8.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 211/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1369

оd 7. kolovoza 2015.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1031/2014 o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 219. stavak 1. u vezi s člankom 228.,

budući da:

(1)

Ruska je vlada 7. kolovoza 2014. uvela zabranu uvoza određenih proizvoda iz Unije u Rusiju, uključujući voće i povrće. Komisija je kao odgovor donijela niz izvanrednih mjera potpore, posebice donošenjem Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 913/2014 (2) za breskve i nektarine i delegiranih uredaba Komisije (EU) br. 932/2014 (3) i (EU) br. 1031/2014 (4) za drugo voće i povrće.

(2)

Dana 24. lipnja 2015. ta je zabrana produžena do kolovoza 2016. Zbog produženja zabrane tržištu i dalje ozbiljno prijete poremećaji, a zbog činjenice da je jedno važno izvozno tržište još uvijek nedostupno moglo bi doći do znatnog pada cijena. Čini se da za takvo stanje na tržištu uobičajene mjere koje se mogu poduzeti na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 nisu dostatne. Trebalo bi stoga produžiti primjenu mehanizma potpore za određene količine proizvoda na temelju Delegirane uredbe (EU) br. 1031/2014.

(3)

Radi uspostavljanja učinkovite sigurnosne mreže, financijsku pomoć Unije trebalo bi produžiti godinu dana za sve proizvode obuhvaćene Delegiranom uredbom (EU) br. 1031/2014. Osim toga, zbog njihova sezonskog izvoza, breskve i nektarine oznake KN 0809 30, koje su prošle godine bile prihvatljive za potporu na temelju Delegirane uredbe (EU) br. 913/2014, trebalo bi sada uključiti na popis proizvoda koji su prihvatljivi za potporu na temelju Delegirane uredbe (EU) br. 1031/2014.

(4)

Količine dodijeljene svakoj državi članici trebale bi se izračunavati na temelju opsega izvoza predmetnih proizvoda u Rusiju tijekom tri godine koje su prethodile proglašenju zabrane, prilagođenog u skladu s razinom do koje su proizvođači u svakoj državi članici iskoristili izvanredne mjere potpore koje su im bile dostupne za te proizvode u protekloj godini.

(5)

Ako je iskorištenost tih izvanrednih mjera potpore u određenoj državi članici bila vrlo niska za određeni proizvod, zbog čega su administrativni troškovi pružanja potpore bili nerazmjerno visoki, ta bi država članica trebala imati mogućnost odlučiti da u razdoblju produženja neće nastaviti s provedbom tih mjera.

(6)

Može se očekivati da će se predmetni proizvodi, koji bi u normalnim uvjetima bili izvezeni u Rusiju, preusmjeriti na tržišta drugih država članica. Proizvođači iz tih država članica koji proizvode iste proizvode, ali ih tradicionalno ne izvoze u Rusiju, posljedično bi mogli biti suočeni s ozbiljnim poremećajima na tržištu i padom cijena.

(7)

Stoga bi, radi dodatne stabilizacije tržišta, financijska pomoć Unije trebala i ovaj put biti dostupna i proizvođačima u svim državama članicama u pogledu jednog ili više proizvoda obuhvaćenih ovom Delegiranom uredbom (EU) br. 1031/2014 za količinu koja ne premašuje 3 000 tona po državi članici.

(8)

Delegiranu uredbu (EU) br. 1031/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Kako bi imala neposredan učinak na tržište i pridonijela stabilizaciji cijena, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan svojeg objavljivanja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 1031/2014

Delegirana uredba (EU) br. 1031/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. dodaje se sljedeća točka (s):

„(s)

breskve i nektarine oznake KN 0809 30.”;

(b)

u stavku 3. dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

razdoblje od 8. kolovoza 2015. do datuma kada se količine utvrđene u članku 2. stavku 1. iscrpe u svakoj dotičnoj državi članici ili do 30. lipnja 2016., ovisno o tome koji datum nastupi ranije.”

2.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

u prvom podstavku dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

za razdoblje iz članka 1. stavka 3. točke (c), količine navedene u Prilogu I.b”;

ii.

drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za svako razdoblje iz članka 1. stavka 3. točaka (a) i (c), ta je potpora dostupna i u svim državama članicama za postupke povlačenja s tržišta, zelene berbe ili neubiranja u odnosu na jedan ili više proizvoda iz članka 1. stavka 2. kako odluči država članica, pod uvjetom da dodatna količina o kojoj je riječ ne premašuje 3 000 tona po državi članici u svakom od tih razdoblja.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako su u državi članici između 30. rujna 2014. i 30. lipnja 2015. za kategoriju proizvoda kako je definirana u Prilogu I. i Prilogu I.a stvarno povučene količine iznosile manje od 5 % ukupnih količina dodijeljenih toj državi članici za tu kategoriju proizvoda, država članica može odlučiti da ne iskoristi količinu dodijeljenu u Prilogu I.b. U tom slučaju predmetna država članica Komisiju obavješćuje o svojoj odluci do 31. listopada 2015. Od trenutka te obavijesti, postupci provedeni u toj državi članici nisu prihvatljivi za potporu na temelju ove Uredbe.

Države članice mogu odlučiti da ne iskoriste količinu od 3 000 tona iz stavka 1. drugog podstavka, ili dio te količine, do sljedećih datuma:

do 31. listopada 2014. za razdoblje iz članka 1. stavka 3. točke (a),

do 31. listopada 2015. za razdoblje iz članka 1. stavka 3. točke (c).

Do istog datuma predmetna država članica Komisiju obavješćuje o svim neiskorištenim količinama. Od trenutka te obavijesti, postupci provedeni u toj državi članici nisu prihvatljivi za potporu na temelju ove Uredbe.”

3.

U članku 9., stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Organizacije proizvođača podnose zahtjev za isplatu financijske pomoći Unije iz članaka 4., 5. i 6. do 31. siječnja 2015. za postupke provedene tijekom razdoblja iz članka 1. stavka 3. točke (a), do 31. srpnja 2015. za postupke provedene tijekom razdoblja iz članka 1. stavka 3. točke (b). i do 31. srpnja 2016. za postupke provedene tijekom razdoblja iz članka 1. stavka 3. točke (c).

2.   Organizacije proizvođača podnose zahtjev za isplatu ukupne financijske pomoći Unije iz članaka 4. i 6. ove Uredbe u skladu s postupkom iz članka 72. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 do 31. siječnja 2015. za postupke provedene tijekom razdoblja iz članka 1. stavka 3. točke (a) ove Uredbe, do 31. srpnja 2015. za postupke provedene tijekom razdoblja iz članka 1. stavka 3. točke (b) ove Uredbe. i do 31. srpnja 2016. za postupke provedene tijekom razdoblja iz članka 1. stavka 3. točke (c) ove Uredbe.”

4.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. uvodni dio prvog podstavka zamjenjuje se sljedećim:

„Do 30. rujna 2014., 15. listopada 2014., 31. listopada 2014., 15. studenoga 2014., 30. studenoga 2014., 15. prosinca 2014., 31. prosinca 2014., 15. siječnja 2015., 31. siječnja 2015. i 15. veljače 2015. za razdoblje iz članka 1. stavka 3. točke (a), do 15. i zadnjeg dana u svakom mjesecu do 30. rujna 2015. za razdoblje iz članka 1. stavka 3. točke (b) te do 15. i zadnjeg dana u svakom mjesecu do 30. rujna 2016. za razdoblje iz članka 1. stavka 3. točke (c) države članice Komisiju obavješćuju o sljedećim informacijama za svaki proizvod:”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Pri prvoj obavijesti države članice obavješćuju Komisiju o iznosima potpore koje su utvrdile u skladu s člankom 79. stavkom 1. ili člankom 85. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 i člancima 4., 5. ili 6. ove Uredbe, koristeći se obrascima iz Priloga IV.”

5.

U članku 11. dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

30. rujna 2016. za postupke provedene tijekom razdoblja iz članka 1. stavka 3. točke (c).”

6.

Umeće se Prilog I.b, čiji je tekst utvrđen u Prilogu I. ovoj Uredbi.

7.

Prilozi III. i IV. zamjenjuju se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. kolovoza 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 913/2014 оd 21. kolovoza 2014. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima breskvi i nektarina (SL L 248, 22.8.2014., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 932/2014 оd 29. kolovoza 2014. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća i o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 913/2014 (SL L 259, 30.8.2014., str. 2.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1031/2014 оd 29. rujna 2014. o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (SL L 284, 30.9.2014., str. 22.).


PRILOG I.

„PRILOG I.b

Maksimalne količine proizvoda dodijeljene po državi članici u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c)

(u tonama)

 

Jabuke i kruške

Šljive, stolno grožđe i kivi

Rajčice, mrkve, paprike, krastavci i mali krastavci za kiseljenje

Naranče, klementine, mandarine i limuni

Breskve i nektarine

Bugarska

0

0

0

0

950

Belgija

85 650

0

16 750

0

0

Njemačka

6 200

0

0

0

0

Grčka

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Španjolska

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Francuska

12 150

0

3 250

0

450

Hrvatska

2 150

0

0

3 200

0

Italija

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Cipar

0

0

0

11 850

0

Latvija

500

0

1 250

0

0

Litva

0

0

3 000

0

0

Mađarska

0

300

0

0

0

Nizozemska

22 950

0

22 800

0

0

Austrija

2 050

0

0

0

0

Poljska

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugal

3 600

0

0

0

0”


PRILOG II.

PRILOG III.

Obrasci za obavijesti iz članka 10.

OBAVIJESTI O POVLAČENJIMA – BESPLATNA DISTRIBUCIJA

Država članica:…

Obuhvaćeno razdoblje:…

Datum:…


Proizvod

Organizacije proizvođača

Proizvođači koji nisu članovi

Ukupne količine (u tonama)

Ukupna financijska pomoć Unije (EUR)

Količine (u tonama)

Financijska pomoć Unije (EUR)

Količine (u tonama)

Financijska pomoć Unije (EUR)

Povlačenje

Prijevoz

Sortiranje i pakiranje

UKUPNO

Povlačenje

Prijevoz

Sortiranje i pakiranje

UKUPNO

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Jabuke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruške

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno jabuke i kruške

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajčice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrkve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krastavci i mali krastavci za kiseljenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno povrće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šljive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svježe stolno grožđe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno ostalo voće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breskve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno breskve i nektarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvjetača i brokula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gljive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagodasto voće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Za svaku obavijest popunjava se jedan list u Excelu.

OBAVIJESTI O POVLAČENJIMA – OSTALE NAMJENE

Država članica:…

Obuhvaćeno razdoblje:…

Datum:…


Proizvod

Organizacije proizvođača

Proizvođači koji nisu članovi

Ukupne količine (u tonama)

Ukupna financijska pomoć Unije (EUR)

Količine

(u tonama)

Financijska pomoć Unije

(EUR)

Količine

(u tonama)

Financijska pomoć Unije

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Jabuke

 

 

 

 

 

 

Kruške

 

 

 

 

 

 

Ukupno jabuke i kruške

 

 

 

 

 

 

Rajčice

 

 

 

 

 

 

Mrkve

 

 

 

 

 

 

Paprike

 

 

 

 

 

 

Krastavci i mali krastavci za kiseljenje

 

 

 

 

 

 

Ukupno povrće

 

 

 

 

 

 

Šljive

 

 

 

 

 

 

Svježe stolno grožđe

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

Ukupno ostalo voće

 

 

 

 

 

 

Naranče

 

 

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

Limuni

 

 

 

 

 

 

Ukupno agrumi

 

 

 

 

 

 

Breskve

 

 

 

 

 

 

Nektarine

 

 

 

 

 

 

Ukupno breskve i nektarine

 

 

 

 

 

 

Kupus

 

 

 

 

 

 

Cvjetača i brokula

 

 

 

 

 

 

Gljive

 

 

 

 

 

 

Jagodasto voće

 

 

 

 

 

 

Ukupno ostalo

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

*

Za svaku obavijest popunjava se jedan list u Excelu.

OBAVIJEST O NEUBIRANJU I ZELENOJ BERBI

Država članica:…

Obuhvaćeno razdoblje:…

Datum:…


Proizvod

Organizacije proizvođača

Proizvođači koji nisu članovi

Ukupno količine

(u tonama)

Ukupna financijska pomoć Unije (EUR)

Područje

(u hektarima)

Količine

(u tonama)

Financijska pomoć Unije (EUR)

Područje

(u hektarima)

Količine

(u tonama)

Financijska pomoć Unije (EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Jabuke

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruške

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno jabuke i kruške

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajčice

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrkve

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprike

 

 

 

 

 

 

 

 

Krastavci i mali krastavci za kiseljenje

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno povrće

 

 

 

 

 

 

 

 

Šljive

 

 

 

 

 

 

 

 

Svježe stolno grožđe

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno ostalo voće

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranče

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

Limuni

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Breskve

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarine

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno breskve i nektarine

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupus

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvjetača i brokula

 

 

 

 

 

 

 

 

Gljive

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagodasto voće

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno ostalo

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Za svaku obavijest popunjava se jedan list u Excelu.

PRILOG IV.

TABLICE KOJE TREBA POSLATI U SKLADU S ČLANKOM 10. STAVKOM 2. UZ PRVU OBAVIJEST KAKO JE NAVEDENO U ČLANKU 10. STAVKU 1.

POVLAČENJA – OSTALE NAMJENE

Maksimalni iznosi potpore koje utvrđuju države članice u skladu s člankom 79. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 i člancima 4. i 5. ove Uredbe

Država članica:…

Datum:…


Proizvod

Doprinos organizacije proizvođača

(EUR/100 kg)

Financijska pomoć Unije

(EUR/100 kg)

Jabuke

 

 

Kruške

 

 

Rajčice

 

 

Mrkve

 

 

Kupus

 

 

Paprike

 

 

Cvjetača i brokula

 

 

Krastavci i mali krastavci za kiseljenje

 

 

Gljive

 

 

Šljive

 

 

Jagodasto voće

 

 

Svježe stolno grožđe

 

 

Kivi

 

 

Naranče

 

 

Klementine

 

 

Mandarine

 

 

Limuni

 

 

Breskve

 

 

Nektarine

 

 

NEUBIRANJE I ZELENA BERBA

Maksimalni iznosi potpore koje utvrđuju države članice u skladu s člankom 85. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 i člankom 6. ove Uredbe

Država članica:…

Datum:…


Proizvod

Na otvorenom

Staklenik

Doprinos organizacije proizvođača

(EUR/ha)

Financijska pomoć Unije

(EUR/ha)

Doprinos organizacije proizvođača

(EUR/ha)

Financijska pomoć Unije

(EUR/ha)

Jabuke

 

 

 

 

Kruške

 

 

 

 

Rajčice

 

 

 

 

Mrkve

 

 

 

 

Kupus

 

 

 

 

Paprike

 

 

 

 

Cvjetača i brokula

 

 

 

 

Krastavci i mali krastavci za kiseljenje

 

 

 

 

Gljive

 

 

 

 

Šljive

 

 

 

 

Jagodasto voće

 

 

 

 

Svježe stolno grožđe

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

Naranče

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

Limuni

 

 

 

 

Breskve

 

 

 

 

Nektarine