8.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/2


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1094

оd 5. svibnja 2015.

o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti profesionalnih rashladnih ormara

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom (1) uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, a posebno njezin članak 10.,

budući da:

(1)

Direktivom 2010/30/EU zahtijeva se da Komisija donosi delegirane akte u pogledu označivanja proizvoda povezanih s energijom koji imaju znatan potencijal uštede energije i pokazuju velike razlike u radnim obilježjima uz ekvivalentnu funkcionalnost.

(2)

Energija koju potroše profesionalni rashladni ormari čini znatan udio ukupnih potreba za električnom energijom u Uniji, a profesionalni rashladni ormari ekvivalentne funkcionalnosti pokazuju velike razlike u pogledu energetske učinkovitosti. Postoji znatan prostor za smanjenje njihove potrošnje energije. Profesionalne rashladne ormare zato treba obuhvatiti zahtjevima za označivanje energetske učinkovitosti.

(3)

Treba propisati usklađene odredbe o označivanju i standardnim informacijama o proizvodu u pogledu energetske učinkovitosti profesionalnih rashladnih ormara kako bi se proizvođače potaklo na unapređivanje energetske učinkovitosti tih proizvoda, a krajnje korisnike na kupnju energetski učinkovitih proizvoda te pridonijelo funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

(4)

Očekuje se kako će zajednički učinak ove Uredbe i Uredbe Komisije (EU) 2015/1095 (2) rezultirati procijenjenim godišnjim uštedama električne energije od približno 1,8 TWh u 2020. i 4,1 TWh u 2030., što odgovara 0,7 i 1,4 milijuna tona ekvivalenta CO2, u usporedbi sa stanjem kad se mjere ne bi poduzele.

(5)

Podatke na oznaci trebalo bi prikupiti pouzdanim, točnim i ponovljivim mjernim postupcima na temelju najnovijih priznatih metoda, uključujući, ako su dostupne, usklađene norme koje su donijela europska normizacijska tijela navedena u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(6)

U ovoj bi Uredbi trebalo navesti zahtjeve u pogledu jedinstvenog izgleda i sadržaja oznaka proizvoda za profesionalne rashladne ormare.

(7)

Usto, u ovoj bi Uredbi trebalo navesti zahtjeve za informacijski list i tehničku dokumentaciju profesionalnih rashladnih ormara.

(8)

Nadalje, u ovoj bi Uredbi trebalo navesti zahtjeve za davanje tih informacija u svakom obliku prodaje profesionalnih rashladnih ormara na daljinu i u svim oglasima i tehničkim promidžbenim materijalima za takve proizvode.

(9)

Prikladno je predvidjeti reviziju odredbi ove Uredbe uzimajući u obzir tehnološki napredak;

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom postavljaju zahtjevi za označivanje profesionalnih rashladnih ormara i davanje dodatnih informacija o profesionalnim rashladnim ormarima.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na profesionalne rashladne ormare napajane iz električne mreže, uključujući one koji se prodaju za hlađenje prehrambenih proizvoda i hrane za životinje.

3.   Ova se Uredba ne primjenjuje na sljedeće proizvode:

(a)

profesionalne rashladne ormare koje u prvom redu napajaju izvori energije koja nije električna;

(b)

profesionalne rashladne ormare koji rade s udaljenim kondenzacijskim uređajem;

(c)

otvorene ormare kojima je otvorenost temeljni preduvjet za glavnu funkcionalnost;

(d)

ormare posebno namijenjene obradi hrane kod kojih sama prisutnost jednog odjeljka neto obujma manjeg od 20 % ukupnog neto obujma ormara i posebno namijenjenog obradi hrane nije dovoljna za izuzimanje;

(e)

ormare posebno namijenjene samo reguliranom odmrzavanju zamrznute hrane kod kojih sama prisutnost jednog odjeljka posebno namijenjenog reguliranom odmrzavanju zamrznute hrane nije dovoljna za izuzimanje;

(f)

rashladne stolove;

(g)

poslužne vitrine i druge slične oblike ormara koji su, osim hlađenju i čuvanju, ponajprije namijenjeni izlaganju i prodaji hrane;

(h)

ormare koji ne rabe rashladni ciklus stlačivanja para;

(i)

profesionalne rashladne ormare proizvedene jednokratno po narudžbi u skladu s individualnim specifikacijama klijenta, koji nisu ekvivalentni drugim profesionalnim rashladnim ormarima kako je opisano u definiciji 9. Priloga I.;

(j)

hladnjake zamrzivače;

(k)

ormare bez cirkulacije zraka;

(l)

ugradbene ormare;

(m)

ormare za kolica i prolazne ormare;

(n)

škrinje za zamrzavanje.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„profesionalni rashladni ormar” znači izoliran rashladni uređaj sastavljen od jednog ili više odjeljaka dostupnih kroz jedna ili više vrata ili ladica, koji može neprekidno održavati temperaturu hrane u propisanim granicama pri radnoj temperaturi hlađenja ili zamrzavanja, rabeći ciklus stlačivanja pare, namijenjen čuvanju hrane u nekućanskim uvjetima, no ne i izlaganju kupcima ili njihovu pristupu;

(b)

„hrana” znači hrana, sastojci, pića, uključujući vino, i ostali artikli u prvom redu namijenjeni potrošnji koje je potrebno hladiti na određenim temperaturama;

(c)

„ugradbeni ormar” znači nepomičan izoliran rashladni uređaj namijenjen ugradnji u ormar, pripremljenu nišu u zidu ili na slično mjesto koji zahtijeva stolarsku završnu obradu;

(d)

„ormar za kolica” znači profesionalni rashladni ormar s jednim jedinstvenim odjeljkom koji omogućuje da se u njega uguraju police za proizvode na kotačima;

(e)

„prolazni ormar” znači profesionalni rashladni ormar koji je pristupačan s obiju strana;

(f)

„ormar bez cirkulacije zraka” znači profesionalni rashladni ormar bez unutarnje prisilne cirkulacije zraka, posebno namijenjen čuvanju hrane osjetljive na temperaturu ili za izbjegavanje sušenja hrane koja nije spremljena u nepropustan spremnik, kod kojeg jedan odjeljak bez unutarnje prisilne cirkulacije zraka nije dovoljan da bi ormar bio određen kao ormar bez cirkulacije zraka;

(g)

„otvoreni ormar” znači profesionalni rashladni ormar do čijeg se hlađenog prostora može doprijeti izvana, a da nije potrebno otvoriti vrata ili ladicu, kod kojih sama prisutnost jednog odjeljka do kojeg se može doprijeti izvana, a da nije potrebno otvoriti vrata ili ladicu, neto obujma manjeg od 20 % ukupnog obujma profesionalnog rashladnog ormara, nije dovoljna da se definiraju kao takvi;

(h)

„rashladni stol” znači profesionalni rashladni ormar s jednim vratima ili više njih ili jednom ili više ladica u okomitoj ravnini i otvorima na gornjoj površini u koje se mogu umetnuti posude za privremeno čuvanje hrane radi lakog pristupa hrani, poput, među ostalim, dodataka za pizze ili sastojaka za salate;

(i)

„kombinirani ormar” znači profesionalni rashladni ormar s dva odjeljka ili više njih, različitih temperatura za hlađenje i čuvanje hrane;

(j)

„hladnjak zamrzivač” znači tip kombiniranog ormara s najmanje jednim odjeljkom namijenjenim samo radnoj temperaturi hlađenja i jednim odjeljkom namijenjenim samo radnoj temperaturi zamrzavanja;

(k)

„škrinja za zamrzavanje” znači zamrzivač hrane u kojem se jednom ili više odjeljaka pristupa s gornje strane uređaja ili koji ima odjeljke koji se otvaraju s gornje strane i odjeljke uspravnog tipa, ali kod kojeg je bruto obujam odjeljaka koji se otvaraju s gornje strane veći od 75 % ukupnog bruto obujma uređaja.

Članak 3.

Obveze dobavljača i vremenski raspored

1.   Od 1. srpnja 2016. dobavljači koji na tržište ili u rad stavljaju profesionalne rashladne ormare osiguravaju da su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

za svaki se profesionalni rashladni ormar osigurava tiskana oznaka čiji su izgled i sadržaj utvrđeni u Prilogu III.;

(b)

za svaki se model profesionalnog rashladnog ormara distributerima daje na raspolaganje elektronička oznaka čiji su izgled i sadržaj utvrđeni u Prilogu III.;

(c)

osigurava se informacijski list kako je utvrđen u Prilogu IV.;

(d)

za svaki se model profesionalnog rashladnog ormara distributerima daje na raspolaganje elektronički informacijski list kako je utvrđen u Prilogu IV.;

(e)

tehnička dokumentacija, kako je utvrđena u Prilogu V., na zahtjev se daje na raspolaganje tijelima država članica;

(f)

svaki oglas u vezi s određenim modelom profesionalnog rashladnog ormara koji sadržava informacije povezane s energijom ili informacije o cijeni sadržava uputu na razred energetske učinkovitosti tog modela;

(g)

svaki tehnički promidžbeni materijal koji se odnosi na određeni model profesionalnog rashladnog ormara i opisuje njegove posebne tehničke parametre sadržava uputu na razred energetske učinkovitosti tog modela.

2.   Oznake u Prilogu III. profesionalnim se rashladnim ormarima koji se stavljaju na tržište prilažu prema sljedećem rasporedu:

od 1. srpnja 2016.: oznaka 1. ili oznaka 2.;

od 1. srpnja 2019.: oznaka 2.

Članak 4.

Obveze distributera

Distributeri profesionalnih rashladnih ormara osiguravaju da su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

svaki profesionalni rashladni ormar na prodajnome mjestu na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani uređaja ima jasno vidljivu oznaku koju dobavljači osiguravaju u skladu s člankom 3. stavkom 1.;

(b)

kad se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, profesionalni rashladni ormari ponuđeni za prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu prodaju se s informacijama koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom VI.; iznimka je internetska ponuda i u tom se primjeru primjenjuju odredbe Priloga VII.;

(c)

svaki oglas u vezi s određenim modelom profesionalnog rashladnog ormara koji sadržava informacije povezane s energijom ili informacije o cijeni sadržava uputu na razred energetske učinkovitosti tog modela;

(d)

svaki tehnički promidžbeni materijal koji se odnosi na određeni model profesionalnog rashladnog ormara i opisuje njegove posebne tehničke parametre sadržava uputu na razred energetske učinkovitosti tog modela.

Članak 5.

Mjerenja i izračunavanje

Informacije koje se osiguravaju u skladu s člancima 3. i 4. prikupljaju se pouzdanim, točnim i ponovljivim postupcima mjerenja i izračunavanja koji se temelje na najnovijim priznatim metodama, kako je utvrđeno u Prilogu IX.

Članak 6.

Postupak provjere radi nadzora nad tržištem

Pri ocjenjivanju sukladnosti deklariranog razreda energetske učinkovitosti, godišnje potrošnje energije i obujama države članice primjenjuju postupak utvrđen u Prilogu X.

Članak 7.

Revizija

Komisija revidira ovu Uredbu s obzirom na tehnološki napredak najkasnije pet godina od njezina stupanja na snagu. Revizijom se posebno procjenjuje sljedeće:

(a)

sve važne promjene tržišnih udjela raznih tipova uređaja;

(b)

dopuštena odstupanja pri provjeri kako je utvrđeno u Prilogu X.;

(c)

prikladnost uvođenja metode za utvrđivanje standardne godišnje potrošnje energije za hladnjake zamrzivače;

(d)

prikladnost uvođenja revidirane metode za standardnu godišnju potrošnju energije vodoravnih ormara.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. svibnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 153, 18.6.2010., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2015/1095 оd 5. svibnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn profesionalnih rashladnih ormara, brzih rashlađivača ili zamrzivača, kondenzacijskih uređaja i procesnih rashladnih uređaja (vidjeti stranicu 19 ovog Službenog lista).

(3)  Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).


PRILOG I.

Definicije koje se primjenjuju u prilozima II. do X.

Za potrebe priloga II. do X. primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„neto obujam” znači obujam koji sadržava hranu unutar granice opterećenja;

(2)

„radna temperatura hlađenja” znači da se temperatura hrane koja se čuva u ormaru stalno održava na temperaturi između – 1 °C i 5 °C;

(3)

„radna temperatura zamrzavanja” znači da se temperatura hrane koja se čuva u ormaru stalno održava na temperaturi nižoj od – 15 °C, što se smatra najvišom temperaturom najtoplijeg ispitnog paketa;

(4)

„višenamjenski ormar” znači da se profesionalni rashladni ormar ili zasebni odjeljak istog ormara može namjestiti na različite temperature za hlađenu ili zamrznutu hranu;

(5)

„okomiti ormar” znači profesionalni rashladni ormar ukupne visine jednake ili veće od 1 050 mm s jednim prednjim vratima ili više njih ili jednom ladicom ili više njih kojima se pristupa istom odjeljku;

(6)

„vodoravni ormar” znači profesionalni rashladni ormar ukupne visine manje od 1 050 mm s jednim prednjim vratima ili više njih ili jednom ladicom ili više njih kojima se pristupa istom odjeljku;

(7)

„ormar za lake radne uvjete”, poznat i kao „poluprofesionalni ormar” znači profesionalni rashladni ormar koji može neprekidno održavati radnu temperaturu hlađenja ili zamrzavanja u svim odjeljcima samo u okolnim uvjetima koji odgovaraju klimatskom razredu 3., kako je podrobno opisan u tablici 3. Priloga IX.; ako ormar može održavati temperaturu u okolnim uvjetima koji odgovaraju klimatskom razredu 4., ne smatra se ormarom za lake radne uvjete;

(8)

„ormar za teške uvjete rada” znači profesionalni rashladni ormar koji može neprekidno održavati radnu temperaturu hlađenja ili zamrzavanja u svim odjeljcima u okolnim uvjetima koji odgovaraju klimatskom razredu 5, kako je podrobno opisan u tablici 3. Priloga IX.;

(9)

„ekvivalentan profesionalni rashladni ormar” znači model profesionalnog rashladnog ormara stavljen na tržište koji ima jednake neto obujme, jednaka tehnička i radna obilježja i obilježja učinkovitosti te jednake tipove i obujme odjeljaka poput drugog modela profesionalnog rashladnog ormara koji je na tržište pod različitim komercijalnim kodnim brojem stavio isti proizvođač.


PRILOG II.

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti profesionalnog rashladnog ormara određuje se prema njegovu indeksu energetske učinkovitosti (EEI), kako je utvrđeno u tablici 1.

Tablica 1.

Razredi energetske učinkovitosti profesionalnih rashladnih ormara

Razred energetske učinkovitosti

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

EEI se izračunava kako je objašnjeno u Prilogu VIII.


PRILOG III.

Oznake

1.   Oznaka 1. – Profesionalni rashladni ormari u razredima energetske učinkovitosti od A do G

Image

Oznaka sadržava sljedeće podatke:

I.

naziv ili zaštitni znak dobavljača;

II.

dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela;

III.

razred energetske učinkovitosti određen u skladu s Prilogom II., pri čemu je vrh strelice s oznakom razreda energetske učinkovitosti postavljen na istu visinu kao i vrh strelice s oznakom odgovarajućeg razreda energetske učinkovitosti;

IV.

godišnju potrošnju električne energije u kWh (kWh/god.) izraženu kao završna potrošnje energije po godini, izračunanu u skladu s Prilogom IX. i zaokruženu na najbliži cijeli broj;

V.

zbroj neto obujama svih hlađenih odjeljaka koji rade na radnoj temperaturi hlađenja, izražen u litrama; ako nema odjeljaka koji rade na radnoj temperaturi hlađenja, umjesto vrijednosti dobavljač navodi „- L”;

VI.

zbroj neto obujama svih odjeljaka koji rade na radnoj temperaturi zamrzavanja, izražen u litrama; ako nema odjeljaka koji rade na radnoj temperaturi zamrzavanja, umjesto vrijednosti dobavljač navodi „- L”;

VII.

klimatski razed (3, 4 ili 5) te povezanu temperaturu na suhom termometru (u °C) i relativnu vlažnost (u %), kako se navodi u tablici 3. Priloga IX.

Izgled oznake u skladu je s točkom 3. Odstupajući od navedenog, ako je modelu dodijeljen „znak zaštite okoliša EU-a” (1), može se dodati kopija znaka zaštite okoliša.

2.   Oznaka 2. – Profesionalni rashladni ormari u razredima energetske učinkovitosti od A+++ do G

Image

Oznaka sadržava podatke navedene u točki 1.

Izgled oznake u skladu je s točkom 3. Odstupajući od navedenog, ako je modelu dodijeljen „znak zaštite okoliša EU-a”, može se dodati kopija znaka zaštite okoliša.

3.   Oznaka za profesionalne rashladne ormare izgleda kako slijedi:

Image

Pri čemu:

(a)

Oznaka je široka najmanje 110 mm i visoka najmanje 220 mm. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, njezin sadržaj ipak mora ostati u prethodno navedenom omjeru.

(b)

Pozadina je oznake bijela.

(c)

Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, primjerice: 00-70-X-00 znači 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna.

(d)

Oznaka ispunjava sljedeće zahtjeve (brojke se odnose na prethodnu sliku):

Image

rub znaka EU-a: 5 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm;

Image

logotip EU-a: boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00;

Image

oznaka energetske učinkovitosti: boja: X-00-00-00;

piktogram kako je prikazan (logotip EU-a + oznaka energetske učinkovitosti): širina 92 mm × visina 17 mm;

Image

crta ispod logotipova: 1 pt – boja: cijan 100 % – duljina 92,5 mm;

Image

ljestvica od A do G:

strelica

:

visina 7 mm, razmak 0,75 mm – boje:

 

najviši razred: X-00-X-00,

 

drugi razred: 70-00-X-00,

 

treći razred: 30-00-X-00,

 

četvrti razred: 00-00-X-00,

 

peti razred: 00-30-X-00,

 

šesti razred: 00-70-X-00,

 

zadnji razredi: 00-X-X-00,

tekst

:

Calibri bold 19 pt, velika slova bijele boje; simboli „+”: Calibri bold 13 pt, eksponent, bijela boja, poravnani u jednom redu;

Image

razred energetske učinkovitosti:

strelica

:

širina 26 mm × visina 14 mm; 100 % crna boja;

tekst

:

Calibri bold 29 pt, velika slova bijele boje; simboli „+”: Calibri bold 18 pt, eksponent, bijela boja, poravnani u jednom redu;

Image

energija:

tekst

:

Calibri regular 11 pt, velika slova, 100 %crna boja;

Image

godišnja potrošnja energije:

rub

:

2 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm;

vrijednost

:

Calibri bold 32 pt, 100 % crna boja;

drugi red

:

Calibri regular 14 pt, 100 % crna boja;

Image

zbroj neto obujama svih odjeljaka koji rade na radnoj temperaturi hlađenja:

rub

:

2 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm;

vrijednost

:

Calibri bold 25 pt, 100 % crna boja; Calibri regular 17 pt, 100 % crna boja;

Image

klimatski razred uz povezanu temperaturu na suhom termometru i relativnu vlažnost

rub

:

2 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm;

vrijednost

:

Calibri bold 25 pt, 100 % crna boja;

drugi red

:

Calibri regular 14 pt, 100 % crna boja;

Image

zbroj neto obujama svih odjeljaka koji rade na radnoj temperaturi zamrzavanja

rub

:

2 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm;

vrijednost

:

Calibri bold 25 pt, 100 % crna boja; Calibri regular 17 pt, 100 % crna boja;

Image

naziv ili zaštitni znak dobavljača;

Image

dobavljačeva identifikacijska oznaka modela;

Image

naziv ili zaštitni znak dobavljača i dobavljačeva identifikacijska oznaka modela moraju stati u prostor veličine 90 × 15 mm;

Image

broj uredbe:

tekst

:

Calibri bold 11 pt.


(1)  Prema Uredbi (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš (SL L 27, 30.1.2010., str. 1.).


PRILOG IV.

Informacijski list proizvoda

1.

Podaci u informacijskom listu profesionalnog rashladnog ormara navode se sljedećim redoslijedom i uvrštavaju se u brošuru proizvoda ili druge tiskane materijale priložene proizvodu:

(a)

naziv ili zaštitni znak dobavljača;

(b)

dobavljačeva identifikacijska oznaka modela;

(c)

tip modela u skladu s definicijama u Prilogu I.;

(d)

razred energetske učinkovitosti i indeks energetske učinkovitosti modela, određen u skladu s Prilogom II.;

(e)

ako je modelu dodijeljen „znak zaštite okoliša EU-a” u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, može se uvrstiti i taj podatak;

(f)

potrošnja energije rashladnog ormara tijekom 24 sata (E24h) i godišnja potrošnja energije u kWh, izračunana u skladu s Prilogom IX. i zaokružena na najbliži cijeli broj;

(g)

neto obujam svakog odjeljka;

(h)

klimatski razred u skladu s tablicom 3. Priloga IX.;

(i)

za ormare za lake radne uvjete, sljedeća rečenica: „Ovaj uređaj namijenjen je uporabi pri okolnim temperaturama do 25 °C i stoga nije prikladan za uporabu u vrućim profesionalnim kuhinjama”;

(j)

za ormare za teške uvjete rada, sljedeća rečenica: „Ovaj uređaj namijenjen je uporabi pri okolnim temperaturama do 40 °C”;

2.

Jedan se informacijski list može odnositi na više modela profesionalnih rashladnih ormara koje isporučuje isti dobavljač.

3.

Podaci u informacijskom listu mogu se prikazati u obliku kopije oznake koja može biti u boji ili crno-bijela. U tom se slučaju navode i podaci iz točke 1. koji nisu prikazani na oznaci.


PRILOG V.

Tehnička dokumentacija

1.

Tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (c) sadržava:

(a)

naziv i adresu dobavljača;

(b)

opis modela profesionalnog rashladnog ormara dovoljan za njegovo nedvojbeno prepoznavanje;

(c)

prema potrebi, upute na primijenjene usklađene norme;

(d)

prema potrebi, ostale uporabljene tehničke norme i specifikacije;

(e)

ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača;

(f)

rezultate mjerenja i izračuna za tehničke parametre iz Priloga IX.

2.

Ako su podaci uvršteni u tehničku dokumentaciju za model profesionalnog rashladnog ormara dobiveni izračunom na temelju ekvivalentnog modela profesionalnog rashladnog ormara, tehnička dokumentacija obuhvaća pojedinosti o takvim izračunima i ispitivanjima koja su proveli dobavljači radi provjere točnosti izračuna. Tehnički podaci obuhvaćaju i popis svih ostalih ekvivalentnih modela profesionalnog rashladnog ormara za koje su podaci dobiveni na istoj osnovi.

3.

Podaci koje sadržava ta tehnička dokumentacija mogu se spojiti s tehničkom dokumentacijom osiguranom u skladu s mjerama prema Direktivi 2009/125/EZ.


PRILOG VI.

Podaci koje treba osigurati kad se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, osim na internetu

1.

Kad se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, osim na internetu, podaci se navode sljedećim redoslijedom:

(a)

razred energetske učinkovitosti modela u skladu s Prilogom II.;

(b)

godišnja potrošnja električne energije u kWh/god, zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunana u skladu s Prilogom IX.;

(c)

neto obujam svakog odjeljka;

(d)

klimatski razred u skladu s Prilogom IX.

2.

Ako se navode drugi podaci sadržani u informacijskom listu proizvoda, navode se u obliku i prema redoslijedu navedenom u Prilogu IV.

3.

Veličina i pismo koji se rabe za tiskanje ili prikazivanje podataka iz ovog Priloga moraju biti takvi da podaci budu čitljivi.


PRILOG VII.

Podaci koji se moraju osigurati u primjeru prodaje, najma ili kupnje na otplatu preko interneta

1.

Za potrebe točaka 2. do 5. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„mehanizam za prikaz” znači svaki zaslon, uključujući dodirni zaslon, ili druga vizualna tehnologija za prikazivanje internetskog sadržaja korisnicima;

(b)

„ugniježđeni prikaz” znači vizualno sučelje na kojem se skupu slika ili podataka pristupa klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem drugog skupa slika ili podataka na dodirnom zaslonu;

(c)

„dodirni zaslon” znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog na tablet-računalu, pločastom računalu ili pametnom telefonu;

(d)

„alternativni tekst” znači tekst koji, kao alternativa grafičkom prikazu, omogućuje prikazivanje podataka u negrafičkom obliku kad uređaji za prikaz ne omogućuju grafički prikaz ili služi kao pomoć za dostupnost kao što je unos za aplikacije za sintezu govora.

2.

Odgovarajuća oznaka koju osiguravaju dobavljači u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) prikazuje se na mehanizmu za prikaz blizu cijene proizvoda u skladu s rokovima navedenima u članku 3. stavku 2. Veličina oznake mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva te razmjerna veličini navedenoj u točki 3. Priloga III. Oznaka se može prikazati uporabom ugniježđenog prikaza i tada je slika koja služi da joj se pristupi u skladu sa specifikacijama iz točke 3. ovog Priloga. Ako se rabi ugniježđeni prikaz, oznaka se pojavljuje nakon prvog klika mišem, pomicanja miša ili širenja slike na dodirnom zaslonu.

3.

Za sliku koja služi pristupanju oznaci u ugniježđenom prikazu vrijedi sljedeće:

(a)

strelica je u boji koja odgovara razredu energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b)

navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda pismom bijele boje veličine jednake pismu kojim je napisana cijena; i

(c)

u jednom je od sljedećih dvaju oblika:

Image

4.

Za ugniježđeni prikaz, redoslijed je prikaza oznake sljedeći:

(a)

slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na mehanizmu za prikaz blizu cijene proizvoda;

(b)

slika je poveznica na oznaku;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja slike na dodirnom zaslonu;

(d)

oznaka se prikazuje u skočnom prozoru, u novoj kartici, na novoj stranici ili umetnutim prikazom na zaslonu;

(e)

za uvećavanje oznake na dodirnim zaslonima primjenjuju se uobičajeni načini za uređaje za uvećavanje dodirom;

(f)

prikaz oznake zatvara se s pomoću opcije zatvaranja ili drugog standardnog mehanizma zatvaranja;

(g)

tekst koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje kad se oznaka ne može prikazati sastoji se od razreda energetske učinkovitosti proizvoda napisanog pismom veličine jednake pismu kojim je napisana cijena.

5.

Odgovarajući informacijski list proizvoda koji osiguravaju dobavljači u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d) prikazuje se na mehanizmu za prikaz blizu cijene proizvoda. Njegova veličina mora biti takva da je informacijski list jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski se list može prikazati upotrebom ugniježđenog prikaza, pri čemu se na poveznici koja se upotrebljava za pristup listu jasno i čitljivo navodi „Informacijski list”. Ako se rabi ugniježđeni prikaz, informacijski list pojavljuje se nakon prvog klika mišem, pomicanja miša ili širenja poveznice na dodirnom zaslonu.


PRILOG VIII.

Metoda za izračunavanje indeksa energetske učinkovitosti profesionalnih rashladnih ormara

Za izračunavanje indeksa energetske učinkovitosti (EEI) modela profesionalnog rashladnog ormara, godišnja potrošnja energije ormara uspoređuje se s njegovom standardnom godišnjom potrošnjom energije.

EEI se izračunava kao:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

Pri čemu je:

AEC = E24h × af × 365

AEC

=

godišnja potrošnja energije ormara u kWh/god.

E24h

=

potrošnja energije ormara u 24 sata

af

=

faktor prilagodbe koji se primjenjuje samo na ormare za lake radne uvjete, u skladu s Prilogom IX. točkom 2.

SAEC = M × Vn + N

SAEC

=

standardna godišnja potrošnja energije ormara u kWh/god.

Vn

=

neto obujam uređaja, što je zbroj neto obujama svih odjeljaka ormara, izražen u litrama.

M i N dani su u tablici 2.

Tablica 2.

Vrijednosti koeficijenata M i N

Kategorija

Vrijednost za M

Vrijednost za N

okomiti za hlađenje

1,643

609

okomiti za zamrzavanje

4,928

1 472

vodoravni za hlađenje

2,555

1 790

vodoravni za zamrzavanje

5,840

2 380


PRILOG IX.

Mjerenja i izračunavanje

1.

Za potrebe sukladnosti i provjere sukladnosti sa zahtjevima iz ove Uredbe mjerenja i izračuni obavljaju se s pomoću usklađenih normi čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije ili rabeći druge pouzdane, točne i ponovljive metode kojima se u obzir uzimaju općeprihvaćene najsuvremenije metode. Te su metode u skladu s tehničkim definicijama, uvjetima, jednadžbama i parametrima utvrđenima u ovom Prilogu.

2.

Mjerenja za uspostavu vrijednosti godišnje potrošnje energije i indeksa energetske učinkovitosti za profesionalne rashladne ormare provode se u sljedećim uvjetima:

temperatura je ispitnih paketa između – 1 °C i 5 °C za ormare koji hlade i niža od – 15 °C za ormare koji zamrzavaju;

okolni uvjeti odgovaraju klimatskom razredu 4., kako je podrobno opisan u tablici 3., osim za ormare za lake radne uvjete koji se ispituju u okolnim uvjetima koji odgovaraju klimatskom razredu 3., Na ispitne rezultate dobivene za ormare za lake radne uvjete zatim se primjenjuje faktor prilagodbe od 1,2 za ormare za lake radne uvjete radne temperature hlađenja i od 1,1 za ormare za lake radne uvjete radne temperature zamrzavanja;

profesionalni rashladni ormari ispituju se:

pri radnoj temperaturi hlađenja kad je riječ o kombiniranom ormaru s najmanje jednim odjeljkom namijenjenim samo radnoj temperaturi hlađenja;

pri radnoj temperaturi hlađenja kad je riječ o profesionalnom rashladnom ormaru sa samo jednim odjeljkom namijenjenim samo radnoj temperaturi hlađenja;

pri radnoj temperaturi zamrzavanja u svim ostalim primjerima.

3.

Okolni uvjeti klimatskih razreda 3., 4. i 5. prikazani su u tablici 3.

Tablica 3.

Okolni uvjeti klimatskih razreda 3., 4. i 5.

Klimatski razred ispitne prostorije

Temperatura na suhom termometru, °C

Relativna vlažnost, %

Rosište, °C

Masa vodene pare u suhom zraku, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


PRILOG X.

Postupak provjere radi nadzora nad tržištem

Radi ocjenjivanja usklađenosti sa zahtjevima postavljenim u člancima 3. i 4., nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak provjere:

1.

Tijela države članice ispituju samo jedan uređaj određenog modela.

2.

Smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

izmjereni obujam nije manji od nazivne vrijednosti za više od 3 %;

(b)

izmjerena vrijednost potrošnje energije nije veća od nazivne vrijednosti (E24h) za više od 10 %.

3.

Ako rezultat iz točke 2. nije ostvaren, tijela države članice nasumično izabiru tri dodatna uređaja istog modela radi ispitivanja. Alternativno, tri odabrana dodatna uređaja mogu obuhvaćati jedan od modela ili više modela navedenih kao ekvivalentan proizvod u tehničkoj dokumentaciji.

4.

Smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

prosječna vrijednost izmjerenog obujma triju uređaja nije manja od nazivne vrijednosti za više od 3 %;

(b)

prosječna vrijednost izmjerene vrijednosti potrošnje energije triju uređaja nije veća od nazivne vrijednosti (E24h) za više od 10 %.

5.

Ako rezultati iz točke 4. nisu ostvareni, smatra se da model i svi drugi ekvivalentni modeli profesionalnih rashladnih ormara nisu u skladu s ovom Uredbom. Tijela države članice dostavljaju rezultate ispitivanja i druge važne informacije tijelima ostalih država članica i Komisiji unutar mjesec dana od donošenja odluke o nesukladnosti modela.

Nadležna tijela država članica primjenjuju metode mjerenja i izračunavanja utvrđene u Prilozima VIII. i IX.

Dopuštena odstupanja utvrđena u ovom Prilogu primjenjuju se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode tijela država članica, što se odnosi na dopuštene varijacije rezultata mjerenja u testovima provjere te ih dobavljač nikako ne smije upotrijebiti za utvrđivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u cilju ostvarivanja boljeg razreda na oznaci ili navođenja veće učinkovitosti.