24.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 248/9


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1589

od 13. srpnja 2015.

o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (kodificirani tekst)

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 109.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 (2) značajno je izmijenjena nekoliko puta (3). Radi jasnoće i racionalnosti tu bi Uredbu trebalo kodificirati.

(2)

Ne dovodeći u pitanje posebna postupovna pravila utvrđena u uredbama za određene sektore, ova Uredba bi se trebala primjenjivati na potpore u svim sektorima. Za potrebe primjene članaka 93. i 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Komisija u skladu s člankom 108. UFEU-a ima posebnu nadležnost za odlučivanje o spojivosti državne potpore s načelima unutarnjeg tržišta pri preispitivanju postojećih potpora, odlučivanju o novim ili izmijenjenim potporama i poduzimanju radnji u vezi s nepoštovanjem njezinih odluka ili neispunjavanjem obveze prijave.

(3)

U kontekstu moderniziranog sustava pravila o državnim potporama kako bi se doprinijelo provedbi strategije Europa 2020. za rast i konsolidaciji proračuna, članak 107. UFEU-a trebao bi se primjenjivati učinkovito i ujednačeno diljem Unije. Uredbom (EZ) br. 659/1999 objedinjena je i ojačana prijašnja praksa Komisije za povećanje pravne sigurnosti i potporu razvoju politike državnih potpora u transparentnom okruženju.

(4)

U cilju osiguravanja pravne sigurnosti prikladno je da su okolnosti pod kojima se neka potpora treba smatrati postojećom potporom definirane. Dovršenje i unaprjeđenje unutarnjeg tržišta predstavlja postupan proces koji se odražava u stalnom razvoju politike državnih potpora. Slijedom ovakvog razvoja, određene mjere, koje u trenutku početka njihove primjene nisu predstavljale državnu potporu, u međuvremenu su mogle postati državnom potporom.

(5)

U skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU-a, Komisija treba biti obaviještena o svim planovima dodjele novih potpora te se oni ne bi trebali provoditi prije nego što ih Komisija odobri.

(6)

U skladu s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), države članice obvezne su surađivati s Komisijom i dostavljati joj sve potrebne podatke kako bi se Komisiji omogućilo izvršavanje njezinih dužnosti prema ovoj Uredbi.

(7)

Razdoblje u kojem Komisija treba obaviti prethodno ispitivanje prijavljene potpore trebalo bi biti određeno na dva mjeseca od primitka potpune prijave ili od datuma primitka valjano obrazložene izjave dotične države članice koja smatra da je prijava potpuna, jer dodatni podaci koje je Komisija zatražila nisu dostupni ili su već bili dostavljeni. Zbog razloga pravne sigurnosti, taj postupak ispitivanja trebalo bi zaključiti odlukom.

(8)

U svim slučajevima u kojima Komisija slijedom prethodnog ispitivanja ne može ustanoviti je li potpora spojiva s načelima unutarnjeg tržišta, trebalo bi pokrenuti službeni istražni postupak kako bi se Komisiji omogućilo prikupljanje svih podataka koji su joj potrebni za ocjenu sukladnosti predmetne potpore te se zainteresiranim stranama omogućilo iznošenje svojih primjedbi. Prava zainteresiranih strana mogu se na najbolji način zaštititi u okviru službenog istražnog postupka predviđenog člankom 108. stavkom 2. UFEU-a.

(9)

Kako bi se procijenila spojivost s unutarnjim tržištem svih prijavljenih ili nezakonitih državnih potpora za koje Komisija ima isključivu nadležnost na temelju članka 108. UFEU-a, primjereno je osigurati da Komisija, u svrhu provođenja pravila o državnim potporama, ima ovlasti zatražiti sve potrebne tržišne podatke od bilo koje države članice, poduzetnika ili udruženja poduzetnika kad god sumnja u spojivost dotične mjere potpore s pravilima Unije te je stoga pokrenula postupak službene istrage. Komisija bi se osobito trebala koristiti tim ovlastima u slučajevima koji zahtijevaju složeno sadržajno ocjenjivanje. Pri odlučivanju o korištenju tim ovlastima, Komisija bi trebala voditi računa o trajanju prethodnog ispitivanja.

(10)

Radi ocjenjivanja spojivosti mjere potpore nakon pokretanja službenog istražnog postupka, osobito u pogledu tehnički složenih slučajeva koji podliježu sadržajnom ocjenjivanju, Komisija bi trebala moći, jednostavnim zahtjevom ili odlukom, zatražiti od bilo koje države članice, poduzetnika ili udruženja poduzetnika da joj dostavi sve tržišne podatke potrebne za ocjenjivanje ako podaci koje je dotična država članica dostavila tijekom prethodnog ispitivanja nisu dostatni, vodeći računa o načelu proporcionalnosti, osobito u odnosu na male i srednje poduzetnike.

(11)

S obzirom na poseban odnos između korisnika potpora i dotične države članice, Komisija bi trebala moći zatražiti podatke od korisnika potpore samo u dogovoru s dotičnom državom članicom. Dostavljanje podataka od strane korisnika odnosne mjere potpore ne predstavlja pravnu osnovu za bilateralne pregovore između Komisije i dotičnog korisnika.

(12)

Komisija bi trebala odabrati primatelje zahtjeva za dostavljanje podataka na temelju objektivnih kriterija, prilagođenih svakom pojedinom slučaju, pritom osiguravajući da je, prilikom slanja zahtjeva uzorku poduzetnika ili udruženja poduzetnika, uzorak primatelja reprezentativan za svaku kategoriju. Traženi podaci prvenstveno bi trebali obuhvaćati činjenične podatke o trgovačkom društvu i tržišne podatke te analizu funkcioniranja tržišta utemeljenu na činjenicama.

(13)

Komisija bi, kao pokretač postupka, trebala biti odgovorna kako za potvrđivanje prijenosa podataka od strane države članice, poduzetnika ili udruženja poduzetnika ili treće države tako i za navodne tajnosti podataka koji se otkrivaju.

(14)

Komisija bi trebala moći osigurati ispunjenje zahtjeva za dostavljanje podataka poslanih bilo kojem poduzetniku ili udruženju poduzetnika, prema potrebi, proporcionalnim novčanim kaznama i periodičnim penalima. Prilikom određivanja iznosa novčanih kazni i periodičnih penala, Komisija bi trebala voditi računa o načelima proporcionalnosti i primjerenosti, osobito s obzirom na male i srednje poduzetnike. Prava stranaka, od kojih se traži dostava podatka, trebala bi se štititi pružanjem mogućnosti iskazivanja njihovih stajališta prije donošenja bilo kakve odluke o izricanju novčanih kazni ili periodičnih penala. Sud Europske unije trebao bi imati neograničenu nadležnost u odnosu na navedene novčane kazne i periodične penale u skladu s člankom 261. UFEU-a.

(15)

Vodeći računa o načelima proporcionalnosti i primjerenosti, Komisija bi trebala moći umanjiti periodične penale ili ih u potpunosti ukinuti kada primatelji zahtjeva dostave zatražene podatke, čak i nakon isteka roka.

(16)

Novčane kazne i periodični penali ne primjenjuju se na države članice s obzirom na to da je njihova dužnost iskreno surađivati s Komisijom u skladu s člankom 4. stavkom 3. UEU-a te dostaviti Komisiji sve podatke potrebne za obavljanje njezinih dužnosti na temelju ove Uredbe.

(17)

Nakon što razmotri primjedbe pristigle od zainteresiranih strana, Komisija bi trebala zaključiti svoj postupak ispitivanja donošenjem konačne odluke, i to čim se otklone sve sumnje. Prikladno je, u slučaju ako se postupak ispitivanja ne zaključi u razdoblju od 18 mjeseci od njegovog pokretanja, da predmetna država članica ima mogućnost zatražiti odluku koju bi Komisija trebala donijeti u roku od dva mjeseca.

(18)

Kako bi se zaštitila prava na obranu dotične države članice, trebali bi joj se dostaviti primjerci zahtjeva za dostavljanje podataka poslanih drugim državama članicama, poduzetnicima, udruženjima poduzetnika, te bi joj se trebalo omogućiti očitovanje o zaprimljenim primjedbama. Trebalo bi joj također priopćiti nazive poduzetnika i udruženja poduzetnika od kojih su zatraženi podaci, ako ti subjekti nisu iskazali opravdani interes za zaštitu njihova identiteta.

(19)

Komisija bi trebala voditi računa o opravdanim interesima poduzetnika za zaštitu njihovih poslovnih tajni. Ona ni u jednoj odluci ne bi trebala moći koristiti povjerljive podatke koje su dostavili primatelji zahtjeva za dostavljanje podataka, koji se ne mogu objediniti ili na drugi način učiniti anonimnima, osim ako je prethodno dobila njihovu suglasnost za otkrivanje tih podataka dotičnoj državi članici.

(20)

U slučajevima u kojima se ne čini da su takvi podaci koji su označeni kao povjerljivi obuhvaćeni obvezama čuvanja poslovne tajne, primjereno je imati mehanizam kojim Komisija može odlučiti u kojoj se mjeri ti podaci smiju otkriti. U svakoj takvoj odluci o odbijanju tvrdnje o povjerljivosti podataka trebalo bi naznačiti razdoblje na kraju kojeg će se podaci otkriti kako bi primatelj zahtjeva za objavljivanje podataka mogao iskoristiti svaku dostupnu sudsku zaštitu, uključujući privremenu mjeru.

(21)

Radi osiguravanja ispravne i učinkovite primjene pravila o državnim potporama, Komisiji bi trebalo ostaviti mogućnost opoziva odluke donesene na temelju netočnih podataka.

(22)

Kako bi osigurala poštovanje članka 108. UFEU-a, a posebno obveze prijave i klauzule o mirovanju iz članka 108. stavka 3., Komisija bi trebala ispitati sve slučajeve nezakonitih potpora. U interesu transparentnosti i pravne sigurnosti, trebalo bi utvrditi postupke koje treba primijeniti u takvim slučajevima. U slučaju kada neka država članica nije ispoštovala obvezu prijave ili klauzulu o mirovanju, Komisija ne bi trebala biti ograničena rokovima.

(23)

Na vlastitu inicijativu Komisija bi trebala moći ispitati podatke koji se, bez obzira na njihov izvor, odnose na nezakonite potpore kako bi osigurala usklađenost s člankom 108. UFEU-a, a posebno s obvezom prijave i klauzulom o mirovanju iz članka 108. stavka 3. UFEU-a i ocijenila spojivost potpore s unutarnjim tržištem.

(24)

U slučajevima nezakonitih potpora, Komisija bi trebala imati pravo pribaviti sve potrebne podatke koji joj omogućuju da donese odluku te, kada je to potrebno, odmah ponovno uspostavi nenarušeno tržišno natjecanje. Stoga je prikladno omogućiti Komisiji da usvoji privremene mjere upućene dotičnoj državi članici. Privremene mjere mogu biti u obliku naloga za dostavljanje podataka, naloga za obustavu djelovanja i naloga za uspostavu prethodnog stanja. Komisiji bi trebalo biti omogućeno da u slučaju nepridržavanja naloga za dostavljanje podataka donese odluku na temelju raspoloživih podataka, a da u slučaju nepridržavanja naloga za obustavu djelovanja i naloga za uspostavu prethodnog stanja predmet uputi izravno Sudu, u skladu s člankom 108. stavkom 2. drugim podstavkom UFEU-a.

(25)

U slučaju nezakonitih potpora koje nisu spojive s načelima unutarnjeg tržišta, trebalo bi ponovno uspostaviti djelotvorno tržišno natjecanje. U tu svrhu potrebno je bez odgađanja provesti povrat potpore, uključujući kamate. Prikladno je da se povrat sredstava potpore provede u skladu s postupcima utvrđenim nacionalnim pravom. Primjena tih postupaka ne bi smjela onemogućiti neposredno i stvarno izvršenje odluke Komisije, te tako otežati ponovnu uspostavu djelotvornog tržišnog natjecanja. Radi postizanja tog cilja, države članice trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kojima se osigurava učinkovitost odluke Komisije.

(26)

Radi pravne sigurnosti primjereno je osigurati rok zastare od 10 godina u vezi sa slučajevima nezakonitih potpora, nakon isteka kojeg se više ne može naložiti povrat iznosa potpore.

(27)

Radi pravne sigurnosti primjereno je osigurati rokove zastare za izricanje i izvršenje novčanih kazni i periodičnih penala.

(28)

Zlouporaba potpore može proizvesti učinke na funkcioniranje unutarnjeg tržišta koji su slični učincima nezakonite potpore, te bi stoga trebala podlijegati sličnim postupcima. Za razliku od nezakonite potpore, potpora koja je moguće bila zlouporabljena je potpora koju je Komisija prethodno odobrila. Stoga Komisiji ne bi trebalo biti dopušteno koristiti nalog za povrat sredstava potpore u vezi sa zlouporabom potpore.

(29)

U skladu s člankom 108. stavkom 1. UFEU-a Komisija je obvezana, u suradnji s državama članicama, neprestano nadzirati sve sustave postojećih potpora. U interesu transparentnosti i pravne sigurnosti, prikladno je odrediti opseg suradnje na temelju tog članka.

(30)

Kako bi se osigurala sukladnost postojećih programa potpora s načelima unutarnjeg tržišta te u skladu s člankom 108. stavkom 1. UFEU-a, Komisija bi trebala predložiti odgovarajuće mjere u slučaju kada postojeći program potpora nije u skladu ili je prestao biti u skladu s načelima unutarnjeg tržišta i pokrenuti postupak predviđen člankom 108. stavkom 2. UFEU-a ako dotična država članica odbije provesti predložene mjere.

(31)

Prikladno je navesti sve mogućnosti koje treće strane imaju za obranu svojih interesa u postupcima vezanim uz državne potpore.

(32)

Pritužbe su osnovni izvor podataka za otkrivanje povreda pravila Unije o državnim potporama. Kako bi se osigurala kvaliteta pritužbi podnesenih Komisiji te istodobno transparentnost i pravna sigurnost, primjereno je odrediti uvjete koje bi pritužba trebala ispunjavati da bi Komisija dobila podatke o navodnom slučaju nezakonite potpore i da bi se pokrenulo prethodno ispitivanje. Podneske koji ne ispunjavaju te uvjete trebalo bi tretirati kao opće tržišne podatke i ne bi nužno trebali dovoditi do ex officio istragâ.

(33)

Od podnositelja pritužbi trebalo bi zahtijevati da dokažu da su zainteresirane strane u smislu članka 108. stavka 2. UFEU-a i članka 1. točke (h) ove Uredbe. Od njih bi također trebalo zahtijevati da dostave određene podatke u obliku za koji bi Komisija trebala imati ovlasti da ga odredi u provedbenoj odredbi. Da se potencijalni podnositelji pritužbi ne bi obeshrabrili, ta provedbena odredba trebala bi uzeti u obzir da zahtjevi postavljeni zainteresiranim stranama za podnošenje pritužbe ne bi trebali biti preteški.

(34)

Kako bi se osiguralo da Komisija dosljedno rješava slična pitanja na čitavom unutarnjem tržištu, primjereno je odrediti posebne pravne osnove za pokretanje istraga gospodarskih sektora ili određenih instrumenata potpore u nekoliko država članica. Radi proporcionalnosti i s obzirom na veliko administrativno opterećenje koje takve istrage podrazumijevaju, sektorske bi se istrage trebale provoditi samo kada dostupni podaci potkrepljuju osnovanu sumnju da bi mjere državne potpore u određenom sektoru mogle značajno ograničiti ili narušiti tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu u nekoliko država članica ili da postojeće mjere potpore u određenom sektoru u nekoliko država članica nisu ili su prestale biti spojive s unutarnjim tržištem. Takve bi istrage Komisiji omogućile učinkovito i transparentno rješavanje pitanja horizontalnih državnih potpora te ex ante pregled dotičnog sektora.

(35)

Kako bi se Komisiji omogućilo učinkovito praćenje usklađenosti s odlukama Komisije i olakšala suradnja između Komisije i država članica s ciljem neprestanog nadziranja svih postojećih programa potpora u skladu s člankom 108. stavkom 1. UFEU-a, potrebno je odrediti opću obvezu izvješćivanja u vezi sa svim postojećim programima potpore.

(36)

U slučaju kada Komisija ima ozbiljne sumnje u pogledu pridržavanja njezinih odluka, trebala bi bi imati na raspolaganju dodatne instrumente koji bi joj omogućili prikupljanje podataka neophodnih za provjeru da li se njezine odluke učinkovito poštuju. U tu svrhu posjeti radi praćenja stanja na licu mjesta smatraju se odgovarajućim i korisnim instrumentom, a posebno u slučajevima u kojima je možda došlo do zlouporabe potpore. Stoga bi Komisija trebala biti ovlaštena za poduzimanje posjeta radi praćenja stanja na licu mjesta i trebala bi ostvariti suradnju s nadležnim tijelima države članice ako se neki poduzetnik usprotivi takvoj posjeti.

(37)

Dosljedna primjena pravilâ o državnim potporama također zahtijeva da se utvrde oblici suradnje između sudova država članica i Komisije. Ta suradnja važna je za sve sudove država članica koji primjenjuju članak 107. stavak 1. i članak 108. UFEU-a. Posebno, nacionalnim bi sudovima trebalo omogućiti da od Komisije zatraže podatke ili mišljenje o točkama koje se odnose na primjenu pravila o državnim potporama. Komisija bi također trebala moći dostaviti pismena ili usmena očitovanja sudovima od kojih se zahtijeva primjena članka 107. stavka 1. ili članka 108. UFEU-a. Kada tako pomaže nacionalnim sudovima, Komisija bi trebala djelovati u skladu sa svojom dužnošću obrane javnog interesa.

(38)

Ta očitovanja i mišljenja Komisije ne bi trebala dovoditi u pitanje članak 267. UFEU-a i ne bi trebala biti pravno obvezujuća za nacionalne sudove. Ona bi se trebala dostavljati sukladno nacionalnim postupovnim propisima i praksi, uključujući i one propise koji se odnose na zaštitu prava strana, uz potpuno poštovanje neovisnosti nacionalnih sudova. Očitovanja koja Komisija podnosi na vlastitu inicijativu trebala bi biti ograničena na slučajeve koji su važni za dosljednu primjenu članka 107. stavka 1. ili članka 108. UFEU-a, posebno na slučajeve koji su značajni za izvršavanje ili daljnji razvoj sudske prakse Unije u odnosu na državne potpore.

(39)

U interesu transparentnosti i pravne sigurnosti, prikladno je upoznavati javnost s odlukama Komisije, uz istodobno pridržavanje načela da su odluke u slučajevima državne potpore upućene dotičnoj državi članici. Stoga je prikladno objaviti sve odluke koje bi mogle imati utjecaja na interese zainteresiranih strana, i to u cijelosti ili u sažetom obliku, ili pak staviti na raspolaganje zainteresiranim stranama preslike tih odluka ako iste nisu objavljene ili nisu objavljene u cijelosti.

(40)

Prilikom objavljivanja svojih odluka Komisija bi trebala poštovati pravila o čuvanju poslovne tajne, uključujući zaštitu svih povjerljivih podataka i osobnih podataka, u skladu s člankom 339. UFEU-a.

(41)

Komisija bi, u bliskoj vezi sa Savjetodavnim odborom za državne potpore, trebala moći usvojiti provedbene odredbe kojima se utvrđuju detaljna pravila u vezi s postupcima iz ove Uredbe,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„potpora” znači svaka mjera koja ispunjava sve kriterije utvrđene u članku 107. stavku 1. UFEU-a;

(b)

„postojeća potpora” znači:

i.

ne dovodeći u pitanje članak 144. i članak 172. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, Prilog IV., točku 3. i Dodatak navedenom Prilogu Aktu o pristupanju Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke, Prilog V., točku 2. i točku 3. podtočku (b) i Dodatak navedenom Prilogu Aktu o pristupanju Bugarske i Rumunjske te Prilog IV. točku 2. i točku 3. podtočku (b) i Dodatak navedenom Prilogu Aktu o pristupanju Hrvatske, svaka potpora koja je postojala prije stupanja na snagu UFEU-a u odgovarajućim državama članicama, odnosno programi potpore i pojedinačna potpora čija je primjena započela prije te se nastavila i nakon stupanja Ugovora na snagu;

ii.

odobrena potpora, to jest, programi potpora i pojedinačna potpora koje je odobrila Komisija ili Vijeće;

iii.

potpora koja se smatra odobrenom u skladu s člankom 4. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 659/1999 ili s člankom 4. stavkom 6. ove Uredbe ili je odobrena prije donošenja Uredbe (EZ) br. 659/1999, ali u skladu s tim postupkom;

iv.

potpora koja se smatra postojećom potporom u skladu s člankom 17. ove Uredbe;

v.

potpora koja se smatra postojećom potporom jer je moguće ustanoviti da u trenutku kada je započela njezina primjena nije predstavljala potporu, ali je kasnije postala potporom zbog razvoja unutarnjeg tržišta, a dotična država članica je nije izmijenila. U slučaju kada određene mjere postanu potporom slijedom liberalizacije neke djelatnosti na temelju odredaba prava Unije, takve se mjere ne smatraju postojećom potporom nakon datuma utvrđenog za provedbu liberalizacije;

(c)

„nova potpora” znači svaka potpora, to jest programi potpora i pojedinačna potpora koje ne predstavljaju postojeću potporu, uključujući i izmjene postojećih potpora;

(d)

„program potpora” znači svaki akt na temelju kojega se, bez potrebe za donošenjem daljnjih provedbenih mjera, pojedinačne potpore mogu dodjeljivati poduzetnicima određenima u okviru tog akta u općem i apstraktnom smislu, kao i svaki akt na temelju kojega se potpora koja nije povezana s određenim projektom može dodjeljivati jednom ili više poduzetnika tijekom neodređenog vremenskog razdoblja i/ili u neodređenom iznosu;

(e)

„pojedinačna potpora” znači potpora koja se ne dodjeljuje na temelju programa potpora i svaka potpora koja podliježe obvezi prijave, a dodjeljuje se na temelju programa potpora;

(f)

„nezakonita potpora” znači nova potpora čija je primjena u suprotnosti s člankom 108. stavkom 3. UFEU-a;

(g)

„zlouporaba potpore” znači potpora koju korisnik rabi u suprotnosti s odlukom donesenom u skladu s člankom 4. stavkom 3. ili člankom 7. stavkom 3. ili 4. Uredbe (EZ) br. 659/1999 ili s člankom 4. stavkom 3. ili člankom 9. stavkom 3. ili 4. ove Uredbe;

(h)

„zainteresirana strana” znači svaka država članica i svaka osoba, poduzetnik ili udruženje poduzetnika na čije bi interese mogla utjecati dodjela neke potpore, a posebno korisnik potpore, konkurentski poduzetnici i trgovinske udruge.

POGLAVLJE II.

POSTUPAK U VEZI S PRIJAVLJENOM POTPOROM

Članak 2.

Prijava nove potpore

1.   Osim ako je drukčije predviđeno uredbama donesenim u skladu s člankom 109. UFEU-a ili drugim relevantnim odredbama istog, predmetna država članica Komisiju pravodobno obavješćuje o svim svojim planovima za dodjelu novih potpora. Komisija odmah obavješćuje dotičnu državu članicu o primitku prijave.

2.   U prijavi predmetna država članica navodi sve potrebne podatke kako bi Komisiji omogućila donošenje odluke u skladu s člankom 4. i člankom 9. („potpuna prijava”).

Članak 3.

Klauzula o mirovanju

Potpora koja podliježe obvezi prijave u skladu s člankom 2. stavkom 1. ne smije stupiti na snagu prije nego što Komisija donese, ili se smatra da je donijela, odluku kojom se odobrava ta potpora.

Članak 4.

Prethodno ispitivanje prijave i odluka Komisije

1.   Komisija ispituje prijavu neposredno odmah nakon njezina primitka. Ne dovodeći u pitanje članak 10., Komisija donosi odluku u skladu sa stavcima 2., 3. ili 4. ovog članka.

2.   U slučaju kada, slijedom prethodnog ispitivanja, Komisija ustanovi da prijavljena mjera ne predstavlja potporu, takav nalaz bilježi u obliku odluke.

3.   U slučaju kada Komisija, nakon prethodnog ispitivanja, ustanovi da ne postoje nikakve sumnje u pogledu spojivosti prijavljene mjere s načelima unutarnjeg tržišta u onoj mjeri u kojoj je to obuhvaćeno člankom 107. stavkom 1. UFEU-a, donosi odluku kojom se utvrđuje da je predmetna mjera spojiva s načelima unutarnjeg tržišta („odluka o neospornosti”). U takvoj se odluci točno navodi koja je iznimka primijenjena u skladu s UFEU-om.

4.   U slučaju kada Komisija, nakon prethodnog ispitivanja, ustanovi da postoje sumnje u pogledu spojivosti prijavljene mjere s načelima unutarnjeg tržišta, Komisija donosi odluku o pokretanju postupka u skladu s člankom 108. stavkom 2. UFEU-a („odluka o pokretanju službenog istražnog postupka”).

5.   Odluke iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka donose se u roku od dva mjeseca. Spomenuti rok počinje dan nakon primitka potpune prijave. Prijava se smatra potpunom ako u roku od dva mjeseca od njezinog primitka, ili od primitka bilo kakvih dodatnih zatraženih podataka, Komisija ne zatraži nikakve daljnje podatke. Rok se može produljiti uz obostranu suglasnost Komisije i dotične države članice. Ako je to potrebno, Komisija može odrediti kraće rokove.

6.   U slučaju kada Komisija ne donese odluku u skladu sa stavcima 2., 3. ili 4. u roku koji je utvrđen u stavku 5. ovog članka, smatra se da je Komisija odobrila potporu. Nakon toga dotična država članica može pristupiti provedbi predmetnih mjera nakon što o tome unaprijed obavijesti Komisiju, osim ako Komisija u roku od 15 dana od primitka spomenute obavijesti ne donese odluku u skladu s ovim člankom.

Članak 5.

Zahtjev za dostavljanje podataka upućen državi članici koja podnosi prijavu

1.   U slučaju kada Komisija smatra da podaci koje je dotična država članica dostavila u vezi s mjerom prijavljenom u skladu s člankom 2. nisu cjeloviti, zahtijeva sve potrebne dodatne informacije. U slučaju kada država članica odgovori na takav zahtjev, Komisija državu članicu obavješćuje o primitku njezina odgovora.

2.   U slučaju kada dotična država članica ne dostavi tražene podatke u roku koji je Komisija propisala ili ako dostavi nepotpune podatke, Komisija joj šalje podsjetnik uz odobravanje odgovarajućeg dodatnog roka u kojem joj se predmetni podaci moraju dostaviti.

3.   U slučaju kada zatraženi podaci nisu dostavljeni u propisanom roku, prijava se smatra povučenom, osim ako prije isteka tog roka isti nije produljen uz obostranu suglasnost Komisije i dotične države članice ili ako prije njegovog isteka dotična država članica, putem primjereno obrazložene izjave, ne izvijesti Komisiju kako smatra da je prijava potpuna jer zatraženi dodatni podaci nisu dostupni ili su već dostavljeni. U tom slučaju, rok predviđen člankom 4. stavkom 5. počinje teći dan nakon primitka spomenute izjave. Ako se prijava smatra povučenom, Komisija o tome obavješćuje državu članicu.

Članak 6.

Službeni istražni postupak

1.   Odluka o pokretanju službenog istražnog postupka sadrži sažeti prikaz svih bitnih činjeničnih i pravnih pitanja, obuhvaća prethodnu ocjenu Komisije o tome predstavlja li predložena mjera potporu te navodi moguće sumnje u pogledu njezine spojivosti s načelima unutarnjeg tržišta. Odlukom se od dotične države članice i od drugih zainteresiranih strana zahtijeva da u propisanom roku, koji u pravilu ne smije biti dulji od mjesec dana, iznesu primjedbe. U valjano utemeljenim slučajevima, Komisija može produljiti propisani rok.

2.   Zaprimljene se primjedbe prosljeđuju dotičnoj državi članici. Ako neka zainteresirana strana tako zahtijeva zbog potencijalne štete, dotičnoj državi članici uskraćuju se podaci o njezinom identitetu. Na pristigle primjedbe dotična država članica može odgovoriti u propisanom roku koji u pravilu ne smije biti dulji od mjesec dana. U valjano utemeljenim slučajevima, Komisija može produljiti propisani rok.

Članak 7.

Zahtjev za dostavljanje podataka upućen ostalim izvorima

1.   Nakon pokretanja službenog istražnog postupka predviđenog u članku 6., osobito u pogledu tehnički složenih slučajeva koji podliježu sadržajnom ocjenjivanju, Komisija može, ako podaci koje je dotična država članica dostavila tijekom prethodnog ispitivanja nisu dostatni, od druge države članice, poduzetnika ili udruženja poduzetnika zatražiti sve tržišne podatke koji su Komisiji potrebni za dovršetak ocjene predmetne mjere vodeći računa o načelu proporcionalnosti, osobito u odnosu na male i srednje poduzetnike.

2.   Komisija može zatražiti podatke samo u sljedećim slučajevima:

(a)

ako su ograničeni na službene istražne postupke za koje je Komisija utvrdila da su dosad bili neučinkoviti; i

(b)

ako se radi o korisnicima potpore, ako dotična država članica pristane ispuniti zahtjev.

3.   Poduzetnici ili udruženja poduzetnika koji dostavljaju podatke na zahtjev Komisije za dostavljanje tržišnih podataka na temelju stavaka 6. i 7. istodobno dostavljaju svoj odgovor Komisiji i dotičnim državama članicama, ako dostavljeni dokumenti ne obuhvaćaju podatke koji su povjerljivi u odnosu na tu državu članicu.

Komisija usmjerava i prati prijenos podataka između dotičnih država članica, poduzetnika ili udruženja poduzetnika i potvrđuje navodnu povjerljivost prenesenih podataka.

4.   Komisija zahtijeva samo podatke kojima raspolažu država članica, poduzetnik ili udruženje poduzetnika na koje se odnosi zahtjev.

5.   Države članice dostavljaju podatke na temelju jednostavnog zahtjeva i u roku koji odredi Komisija koji, u pravilu, ne bi trebao biti dulji od mjesec dana. U slučaju kada država članica ne dostavi tražene podatke u tom roku ili ako dostavi nepotpune podatke, Komisija šalje podsjetnik.

6.   Od poduzetnika ili udruženja poduzetnika Komisija može, putem jednostavnog zahtjeva, zahtijevati dostavljanje podataka. Ako Komisija šalje jednostavan zahtjev poduzetniku ili udruženju poduzetnika, tada navodi pravnu osnovu i svrhu zahtjeva te podatke koje traži i određuje razmjeran rok do kojeg podaci trebaju biti dostavljeni. Upućuje i na novčane kazne predviđene u članku 8. stavku 1. u slučaju dostave netočnih ili obmanjujućih podataka.

7.   Od poduzetnika ili udruženja poduzetnika Komisija može, putem odluke, zahtijevati dostavljanje podataka. Ako Komisija, putem odluke, zahtijeva od poduzetnika ili udruženja poduzetnika dostavljanje podataka, tada navodi pravnu osnovu, svrhu zahtjeva te podatke koje traži i određuje razmjeran rok u kojem podaci trebaju biti dostavljeni. Navodi i novčane kazne predviđene u članku 8. stavku 1. te, prema potrebi, navodi ili izriče periodične penale predviđene u članku 8. stavku 2. Osim toga, upućuje na pravo poduzetnika ili udruženja poduzetnika da zatraže od Suda Europske unije preispitivanje odluke.

8.   Prilikom izdavanja zahtjeva temeljem stavaka 1. ili 6. ovog članka ili donošenja odluke temeljem stavka 7., Komisija istodobno dotičnoj državi članici dostavlja njihov primjerak. Komisija navodi kriterije uz pomoć kojih je odabrala primatelje zahtjeva ili odluke.

9.   Vlasnici poduzeća ili njihovi predstavnici ili, u slučaju pravnih osoba, trgovačka društva ili udruženja bez pravne osobnosti, osobe ovlaštene da ih zastupaju na temelju zakona ili njihovih statuta, dostavljaju u njihovo ime tražene ili potrebne podatke. Propisno ovlaštene osobe mogu dostavljati podatke u ime njihovih stranaka. Potonji se svejedno smatraju u potpunosti odgovornima u slučaju da su dostavljeni podaci netočni, nepotpuni ili obmanjujući.

Članak 8.

Novčane kazne i periodični penali

1.   Ako to smatra potrebnim i proporcionalnim, Komisija može poduzetnicima ili udruženjima poduzetnika odlukom izreći novčane kazne koje ne prelaze 1 % njihovog ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini kada oni namjerno ili krajnjom nepažnjom:

(a)

dostave netočne ili obmanjujuće podatke u odgovoru na zahtjev podnesen u skladu s člankom 7. stavkom 6.;

(b)

dostave netočne, nepotpune ili obmanjujuće podatke u odgovoru na odluku donesenu na temelju članka 7. stavka 7. ili ne dostave podatke u predviđenom roku.

2.   Komisija može odlukom izreći poduzetnicima ili udruženjima poduzetnika periodične penale ako isti ne dostave potpune i točne podatke koje je Komisija zatražila odlukom donesenom na temelju članka 7. stavka 7.

Periodični penali ne prelaze 5 % vrijednosti prosječnog dnevnog prometa dotičnog poduzetnika ili udruženja u prethodnoj poslovnoj godini za svaki radni dan zakašnjenja, računajući od dana utvrđenog u odluci, dok ne dostave potpune i točne podatke kako je zahtijevano ili zatraženo od strane Komisije.

3.   Prilikom utvrđivanja iznosa novčane kazne ili periodičnog penala u obzir se uzima priroda, ozbiljnost i trajanje povrede propisa, vodeći računa o načelima proporcionalnosti i primjerenosti, osobito u odnosu na male i srednje poduzetnike.

4.   Kada poduzetnici ili udruženja poduzetnika ispune obvezu čije je neizvršavanje predstavljalo temelj za plaćanje periodičnog penala, Komisija može smanjiti konačan iznos periodičnog penala u usporedbi s onim koji je prvobitno bio utvrđen u odluci o izricanju periodičnih penala. Komisija, također, može ukinuti periodične penale.

5.   Prije donošenja bilo kakve odluke u skladu sa stavcima 1. ili 2. ovog članka, Komisija određuje krajnji rok od dva tjedna unutar kojeg dotični poduzetnici ili udruženja poduzetnika dostavljaju tržišne podatke koji nedostaju te im također pruža mogućnost davanja mišljenja.

6.   Sud Europske unije ima neograničenu nadležnost u smislu članka 261. UFEU-a u pogledu preispitivanja novčanih kazni ili periodičnih penala koje je izrekla Komisija. On može poništiti, smanjiti ili povećati izrečenu novčanu kaznu ili periodični penal.

Članak 9.

Odluke Komisije o okončanju službenog istražnog postupka

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 10., službeni istražni postupak se okončava odlukom kako je predviđeno stavcima 2. do 5. ovog članka.

2.   U slučaju kada Komisija ustanovi da, gdje je to primjereno nakon izmjene od strane dotične države članice, prijavljena mjera ne predstavlja potporu, Komisija takav nalaz bilježi u obliku odluke.

3.   U slučaju kada Komisija ustanovi da, gdje je to primjereno slijedom izmjene od strane dotične države članice, su sumnje u pogledu spojivosti prijavljene mjere s načelima unutarnjeg tržišta otklonjene, Komisija donosi odluku kojom se utvrđuje da je predmetna potpora u skladu s načelima unutarnjeg tržišta („pozitivna odluka”). U toj se odluci navodi koja je iznimka iz UFEU-a primijenjena.

4.   Komisija pozitivnoj odluci može priložiti uvjete pod kojima se potpora može smatrati spojivom s načelima unutarnjeg tržišta te može utvrditi obveze kako bi omogućila praćenje poštovanja donesene odluke („uvjetna odluka”).

5.   U slučaju kada Komisija ustanovi da prijavljena potpora nije spojiva s unutarnjim tržištem, donosi odluku o neprimjeni predmetne potpore („negativna odluka”).

6.   Odluke koje se donose u skladu sa stavcima 2. do 5. ovog članka moraju se donijeti čim se otklone sumnje iz članka 4. stavka 4. Komisija čini sve što je u njezinoj moći kako bi odluku usvojila u roku od 18 mjeseci od pokretanja postupka. Ovaj se rok može produljiti uz obostranu suglasnost Komisije i dotične države članice.

7.   Nakon isteka roka iz stavka 6. ovog članka, i ako to zatraži dotična država članica, Komisija u roku od dva mjeseca donosi odluku na temelju podataka koji su joj dostupni. Kada je primjereno, u slučaju kada dostavljeni podaci nisu dostatni da bi se ustanovila spojivost, Komisija donosi negativnu odluku.

8.   Prije donošenja bilo kakve odluke u skladu sa stavcima 2. do 5. Komisija dotičnoj državi članici, u roku koji u pravilu ne smije biti dulji od mjesec dana, daje mogućnost iskazivanja stajališta o podacima koje je primila Komisija i koji su dotičnoj državi članici dostavljeni u skladu s člankom 7. stavkom 3.

9.   Komisija se ni u jednoj odluci donesenoj u skladu sa stavcima 2. do 5. ovog članka ne smije koristiti povjerljivim podacima koje su dostavili primatelji zahtjeva za dostavljanje podataka i koji se ne mogu objediniti ili na neki drugi način anonimizirati, osim ako je dobila suglasnost primatelja za otkrivanje tih podataka dotičnoj državi članici. Komisija može donijeti obrazloženu odluku, koja se priopćava dotičnom poduzetniku ili udruženju poduzetnika, kojom se utvrđuje da podaci koje dostavlja primatelj zahtjeva za dostavljanje podataka i koji su označeni kao povjerljivi nisu zaštićeni i kojom se određuje datum nakon kojeg se ti podaci objavljuju. To razdoblje traje najmanje mjesec dana.

10.   Komisija vodi računa o opravdanim interesima poduzetnika da štite svoje poslovne tajne i ostale povjerljive podatke. Poduzetnik ili udruženje poduzetnika koji dostavljaju podatke u skladu s člankom 7. i koji nisu korisnici predmetne mjere državne potpore mogu zatražiti, zbog potencijalne štete, da se podaci o njihovu identitetu uskrate dotičnoj državi članici.

Članak 10.

Povlačenje prijave

1.   Dotična država članica može pravovremeno povući prijavu iz članka 2. prije nego što Komisija donese odluku u skladu s člankom 4. ili člankom 9.

2.   U slučajevima u kojima je Komisija pokrenula službeni istražni postupak, ona ga i okončava.

Članak 11.

Opoziv odluke

Komisija može opozvati odluku donesenu u skladu s člankom 4. stavcima 2. ili 3., ili člankom 9. stavcima 2., 3. ili 4., nakon što je dotičnoj državi članici pružila priliku za iznošenje svojih primjedbi, a u slučaju kada se odluka temeljila na netočnim podacima dostavljenim tijekom postupka koji su bili presudnim čimbenikom u donošenju odluke. Prije opoziva prethodne i donošenja nove odluke, Komisija je dužna pokrenuti službeni istražni postupak u skladu s člankom 4. stavkom 4. U tom slučaju članci 6., 9. i 12., članak 13. stavak 1., članci 15., 16. i 17. primjenjuju se mutatis mutandis.

POGLAVLJE III.

POSTUPAK U VEZI S NEZAKONITOM POTPOROM

Članak 12.

Ispitivanje, zahtjev za dostavljanje podataka i nalog za dostavljanje podataka

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 24., Komisija na vlastitu inicijativu može ispitati podatke o navodno nezakonitoj potpori iz bilo kojeg izvora.

Komisija bez odgađanja ispituje svaku pritužbu koju je podnijela zainteresirana strana u skladu s člankom 24. stavkom 2. i osigurava potpuno i redovito obavješćivanje dotične države članice o napretku i ishodima ispitivanja.

2.   Prema potrebi, Komisija zahtijeva podatke od dotične države članice. U tom slučaju, članak 2. stavak 2. i članak 5. stavci 1. i 2. primjenjuju se mutatis mutandis.

Nakon pokretanja službenog istražnog postupka Komisija također može zahtijevati podatke od druge države članice, poduzetnika ili udruženja poduzetnika u skladu s člancima 7. i 8. koji se primjenjuju mutatis mutandis.

3.   U slučaju kada unatoč požurnici na temelju članka 5. stavka 2. dotična država članica ne dostavi zatražene podatke u roku koji je propisala Komisija ili ako dostavi nepotpune podatke, Komisija donosi odluku kojom se zahtijeva dostavljanje podataka („nalog za dostavljanje podataka”). U toj se odluci točno navode traženi podaci i propisuje se odgovarajući rok u kojem se isti moraju dostaviti.

Članak 13.

Nalog za obustavu ili privremeni povrat iznosa potpore

1.   Nakon što dotičnoj državi članici pruži priliku za podnošenje svojih primjedbi, Komisija može usvojiti odluku kojom se od države članice zahtijeva suspenzija svake nezakonite potpore sve dok Komisija ne donese odluku o spojivosti predmetne potpore s načelima unutarnjeg tržišta („nalog za obustavu”).

2.   Nakon što dotičnoj državi članici pruži priliku za podnošenje svojih primjedbi, Komisija može usvojiti odluku kojom se od države članice zahtijeva privremeni povrat sredstava potpore sve dok Komisija ne donese odluku o spojivosti predmetne potpore s načelima unutarnjeg tržišta („nalog za povrat”), ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

u skladu s uvriježenom praksom, ne postoje sumnje u pogledu činjenice da dotična mjera predstavlja potporu;

(b)

postoji potreba za žurnim djelovanjem;

(c)

prisutna je ozbiljna opasnost od nanošenja znatne i nepopravljive štete nekom konkurentu.

Povrat se izvršava u skladu s postupkom iz članka 16. stavaka 2. i 3. Nakon stvarnog povrata iznosa potpore, Komisija donosi odluku u rokovima koji se primjenjuju u odnosu na prijavljene potpore.

Komisija može ovlastiti državu članicu da uz povrat sredstava potpore osigura i plaćanje potpore za sanaciju u korist dotičnog poduzetnika.

Odredbe ovog stavka primjenjuju se samo na nezakonitu potporu provedenu nakon stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 659/1999.

Članak 14.

Nepridržavanje odluke o nalogu

Ako država članica ne izvrši nalog za obustavu ili povrat potpore, Komisija, u okviru ispitivanja suštine predmeta na temelju raspoloživih podataka, ima pravo izravno uputiti predmet Sudu Europske unije te zatražiti izjavu da predmetno nepridržavanje predstavlja kršenje UFEU-a.

Članak 15.

Odluke Komisije

1.   Ispitivanje mogućih slučajeva nezakonite potpore dovodi do donošenja odluke u skladu s člankom 4. stavcima 2., 3. ili 4. U slučaju donošenja odluke o pokretanju službenog istražnog postupka, postupak se okončava donošenjem odluke u skladu s člankom 9. Ako država članica ne postupi prema nalogu za dostavljanje podataka, ta se odluka donosi na temelju raspoloživih podataka.

2.   U slučajevima moguće nezakonite potpore i ne dovodeći u pitanje članak 13. stavak 2., Komisija nije obvezana rokom utvrđenim u članku 4. stavku 5., i članku.9. stavcima 6. i 7.

3.   Članak 11. primjenjuje se mutatis mutandis.

Članak 16.

Povrat potpore

1.   Kada se u slučajevima nezakonite potpore donesu negativne odluke, Komisija donosi odluku kojom se od dotične države članice zahtijeva da poduzme sve potrebne mjere za povrat sredstava potpore od korisnika („odluka o povratu potpore”). Komisija ne smije zahtijevati povrat sredstava potpore ako bi to bilo u suprotnosti s općim načelima prava Unije.

2.   Iznos potpore koji se treba vratiti u skladu s odlukom o povratu potpore uključuje i kamatu po odgovarajućoj stopi koju odredi Komisija. Kamata se naplaćuje počevši od dana kada je nezakonita potpora stavljena na raspolaganje korisniku do dana povrata njezinog iznosa.

3.   Ne dovodeći u pitanje bilo koju odluku Suda Europske unije donesenu u skladu s člankom 278. UFEU-a, povrat potpore izvršava se bez odgađanja i u skladu s postupcima predviđenim nacionalnim pravom dotične države članice, pod uvjetom da isti omogućavaju neposredno i stvarno izvršenje odluke Komisije. U tu svrhu i u slučaju pokretanja postupka pred domaćim sudom, dotična država članica poduzima sve potrebne mjere koje joj stoje na raspolaganju u okviru njezinog pravnog sustava, uključujući i privremene mjere, i ne dovodeći pritom u pitanje pravo Unije.

POGLAVLJE IV.

ROKOVI ZASTARE

Članak 17.

Rok zastare za povrat potpore

1.   Ovlasti Komisije u vezi s povratom potpore podliježu roku zastare od deset godina.

2.   Rok zastare počinje danom kada je nezakonita potpora dodijeljena korisniku, bilo kao pojedinačna potpora ili u okviru programa potpora. Rok zastare se prekida bilo kojom radnjom koju Komisija ili neka država članica, djelujući na zahtjev Komisije, poduzme u vezi s nezakonitom potporom. Nakon svakog prekida, rok zastare se počinje računati iznova. Rok zastare se obustavlja sve dok se o odluci Komisije vodi postupak pred Sudom Europske unije.

3.   Svaka potpora u vezi s kojom je istekao rok zastare smatra se postojećom potporom.

Članak 18.

Rok zastare za izricanje novčanih kazni i periodičnih penala

1.   Ovlasti dodijeljene Komisiji temeljem članka 8. podliježu roku zastare od tri godine.

2.   Rok iz stavka 1. počinje teći od dana počinjenja povrede iz članka 8. Međutim, u slučaju kontinuiranih ili ponovljenih povredâ, rok zastare počinje teći od dana kada je prestala povreda.

3.   Svaka radnja koju poduzme Komisija s ciljem istrage ili vođenja postupaka u vezi s povredom iz članka 8. prekida rok zastare za izricanje novčanih kazni ili periodičnih penala, s učinkom od dana kada su dotični poduzetnik ili udruženje poduzetnika obaviješteni o toj radnji.

4.   Nakon svakog prekida rok zastare se počinje računati iznova. Međutim, rok zastare istječe najkasnije onog dana kada protekne rok od šest godina u kojem Komisija nije izrekla novčanu kaznu ili periodični penal. Taj se rok produžuje za vrijeme prekida roka zastare u skladu sa stavkom 5. ovog članka.

5.   Rok zastare za izricanje novčanih kazni ili periodičnih penala prekida se sve dok je odluka Komisije predmet postupka koji se vodi pred Sudom Europske unije.

Članak 19.

Rok zastare za izvršenje novčanih kazni i periodičnih penala

1.   Ovlasti Komisije za izvršenje odluka donesenih sukladno članku 8. podliježu roku zastare od pet godina.

2.   Rok iz stavka 1. počinje teći od dana kada odluka donesena u skladu s člankom 8. postane pravomoćna.

3.   Rok zastare iz stavka 1. ovog članka prekida se:

(a)

zaprimanjem odluke kojom se mijenja prvobitno utvrđen iznos novčane kazne ili periodičnog penala ili odbijanjem zahtjeva za promjenu tih iznosâ;

(b)

svakom radnjom države članice, koja djeluje na zahtjev Komisije, ili Komisije, kojoj je namjera izvršiti plaćanje novčane kazne ili periodičnog penala.

4.   Nakon svakog prekida, rok zastare počinje se računati iznova.

5.   Rok zastare iz stavka 1. za izvršenje novčanih kazni ili periodičnih penala prekida se sve dok:

(a)

primatelju zahtjeva za objavljivanje podataka traje rok za plaćanje;

(b)

je izvršenje plaćanja prekinuto sukladno odluci Suda Europske unije.

POGLAVLJE V.

POSTUPAK U VEZI SA ZLOUPORABOM POTPORE

Članak 20.

Zlouporaba potpore

Ne dovodeći u pitanje članak 28., Komisija može, u slučajevima zlouporabe potpore, pokrenuti službeni istražni postupak u skladu s člankom 4. stavkom 4. U tom slučaju članci 6. do 9., članci 11. i 12., članak 13. stavak 1. i članci 14. do 17. primjenjuju se mutatis mutandis.

POGLAVLJE VI.

POSTUPAK U VEZI S POSTOJEĆIM PROGRAMIMA POTPORA

Članak 21.

Suradnja u skladu s člankom 108. stavkom 1. UFEU-a

1.   Komisija od dotične države članice dobiva sve potrebne podatke kako bi u suradnji s njom preispitala postojeće programe potpora u skladu s člankom 108. stavkom 1. UFEU-a.

2.   U slučaju kada Komisija smatra da određeni postojeći program potpora nije spojiv ili je prestao biti spojiv s načelima unutarnjeg tržišta, obavještava dotičnu državu članicu o svom preliminarnom stajalištu i pruža joj mogućnost da u roku od mjesec dana dostavi svoje primjedbe. U valjano utemeljenim slučajevima, Komisija može produljiti ovaj rok.

Članak 22.

Prijedlog odgovarajućih mjera

Kada Komisija, u svjetlu podataka koje joj je država članica dostavila na temelju članka 21., zaključi da postojeći program potpore nije spojiv ili je prestao biti spojiv s načelima unutarnjeg tržišta, izdaje preporuku u kojoj se dotičnoj državi članici predlažu odgovarajuće mjere. U preporuci je moguće posebno predložiti:

(a)

znatnu izmjenu programa potpore; ili

(b)

uvođenje postupovnih uvjeta; ili

(c)

ukidanje programa potpore.

Članak 23.

Pravne posljedice prijedloga za poduzimanje odgovarajućih mjera

1.   U slučaju kada dotična država članica prihvati predložene mjere i o tome obavijesti Komisiju, potonja je taj nalaz dužna evidentirati i o tome obavijestiti državu članicu. Svojim prihvaćanjem država članica se obvezuje na provođenje odgovarajućih mjera.

2.   U slučaju kada dotična država članica ne prihvati predložene mjere, a Komisija, nakon što je razmotrila obrazloženje dotične države članice, još uvijek smatra da su te mjere neophodne, Komisija pokreće postupak na temelju članka 4. stavka 4. U tom slučaju članci 6., 9. i 11. primjenjuju se mutatis mutandis.

POGLAVLJE VII.

ZAINTERESIRANE STRANE

Članak 24.

Prava zainteresiranih strana

1.   Nakon što Komisija donese odluku o pokretanju službenog istražnog postupka, svaka zainteresirana strana može dostaviti primjedbe na temelju članka 6. Svakoj zainteresiranoj strani koja je dostavila takve primjedbe, kao i svakom korisniku pojedinačne potpore, dostavlja se primjerak odluke koju je Komisija donijela na temelju članka 9.

2.   Svaka zainteresirana strana može podnijeti pritužbu kojom obavještava Komisiju o svakom navodnom slučaju nezakonite potpore ili o svakom navodnom slučaju zlouporabe potpore. U tom smislu, zainteresirana strana propisno ispunjava obrazac koji je naveden u provedbenoj odredbi iz članka 33. i navodi sve obvezne podatke koji se u njemu zahtijevaju.

Ako Komisija smatra da se zainteresirana strana ne pridržava obveznih dijelova obrasca za pritužbu ili da činjenice ili pravna pitanja koje je iznijela zainteresirana strana ne predstavljaju dostatne razloge na temelju kojih bi se u prima facie ispitivanju moglo utvrditi postojanje nezakonite potpore ili zlouporabe potpore, o tome obavještava zainteresiranu stranu i poziva je da dostavi primjedbe unutar propisanog razdoblja koje u pravilu ne smije biti dulje od mjesec dana. Ako zainteresirana strana ne iskaže svoja stajališta u propisanom roku, pritužba se smatra povučenom. Komisija obavješćuje dotičnu državu članicu ako se pritužba smatra povučenom.

Komisija podnositelju pritužbe šalje primjerak odluke o slučaju koji se odnosi na predmet pritužbe.

3.   Svakoj se zainteresiranoj strani na njezin zahtjev dostavlja primjerak svake odluke donesene u skladu s člancima 4. i 9., člankom 12. stavkom 3. i člankom 13.

POGLAVLJE VIII.

ISTRAGE GOSPODARSKIH SEKTORA I INSTRUMENATA POTPORE

Članak 25.

Istrage gospodarskih sektora i instrumenata potpore

1.   Kada dostupni podaci potkrepljuju osnovanu sumnju da bi mjere državne potpore u određenom sektoru ili utemeljene na određenom instrumentu potpore mogle značajno ograničiti ili narušiti tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu u nekoliko država članica ili da postojeće mjere potpore u određenom sektoru u nekoliko država članica nisu ili su prestale biti spojive s unutarnjim tržištem, Komisija može provesti istragu u nekoliko različitih država članica određenog sektora gospodarstva ili korištenja dotičnog instrumenta potpore. Tijekom tog istraživanja Komisija može od dotičnih država članica i/ili poduzetnika ili udruženja poduzetnika zatražiti da dostave potrebne podatke za primjenu članaka 107. i 108. UFEU-a, vodeći računa o načelu proporcionalnosti.

Komisija navodi razloge za pokretanje istraživanja i za izbor primatelja u svim zahtjevima za dostavljanje podataka poslanim na temelju ovog članka.

Komisija objavljuje izvješće o rezultatima svojeg istraživanja određenih gospodarskih sektora ili instrumenata potpore u raznim državama članicama i poziva dotične države članice te sve poduzetnike ili udruženja poduzetnika da dostave svoje primjedbe.

2.   Podaci dobiveni na temelju sektorskih istraživanja mogu se koristiti u okviru postupaka u skladu s ovom Uredbom.

3.   Članci 5., 7. i 8. ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis.

POGLAVLJE IX.

PRAĆENJE

Članak 26.

Godišnja izvješća

1.   Države članice podnose Komisiji godišnja izvješća o svim postojećim programima potpora u vezi kojih nisu utvrđene nikakve posebne obveze izvješćivanja na temelju uvjetne odluke donesene u skladu s člankom 9. stavkom 4.

2.   U slučaju kada dotična država članica, unatoč podsjetniku, ne podnese godišnje izvješće, Komisija može postupiti u skladu s člankom 22. vezano uz predmetni program potpore.

Članak 27.

Praćenje na licu mjesta

1.   U slučaju kada Komisija ima ozbiljne sumnje u pogledu pridržavanja odluka o neospornosti, pozitivnih odluka ili uvjetnih odluka donesenih u vezi s pojedinačnom potporom, dotična država članica, nakon što joj je pružena mogućnost za dostavljanje primjedbi, omogućuje Komisiji obavljanje posjeta radi praćenja stanja na licu mjesta.

2.   Radi provjere pridržavanja predmetne odluke, dužnosnici Komisije ovlašteni su:

(a)

stupiti u sve prostorije i na sva zemljišta dotičnog poduzetnika;

(b)

zatražiti usmena objašnjenja na licu mjesta;

(c)

ispitati knjige i drugu poslovnu evidenciju te uzeti ili zahtijevati preslike.

Ako je to potrebno, Komisiji mogu pomoći i neovisni stručnjaci.

3.   Komisija obavješćuje dotičnu državu članicu pravodobno i u pisanom obliku o svojoj namjeri obavljanja posjeta radi praćenja stanja na licu mjesta, kao i o identitetu ovlaštenih dužnosnika i stručnjaka. Ako država članica ima valjano utemeljene prigovore u pogledu Komisijinog izbora stručnjaka, stručnjaci se imenuju u dogovoru s državom članicom. Dužnosnici Komisije i stručnjaci ovlašteni za praćenje stanja na licu mjesta predočavaju pismeno ovlaštenje u kojem se točno navodi predmet i svrha posjeta.

4.   Pri obavljanju posjeta radi praćenja stanja mogu biti nazočni i dužnosnici koje ovlasti država članica na čijem se području posjet obavlja.

5.   Komisija državi članici dostavlja primjerak svakog izvješća sastavljenog slijedom posjeta obavljenog s ciljem praćenja stanja.

6.   U slučaju kada se neki poduzetnik protivi obavljanju posjeta koji je Komisija naložila odlukom na temelju ovog članka, dotična država članica dužnosnicima i stručnjacima koje je Komisija ovlastila pruža svu neophodnu pomoć kako bi im omogućila obavljanje posjeta radi praćenja stanja.

Članak 28.

Nepridržavanje odluka i presuda

1.   U slučaju kada se dotična država članica ne pridržava uvjetne ili negativne odluke, a posebno u slučajevima iz članka 16. ove Uredbe, Komisija može izravno uputiti predmet Sudu Europske unije u skladu s člankom 108. stavkom 2. UFEU-a.

2.   Ako Komisija smatra da dotična država članica nije ispoštovala presudu Suda Europske unije, u vezi s dotičnim predmetom, može postupiti u skladu s člankom 260. UFEU-a.

POGLAVLJE X.

SURADNJA S NACIONALNIM SUDOVIMA

Članak 29.

Suradnja s nacionalnim sudovima

1.   Za primjenu članka 107. stavka 1. i članka 108. UFEU-a, sudovi država članica mogu zatražiti od Komisije da im dostavi podatke kojima raspolaže ili svoje mišljenje o pitanjima primjene pravila o državnim potporama.

2.   Ako je potrebno za dosljednu primjenu članka 107. stavka 1. ili članka 108. UFEU-a, Komisija može, na vlastitu inicijativu, podnijeti pisana očitovanja sudovima država članica koji su odgovorni za primjenu pravila o državnim potporama. Ona može, uz dopuštenje dotičnog suda, dati i usmena očitovanja.

Komisija obavješćuje dotičnu državu članicu o svojoj namjeri podnošenja očitovanjâ prije nego što to formalno i učini.

Isključivo u svrhu pripreme svojih očitovanja, Komisija može zatražiti od nadležnog suda države članice da joj dostavi dokumente koji su mu na raspolaganju i koji su potrebni za Komisijinu ocjenu predmeta.

POGLAVLJE XI.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 30.

Čuvanje poslovne tajne

Komisija i države članice, njihovi dužnosnici i drugi službenici uključujući i neovisne stručnjake koje je imenovala Komisija, ne smiju otkrivati podatke do kojih su došli putem primjene ove Uredbe, a koji su obuhvaćeni obvezom čuvanja poslovne tajne.

Članak 31.

Primatelj odlukâ

1.   Odluke donesene u skladu s člankom 7. stavkom 7., člankom 8. stavcima 1. i 2. i člankom 9. stavkom 9. upućuju se dotičnom poduzetniku ili udruženju poduzetnika. Komisija dostavlja odluke primatelju bez odlaganja i pruža mu mogućnost da Komisiji priopći koji su podaci, prema njegovu mišljenju, obuhvaćeni obvezom čuvanja poslovne tajne.

2.   Sve druge odluke Komisije donesene u skladu s poglavljima II., III., V., VI. i. IX. upućuju se dotičnoj državi članici. Komisija ih dotičnoj državi članici dostavlja bez odlaganja te daje toj državi članici mogućnost da Komisiji priopći koji su podaci, prema njezinu mišljenju, obuhvaćeni obvezom čuvanja poslovne tajne.

Članak 32.

Objavljivanje odluka

1.   Komisija u Službenom listu Europske unije objavljuje kratku obavijest o odlukama koje je donijela na temelju članka 4. stavaka 2. i 3. i člankom 22., a u vezi s člankom 23. stavkom 1. Kratka obavijest sadrži navod da se primjerak predmetne odluke može dobiti u inačici ili inačicama na izvornom jeziku.

2.   Komisija u Službenom listu Europske unije objavljuje odluke koje je donijela na temelju članka 4. stavka 4., i to u inačici na njihovom izvornom jeziku. U Službenom listu koji se objavljuje na jeziku različitom od izvornog jezika odluke, inačica odluke na izvornom jeziku popraćena je smislenim sažetkom na jeziku dotičnog Službenog lista.

3.   Komisija u Službenom listu Europske unije objavljuje odluke koje donosi na temelju članka 8. stavaka 1. i 2. i članka 9.

4.   U slučajevima u kojima se primjenjuje članak 4. stavak 6. ili članak 10. stavak 2., u Službenom listu Europske unije objavljuje se kratka obavijest.

5.   Vijeće može jednoglasno odlučiti da se odluke donesene na temelju članka 108. stavka 2. trećeg podstavka UFEU-a objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 33.

Provedbene odredbe

Komisija je, djelujući u skladu s postupkom utvrđenim u članku 34., ovlaštena usvajati provedbene odredbe u vezi s:

(a)

oblikom, sadržajem i drugim pojedinostima prijave;

(b)

oblikom, sadržajem i drugim pojedinostima godišnjih izvješća;

(c)

oblikom, sadržajem i drugim pojedinostima pritužbi podnesenih u skladu s člankom 12. stavkom 1. i člankom 24. stavkom 2.;

(d)

pojedinostima rokova i njihova određivanja; i

(e)

kamatnom stopom iz članka 16. stavka 2.

Članak 34.

Savjetovanje sa Savjetodavim odborom za državne potpore

1.   Prije usvajanja bilo koje provedbene odredbe na temelju članka 33. Komisija se savjetuje sa Savjetodavnim odborom za državne potpore koji je osnovan Uredbom Vijeća (EU) 2015/1588 (4) („Odbor”).

2.   Savjetovanje s Odborom obavlja se na sastanku koji saziva Komisija. Nacrti i dokumenti koje valja ispitati dostavljaju se u prilogu obavijesti o sazivanju sastanka. Sastanak se održava u roku od najmanje dva mjeseca nakon slanja obavijesti o njegovom sazivanju. U žurnim slučajevima, ovaj rok može biti i kraći.

3.   Predstavnik Komisije podnosi Odboru nacrt mjera koje valja poduzeti. Odbor iznosi svoje mišljenje o nacrtu u roku koji u skladu s hitnošću predmeta može odrediti predsjedatelj, a prema potrebi i putem glasovanja.

4.   Mišljenje se unosi u zapisnik. Dodatno, svaka država članica ima pravo zatražiti da se u zapisnik unese i njezino stajalište. Odbor može dati preporuku da se to mišljenje objavi u Službenom listu Europske unije.

5.   Komisija uzima u najvećoj mogućoj mjeri u obzir mišljenje Odbora. Ona ga izvješćuje o načinu na koji je njegovo mišljenje uzela u obzir.

Članak 35.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 659/1999 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.

Članak 36.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

F. ETGEN


(1)  Mišljenje od 29. travnja 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 83, 27.3.1999., str. 1.).

(3)  Vidjeti Prilog I.

(4)  Uredba Vijeća (EU) 2015/1588 od 13. srpnja 2015. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (vidjeti str. 1. ovog Službenog lista).


PRILOG I.

Uredba stavljena izvan snage s popisom njezinih uzastopnih izmjena

Uredba Vijeća (EZ) br. 659/1999

(SL L 83, 27.3.1999., str. 1.)

Točka 5. podtočka 6. Priloga II. Aktu o pristupanju iz 2003.

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1791/2006

(SL L 363, 20.12.2006., str. 1.)

Uredba Vijeća (EU) br. 517/2013

(SL L 158, 10.6.2013., str. 1.)

Uredba Vijeća (EU) br. 734/2013

(SL L 204, 31.7.2013., str. 15.)


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 659/1999

Ova Uredba

Članci od 1. do 6.

Članci od 1. do 6.

Članak 6.a

Članak 7.

Članak 6.b

Članak 8.

Članak 7.

Članak 9.

Članak 8.

Članak 10.

Članak 9.

Članak 11.

Članak 10.

Članak 12.

Članak 11. stavak 1.

Članak 13. stavak 1.

Članak 11. stavak 2., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 13. stavak 2., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 11. stavak 2., prvi podstavak, prva alineja

Članak 13. stavak 2., prvi podstavak, točka (a)

Članak 11. stavak 2., prvi podstavak, druga alineja

Članak 13. stavak 2., prvi podstavak, točka (b)

Članak 11. stavak 2., prvi podstavak, treća alineja

Članak 13. stavak 2., prvi podstavak, točka (c)

Članak 11. stavak 2., drugi, treći i četvrti podstavak

Članak 13. stavak 2., drugi, treći i četvrti podstavak

Članak 12.

Članak 14.

Članak 13.

Članak 15.

Članak 14.

Članak 16.

Članak 15.

Članak 17.

Članak 15.a

Članak 18.

Članak 15.b

Članak 19.

Članak 16.

Članak 20.

Članak 17.

Članak 21.

Članak 18.

Članak 22.

Članak 19.

Članak 23.

Članak 20.

Članak 24.

Članak 20.a

Članak 25.

Članak 21.

Članak 26.

Članak 22.

Članak 27.

Članak 23.

Članak 28.

Članak 23.a

Članak 29.

Članak 24.

Članak 30.

Članak 25.

Članak 31.

Članak 26. stavci 1. i 2.

Članak 32. stavci 1. i 2.

Članak 26. stavak 2.a

Članak 32. stavak 3.

Članak 26. stavak 3.

Članak 32. stavak 3.

Članak 26. stavak 4.

Članak 32. stavak 4.

Članak 26. stavak 5.

Članak 32. stavak 5.

Članak 27.

Članak 33.

Članak 28.

Članak 29.

Članak 34.

Članak 35.

Članak 30.

Članak 36.

Prilog I.

Prilog II.