25.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 197/10


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1221

оd 24. srpnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (1), a posebno njezin članak 37. stavak 5.,

budući da:

(1)

Dio 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 sadržava dva popisa usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari. Tablica 3.1. sadržava popis usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari na temelju kriterija utvrđenih u dijelovima od 2. do 5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008. Tablica 3.2. sadržava popis usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu VI. Direktivi Vijeća 67/548/EEZ (2).

(2)

Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) podneseni su prijedlozi novog ili ažuriranog usklađenog razvrstavanja i označivanja određenih tvari u skladu s člankom 37. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Na temelju mišljenja Odbora za procjenu rizika ECHA-e o tim prijedlozima te komentara uključenih strana, primjereno je uvesti ili ažurirati usklađeno razvrstavanje i označivanje određenih tvari izmjenom Priloga VI. toj Uredbi.

(3)

S obzirom na tvar dušičnu kiselinu … % (EZ broj: 231-714-2), dostupni su novi znanstveni podaci za razred opasnosti „akutna toksičnost”, što ukazuje na to da razvrstavanje u taj razred opasnosti prema preporukama iz mišljenja RAC-a temeljenog na starijim podacima možda nije odgovarajuće. Stoga taj razred opasnosti ne bi smio biti uključen u Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 dok RAC ne objavi mišljenje temeljeno na novim podacima, a svi ostali razredi opasnosti obuhvaćeni ranijim mišljenjem RAC-a trebali bi biti uključeni.

(4)

S obzirom na tvar dodecil-fenol, razgranati (EZ broj: 310-154-3), RAC je u postupku usvajanja novog mišljenja za specifične granične vrijednosti koncentracije koje se primjenjuju za razred opasnosti „reproduktivno toksično”. Stoga taj razred opasnosti ne bi smio biti uključen u Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 dok to mišljenje ne postane konačno.

(5)

Nije potrebno odmah zahtijevati poštovanje novih usklađenih razvrstavanja jer će dobavljačima biti potrebno određeno vrijeme kako bi prilagodili označivanje i pakiranje tvari i smjesa novom razvrstavanju te prodali postojeće zalihe. Osim toga, dobavljačima će biti potrebno određeno vrijeme kako bi se uskladili s obvezama registriranja koje proizlaze iz novih usklađenih razvrstavanja za tvari koje su razvrstane kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A ili 1.B (tablica 3.1.) ili kategorije 1. ili 2. (tablica 3.2.), ili kao tvari vrlo toksične za vodene organizme koje u vodenom okolišu mogu uzrokovati dugoročne učinke, a posebno s obvezama određenima u članku 23. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(6)

U skladu s prijelaznim odredbama Uredbe (EZ) br. 1272/2008 kojima se dopušta ranija primjena novih odredaba na dobrovoljnoj osnovi, dobavljači bi trebali imati mogućnost primjene novih usklađenih razvrstavanja te prilagodbe označivanja i pakiranja na dobrovoljnoj osnovi prije roka za usklađivanje.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Odstupajući od članka 3. stavka 2., usklađena razvrstavanja utvrđena u Prilogu ovoj Uredbi mogu se primjenjivati prije datuma navedenog u članku 3. stavku 2.

Članak 3.

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Članak 1. primjenjuje se za tvari i smjese od 1. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL 196, 16.8.1967., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG

Dio 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

Tablica 3.1. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)

unosi za indeksne brojeve 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X i 613-149-00-7 zamjenjuju se sljedećim odgovarajućim unosima:

Indeks broj

Međunarodno kemijsko ime

EC broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Granične koncentracije, M-faktori

Napomene

Razred opasnosti i kod(ovi) kategorije

Oznake upozorenja

Piktogrami, oznake opasnosti

Oznake upozorenja

Dodatne oznake upozorenja

007-004-00-1

dušična kiselina … %

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. 1A H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015-003-00-2

kalcijev fosfid; trikalcijev difosfid

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031-001-00-4

galijev arsenid

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (dišni i krvotvorni sustavi)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H372 (dišni i krvotvorni sustavi)

 

 

 

050-008-00-3

tributilkositrovi spojevi, s iznimkom onih specificiranih drugdje u ovom Prilogu

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H 312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H 312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-102-00-9

1,2-epoksibutan

203-438-2

106-88-7

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H225

H351

H302

H 312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603-197-00-7

tebukonazol (ISO); 1-(4-klorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-il-metil)pentan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606-054-00-7

izoksaflutol (ISO); 5-ciklopropil-1,2-oksazol-4-il α,α,α-trifluoro-2-mezil-p-tolil-keton

141112-29-0

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607-197-00-8

nonanonska kiselina

203-931-2

112-05-0

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolin

216-474-9

1593-77-7

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (jetra)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (jetra)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoksi-3-triklorometil-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-149-00-7

piridaben (ISO); 2-terc-butil-5-(4-terc-butilbenziltio)-4-kloropiridazin-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

(b)

sljedeći unosi umeću se u skladu s redoslijedom unosa u tablici 3.1.:

Indeks broj

Međunarodno kemijsko ime

EC broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Granične koncentracije, M-faktori

Napomene

Razred opasnosti i kod(ovi) kategorije

Oznake upozorenja

Piktogrami, oznake opasnosti

Oznake upozorenja

Dodatne oznake upozorenja

019-003-00-3

kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

Eye irrit. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

604- 092-00-9

dodecil-fenol, razgranati [1];

dodecil-fenol, razgranati;

dodecil-fenol, razgranati;

dodecil-fenol razgranati;

fenol, (tetrapropenil) derivati [2]

310-154-3 [1]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

Skin Corr. 1C

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606-148-00-8

karvon (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-on; [1]

d-karvon; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-on; [2]

l-karvon; (5R)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

606-149-00-3

tembotrion (ISO); 2-{2-kloro-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetoksi)metil]benzoil}cikloheksan-1,3-dion

335104-84-2

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (oči, jetra, bubrezi)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H373 (oči, jetra, bubrezi)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-707-00-9

fenoksaprop-P-etil (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-kloro-1,3-benzoksazol-2-il)oksi]fenoksi}propanoat

71283-80-2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (bubrezi)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (bubrezi)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-708-00-4

oktanska kiselina

204-677-5

124-07-2

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

 

 

607-709-00-X

dekanska kiselina

206-376-4

334-48-5

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

607-710-00-5

1,2-benzendikarboksilna kiselina, diheksil-ester, razgranati i linearni

271-093-5

68515-50-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoksi-2-okso-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-il etil karbonat

203313-25-1

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-712-00-6

dodemorf acetat; 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolin -4-ij acetat

250-778-2

31717-87-0

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (jetra)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (jetra)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607-713-00-1

fenpiroksimat (ISO); terc-butil 4-[({(E)-[(1,3-dimetil-5-fenoksi-1H-pirazol-4-il)metilen]amino}oksi)metil]benzoat

134098-61-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607-714-00-7

triflusulfuron-metil; metil 2-({[4-(dimetilamino)-6-(2,2,2-trifluoroetoksi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamoil}sulfamoil)-3-metilbenzoat

126535-15-7

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-715-00-2

bifenazat (ISO); izopropil 2-(4-metoksibifenil-3-il) hidrazinokarboksilat

442-820-5

149877-41-8

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-319-00-0

imidazol

206-019-2

288-32-4

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H314

 

 

 

613-320-00-6

lenacil (ISO); 3-cikloheksil-6,7-dihidro-1H-ciklopenta[d]pirimidin-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-klorofenil)-N-{2-[3-metoksi-4-(prop-2-in-1-iloksi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloksi)acetamid

374726-62-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-dikloro-3-metilfenil)-5,7-dimetoksi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-sulfonamid

139528-85-1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (oči, bubrezi)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (oči, bubrezi)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616-215-00-3

dimetenamid-P (ISO); 2-kloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(2S)-1-metoksipropan-2-il]acetamid

163515-14-8

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-216-00-9

flonikamid (ISO); N-(cianometil)-4-(trifluorometil)piridin-3-karboksamid

158062-67-0

Acute Tox. 4

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

616-217-00-4

sulfoksaflor (ISO); [metil(okso){1-[6-(trifluorometil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamid

946578-00-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

2.

Tablica 3.2. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)

unosi za indeksne brojeve 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X i 613-149-00-7 zamjenjuju se sljedećim odgovarajućim unosima:

Indeks broj

Međunarodno kemijsko ime

EC broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Granične koncentracije

Napomene

007-004-00-1

dušična kiselina … %

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8-35

S: (1/2-)-26-28- 36/37/39-45-63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35: C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015-003-00-2

kalcijev fosfid; trikalcijev difosfid

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38-41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-38-41-50

S:(1/2-)26-28-30-36/37/39-43-45-60-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031-001-00-4

galijev arsenid

215-114-8

1303-00-0

Repr. Cat. 2; R60

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45-48/23-60

S: 45-53

 

E

050-008-00-3

tributilkositrovi spojevi, s iznimkom onih specificiranih drugdje u ovom Prilogu

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53-60-61

S: 45-53-60-61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn: R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603-102-00-9

1,2-epoksibutan

203-438-2

106-88-7

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38:

F; Xn

R: 11-20/21/22-36/37/38-40

S: (2-)9-16-29-36/37-46

 

 

603-197-00-7

tebukonazol (ISO); 1-(4-klorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-il-metil)pentan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606-054-00-7

izoksaflutol (ISO); 5-ciklopropil-1,2-oksazol-4-il α,α,α-trifluoro-2-mezil-p-tolil-keton

141112-29-0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-197-00-8

nonanonska kiselina

203-931-2

112-05-0

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)46-61

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-40-41-51/53

S: (2-)26-36/37/39-46-61

 

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolin

216-474-9

1593-77-7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 34-43-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoksi-3-triklorometil-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-149-00-7

piridaben (ISO); 2-terc-butil-5-(4-terc-butilbenziltio)-4-kloropiridazin-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

(b)

sljedeći unosi umeću se u skladu s redoslijedom unosa u tablici 3.2.:

Indeks broj

Međunarodno kemijsko ime

EC broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Granične koncentracije

Napomene

019-003-00-3

kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25-46

 

 

604-092-00-9

dodecil-fenol, razgranati [1];

dodecil,fenol, razgranati;

dodecil-fenol, razgranati;

dodecil-fenol, razgranati;

fenol, (tetrapropenil) derivati [2]

310-154-3 [1]–[2]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53

S: (1/2-)-26-36/37/39-45-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

606-148-00-8

karvon (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-on; [1]

d-karvon; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-on; [2]

l-karvon; (5R)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cikloheks-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

606-149-00-3

tembotrion (ISO); 2-{2-kloro-4-(metilsulfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetoksi)metil]benzoil}cikloheksan-1,3-dion

 

335104-84-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53-63

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-707-00-9

fenoksaprop-P-etil (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-kloro-1,3-benzoksazol-2-il)oksi]fenoksi}propanoat

71283-80-2

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-708-00-4

oktanska kiselina

204-677-5

124-07-2

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-709-00-X

dekanska kiselina

206-376-4

334-48-5

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-710-00-5

1,2-benzendikarboksilna kiselina, diheksil-ester, razgranati i linearni

271-093-5

68515-50-4

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 53-45

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoksi-2-okso-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-il etil karbonat

203313-25-1

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/37-43-50/53-62-63

S: (2-)36/37-60-61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-712-00-6

dodemorf acetat; 4-ciklododecil-2,6-dimetilmorfolin -4-ij acetat

250-778-2

31717-87-0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-713-00-1

fenpiroksimat (ISO); terc-butil 4-[({(E)-[(1,3-dimetil-5-fenoksi-1H-pirazol-4-il)metilen]amino}oksi)metil]benzoat

134098-61-6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-714-00-7

triflusulfuron-metil; metil 2-({[4-(dimetilamino)-6-(2,2,2-trifluoroetoksi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamoil}sulfamoil)-3-metilbenzoat

126535-15-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-715-00-2

bifenazat (ISO); izopropil 2-(4-metoksibifenil-3-il) hidrazinokarboksilat

442-820-5

149877-41-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-319-00-0

imidazol

206-019-2

288-32-4

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22-34-61

S: 53-45

 

 

613-320-00-6

lenacil (ISO); 3-cikloheksil-6,7-dihidro-1H-ciklopenta[d]pirimidin-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-klorofenil)-N-{2-[3-metoksi-4-(prop-2-in-1-iloksi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloksi)acetamid

374726-62-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-dikloro-3-metilfenil)-5,7-dimetoksi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-sulfonamid

139528-85-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 40-48/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616-215-00-3

dimetenamid-P (ISO); 2-kloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(2S)-1-metoksipropan-2-il]acetamid

163515-14-8

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-216-00-9

flonikamid (ISO); N-(cianometil)-4-(trifluorometil)piridin-3-karboksamid

158062-67-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616-217-00-4

sulfoksaflor (ISO); [metil(okso){1-[6-(trifluorometil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamid

946578-00-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %