23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/20


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/961

od 22. lipnja 2015.

o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (1), a posebno njezin članak 32. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2012. donijelo Uredbu (EU) br. 36/2012.

(2)

Jednu osobu trebalo bi ukloniti s popisa fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela koji podliježu mjerama ograničavanja kako je navedeno u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 36/2012.

(3)

Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. lipnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 16, 19.1.2012., str. 1.


PRILOG

Ime sljedeće osobe i povezani unos brišu se s popisa navedenog u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 36/2012:

A.   Osobe

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)