16.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 271/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1850

оd 13. listopada 2015.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o trgovini proizvodima od tuljana (1), a posebno njezin članak 3. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1007/2009 pod određenim se uvjetima dopušta stavljanje na tržište proizvoda od tuljana koje su ulovile inuitske i druge autohtone zajednice. Njome se dopušta i stavljanje na tržište proizvoda od tuljana ako je uvoz proizvoda od tuljana povremene naravi i ako su uvezeni proizvodi isključivo roba za osobnu uporabu putnika i njihovih obitelji.

(2)

Uredbom Komisije (EU) br. 737/2010 (2) utvrđena su detaljna pravila za stavljanje na tržište proizvoda od tuljana u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1007/2009.

(3)

Uredbom (EU) 2015/1775 Europskog parlamenta i Vijeća (3) izmijenjen je članak 3. Uredbe (EZ) br. 1007/2009 te je stavljena izvan snage Uredba (EU) br. 737/2010 s učinkom od dana primjene ove Uredbe. Stoga je potrebno utvrditi mjere za provedbu članka 3. Uredbe (EZ) br. 1007/2009, kako je izmijenjen.

(4)

Primjereno je predvidjeti da subjekti koji zadovoljavaju određene zahtjeve budu uvršteni na popis priznatih tijela koja izdaju potvrde o sukladnosti s uvjetima za stavljanje na tržište proizvoda od tuljana.

(5)

Radi lakšeg upravljanja potvrdama i njihove verifikacije trebalo bi odrediti obrasce potvrda i njihovih kopija.

(6)

Trebalo bi odrediti postupke za kontrolu potvrda. Ti postupci trebali bi biti što jednostavniji i praktičniji te ne bi smjeli ugroziti vjerodostojnost i dosljednost sustava kontrole.

(7)

Radi lakše razmjene podataka nadležnih tijela, Komisije i priznatih tijela trebalo bi dopustiti uporabu elektroničkih sustava.

(8)

Obrada osobnih podataka za potrebe ove Uredbe, a posebno obrada osobnih podataka sadržanih u potvrdama, trebala bi biti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(9)

Budući da se ovom Uredbom utvrđuju detaljna pravila za provedbu članka 3. Uredbe (EZ) br. 1007/2009 kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2015/1775, koja se primjenjuje od 18. listopada 2015., ona bi hitno trebala stupiti na snagu.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (6),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za stavljanje na tržište proizvoda od tuljana i za uvoz proizvoda od tuljana za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1007/2009.

Članak 2.

Osobna uporaba putnika ili njihovih obitelji

1.   Proizvodi od tuljana za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji mogu se uvoziti samo ako je ispunjen neki od sljedećih zahtjeva:

(a)

proizvode od tuljana putnici nose na sebi ili ih prenose ili ih imaju u osobnoj prtljazi;

(b)

proizvodi od tuljana dio su osobne imovine fizičke osobe koja svoje uobičajeno mjesto boravišta iz treće zemlje prenosi u Uniju;

(c)

proizvode od tuljana putnici stječu na lokaciji u trećoj zemlji i kasnije ih uvoze, pod uvjetom da po dolasku na područje Unije ti putnici carinskim tijelima dotične države članice predoče sljedeće dokumente:

i.

pisanu obavijest o uvozu;

ii.

popratni dokument kojim dokazuju da su proizvode stekli u dotičnoj trećoj zemlji.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (c) carinska tijela potvrđuju pisanu obavijest i popratni dokument te ih vraćaju putnicima. Kod uvoza se pisana obavijest i popratni dokument predočuju carinskim tijelima zajedno s carinskom deklaracijom za dotične proizvode.

Članak 3.

Priznata tijela

1.   Subjekt se uvrštava na popis priznatih tijela ako pokaže da ispunjava sljedeće zahtjeve:

(a)

ima pravnu osobnost;

(b)

ima nadležnost za utvrđivanje da su zahtjevi iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1007/2009 ispunjeni;

(c)

ima nadležnost za izdavanje potvrda iz članka 4. stavka 1. i upravljanje njima, kao i za obradu i pohranu evidencije;

(d)

u mogućnosti je izvršavati svoje funkcije na način kojim se izbjegava sukob interesa;

(e)

u mogućnosti je nadzirati usklađenost sa zahtjevima iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1007/2009;

(f)

ima nadležnost da povuče potvrde iz članka 4. stavka 1. ili suspendira njihovu valjanost u slučaju neusklađenosti sa zahtjevima ove Uredbe te da poduzme mjere kako bi o tome izvijestio nadležna i carinska tijela država članica;

(g)

podložan je revizijama koje provodi neovisna treća strana;

(h)

djeluje na nacionalnoj ili regionalnoj razini.

2.   Kako bi ga se uvrstilo na popis iz stavka 1., subjekt Komisiji dostavlja zahtjev kojem prilaže dokumente kojima dokazuje da ispunjava zahtjeve iz stavka 1.

3.   Na kraju svakog ciklusa izvješćivanja priznato tijelo Komisiji dostavlja izvješća o reviziji koja je sastavila neovisna treća strana iz stavka 1. točke (g).

Članak 4.

Potvrde

1.   Ako su zahtjevi za stavljanje na tržište iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1007/2009 ispunjeni, priznato tijelo na zahtjev izdaje potvrdu u skladu s obrascima iz Priloga ovoj Uredbi.

2.   Priznato tijelo potvrdu isporučuje podnositelju zahtjeva i zadržava jedan primjerak koji u svrhu vođenja evidencije čuva tri godine.

3.   Podložno članku 5. stavku 2., kad se proizvod od tuljana stavlja na tržište, s proizvodom od tuljana isporučuje se izvornik potvrde. Podnositelj zahtjeva može zadržati kopiju potvrde.

4.   Upućivanje na broj potvrde unosi se u svaki daljnji račun.

5.   Za proizvod od tuljana s potvrdom izdanom u skladu sa stavkom 1. smatra se da je u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1007/2009.

6.   Prihvaćanje carinske deklaracije za puštanje u slobodan promet proizvoda od tuljana u skladu s člankom 79. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (7) podložno je podnošenju potvrde izdane u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Ne dovodeći u pitanje članak 77. stavak 2. Uredbe (EEZ) br. 2913/92, carinska tijela u svojoj evidenciji zadržavaju primjerak potvrde.

7.   U slučaju sumnje u vjerodostojnost ili točnost potvrde izdane u skladu sa stavkom 1., kao i ako se zahtijeva dodatno mišljenje, carinska tijela i druge službene osobe zadužene za provedbu obraćaju se nadležnom tijelu koje dotična država članica odredi u skladu s člankom 6. Nadležno tijelo s kojim se stupilo u kontakt odlučuje o mjerama koje treba poduzeti.

Članak 5.

Oblik potvrde

1.   Potvrda iz članka 4. stavka 1. izdaje se u papirnatom ili elektroničkom obliku.

2.   U slučaju izdavanja elektroničke potvrde tiskani primjerak potvrde priložen je uz proizvod od tuljana u trenutku stavljanja na tržište.

3.   Uporabom potvrde ne dovode se u pitanje nikakve druge formalnosti u vezi sa stavljanjem na tržište.

4.   Nadležno tijelo određeno u skladu s člankom 6. može zahtijevati da se potvrda prevede na službeni jezik države članice u kojoj se proizvod stavlja na tržište.

Članak 6.

Nadležna tijela

1.   Svaka država članica određuje jedno ili više nadležnih tijela odgovornih za sljedeće zadaće:

(a)

verifikaciju potvrda za uvezene proizvode od tuljana, na zahtjev carinskih tijela u skladu s člankom 4. stavkom 7.;

(b)

kontrolu izdavanja potvrda od strane priznatih tijela koja su osnovana i aktivna u toj državi članici;

(c)

čuvanje primjerka potvrda izdanih za proizvode od tuljana koji potječu od ulova tuljana u toj državi članici.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o nadležnim tijelima koja su određena u skladu sa stavkom 1.

3.   Komisija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis nadležnih tijela koja su određena u skladu sa stavkom 1. Taj se popis redovito ažurira.

Članak 7.

Elektronički sustavi za razmjenu i bilježenje podataka

1.   Nadležna tijela mogu koristiti elektroničke sustave za razmjenu i bilježenje podataka sadržanih u potvrdama.

2.   Države članice uzimaju u obzir komplementarnost, kompatibilnost i funkcionalnu povezanost elektroničkih sustava iz stavka 1.

Članak 8.

Zaštita s obzirom na obradu osobnih podataka

Ovom Uredbom ne dovodi se u pitanje razina zaštite pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka na temelju prava Unije i nacionalnog prava, a posebno se ne mijenjaju obveze i prava određeni Direktivom 95/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 45/2001. Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka osigurava se posebno u pogledu otkrivanja ili priopćavanja osobnih podataka iz potvrde.

Članak 9.

Prijelazne odredbe

Potvrde koje je nadležno tijelo izdalo u skladu s Uredbom (EU) br. 737/2010 prije 18. listopada 2015. vrijede i nakon tog dana.

Članak 10.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 18. listopada 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 286, 31.10.2009., str. 36.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 737/2010 od 10. kolovoza 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana (SL L 216, 17.8.2010., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) 2015/1775 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1007/2009 o trgovini proizvodima od tuljana i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 737/2010 (SL L 262, 7.10.2015., str. 1.).

(4)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(5)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3.3.1997., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).


PRILOG

Image

Image

Image

Image

Image

Upute

Općenito:

ispuniti velikim tiskanim slovima

Rubrika 1.

Izdavatelj

Navesti naziv i adresu priznatog tijela koje izdaje potvrdu.

Rubrika 2.

Za potrebe zemlje izdavateljice

Prostor za potrebe zemlje izdavateljice.

Rubrika 3.

Broj potvrde

Navesti broj pod kojim je potvrda izdana.

Rubrika 4.

Zemlja stavljanja na tržište

Navesti zemlju u kojoj se proizvod od tuljana planira prvi put staviti na tržište Europske unije.

Rubrika 5.

ISO oznaka

Navesti dvoslovnu oznaku zemlje iz rubrike 4.

Rubrika 6.

Komercijalni naziv proizvoda od tuljana

Navesti komercijalni naziv/komercijalne nazive proizvoda od tuljana. Naziv mora biti dosljedan unosu iz rubrike 7.

Rubrika 7.

Znanstveni naziv

Navesti znanstveni naziv/znanstvene nazive vrste/vrsta tuljana upotrijebljenih u proizvodu. Ako je upotrijebljeno više od jedne vrste, svaku vrstu navesti u novom retku.

Rubrika 8.

Tarifni broj HS-a

Navesti četveroznamenkasti ili šesteroznamenkasti tarifni broj robe u skladu s Harmoniziranim sustavom naziva i označavanja robe.

Rubrika 9.

Zemlja uzimanja

Navesti zemlju u kojoj su tuljani koji su upotrijebljeni u proizvodu uzeti iz divljine.

Rubrika 10.

ISO oznaka

Navesti dvoslovnu oznaku zemlje iz rubrike 9.

Rubrika 11.

Neto masa

Navesti ukupnu masu u kg. Definirana je kao neto masa proizvoda od tuljana bez primarne ili bilo koje druge ambalaže osim nosača, odstojnika, naljepnica itd.

Rubrika 12.

Broj jedinica

Ako je primjenjivo, navesti broj jedinica.

Rubrika 13.

Razlikovne oznake

Ako je primjenjivo, navesti razlikovne oznake, primjerice broj partije ili broj teretnice.

Rubrika 14.

Jedinstveni identifikator

Navesti sve identifikatore sljedivosti koji se nalaze na proizvodu.

Rubrika 15.

Potpis i pečat priznatog izdavatelja

Ovu rubriku treba potpisati ovlaštena službena osoba koja upisuje mjesto i datum te potvrditi službenim pečatom priznatog izdavatelja.

Rubrika 16.

Ovjera carine

Carinsko tijelo treba navesti broj carinske deklaracije te dodati svoj potpis i pečat.