10.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/884

оd 8. lipnja 2015.

o utvrđivanju tehničkih specifikacija i postupaka potrebnih za sustav povezivanja registara utvrđen Direktivom 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. drugog stavka Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (1), a posebno njezin članak 4.c,

budući da:

(1)

Člankom 4.c Direktive 2009/101/EZ od Komisije se zahtijeva donošenje tehničkih specifikacija i postupaka za sustav povezivanja registara utvrđen tom Direktivom.

(2)

Sustav povezivanja registara treba koristiti i za provedbu određenih zahtjeva utvrđenih Direktivom Vijeća 89/666/EEZ (2) i Direktivom 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(3)

Da bi se uspostavio sustav povezivanja registara, potrebno je utvrditi i donijeti tehničke specifikacije i postupke kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti za provedbu sustava, istodobno uzimajući u obzir razlike u tehničkim značajkama registara država članica.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za povezivanja središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tehničke specifikacije i postupci za sustav povezivanja registara iz članka 4.a stavka 2. Direktive 2009/101/EZ utvrđeni su u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 258, 1.10.2009., str. 11.

(2)  Direktiva Vijeća 89/666/EEZ od 21. prosinca 1989. o zahtjevima objavljivanja podataka u vezi s podružnicama koje su u nekoj državi članici otvorile određene vrste trgovačkih društava na koje se primjenjuje pravo druge države (SL L 395, 30.12.1989., str. 36.).

(3)  Direktiva 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o prekograničnim spajanjima društava kapitala (SL L 310, 25.11.2005., str. 1.).


PRILOG

o utvrđivanju tehničkih specifikacija i postupaka iz članka 1.

Smatra se da upućivanja na „registre” u ovom tekstu uvijek podrazumijevaju „središnje registre, trgovačke registre i registre trgovačkih društava”.

Sustav povezivanja registara naziva se Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS).

1.   Metode komuniciranja

BRIS se koristi metodama elektroničke komunikacije temeljenim na uslugama, poput web-usluga, za potrebe povezivanja registara.

Komunikacija između portala i platforme te između registra i platforme mora biti komunikacija „jedan na jedan”. Komunikacija platforme s registrima može biti „jedan na jedan” ili „jedan na više”.

2.   Komunikacijski protokoli

Za komunikaciju između portala, platforme, registara i neobaveznih točaka pristupa sustavu upotrebljavaju se sigurnosni internetski protokoli poput HTTPS-a.

Za prijenos strukturiranih podataka i metapodataka upotrebljavaju se standardni komunikacijski protokoli poput protokola SOAP (Single Object Access Protocol).

3.   Sigurnosni standardi

Za komunikaciju i distribuciju podataka putem BRIS-a tehničke mjere za osiguravanje minimalnih sigurnosnih standarda informacijske tehnologije uključuju:

(a)

mjere za osiguravanje povjerljivosti informacija, među ostalim i korištenje sigurnim kanalima (HTTPS);

(b)

mjere za osiguravanje cjelovitosti podataka tijekom razmjene;

(c)

mjere za osiguravanje neporecivosti podrijetla pošiljatelja informacija unutar BRIS-a i nepobitnost primitka informacija;

(d)

mjere za osiguravanje bilježenja sigurnosnih događaja u skladu s priznatim međunarodnim preporukama za sigurnosne standarde informacijske tehnologije;

(e)

mjere za osiguravanje provjere autentičnosti i autorizacije svih registriranih korisnika te mjere za provjeru identiteta sustava povezanih s portalom, platformom ili registrima u okviru BRIS-a.

4.   Metode razmjene informacija između registra trgovačkog društva i registra podružnice

Za razmjenu informacija između registra trgovačkog društva i registra podružnice kako je navedeno u članku 3.d Direktive 2009/101/EZ i u članku 5.a Direktive 89/666/EEZ upotrebljava se sljedeća metoda:

(a)

registar trgovačkog društva bez odgađanja stavlja na raspolaganje platformi informacije o otvaranju i okončanju svih likvidacijskih ili stečajnih postupaka i o brisanju trgovačkog društva („otkrivene informacije”);

(b)

u cilju osiguravanja primitka objavljenih informacija bez odgađanja, registar podružnice zahtijeva te informacije od platforme. Taj se zahtjev može sastojati od navođenja platformi trgovačkih društava o kojima registar podružnice želi primiti objavljene informacije;

(c)

na temelju tog zahtjeva platforma osigurava da registar podružnice ima pristup objavljenim informacijama bez odgađanja.

Moraju se utvrditi odgovarajuće tehničke mjere i postupci za rješavanje svih pogrešaka u komunikaciji između registra i platforme.

5.   Popis podataka koji se razmjenjuju između registara

5.1   Obavijest o otkrivanju podataka o podružnici

Za potrebe ovog Priloga, razmjena informacija između registara iz članka 3.d Direktive 2009/101/EZ i članka 5.a Direktive 89/666/EEZ naziva se „obavijest o otkrivanju podataka o podružnici”. Postupak zbog kojeg se izdaje ta obavijest naziva se „otkrivanje podataka o podružnici”.

Za svaku obavijest o otkrivanju podataka o podružnici iz članka 3.d Direktive 2009/101/EZ i članka 5.a Direktive 89/666/EEZ države članice razmjenjuju sljedeće podatke:

Vrsta podatka

Opis

Kardinalnost (1)

Dodatni opis

Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme slanja obavijesti

1

Datum i vrijeme

Organizacija koja izdaje obavijest

Naziv/identifikator organizacije koja izdaje ovu obavijest

1

Struktura podataka o stranci

Upućivanje na zakonodavstvo

Upućivanje na mjerodavno nacionalno zakonodavstvo ili zakonodavstvo EU-a

0…n

Tekst

Podaci povezani s postupkom

 

1

Skupina elemenata

Datum stupanja na snagu

Datum kad je postupak koji utječe na trgovačko društvo stupio na snagu

1

Datum

Vrsta postupka

Vrsta postupka koji dovodi do otkrivanja podataka o podružnici iz članka 5.a stavka 1. Direktive 89/666/EEZ

1

Oznaka

(otvaranje likvidacijskog postupka

okončanje likvidacijskog postupka

otvaranje i okončanje likvidacijskog postupka

obustava likvidacijskog postupka

otvaranje stečajnog postupka

okončanje stečajnog postupka

otvaranje i okončanje stečajnog postupka

obustava stečajnog postupka

brisanje)

Podaci o trgovačkom društvu

 

1

Skupina elemenata

EUID

Jedinstveni identifikator trgovačkog društva koje je predmet ove obavijesti

1

Identifikator

Za strukturu EUID-a vidjeti odjeljak 8. ovog Priloga

Druga identifikacijska oznaka

Ostali identifikatori trgovačkog društva (npr. identifikator pravne osobe)

0…n

Identifikator

Pravni oblik

Vrsta pravnog oblika

1

Oznaka

Kako je određeno u članku 1. Direktive 2009/101/EZ

Naziv

Naziv trgovačkog društva koje je predmet ove obavijesti

1

Tekst

Registrirano sjedište

Registrirano sjedište trgovačkog društva

1

Tekst

Naziv registra

Naziv registra u kojem je trgovačko društvo registrirano

1

Tekst

Obavijest može sadržavati i tehničke podatke potrebne za pravilan prijenos poruke.

Razmjena informacija uključuje i tehničke poruke potrebne za potvrdu primitka, bilježenje i izvješćivanje.

5.2   Obavijest o prekograničnom spajanju

Za potrebe ovog Priloga, razmjena informacija između registara iz članka 13. Direktive 2005/56/EZ naziva se „obavijest o prekograničnom spajanju”. Za svaku obavijest o prekograničnom spajanju iz članka 13. Direktive 2005/56/EZ države članice razmjenjuju sljedeće podatke:

Vrsta podatka

Opis

Kardinalnost

Dodatni opis

Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme slanja obavijesti

1

Datum i vrijeme

Organizacija koja izdaje obavijest

Organizacija koja je izdala ovu obavijest

1

Struktura podataka o stranci

Organizacija primateljica

Organizacije kojima je ova obavijest upućena

1

Struktura podataka o stranci

Upućivanje na zakonodavstvo

Upućivanje na mjerodavno nacionalno zakonodavstvo ili zakonodavstvo EU-a

0…n

Tekst

Podaci o spajanju

 

1

Skupina elemenata

Datum stupanja na snagu

Datum kada je spajanje stupilo na snagu

1

Datum

Vrsta spajanja

Vrsta spajanja kako je utvrđeno u članku 2. stavku 2. Direktive 2005/56/EZ

1

Oznaka

(prekogranično spajanje preuzimanjem

prekogranično spajanje osnivanjem novog društva

prekogranična spajanja društva u potpunom vlasništvu)

Trgovačko društvo nastalo prekograničnim spajanjem

 

1

Skupina elemenata

EUID

Jedinstveni identifikator trgovačkog društva nastalog spajanjem

1

Identifikator

Za strukturu EUID-a vidjeti odjeljak 8. ovog Priloga

Druge identifikacijske oznake

Ostali identifikatori

0…n

Identifikator

Pravni oblik

Vrsta pravnog oblika

1

Oznaka

Kako je određeno u članku 1. Direktive 2009/101/EZ

Naziv

Naziv trgovačkog društva nastalog spajanjem

1

Tekst

Registrirano sjedište

Registrirano sjedište trgovačkog društva nastalog spajanjem

1

Tekst

Naziv registra

Naziv registra u kojem je trgovačko društvo nastalo spajanjem registrirano

1

Tekst

Društvo koje se spaja

 

1…n

Skupina elemenata

EUID

Jedinstveni identifikator trgovačkog društva koje se spaja

1

Identifikator

Za strukturu EUID-a vidjeti odjeljak 8. ovog Priloga

Druge identifikacijske oznake

Ostali identifikatori

0…n

Identifikator

Pravni oblik

Vrsta pravnog oblika

1

Oznaka

Kako je određeno u članku 1. Direktive 2009/101/EZ

Naziv

Naziv trgovačkog društva koje sudjeluje u spajanju

1

Tekst

Registrirano sjedište

Registrirano sjedište trgovačkog društva koje sudjeluje u spajanju

0…1

Tekst

Naziv registra

Naziv registra u kojem je trgovačko društvo koje sudjeluje u spajanju registrirano

1

Tekst

Obavijest može sadržavati i tehničke podatke potrebne za pravilan prijenos poruke.

Razmjena informacija uključuje i tehničke poruke potrebne za potvrdu primitka, bilježenje i izvješćivanje.

6.   Struktura standardnog formata poruke

Razmjena informacija između registara, platforme i portala temelji se na standardnim metodama strukturiranja podataka i oblikuje se u standardnom formatu poruke kao što je XML.

7.   Podaci za platformu

Da bi platforma mogla vršiti svoje funkcije dostavljaju se sljedeće vrste podataka:

(a)

podaci kojima se omogućuje identifikacija sustava koji su spojeni s platformom. Ti podaci mogu se sastojati od URL-ova ili drugih brojeva ili oznaka kojima se jedinstveno identificira svaki sustav u okviru BRIS-a;

(b)

indeks pojedinosti navedenih u članku 3.c stavku 2 Direktive 2009/101/EZ. Ti se podaci upotrebljavaju kako bi se osigurali dosljedni i brzi rezultati usluge pretraživanja. Ako podaci nisu stavljeni na raspolaganje platformi za potrebe indeksiranja, države članice za potrebe usluge pretraživanja stavljaju te pojedinosti na raspolaganje na način kojim se jamči ista razina usluge kakvu osigurava platforma;

(c)

jedinstveni identifikatori trgovačkih društava iz članka 3. stavka 1. Direktive 2009/101/EZ i jedinstveni identifikatori podružnica iz članka 1. stavka 4. Direktive 89/666/EEZ. Ti se identifikatori upotrebljavaju za osiguravanje interoperabilnosti registara preko platforme;

(d)

svi ostali operativni podaci koji su potrebni za platformu kako bi se osiguralo pravilan i učinkovit rad usluge pretraživanja te interoperabilnost registara. Ti podaci mogu uključivati popise oznaka, referentne podatke, glosare i povezane prijevode tih metapodataka, kao i podatke o bilježenju i izvješćivanju.

Podaci i metapodaci kojima platforma raspolaže obrađuju se i pohranjuju u skladu sa sigurnosnim standardima opisanima u odjeljku 3. ovog Priloga.

8.   Struktura i upotreba jedinstvenog identifikatora

Jedinstveni identifikator za potrebe komunikacije između registara naziva se EUID (Europski jedinstveni identifikator).

Struktura EUID-a bit će usklađena s normom ISO 6523 te će sadržavati sljedeće elemente:

Element EUID-a

Opis

Dodatni opis

Oznaka države

Elementi koji omogućuju određivanje države članice u kojoj se nalazi registar

Obvezno

Identifikator registra

Elementi koji omogućuju određivanje izvornog nacionalnog registra trgovačkog društva odnosno podružnice

Obvezno

Registracijski broj

Broj trgovačkog društva/podružnice znači registracijski broj trgovačkog društva/podružnice u izvornom nacionalnom registru

Obvezno

Verifikacijska znamenka

Elementi koji omogućuju sprječavanje pogrešaka pri identifikaciji

Nije obvezno

EUID se upotrebljava za nedvojbeno identificiranje trgovačkih društava i podružnica za potrebe razmjene informacija između registara preko platforme.

9.   Načini rada sustava i usluga informacijske tehnologije koje platforma omogućuje

Za distribuciju i razmjenu informacija, sustav se temelji na sljedećem tehničkom načinu rada:

Image

Za dostavu poruka na odgovarajućem jeziku platforma dostavlja referentne podatke, kao što su popisi oznaka, kontrolirani rječnici i glosari. Oni se prema potrebi prevode na službene jezike EU-a. Ako je moguće, upotrebljavaju se priznate norme i standardizirane poruke.

Komisija će državama članicama dostaviti dodatne pojedinosti o tehničkom načinu rada i uvođenju usluga informacijske tehnologije koje pruža platforma.

10.   Kriteriji pretraživanja

Za pretraživanje mora biti odabrana najmanje jedna država.

Portal osigurava sljedeće usklađene kriterije pretraživanja:

naziv trgovačkog društva;

registracijski broj. Ovo se odnosi na registracijski broj trgovačkog društva ili podružnice u nacionalnom registru.

Na portalu mogu biti dostupni dodatni kriteriji pretraživanja.

11.   Načini plaćanja

Sustavom se korisnicima omogućuje da vrše internetska plaćanja s pomoću često korištenih načina plaćanja kao što su kreditne i debitne kartice za dokumente i pojedinosti za koje države članice naplaćuju naknade, a koji su dostupni na portalu e-pravosuđa putem BRIS-a.

Sustavom se mogu omogućiti i zamjenske metode internetskog plaćanja, kao što su bankovni prijenosi ili virtualni novčanici (polog).

12.   Oznake pojašnjenja

Za pojedinosti i vrste dokumenata navedene u članku 2. Direktive 2009/101/EZ države članice osiguravaju sljedeće oznake pojašnjenja:

(a)

kratki naziv svake pojedinosti i dokumenta (na primjer „Društveni ugovor”);

(b)

prema potrebi, kratak opis sadržaja svakog dokumenta ili pojedinosti uključujući, prema potrebi, informacije o pravnoj vrijednosti dokumenta.

13.   Dostupnost usluga

Razdoblje pružanje usluga je 24 sata dnevno sedam dana u tjednu uz stopu dostupnosti sustava od najmanje 98 %, ne računajući planirano održavanje.

Države članice obavješćuju Komisiju o aktivnostima održavanja kako slijedi:

(a)

pet radnih dana prije za radnje održavanja kojima se može uzrokovati nedostupnost od najviše četiri sata;

(b)

10 radnih dana prije za radnje održavanja kojima se može uzrokovati nedostupnost od najviše 12 sati;

(c)

30 radnih dana prije za održavanje prostorije s računalnom infrastrukturom kojim se može uzrokovati nedostupnost od najviše šest dana godišnje.

U mjeri u kojoj je to moguće, radnje održavanja zakazuju se izvan radnog vremena (19:00 – 8:00 po srednjoeuropskom vremenu).

Ako države članice imaju fiksna tjedna razdoblja pružanja usluge, one obavještavaju Komisiju o danu i vremenu kada su predviđena ta fiksna tjedna razdoblja. Ne dovodeći u pitanje obveze iz točaka od (a) do (c), ako sustavi država članica postanu nedostupni tijekom tog fiksnog razdoblja, države članice mogu odlučiti ne obavijestiti Komisiju o svakom pojedinom slučaju.

U slučaju neočekivanog tehničkog kvara sustava država članica, one obavješćuju Komisiju bez odlaganja o nedostupnosti svojih sustava i, ako je poznato, o predviđenom vremenu nastavka pružanja usluga.

U slučaju neočekivanog kvara središnje platforme ili portala, Komisija bez odlaganja obavješćuje države članice o nedostupnosti platforme ili portala i, ako je poznato, o predviđenom vremenu nastavka pružanja usluga.

14.   Neobavezne točke pristupa

14.1   Postupak

Države članice dostavljaju podatke o planiranom vremenskom rasporedu uspostavljanja neobaveznih točaka pristupa, broju neobaveznih točaka pristupa koje će se spajati s platformom i podatke za kontakt osobe ili osoba koje se može kontaktirati u svrhu uspostave tehničkog priključka.

Komisija osigurava državama članicama potrebne tehničke pojedinosti i potporu za testiranje i puštanje u rad priključka svake neobavezne točke pristupa na platformu.

14.2   Tehnički zahtjevi

Za priključenje neobaveznih točaka pristupa na platformu države članice moraju poštovati mjerodavne tehničke specifikacije utvrđene u ovom Prilogu, uključujući sigurnosne zahtjeve za prijenos podataka putem neobaveznih točaka pristupa.

Ako je potrebno vršiti plaćanje putem neobavezne točke pristupa, države članice osiguravaju načine plaćanja po svojem izboru i rješavaju povezane operacije plaćanja.

Države članice provode odgovarajuće ispitivanje prije puštanja priključka na platformu u rad i prije svih znatnih promjena postojećeg priključka.

Nakon uspješnog priključenja neobavezne točke pristupa na platformu, države članice obavještavaju Komisiju o svim budućim znatnim promjenama točke pristupa koje mogu utjecati na rad platforme, a posebice o zatvaranju točke pristupa. Države članice dostavljaju dostatne tehničke pojedinosti u vezi s promjenom kako bi omogućile pravilnu integraciju svih povezanih promjena.

Države članice na svakoj neobaveznoj točki pristupa navode da je usluga pretraživanja osigurana putem sustava povezivanja registara.


(1)  Kardinalnost 0 znači da podaci nisu obvezni. Kardinalnost 1 znači da su podaci obvezni. Kardinalnost 0…n ili 1…n znači da se može pružiti više podataka.