29.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 199/22


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1298

оd 28. srpnja 2015.

o izmjeni priloga II. i VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (1), a posebno njezin članak 31. stavak 1.,

nakon savjetovanja sa Znanstvenim odborom za zaštitu potrošača,

budući da:

(1)

3-benziliden kamfor trenutačno je odobren za uporabu u kozmetičkim proizvodima kao UV filtar u koncentraciji od najviše 2,0 %. Naveden je pod referentnim brojem 19 u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009.

(2)

Znanstveni odbor za zaštitu potrošača (SCCS) (2) u svojem je mišljenju od 18. lipnja 2013. zaključio da se zbog granice sigurnosti ispod 100 uporaba 3-benziliden kamfora kao UV filtra u kozmetičkim proizvodima u koncentraciji do 2,0 % smatra nesigurnom.

(3)

Kako bi se osiguralo da proizvodi za zaštitu od sunca budu sigurni za ljudsko zdravlje, 3-benziliden kamfor treba ukloniti s popisa UV filtara odobrenih za uporabu u kozmetičkim proizvodima u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009.

(4)

S obzirom na to da 3-benziliden kamfor nije poznat samo kao UV filtar, već i kao sredstvo za apsorpciju UV-zračenja, trebalo bi zabraniti njegovu uporabu u kozmetičkim proizvodima.

(5)

Stoga bi na odgovarajući način trebalo izmijeniti priloge II. i IV. Uredbi (EZ) br. 1223/2009.

(6)

Primjenu navedenog ograničenja trebalo bi odgoditi kako bi se industriji omogućilo da provede potrebne prilagodbe formulacije proizvoda. Posebice, nakon stupanja na snagu ove Uredbe poduzećima bi trebalo ostaviti rok od šest mjeseci za stavljanje na tržište sukladnih proizvoda te povlačenje s tržišta nesukladnih proizvoda.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za kozmetičke proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Od 18. veljače 2016. na tržište Unije smiju se stavljati i na njemu biti dostupni samo kozmetički proizvodi koji su u skladu s ovom Uredbom.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 342, 22.12.2009., str. 59.

(2)  Odluka Komisije 2008/721/EZ od 5. kolovoza 2008. o uspostavljanju savjetodavne strukture znanstvenih odbora i stručnjaka u području zaštite potrošača, javnoga zdravstva i okoliša te stavljanju izvan snage Odluke 2004/210/EZ (SL L 241, 10.9.2008., str. 21.).


PRILOG

Uredba (EZ) br. 1223/2009 mijenja se kako slijedi:

(1)

U Prilogu II. dodaje se sljedeći unos:

Referentni broj

Kemijski naziv/INN

CAS broj

EZ broj

„1379

3- benziliden kamfor

15087-24-8

239-139-9”

(2)

U Prilogu VI. briše se unos pod referentnim brojem 19.