6.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 142/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/870

оd 5. lipnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 u odnosu na trgovinu vrstama divlje faune i flore

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (1), a posebno njezin članak 19. stavke 2., 3. i 4.,

budući da:

(1)

Za provedbu određenih rezolucija donesenih na šesnaestom sastanku Konferencije potpisnica Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) (3.–14. ožujka 2013.), u daljnjem tekstu „Konvencija”, neke bi odredbe trebalo izmijeniti, a daljnje odredbe dodati Uredbi Komisije (EZ) br. 865/2006 (2).

(2)

Posebno, u skladu s Rezolucijom Konferencije potpisnica CITES-a 16.8, trebalo bi umetnuti posebne odredbe namijenjene pojednostavljenju nekomercijalnog prekograničnog prometa glazbenih instrumenata.

(3)

Iskustvo stečeno provedbom Uredbe (EZ) br. 865/2006, u vezi s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 792/2012 (3), pokazalo je da neke njezine odredbe treba izmijeniti kako bi se osigurala usklađena i učinkovita provedba Uredbe unutar Unije. To je posebno slučaj kod prvog unošenja u Uniju lovačkih trofeja primjeraka nekih vrsta ili populacija navedenih u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97, za koje postoji zabrinutost u pogledu održivosti trgovine lovačkim trofejima ili za koje postoje naznake značajne nezakonite trgovine. U takvim je slučajevima potreban stroži nadzor uvoza u Uniju, a odstupanje utvrđeno člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 za osobnu i kućnu imovinu ne bi stoga trebalo primjenjivati. Iskustvo u provedbi Uredbe (EZ) br. 865/2006 također je pokazalo kako je potrebno razjasniti da države članice, unatoč zahtjevima, ne bi smjele izdavati uvozne dozvole ako od države izvoza ili ponovnog izvoza nisu dobile zadovoljavajuće podatke o zakonitosti primjeraka koji se uvoze u EU.

(4)

Na šesnaestom sastanku Konferencije potpisnica Konvencije ažurirane su standardne reference za nomenklaturu. Te reference koriste se za označavanje znanstvenih naziva vrsta u dozvolama i potvrdama. Te bi se izmjene trebale odražavati u Prilogu VIII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(5)

Uredbu (EZ) br. 865/2006 trebalo bi izmijeniti na odgovarajući način.

(6)

Budući da bi se tom Uredbom trebalo koristiti zajedno s Provedbenom uredbom (EU) br. 792/2012, važno je da se obje uredbe počnu primjenjivati od istog dana.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom.

(8)

Uredba Komisije (EU) 2015/56 (4) donesena je bez podnošenja nacrta mjere Vijeću na preispitivanje. Kako bi se taj propust ispravio, Komisija stavlja izvan snage Uredbu (EU) 2015/56 i zamjenjuje ju sadašnjom Uredbom, koja je bila podnesena na preispitivanje Europskom parlamentu i Vijeću. Akti doneseni na temelju Uredbe (EU) 2015/56 i dalje su valjani,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 865/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

‚datum nabave’ znači datum kada je primjerak uzet iz divljine, rođen u zatočeništvu ili umjetno razmnožen ili, ako takvi podaci nisu poznati, najraniji dokaziv datum kada je postao vlasništvom neke osobe;”

;

(b)

točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

‚putujuća izložba’ znači zbirka uzoraka, cirkus, menažerija, izložba biljaka, orkestar ili muzejska izložba koji se koriste za komercijalno izlaganje pred publikom;”

.

2.

U članku 4. stavku 1., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, zahtjevi za uvozne i izvozne dozvole, za potvrde o ponovnom izvozu, za potvrde navedene u članku 5. stavku 2. točki (b), članku 5. stavku 3., članku 5. stavku 4., članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 2. točki (b) Uredbe (EZ) br. 338/97, za potvrde o osobnom vlasništvu, potvrde o zbirci uzoraka, potvrde o glazbenim instrumentima i potvrde o putujućim izložbama, kao i uvozne prijave, deklaracije i etikete mogu se ispunjavati rukom, uz uvjet da se piše čitko, tintom i velikim tiskanim slovima.”

.

3.

U članku 7. dodaje se sljedeći stavak 6.:

„6.   Izvozne dozvole i potvrde o ponovnom izvozu koje izdaju treće zemlje prihvaćaju se samo ako nadležno tijelo dotične treće zemlje dostavi, ako se to od njega traži, zadovoljavajuće podatke u pogledu stjecanja primjeraka u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti dotičnih primjeraka.”

.

4.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Pošiljke primjeraka

Ne dovodeći u pitanje članke 31. i 38., članak 44.b, članak 44.i i članak 44.p, posebna uvozna dozvola, uvozna prijava, izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu izdaje se za svaku pošiljku primjeraka koji se šalju zajedno kao jedan tovar.”

.

5.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Članak 10.

Važenje uvoznih i izvoznih dozvola, potvrda o ponovnom izvozu, potvrda o putujućim izložbama, potvrda o osobnom vlasništvu, potvrda o zbirci uzoraka i potvrda o glazbenim instrumentima”

;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Rok važenja potvrda o putujućim izložbama, potvrda o osobnom vlasništvu i potvrda o glazbenim instrumentima izdanih u skladu s člancima 30., 37. i člankom 44.h ne smije biti duži od tri godine.”

;

(c)

stavci 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„5.   Potvrde o putujućim izložbama, potvrde o osobnom vlasništvu ili potvrde o glazbenim instrumentima prestaju važiti ako se primjerak proda, izgubi, uništi ili ukrade ili ako se vlasništvo nad primjerkom prenese na neki drugi način ili, kad se radi o živom primjerku, ako primjerak ugine, pobjegne ili se pusti u divljinu.

6.   Imatelj bez nepotrebnog odlaganja mora vratiti izvornik i sve kopije svake uvozne dozvole, izvozne dozvole, potvrde o ponovnom izvozu, potvrde o putujućoj izložbi, potvrde o osobnom vlasništvu, potvrde o zbirci uzoraka ili potvrde o glazbenim instrumentima koje su istekle, ili nisu iskorištene, ili su prestale važiti, upravnom tijelu koje je dokumente izdalo.”

.

6.

Članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

ako se primjerci na koje se one odnose izgube, unište ili ukradu;”

;

(b)

u stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

ako se primjerci na koje se one odnose izgube, unište ili ukradu;”

.

7.

U članku 14. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, potvrde o podrijetlu za primjerke vrsta navedenih u Prilogu C Uredbi (EZ) br. 338/97 mogu se upotrijebiti za unošenje primjeraka u Uniju do 12 mjeseci od dana njihova izdavanja, a potvrde o putujućim izložbama, potvrde o osobnom vlasništvu i potvrde o glazbenim instrumentima mogu se koristiti za unošenje primjeraka u Uniju te za podnošenje zahtjeva za odgovarajuće potvrde u skladu s člancima 30., 37. i 44.h ove Uredbe do tri godine od njihova izdavanja.”

.

8.

Sljedeće poglavlje VIII.b umeće se iza članka 44.g:

„POGLAVLJE VIII.b

POTVRDA O GLAZBENIM INSTRUMENTIMA

Članak 44.h

Izdavanje

1.   Države članice mogu izdavati potvrde o glazbenim instrumentima za nekomercijalni prekogranični promet glazbenih instrumenata za osobnu uporabu, izvođenje, produkciju (snimanja), emitiranje, podučavanje, izlaganje ili natjecanje, ali ne i isključivo te svrhe, ako ti instrumenti ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

proizvedeni su iz vrsta navedenih u prilozima A, B ili C Uredbi (EZ) br. 338/97, koje nisu primjerci vrsta navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97 stečeni nakon što su vrste uključene u dodatke Konvenciji;

(b)

primjerak korišten u proizvodnji glazbenih instrumenata zakonito je stečen;

(c)

glazbeni instrumenti odgovarajuće su označeni.

2.   Deklaracija će biti priložena potvrdi za korištenje u skladu s člankom 44.m.

Članak 44.i

Upotreba

Potvrda se može koristiti kako slijedi:

(a)

kao uvozna dozvola u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 338/97;

(b)

kao izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 338/97.

Članak 44.j

Tijelo koje izdaje potvrde

1.   Tijelo koje izdaje potvrde za glazbene instrumente upravno je tijelo države u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište.

2.   Potvrda o glazbenim instrumentima uključuje sljedeći tekst u polju 23 ili u odgovarajućem prilogu potvrdi:

‚Važi za višestruko prekogranično kretanje. Vlasnik zadržava izvornik.

Glazbeni instrumenti obuhvaćeni potvrdom, kojom se omogućuje višestruko prekogranično kretanje, namijenjeni su nekomercijalnom korištenju uključujući, ali ne i isključivo, osobnu uporabu, izvođenje, produkciju (snimanja), emitiranje, podučavanje, izlaganje ili natjecanje. Glazbeni instrumenti obuhvaćeni ovom potvrdom ne mogu se prodati niti se vlasništvo nad njima može prenijeti dok se nalaze izvan države u kojoj je potvrda izdana.

Potvrda mora biti vraćena upravnom tijelu države u kojoj je potvrda izdana prije datuma isteka potvrde.

Ova potvrda nije važeća ako joj nije priložena deklaracija koja mora biti ovjerena pečatom i potpisom carinskog službenika na svakom graničnom prijelazu.’

.

Članak 44.k

Zahtjevi u pogledu primjeraka

Ako je primjerak obuhvaćen potvrdom o glazbenim instrumentima, potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

(a)

glazbeni instrument mora biti registriran pri upravnom tijelu koje je izdalo potvrdu;

(b)

glazbeni instrument mora biti vraćen u državu članicu u kojoj je registriran prije datuma isteka potvrde;

(c)

primjerak se ne smije prodati niti se vlasništvo nad njim može prenijeti dok se nalazi izvan države uobičajenog boravišta podnositelja zahtjeva, osim ako podliježe uvjetima iz članka 44.n;

(d)

glazbeni instrument mora biti odgovarajuće označen.

Članak 44.l

Zahtjevi

1.   Podnositelj zahtjeva za potvrdu o glazbenim instrumentima dostavlja podatke kako je utvrđeno člankom 44.h i člankom 44.k te, ako je potrebno, ispunjava polja 1, 4 i 7 do 23 obrasca zahtjeva te polja 1, 4 i 7 do 22 izvornika, kao i svih kopija potvrde.

Države članice mogu propisati da se popunjava samo jedan obrazac zahtjeva, u kojem se slučaju takav zahtjev može odnositi na izdavanje više od jedne potvrde.

2.   Pravilno popunjeni obrazac zahtjeva dostavlja se upravnom tijelu države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište, zajedno s potrebnim podacima i dokumentiranim dokazima koje to tijelo smatra potrebnima za donošenje odluke o izdavanju potvrde.

Svako izostavljanje podataka iz zahtjeva mora biti obrazloženo.

3.   Ako se zahtjev za potvrdu podnosi za primjerke za koje je prethodni zahtjev bio odbijen, podnositelj zahtjeva dužan je obavijestiti upravno tijelo o toj činjenici.

Članak 44.m

Dokumenti koje imatelj predaje carinskoj službi

U slučaju unošenja u Uniju, izvoza ili ponovnog izvoza primjerka obuhvaćenog potvrdom o glazbenim instrumentima koja je izdana u skladu s člankom 44.j, imatelj, u svrhu provjere, predaje izvornik potvrde te izvornik i kopiju deklaracije carinskoj službi koja je za to određena u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97.

Carinska služba, nakon ispunjavanja deklaracije, vraća izvorne dokumente imatelju, ovjerava kopiju deklaracije i dostavlja je nadležnom upravnom tijelu u skladu s člankom 45.

Članak 44.n

Prodaja primjeraka na koje se odnosi potvrda

Ako vlasnik potvrde o glazbenim instrumentima izdane u skladu s člankom 44.j ove Uredbe želi prodati primjerak, najprije predaje potvrdu upravnom tijelu koje je izdalo potvrdu te zatim, ako primjerak potječe od vrsta navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97, podnosi zahtjev nadležnom tijelu za izdavanje potvrde u skladu s člankom 8. stavkom 3. te Uredbe.

Članak 44.o

Zamjena

Potvrdu o glazbenim instrumentima koja je izgubljena, ukradena ili uništena može zamijeniti samo tijelo koje ju je izdalo.

Zamjenska potvrda ima isti broj, ako je to moguće, i isti rok važenja kao i izvorni dokument, a u polju 23 mora sadržavati jednu od sljedećih izjava:

‚Ova je potvrda prijepis izvornika.’ ili ‚Ovom se potvrdom poništava i zamjenjuje izvornik s brojem xxxx izdan dana xx.xx.xxxx.’.

Članak 44.p

Unošenje glazbenih instrumenata u Uniju s potvrdama koje su izdale treće zemlje

Za unošenje glazbenih instrumenata u Uniju nije potrebno predočenje izvoznog dokumenta ili uvozne dozvole, ako je ono obuhvaćeno potvrdom o glazbenim instrumentima koju je izdala treća zemlja pod uvjetima sličnim onima utvrđenim člankom 44.h i člankom 44.j. Za ponovni izvoz tih glazbenih instrumenata nije potrebno predočenje potvrde o ponovnom izvozu.”

.

9.

Članak 56. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U smislu točke (a) pojam ‚kontrolirani uvjeti’ odnosi se na okoliš koji nije prirodan, kojim se intenzivno manipulira ljudskim posredovanjem koje može uključivati, ali se ne ograničava na, rahljenje tla, gnojenje, kontrolu korova, navodnjavanje ili postupke uzgojnim operacijama kao što su sađenje ili sijanje u lonce ili na gredice i zaštita od vremenskih nepogoda. Za vrste drveća iz kojih se proizvodi agar, uzgojene iz sjemena, reznica, mladica, izdanaka, kalusnog ili drugih biljnih tkiva, spora ili drugih propagula, pojam ‚kontrolirani uvjeti’ odnosi se na sadnju drveća, uključujući drugi okoliš koji nije prirodan, kojim se manipulira ljudskim posredovanjem u svrhu proizvodnje biljaka ili njezinih dijelova i derivata.”

;

(b)

dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   Vrste drveća iz kojih se proizvodi agar uzgojene u:

(a)

vrtovima (kućnim i/ili općinskim);

(b)

državnim, privatnim ili općinskim plantažama za uzgoj jedne vrste ili više njih,

smatraju se umjetno razmnoženima u skladu sa stavkom 1.”

.

10.

Članak 57. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak 3.a:

„3.a   Odstupajući od stavka 3., prvo unošenje u Uniju lovačkih trofeja primjeraka vrsta ili populacija navedenih u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97 i u Prilogu XIII. ovoj Uredbi podliježe članku 4. Uredbe (EZ) br. 338/97.”

;

(b)

u stavku 5. dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

primjerci drva agara (Aquilaria spp. i Gyrinops spp.) – do 1 kg drvnih strugotina, 24 ml ulja i dva seta perlica ili krunica (ili dvije ogrlice ili narukvice) po osobi.”

.

11.

Članak 58. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

„Odredbe iz prethodnog podstavka ne primjenjuju se na ponovni izvoz rogova nosoroga ili slonovače sadržanih u osobnoj ili kućnoj imovini; za te je primjerke potrebno carinskoj službi predočiti potvrdu o ponovnom izvozu.”

;

(b)

stavci 3.a i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.a   Kada osoba koja inače ne boravi u Uniji ponovno izvozi osobnu i kućnu imovinu stečenu izvan njegove/njezine države uobičajenog boravišta, uključujući osobne lovačke trofeje, koji su primjerci vrsta navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97, potrebno je carinskoj službi predočiti potvrdu o ponovnom izvozu. Isti se uvjet primjenjuje na ponovni izvoz osobne ili kućne imovine od roga nosoroga ili slonovače od primjeraka populacija navedenih u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97.

4.   Odstupajući od stavaka 2. i 3., pri izvozu i ponovnom izvozu predmeta navedenih u točkama od (a) do (g) članka 57. stavka 5. predočenje dokumenta o izvozu ili ponovnom izvozu nije potrebno.”

.

12.

Članak 58.a mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komercijalne aktivnosti za primjerke vrsta navedenih u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97 koji su uneseni u Uniju u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 može dopustiti upravno tijelo države članice samo pod sljedećim uvjetima:”

;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komercijalne aktivnosti zabranjene su za primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97 koji su uneseni u Uniju u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97, ili za primjerke vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji ili u Prilogu C1 Uredbi (EEZ) br. 3626/82 koji su uneseni u Uniju kao osobna ili kućna imovina.”

.

13

U članku 66. stavku 6. dodaje se sljedeći drugi podstavak:

„Kavijar od različitih vrsta jesetrovki ne miješa se u primarnom spremniku, osim u slučaju prešanog kavijara (tj. kavijara napravljenog od neoplođenih jaja (ikre) jedne ili više jesetri ili veslokljunki, koji ostane nakon obrade i pripreme kavijara više kvalitete).”

.

14.

U članku 72. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Države članice mogu nastaviti izdavati uvozne i izvozne dozvole, potvrde o ponovnom izvozu, putujućim izložbama i osobnom vlasništvu na obrascima predviđenima u prilozima I., III. i IV., uvozne prijave na obrascu predviđenom u Prilogu II. i potvrde EU-a na obrascu predviđenom u Prilogu V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 792/2012 u razdoblju od jedne godine nakon stupanja na snagu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/57 (*).

(*)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/57 оd 15. siječnja 2015. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 792/2012 o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenata predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i Uredbom Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (SL L 10, 16.1.2015., str. 19.).”"

.

15.

Prilozi se izmjenjuju u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 5. veljače 2015.

Uredba (EU) 2015/56 stavlja se izvan snage s učinkom od stupanja ove Uredbe na snagu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenata predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (SL L 242, 7.9.2012., str. 13.).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2015/56 od 15. siječnja 2015. o izmjeni, u odnosu na trgovinu vrstama divlje faune i flore, Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (SL L 10, 16.1.2015., str. 1.).


PRILOG

Prilozi Uredbi (EZ) br. 865/2006 izmjenjuju se kako slijedi:

1.

Prilog VIII. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG VIII.

Standardne reference za nomenklaturu kojima se u skladu s člankom 5. stavkom 4. treba koristiti pri navođenju znanstvenih naziva vrsta u dozvolama i potvrdama

FAUNA

(a)    MAMMALIA (sisavci)

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [za sve sisavce – izuzimajući priznavanje sljedećih naziva za divlje oblike vrsta (umjesto naziva za domaće oblike): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; izuzimajući vrste navedene u nastavku]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [za Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), uz opis dviju novih vrsta. – International Journal of Primatology, 29: 723-741. [za Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97-163. [za Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for ‚tucuxi’ (Sotalia fluviatilis) and ‚costero’ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [za Sotalia fluviatilis i Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378-1381. [za Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70. [za Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered Titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1-9. [za Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693-714. [za Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology '73: 96-107. [za Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [za Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [za Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [za Physeter macrocephalus i Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55-64. [za Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [za Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [za Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. [za Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29-39. [za Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [za Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe i Ovis vignei]

(b)    AVES (ptice)

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [za nazive ptica na razini reda i porodice]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp., London (Christopher Helm). [za sve vrste ptica – osim vrsta navedenih u nastavku te za Lophura imperialis, s čijim primjercima bi trebalo postupati kao s primjercima vrste L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005.) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (dostupno na web-mjestu CITES-a) [zajedno s DICKINSON 2003 za sve vrste ptica – osim vrsta navedenih u nastavku]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [za Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). U: DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [za Psittacula intermedia i Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [za Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [za Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. [za Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. [za Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [za Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's ‚Guarouba’ or ‚Perriche jaune’: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [za Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005): Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77-83. [za Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [za Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002): On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. [za Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604-612. [za Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [za Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [za Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [za Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [za Micrastur mintoni]

(c)    REPTILIA (reptili)

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53-68. [za Calumma vatosoa i Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [za Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [za Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5-14. [za Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129-138. [za Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [za Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [za Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [za Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [za Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [za Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31-32. [za Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee [za Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [za Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [za Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477-492. [za Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40-48. [za Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [za Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [za Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [za Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [za Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez dodatka; za Testudines za nazive vrsta i porodica – izuzimajući zadržavanje sljedećih naziva Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167-179. [za Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [za Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1-10. [za Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83-92. [za Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61-68. [za Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32-42. [za Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. [za Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [za Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225-238. [za Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [za Phelsuma spp., uz zadržavanje Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139-185. [za Morelia clastolepis, Morelia nauta i Morelia tracyae, te vrstu Morelia kinghorni]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436-441. [za Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157-161. [za Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376-381. [za Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615-617. [za Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572-582. [za Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. U: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [za Iguanidae osim za priznavanje Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense i P. wigginsi kao valjanih vrsta]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5-16. [za Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1-14. [za Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [za Python breitensteini i Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [za Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 pp [za Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo i Furcifer – osim promjene naziva vrsta Bradypodion u Kinyongia i Nadzikambia, te osim priznavanja Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi i C. marojezense kao valjanih vrsta]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [za Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [za Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [za Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [za Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [za Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [za Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [za Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [za Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. [za Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [za Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae i Viperidae – osim za zadržavanje rodova Acrantophis, Sanzinia, Calabaria i Lichanura te priznavanje Epicrates maurus i Tropidophis xanthogaster kao valjanih vrsta]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [za Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [za Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39-71. [za Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41-48. [za Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. [za Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [za Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41-50. [za Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [za Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [za razgraničenje porodica unutar Sauria]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. [za Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301-310. [za Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. [za Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [za Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39-57. [za Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. [za Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. [za Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – U: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934-949. Chicago. [za Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [za Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1-28. [za Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [za Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257-270. [za Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283-315. [za Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1-16. [za Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [za Chamaeleo balebicornutus i Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43-57. [za Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57-68. [za Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [za ispravno pisanje Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. [za Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [za Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., objavljeno na internetu 8. rujna 2010., doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [za Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [za Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [za Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. [za Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [za nazive reda Testudines, Crocodylia i Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [za Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339-406. [za Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix i Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [za Python kyaiktiyo]

(d)    AMPHIBIA (vodozemci)

Taksonomski kontrolni popis vodozemaca navedenih u konvenciji CITES, informacije izdvojene iz FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, internetski izvor (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), inačica 5.5 od prosinca 2011.

u kombinaciji s BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1-120. [za sve vrste vodozemaca]

Taksonomski kontrolni popis vrsta vodozemaca navedenih u prilozima Uredbi (EZ) br. 338/97, koje nisu obuhvaćene Dodacima konvenciji CITES, informacije o vrstama izdvojene iz FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, internetski izvor, inačica 5.6 (9. siječnja 2013.)

(e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII I SARCOPTERYGII (prečnouste, zrakoperke i mesorepke)

Taksonomski kontrolni popis svih vrsta morskih pasa i riba navedenih u konvenciji CITES (Elasmobranchii and Actinopterygii, osim roda Hippocampus), informacije izdvojene iz ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, internetski izvor (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), inačica preuzeta 30. studenoga 2011. [za sve vrste morskih pasa i riba, osim roda Hippocampus]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61 – 68. [za Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [za Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [za Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [za Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [za Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284-291. [za Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Drugo izdanje raspoloživo na CD-ROM-u). [za Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54-68. [za Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [za Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [za Hippocampus tyro]

(f)    ARACHNIDA (paučnjaci)

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133-143. [za škorpione roda Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [za Brachypelma kahlenbergi]

Taksonomski kontrolni popis vrsta pauka navedenih u Konvenciji CITES, informacije izdvojene iz PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, internetski izvor, inačica 6.5 od 7. travnja 2006. [za Theraphosidae]

(g)    INSECTA (insekti)

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. [za Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [za lastinrepce roda Ornithoptera, Trogonoptera i Troides]

(h)    HIRUDINOIDEA (pijavice)

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, sv. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [za Hirudo medicinalis i Hirudo verbana]

(i)    ANTHOZOA I HYDROZOA (koralji i obrubnjaci)

Taksonomski kontrolni popis svih vrsta korala navedenih u konvenciji CITES, na temelju informacija koje je prikupio UNEP/WCMC 2012.

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (novo izdanje s ispravcima, 1998.)] za generička imena svih biljaka sadržanih u prilozima Konvencije, ako nisu prethodno uvrštena u standardne kontrolne popise koje je usvojila Konferencija svih potpisnica).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) za generičke nazive koji nisu navedeni u Knjizi bilja (The Plant-Book), ako nisu prethodno uvršteni u standardne kontrolne popise koje je usvojila Konferencija svih potpisnica, spomenute u preostalim stavcima dolje.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne i K. D. Hill, 1995; U: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cyclamen (Primulaceae) i Galanthus te Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kao smjernice za navođenje naziva vrsta Dionaea, Nepenthes i Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) i dopunjena izdanja: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] kao smjernice za navođenje naziva vrsta Aloe i Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) kao smjernice za navođenje vrsta Taxus.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) kao smjernice za navođenje vrsta Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione i Sophronitis (Volume 1, 1995) te Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula i Encyclia (Volume 2, 1997), i Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides i Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda i Vandopsis (Volume 3, 2001); i Aerides, Coelogyne, Comparettia i Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter i U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), kao smjernice za navođenje vrsta sukulentnih euforbija.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kao smjernice za navođenje vrsta Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, kao smjernice za navođenje vrsta Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Dávila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 kao smjernice za navođenje vrsta Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresa autora: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), kao smjernice za navođenje vrsta Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (izdanja 2005., 2007. i naknadna ažuriranja), popis koji je objavio UNEP-WCMC, može se rabiti kao neslužbeni pregled znanstvenih naziva koje je donijela Konferencija potpisnica Konvencije za životinjske vrste navedene u prilozima Uredbi (EZ) br. 338/97 i kao neslužbeni sažetak podataka sadržanih u standardnim referencama koje su usvojene za CITES-ovu nomenklaturu.”

.

2.

Prilog IX. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)

u točki 1. Priloga IX. stavka „Q Cirkusi i putujuće izložbe” zamjenjuje se stavkom „Q Putujuće izložbe (zbirka uzoraka, cirkus, menažerija, izložba biljaka, orkestar ili muzejska izložba kojima se koristi za komercijalno izlaganje pred publikom)”;

(b)

u točki 2. Priloga IX. dodaje se sljedeći red:

„X

 

Primjerci uzeti iz morskog okoliša koji nije u ovlasti niti jedne države”

.

3.

U Prilogu X., stavka „Lophophurus impejanus” zamjenjuje se stavkom „Lophophorus impejanus”.

4.

Dodaje se sljedeći Prilog XIII.:

„PRILOG XIII.

VRSTE I POPULACIJE KOJE SE SPOMINJU U ČLANKU 57. STAVKU 3.a

 

Ceratotherium simum simum

 

Hippopotamus amphibius

 

Loxodonta africana

 

Ovis ammon

 

Panthera leo

 

Ursus maritimus”

.