28.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 282/11


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1933

оd 27. listopada 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina policikličkih aromatskih ugljikovodika u vlaknima kakaa, čipsu od banane, dodacima prehrani, sušenom začinskom bilju i sušenim začinima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2) utvrđuju se najveće dopuštene količine određenih kontaminanata u hrani.

(2)

U skladu s navedenom Uredbom najveće dopuštene količine policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH-ovi) moraju biti sigurne i na najnižoj razini koja je razumno ostvariva na temelju dobre proizvođačke prakse, prakse sušenja i poljoprivredne/ribarstvene prakse.

(3)

Vlakna kakaa specifičan su proizvod od kakaa proizveden iz ljuske zrna kakaa koji sadržava veće količine PAH-ova od proizvoda od kakaa proizvedenih od zdrobljenih zrna kakaa. Vlakna kakaa i od njih dobiveni proizvodi jesu poluproizvodi u prehrambenom lancu i upotrebljavaju se kao sastojak u pripremi niskokalorične hrane bogate vlaknima. Primjereno je utvrditi posebne razine PAH-ova za vlakna kakaa i proizvode dobivene od njih. Budući da ti proizvodi imaju nizak sadržaj masti, primjereno je utvrditi najveće dopuštene količine na temelju mokre težine.

(4)

Čips od banane upotrebljava se u žitaricama za doručak i slasticama te se jede kao grickalica. U čipsu od banane nedavno su utvrđene visoke razine PAH-ova. Ti nalazi povezani su s prženjem čipsa od banane u kokosovu ulju. Stoga je primjereno utvrditi najveće dopuštene količine PAH-ova za čips od banane. Kao prvi korak, zbog nedovoljno podataka o pojavi, te najveće dopuštene količine odgovaraju najvećim dopuštenim količinama za kokosovo ulje namijenjeno za izravnu prehranu ljudi ili za upotrebu kao sastojak hrane. Najveće dopuštene količine trebalo bi preispitati u roku od dvije godine, uzimajući u obzir dostupne podatke o pojavi.

(5)

Visoke razine PAH-ova utvrđene su u određenim dodacima prehrani koji sadržavaju botaničke sastojke ili su od njih dobiveni. Prisutnost visokih razina u tim dodacima prehrani povezana je s lošim praksama sušenja koje se primjenjuju na te botaničke sastojke. Te visoke razine mogu se izbjeći primjenom dobrih praksi. Stoga je u tim proizvodima primjereno utvrditi najveće dopuštene količine za PAH-ove koje su ostvarive primjenom dobrih praksi sušenja i kojima se osigurava visoka razina zaštite zdravlja ljudi.

(6)

Osim toga, utvrđeno je da dodaci prehrani koji sadržavaju propolis, matičnu mliječ i spirulinu, ili su od njih dobiveni, u određenim slučajevima sadržavaju visoke razine PAH-ova koje su povezane s primjenom loših praksi. S obzirom na to da se niže razine mogu postići primjenom dobrih praksi, primjereno je utvrditi najveće dopuštene količine za PAH-ove u tim proizvodima.

(7)

Visoke razine PAH-ova utvrđene su i u sušenom začinskom bilju i sušenim začinima koji se također povezuju s primjenom loše prakse sušenja. Stoga je primjereno utvrditi najveće dopuštene količine za PAH-ove u sušenom začinskom bilju i sušenim začinima. Tradicionalno dimljenje i metode prerade koji se primjenjuju na dimljenu papriku i kardamom imaju za posljedicu visoke razine PAH-ova. S obzirom na to da je potrošnja tih začina niska te kako bi se omogućilo da ti dimljeni proizvodi ostanu na tržištu, primjereno je izuzeti te začine od najvećih dopuštenih količina.

(8)

Trebalo bi osigurati razuman rok kako bi se državama članicama i subjektima u poslovanju s hranom omogućila prilagodba novim zahtjevima iz ove Uredbe.

(9)

Uredbu (EZ) br. 1881/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Hrana iz Priloga ovoj Uredbi, uz iznimku hrane navedene u točki 6.1.11., koja je zakonito stavljena na tržište prije 1. travnja 2016. može ostati na tržištu nakon tog datuma do isteka najkraćeg roka trajanja ili roka uporabe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. travnja 2016., uz iznimku hrane navedene u točki 6.1.11., za koju se najveća dopuštena količina primjenjuje od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).


PRILOG

Odjeljak 6.: „Policiklički aromatski ugljikovodici” Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Točka 6.1.2. zamjenjuje se sljedećom:

„6.1.2.

Zrna kakaa i od njih dobiveni proizvodi, osim proizvoda iz točke 6.1.11.

5,0 μg/kg masti od 1.4.2013.

35,0 μg/kg masti od 1.4.2013. do 31.3.2015.

30,0 μg/kg masti od 1.4.2015.”

2.

Dodaju se sljedeće točke 6.1.11., 6.1.12., 6.1.13., 6.1.14. i 6.1.15.:

„6.1.11.

Vlakna kakaa i od njih dobiveni proizvodi namijenjeni za upotrebu kao sastojak hrane

3,0

15,0

6.1.12.

Čips od banane

2,0

20,0

6.1.13.

Dodaci prehrani koji sadržavaju botaničke sastojke i njihove pripravke (39) (1)  (2)

Dodaci prehrani koji sadržavaju propolis, matičnu mliječ, spirulinu ili njihove pripravke (39)

10,0

50,0

6.1.14.

Sušeno začinsko bilje

10,0

50,0

6.1.15.

Sušeni začini, osim kardamona i sušenog Capsicum spp.

10,0

50,0


(1)  Botanički pripravci su pripravci dobiveni od botaničkih tvari (npr. čitave biljke, dijelovi biljaka, razlomljene ili posječene biljke) raznim postupcima (npr. prešanje, tiještenje, ekstrakcija, frakcioniranje, destilacija, koncentriranje, sušenje i fermentacija). Ovom definicijom obuhvaćene su usitnjene biljke ili biljke u prahu, dijelovi biljaka, alge, gljive, lišajevi, tinkture, ekstrakti, eterična ulja (osim biljnih ulja iz točke 6.1.1.), istisnuti sokovi i prerađeni eksudati.

(2)  Najveća dopuštena količina ne primjenjuje se na dodatke prehrani koji sadržavaju biljna ulja. Biljna ulja koja se upotrebljavaju kao sastojak u dodacima prehrani trebala bi biti u skladu s najvećom dopuštenom količinom iz točke 6.1.1.”