8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/19


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1801

оd 7. listopada 2015.

o smanjenju ribolovnih kvota za određene stokove u 2015. zbog prekomjernog izlova prethodnih godina

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (1), a posebno njezin članak 105. stavke 1., 2. i 3.,

budući da:

(1)

Ribolovne kvote za 2014. godinu utvrđene su:

Uredbom Vijeća (EU) br. 1262/2012 (2),

Uredbom Vijeća (EU) br. 1180/2013 (3),

Uredbom Vijeća (EU) br. 24/2014 (4), i

Uredbom Vijeća (EU) br. 43/2014 (5).

(2)

Ribolovne kvote za 2015. godinu utvrđene su:

Uredbom Vijeća (EU) br. 1221/2014 (6),

Uredbom Vijeća (EU) br. 1367/2014 (7),

Uredbom Vijeća (EU) 2015/104 (8), i

Uredbom Vijeća (EU) 2015/106 (9).

(3)

U skladu s člankom 105. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, ako utvrdi da je neka država članica prekoračila ribolovne kvote koje su joj dodijeljene, Komisija smanjuje buduće ribolovne kvote te države članice.

(4)

Člankom 105. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 predviđeno je da se ta smanjenja moraju provesti sljedeće godine ili sljedećih godina primjenom odgovarajućih faktora množenja utvrđenih u toj Uredbi.

(5)

Određene države članice prekoračile su svoje ribolovne kvote za 2014. godinu. Stoga je zbog prekomjernog izlova stokova primjereno smanjiti ribolovne kvote koje su im dodijeljene u 2015. i, prema potrebi, u sljedećim godinama.

(6)

Španjolska je 2012. prekoračila svoju kvotu za škampe u zonama IX. i X.; u vodama EU-a u području CECAF-a 34.1.1 (NEP/93411). Smanjenje kvote od 75,45 tona koje je proizašlo iz tog prekoračenja primjenjivalo se 2013. i na zahtjev Španjolske raspoređeno je na tri godine s početkom 2013. Preostalo godišnje smanjenje španjolske kvote za stok NEP/93411 iznosi 19 tona u 2015., ne dovodeći u pitanje bilo koju daljnju prilagodbu kvote.

(7)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 871/2014 (10) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1360/2014 (11) predviđena su smanjenja ribolovnih kvota za određene zemlje i vrste u 2014. Međutim kod nekih su država članica smanjenja kvota koja su se trebala primijeniti za neke vrste bila viša nego kvote koje su im 2014. bile na raspolaganju te se stoga nisu mogla provesti u cijelosti te godine. Kako bi se osiguralo da se u takvim slučajevima smanjenje za odgovarajuće stokove provede u cijelosti, preostale količine trebale bi se uzeti u obzir pri određivanju smanjenja kvote za 2015. i, prema potrebi, kvota za sljedeće godine.

(8)

Smanjenja ribolovnih kvota, kako su previđena ovom Uredbom, trebala bi se primjenjivati ne dovodeći u pitanje smanjenja primjenjivih na kvote za 2015. u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 165/2011 (12) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 185/2013 (13).

(9)

Budući da se kvote izražavaju u tonama ili komadima, količine manje od jedne tone ili jednog komada se ne razmatraju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ribolovne kvote utvrđene uredbama (EU) br. 1221/2014, (EU) br. 1367/2014, (EU) 2015/104 i (EU) 2015/106 za 2015. smanjuju se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

2.   Stavak 1. primjenjuje se ne dovodeći u pitanje smanjenja kvota predviđena Uredbom (EU) br. 165/2011 i Provedbenom uredbom (EU) br. 185/2013.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 1262/2012 od 20. prosinca 2012. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za plovila EU-a za određene dubokomorske riblje stokove za 2013. i 2014. (SL L 356, 22.12.2012., str. 22.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 1180/2013 od 19. studenoga 2013. o utvrđivanju za 2014. ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkom moru (SL L 313, 22.11.2013., str. 4.).

(4)  Uredba Vijeća (EU) br. 24/2014 od 10. siječnja 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2014. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Crnom moru (SL L 9, 14.1.2014., str. 4.).

(5)  Uredba Vijeća (EU) br. 43/2014 od 20. siječnja 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2014. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova, koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28.1.2014., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EU) br. 1221/2014 od 10. studenoga 2014. o utvrđivanju za 2015. ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkom moru i o izmjeni uredaba (EU) br. 43/2014 i (EU) br. 1180/2013 (SL L 330, 15.11.2014., str. 16.).

(7)  Uredba Vijeća (EU) br. 1367/2014 od 15. prosinca 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za ribarska plovila Unije za određene dubokomorske riblje stokove za 2015. i 2016. (SL L 366, 20.12.2014., str. 1.).

(8)  Uredba Vijeća (EU) 2015/104 od 19. siječnja 2015. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2015. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije, o izmjeni Uredbe (EU) br. 43/2014 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 779/2014 (SL L 22, 28.1.2015., str. 1.).

(9)  Uredba Vijeća (EU) 2015/106 od 19. siječnja 2015. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Crnom moru za 2015. (SL L 19, 24.1.2015., str. 8.).

(10)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 871/2014 оd 11. kolovoza 2014. o smanjenju ribolovnih kvota za određene stokove u 2014. zbog prekomjernog izlova prethodnih godina (SL L 239, 12.8.2014., str. 14.).

(11)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1360/2014 od 18. prosinca 2014. o smanjenju ribolovnih kvota za određene stokove u 2014. zbog prelova drugih stokova u prethodnim godinama i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 871/2014 u pogledu količina koje će se smanjiti u narednim godinama (SL L 365, 19.12.2014., str. 106.).

(12)  Uredba Komisije (EU) br. 165/2011 od 22. veljače 2011. o smanjenju određenih kvota za izlov skuše dodijeljenih Španjolskoj za 2011. i naredne godine zbog prelova u 2010. (SL L 48, 23.2.2011., str. 11.).

(13)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 185/2013 od 5. ožujka 2013. o predviđanju odbitaka od određenih ribolovnih kvota za skušu dodijeljenih Španjolskoj za 2013. i naredne godine radi prekomjernog ribolova u 2009. (SL L 62, 6.3.2013., str. 62.).


PRILOG

SMANJENJE KVOTA ZA STOKOVE KOJI SU PREKOMJERNO IZLOVLJENI

Država članica

Oznaka vrste

Oznaka područja

Naziv vrste

Naziv područja

Početna kvota u 2014.

Dopušteni iskrcaji u 2014. (ukupna prilagođena količina u tonama) (1)

Ukupni ulov u 2014. (količina u tonama)

Iskorištenost kvote s obzirom na dopušteni iskrcaj (%)

Prekomjerni izlov povezan s dopuštenim iskrcajem (količina u tonama)

Faktor množenja (2)

Dodatni faktor množenja (3)  (4)

Ostatak smanjenja iz 2014. (5)

Preostalo za smanjenje (6)

Smanjenja za provedbu u 2015. (kol. u tonama)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Iverak zlatopjeg

VII.h, VII.j i VII.k

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

List obični

VIII.a i VIII.b

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Voline i raže

Vode Unije u zoni VII.d

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Voline i raže

vode Unije u VI.a, VI.b, VII.a–c i VII.e–k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Bakalar

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03A.

Haringa

III.a

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Haringa

IV., VII.d te vode Unije u zoni II.a

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Haringa

Vode Unije i norveške vode u zoni IV. sjeverno od 53° 30′ S

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03A.

Sjeverna kozica

III.a

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Hujice

Vode Unije na području upravljanja hujicom 2

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Papalina i pripadajući usputni ulov

Vode Unije u zonama II.a i IV.

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Alfonsini (ribe roda Beryx)

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Crni zmijičnjak

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI., VII. i XII.

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Crni zmijičnjak

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VIII., IX. i X.

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Plavi iglan

Atlantski ocean

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Dubokomorski morski psi

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI., VII., VIII. i IX.

0

0

3,039

nije primjenjivo

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VIII. i IX.

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Grenlandska ploča

Norveške vode u zonama I. i II.

/

0

22,685

nije primjenjivo

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.a

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Koljak

VII.b–k, VIII., IX. i X.; vode Unije, CECAF 34.1.1

/

0

3,075

nije primjenjivo

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Škamp

IX. i X.; vode Unije, CECAF 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Ostale vrste

Norveške vode u zonama I. i II.

/

0

26,744

nije primjenjivo

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56–14

Crni bakalar (koljuška)

VI.; vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b, XII. i XIV.

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Tuponosi grenadir

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V.b, VI., VII.

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Rumenac okan

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VI., VII. i VIII.

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

List obični

VIII.a i VIII.b

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A + C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Voline i raže

Vode Unije u zonama VIII. i IX.

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Kljovan

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Bijeli iglan

Atlantski ocean

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Voline i raže

Vode Unije u zoni VII.d

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Voline i raže

Vode Unije u zonama II.a i IV.

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Iverak zlatopjeg

VII.h, VII.j i VII.k

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07A.

List obični

VII.a

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Voline i raže

vode Unije u VI.a, VI.b, VII.a–c i VII.e–k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Grenlandska ploča

NAFO 3LMNO

22,000

0

0

nije primjenjivo

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Haringa

pododjeljak 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

Oslić

III.a; vode Unije u pododjeljcima 22–32

/

0

1,655

nije primjenjivo

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Škarpina

Norveške vode u zonama I. i II.

/

0

2,798

nije primjenjivo

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Grdobina

VIII.c, IX. i X.; vode Unije, CECAF 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Plavoperajna tuna

Atlantski ocean, istočno od 45° Z i Sredozemno more

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Koljak

Norveške vode u zonama I. i II.

/

0

26,816

nije primjenjivo

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Crni bakalar (koljuška)

Norveške vode u zonama I. i II.

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Voline i raže

Vode Unije u zonama VIII. i IX.

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Bakalar

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Morski pas/kostelj

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., V., VI., VII., VIII., XII. i XIV.

0

0

1,027

nije primjenjivo

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Grenlandska ploča

Grenlandske vode u zonama V. i XIV.

189,000

0

0

nije primjenjivo

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.a

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Skuša

VI., VII., VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama II.a, XII. i XIV.

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Norveška ugotica

III.a; Vode Unije u zonama II.a i IV.

/

0

14,000

nije primjenjivo

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Iverak zlatopjeg

VII.d i VII.e

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

List obični

VII.f i VII.g

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Voline i raže

Vode Unije u zoni VII.d

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Ugotica pučinka

Norveške vode u zonama II. i IV.

0

0

22,204

nije primjenjivo

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Kvote dostupne državama članicama u skladu s odgovarajućim uredbama o ribolovnim mogućnostima nakon uzimanja u obzir trgovine ribolovnim mogućnostima u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.), prijenosa kvota u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 (SL L 115, 9.5.1996., str. 3.) ili ponovne dodjele i smanjenja ribolovnih mogućnosti u skladu s člancima 37. i 105. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009.

(2)  Kako je navedeno u članku 105. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Smanjenje kvota jednako prelovu od × 1,00 primjenjuje se u svim slučajevima u kojima prelov iznosi 100 tona ili manje.

(3)  Kako je navedeno u članku 105. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

(4)  Slovo „A” znači da je primijenjen dodatni faktor množenja 1,5 zbog uzastopnog prekomjernog izlova 2012., 2013. i 2014. godine. Slovo „C” znači da je primijenjen dodatni faktor množenja 1,5 jer stok podliježe višegodišnjem planu.

(5)  Preostale količine koje se ne mogu odbiti u 2014. u skladu s Uredbom (EU) br. 871/2014 jer nije bilo dostupne kvote ili je nije bilo dovoljno.

(6)  Preostale količine povezane s prekomjernim izlovom u godinama prije stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1224/2009 koje se ne mogu odbiti od nekog drugog stoka.

(7)  Na zahtjev Španjolske smanjenja preostala iz 2013. raspoređena su na tri godine.

(8)  Ta količina više nije dostupna nakon zahtjeva Ujedinjene Kraljevine za prijenos u skladu s Uredbom (EZ) br. 847/96, a koji se primjenjuje nakon Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1170 (SL L 189, 17.7.2015., str. 2.).