9.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 181/80


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1110

оd 8. srpnja 2015.

o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 26. lipnja 2015. do 3. srpnja 2015. u okviru carinske kvote koja je Uredbom (EZ) br. 969/2006 otvorena za kukuruz

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 969/2006 (2) otvorena je godišnja uvozna carinska kvota za 277 988 tona kukuruza (redni broj 09.4131).

(2)

Člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 969/2006 određena je količina od 138 994 tone za drugo podrazdoblje od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015.

(3)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 26. lipnja 2015. od 13.00 sati do 3. srpnja 2015. do 13.00 sati prema briselskom vremenu premašuju raspoložive količine. Stoga je potrebno odrediti u kojoj se mjeri mogu izdavati uvozne dozvole tako da se odredi koeficijent dodjele koji će se primjenjivati na zatražene količine, izračunan u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006 (3).

(4)

Potrebno je obustaviti izdavanje uvoznih dozvola na temelju Uredbe (EZ) br. 969/2006 za tekuće razdoblje kvote.

(5)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjere, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole u okviru kvote iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 969/2006 (redni broj 09.4131), podnesenima od 26. lipnja 2015. od 13.00 sati do 3. srpnja 2015. u 13.00 sati prema briselskom vremenu množe se s koeficijentom dodjele od 77,459146 %.

2.   Podnošenje novih zahtjeva za dozvole, u okviru kvote iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 969/2006 (redni broj 09.4131) obustavlja se od 3. srpnja 2015. u 13.00 sati prema briselskom vremenu za tekuće razdoblje kvote.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 969/2006 od 29. lipnja 2006. o otvaranju i upravljanju carinskom kvotom Zajednice za uvoz kukuruza iz trećih zemalja (SL L 176, 30.6.2006., str. 44.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).