30.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 163/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1018

оd 29. lipnja 2015.

o utvrđivanju popisa u kojem se klasificiraju događaji u civilnom zrakoplovstvu koje treba obvezno prijaviti u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 376/2014 zahtijevaju se sustavi izvješćivanja o događajima koje je potrebno uspostaviti na razinama organizacije, države članice i Unije, kako bi se sve relevantne informacije povezane sa sigurnošću o civilnom zrakoplovstvu izvješćivale, prikupljale, pohranjivale, čuvale, razmjenjivale, širile, analizirale i s njima naknadno postupalo. Osim toga, njome se predviđaju pravila kojima se ograničava korištenje informacija prikupljenih za poboljšanje sigurnosti zrakoplovstva i prikladno štiti izvjestitelja i druge osobe koje su spomenute u izvješćima o događajima povezanima sa sigurnošću radi stalne dostupnosti informacija povezanih sa sigurnošću. Uredba (EU) br. 376/2014 primjenjuje se na sve zrakoplove definirane i obuhvaćene tom Uredbom, uključujući zrakoplove s posadom i daljinski upravljane zrakoplovne sustave.

(2)

U skladu s prvim podstavkom članka 4. stavka 5. Uredbe (EU) br. 376/2014, Komisija je dužna donijeti popis u kojem se klasificiraju događaji kojim se treba služiti prilikom izvješćivanja o događajima, u okviru sustava obveznog izvješćivanja utvrđenog u toj Uredbi, a koji je obuhvaćen kategorijama iz članka 4. stavka 1. te Uredbe. Na drugom bi popisu trebala biti sadržana, u skladu s drugim podstavkom članka 4. stavka 5. Uredbe (EU) br. 376/2014, klasifikacija događaja koja se primjenjuje na zrakoplove osim kompleksnih zrakoplova na motorni pogon. Taj bi drugi popis trebao, prema potrebi, biti prilagođen posebnostima tog zrakoplovnog sektora.

(3)

Podjela u kategorije događaja o kojima treba izvješćivati u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014 uspostavljena je kako bi osobe određene tom Uredbom mogle utvrditi o kojim pojedinim događajima trebaju izvješćivati. U skladu s tim ciljem, popis događaja trebao bi biti podijeljen prema kategorijama kojima bi se izvjestitelji trebali služiti ovisno o njihovoj pojedinačnoj situaciji u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Detaljna klasifikacija događaja kojom se treba služiti prilikom izvješćivanja o događajima, putem sustava obveznog izvješćivanja, u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 376/2014 utvrđena je Prilozima I. do V. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 15. studenoga 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 122, 24.4.2014., str. 18.

(2)  Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (SL L 79, 19.3.2008., str. 1.).


PRILOG I.

DOGAĐAJI U VEZI S RADOM ZRAKOPLOVA

Napomena: Ovaj je Prilog strukturiran na način da su svi bitni događaji povezani s kategorijama aktivnosti tijekom kojih su obično promatrani, ovisno o iskustvu, kako bi se olakšalo izvješćivanje o tim događajima. Međutim, ovaj se opis ne smije tumačiti u smislu da se događaji ne smiju prijavljivati u slučaju da nastanu izvan kategorije aktivnosti s kojima su povezani na popisu.

1.   LETAČKE OPERACIJE

1.1.   Priprema leta

(1)

Korištenje netočnih podataka ili pogrešni unosi u opremu koja se koristi za navigaciju, ili izračun performansi kojim se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(2)

Prijevoz ili pokušaj prijevoza opasnog tereta u suprotnosti s primjenljivim zakonodavstvima, uključujući netočno etiketiranje, pakiranje i rukovanje opasnim teretom.

1.2.   Priprema zrakoplova

(1)

Neodgovarajuća vrsta goriva ili onečišćeno gorivo.

(2)

Izostanak, neodgovarajući ili neadekvatni postupak odleđivanja/zaštite od zaleđivanja zrakoplova.

1.3.   Uzlijetanje i slijetanje

(1)

Izlijetanje sa staze za vožnju ili s uzletno-sletne staze.

(2)

Stvarni ili potencijalni neodobreni upad na stazu za voženje ili uzletno-sletnu stazu.

(3)

Neodobreni upad u područje završnog prilaza i uzlijetanja (FATO).

(4)

Svako prekinuto uzlijetanje.

(5)

Nemogućnost postizanja potrebnih ili očekivanih performansi tijekom uzlijetanja, odustajanja od slijetanja ili slijetanja.

(6)

Stvarno uzlijetanje ili pokušaj uzlijetanja, prilaženje ili slijetanje s nepravilno podešenom konfiguracijom.

(7)

Udar repom, elisom, vrhom krila ili gondolom tijekom uzlijetanja ili slijetanja.

(8)

Prilaženje nastavljeno uz nepoštovanje kriterija za stabilizirani prilaz koje nalaže zračni prijevoznik.

(9)

Nastavak instrumentalnog prilaženja ispod objavljenih minimuma s neadekvatnom vizualnom referentnom točkom.

(10)

Preventivno ili prisilno slijetanje.

(11)

Kratko i dugo slijetanje.

(12)

Tvrdo slijetanje.

1.4.   Sve faze leta

(1)

Gubitak kontrole.

(2)

Nepravilan položaj zrakoplova, nagib zrakoplova po poprečnoj osi veći od uobičajenog, kut bočnog nagiba ili brzina leta neprikladni za uvjete leta.

(3)

Nedopušteno odstupanje od visine leta za više od 300 ft (U RVSM-u 200 ft).

(4)

Aktiviranje bilo koje vrste sustava zaštite koji se odnosi na performanse zrakoplova, uključujući upozorenje sloma uzgona, uključivanje upozorenja vibracijom komande, potiskivača komande i automatske zaštite.

(5)

Nenamjerno odstupanje od namjeravane ili dodijeljene putanje leta za najmanje dvostruku potrebnu razinu navigacijske performanse ili 10 nautičkih milja.

(6)

Prekoračenje ograničenja iz letačkog priručnika zrakoplova.

(7)

Operacije s nepravilno podešenim visinomjerom.

(8)

Događaji povezani sa udarom ispušnog strujanja kod mlaznih motora ili sa jakim strujanjem uzrokovanim rotorom ili propelerom kojima se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(9)

Pogrešno tumačenje automatiziranog načina rada ili bilo koje informacije u okviru sustava informiranja pilotske kabine dostavljene letačkoj posadi kojim se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

1.5.   Druge vrste događaja

(1)

Nenamjerno oslobađanje tereta ili druge opreme koja se nosi izvana.

(2)

Gubitak svijesti o situaciji (uključujući svijest o okruženju, načinu rada i sustavu, prostornu dezorijentiranost i vremenski okvir).

(3)

Svaki događaj kada se ljudskom izvedbom izravno pridonijelo ili moglo pridonijeti nesreći ili ozbiljnoj nezgodi.

2.   TEHNIČKI DOGAĐAJI

2.1.   Struktura i sustavi

(1)

Gubitak bilo kojeg dijela konstrukcije zrakoplova tijekom leta.

(2)

Otkazivanje sustava.

(3)

Gubitak zalihosti (redundancije) sustava.

(4)

Curenje bilo kojeg fluida kojim je prouzročena opasnost od požara ili mogućnost opasnog onečišćenja konstrukcije, sustava ili opreme zrakoplova ili kojim se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(5)

Neispravnosti ili kvarovi na sustavu za gorivo koji su utjecali na opskrbu gorivom i/ili njegovu distribuciju.

(6)

Neispravan rad ili kvar bilo kojeg indikacijskog sustava kada to rezultira zbunjujućim indikacijama za posadu.

(7)

Neuobičajen rad komandi leta, kao što su asimetrične ili zaglavljene komande leta (na primjer: za uzgon (zakrilca/pretkrilca), za otpor (spojleri), za kontrolu položaja (krilca, kormila visino, kormilo pravca).

2.2.   Pogonski sustavi (uključujući motore, propelere i sustave rotora) i pomoćne pogonske jedinice (APU-i)

(1)

Kvar ili značajna neispravnost u radu bilo kojeg dijela propelera, rotora ili pogonskog sustava ili u upravljanju njima.

(2)

Oštećenje ili kvar glavnog/repnog rotora ili prijenosa i/ili odgovarajućih sustava.

(3)

Prekid izgaranja, gašenje bilo kojeg motora tijekom leta ili APU-a ako je potrebno da bude uključen (na primjer u operacijama povećanog doleta s dvomotornim zrakoplovima – ETOPS (Extended range Twin engine aircraft Operations) ili u skladu prema listi minimalne opreme – MEL (Minimum Equipment List)).

(4)

Prekoračenje ograničenja rada motora, uključujući prevelik broj okretaja ili nemogućnost upravljanja brojem okretaja bilo kojeg brzorotirajućeg sastavnog dijela (na primjer: APU, zračni pokretač, sustav hlađenja, motor zračne turbine, propeler ili rotor).

(5)

Kvar ili neispravan rad bilo kojeg dijela motora, APU-a ili prijenosa koji uzrokuje jedan ili više sljedećih slučajeva:

(a)

sustav obrnutog potiska ne odaziva se na komande;

(b)

nemogućnost upravljanja snagom, potiskom ili brojem okretaja motora (o/min);

(c)

gubitak/otpadanje sastavnih dijelova/krhotine.

3.   INTERAKCIJA S USLUGAMA U ZRAČNOJ PLOVIDBI (ANS) TE UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM (ATM)

(1)

Odobrenje kontrole zračnog prometa ATC (Air Traffic Control clearance) nije u skladu sa sigurnosnim uvjetima.

(2)

Duži gubitak komunikacije s uslugama zračnog prometa ATS (Air Traffic Service) ili ATM jedinicom.

(3)

Suprotne upute od različitih ATS jedinica koje bi moglo rezultirati gubitkom separacije između zrakoplova.

(4)

Pogrešno tumačenje radijske komunikacije kojim se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(5)

Namjerno odstupanje od ATC upute kojim se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

4.   SLUČAJEVI NUŽDE I DRUGE KRITIČNE SITUACIJE

(1)

Svi događaji koji dovode do proglašenja slučaja nužde („MAYDAY” ili poziv „PAN”).

(2)

Sve vrste sagorijevanja, topljenja, dima, pare, iskrenja, pregrijavanja, požara ili eksplozije.

(3)

Onečišćen zrak u pilotskoj kabini ili putničkom odjeljku kojim se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(4)

Propust letačke ili kabinske posade zrakoplova da primijeni ispravan postupak za slučaj nužde ili izvanredne situacije.

(5)

Korištenje bilo koje opreme za slučaj nužde ili neuobičajenog postupka čime se utječe na letne karakteristike u letu ili slijetanju.

(6)

Otkazivanje bilo kojeg sustava za spašavanje ili opreme za slučaj nužde kojim se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(7)

Nemogućnost kontrole tlaka u kabini

(8)

Kritično niska količina goriva ili količina goriva na odredištu manja od potrebne konačne rezerve goriva.

(9)

Svako korištenje sustava za opskrbu kisikom posade.

(10)

Onesposobljenost bilo kojeg člana letačke ili kabinske posade, što ima za posljedicu smanjenje ukupnog broja članova posade ispod najmanjeg dopuštenog broja.

(11)

Umor posade koji utječe ili može utjecati na njihovu sposobnost za sigurno obavljanje letačkih dužnosti.

5.   VANJSKI OKOLIŠ I METEOROLOGIJA

(1)

Sudar ili skori sudar na zemlji ili u zraku, s drugim zrakoplovom, terenom ili preprekom (1).

(2)

ACAS RA (Airborne Collision Avoidance System, Resolution Advisory – Sustav za izbjegavanje sudara u zraku s indikacijom obveznog vertikalnog razdvajanja).

(3)

Aktiviranje sustava za upozorenje na blizinu tla kao što je GPWS (Ground Proximity Warning System – sustav za upozorenje na blizinu tla)/TAWS (Terrain Awareness and Warning System – sustav za upozoravanje i prepoznavanje terena).

(4)

Sudar zrakoplova s divljim životinjama uključujući sudar s pticama.

(5)

Oštećenje/krhotina udarom stranog tijela (FOD).

(6)

Neočekivan nailazak na loše uvjete površine uzletno-sletne staze.

(7)

Let kroz vrtložnu brazdu.

(8)

Ometanje zrakoplova vatrenim oružjem, pirotehničkim sredstvima za vatromet, zmajem, laserskim osvjetljenjem, jakim svjetlom, laserima, daljinski upravljanim zrakoplovnim sustavima, modelom zrakoplova ili na sličan način.

(9)

Udar munje koji je prouzročio oštećenje na zrakoplovu ili gubitak ili neispravnost bilo kojeg zrakoplovnog sustava.

(10)

Let kroz tuču koja je prouzročila oštećenje na zrakoplovu ili gubitak ili neispravnost bilo kojeg zrakoplovnog sustava.

(11)

Let kroz područje jakih turbulencija ili let kroz turbulenciju koja je prouzrokovala ozljede osoba u zrakoplovu ili se zahtijeva pregled zrakoplova nakon leta.

(12)

Let kroz područje jakog smicanja vjetra i olujnog nevremena kojim se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(13)

Let u uvjetima zaleđivanja koje je prouzročilo poteškoće pri upravljanju, štetu na zrakoplovu ili gubitak ili neispravnost bilo kojeg zrakoplovnog sustava.

(14)

Ulazak u područje vulkanskog pepela.

6.   SIGURNOST

(1)

Prijetnja bombom ili otmica.

(2)

Teškoće u kontroliranju alkoholiziranih ili nasilnih putnika te putnika neprihvatljivog ponašanja.

(3)

Otkrivanje slijepog putnika.


(1)  Prepreka uključuje vozilo.


PRILOG II.

DOGAĐAJI U VEZI S TEHNIČKIM UVJETIMA, ODRŽAVANJEM I POPRAVKOM ZRAKOPLOVA

1.   PROIZVODNJA

Proizvodi, dijelovi i uređaji iz proizvodne organizacije s odstupanjima od primjenjivih projektnih podataka koji bi mogli dovesti do moguće nesigurne situacije kako je utvrđeno s nositeljem certifikata tipa ili odobrenja projekta.

2.   PROJEKTIRANJE

Bilo koja pogreška, neispravan rad, kvar ili drugi događaj koji se odnosi na proizvod, dio ili uređaj koji je prouzročio ili bi mogao prouzročiti nesigurnu situaciju.

Napomena: Popis se primjenjuje na događaje povezane s proizvodom, dijelom ili uređajem obuhvaćene certifikatom tipa, ograničenim certifikatom tipa, dodatnim certifikatom tipa, ETSO ovlaštenjem, odobrenjem projekta većeg popravka ili bilo kojim drugim relevantnim odobrenjem za koje se smatra da je izdano u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 748/2012 (1).

3.   ODRŽAVANJE I VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI

(1)

Ozbiljno oštećenje konstrukcije (na primjer: napukline, trajna deformacija, delaminacija, odvajanje, sagorijevanje, pretjerana istrošenost ili korozija) uočeno tijekom održavanja zrakoplova ili sastavnog dijela.

(2)

Ozbiljno curenje ili onečišćenje fluida (na primjer: hidrauličnih tekućina, goriva, ulja, plina ili drugih fluida).

(3)

Kvar ili neispravan rad bilo kojeg dijela motora ili pogonskog sustava i/ili prijenosa koji za posljedicu ima jedan ili više sljedećih slučajeva:

(a)

gubitak/otpadanje sastavnih dijelova/krhotine;

(b)

otkazivanje nosive strukture motora.

(4)

Oštećenje, otkazivanje ili kvar propelera koji bi mogli imati za posljedicu odvajanje propelera ili njegovih važnijih dijelova tijekom leta i/ili neispravan rad kontrola propelera.

(5)

Oštećenje, otkazivanje ili kvar prijenosnika/priključka glavnog rotora koji bi mogli imati za posljedicu odvajanje sklopa rotora tijekom leta i/ili neispravan rad kontrola rotora.

(6)

Značajno neispravno funkcioniranje sigurnosnog sustava za kritične situacije ili opreme uključujući sustav za slučaj nužde ili opreme tijekom ispitivanja u okviru održavanja ili nemogućnost aktiviranja tih sustava nakon održavanja.

(7)

Nepravilno sastavljeni ili ugrađeni sastavni dijelovi zrakoplova uočeni tijekom inspekcije ili postupka ispitivanja dijelova koji nisu predmet te inspekcije ili postupka ispitivanja.

(8)

Pogrešna procjena ozbiljnog kvara ili ozbiljno nepridržavanje procedure po Listi minimalne opreme (MEL) i Tehničkoj knjizi zrakoplova (TLB).

(9)

Ozbiljno oštećenje sustava međuspajanja električnih ožičenja (EWIS – Electrical Wiring Interconnection System).

(10)

Svaki kvar na kritičnom dijelu s ograničenim vijekom trajanja koji za posljedicu ima zamjenu dijela prije isteka njegova vijeka trajanja.

(11)

Upotreba proizvoda, sastavnih dijelova ili materijala nepoznatog, sumnjivog podrijetla ili neispravnih kritičnih sastavnih dijelova.

(12)

Obmanjujući, netočni ili nepotpuni primjenjivi podaci o održavanju ili postupci koji bi mogli dovesti do značajnih pogrešaka u održavanju, uključujući jezičnu problematiku.

(13)

Netočna kontrola ili primjena ograničenja održavanja zrakoplova ili planiranog održavanja.

(14)

Otpuštanje zrakoplova u uporabu nakon održavanja u slučaju da postoji bilo kakva nesukladnost kojom se ugrožava sigurnost u letu.

(15)

Ozbiljno oštećenje izazvano na zrakoplovu za vrijeme aktivnosti održavanja zbog nepravilnog održavanja ili upotrebe neprikladne ili neispravne opreme za zemaljsku potporu koja zahtijeva dodatne aktivnosti održavanja.

(16)

Utvrđeno sagorijevanje, topljenje, dim, iskrenje, pregrijavanje ili požar.

(17)

Svaki događaj kada se ljudskom izvedbom, uključujući umor osoblja, izravno pridonijelo ili moglo pridonijeti nesreći ili ozbiljnoj nezgodi.

(18)

Značajna neispravnost, problem s pouzdanošću ili opetovani problem s kvalitetom snimanja koji obuhvaća sustav snimanja podataka o letu (npr. uređaj za snimanje podataka o letu (FDR), sustav za snimanje podatkovnih veza (data link recording) ili uređaj za snimanje zvukova u pilotskoj kabini (CVR)) ili nedostatak informacija potrebnih radi osiguravanja ispravnosti sustava snimanja podataka o letu.


(1)  Uredba Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21.8.2012., str. 1.).


PRILOG III.

DOGAĐAJI U VEZI S USLUGAMA I OBJEKTIMA U ZRAČNOJ PLOVIDBI

Napomena: Ovaj je Prilog strukturiran na način da su svi bitni događaji povezani s kategorijama aktivnosti tijekom kojih su obično promatrani, ovisno o iskustvu, kako bi se olakšalo izvješćivanje o tim događajima. Međutim, ovaj se opis ne smije tumačiti u smislu da se događaji ne smiju prijavljivati u slučaju da nastanu izvan kategorije aktivnosti s kojima su povezani na popisu.

1.   DOGAĐAJI KOJI SE ODNOSE NA ZRAKOPLOV

(1)

Sudar ili skori sudar na zemlji ili u zraku, zrakoplova s drugim zrakoplovom, terenom ili preprekom (1), uključujući blisko približavanje terenu u kontroliranom letu (near CFIT).

(2)

Povreda propisanih minimuma razdvajanja (2).

(3)

Neadekvatno razdvajanje (3).

(4)

Indikacije sustava ACAS RA.

(5)

Sudar zrakoplova s divljim životinjama uključujući sudar s pticama.

(6)

Izlijetanje sa staze za vožnju ili s uzletno-sletne staze.

(7)

Stvarni ili potencijalni neodobreni upad na stazu za voženje ili uzletno-sletnu stazu.

(8)

Neodobreni upad u područje završnog prilaza i uzlijetanja (FATO).

(9)

Odstupanje zrakoplova od ATC odobrenja.

(10)

Odstupanje zrakoplova od primjenjivih pravila upravljanja zračnim prometom (ATM):

(a)

odstupanje zrakoplova od primjenjivih izdanih ATM procedura;

(b)

neodobreni ulazak u zračni prostor uključujući neodobreno probijanje zračnog prostora;

(c)

odstupanje od propisanog nošenja opreme i postupaka povezanih s ATM-om, koji su obvezni prema primjenjivim propisima.

(11)

Događaji koji se odnose na nejasnoće oko pozivnog znaka.

2.   POGORŠANJE ILI POTPUNO OTKAZIVANJE USLUGA ILI FUNKCIJA

(1)

Nemogućnost pružanja ATM usluga ili izvršenja ATM funkcija:

(a)

nemogućnost pružanja usluga zračnog prometa ili izvršenja funkcija usluga zračnog prometa;

(b)

nemogućnost pružanja usluga upravljanja zračnim prostorom ili izvršenja funkcija upravljanja zračnim prostorom;

(c)

nemogućnost pružanja usluga upravljanja protokom zračnog prometa i usluga upravljanja kapacitetima ili izvršenja funkcija upravljanja kapacitetima i protokom zračnog prometa.

(2)

izostavljene ili značajno netočne, oštećene, neadekvatne ili informacije koje dovode u zabludu, izdane od bilo koje službe za podršku (4), uključujući informacije koje se odnose na loše stanje površine uzletno-sletne staze.

(3)

Nemogućnost pružanja komunikacijske usluge.

(4)

Nemogućnost pružanja usluga nadzora u zračnom prometu.

(5)

Nemogućnost funkcije obrade podataka i distribucije podataka.

(6)

Nemogućnost pružanja usluge u zračnoj plovidbi.

(7)

Nemogućnost zaštite ATM sustava koji je imao ili mogao imati izravan negativan utjecaj na sigurno pružanje usluge.

(8)

Značajno preopterećenje ATS sektora/pozicije što bi moglo dovesti do potencijalnog pogoršanja u pružanju usluge.

(9)

Netočno primanje ili tumačenje značajnih poruka, uključujući i nedostatak razumijevanja jezika koji se koristi, kad je to imalo ili moglo imati izravan negativan utjecaj na sigurno pružanje usluge.

(10)

Duži gubitak komunikacije sa zrakoplovom ili drugom ATS jedinicom.

3.   OSTALI DOGAĐAJI

(1)

Proglašenje slučaja nužde („MAYDAY” ili poziv „PAN”).

(2)

Značajno vanjsko ometanje pružanja usluga u zračnoj plovidbi (na primjer interferencije koje mogu nastati s ILS-om (sustav za instrumentalno slijetanje), VOR-om (svesmjerni VHF radiofar) i komunikacijom kada radijske postaje valove odašilju u UKV frekvencijskom pojasu.

(3)

Ometanje zrakoplova, jedinice usluga u zračnom prometu ili radio komunikacije vatrenim oružjem, pirotehničkim sredstvima za vatromet, zmajem, laserskim osvjetljenjem, jakim svjetlom, laserima, daljinski upravljanim zrakoplovnim sustavima, modelom zrakoplova ili na sličan način.

(4)

Ispuštanje goriva.

(5)

Prijetnja bombom ili otmica.

(6)

Umor koji utječe ili može utjecati na sposobnost za sigurno obavljanje dužnosti u zračnoj plovidbi ili zračnom prometu.

(7)

Svaki događaj kada se ljudskom izvedbom izravno pridonijelo ili moglo pridonijeti nesreći ili ozbiljnoj nezgodi.


(1)  Prepreka uključuje vozilo.

(2)  To se odnosi na situaciju u kojoj se ne zadrže propisani minimumi razdvajanja između zrakoplova ili između zrakoplova i zračnog prostora za koji su minimumi razdvajanja propisani.

(3)  U nedostatku propisanih minimuma razdvajanja, situacija gdje su zrakoplovi opaženi preblizu jedan drugome da bi piloti mogli osigurati siguran razmak među njima.

(4)  Na primjer: usluga zračnog prometa (ATS,) automatske informacije terminala (ATIS), meteorološke službe, navigacijska baza podataka, mape, karte, usluga zrakoplovnog informiranja (AIS), priručnici.


PRILOG IV.

DOGAĐAJI U VEZI S AERODROMIMA I ZEMALJSKIM USLUGAMA

1.   UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU AERODROMA

Napomena: Ovaj je odjeljak strukturiran na način da su svi bitni događaji povezani s kategorijama aktivnosti tijekom kojih su obično promatrani, ovisno o iskustvu, kako bi se olakšalo izvješćivanje o tim događajima. Međutim, ovaj se opis ne smije tumačiti u smislu da se događaji ne smiju prijavljivati u slučaju da nastanu izvan kategorije aktivnosti s kojima su povezani na popisu.

1.1.   Događaji u vezi sa zrakoplovom i preprekom

(1)

Sudar ili skori sudar na zemlji ili u zraku, zrakoplova s drugim zrakoplovom, terenom ili preprekom (1).

(2)

Sudar zrakoplova s divljim životinjama uključujući sudar s pticama.

(3)

Izlijetanje sa staze za vožnju ili s uzletno-sletne staze.

(4)

Stvarni ili potencijalni neodobreni upad na stazu za voženje ili uzletno-sletnu stazu.

(5)

Neodobreni upad u područje završnog prilaza i uzlijetanja (FATO).

(6)

Odstupanje zrakoplova ili vozila od odobrenja, upute ili ograničenja tijekom rada na operativnoj površini aerodroma (na primjer: pogrešna uzletno-sletna staza, staza za vožnju ili ograničeni dio aerodroma).

(7)

Strani objekt (FOD) na operativnoj površini koji je ugrozio ili mogao ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(8)

Prepreke na aerodromu ili u blizini aerodroma koje nisu objavljene u Zborniku zrakoplovnih informacija (AIP – Aeronautical Information Publication) ili u obavijesti NOTAM (Notice to Airmen) i/ili koje nisu pravilno označene ili osvijetljene.

(9)

Ometanje pri izguravanju, vožnji unazad („power back”) ili taksiranju uzrokovano vozilima, opremom ili osobama.

(10)

Putnici ili neovlaštene osobe ostavljene na stajanci bez nadzora.

(11)

Događaji povezani sa udarom ispušnog strujanja kod mlaznih motora ili sa jakim strujanjem uzrokovanim rotorom ili propelerom kojima se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(12)

Proglašenje slučaja nužde („MAYDAY” ili poziv „PAN”).

1.2.   Pogoršanje ili potpuno otkazivanje usluga ili funkcija

(1)

Otkazivanje ili gubitak komunikacije između:

(a)

aerodroma, vozila ili zemaljskog osoblja i jedinice usluga u zračnom prometu ili jedinice za upravljanje postupcima na stajanci;

(b)

jedinice za upravljanje postupcima na stajanci i zrakoplova, vozila ili jedinice usluga u zračnom prometu.

(2)

Značajna pogreška, neispravan rad ili kvar opreme ili sustava aerodroma čime se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov ili osobe u njemu.

(3)

Značajni nedostaci u rasvjeti, oznakama ili znakovima aerodroma.

(4)

Otkazivanje sustava za upozoravanje u slučaju nužde na aerodromu.

(5)

Spasilačke i vatrogasne službe nisu dostupne prema primjenjivim uvjetima.

1.3.   Ostali događaji

(1)

Požar, dim, eksplozije u aerodromskim uređajima i objektima ili njihovoj blizini te opremi čime se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(2)

Događaji u vezi sa sigurnošću aerodroma (na primjer: nezakonit ulazak, sabotaža, prijetnja bombom).

(3)

Nedostatak izvješćivanja o znatnoj promjeni radnih uvjeta aerodroma čime se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(4)

Izostanak, neodgovarajući ili neadekvatni postupak odleđivanja/zaštite od zaleđivanja zrakoplova.

(5)

Izlijevanje velikih količina goriva tijekom punjenja zrakoplova gorivom.

(6)

Punjenje onečišćenoga goriva ili neodgovarajuće vrste goriva ili drugih osnovnih fluida (uključujući kisik, dušik, ulje i pitku vodu).

(7)

Nesnalaženje u lošim uvjetima površine uzletno-sletne staze.

(8)

Svaki događaj kada se ljudskom izvedbom izravno pridonijelo ili moglo pridonijeti nesreći ili ozbiljnoj nezgodi.

2.   ZEMALJSKO OPSLUŽIVANJE ZRAKOPLOVA

Napomena: Ovaj je odjeljak strukturiran na način da su svi bitni događaji povezani s kategorijama aktivnosti tijekom kojih su obično promatrani, ovisno o iskustvu, kako bi se olakšalo izvješćivanje o tim događajima. Međutim, ovaj se opis ne smije tumačiti u smislu da se događaji ne smiju prijavljivati u slučaju da nastanu izvan kategorije aktivnosti s kojima su povezani na popisu.

2.1.   Događaji u vezi sa zrakoplovom i aerodromom

(1)

Sudar ili skori sudar na zemlji ili u zraku, zrakoplova s drugim zrakoplovom, terenom ili preprekom (2).

(2)

Neodobreni upad na stazu za vožnju ili uzletno-sletnu stazu.

(3)

Izlijetanje sa staze za vožnju ili uzletno-sletne staze.

(4)

Značajno onečišćenje konstrukcije, sustava i opreme zrakoplova prouzročeno prijevozom prtljage, pošte ili tereta.

(5)

Ometanje pri izguravanju, vožnji unazad („power back”) ili taksiranju uzrokovano vozilima, opremom ili osobama.

(6)

Strani objekt (FOD) na operativnoj površini koji je ugrozio ili mogao ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(7)

Putnici ili neovlaštene osobe ostavljene na stajanci bez nadzora.

(8)

Požar, dim, eksplozije u aerodromskim uređajima i objektima ili njihovoj blizini te opremi čime se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(9)

Događaji u vezi sa zaštitom aerodroma (na primjer: nezakonit ulazak, sabotaža, prijetnja bombom).

2.2.   Pogoršanje ili potpuno otkazivanje usluga ili funkcija

(1)

Otkazivanje ili gubitak komunikacije sa zrakoplovom, vozilom, jedinicom usluga u zračnom prometu ili jedinicom za upravljanje postupcima na stajanci.

(2)

Značajna pogreška, neispravan rad ili kvar opreme ili sustava aerodroma čime se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov ili osobe u njemu.

(3)

Značajni nedostaci u rasvjeti, oznakama ili znakovima aerodroma.

2.3.   Posebni događaji u vezi sa zemaljskim opsluživanjem

(1)

Nepravilan prihvat i otprema ili ukrcaj putnika, prtljage, pošte ili tereta, koji bi mogao znatno utjecati na masu i/ili uravnoteženje zrakoplova (uključujući značajne pogreške u proračunu opterećenja).

(2)

Oprema za ukrcaj/iskrcaj u/iz zrakoplova nije pravovremeno uklonjena zbog čega su ugrožene osobe u njemu.

(3)

Neispravan razmještaj ili učvršćivanje prtljage, pošte ili tereta čime bi se na bilo koji način moglo ugroziti zrakoplov, njegovu opremu ili osobe u njemu, ili spriječiti evakuaciju u slučaju nužde.

(4)

Prijevoz, pokušaj prijevoza ili rukovanje opasnim teretom što je rezultiralo ili moglo rezultirati ugrožavanjem operativne sigurnosti ili dovelo do nesigurne situacije (na primjer: nezgoda ili nesreća povezana s opasnim teretom kako je definirano u ICAO Tehničkim instrukcijama (3)).

(5)

Nepoštovanje odredbi u vezi s uparivanjem prtljage i putnika.

(6)

Nepoštovanje zahtijevanih postupaka zemaljskog opsluživanja zrakoplova i servisiranja, posebno s obzirom na odleđivanje, punjenje gorivom ili postupke utovara, uključujući nepravilno postavljanje ili uklanjanje opreme.

(7)

Izlijevanje velikih količina goriva tijekom punjenja zrakoplova gorivom.

(8)

Punjenje neispravnom količinom goriva koja bi mogla znatno utjecati na dolet, performanse, ravnotežu ili konstrukcijsku čvrstoću zrakoplova.

(9)

Punjenje onečišćenim gorivom ili neodgovarajućom vrstom goriva ili drugih ključnih fluida (uključujući kisik, dušik, ulje i pitku vodu).

(10)

Otkazivanje, neispravan rad ili kvar zemaljske opreme koja se koristi za zemaljsko opsluživanje što je dovelo do oštećenja ili mogućeg oštećenja zrakoplova (na primjer: ruda za vuču ili zemaljski izvor napajanja zrakoplova električnom energijom (GPU – Ground Power Unit)).

(11)

Izostanak, neodgovarajući i neadekvatni postupak odleđivanja/zaštite protiv zaleđivanja zrakoplova.

(12)

Oštećenje zrakoplova opremom za opsluživanje ili vozilima, uključujući prethodno neprijavljenu štetu.

(13)

Svaki događaj kada se ljudskom izvedbom izravno pridonijelo ili moglo pridonijeti nesreći ili ozbiljnoj nezgodi.


(1)  Prepreka uključuje vozilo.

(2)  Prepreka uključuje vozilo.

(3)  Tehničke instrukcije za siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu (Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air ICAO – Doc 9284).


PRILOG V.

DOGAĐAJI U VEZI SA ZRAKOPLOVIMA KOJI NISU KOMPLEKSNI ZRAKOPLOVI NA MOTORNI POGON, UKLJUČUJUĆI JEDRILICE I ZRAKOPLOVE LAKŠE OD ZRAKA

Za potrebe ovog Priloga:

(a)

„zrakoplovi koji nisu kompleksni zrakoplovi na motorni pogon” znači svi zrakoplovi osim onih koji su definirani člankom 3. točkom (j) Uredbe (EZ) br. 216/2008

(b)

„jedrilica” ima značenje navedeno u članku 2. točki 117. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 (1)

(c)

„zrakoplovi lakši od zraka” ima značenje navedeno u točki ML10. odjeljka „Definicije pojmova korištenih u ovom popisu” Priloga Direktivi 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2)

1.   ZRAKOPLOVI KOJI NISU KOMPLEKSNI ZRAKOPLOVI NA MOTORNI POGON, ISKLJUČUJUĆI JEDRILICE I ZRAKOPLOVE LAKŠE OD ZRAKA

Napomena: Ovaj je odjeljak strukturiran na način da su svi bitni događaji povezani s kategorijama aktivnosti tijekom kojih su obično promatrani, ovisno o iskustvu, kako bi se olakšalo izvješćivanje o tim događajima. Međutim, ovaj se opis ne smije tumačiti u smislu da se događaji ne smiju prijavljivati u slučaju da nastanu izvan kategorije aktivnosti s kojima su povezani na popisu.

1.1.   Letačke operacije

(1)

Nenamjerni gubitak kontrole.

(2)

Slijetanje izvan predviđenog područja za slijetanje.

(3)

Nemogućnost postizanja ili nepostizanje potrebnih performansi zrakoplova očekivanih u uobičajenim uvjetima tijekom uzlijetanja, penjanja ili slijetanja.

(4)

Neodobreni upad na uzletno-sletnu stazu.

(5)

Izlijetanje s uzletno-sletne staze.

(6)

Bilo koji let koji je obavljen zrakoplovom koji nije plovidben ili za koji priprema leta nije obavljena, čime se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(7)

Nenamjeran let u instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC) zrakoplova koji nisu odobreni prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR – Instrument flight rules), ili pilota koji nije osposobljen za letove po IFR-u, čime se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(8)

Nenamjerno oslobađanje tereta (3).

1.2.   Tehnički događaji

(1)

Neuobičajeno jake vibracije (na primjer: „drhtanje” krilca ili kormila visine ili propelera).

(2)

Bilo koja komanda leta ne radi ispravno ili je odspojena.

(3)

Kvar ili značajno propadanje konstrukcije zrakoplova.

(4)

Gubitak bilo kojeg dijela konstrukcije ili uređaja zrakoplova tijekom leta.

(5)

Kvar motora, rotora, propelera, sustava za gorivo ili drugog važnog sustava.

(6)

Curenje bilo kojeg fluida kojim je prouzročena opasnost od požara ili mogućnost opasnog onečišćenja konstrukcije, sustava ili opreme zrakoplova ili opasnost za osobe u zrakoplovu.

1.3.   Interakcija s uslugama u zračnoj plovidbi i upravljanju zračnim prometom

(1)

Interakcija s uslugama u zračnoj plovidbi (na primjer: pružanje pogrešnih usluga, zbunjujuća komunikacija ili odstupanje od odobrenja) čime se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(2)

Neodobreni ulazak u zračni prostor.

1.4.   Slučajevi nužde i druge kritične situacije

(1)

Bilo koji događaj koji dovodi do poziva u slučaju nužde.

(2)

Požar, eksplozija, dim, otrovni plinovi ili otrovne pare u zrakoplovu.

(3)

Onesposobljenost pilota da obavlja bilo koji zadatak.

1.5.   Vanjski okoliš i meteorologija

(1)

Sudar na zemlji ili u zraku, s drugim zrakoplovom, terenom ili preprekom (4).

(2)

Skori sudar na zemlji ili u zraku, s drugim zrakoplovom, terenom ili preprekom (4) koji zahtijeva manevriranje u slučaju nužde kako bi se izbjegao sudar.

(3)

Sudar zrakoplova s divljim životinjama uključujući i sudar s pticama koji je prouzročio oštećenje na zrakoplovu ili gubitak ili neispravnost bilo koje ključne funkcije.

(4)

Ometanje zrakoplova vatrenim oružjem, pirotehničkim sredstvima za vatromet, zmajem, laserskim osvjetljenjem, jakim svjetlom, laserima, daljinski upravljanim zrakoplovnim sustavima, modelom zrakoplova ili na sličan način.

(5)

Udar munje koji je prouzročio oštećenje na zrakoplovu ili otkazivanje njegovih funkcija.

(6)

Let kroz područje jakih turbulencija čime su prouzročene ozljede osoba u zrakoplovu ili potreba za pregledom zrakoplova nakon leta.

(7)

Zaleđivanje uključujući zaleđivanje rasplinjača kojim se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

2.   JEDRILICE (GLIDERS)

Napomena: Ovaj je odjeljak strukturiran na način da su svi bitni događaji povezani s kategorijama aktivnosti tijekom kojih su obično promatrani, ovisno o iskustvu, kako bi se olakšalo izvješćivanje o tim događajima. Međutim, ovaj se opis ne smije tumačiti u smislu da se događaji ne smiju prijavljivati u slučaju da nastanu izvan kategorije aktivnosti s kojima su povezani na popisu.

2.1.   Letačke operacije

(1)

Nenamjerni gubitak kontrole.

(2)

Događaj pri kojem pilot jedrilice nije mogao otpustiti uže vitla ili rudu za aerovuču čime je bio primoran koristiti postupak u slučaju nužde.

(3)

Bilo koje otpuštanje užeta vitla ili rude za aerovuču ako se otpuštanjem ugrozilo ili moglo ugroziti jedrilicu, osobe u njoj ili bilo koju drugu osobu.

(4)

U slučaju motorne jedrilice, kvar motora tijekom uzlijetanja.

(5)

Bilo koji let koji je obavljen jedrilicom koja nije sposobna za zračni promet ili za koju priprema leta nije obavljena u potpunosti, čime se ugrozilo ili moglo ugroziti jedrilicu, osobe u njoj ili bilo koju drugu osobu.

2.2.   Tehnički događaji

(1)

Neuobičajeno jake vibracije (na primjer: „drhtanje” krilca ili kormila visine ili propelera).

(2)

Bilo koja komanda leta ne radi ispravno ili je odspojena.

(3)

Kvar ili značajno propadanje konstrukcije jedrilice.

(4)

Gubitak bilo kojeg dijela konstrukcije ili uređaja jedrilice tijekom leta.

2.3.   Interakcija s uslugama u zračnoj plovidbi i upravljanju zračnim prometom

(1)

Interakcija s uslugama u zračnoj plovidbi (na primjer: pružanje pogrešnih usluga, zbunjujuća komunikacija ili odstupanje od odobrenja) čime se ugrozilo ili moglo ugroziti jedrilicu, osobe u njoj ili bilo koju drugu osobu.

(2)

Neodobreni ulasci u zračni prostor.

2.4.   Slučajevi nužde i druge kritične situacije

(1)

Bilo koji događaj koji dovodi do poziva u slučaju nužde.

(2)

Sve situacije u kojima nije dostupno sigurno područje za slijetanje.

(3)

Požar, eksplozija, dim, otrovni plinovi ili otrovne pare u jedrilici.

(4)

Onesposobljenost pilota da obavlja bilo koji zadatak.

2.5.   Vanjski okoliš i meteorologija

(1)

Sudar na zemlji ili u zraku, sa zrakoplovom, terenom ili preprekom (5).

(2)

Skori sudar na zemlji ili u zraku, sa zrakoplovom, terenom ili preprekom (5) koji zahtijeva manevriranje u slučaju nužde kako bi se izbjegao sudar.

(3)

Ometanje jedrilice vatrenim oružjem, pirotehničkim sredstvima za vatromet, zmajem, laserskim osvjetljenjem, jakim svjetlom, laserima, daljinski upravljanim zrakoplovnim sustavima, modelom zrakoplova ili na sličan način.

(4)

Udar munje koji je prouzročio oštećenje na jedrilici.

3.   ZRAKOPLOVI LAKŠI OD ZRAKA (BALONI I ZRAČNI BRODOVI)

Napomena: Ovaj je odjeljak strukturiran na način da su svi bitni događaji povezani s kategorijama aktivnosti tijekom kojih su obično promatrani, ovisno o iskustvu, kako bi se olakšalo izvješćivanje o tim događajima. Međutim, ovaj se opis ne smije tumačiti u smislu da se događaji ne smiju prijavljivati u slučaju da nastanu izvan kategorije aktivnosti s kojima su povezani na popisu.

3.1.   Letačke operacije

(1)

Bilo koji let koji je obavljen zrakoplovom lakšim od zraka koje nije sposobno za zračni promet ili za koje priprema leta nije obavljena u potpunosti, čime se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplovom lakše od zraka, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(2)

Nenamjerno trajno gašenje plamena.

3.2.   Tehnički događaji

(1)

Otkazivanje bilo kojeg od sljedećih dijelova ili upravljačkih naprava: potopna cijev na spremniku plina, kolotur ovijen užetom kojim se kontrolira opna, uže za upravljanje, uže za privez, curenje brtve ventila na plameniku na spremniku plina, karabiner, oštećenje na dovodu plina, uzgonskom plinskom ventilu, opni ili balonetu, ventilatoru, ventilu za tlačno rasterećenje (balon punjen plinom), vitlu (privezani baloni punjeni plinom).

(2)

Značajno istjecanje ili gubitak uzgonskog plina (na primjer: poroznost, nemogućnost zatvaranja ventila za uzgonski plin).

3.3.   Interakcija s uslugama u zračnoj plovidbi i upravljanju zračnim prometom

(1)

Interakcija s uslugama u zračnoj plovidbi (na primjer: pružanje pogrešnih usluga, zbunjujuća komunikacija ili odstupanje od odobrenja) čime se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov lakši od zraka, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(2)

Neodobreni ulazak u zračni prostor.

3.4.   Slučajevi nužde i druge kritične situacije

(1)

Bilo koji događaj koji dovodi do poziva u slučaju nužde.

(2)

Požar, eksplozija, dim ili otrovne pare u zrakoplovu lakšem od zraka (iznad uobičajenog rada plamenika).

(3)

Osobe u zrakoplovu lakšem od zraka izbačene iz košare ili gondole.

(4)

Onesposobljenost pilota da obavlja bilo koji zadatak.

(5)

Nenamjerno podizanje ili vuča zemaljske posade, što dovodi do smrtnog slučaja ili ozljede osobe.

3.5.   Vanjski okoliš i meteorologija

(1)

Sudar ili skori sudar na zemlji ili u zraku, sa zrakoplovom, terenom ili preprekom (6) čime se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov lakši od zraka, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.

(2)

Ometanje zrakoplova lakšeg od zraka vatrenim oružjem, pirotehničkim sredstvima za vatromet, zmajem, laserskim osvjetljenjem, jakim svjetlom, laserima, daljinski upravljanim zrakoplovnim sustavima, modelom zrakoplova ili na sličan način.

(3)

Neočekivan nailazak na nepovoljne vremenske uvjete čime se ugrozilo ili moglo ugroziti zrakoplov lakši od zraka, osobe u njemu ili bilo koju drugu osobu.


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 923/2012 od 26. rujna 2012. o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi te o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1035/2011 i uredaba (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/2006, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010 (SL L 281, 13.10.2012., str. 1.).

(2)  Direktiva 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice (SL L 146, 10.6.2009., str. 1.).

(3)  Ova točka primjenjuje se samo na komercijalne djelatnosti u smislu članka 3. točke i. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(4)  Prepreka uključuje vozilo.

(5)  Prepreka uključuje vozilo.

(6)  Prepreka uključuje vozilo.