovila  (1)

MODUL 2.: INSPEKCIJSKI PREGLED RIBARSKOG PLOVILA KOD PRETOVARA

1.

Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu  (2)

2.

Država članica i inspekcijsko tijelo  (2)

3.

Inspekcijsko plovilo (zastava, ime i vanjski registracijski broj) (2)

4.

Međunarodni pozivni znak (2)

5.

Datum inspekcijskog pregleda (početak) (2)

6.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak) (2)

7.

Datum inspekcijskog pregleda (završetak) (2)

8.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak) (2)

9.

Pozicija inspekcijskog plovila (širina, dužina) (2)

10.

Lokacija inspekcijskog plovila (detaljno ribolovno područje) (2)

11.

Lokacija luke (3)

12.

Određena luka (2)

13.

Glavni inspektor (2)

14.

Državljanstvo

15.

Inspektor br. 2. (2)

16.

Državljanstvo

17.

Podaci o ribarskom plovilu s kojega se obavlja prekrcaj (ime, vanjski registracijski broj, zastava)  (2)

18.

Pozicija i lokacija plovila (širina, dužina, detaljno ribolovno područje) (2)

19.

Tip plovila (2)

20.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (2)

21.

Međunarodni pozivni znak (2)

22.

Broj Međunarodne pomorske organizacije (2)

23.

Broj iz registra flote Zajednice (2)

24.

Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (2)

25.

Podaci o zakupniku (ime, državljanstvo i adresa) (2)

26.

Podaci o agentu (ime, državljanstvo i adresa) (2)

27.

Podaci o zapovjedniku plovila (ime, državljanstvo i adresa) (2)

28.

Provjera sustava VMS prije ukrcaja

29.

Očevidnik o ribolovu popunjen prije prekrcaja (2)

30.

Prekršaji ili zapažanja  (2)

31.

Pregled dokumenata i odobrenja  (2)

32.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (2)

33.

Podaci o povlastici za ribolov (2)

34.

Podaci o odobrenju za ribolov (2)

35.

Podaci o odobrenju za prekrcaj (2)

36.

VMS u funkciji

37.

Broj (brojevi) lista (listova) iz očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku (2)

38.

Referentna oznaka elektroničkog očevidnika o ribolovu (2)

39.

Referentna oznaka prethodne obavijesti (2)

40.

Svrha prethodne obavijesti (uključujući režim NNN) (2)

41.

Podaci o zadnjoj luci uplovljavanja (luka, država i datum) (3)

42.

Prekršaji ili zapažanja  (2)

43.

Inspekcijski pregled ulova  (2)

44.

Podaci o ulovu na plovilu (prije prekrcaja) (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (2)

45.

Dopušteno odstupanje za pojedinu vrstu (2)

46.

Podaci o prekrcanom ulovu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (2)

47.

Prekršaji ili zapažanja  (2)

48.

Podaci o ribarskom plovilu na koje je obavljen prekrcaj (ime, vanjski registracijski broj, zastava)  (2)

49.

Pozicija i lokacija plovila (širina, dužina, detaljno ribolovno područje) (2)

50.

Tip plovila (2)

51.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (2)

52.

Međunarodni pozivni znak (2)

53.

Broj Međunarodne pomorske organizacije (2)

54.

Broj iz registra flote Zajednice (2)

55.

Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (2)

56.

Podaci o zakupniku (ime, državljanstvo i adresa) (2)

57.

Podaci o agentu (ime, državljanstvo i adresa) (2)

58.

Podaci o zapovjedniku plovila (ime, državljanstvo i adresa) (2)

59.

Provjera sustava VMS prije ukrcaja

60.

Očevidnik o ribolovu popunjen prije prekrcaja (2)

61.

Prekršaji ili zapažanja  (2)

62.

Pregled dokumenata i odobrenja  (2)

63.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (2)

64.

Podaci o povlastici za ribolov (2)

65.

VMS u funkciji

66.

Broj (brojevi) lista (listova) iz očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku (2)

67.

Referentna oznaka elektroničkog očevidnika o ribolovu (2)

68.

Referentna oznaka prethodne obavijesti (2)

69.

Svrha prethodne obavijesti (2)

70.

Podaci o zadnjoj luci uplovljavanja (luka, država i datum) (3)

71.

Prekršaji ili zapažanja  (2)

72.

Inspekcijski pregled ulova  (2)

73.

Podaci o ulovu na plovilu (prije prekrcaja) (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (2)

74.

Podaci o primljenom ulovu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (2)

75.

Prekršaji ili zapažanja  (2)

76.

Primjedbe inspektora  (2)

77.

Primjedbe zapovjednika plovila  (2)

78.

Poduzeta (poduzete) mjera (mjere)  (2)

79.

Potpis inspektora  (2)

80.

Potpis zapovjednika plovila  (2)

MODUL 3.: INSPEKCIJSKI PREGLED RIBARSKOG PLOVILA U LUCI ILI PRI ISKRCAJU, A PRIJE PRVE PRODAJE

1.

Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu  (4)

2.

Država članica i inspekcijsko tijelo  (4)  (5)

3.

Datum inspekcijskog pregleda (početak inspekcijskog pregleda) (4)  (5)

4.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak inspekcijskog pregleda) (4)  (5)

5.

Datum inspekcijskog pregleda (završetak inspekcijskog pregleda) (4)  (5)

6.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak inspekcijskog pregleda) (4)  (5)

7.

Lokacija luke (4)  (5)

8.

Određena luka (4)  (5)

9.

Glavni inspektor (4)

10.

Državljanstvo

11.

Inspektor br. 2. (4)

12.

Državljanstvo

13.

Podaci o ribarskom plovilu koje je predmet inspekcijskog pregleda (ime, vanjski registracijski broj, zastava)  (4)  (5)

14.

Tip plovila (4)  (5)

15.

Identifikacijski broj potvrde o registraciji (4)  (5)

16.

Međunarodni pozivni znak (4)  (5)

17.

Broj Međunarodne pomorske organizacije (4)  (5)

18.

Broj iz registra flote Zajednice (4)

19.

Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (4)  (5)

20.

Podaci o stvarnom vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (4)  (5)

21.

Podaci o zakupniku (ime, državljanstvo i adresa) (4)

22.

Podaci o agentu (ime, državljanstvo i adresa) (4)

23.

Podaci o zapovjedniku plovila (ime, državljanstvo i adresa) (4)

24.

Provjera sustava VMS prije uplovljavanja u luku (4)  (5)

25.

Očevidnik o ribolovu popunjen prije dolaska

26.

Identifikacija inspektora

27.

Prekršaji ili zapažanja  (4)  (5)

28.

Pregled dokumenata i odobrenja  (4)  (5)

29.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (4)

30.

Podaci o povlastici za ribolov (4)  (5)

31.

Podaci o odobrenju za ribolov (4)  (5)

32.

Podaci o luci pristupa i dozvoli za iskrcaj (4)  (5)

33.

Broj (brojevi) lista (listova) iz očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku (4)

34.

Referentna oznaka elektroničkog očevidnika o ribolovu (4)

35.

Referentna oznaka prethodne obavijesti (4)  (5)

36.

Svrha prethodne obavijesti (uključujući režim NNN) (4)  (5)

37.

Potvrda o skladištu za ribu

38.

Plan slaganja tereta

39.

Tablice za određivanje visine praznog prostora u rashladnim tankovima s morskom vodom

40.

Certifikat za sustave vaganja na plovilu

41.

Članstvo u organizaciji proizvođača

42.

Podaci o zadnjoj luci uplovljavanja (datum, država i luka) (4)  (5)

43.

Prekršaji ili zapažanja  (4)  (5)

44.

Inspekcijski pregled ulova  (4)  (5)

45.

Podaci o ulovu na plovilu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (4)  (5)

46.

Dopušteno odstupanje za pojedinu vrstu (4)

47.

Odvojeno evidentiranje ribe čije su veličine ispod minimalnih (4)

48.

Podaci o istovarenom ulovu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (4)  (5)

49.

Provjerena najmanja referentna veličina za očuvanje (4)

50.

Označivanje

51.

Kontrolno vaganje, brojanje spremnika/kašeta ili kontrolno uzorkovanje pri istovaru

52.

Brodsko skladište pregledano nakon istovara

53.

Ulov izvagan pri iskrcaju

54.

Prekršaji ili zapažanja  (4)  (5)

55.

Podaci o prekrcaju za ulove primljene s drugih ribarskih plovila  (4)  (5)

56.

Podaci o ribarskom plovilu s kojega se obavlja prekrcaj (ime, vanjski registracijski broj, međunarodni pozivni znak, broj Međunarodne pomorske organizacije, broj iz registra flote Zajednice, zastava) (4)  (5)

57.

Podaci o prekrcajnoj deklaraciji (4)  (5)

58.

Podaci o prekrcanom ulovu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (4)  (5)

59.

Ostala dokumentacija o ulovu (potvrde o ulovu) (4)  (5)

60.

Prekršaji ili zapažanja  (4)  (5)

61.

Inspekcijski pregled ribolovnog alata  (4)  (5)

62.

Podaci o ribolovnom alatu (tip) (4)  (5)

63.

Podaci o dodatku (dodacima) za mrežu ili uređaju (uređajima) (4)  (5)

64.

Podaci o veličini oka mrežnog tega ili dimenziji (4)  (5)

65.

Podaci o koncu (vrsta, debljina) (4)  (5)

66.

Označavanje ribolovnog alata

67.

Prekršaji ili zapažanja  (4)  (5)

68.

Stanje što se tiče zona RFMO u kojima je obavljen ribolov ili aktivnosti povezane s ribolovom (uključujući i uvrštenost na bilo koji popis ribarskih plovila koja obavljaju nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov (NNN)  (4)  (5)

69.

Primjedbe inspektora  (4)

70.

Primjedbe zapovjednika plovila  (4)  (5)

71.

Poduzeta (poduzete) mjera (mjere)  (4)

72.

Potpis inspektora  (4)  (5)

73.

Potpis zapovjednika plovila  (4)  (5)

MODUL 4.: INSPEKCIJSKI PREGLED NA TRŽNICI/U OBJEKTU

1.

Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu  (6)

2.

Država članica i inspekcijsko tijelo  (6)

3.

Datum inspekcijskog pregleda (početak inspekcijskog pregleda) (6)

4.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak inspekcijskog pregleda) (6)

5.

Datum inspekcijskog pregleda (završetak inspekcijskog pregleda) (6)

6.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak inspekcijskog pregleda) (6)

7.

Lokacija luke (6)

8.

Glavni inspektor (6)

9.

Državljanstvo

10.

Inspektor br. 2. (6)

11.

Državljanstvo

12.

Identifikacija inspektora

13.

Podaci o inspekcijskom pregledu na tržnici ili u objektu (ime i adresa)  (6)

14.

Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (6)

15.

Podaci o zastupniku vlasnika (ime, državljanstvo i adresa) (6)

16.

Podaci o pregledanim proizvodima ribarstva (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova, identifikacija plovila s kojeg potječe ulov)  (6)

17.

Registrirani kupac, aukcijski centar ili druga tijela ili osobe koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva (ime, državljanstvo i adresa) (6)

18.

Provjerena najmanja referentna veličina za očuvanje (6)

19.

Označivanje zbog sljedivosti (6)

20.

Zajednički standardi stavljanja proizvoda na tržište (6)

21.

Kategorije veličine

22.

Kategorije svježine

23.

Pregledani proizvodi ribarstva koji podliježu mehanizmu skladištenja

24.

Proizvodi ribarstva izvagani prije prodaje

25.

Sustavi vaganja umjereni i zapečaćeni

26.

Prekršaji ili zapažanja  (6)

27.

Pregled dokumenata povezanih s pregledanim proizvodima ribarstva  (6)

28.

Podaci o iskrcajnim deklaracijama

29.

Podaci o potvrdama o preuzimanju

30.

Podaci o prijevoznom dokumentu

31.

Podaci o računima dobavljača i prodajnim listovima

32.

Podaci o potvrdi o ulovu (ribolov NNN)

33.

Podaci o uvozniku (ime, državljanstvo i adresa) (6)

34.

Prekršaji ili zapažanja  (6)

35.

Primjedbe inspektora  (6)

36.

Primjedbe korisnika plovila  (6)

37.

Poduzeta (poduzete) mjera (mjere)  (6)

38.

Potpis inspektora  (6)

39.

Potpis korisnika plovila  (6)

MODUL 5.: INSPEKCIJSKI PREGLED PRIJEVOZNOG SREDSTVA

1.

Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu  (7)

2.

Država članica i inspekcijsko tijelo (*)

3.

Datum inspekcijskog pregleda (početak) (*)

4.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak) (*)

5.

Datum inspekcijskog pregleda (završetak) (*)

6.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak) (*)

7.

Lokacija inspekcijskog pregleda (adresa) (*)

8.

Glavni inspektor (*)

9.

Državljanstvo

10.

Inspektor br. 2. (*)

11.

Državljanstvo

12.

Identifikacija inspektora

13.

Podaci o vozilu koje je predmet inspekcijskog pregleda (vrsta i državljanstvo) (*)

14.

Identifikacija vučnog vozila (broj registracijske pločice) (*)

15.

Identifikacija prikolice (broj registracijske pločice) (*)

16.

Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (*)

17.

Podaci o vozaču (ime, državljanstvo i adresa) (*)

18.

Pregled dokumenata povezanih s proizvodima ribarstva (*)

19.

Proizvodi ribarstva izvagani prije prijevoza (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova, identifikacija plovila s kojeg potječe ulov) (*)

20.

Odredište vozila (*)

21.

Podaci o prijevoznom dokumentu

22.

Elektronički prijenos prijevoznog dokumenta državi članici koja je država zastave

23.

Očevidnik o ribolovu plovila s kojeg potječe ulov, koji je priložen uz prijevozni dokument

24.

Elektronički prijenos očevidnika o ribolovu plovila s kojeg potječe ulov državi članici koja je država zastave

25.

Ostali dokumenti o ulovu priloženi uz prijevozni dokument (potvrda o ulovu)

26.

Prijevozni dokument koji je prije dolaska primila država članica koja vrši iskrcaj ili stavljanje proizvoda na tržište

27.

Podaci o iskrcajnim deklaracijama

28.

Podaci o potvrdama o preuzimanju

29.

Unakrsna provjera preuzimanja s iskrcajnom deklaracijom

30.

Podaci o prodajnom listu ili računima

31.

Označivanje zbog sljedivosti

32.

Vaganje uzorka kašeta/spremnika

33.

Sustavi vaganja umjereni i zapečaćeni

34.

Evidencija o vaganju

35.

Vozilo ili spremnik zapečaćen

36.

Podaci o plombi navedeni u prijevoznom dokumentu

37.

Inspekcijsko tijelo koje je stavilo plombe (*)

38.

Stanje plombi *

39.

Prekršaji ili zapažanja (*)

40.

Proizvodi ribarstva koji se prevoze prije vaganja (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova, identifikacija plovila s kojeg potječe ulov) (*)

41.

Odredište vozila (*)

42.

Podaci o prijevoznom dokumentu

43.

Elektronički prijenos prijevoznog dokumenta državi članici koja je država zastave

44.

Očevidnik o ribolovu plovila s kojeg potječe ulov, koji je priložen uz prijevozni dokument

45.

Elektronički prijenos očevidnika o ribolovu plovila s kojeg potječe ulov državi članici koja je država zastave

46.

Prijevozni dokument koji je prije dolaska primila država članica koja vrši iskrcaj ili stavljanje proizvoda na tržište

47.

Podaci o iskrcajnim deklaracijama

48.

Vaganje proizvoda ribarstva po dolasku na odredište prate nadležna tijela države članice

49.

Registrirani kupac, aukcijski centar ili druga tijela ili osobe koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva (ime, državljanstvo i adresa) (*)

50.

Vozilo ili spremnik zapečaćen

51.

Podaci o plombi navedeni u prijevoznom dokumentu

52.

Inspekcijsko tijelo koje je stavilo plombe (*)

53.

Stanje plombi (*)

54.

Prekršaji ili zapažanja (*)

55.

Primjedbe inspektora (*)

56.

Primjedbe prijevoznika (*)

57.

Poduzeta (poduzete) mjera (mjere) (*)

58.

Potpis inspektora (*)

59.

Potpis prijevoznika (*)


(1)  Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe

(2)  Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe

(3)  Dodatni podaci u slučaju nadzora države luke

(4)  Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe

(5)  Dodatni podaci u slučaju nadzora države luke

(6)  Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe

(7)  Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe”


PRILOG VIII.

„PRILOG XXX.

KAZNENI BODOVI KOJI SE DODJELJUJU ZA TEŠKE PREKRŠAJE

Br.

Teški prekršaj

Bodovi

1

Neispunjavanje obveze bilježenja i dostavljanja podataka o ulovu i podataka povezanih s ulovom, između ostalih i podataka koji se moraju prenositi putem sustava za satelitsko praćenje plovila

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

3

2

Upotreba zabranjenog ribolovnog alata ili alata koji ne ispunjava zahtjeve propisane zakonodavstvom Unije

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

4

3

Krivotvorenje ili sakrivanje oznaka, identiteta ili registracije

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

5

4

Prikrivanje, nedopušteno mijenjanje ili uništavanje dokaza povezanih s istragom

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (g) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

5

5

Ukrcaj, prekrcaj ili iskrcaj riba čije su veličine ispod minimalnih veličina propisanih važećim zakonodavstvom ili neispunjavanje obveza iskrcaja riba čije su veličine ispod minimalnih veličina

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom i. Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

5

6

Obavljanje ribolovnih aktivnosti na području regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu na način koji nije u skladu s mjerama za očuvanje i gospodarenje resursima koje je donijela ta organizacija ili na način kojim krši te mjere

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (k) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

5

7

Obavljanje ribolova bez važeće povlastice, odobrenja ili dozvole za ribolov koju je izdala država zastave ili odgovarajuća obalna država

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

8

Obavljanje ribolova na području zabrane ribolova ili u razdoblju zabrane ribolova, bez kvote ili nakon iscrpljenja kvote, ili na nedopuštenim dubinama

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

6

9

Ciljani ribolov stoka za koji je na snazi moratorij ili zabrana ribolova

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

10

Sprečavanje službenih osoba u obavljanju njihovih dužnosti pri provjeravanju sukladnosti s važećim mjerama očuvanja i gospodarenja resursima ili sprečavanje promatrača u obavljanju njihovih dužnosti pri promatranju poštovanja važećih pravila Unije

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (h) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

11

Prekrcavanje ulova na ribarska plovila za koja je utvrđeno da se bave ribolovom NNN u smislu Uredbe (EZ) br. 1005/2008, posebno ona koja su uvrštena na Unijin popis plovila NNN ili na popis plovila NNN regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu, sudjelovanje u zajedničkim ribolovnim operacijama s takvim plovilima, pomaganjem takvim plovilima ili opskrbljivanje takvih plovila

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (j) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

12

Upotreba ribarskog plovila koje nema državnu pripadnost i koje je, stoga, prema međunarodnom pravu plovilo bez državne pripadnosti

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (l) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7”