29.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1940

оd 28. listopada 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina sklerocija glavice raži na određenim neprerađenim žitaricama te odredaba o praćenju i izvješćivanju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2) utvrđuju se najveće dopuštene količine određenih kontaminanata u hrani.

(2)

Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu („CONTAM”) Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) donio je mišljenje o alkaloidima glavice raži u hrani i hrani za životinje (3). Odbor CONTAM utvrdio je akutnu referentnu dozu skupine od 1 μg/kg tjelesne težine i prihvatljivi dnevni unos skupine od 0,6 μg/kg tjelesne težine.

(3)

Prisutnost alkaloida glavice raži u zrnju žitarica do određene je mjere povezana s prisutnošću sklerocija glavice raži u zrnju žitarica. Taj odnos nije apsolutan jer alkaloidi glavice raži mogu biti prisutni i u prašini iz sklerocija glavice raži koja se adsorbira u zrnje žitarica. Stoga je važno utvrditi najveće dopuštene količine sklerocija glavice raži kao prvi korak te prikupljati dodatne podatke o prisutnosti alkaloida glavice raži u žitaricama i proizvodima od žitarica. Međutim potvrđuje se da sukladnost s najvećom dopuštenom količinom sklerocija glavice raži ne jamči nužno sigurnost hrane u pogledu prisutnosti alkaloida glavice raži. Stoga bi nadležna tijela mogla poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s člankom 14. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (4) kako bi se uvela ograničenja u pogledu stavljanja hrane na tržište ili kako bi se zahtijevalo povlačenje takve hrane s tržišta ako se ustanovi da hrana nije sigurna zbog razine alkaloida glavice raži unatoč sukladnosti s najvećom dopuštenom količinom sklerocija glavice raži.

(4)

Potrebno je utvrditi na koji bi se stadij u postupku stavljanja na tržište trebale primjenjivati najveće dopuštene količine sklerocija glavice raži jer se postupcima čišćenja i razvrstavanja može smanjiti njegova prisutnost. Primjereno je najveće dopuštene količine sklerocija glavice raži primjenjivati na zrnje žitarica u istom stadiju u postupku stavljanja na tržište kao i kad je riječ o drugim mikotoksinima.

(5)

Na temelju iskustva s primjenom Uredbe (EZ) br. 1881/2006 primjereno je pojasniti termin „prvi stupanj prerade”, posebno u pogledu sustava integrirane proizvodnje i prerade te u pogledu ljuštenja.

(6)

Važno je prikupiti podatke o prisutnosti alkaloida glavice raži u žitaricama i proizvodima od žitarica kako bi se ustanovilo kakav je odnos između prisutnosti alkaloida glavice raži i prisutnosti sklerocija glavice raži. O rezultatima u pogledu alkaloida glavice raži trebalo bi izvijestiti do 30. rujna 2016. kako bi se omogućilo utvrđivanje primjerenih i ostvarivih najvećih dopuštenih količina alkaloida glavice raži, čime bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi.

(7)

Iako je važno nastaviti primjenjivati preventivne mjere u cilju izbjegavanja i smanjenja kontaminacije okratoksinom A, nije potrebno svake godine izvješćivati o rezultatima, ishodu istraga i napretku u primjeni preventivnih mjera. Primjereno je ažurirati odredbe o praćenju i izvješćivanju kako su utvrđene u članku 9. Uredbe (EZ) br. 1881/2006.

(8)

Uredbu (EZ) br. 1881/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1881/2006 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Praćenje i izvješćivanje

1.   Države članice prate razine nitrata u povrću koje može sadržavati znatne količine, a posebno u zelenom lisnatom povrću, i redovito dostavljaju rezultate EFSA-i.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju sažetak rezultata u pogledu aflatoksinâ koji su dobiveni u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 884/2014 (5), a EFSA-u izvješćuju o podacima o pojedinačnim pojavama.

3.   Države članice i stručne organizacije dionika svake godine Komisiji dostavljaju rezultate provedenih istraživanja i podatke o napretku u pogledu primjene preventivnih mjera za izbjegavanje kontaminacije deoksinivalenolom, zearalenonom, fumonizinom B1 i B2 te toksinima T-2 i HT-2. Komisija te rezultate stavlja na raspolaganje državama članicama. O povezanim podacima o pojavi izvješćuje se EFSA-u.

4.   Državama članicama i stručnim organizacijama dionika preporučuje se da prate prisutnost alkaloida glavice raži u žitaricama i proizvodima od žitarica.

Državama članicama i stručnim organizacijama dionika preporučuje se da o svojim rezultatima u pogledu alkaloida glavice raži izvijeste EFSA-u do 30. rujna 2016. Ti rezultati uključuju podatke o pojavi i konkretne informacije o odnosu između prisutnosti sklerocija glavice raži i razine pojedinačnih alkaloida glavice raži.

Komisija te rezultate stavlja na raspolaganje državama članicama.

5.   Države članice i stručne organizacije dionika mogu izvijestiti EFSA-u o podacima o pojavi koje prikupe za kontaminante koji nisu navedeni u stavcima 1. do 4.

6.   Podaci o pojavnosti EFSA-i se dostavljaju u formatu za podnošenje podataka EFSA-e u skladu sa zahtjevima iz Smjernica EFSA-e za standardni opis uzorka (SSD) za hranu i hranu za životinje (6) te njezinim dodatnim posebnim zahtjevima za izvješćivanje za posebne kontaminante. Stručne organizacije dionika podatke o pojavi EFSA-i mogu, ako je to prikladno, dostaviti u pojednostavnjenom formatu za podnošenje podataka, koji definira EFSA.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EZ) br. 884/2014 od 13. kolovoza 2014. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1152/2009 (SL L 242, 14.8.2014., str. 4.)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm”"

2.

Prilog se izmjenjuje u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(3)  Znanstveni odbor EFSA-e za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM); Znanstveno mišljenje o alkaloidima glavice raži u hrani i hrani za životinje. EFSA Journal 2012.;10(7):2798. (158 str.) doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Dostupno na internetu: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).


PRILOG

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

U odjeljku 2. dodaje se sljedeći unos 2.9.:

„2.9.

Sklerocij glavice raži i alkaloidi glavice raži

 

2.9.1.

Sklerocij glavice raži

 

2.9.1.1.

Neprerađene žitarice (18), osim kukuruza i riže

0,5 g/kg (1)

2.9.2.

Alkaloidi glavice raži (2)

 

2.9.2.1.

Neprerađene žitarice (18), osim kukuruza i riže

 (3)

2.9.2.2.

Proizvodi od meljave žitarica, osim od meljave kukuruza i riže

 (3)

2.9.2.3.

Kruh (uključujući male pekarske proizvode), kolači, keksi, snack proizvodi od žitarica, žitarice za doručak i tjestenina

 (3)

2.9.2.4.

Hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu

 (3)

2.

Bilješka 18. zamjenjuje se sljedećom:

„(18)

Najveća dopuštena količina primjenjuje se na neprerađene žitarice koje se stavljaju na tržište za prvi stupanj prerade.

‚Prvi stupanj prerade’ znači svaka fizikalna ili toplinska obrada zrna ili na zrnu, osim sušenja. Postupci čišćenja, uključujući ljuštenje, sortiranja i sušenja ne smatraju se ‚prvim stupnjem prerade’ ako cijelo zrno ostane netaknuto nakon čišćenja i sortiranja.

Ljuštenje je čišćenje žitarica snažnim četkanjem i/ili ribanjem.

Ako se ljuštenje primjenjuje u prisutnosti sklerocija glavice raži, žitarice se prije ljuštenja moraju podvrgnuti prvom koraku čišćenja. Nakon ljuštenja, koje se provodi uz usisivač prašine, provodi se razvrstavanje po bojama prije meljave.

Sustavi integrirane proizvodnje i prerade označuju sustave u kojima su sve dolazne serije žitarica očišćene, razvrstane i obrađene u istom pogonu. U takvim sustavima integrirane proizvodnje i prerade najveća dopuštena količina primjenjuje se na neprerađene žitarice nakon čišćenja i razvrstavanja, ali prije prvog stupnja prerade.

Subjekti u poslovanju s hranom osiguravaju sukladnost svojim postupkom u okviru HACCP-a, pri čemu se utvrđuje i provodi učinkovit postupak praćenja na toj kritičnoj kontrolnoj točki.”


(1)  Uzorkovanje se provodi u skladu s točkom B Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 401/2006 (SL L 70, 9.3.2006., str. 12.).

Analiza se provodi mikroskopskim pregledom.

(2)  Zbroj 12 alkaloida glavice raži: ergokristin/ergokristinin; ergotamin/ergotaminin; ergokriptin/ergokriptinin; ergometrin/ergometrinin; ergozin/ergozinin; ergokornin/ergokorninin.

(3)  Prikladne i ostvarive najveće dopuštene količine kojima bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi razmotrit će se za te relevantne kategorije hrane do 1. srpnja 2017.”