6.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 63/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/340

оd 20. veljače 2015.

o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske Unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Eropskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a osobito njezin članak 8.c stavak 10. i članak 10. stavak 5.,

budući da:

(1)

Kontrolori zračnog prometa i osobe i organizacije uključene u njihova osposobljavanja, testiranja, provjere i liječničke preglede i procjene zdravstvene sposobnosti moraju ispunjavati odgovarajuće bitne zahtjeve iz Priloga V.b Uredbi (EZ) br. 216/2008. Konkretno, potrebno im je izdati certifikat ili dozvolu kad dokažu da ispunjavanju bitne zahtjeve.

(2)

Europska se dozvola dokazala kao učinkovit način za priznavanje i potvrđivanje stručnosti kontrolora zračnog prometa koji, kao profesija, imaju jedinstvenu ulogu u radu sigurne kontrole zračnog prometa. Standardom stručnosti za cijelu Uniju u tom se području smanjila fragmentiranost i time se pridonijelo učinkovitijoj organizaciji rada u trenutačnom kontekstu povećane regionalne suradnje između pružatelja usluga u zračnoj plovidbi. Održavanje i poboljšavanje zajedničke sheme licenciranja za kontrolore zračnog prometa koji rade u Uniji važan je dio europskoga sustava kontrole zračnog prometa. Zbog toga je sad potrebno utvrditi tehničke zahtjeve i administrativne postupke koji se odnose na dozvole i certifikate kontrolora zračnog prometa i u kojima će se odražavati vrhunski standardi u tom području.

(3)

Pružanje usluga u zračnoj plovidbi zahtijeva visoko kvalificirano osoblje, što se posebno odnosi na kontrolore zračnog prometa čija se stručnost dokazuje dozvolom izdanom na temelju detaljnih zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Ovlaštenje koje se nalazi na dozvoli trebalo bi naznačiti vrstu operativne usluge u zračnom prometu koju je kontrolor zračnog prometa sposoban pružiti. Posebne ovlasti koje se nalaze na dozvoli trebale bi odražavati i posebne vještine kontrolora i odobrenje koje su nadležna tijela izdala za pružanje usluga za određeni sektor, skupinu sektora i/ili radna mjesta.

(4)

Nadležna tijela koja nadziru i provjeravaju sukladnost na temelju ove Uredbe trebaju biti dovoljno neovisna od kontrolora zračnog prometa pri izdavanju dozvola ili produljenju valjanosti posebnih ovlasti i pri privremenom oduzimanju ili oduzimanju dozvola, ovlaštenja, posebnih ovlasti ili certifikata u slučajevima kad više nisu ispunjeni uvjeti za njihovo izdavanje. Ta tijela trebaju biti dovoljno neovisna od pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i organizacija za osposobljavanje. Ona trebaju ostati sposobna za učinkovito obavljanje svojih zadataka. Nadležno tijelo ili tijela čija je odgovornost utvrđena u ovoj Uredbi mogu biti tijelo ili tijela imenovana ili osnovana u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 549/2004. Europskog parlamenta i Vijeća (2). Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (u daljnjem tekstu „Agencija”) trebala bi djelovati kao nadležno tijelo za izdavanje i obnavljanje certifikata organizacija za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa smještenih izvan državnog područja država članica i, prema potrebi, osoblja tih organizacija. Stoga ona treba ispunjavati iste zahtjeve.

(5)

S obzirom na posebne karakteristike zračnog prometa u Uniji, potrebno je uvesti i učinkovito primjenjivati zajedničke standarde stručnosti za kontrolore zračnog prometa koje zapošljavaju pružatelji usluga u zračnoj plovidbi čime će se osigurati pružanje upravljanja zračnim prometom i usluga u zračnoj plovidbi (ATM/ANS) javnosti.

(6)

Države članice trebaju imati mogućnost primjene ove Uredbe na svoje vojno osoblje koje pruža usluge javnosti, kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(7)

U nezgodama i nesrećama slaba komunikacija često igra značajnu ulogu. Zbog toga je potrebno propisati detaljne zahtjeve za kontrolore zračnog prometa u pogledu jezične sposobnosti. Ti se zahtjevi temelje na zahtjevima koje je usvojila Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO) i predstavljaju sredstvo za primjenu tih međunarodno prihvaćenih standarda. Načela nediskriminacije, transparentnosti i proporcionalnosti poštuju se u pogledu zahtjeva za jezičnu sposobnost kako bi se potaknulo slobodno kretanje radnika uz istodobno osiguravanje sigurnosti. Valjanost posebne ovlasti jezične sposobnosti treba biti proporcionalna razini stručnosti, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi.

(8)

Zajednička pravila za izdavanje i održavanje dozvola za kontrolore zračnog prometa ključna su za povećavanje povjerenja država članica u međusobne sustave. Kako bi se osigurala najviša razina sigurnosti, potrebno je uvesti ujednačene zahtjeve za osposobljavanje, kvalifikacije i stručnost kontrolora zračnog prometa. Time bi se ujedno osiguralo pružanje sigurnih i visokokvalitetnih usluga kontrole zračnog prometa i pridonijelo priznavanju dozvola u cijeloj Uniji, čime bi se povećala sloboda kretanja i poboljšala dostupnost kontrolora zračnog prometa.

(9)

Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe (Eurocontrol) postavila je odgovarajuće standarde za inicijalno osposobljavanje, navedene u Specifikacijama za zajedničke temeljne sadržaje inicijalnog osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa (Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training). Potrebno je sad te standarde utvrditi u zakonodavstvu Unije kako bi se odrazio znanstveni i tehnički napredak i kako bi se olakšao ujednačen pristup inicijalnom osposobljavanju što je ključni element u osiguravanju mobilnosti kontrolora zračnog prometa. Potrebno je također postaviti zahtjeve za osposobljavanje na lokaciji i kontinuirano osposobljavanje, vodeći računa o bitnim zahtjevima, kako je utvrđeno u članku 8.c Uredbe (EZ) br. 216/2008. U nedostatku europskih zahtjeva za osposobljavanje, države članice mogu se nastaviti oslanjati na standarde za osposobljavanje koje je definirao ICAO.

(10)

Savjetujući se sa skupinom stručnjaka, Eurocontrol je razvio zahtjeve za procjenu zdravstvene sposobnosti kontrolora zračnog prometa koje države članice već primjenjuju, zajedno s ICAO Aneksom 1. Te zahtjeve sad treba prenijeti u zakonodavstvo Unije kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama.

(11)

Kako bi se osiguralo da države članice ispunjavaju svoje sigurnosne odgovornosti i obveze na ispravan i strukturiran način sustavom administracije i upravljanja koji vode nadležna tijela i organizacije koje djeluju u njihovo ime, u skladu s Nacionalnim programom sigurnosti ICAO-a, ovom se Uredbom treba propisati zahtjev koji nadležna tijela trebaju primijeniti.

(12)

Certifikacija organizacija za osposobljavanje jedan je od ključnih faktora koji pridonose kvaliteti osposobljavanja kontrolora zračnog prometa i time sigurnom pružanju kontrole zračnog prometa. Stoga je potrebno postrožiti zahtjeve za organizacije za osposobljavanje. Trebalo bi biti moguće certificirati osposobljavanje prema vrsti osposobljavanja, kao komplet usluga osposobljavanja ili kao komplet usluga osposobljavanja i usluga u zračnoj plovidbi, ne zanemarujući pritom posebne karakteristike osposobljavanja koje svaka organizacija nudi.

(13)

Opći uvjeti za dobivanje dozvole, u mjeri u kojoj se oni odnose na dob i zdravstvene zahtjeve, ne smiju utjecati na imatelje postojećih dozvola. Kako bi se sačuvali privilegiji postojećih dozvola i kako bi se osigurala bezbolna tranzicija za sve imatelje dozvola i nadležna tijela, dozvole i certifikati o zdravstvenoj sposobnosti koje su države članice izdale u skladu s Uredbom 2006/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) i s Uredbom Komisije (EU) br. 805/2011 (4) trebaju se smatrati kao da su izdani u skladu s ovom Uredbom.

(14)

Potrebno je radi dosljednosti izmijeniti definiciju psihoaktivne tvari iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 (5).

(15)

Makar se u ovoj Uredbi nastavlja na prethodno postignuto i na zakonske uvjete EU-a, radi jasnoće je potrebno staviti izvan snage Uredbu Komisije (EU) br. 805/2011.

(16)

U skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom (b) i člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008, Agencija je pomagala Komisiji u pripremi mjera iz ove Uredbe.

(17)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet Uredbe i područje primjene

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se detaljna pravila za:

(a)

uvjete za izdavanje, privremeno oduzimanje i oduzimanje dozvola kontrolora zračnog prometa i studenata kontrolora zračnog prometa te s njima povezanih ovlaštenja i posebnih ovlasti, kao i privilegija i odgovornosti imatelja dozvola;

(b)

uvjete za izdavanje, ograničenje i privremeno oduzimanje i oduzimanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kontrolora zračnog prometa i studenata kontrolora zračnog prometa, kao i privilegija i odgovornosti njihovih imatelja;

(c)

certifikaciju zrakoplovno-medicinskih ispitivača i zrakoplovno-medicinskih centara za kontrolore zračnog prometa i studente kontrolore zračnog prometa;

(d)

certifikaciju organizacija za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa;

(e)

uvjete za provjeru valjanosti, produljenje, obnavljanje i upotrebu takvih dozvola, ovlaštenja, posebnih ovlasti i certifikata.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na:

(a)

studente kontrolore zračnog prometa i kontrolore zračnog prometa koji svoje funkcije obavljaju u okviru područja primjene Uredbe (EZ) br. 216/2008;

(b)

osobe i organizacije uključene u licenciranje, osposobljavanje, testiranje, provjeru i liječničke preglede i procjene zdravstvene sposobnosti kandidata u skladu s ovom Uredbom.

Članak 2.

Usklađenost s bitnim zahtjevima i postupci

1.   Nadležna tijela iz članka 6. kvalificiraju i licenciraju u skladu s odredbama priloga I., III. i IV. studente kontrolore zračnog prometa, kontrolore zračnog prometa i osobe uključene u licenciranje, osposobljavanje, testiranje, provjeru i liječničke preglede i procjene zdravstvene sposobnosti kandidata iz članka 1. stavka 2. točki (a) i (b).

2.   Organizacije iz članka 1. stavka 2. točke (b) kvalificiraju se u skladu s tehničkim zahtjevima i administrativnim postupcima utvrđenima u prilozima I., III. i IV. te ih certificiraju nadležna tijela iz članka 6.

3.   Certifikacija zdravstvene sposobnosti osoba iz članka 1. stavka 2. točki (a) i (b) mora biti u skladu s tehničkim zahtjevima i administrativnim postupcima utvrđenima u prilozima III. i IV.

4.   Smatra se da su licencirani u skladu sa stavkom 1. kontrolori zračnog prometa koji su zaposleni kod pružatelja usluga u zračnoj plovidbi koji pružaju usluge u zračnoj plovidbi u zračnom prostoru državnog područja na koji se primjenjuje Ugovor i čije je glavno mjesto poslovanja i registrirano sjedište, ako postoji, izvan državnog područja podložnog odredbama Ugovora pod uvjetom da ti kontrolori:

(a)

imaju dozvolu kontrolora zračnog prometa koju je izdala treća zemlja u skladu s Aneksom 1 Čikaškoj konvenciji;

(b)

su nadležnom tijelu iz članka 6. dokazali da su završili osposobljavanje i uspješno prošli ispitivanje i ocjenjivanje istovjetno onom koje se zahtijeva u dijelu ATCO, poddijelu D., odjeljcima od 1. do 4., kako je navedeno u Prilogu I.

Zadaci i funkcije dodijeljeni kontrolorima zračnog prometa iz prvog podstavka ne premašuju privilegije dozvole koju je izdala treća zemlja.

5.   Instruktori za praktično osposobljavanje i ocjenjivači koje zapošljava organizacija za osposobljavanje koja se nalazi izvan područja država članica smatraju se kvalificiranima u skladu sa stavkom 1. ako zadovoljavaju oba sljedeća uvjeta:

(a)

imaju dozvolu kontrolora zračnog prometa koju je izdala treća zemlja u skladu s Aneksom 1 Čikaškoj konvenciji s ovlaštenjem i, ako je primjenjivo, posebnom ovlasti ovlaštenja koji odgovaraju ovlaštenju ili posebnoj ovlasti ovlaštenja za koje im je odobreno podučavanje ili ocjenjivanje;

(b)

dokazali su nadležnom tijelu iz članka 6. da su završili osposobljavanje i uspješno prošli ispitivanja i ocjenjivanja istovjetna onima koja se zahtijevaju u dijelu ATCO, poddijelu D, odjeljku 5., navedenom u Prilogu I.

Privilegiji iz prvog podstavka navode se u certifikatu koji je izdala treća zemlja te su ograničeni na pružanje podučavanja i ocjenjivanje za organizacije za osposobljavanje koje se nalaze izvan područja država članica.

Članak 3.

Pružanje usluga kontrole zračnog prometa

1.   Usluge kontrole zračnog prometa pružaju samo kontrolori zračnog prometa koji su kvalificirani i licencirani u skladu s ovom Uredbom.

2.   U skladu s člankom 1. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 216/2008 države članice, u mjeri u kojoj je to moguće, osiguravaju da usluge iz članka 1. stavka 2. točke (c) navedene Uredbe koje javnosti pruža ili čini dostupnim vojno osoblje nude razinu sigurnosti koja je barem jednaka razini propisanoj bitnim zahtjevima definiranima u Prilogu V.b navedenoj Uredbi.

3.   Države članice mogu odlučiti da se ova Uredba primjenjuje na njihovo vojno osoblje koje pruža usluge javnosti.

Članak 4.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„neuobičajena situacija” znači okolnosti, uključujući otežane uvjete, koje se ne doživljavaju ni redovno ni uobičajeno i za koje kontrolor zračnog prometa nema razvijene automatske vještine;

2.

„prihvatljivi načini usklađivanja (AMC)” znači neobvezujući standardi koje je Agencija prihvatila za opisivanje postupaka kojima se postiže sukladnost s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima;

3.

„usluga kontrole zračnog prometa (ATC)” znači usluga koja se pruža u svrhu:

(a)

sprečavanja sudara:

između zrakoplova; i

između zrakoplova i prepreka na manevarskoj površini; i

(b)

ubrzanja i održanja urednog toka zračnog prometa;

4.

„nadležna kontrola zračnog prometa (ATC)” znači opći pojam koji se može odnositi na oblasni centar kontrole zračnog prometa, prilaznu kontrolu zračnog prometa ili aerodromsku kontrolu zračnog prometa (toranj);

5.

„alternativni načini udovoljavanja” znači alternativa nekom postojećem prihvatljivom načinu udovoljavanja ili novi način usklađivanja za ostvarivanje sukladnosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima za što Agencija nije prihvatila nijedan povezan prihvatljiv način udovoljavanja;

6.

„ocjenjivanje” znači procjena praktičnih vještina na temelju koje dolazi do izdavanja dozvole, ovlaštenja i/ili posebne ovlasti ili posebnih ovlasti te njihova produljenja i/ili obnavljanja, koja uključuje ponašanje i praktičnu primjenu znanja i razumijevanja koje pokaže osoba koju se ocjenjuje;

7.

„posebna ovlast ocjenjivača” znači odobrenje upisano u dozvoli i sastavni dio dozvole kojim se navodi stručnost imatelja dozvole da ocjenjuje praktične vještine studenta kontrolora zračnog prometa i kontrolora zračnog prometa;

8.

„stres od kritične nezgode” znači pojava neuobičajenih i/ili ekstremnih emotivnih reakcija, fizičkih reakcija i/ili reakcija u ponašanju kod neke osobe nakon neočekivanog događaja, nesreće, nezgode ili ozbiljne nezgode;

9.

„situacija u slučaju opasnosti” znači ozbiljna i opasna situacija koja zahtijeva poduzimanje hitnih mjera;

10.

„ispitivanje” znači formalizirani test kojim se ocjenjuje znanje i razumijevanje neke osobe;

11.

„materijal s uputama (GM)” znači neobvezujući materijal koji je sastavila Agencija, koji pomaže u objašnjavanju značenja zahtjeva ili specifikacije i koji se koristi kako bi se pomoglo u tumačenju Uredbe (EZ) br. 216/2008, njezinih provedbenih pravila i prihvatljivih načina usklađivanja;

12.

„ICAO indikator lokacije” znači kod od četiri slova oblikovan u skladu s pravilima koja je ICAO propisao u najnovijoj ažuriranoj verziji priručnika „DOC 7910” i dodijeljen lokaciji stacionarne zrakoplovne stanice;

13.

„posebna ovlast jezične sposobnosti” znači izjava upisana u dozvoli i sastavni dio dozvole kojom se navodi jezična sposobnost imatelja;

14.

„dozvola” znači dokument izdan i potvrđen u skladu s ovom Uredbom kojim se njegovu zakonitu imatelju daje pravo na korištenje privilegija stečenih ovlaštenjima i posebnim ovlastima koji se nalaze u njemu;

15.

„poduka u osposobljavanju na radnom mjestu” znači faza osposobljavanja na lokaciji tijekom koje se prethodno stečene rutine i vještine povezane s radnim mjestom integriraju u praksi pod nadzorom kvalificiranog instruktora osposobljavanja na radnom mjestu u stvarnoj prometnoj situaciji;

16.

„posebna ovlast instruktora osposobljavanja na radnom mjestu (OJTI)” znači odobrenje upisano u dozvoli i sastavni dio dozvole kojim se navodi stručnost imatelja za pružanje poduke u osposobljavanju na radnome mjestu i u osposobljavanju na uređajima za osposobljavanje;

17.

„uređaj za osposobljavanje za izdvojene zadatke (PTT)” znači uređaj za osposobljavanje kojim se pruža osposobljavanje za konkretne, odabrane operativne zadatke, pri čemu se od učenika ne očekuje da vježba sve zadatke koji su uobičajeno povezani s potpunim operativnim okruženjem;

18.

„ciljana razina izvedbe” znači jasna i nedvosmislena izjava o razini izvedbe koja se očekuje od osobe koja prolazi osposobljavanje, uvjetima pod kojima dolazi do izvedbe i standardima koje osoba koja prolazi kroz osposobljavanje mora zadovoljiti;

19.

„privremena nesposobnost” znači privremeno stanje tijekom kojega je imatelj dozvole spriječen u korištenju privilegija dozvole, makar su ovlaštenja, posebne ovlasti i certifikat o zdravstvenoj sposobnosti valjani;

20.

„psihoaktivne tvari” znači alkohol, opioidi, kanabinoidi, sedativi i hipnotici, kokain, drugi psihostimulansi, halucinogeni i hlapljiva otapala, ali ne uključujući kofein i duhan;

21.

„posebna ovlast ovlaštenja” znači odobrenje upisano u dozvoli i sastavni dio dozvole kojim se navode posebni uvjeti, privilegiji ili ograničenja koji se odnose na relevantno ovlaštenje;

22.

„obnavljanje” znači upravni akt proveden nakon isteka ovlaštenja, posebne ovlasti ili certifikata kako bi se ovlaštenje, posebna ovlast ili certifikat obnovili za daljnje, određeno razdoblje pod uvjetom da su ispunjeni određeni zahtjevi;

23.

„produljenje” znači upravni akt proveden unutar razdoblja valjanosti ovlaštenja, posebne ovlasti ili certifikata kojim se imatelju dopušta korištenje privilegija ovlaštenja, posebne ovlasti ili certifikata tijekom daljnjeg određenog razdoblja pod uvjetom da su ispunjeni određeni zahtjevi;

24.

„sektor” znači dio kontrolnog područja i/ili dio područja letnih informacija/gornjeg zračnog prostora;

25.

„simulator” znači uređaj za osposobljavanje koji prikazuje važna svojstva stvarnog operativnog okruženja i reproducira operativne uvjete pod kojima osoba koja prolazi kroz osposobljavanje može vježbati zadatke izravno i u realnom vremenu;

26.

„uređaj za osposobljavanje” znači svaka vrsta uređaja kojom se simuliraju operativni uvjeti, uključujući simulatore i uređaje za osposobljavanje za izdvojene zadatke;

27.

„posebna ovlast instruktora na uređaju za osposobljavanje (STDI)” znači odobrenje upisano u dozvoli i sastavni dio dozvole kojim se navodi da je imatelj stručan za podučavanje na uređajima za osposobljavanje;

28.

„tečaj osposobljavanja” znači teorijska i/ili praktična poduka sastavljena u strukturiranom okviru i pružena u određenom vremenu;

29.

„organizacija za osposobljavanje” znači organizacija koju je nadležno tijelo certificiralo za pružanje jednog ili više vrsta osposobljavanja;

30.

„posebna ovlast za lokaciju” znači odobrenje upisano u dozvoli i sastavni dio dozvole kojim se navode ICAO indikator lokacije i sektor, skupina sektora ili radna mjesta na kojima je imatelj dozvole stručan za rad;

31.

„provjera” znači postupak na temelju kojeg putem uspješnog završetka tečaja za posebnu ovlast za lokaciju povezanog s ovlaštenjem ili posebnom ovlasti ovlaštenja imatelj može početi koristiti privilegije tog ovlaštenja ili posebne ovlasti ovlaštenja.

Članak 5.

Nadležno tijelo

1.   Države članice imenuju ili osnivaju najmanje jedno nadležno tijelo s dodijeljenim odgovornostima za certifikaciju i nadzor osoba i organizacija koje su predmet ove Uredbe.

2.   Unutar funkcionalnog bloka zračnog prostora ili u slučaju prekograničnog pružanja usluga nadležna se tijela imenuju na temelju sporazuma država članica na koje se taj blok ili slučaj odnosi.

3.   Ako država članica imenuje ili osnuje više od jednog nadležnog tijela, područja nadležnosti svakog nadležnog tijela moraju se jasno definirati u pogledu odgovornosti i geografskih područja, prema potrebi. Između tih tijela mora se uspostaviti koordinacija kako bi se unutar njihovih odgovarajućih područja nadležnosti osigurao učinkovit nadzor svih osoba i organizacija koje su predmet ove Uredbe.

4.   Svako nadležno tijelo mora biti neovisno od pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i organizacija za osposobljavanje. Ta se neovisnost postiže odgovarajućim razdvajanjem nadležnih tijela, najmanje na funkcionalnoj razini, od pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i od organizacija za osposobljavanje. Nadležna tijela moraju biti neovisna i transparentna u izvršavanju svojih ovlasti.

Prvi se podstavak također primjenjuje na Agenciju kad ona djeluje kao nadležno tijelo u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (b) i stavkom 3. točkom (a) podtočkom ii.

5.   Države članice osiguravaju nužnu sposobnost nadležnih tijela za provedbu aktivnosti certifikacije i nadzora koje obuhvaćaju njihovi programi certifikacije i nadzora, što uključuje dovoljne resurse za ispunjavanje zahtjeva iz Priloga II. (dio ATCO.AR). Konkretno, države članice koriste ocjene koje su donijela nadležna tijela u skladu sa stavkom ATCO.AR.A.005 točkom (a) Priloga II. za dokazivanje sposobnosti.

6.   U pogledu osoblja nadležnih tijela koje provodi aktivnosti nadzora i certifikacije na temelju ove Uredbe države članice osiguravaju da ne postoji izravni ili neizravni sukob interesa, pogotovo kad se radi o članovima obitelji ili financijskoj koristi predmetnog osoblja.

7.   Smatra se da svako nadležno tijelo koje je imenovala ili osnovala država članica za potrebe Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011 zadržava status nadležnog tijela u smislu ove Uredbe, osim ako je predmetna država članica odredila drukčije. U potonjem slučaju države članice obavijestit će Agenciju o svim nazivima i adresama nadležnih tijela koja imenuju ili osnuju u primjeni ovog članka, kao i o svakoj s tim povezanoj promjeni.

Članak 6.

Nadležno tijelo u smislu Priloga I., III. i IV.

1.   Za potrebe Priloga I., nadležno je tijelo svako tijelo koje imenuje ili osnuje država članica kojem osoba podnosi zahtjev za izdavanje dozvole.

2.   Za potrebe Priloga III. i za nadzor zahtjeva iz Priloga I. u pogledu pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, nadležno tijelo je:

(a)

tijelo koje kao svoje nadležno tijelo za nadzor imenuje ili osnuje država članica u kojoj se nalazi glavno mjesto poslovanja podnositelja zahtjeva ili, ako postoji, njegovo registrirano sjedište, osim ako je bilateralnim ili multilateralnim sporazumima između država članica ili njihovih nadležnih tijela propisano drukčije;

(b)

Agencija, ako se glavno mjesto poslovanja podnositelja zahtjeva ili, ako postoji, njegovo registrirano sjedište nalazi izvan državnog područja država članica.

3.   Za potrebe Priloga IV. nadležno tijelo je:

(a)

za zrakoplovno-medicinske centre:

i.

tijelo koje je imenovala država članica u kojoj zrakoplovno-medicinski centar ima glavno mjesto poslovanja;

ii.

Agencija, kad se zrakoplovno-medicinski centar nalazi u trećoj zemlji;

(b)

za zrakoplovno-medicinske ispitivače:

i.

tijelo koje je imenovala država članica u kojoj zrakoplovno-medicinski ispitivač ima glavno mjesto obavljanja djelatnosti;

ii.

kad se glavno mjesto obavljanja djelatnosti zrakoplovno-medicinskog ispitivača nalazi u trećoj zemlji, nadležno tijelo koje je imenovala država članica kojem podnositelj zahtjeva za certifikat zrakoplovno-medicinskog ispitivača podnosi zahtjev za izdavanje certifikata.

Članak 7.

Prijelazne odredbe

1.   Smatra se da su izdani u skladu s ovom Uredbom dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti koji su izdani u skladu s odgovarajućim odredbama nacionalnog zakonodavstva na temelju Direktive 2006/23/EZ i koji su izdani u skladu s Uredbom (EU) br. 805/2011.

2.   Smatra se da je izdano u skladu s ovom Uredbom ovlaštenje Oblasna proceduralna kontrola (Area Control Procedural, ACP) s posebnom ovlasti ovlaštenja Oceanska kontrola (Oceanic Control, OCN) koje je izdano u skladu s nacionalnim pravilima na temelju članka 31. stavka 1. Uredbe (EU) br. 805/2011.

3.   Smatra se da su izdani u skladu s ovom Uredbom certifikati o zdravstvenoj sposobnosti, certifikati za organizacije za osposobljavanje, za zrakoplovno-medicinske ispitivače i za zrakoplovno-medicinske centre, odobrenja shema stručnosti za lokaciju i odobrenja planova osposobljavanja koji su izdani u skladu s odgovarajućim odredbama nacionalnog zakonodavstva na temelju Direktive 2006/23/EZ u skladu s Uredbom (EU) br. 805/2011.

Članak 8.

Zamjena dozvola, prilagođavanje privilegija, tečajeva osposobljavanja i shema stručnosti za lokaciju

1.   Države članice zamjenjuju dozvole iz članka 7. stavka 1. dozvolama sukladnima s formatom utvrđenim u Dodatku 1. Prilogu II. ovoj Uredbi najkasnije do 31. prosinca 2015. ili najkasnije do 31. prosinca 2016. ako država koristi odstupanje iz članka 11. stavka 2.

2.   Države članice zamjenjuju certifikate za organizacije za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa iz članka 7. stavka 3. certifikatima sukladnima s formatom utvrđenim u Dodatku 2. Prilogu II. ovoj Uredbi najkasnije do 31. prosinca 2015. ili najkasnije do 31. prosinca 2016. ako država koristi odstupanje iz članka 11. stavka 2.

3.   Države članice zamjenjuju certifikate za zrakoplovno-medicinske ispitivače i certifikate za zrakoplovno-medicinske centre iz članka 7. stavka 3. certifikatima sukladnima s formatom utvrđenim u dodacima 3. i 4. Prilogu II. ovoj Uredbi najkasnije do 31. prosinca 2015. ili najkasnije do 31. prosinca 2016. ako država koristi odstupanje iz članka 11. stavka 2.

4.   Nadležna tijela konvertiraju privilegije ispitivača i ocjenjivača za inicijalno osposobljavanje u skladu s člankom 20. Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011 i ispitivača i ocjenjivača stručnosti za osposobljavanje za lokaciju i kontinuirano osposobljavanje koje je nadležno tijelo odobrilo u skladu s člankom 24. Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011 u privilegije posebne ovlasti ocjenjivača u skladu s ovom Uredbom, ako je primjenjivo, najkasnije do 31. prosinca 2015. ili najkasnije do 31. prosinca 2016. ako država koristi odstupanje iz članka 11. stavka 2.

5.   Nadležna tijela mogu konvertirati privilegije nacionalnih instruktora na simulatorima i uređajima za osposobljavanje u privilegije posebne ovlasti instruktora na uređajima za osposobljavanje u skladu s ovom Uredbom, ako je primjenjivo, najkasnije do 31. prosinca 2015. ili najkasnije do 31. prosinca 2016. ako država koristi odstupanje iz članka 11. stavka 2.

6.   Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi prilagođavaju svoje sheme stručnosti za lokaciju radi usklađivanja sa zahtjevima ove Uredbe najkasnije do 31. prosinca 2015. ili najkasnije do 31. prosinca 2016. ako država koristi odstupanje iz članka 11. stavka 2.

7.   Organizacije za osposobljavanje kontrolora zračnog prometa prilagođavaju svoje planove osposobljavanja radi usklađivanja sa zahtjevima ove Uredbe najkasnije do 31. prosinca 2015. ili najkasnije do 31. prosinca 2016. ako država koristi odstupanje iz članka 11. stavka 2.

8.   Certifikati o završetku tečajeva osposobljavanja koji su počeli prije primjene ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) br. 805/2011 prihvaćaju se za potrebe izdavanja odgovarajućih dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti u skladu s ovom Uredbom pod uvjetom da je osposobljavanje i ocjenjivanje završeno najkasnije do 30. lipnja 2016. ili najkasnije do 30. lipnja 2017. ako država koristi odstupanje iz članka 11. stavka 2.

Članak 9.

Izmjena Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012

U članku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 točka 104. zamjenjuje se sljedećim:

„104.

‚psihoaktivne tvari’ znači alkohol, opioidi, kanabinoidi, sedativi i hipnotici, kokain, drugi psihostimulansi, halucinogeni i hlapljiva otapala, ali ne uključujući kofein i duhan;”

Članak 10.

Stavljanje izvan snage

Uredba Komisije (EU) br. 805/2011 stavlja se izvan snage.

Članak 11.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 30. lipnja 2015.

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti ne primjenjivati priloge od I. do IV., u cjelini ili djelomično, prije 31. prosinca 2016.

Ako država članica iskoristi ovu mogućnost, ona o tome mora obavijestiti Komisiju i Agenciju najkasnije do 1. srpnja 2015. U toj se obavijesti moraju opisati područje primjene svakog odstupanja i provedbeni plan s planiranim mjerama i rokovima za njihovu provedbu. U tom se slučaju i dalje primjenjuju odgovarajuće odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. veljače 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (SL L 96, 31.3.2004., str. 10.).

(3)  Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća br. 2006/23/EZ od 5. travnja 2006. o dozvoli kontrolora zračnog prometa Zajednice (SL L 114, 27.4.2006., str. 22.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 805/2011 od 10. kolovoza 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za dozvole i određene svjedodžbe kontrolora zračnog prometa u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 206, 11.8.2011., str. 21.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 923/2012 od 26. rujna 2012. o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi te o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1035/2011 i uredaba (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/2006, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010 (SL L 281, 13.10.2012., str. 1.).


 

SADRŽAJ

PRILOG I. —

DIO ATCO — ZAHTJEVI ZA LICENCIRANJE KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA 18

PODDIO A —

OPĆI ZAHTJEVI 18

ATCO.A.001

Područje primjene 18

ATCO.A.005

Zahtjev za izdavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti 18

ATCO.A.010

Zamjena dozvola 18

ATCO.A.015

Korištenje privilegija dozvole i privremena nesposobnost 18

ATCO.A.020

Oduzimanje i privremeno oduzimanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti 19

PODDIO B —

DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POSEBNE OVLASTI 19

ATCO.B.001

Dozvola studenta kontrolora zračnog prometa 19

ATCO.B.005

Dozvola kontrolora zračnog prometa 19

ATCO.B.010

Ovlaštenja kontrolora zračnog prometa 20

ATCO.B.015

Posebne ovlasti ovlaštenja 20

ATCO.B.020

Posebne ovlasti za lokaciju 21

ATCO.B.025

Shema stručnosti za lokaciju 22

ATCO.B.030

Posebna ovlast jezične sposobnosti 23

ATCO.B.035

Valjanost posebne ovlasti jezične sposobnosti 23

ATCO.B.040

Ocjenjivanje jezične sposobnosti 24

ATCO.B.045

Jezično osposobljavanje 24

PODDIO C —

ZAHTJEVI ZA INSTRUKTORE I OCJENJIVAČE 24

ODJELJAK 1. —

INSTRUKTORI 24

ATCO.C.001

Instruktori za teorijsko osposobljavanje 24

ATCO.C.005

Instruktori za praktično osposobljavanje 25

ATCO.C.010

Privilegiji instruktora osposobljavanja na radnom mjestu (OJTI) 25

ATCO.C.015

Zahtjev za izdavanje posebne ovlasti instruktora osposobljavanja na radnom mjestu 25

ATCO.C.020

Valjanost posebne ovlasti instruktora osposobljavanja na radnom mjestu 25

ATCO.C.025

Privremeno odobrenje instruktora osposobljavanja na radnom mjestu 25

ATCO.C.030

Privilegiji instruktora na uređaju za osposobljavanje (STDI) 26

ATCO.C.035

Zahtjev za izdavanje posebne ovlasti instruktora na uređaju za osposobljavanje 26

ATCO.C.040

Valjanost posebne ovlasti instruktora na uređaju za osposobljavanje 26

ODJELJAK 2. —

OCJENJIVAČI 27

ATCO.C.045

Privilegiji ocjenjivača 27

ATCO.C.050

Osobni interesi 27

ATCO.C.055

Zahtjev za izdavanje posebne ovlasti ocjenjivača 27

ATCO.C.060

Valjanost posebne ovlasti ocjenjivača 28

ATCO.C.065

Privremeno odobrenje ocjenjivača 28

PODDIO D —

OSPOSOBLJAVANJE KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA 28

ODJELJAK 1. —

OPĆI ZAHTJEVI 28

ATCO.D.001

Ciljevi osposobljavanja kontrolora zračnog prometa 28

ATCO.D.005

Vrste osposobljavanja kontrolora zračnog prometa 28

ODJELJAK 2. —

ZAHTJEVI INICIJALNOG OSPOSOBLJAVANJA 29

ATCO.D.010

Sastav inicijalnog osposobljavanja 29

ATCO.D.015

Plan inicijalnog osposobljavanja 30

ATCO.D.020

Tečajevi osnovnog osposobljavanja i osposobljavanja za ovlaštenje 30

ATCO.D.025

Ispitivanje i ocjenjivanje osnovnog osposobljavanja 31

ATCO.D.030

Izvedbeni ciljevi osnovnog osposobljavanja 31

ATCO.D.035

Ispitivanje i ocjenjivanje osposobljavanja za ovlaštenje 31

ATCO.D.040

Izvedbeni ciljevi osposobljavanja za ovlaštenje 32

ODJELJAK 3. —

ZAHTJEVI OSPOSOBLJAVANJA ZA LOKACIJU 32

ATCO.D.045

Sastav osposobljavanja za lokaciju 32

ATCO.D.050

Preduvjeti za osposobljavanje za lokaciju 33

ATCO.D.055

Plan osposobljavanja za lokaciju 33

ATCO.D.060

Tečaj za posebnu ovlast za lokaciju 34

ATCO.D.065

Dokazivanje teorijskog znanja i razumijevanja 34

ATCO.D.070

Ocjenjivanje tijekom tečajeva za posebnu ovlast za lokaciju 34

ODJELJAK 4. —

ZAHTJEVI KONTINUIRANOG OSPOSOBLJAVANJA 34

ATCO.D.075

Kontinuirano osposobljavanje 34

ATCO.D.080

Osposobljavanje za obnovu znanja 34

ATCO.D.085

Osposobljavanje za konverziju 35

ODJELJAK 5. —

OSPOSOBLJAVANJE INSTRUKTORA I OCJENJIVAČA 35

ATCO.D.090

Osposobljavanje instruktora za praktično osposobljavanje 35

ATCO.D.095

Osposobljavanje ocjenjivača 35

DODATAK 1. Prilogu I. —

LJESTVICA ZA OCJENJIVANJE JEZIČNE SPOSOBNOSTI – ZAHTJEVI ZA JEZIČNU SPOSOBNOST 36

DODATAK 2. Prilogu I. —

OSNOVNO OSPOSOBLJAVANJE 39

1. predmet:

UVOD U TEČAJ 39

2. predmet:

ZRAKOPLOVNO PRAVO 39

3. predmet:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM 40

4. predmet:

METEOROLOGIJA 41

5. predmet:

NAVIGACIJA 42

6. predmet:

ZRAKOPLOVI 43

7. predmet:

LJUDSKI ČIMBENICI 44

8. predmet:

OPREMA I SUSTAVI 45

9. predmet:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE 46

DODATAK 3. Prilogu I. —

OVLAŠTENJE AERODROMSKA VIZUALNA KONTROLA (ADV) 47

1. predmet:

UVOD U TEČAJ 47

2. predmet:

ZRAKOPLOVNO PRAVO 47

3. predmet:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM 48

4. predmet:

METEOROLOGIJA 49

5. predmet:

NAVIGACIJA 49

6. predmet:

ZRAKOPLOVI 49

7. predmet:

LJUDSKI ČIMBENICI 50

8. predmet:

OPREMA I SUSTAVI 51

9. predmet:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE 51

10. predmet:

NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI 51

11. predmet:

AERODROMI 52

DODATAK 4. Prilogu I. —

OVLAŠTENJE AERODROMSKA INSTRUMENTALNA KONTROLA ZA TORANJ – ADI (TWR) 53

1. predmet:

UVOD U TEČAJ 53

2. predmet:

ZRAKOPLOVNO PRAVO 53

3. predmet:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM 54

4. predmet:

METEOROLOGIJA 55

5. predmet:

NAVIGACIJA 55

6. predmet:

ZRAKOPLOVI 56

7. predmet:

LJUDSKI ČIMBENICI 56

8. predmet:

OPREMA I SUSTAVI 57

9. predmet:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE 57

10. predmet:

NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI 58

11. predmet:

AERODROMI 58

DODATAK 5. Prilogu I. —

OVLAŠTENJE PRILAZNA PROCEDURALNA KONTROLA (APP) 59

1. predmet:

UVOD U TEČAJ 59

2. predmet:

ZRAKOPLOVNO PRAVO 59

3. predmet:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM 60

4. predmet:

METEOROLOGIJA 61

5. predmet:

NAVIGACIJA 61

6. predmet:

ZRAKOPLOVI 61

7. predmet:

LJUDSKI ČIMBENICI 62

8. predmet:

OPREMA I SUSTAVI 63

9. predmet:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE 63

10. predmet:

NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI 63

11. predmet:

AERODROMI 64

DODATAK 6. Prilogu I. —

OVLAŠTENJE OBLASNA PROCEDURALNA KONTROLA (ACP) 65

1. predmet:

UVOD U TEČAJ 65

2. predmet:

ZRAKOPLOVNO PRAVO 65

3. predmet:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM 66

4. predmet:

METEOROLOGIJA 67

5. predmet:

NAVIGACIJA 67

6. predmet:

ZRAKOPLOVI 67

7. predmet:

LJUDSKI ČIMBENICI 68

8. predmet:

OPREMA I SUSTAVI 68

9. predmet:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE 69

10. predmet:

NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI 69

DODATAK 7. Prilogu I. —

OVLAŠTENJE PRILAZNA NADZORNA KONTROLA (APS) 70

1. predmet:

UVOD U TEČAJ 70

2. predmet:

ZRAKOPLOVNO PRAVO 70

3. predmet:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM 71

4. predmet:

METEOROLOGIJA 72

5. predmet:

NAVIGACIJA 72

6. predmet:

ZRAKOPLOVI 73

7. predmet:

LJUDSKI ČIMBENICI 73

8. predmet:

OPREMA I SUSTAVI 74

9. predmet:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE 74

10. predmet:

NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI 75

11. predmet:

AERODROMI 75

DODATAK 8. Prilogu I. —

OVLAŠTENJE OBLASNA NADZORNA KONTROLA (ACS) 76

1. predmet:

UVOD U TEČAJ 76

2. predmet:

ZRAKOPLOVNO PRAVO 76

3. predmet:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM 77

4. predmet:

METEOROLOGIJA 78

5. predmet:

NAVIGACIJA 78

6. predmet:

ZRAKOPLOVI 79

7. predmet:

LJUDSKI ČIMBENICI 79

8. predmet:

OPREMA I SUSTAVI 80

9. predmet:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE 80

10. predmet:

NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI 81

PRILOG II. —

DIO ATCO.AR — ZAHTJEVI ZA NADLEŽNA TIJELA 82

PODDIO A —

OPĆI ZAHTJEVI 82

ATCO.AR.A.001

Područje primjene 82

ATCO.AR.A.005

Osoblje 82

ATCO.AR.A.010

Zadaci nadležnih tijela 82

ATCO.AR.A.015

Načini usklađivanja 83

ATCO.AR.A.020

Obavješćivanje Agencije 83

ATCO.AR.A.025

Trenutačna reakcija na sigurnosni problem 84

PODDIO B —

UPRAVLJANJE 84

ATCO.AR.B.001

Sustav upravljanja 84

ATCO.AR.B.005

Dodjela zadataka kvalificiranim subjektima 85

ATCO.AR.B.010

Promjene u sustavu upravljanja 85

ATCO.AR.B.015

Čuvanje zapisa 85

PODDIO C —

NADZOR I OSIGURAVANJE PRIMJENE PROPISA 86

ATCO.AR.C.001

Nadzor 86

ATCO.AR.C.005

Program nadzora 86

ATCO.AR.C.010

Nalazi i mjere za osiguravanje primjene propisa 87

PODDIO D —

IZDAVANJE, PRODULJENJE, OBNAVLJANJE, PRIVREMENO ODUZIMANJE I ODUZIMANJE DOZVOLA, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI 87

ATCO.AR.D.001

Postupak za izdavanje, produljenje i obnavljanje dozvola, ovlaštenja, posebnih ovlasti i odobrenja 87

ATCO.AR.D.005

Oduzimanje i privremeno oduzimanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti 88

PODDIO E —

POSTUPAK CERTIFIKACIJE ZA ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA I ODOBRAVANJE TEČAJEVA OSPOSOBLJAVANJA 88

ATCO.AR.E.001

Postupak podnošenja zahtjeva i certifikacije za organizacije za osposobljavanje 88

ATCO.AR.E.005

Odobravanje tečajeva i planova osposobljavanja 89

ATCO.AR.E.010

Promjene u organizacijama za osposobljavanje 89

ATCO.AR.E.015

Nalazi i korektivne mjere 89

PODDIO F —

POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKE CERTIFIKACIJE 90

ODJELJAK 1. —

OPĆI ZAHTJEVI 90

ATCO.AR.F.001

Zrakoplovno-medicinski centri i zrakoplovno-medicinska certifikacija 90

ODJELJAK 2. –

DOKUMENTACIJA 91

ATCO.AR.F.005

Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti 91

ATCO.AR.F.010

AME certifikat 91

ATCO.AR.F.015

AeMC certifikat 91

ATCO.AR.F.020

Zrakoplovno-medicinski obrasci 91

DODATAK 1. Prilogu II. —

Obrazac za dozvolu – DOZVOLA KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA 92

DODATAK 2. Prilogu II. —

CERTIFIKAT ZA ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA (ATCO TO-ovi) 98

DODATAK 3. Prilogu II. —

CERTIFIKAT ZA ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKE ISPITIVAČE (AME-ovi) 100

DODATAK 4. Prilogu II. —

CERTIFIKAT ZA ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKE CENTRE (AeMC-ovi) 102

PRILOG III. —

DIO ATCO.OR – ZAHTJEVI ZA ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA I ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKE CENTRE 103

PODDIO A —

OPĆI ZAHTJEVI 103

ATCO.OR.A.001

Područje primjene 103

PODDIO B —

ZAHTJEVI ZA ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA 103

ATCO.OR.B.001

Zahtjev za izdavanje certifikata organizacije za osposobljavanje 103

ATCO.OR.B.005

Načini usklađivanja 103

ATCO.OR.B.010

Uvjeti odobrenja i privilegiji certifikata organizacije za osposobljavanje 104

ATCO.OR.B.015

Promjene u organizacijama za osposobljavanje 104

ATCO.OR.B.020

Trajna valjanost 104

ATCO.OR.B.025

Pristup podacima i prostorijama organizacije za osposobljavanje 104

ATCO.OR.B.030

Nalazi 104

ATCO.OR.B.035

Trenutačna reakcija na sigurnosni problem 105

ATCO.OR.B.040

Izvješćivanje o događajima 105

PODDIO C —

UPRAVLJANJE U ORGANIZACIJAMA ZA OSPOSOBLJAVANJE KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA 105

ATCO.OR.C.001

Sustav upravljanja organizacija za osposobljavanje 105

ATCO.OR.C.005

Ugovorne aktivnosti 105

ATCO.OR.C.010

Zahtjevi za osoblje 106

ATCO.OR.C.015

Oprema i prostorije 106

ATCO.OR.C.020

Čuvanje zapisa 106

ATCO.OR.C.025

Financiranje i osiguranje 106

PODDIO D —

ZAHTJEVI ZA TEČAJEVE OSPOSOBLJAVANJA I PLANOVE OSPOSOBLJAVANJA 107

ATCO.OR.D.001

Zahtjevi za tečajeve i planove osposobljavanja 107

ATCO.OR.D.005

Rezultati ispitivanja i ocjenjivanja te certifikati 107

PODDIO E —

ZAHTJEVI ZA ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKE CENTRE 107

ATCO.OR.E.001

Zrakoplovno-medicinski centri 107

PRILOG IV. —

DIO ATCO.MED — ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI ZA KONTROLORE ZRAČNOG PROMETA 108

PODDIO A —

OPĆI ZAHTJEVI 108

ODJELJAK 1. —

OPĆENITO 108

ATCO.MED.A.001

Nadležno tijelo 108

ATCO.MED.A.005

Područje primjene 108

ATCO.MED.A.010

Definicije 108

ATCO.MED.A.015

Povjerljivost medicinskih podataka 109

ATCO.MED.A.020

Smanjenje zdravstvene sposobnosti 109

ATCO.MED.A.025

Obveze AeMC-a i AME-a 109

ODJELJAK 2. —

ZAHTJEVI ZA CERTIFIKATE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI 110

ATCO.MED.A.030

Certifikati o zdravstvenoj sposobnosti 110

ATCO.MED.A.035

Zahtjev za izdavanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti 110

ATCO.MED.A.040

Izdavanje, produljenje i obnavljanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti 110

ATCO.MED.A.045

Valjanost, produljenje i obnavljanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti 111

ATCO.MED.A.046

Privremeno oduzimanje ili oduzimanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti 111

ATCO.MED.A.050

Upućivanje 112

PODDIO B —

ZAHTJEVI ZA CERTIFIKATE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA 112

ODJELJAK 1. —

OPĆENITO 112

ATCO.MED.B.001

Ograničenja certifikata o zdravstvenoj sposobnosti 112

ODJELJAK 2. —

ZAHTJEVI ZA CERTIFIKATE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI KATEGORIJE 3 112

ATCO.MED.B.005

Općenito 112

ATCO.MED.B.010

Srčano-žilni sustav 113

ATCO.MED.B.015

Dišni sustav 115

ATCO.MED.B.020

Probavni sustav 116

ATCO.MED.B.025

Metabolički i endokrini sustav 116

ATCO.MED.B.030

Hematologija 116

ATCO.MED.B.035

Spolno-mokraćni sustav 117

ATCO.MED.B.040

Zarazne bolesti 117

ATCO.MED.B.045

Opstetricija i ginekologija 117

ATCO.MED.B.050

Mišićno-koštani sustav 117

ATCO.MED.B.055

Psihijatrija 118

ATCO.MED.B.060

Psihologija 118

ATCO.MED.B.065

Neurologija 118

ATCO.MED.B.070

Vidni sustav 119

ATCO.MED.B.075

Raspoznavanje boja 120

ATCO.MED.B.080

Otorinolaringologija 120

ATCO.MED.B.085

Dermatologija 120

ATCO.MED.B.090

Onkologija 121

PODDIO C —

ZRAKOPLOVNO-MEDICINSKI ISPITIVAČI (AME-ovi) 121

ATCO.MED.C.001

Privilegiji 121

ATCO.MED.C.005

Zahtjev 121

ATCO.MED.C.010

Uvjeti za izdavanje AME certifikata 121

ATCO.MED.C.015

Tečajevi osposobljavanja iz zrakoplovne medicine 122

ATCO.MED.C.020

Promjene AME certifikata 122

ATCO.MED.C.025

Valjanost AME certifikata 122

PRILOG I.

DIO ATCO

ZAHTJEVI ZA LICENCIRANJE KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

PODDIO A

OPĆI ZAHTJEVI

ATCO.A.001   Područje primjene

Ovim se dijelom, navedenim u ovom Prilogu, utvrđuju zahtjevi za izdavanje, oduzimanje i privremeno oduzimanje dozvola studenta kontrolora zračnog prometa i dozvola kontrolora zračnog prometa, povezana ovlaštenja i posebne ovlasti, kao i uvjeti za njihovu valjanost i korištenje.

ATCO.A.005   Zahtjev za izdavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti

(a)

Zahtjev za izdavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti podnosi se nadležnom tijelu u skladu s postupkom koji je to tijelo utvrdilo.

(b)

Zahtjev za izdavanje dodatnih ovlaštenja ili posebnih ovlasti, za produljenje ili obnavljanje posebnih ovlasti i za ponovno izdavanje dozvole podnosi se nadležnom tijelu koje je tu dozvolu izdalo.

(c)

Ta dozvola ostaje u posjedu osobe kojoj je izdana, osim ako je nadležno tijelo oduzme. Imatelj dozvole mora potpisati dozvolu.

(d)

U dozvoli se navode svi relevantni podaci povezani s privilegijima koji se dozvolom dodjeljuju te dozvola mora biti u skladu sa zahtjevima iz Dodatka 1. Prilogu II.

ATCO.A.010   Zamjena dozvola

(a)

Ako imatelj dozvole treba koristiti privilegije dozvole u državi članici u kojoj nadležno tijelo nije nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu, imatelj dozvole podnosi zahtjev za zamjenu svoje dozvole za dozvolu koju je izdalo nadležno tijelo države članice u kojoj namjerava koristiti privilegije u skladu s postupkom koji je to tijelo utvrdilo, osim ako nije drukčije predviđeno u sporazumima sklopljenima između država članica. U tu svrhu uključena nadležna tijela dijele sve relevantne podatke potrebne da bi se izvršila zamjena dozvola u skladu s postupkom iz stavka ATCO.AR.B.001 točke (c).

(b)

Radi zamjene dozvole i korištenja privilegija dozvole u državi članici koja nije država članica u kojoj je dozvola izdana, imatelj dozvole mora ispuniti zahtjeve za jezičnu sposobnost iz stavka ATCO.B.030 koje je odredila odgovarajuća država članica.

(c)

Nova dozvola uključuje ovlaštenja, posebne ovlasti ovlaštenja, posebne ovlasti dozvole i sve valjane posebne ovlasti za lokaciju u dozvoli, uključujući datume prvog izdavanja i isteka valjanosti, ako je to primjenjivo.

(d)

Po primanju nove dozvole njezin imatelj podnosi zahtjev iz stavka ATCO.A.005 zajedno sa svojom dozvolom kontrolora zračnog prometa radi stjecanja novih ovlaštenja, posebnih ovlasti ovlaštenja, posebnih ovlasti dozvole ili posebnih ovlasti za lokaciju.

(e)

Nakon provedene zamjene, prethodna dozvola vraća se nadležnom tijelu koje ju je izdalo.

ATCO.A.015   Korištenje privilegija dozvole i privremena nesposobnost

(a)

Korištenje dozvolom dodijeljenih privilegija ovisi o valjanosti ovlaštenja, posebnih ovlasti i certifikata o zdravstvenoj sposobnosti.

(b)

Imatelji dozvola ne smiju koristiti privilegije svojih dozvola ako sumnjaju u svoju sposobnost za sigurno korištenje privilegija dozvole pa u takvim slučajevima odmah obavještavaju odgovarajućeg pružatelja usluga u zračnoj plovidbi o svojoj privremenoj nesposobnosti za korištenje privilegija svoje dozvole.

(c)

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi mogu proglasiti privremenu nesposobnost imatelja dozvole ako se pojavi bilo kakva sumnja u sposobnost imatelja dozvole za sigurno korištenje privilegija dozvole.

(d)

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi razvijaju i uspostavljaju objektivne, transparentne i nediskriminirajuće postupke kojima se imateljima dozvola omogućuje proglašenje privremene nesposobnosti za korištenje privilegija dozvole u skladu s točkom (b), kojima se omogućuje proglašenje privremene nesposobnosti imatelja dozvole u skladu s točkom (c), kojima se upravlja operativnim utjecajem koji nastaje zbog slučajeva privremene nesposobnosti i kojima se obavješćuje nadležno tijelo kako je utvrđeno u tom postupku.

(e)

Postupci iz točke (d) uključeni su u shemu stručnosti za lokaciju u skladu sa stavkom ATCO.B.025 točkom (a) podtočkom 13.

ATCO.A.020   Oduzimanje i privremeno oduzimanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti

(a)

U skladu sa stavkom ATCO.AR.D.005 nadležno tijelo može privremeno oduzeti ili oduzeti dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti ako imatelj dozvole ne ispunjava zahtjeve iz ovog dijela.

(b)

Ako je imatelju dozvole dozvola oduzeta, imatelj odmah vraća dozvolu nadležnom tijelu u skladu s administrativnim postupcima koje je to tijelo propisalo.

(c)

Izdavanjem dozvole kontrolora zračnog prometa oduzima se dozvola studenta kontrolora zračnog prometa koja se vraća nadležnom tijelu koje izdaje dozvolu kontrolora zračnog prometa.

PODDIO B

DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POSEBNE OVLASTI

ATCO.B.001   Dozvola studenta kontrolora zračnog prometa

(a)

Imatelji dozvole studenta kontrolora zračnog prometa ovlašteni su pružati usluge kontrole zračnog prometa pod nadzorom instruktora osposobljavanja na radnom mjestu u skladu s ovlaštenjem ili ovlaštenjima i posebnom ovlasti ili posebnim ovlastima ovlaštenja iz svoje dozvole te pohađati osposobljavanje za posebnu ovlast ili posebne ovlasti ovlaštenja.

(b)

Kandidati za izdavanje dozvole studenta kontrolora zračnog prometa moraju:

1.

imati najmanje 18 godina;

2.

uspješno završiti inicijalno osposobljavanje u organizaciji za osposobljavanje koja ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu III. (dio ATCO.OR) relevantne za ovlaštenje i, ako je primjenjivo, za posebnu ovlast ovlaštenja, kako je utvrđeno u dijelu ATCO, poddijelu D, odjeljku 2.;

3.

imati valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti;

4.

dokazati odgovarajuću razinu jezične sposobnosti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku ATCO.B.030.

(c)

Dozvola studenta kontrolora zračnog prometa sadrži posebnu ovlast ili posebne ovlasti jezične sposobnosti i najmanje jedno ovlaštenje i, ako je primjenjivo, jednu posebnu ovlast.

(d)

Imatelj dozvole studenta kontrolora zračnog prometa koji nije počeo s korištenjem privilegija te dozvole u roku od godinu dana od njezina izdavanja ili koji je prekinuo korištenje tih privilegija na razdoblje duže od godinu dana može početi ili nastaviti osposobljavanje za lokaciju za to ovlaštenje tek nakon ocjenjivanja prethodne stručnosti, koje provodi organizacija za osposobljavanje koja ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu III. (dio ATCO.OR) i koja je certificirana za pružanje inicijalnog osposobljavanja za navedeno ovlaštenje, kojim se utvrđuje ispunjava li i dalje osoba u pitanju zahtjeve povezane s tim ovlaštenjem i nakon ispunjavanja svih zahtjeva u pogledu osposobljavanja koji proizlaze iz tog ocjenjivanja.

ATCO.B.005   Dozvola kontrolora zračnog prometa

(e)

Imatelji dozvole kontrolora zračnog prometa ovlašteni su pružati usluge kontrole zračnog prometa u skladu s ovlaštenjima i posebnim ovlastima ovlaštenja iz svoje dozvole te koristiti privilegije posebnih ovlasti iz nje.

(f)

Privilegiji dozvole kontrolora zračnog prometa uključuju privilegije dozvole studenta kontrolora zračnog prometa, kako je navedeno u stavku ATCO.B.001 točki (a).

(g)

Kandidati za prvo izdavanje dozvole kontrolora zračnog prometa moraju:

1.

imati dozvolu studenta kontrolora zračnog prometa;

2.

završiti tečaj za posebnu ovlast za lokaciju i uspješno proći odgovarajuće ispite i ocjenjivanja u skladu sa zahtjevima utvrđenima u dijelu ATCO, poddijelu D, odjeljku 3.;

3.

imati valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti;

4.

dokazati odgovarajuću razinu jezične sposobnosti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku ATCO.B.030.

(h)

Valjanost dozvole kontrolora zračnog prometa potvrđuje se upisom najmanje jednog ovlaštenja i odgovarajućih posebnih ovlasti ovlaštenja, posebnih ovlasti za lokaciju i posebnih ovlasti jezične sposobnosti za koje je uspješno provedeno osposobljavanje.

(i)

Imatelj dozvole kontrolora zračnog prometa koji nije počeo s korištenjem privilegija bilo kojeg ovlaštenja u roku od godinu dana od izdavanja te dozvole može početi osposobljavanje za lokaciju za to ovlaštenje tek nakon ocjenjivanja prethodne stručnosti, koje provodi organizacija za osposobljavanje koja ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu III. (dio ATCO.OR) i koja je certificirana za pružanje inicijalnog osposobljavanja za navedeno ovlaštenje, kojim se utvrđuje ispunjava li i dalje osoba u pitanju zahtjeve povezane s tim ovlaštenjem i nakon ispunjavanja svih zahtjeva u pogledu osposobljavanja koji proizlaze iz tog ocjenjivanja.

ATCO.B.010   Ovlaštenja kontrolora zračnog prometa

(a)

Dozvole sadrže najmanje jedno od sljedećih ovlaštenja čime se pokazuje vrsta usluge koju je imatelj dozvole ovlašten pružati:

1.

ovlaštenje Aerodromska vizualna kontrola (Aerodrome Control Visual, ADV) kojim se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluge kontrole zračnog prometa za aerodromski promet na aerodromu koji nema objavljene postupke instrumentalnog prilaza ili instrumentalnog odlaska;

2.

ovlaštenje Aerodromska instrumentalna kontrola (Aerodrome Control Instrument, ADI) kojim se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluge kontrole zračnog prometa za aerodromski promet na aerodromu koji je objavio postupke instrumentalnog prilaza ili instrumentalnog odlaska te kojem je pridružena najmanje jedna posebna ovlast ovlaštenja opisana u stavku ATCO.B.015 točki (a);

3.

ovlaštenje Prilazna proceduralna kontrola (Approach Control Procedural, APP) kojim se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluge kontrole zračnog prometa zrakoplovima u dolasku, odlasku ili preletu bez upotrebe opreme za nadzor zračnog prometa;

4.

ovlaštenje Prilazna nadzorna kontrola (Approach Control Surveillance, APS) kojim se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluge kontrole zračnog prometa zrakoplovima u dolasku, odlasku ili preletu uz upotrebu opreme za nadzor zračnog prometa;

5.

ovlaštenje Oblasna proceduralna kontrola (Area Control Procedural, ACP) kojim se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluge kontrole zračnog prometa zrakoplovima bez upotrebe opreme za nadzor;

6.

ovlaštenje Oblasna nadzorna kontrola (Area Control Surveillance, ACS) kojim se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluge kontrole zračnog prometa zrakoplovima uz upotrebu opreme za nadzor.

(b)

Imatelj ovlaštenja koji je prekinuo korištenje privilegija povezanih s tim ovlaštenjem tijekom četiri ili više prethodnih uzastopnih godina može započeti osposobljavanje za lokaciju za to ovlaštenje tek nakon ocjenjivanja prethodne stručnosti, koju provodi organizacija za osposobljavanje koja ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu III. (dio ATCO.OR) i koja je certificirana za pružanje osposobljavanja za navedeno ovlaštenje, kojim se utvrđuje ispunjava li i dalje osoba u pitanju zahtjeve povezane s tim ovlaštenjem i nakon ispunjavanja svih zahtjeva u pogledu osposobljavanja koji proizlaze iz tog ocjenjivanja.

ATCO.B.015   Posebne ovlasti ovlaštenja

(a)

Ovlaštenje Aerodromska instrumentalna kontrola (Aerodrome Control Instrument, ADI) sadrži najmanje jednu od sljedećih posebnih ovlasti:

1.

posebna ovlast Zračna kontrola (Air Control, AIR) kojom se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluge kontrole zračnog prometa u blizini zračne luke i na uzletno-sletnoj stazi;

2.

posebna ovlast Kontrola kretanja manevarskim površinama (Ground Movement Control, GMC) kojom se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluge kontrole kretanja manevarskim površinama;

3.

posebna ovlast Toranjska kontrola (Tower Control, TWR) kojom se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluge aerodromske kontrole. Posebna ovlast TWR uključuje privilegije posebnih ovlasti AIR i GMC;

4.

posebna ovlast Nadzor kretanja manevarskim površinama (Ground Movement Surveillance, GMS), koja se dodjeljuje dodatno uz posebnu ovlast Kontrola kretanja manevarskim površinama ili uz posebnu ovlast Toranjska kontrola, kojom se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluge kontrole kretanja manevarskim površinama pomoću aerodromskih sustava vođenja manevarskim površinama;

5.

posebna ovlast Aerodromska radarska kontrola (Aerodrome Radar Control, RAD), koja se dodjeljuje dodatno uz posebnu ovlast Zračna kontrola ili uz posebnu ovlast Toranjsku kontrolu, kojom se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluge aerodromske kontrole pomoću radarske opreme za nadzor.

(b)

Ovlaštenje Prilazna nadzorna kontrola (Approach Control Surveillance, APS) sadrži najmanje jednu od sljedećih posebnih ovlasti:

1.

posebna ovlast Precizni prilazni radar (Precision Approach Radar, PAR), kojom se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluge zemaljski kontroliranih preciznih prilaza zrakoplovima u završnom prilazu uzletno-sletnoj stazi uz upotrebu radarske opreme za precizan prilaz zrakoplova;

2.

posebna ovlast Nadzorni prilazni radar (Surveillance Radar Approach, SRA), kojom se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluge zemaljski kontroliranih nepreciznih prilaza zrakoplovima u završnom prilazu uzletno-sletnoj stazi uz upotrebu nadzorne opreme;

3.

posebna ovlast Terminalna kontrola (Terminal Control, TCL), kojom se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluga kontrole zračnog prometa uz upotrebu bilo kakve nadzorne opreme zrakoplovima koji obavljaju operacije u određenoj terminalnoj zoni i/ili pridruženim sektorima.

(c)

Ovlaštenje Oblasna proceduralna kontrola (Area Control Procedural, ACP) može uključivati posebnu ovlast Oceanska kontrola (Oceanic Control, OCN), kojom se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluga kontrole zračnog prometa zrakoplovima koji obavljaju operacije u nekom području oceanske kontrole.

(d)

Ovlaštenje Oblasna nadzorna kontrola (Area Control Surveillance, ACS) sadrži najmanje jednu od sljedećih posebnih ovlasti:

1.

posebna ovlast Terminalna kontrola (Terminal Control, TCL), kojom se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluga kontrole zračnog prometa uz upotrebu bilo kakve nadzorne opreme zrakoplovima koji obavljaju operacije u određenoj terminalnoj zoni i/ili pridruženim sektorima;

2.

posebna ovlast Oceanska kontrola (Oceanic Control, OCL), kojom se pokazuje da je imatelj dozvole stručan za pružanje usluga kontrole zračnog prometa zrakoplovima koji obavljaju operacije u nekom području oceanske kontrole.

ATCO.B.020   Posebne ovlasti za lokaciju

(a)

Posebnom ovlasti za lokaciju imatelju dozvole odobrava se pružanje usluga kontrole zračnog prometa u određenom sektoru, skupini sektora i/ili na radnim mjestima za koje je odgovorna određena jedinica operativnih usluga u zračnom prometu.

(b)

Kandidati za posebnu ovlast za lokaciju moraju uspješno završiti tečaj osposobljavanja za posebnu ovlast za lokaciju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u dijelu ATCO, poddijelu D, odjeljku 3.

(c)

Nakon zamjene dozvole iz stavka ATCO.A.010, kandidati za posebnu ovlast za lokaciju moraju, osim zahtjeva navedenih u točki (b), ispuniti zahtjeve iz stavka ATCO.D.060 točke (f).

(d)

Kontrolorima zračnog prometa koji pružaju usluge kontrole zračnog prometa za zrakoplove koji obavljaju probne letove nadležno tijelo može, dodatno uz zahtjeve utvrđene u točki (b), odrediti dodatne zahtjeve koje moraju ispuniti.

(e)

Posebna ovlast za lokaciju valjana je u razdoblju koje se utvrđuje u shemi stručnosti za lokaciju. To razdoblje ne smije biti dulje od tri godine.

(f)

Razdoblje valjanosti posebnih ovlasti za lokaciju u slučaju prvog izdavanja i obnavljanja počinje najkasnije 30 dana od dana uspješnog završetka ocjenjivanja.

(g)

Posebne ovlasti za lokaciju produljuju se ako je:

1.

kandidat koristio privilegije dozvole minimalni broj sati, kako je propisano u shemi stručnosti za lokaciju;

2.

kandidat pohađao osposobljavanje za obnovu znanja tijekom razdoblja valjanosti posebne ovlasti za lokaciju u skladu sa shemom stručnosti za lokaciju;

3.

kandidatova stručnost ocijenjena u skladu sa shemom stručnosti za lokaciju najranije tri mjeseca prije datuma isteka posebne ovlasti za lokaciju.

(h)

Posebne ovlasti za lokaciju produljuju se, ako su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u točki (g), u razdoblju od tri mjeseca neposredno prije datuma njihova isteka. U takvim se slučajevima razdoblje valjanosti računa od datuma isteka.

(i)

Ako se posebna ovlast za lokaciju produlji prije roka propisanog u točki (h), njezino razdoblje valjanosti počinje najkasnije 30 dana od datuma kad je ocjenjivanje uspješno završeno, pod uvjetom da su ispunjeni i uvjeti iz točke (g) podtočaka 1. i 2.

(j)

Ako posebna ovlast za lokaciju istekne, za obnavljanje te posebne ovlasti imatelj dozvole mora uspješno završiti tečaj osposobljavanja za posebnu ovlast za lokaciju u skladu sa zahtjevima utvrđenima u dijelu ATCO, poddijelu D, odjeljku 3.

ATCO.B.025   Shema stručnosti za lokaciju

(a)

Sheme stručnosti za lokaciju utvrđuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi, a odobrava ih nadležno tijelo. U njima se moraju nalaziti barem sljedeći elementi:

1.

valjanost posebne ovlasti za lokaciju u skladu sa stavkom ATCO.B.020 točkom (e);

2.

najduže kontinuirano razdoblje za vrijeme valjanosti posebne ovlasti za lokaciju tijekom kojega nije bilo korištenja njezinih privilegija. To razdoblje ne smije biti dulje od 90 kalendarskih dana;

3.

minimalan broj sati za korištenje privilegija posebne ovlasti za lokaciju u zadanom vremenskom razdoblju, koje ne smije biti dulje od 12 mjeseci, za potrebe stavka ATCO.B.020 točke (g) podtočke 1. Instruktorima osposobljavanja na radnom mjestu koji koriste privilegije posebne ovlasti instruktora osposobljavanja na radnom mjestu vrijeme provedeno u podučavanju priznaje se do najviše 50 % sati potrebnih za produljenje posebne ovlasti za lokaciju.

4.

postupci za slučajeve kad imatelj dozvole ne ispunjava zahtjeve utvrđene u točki (a) podtočkama 2. i 3.;

5.

postupci za ocjenjivanje stručnosti, uključujući ocjenjivanje predmeta s osposobljavanja za obnovu znanja u skladu sa stavkom ATCO.D.080 točkom (b);

6.

postupci za ispitivanje teorijskog znanja i razumijevanja nužnog za korištenje privilegija ovlaštenja i posebnih ovlasti;

7.

postupci za utvrđivanje tema i podtema, ciljeva i metoda osposobljavanja za kontinuirano osposobljavanje;

8.

minimalno trajanje i učestalost osposobljavanja za obnovu znanja;

9.

postupci za ispitivanje teorijskog znanja i/ili ocjenjivanje praktičnih vještina stečenih tijekom osposobljavanja za konverziju, uključujući prolazne ocjene za ispitivanja;

10.

postupci u slučaju neuspjeha na ispitivanju ili ocjenjivanju, uključujući žalbene postupke;

11.

kvalifikacije, uloge i odgovornosti osoblja za osposobljavanje;

12.

postupak za osiguravanje da su instruktori za praktično osposobljavanje vježbali tehnike osposobljavanja za postupke za koje se planira pružanje osposobljavanja u skladu sa stavkom ATCO.C.010 točkom (b) podtočkom 3. i stavkom ATCO.C.030 točkom (b) podtočkom 3.;

13.

postupci za proglašavanje slučajeva privremene nesposobnosti za korištenje privilegija dozvole i za upravljanje nastalim situacijama, kao i za obavještavanje nadležnog tijela u skladu sa stavkom ATCO.A.015 točkom (d);

14.

utvrđivanje zapisa za čuvanje koji se posebno odnose na kontinuirano osposobljavanje i ocjenjivanja u skladu sa stavkom ATCO.AR.B.015;

15.

postupak i razlozi za pregled i izmjenu sheme stručnosti za lokaciju te njezino dostavljanje nadležnom tijelu. Pregled sheme stručnosti za lokaciju provodi se najmanje svake tri godine.

(b)

Radi ispunjavanja zahtjeva utvrđenih u točki (a) podtočki 3., pružatelji usluga u zračnoj plovidbi čuvaju zapise o satima tijekom kojih svaki imatelj dozvole koristi privilegije svoje posebne ovlasti za lokaciju radeći u sektorima, skupinama sektora i/ili na radnim mjestima u nadležnoj kontroli zračnog prometa te na zahtjev dostavljaju te podatke nadležnim tijelima i imatelju dozvole.

(c)

Pri uspostavljanju postupaka iz točke (a) podtočaka 4. i 13. pružatelji usluga u zračnoj plovidbi moraju se pobrinuti da se primjenjuju mehanizmi za jamčenje pravednog postupanja prema imateljima dozvole kad se valjanost njihovih posebnih ovlasti ne može produljiti.

ATCO.B.030   Posebna ovlast jezične sposobnosti

(a)

Kontrolori zračnog prometa i studenti kontrolori zračnog prometa ne mogu koristiti privilegije svojih dozvola ako nemaju valjanu posebnu ovlast jezične sposobnosti za engleski i, prema potrebi, za jezike koje propisuje država članica iz sigurnosnih razloga u nadležnoj kontroli zračnog prometa, kako je objavljeno u Zbornicima zrakoplovnih informacija. U posebnoj ovlasti jezične sposobnosti navode se jezici, razine jezične sposobnosti i datumi isteka.

(b)

Razina jezične sposobnosti određuje se u skladu s ljestvicom za ocjenjivanje jezične sposobnosti iz Dodatka 1. Prilogu I.

(c)

Kandidat za posebnu ovlast jezične sposobnosti mora, prema ljestvici za ocjenjivanje jezične sposobnosti iz točke (b), dokazati najmanje operativnu razinu (četvrtu razinu) jezične sposobnosti.

U tu svrhu kandidat mora:

1.

učinkovito komunicirati u isključivo govornim situacijama (telefon/radiotelefon) i u situacijama oči u oči;

2.

precizno i jasno komunicirati o zajedničkim, konkretnim i profesionalnim temama;

3.

upotrebljavati odgovarajuće komunikacijske strategije za razmjenu poruka te prepoznavanje i rješavanje nesporazuma u općem ili profesionalnom kontekstu;

4.

uspješno i relativno lako savladavati jezične izazove nastale zbog komplikacije ili neočekivanog razvoja događaja do kojih dođe u kontekstu rutinske radne situacije ili komunikacijskog zadatka koji su mu inače poznati; i

5.

upotrebljavati narječje ili naglasak koji je razumljiv u aeronautičkim krugovima.

(d)

Neovisno o točki (c), pružatelj usluga u zračnoj plovidbi može zahtijevati napredniju razinu (petu razinu) na ljestvici za ocjenjivanje jezične sposobnosti iz Dodatka 1. Prilogu I. ako operativne okolnosti određenog ovlaštenja ili posebne ovlasti nalažu višu razinu jezične sposobnosti zbog nužnih sigurnosnih razloga. Takav zahtjev mora biti nediskriminirajući, razmjeran i transparentan te ga pružatelj usluga u zračnoj plovidbi koji želi primjenjivati višu razinu jezične sposobnosti mora objektivno opravdati, a nadležno ga tijelo mora odobriti.

(e)

Jezična sposobnost dokazuje se certifikatom kojim se potvrđuju rezultati ocjenjivanja.

ATCO.B.035   Valjanost posebne ovlasti jezične sposobnosti

(a)

Valjanost posebne ovlasti jezične sposobnosti je, ovisno o razini utvrđenoj u skladu s Dodatkom 1. Prilogu I.:

1.

za operativnu razinu (četvrtu razinu), tri godine od dana ocjenjivanja; ili

2.

za naprednu razinu (petu razinu), šest godina od dana ocjenjivanja;

3.

za stručnu razinu (šestu razinu):

i.

devet godina od dana ocjenjivanja za engleski jezik;

ii.

neograničena, za svaki drugi jezik iz stavka ATCO.B.030 točke (a).

(b)

Razdoblje valjanosti posebnih ovlasti jezične sposobnosti u slučaju prvog izdavanja i obnavljanja počinje najkasnije 30 dana od datuma uspješnog završetka ocjenjivanja jezične sposobnosti.

(c)

Posebne ovlasti jezične sposobnosti produljuju se nakon uspješnog završetka ocjenjivanja jezične sposobnosti provedenog u roku od tri mjeseca neposredno prije datuma njihova isteka. U takvim se slučajevima novo razdoblje valjanosti računa od datuma isteka.

(d)

Ako se posebna ovlast jezične sposobnosti produljuje prije razdoblja iz točke (c), njezino razdoblje valjanosti počinje najkasnije 30 dana od datuma kad je uspješno završeno ocjenjivanje jezične sposobnosti.

(e)

Ako valjanost posebne ovlasti jezične sposobnosti istekne, za njezino obnavljanje imatelj dozvole mora uspješno proći kroz ocjenjivanje jezične sposobnosti.

ATCO.B.040   Ocjenjivanje jezične sposobnosti

(a)

Dokazivanje jezične sposobnosti provodi se metodom ocjenjivanja koju je odobrilo nadležno tijelo, a koja mora sadržavati:

1.

postupak koji se koristi za ocjenjivanje;

2.

kvalifikaciju ocjenjivača;

3.

žalbeni postupak.

(b)

Tijela za ocjenjivanje jezične sposobnosti moraju ispunjavati zahtjeve koje je utvrdilo nadležno tijelo u skladu sa stavkom ATCO.AR.A.010.

ATCO.B.045   Jezično osposobljavanje

(a)

Kako bi se održala zahtijevana razina jezične sposobnosti kontrolora zračnog prometa, pružatelji usluga u zračnoj plovidbi moraju omogućiti jezično osposobljavanje:

1.

imateljima posebne ovlasti jezične sposobnosti na operativnoj razini (četvrta razina);

2.

imateljima dozvole koji nemaju priliku redovito primjenjivati svoje vještine radi održavanja jezičnih vještina.

(b)

Jezično osposobljavanje također se može nuditi u obliku kontinuiranog osposobljavanja.

PODDIO C

ZAHTJEVI ZA INSTRUKTORE I OCJENJIVAČE

ODJELJAK 1.

Instruktori

ATCO.C.001   Instruktori za teorijsko osposobljavanje

(a)

Teorijsko osposobljavanje provode samo propisno kvalificirani instruktori.

(b)

Instruktor za teorijsko osposobljavanje je propisno kvalificiran samo ako:

1.

ima dozvolu kontrolora zračnog prometa i/ili ima stručnu kvalifikaciju koja odgovara predmetu koji podučava i/ili je organizaciji za osposobljavanje dokazao da ima odgovarajuće znanje i iskustvo;

2.

je organizaciji za osposobljavanje dokazao da ima vještine podučavanja.

ATCO.C.005   Instruktori za praktično osposobljavanje

Osoba provodi praktično osposobljavanje samo ako ima dozvolu kontrolora zračnog prometa u kojoj se nalazi posebna ovlast instruktora osposobljavanja na radnom mjestu (OJTI) ili posebna ovlast instruktora na uređaju za osposobljavanje (STDI).

ATCO.C.010   Privilegiji instruktora osposobljavanja na radnom mjestu (OJTI)

(a)

Imatelji posebne ovlasti instruktora osposobljavanja na radnom mjestu ovlašteni su provoditi praktično osposobljavanje i nadzor na operativnim radnim mjestima za koja imaju valjanu posebnu ovlast za lokaciju i na uređajima za osposobljavanje za koja imaju ovlaštenja.

(b)

Imatelji posebne ovlasti instruktora osposobljavanja na radnom mjestu koriste privilegije posebne ovlasti jedino:

1.

ako su najmanje dvije godine koristili privilegij ovlaštenja koje će podučavati;

2.

ako su u neposredno proteklom razdoblju od najmanje šest mjeseci koristili privilegij valjane posebne ovlasti za lokaciju na kojoj će podučavati;

3.

ako su vježbali vještine podučavanja za one postupke za koje je predviđeno pružanje poduke.

(c)

Na zahtjev organizacije za osposobljavanje nadležno tijelo može skratiti razdoblje od dvije godine iz točke (b) podtočke 1. na najmanje godinu dana.

ATCO.C.015   Zahtjev za izdavanje posebne ovlasti instruktora osposobljavanja na radnom mjestu

Kandidati za izdavanje posebne ovlasti instruktora osposobljavanja na radnom mjestu:

(a)

moraju imati dozvolu kontrolora zračnog prometa s valjanom posebnom ovlasti za lokaciju;

(b)

morali su koristiti privilegije dozvole kontrolora zračnog prometa najmanje dvije godine neposredno prije podnošenja zahtjeva. Na zahtjev organizacije za osposobljavanje nadležno tijelo može skratiti ovo razdoblje na najmanje godinu dana; i

(c)

morali su unutar godinu dana prije podnošenja zahtjeva uspješno završiti tečaj za praktične metode podučavanja tijekom kojega se predavalo i na odgovarajući način ocjenjivalo potrebno znanje i pedagoške vještine.

ATCO.C.020   Valjanost posebne ovlasti instruktora osposobljavanja na radnom mjestu

(a)

Posebna ovlast instruktora osposobljavanja na radnom mjestu valjana je tijekom razdoblja od tri godine.

(b)

Posebna ovlast instruktora osposobljavanja na radnom mjestu može se produljiti uspješno završenim osposobljavanjem za obnovu znanja o praktičnim vještinama podučavanja tijekom njezina razdoblja valjanosti, pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz stavka ATCO.C.015 točaka (a) i (b).

(c)

Ako je posebna ovlast instruktora osposobljavanja na radnom mjestu istekla, moguće ju je obnoviti:

1.

pohađanjem osposobljavanja za obnovu znanja o praktičnim vještinama podučavanja; i

2.

uspješnim prolaskom kroz ocjenjivanje stručnosti za instruktora za praktično osposobljavanje

u razdoblju od godinu dana prije zahtjeva za obnavljanje, pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz stavka ATCO.C.015 točaka (a) i (b).

(d)

U slučaju prvog izdavanja i obnavljanja razdoblje valjanosti posebne ovlasti instruktora osposobljavanja na radnom mjestu počinje najkasnije 30 dana od datuma uspješnog završetka ocjenjivanja.

(e)

Ako nisu ispunjeni zahtjevi iz stavka ATCO.C.015 točaka (a) i (b), posebna ovlast instruktora osposobljavanja na radnom mjestu može se zamijeniti posebnom ovlasti instruktora na uređaju za osposobljavanje pod uvjetom da je osigurana usklađenost sa zahtjevima iz stavka ATCO.C.040 točaka (b) i (c).

ATCO.C.025   Privremeno odobrenje instruktora osposobljavanja na radnom mjestu

(a)

Kad nije moguće postići usklađenost sa zahtjevima predviđenim u stavku ATCO.C.010 točki (b) podtočki 2., nadležno tijelo može dodijeliti privremeno odobrenje instruktora osposobljavanja na radnom mjestu na temelju sigurnosne analize koju predoči pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.

(b)

Privremeno odobrenje instruktora osposobljavanja na radnom mjestu iz točke (a) može se izdati imateljima valjane posebne ovlasti instruktora osposobljavanja na radnom mjestu izdane u skladu sa stavkom ATCO.C.015.

(c)

Privremeno odobrenje instruktora osposobljavanja na radnom mjestu iz točke (a) ograničava se na nužnu poduku kako bi se riješile iznimne situacije te ono ne smije vrijediti dulje od godinu dana ili dulje od isteka valjanosti posebne ovlasti instruktora osposobljavanja na radnom mjestu izdane u skladu s ATCO.C.015, do čega god prije dođe.

ATCO.C.030   Privilegiji instruktora na uređaju za osposobljavanje (STDI)

(a)

Imatelji posebne ovlasti instruktora na uređaju za osposobljavanje ovlašteni su pružati praktično osposobljavanje na uređajima za osposobljavanje:

1.

za predmete praktične prirode tijekom inicijalnog osposobljavanja;

2.

za osposobljavanje za lokaciju koje nije osposobljavanje na radnom mjestu; i

3.

za kontinuirano osposobljavanje.

Ako instruktor na uređaju za osposobljavanje provodi preliminarno osposobljavanje na radnom mjestu, on mora imati ili je morao ranije imati odgovarajuću posebnu ovlast za lokaciju.

(b)

Imatelji posebne ovlasti instruktora na uređaju za osposobljavanje koriste privilegije svoje posebne ovlasti samo:

1.

ako imaju najmanje dvije godine iskustva u ovlaštenju koje će podučavati;

2.

ako pokažu znanje o trenutnim operativnim praksama;

3.

ako su vježbali metode podučavanja za one postupke za koje je predviđeno podučavanje.

(c)

Bez obzira na točku (b) podtočku 1.

1.

svako se ovlaštenje smatra odgovarajućim za potrebe osnovnog osposobljavanja;

2.

za potrebe osposobljavanja za ovlaštenje, osposobljavanje za specifične i odabrane operativne zadatke može pružati instruktor na uređaju za osposobljavanje koji ima ovlaštenje relevantno za taj specifični i odabrani operativni zadatak.

ATCO.C.035   Zahtjev za izdavanje posebne ovlasti instruktora na uređaju za osposobljavanje

Kandidati za izdavanje posebne ovlasti instruktora na uređaju za osposobljavanje moraju:

(a)

najmanje dvije godine koristiti privilegije dozvole kontrolora zračnog prometa za bilo koje ovlaštenje;

(b)

tijekom godine koja je prethodila podnošenju zahtjeva uspješno završiti tečaj za praktične metode podučavanja tijekom kojega se predavalo i na odgovarajući način ocjenjivalo potrebno znanje i pedagoške vještine.

ATCO.C.040   Valjanost posebne ovlasti instruktora na uređaju za osposobljavanje

(a)

Posebna ovlast instruktora na uređaju za osposobljavanje valjana je tijekom razdoblja od tri godine.

(b)

Posebna ovlast instruktora na uređaju za osposobljavanje može se tijekom razdoblja valjanosti produljiti uspješnim završetkom osposobljavanja za obnovu znanja o praktičnim vještinama podučavanja i o trenutnim operativnim praksama.

(c)

Ako je posebna ovlast instruktora na uređaju za osposobljavanje istekla, ona se može obnoviti:

1.

pohađanjem osposobljavanja za obnovu znanja o praktičnim vještinama podučavanja i trenutnim operativnim praksama; i

2.

uspješnim prolaskom kroz ocjenjivanje stručnosti za instruktora za praktično osposobljavanje

u roku od godinu dana koji prethodi zahtjevu za obnavljanje.

(d)

U slučaju prvog izdavanja i obnavljanja razdoblje valjanosti posebne ovlasti instruktora na uređaju za osposobljavanje počinje najkasnije 30 dana od datuma uspješnog završetka ocjenjivanja.

ODJELJAK 2.

Ocjenjivači

ATCO.C.045   Privilegiji ocjenjivača

(a)

Osoba smije provoditi ocjenjivanje samo ako ima posebnu ovlast ocjenjivača.

(b)

Imatelji posebne ovlasti ocjenjivača ovlašteni su provoditi ocjenjivanja:

1.

tijekom inicijalnog osposobljavanja za izdavanje dozvole studenta kontrolora zračnog prometa ili za izdavanje novog ovlaštenja i/ili posebne ovlasti ovlaštenja, prema potrebi;

2.

prethodne stručnosti u smislu stavka ATCO.B.001 točke (d) i stavka ATCO.B.010 točke (b);

3.

studenta kontrolora zračnog prometa za izdavanje posebne ovlasti za lokaciju i posebnih ovlasti ovlaštenja, prema potrebi;

4.

kontrolora zračnog prometa za izdavanje posebne ovlasti za lokaciju i posebnih ovlasti ovlaštenja, prema potrebi, te za produljenje ili obnavljanje posebne ovlasti za lokaciju;

5.

kandidata instruktora za praktično osposobljavanje ili kandidata ocjenjivača ako je osigurana usklađenost sa zahtjevima iz točke (d) podtočaka od 2. do 4.

(c)

Imatelji posebne ovlasti ocjenjivača koriste privilegije svoje posebne ovlasti samo:

1.

ako imaju najmanje dvije godine iskustva s ovlaštenjem i posebnom ovlasti ili posebnim ovlastima ovlaštenja koje će ocjenjivati; i

2.

ako su dokazali znanje o trenutnim operativnim praksama.

(d)

Osim zahtjeva utvrđenih u stavku (c), imatelji posebne ovlasti ocjenjivača koriste privilegije posebne ovlasti:

1.

za ocjenjivanja koja vode do izdavanja, produljenja i obnavljanja posebne ovlasti za lokaciju, pod uvjetom da i oni imaju posebnu ovlast za lokaciju povezanu s ocjenjivanjem u neposrednom prethodnom razdoblju od najmanje godinu dana;

2.

za ocjenjivanje stručnosti kandidata radi izdavanja ili obnavljanja posebne ovlasti instruktora na uređaju za osposobljavanje, pod uvjetom da i oni imaju posebnu ovlast instruktora na uređaju za osposobljavanje ili instruktora osposobljavanja na radnom mjestu te ako su koristili privilegije te posebne ovlasti najmanje tri godine;

3.

za ocjenjivanje stručnosti kandidata radi izdavanja ili obnavljanja posebne ovlasti instruktora osposobljavanja na radnom mjestu, pod uvjetom da imaju posebnu ovlast instruktora osposobljavanja na radnom mjestu te ako su koristili privilegije te posebne ovlasti najmanje tri godine;

4.

za ocjenjivanje stručnosti kandidata radi izdavanja ili obnavljanja posebne ovlasti ocjenjivača, pod uvjetom da imaju posebnu ovlast ocjenjivača te ako su koristili privilegije posebne ovlasti ocjenjivača najmanje tri godine.

(e)

Prilikom ocjenjivanja za potrebe izdavanja i obnavljanja posebne ovlasti za lokaciju i za potrebe osiguranja nadzora na operativnom radnom mjestu, ocjenjivač ujedno mora imati posebnu ovlast instruktora osposobljavanja na radnom mjestu ili ujedno mora biti prisutan instruktor osposobljavanja na radnom mjestu koji ima valjanu posebnu ovlast za lokaciju povezanu s ocjenjivanjem.

ATCO.C.050   Osobni interesi

Ocjenjivači ne smiju provoditi ocjenjivanje ako njihova objektivnost može biti dovedena u pitanje.

ATCO.C.055   Zahtjev za izdavanje posebne ovlasti ocjenjivača

Kandidati za izdavanje posebne ovlasti ocjenjivača moraju:

(a)

najmanje dvije godine koristiti privilegije dozvole kontrolora zračnog prometa; i

(b)

tijekom godine koja je prethodila podnošenju zahtjeva uspješno završiti tečaj za ocjenjivača tijekom kojega se predavalo i na odgovarajući način ocjenjivalo potrebno znanje i vještine, koristeći teorijske i praktične metode.

ATCO.C.060   Valjanost posebne ovlasti ocjenjivača

(a)

Posebna ovlast ocjenjivača valjana je tijekom razdoblja od tri godine.

(b)

Posebna ovlast ocjenjivača može se tijekom razdoblja njezine valjanosti produljiti uspješnim završetkom osposobljavanja za obnovu znanja o vještinama ocjenjivanja i o trenutnim operativnim praksama.

(c)

Ako je posebna ovlast ocjenjivača istekla, ona se može obnoviti:

1.

pohađanjem osposobljavanja za obnovu znanja o vještinama ocjenjivanja i trenutnim operativnim praksama; i

2.

uspješnim prolaskom kroz ocjenjivanje stručnosti za ocjenjivača,

u roku od godinu dana koji prethodi zahtjevu za obnavljanje.

(d)

U slučaju prvog izdavanja i obnavljanja razdoblje valjanosti posebne ovlasti ocjenjivača počinje najkasnije 30 dana od datuma uspješnog završetka ocjenjivanja.

ATCO.C.065   Privremeno odobrenje ocjenjivača

(a)

Kad nije moguće ispuniti zahtjev propisan u stavku ATCO.C.045 točki (d) podtočki 1., nadležno tijelo može imateljima posebne ovlasti ocjenjivača izdane u skladu sa stavkom ATCO.C.055 odobriti izvršavanje ocjenjivanja iz stavka ATCO.C.045 točke (b) podtočaka 3. i 4. kako bi se riješile iznimne situacije ili kako bi se osigurala neovisnost ocjenjivanja, pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz točaka (b) i (c).

(b)

Kako bi se riješile iznimne situacije, imatelj posebne ovlasti ocjenjivača također mora imati posebnu ovlast za lokaciju s povezanim ovlaštenjem i, ako je primjenjivo, posebnu ovlast ovlaštenja, relevantne za ocjenjivanje, u prethodnom razdoblju od najmanje godinu dana. Odobrenje se ograničava na nužno ocjenjivanje kako bi se riješile iznimne situacije te ne smije vrijediti dulje od godinu dana ili dulje od isteka valjanosti posebne ovlasti ocjenjivača izdane u skladu s ATCO.C.055, do čega god prije dođe.

(c)

Kako bi se osigurala neovisnost ocjenjivanja, iz već ponovljenih razloga imatelj posebne ovlasti ocjenjivača također mora imati posebnu ovlast za lokaciju s povezanim ovlaštenjem i, ako je primjenjivo, posebnu ovlast ovlaštenja, relevantne za ocjenjivanje, u prethodnom razdoblju od najmanje godinu dana. Valjanost odobrenja određuje nadležno tijelo, ali ona ne premašuje valjanost posebne ovlasti ocjenjivača izdane u skladu sa stavkom ATCO.C.055.

(d)

Za potrebe izdavanja privremenog odobrenja ocjenjivača iz razloga iz točaka (b) i (c) nadležno tijelo može zahtijevati da pružatelj usluga u zračnoj plovidbi predoči sigurnosnu analizu.

PODDIO D

OSPOSOBLJAVANJE KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

ODJELJAK 1.

Opći zahtjevi

ATCO.D.001   Ciljevi osposobljavanja kontrolora zračnog prometa

Osposobljavanje kontrolora zračnog prometa obuhvaća sve teorijske tečajeve, praktične vježbe, uključujući osposobljavanje na simulacijskim uređajima i osposobljavanje na radnom mjestu, namijenjene stjecanju i održavanju vještina potrebnih za pružanje sigurnih, urednih i brzih usluga kontrole zračnog prometa.

ATCO.D.005   Vrste osposobljavanja kontrolora zračnog prometa

(a)

Osposobljavanje kontrolora zračnog prometa sastoji se od sljedećih vrsta:

1.

inicijalnog osposobljavanja, koje vodi do izdavanja dozvole studenta kontrolora zračnog prometa ili izdavanja dodatnog ovlaštenja i, ako je primjenjivo, posebne ovlasti ovlaštenja koje pruža:

i.   „osnovno osposobljavanje”: teorijsko i praktično osposobljavanje osmišljeno za prijenos temeljnog znanja i praktičnih vještina povezanih s osnovnim operativnim postupcima;

ii.   „osposobljavanje za ovlaštenje”: teorijsko i praktično osposobljavanje osmišljeno za prijenos znanja i praktičnih vještina povezanih s određenim ovlaštenjem i, ako je primjenjivo, s posebnom ovlasti ovlaštenja;

2.

osposobljavanja za lokaciju, koje vodi do izdavanja dozvole kontrolora zračnog prometa, izdavanja posebne ovlasti ovlaštenja, potvrđivanjem valjanosti ovlaštenja ili posebnih ovlasti ovlaštenja i/ili izdavanja ili obnavljanja posebne ovlasti za lokaciju. Sastoji se od sljedećih faza:

i.

faze prijelaznog osposobljavanja, osmišljene prvenstveno za prijenos znanja i razumijevanja o operativnim postupcima specifičnim za lokaciju i aspektima specifičnima za zadatke; i

ii.

faze osposobljavanja na radnom mjestu, koja je završna faza osposobljavanja za lokaciju tijekom koje se prethodno stečene rutine i vještine povezane s radnim mjestom integriraju u praksi pod nadzorom kvalificiranog instruktora za osposobljavanje na radnom mjestu u stvarnoj prometnoj situaciji.

iii.

Osim točaka i.) te ii.), za posebnu ovlast ili posebne ovlasti za lokaciju koje zahtijevaju upravljanje složenim i gustim prometnim situacijama, preliminarna faza osposobljavanja na radnom mjestu, potrebna je radi unapređenja prethodno stečenih rutina i vještina za ovlaštenje te radi pripreme za stvarne prometne situacije na koje se može naići na toj lokaciji.

3.

kontinuiranog osposobljavanja, osmišljenog za održavanje valjanosti posebnih ovlasti dozvole, koje se sastoji od:

i.

osposobljavanja za obnovu znanja;

ii.

osposobljavanja za konverziju, prema potrebi.

(b)

Osim vrsta osposobljavanja iz točke (a), kontrolori zračnog prometa mogu pohađati osposobljavanje:

(1)

za instruktora za praktično osposobljavanje, koje vodi do izdavanja, produljenja ili obnavljanja posebne ovlasti instruktora osposobljavanja na radnom mjestu ili instruktora na uređaju za osposobljavanje;

(2)

za ocjenjivača, koje vodi do izdavanja, produljenja ili obnavljanja posebne ovlasti ocjenjivača.

ODJELJAK 2.

Zahtjevi inicijalnog osposobljavanja

ATCO.D.010   Sastav inicijalnog osposobljavanja

(a)

Inicijalno osposobljavanje, predviđeno za kandidata za dozvolu studenta kontrolora zračnog prometa ili za izdavanje dodatnog ovlaštenja i/ili, ako je primjenjivo, posebne ovlasti ovlaštenja, sastoji se od:

1.

osnovnog osposobljavanja, koje sadrži sve predmete, teme i podteme navedene u Dodatku 2. Prilogu I.;

2.

osposobljavanja za ovlaštenje, koje sadrži sve predmete, teme i podteme za barem jedno od sljedećih ovlaštenja:

i.

ovlaštenje Aerodromska vizualna kontrola – ADV, definirano u Dodatku 3. Prilogu I.;

ii.

ovlaštenje Aerodromska instrumentalna kontrola – ADI, definirano u Dodatku 4. Prilogu I.;

iii.

ovlaštenje Prilazna proceduralna kontrola – APP, definirano u Dodatku 5. Prilogu I.;

iv.

ovlaštenje Oblasna proceduralna kontrola – ACP, definirano u Dodatku 6. Prilogu I.;

v.

ovlaštenje Prilazna nadzorna kontrola – APS, definirano u Dodatku 7. Prilogu I.;

vi.

ovlaštenje Oblasna nadzorna kontrola – ACS, definirano u Dodatku 8. Prilogu I.

(b)

Osposobljavanje predviđeno za stjecanje dodatnog ovlaštenja sastoji se od predmeta, tema i podtema primjenjivih na najmanje jedno od ovlaštenja utvrđenih u točki (a) podtočki 2.

(c)

Osposobljavanje predviđeno za ponovnu aktivaciju ovlaštenja nakon neuspjeha u prolasku kroz ocjenjivanje prethodne stručnosti u skladu sa stavkom ATCO.B.010 točkom (b) prilagođava se prema rezultatu tog ocjenjivanja.

(d)

Osposobljavanje predviđeno za posebnu ovlast ovlaštenja osim onih iz stavka ATCO.B.015 točke (a) podtočke 3. sastoji se od predmeta, tema i podtema koje je pripremila organizacija za osposobljavanje i koji su odobreni kao dio tečaja osposobljavanja.

(e)

Osnovno osposobljavanje i/ili osposobljavanje za ovlaštenje može se dopuniti predmetima, temama i podtemama koji su dodatni ili specifični za okruženje funkcionalnog bloka zračnog prostora (FAB) ili za nacionalno okruženje.

ATCO.D.015   Plan inicijalnog osposobljavanja

Plan inicijalnog osposobljavanja utvrđuje organizacija za osposobljavanje i odobrava nadležno tijelo. On sadrži najmanje:

(a)

sastav tečaja za inicijalno osposobljavanje utvrđen u skladu sa stavkom ATCO.D.010;

(b)

strukturu inicijalnog osposobljavanja utvrđenu u skladu sa stavkom ATCO.D.020 točkom (b);

(c)

postupak za izvođenje tečaja ili tečajeva za inicijalno osposobljavanje;

(d)

metode osposobljavanja;

(e)

minimalno i maksimalno trajanje tečaja ili tečajeva za inicijalno osposobljavanje;

(f)

u pogledu stavka ATCO.D.010 točke (b), postupak za prilagodbu tečaja ili tečajeva za inicijalno osposobljavanje treba odgovarajuće uzeti u obzir uspješno završen tečaj za osnovno osposobljavanje;

(g)

postupke ispitivanja i ocjenjivanja u skladu sa stavcima ATCO.D.025 i ATCO.D.035, te izvedbene ciljeve u skladu sa stavcima ATCO.D.030 i ATCO.D.040;

(h)

kvalifikacije, uloge i odgovornosti osoblja za osposobljavanje;

(i)

postupak za rano prekidanje osposobljavanja;

(j)

žalbeni postupak;

(k)

utvrđivanje zapisa koje treba čuvati, a koji su specifični za inicijalno osposobljavanje;

(l)

postupak i razlozi za pregled i izmjenu plana inicijalnog osposobljavanja te njegovo dostavljanje nadležnom tijelu. Pregled plana inicijalnog osposobljavanja provodi se najmanje svake tri godine.

ATCO.D.020   Tečajevi za osnovno osposobljavanje i osposobljavanje za ovlaštenje

(a)

Osnovno osposobljavanje i osposobljavanje za ovlaštenje provodi se u obliku zasebnih ili integriranih tečajeva.

(b)

Tečajeve za osnovno osposobljavanje i osposobljavanje za ovlaštenje ili integrirani tečaj za inicijalno osposobljavanje pripremaju i provode organizacije za osposobljavanje, a odobrava ih nadležno tijelo.

(c)

Kad se inicijalno osposobljavanje provodi u obliku integriranog tečaja, potrebno je jasno razlikovati ispitivanja i ocjenjivanja za:

(1)

osnovno osposobljavanje; i

(2)

svako osposobljavanje za ovlaštenje.

(d)

Uspješan završetak inicijalnog osposobljavanja ili osposobljavanja za ovlaštenje radi izdavanja dodatnog ovlaštenja dokazuje se certifikatom koji izdaje organizacija za osposobljavanje.

(e)

Uspješan završetak osnovnog osposobljavanja dokazuje se certifikatom koji na zahtjev kandidata izdaje organizacija za osposobljavanje.

ATCO.D.025   Ispitivanje i ocjenjivanje osnovnog osposobljavanja

(a)

Tečajevi za osnovno osposobljavanje uključuju ispitivanje teorijskog znanja i ocjenjivanje.

(b)

Prolazna ocjena na ispitivanju teorijskog znanja daje se kandidatu koji ostvari najmanje 75 % ukupnog broja bodova na tom ispitivanju.

(c)

Ocjenjivanje izvedbenih ciljeva navedenih u stavku ATCO.D.030 provodi se na uređaju za osposobljavanje za izdvojene zadatke ili na simulatoru.

(d)

Prolazna ocjena na ocjenjivanju dodjeljuje se kandidatu koji dosljedno pokazuje zahtijevanu izvedbu kako je navedeno u stavku ATCO.D.030 i ponašanje potrebno za siguran rad u okviru kontrole zračnog prometa.

ATCO.D.030   Izvedbeni ciljevi osnovnog osposobljavanja

Ocjenjivanje uključuje procjenu sljedećih izvedbenih ciljeva:

(a)

provjera i upotreba opreme na radnom mjestu;

(b)

razvoj i održavanje svijesti o situaciji nadzorom prometa i identifikacijom zrakoplova, ako je to primjenjivo;

(c)

nadzor i ažuriranje prikaza podataka o letu;

(d)

održavanje kontinuiranog slušanja na odgovarajućoj frekvenciji;

(e)

izdavanje odgovarajućih prometnih odobrenja, uputa i informacija;

(f)

upotrebu odobrene frazeologije;

(g)

učinkovito komuniciranje;

(h)

primjenu razdvajanja;

(i)

primjenu koordinacije, prema potrebi;

(j)

primjenu propisanih postupaka za simulirani zračni prostor;

(k)

otkrivanje mogućih konflikata među zrakoplovima;

(l)

poštovanje prioriteta radnji;

(m)

biranje odgovarajućih metoda razdvajanja.

ATCO.D.035   Ispitivanje i ocjenjivanje osposobljavanja za ovlaštenje

(a)

Tečajevi osposobljavanja za ovlaštenje uključuju ispitivanje teorijskog znanja i ocjenjivanje.

(b)

Prolazna ocjena na ispitivanju teorijskog znanja daje se kandidatu koji ostvari najmanje 75 % ukupnog broja bodova na tom ispitivanju.

(c)

Ocjenjivanja se temelje na izvedbenim ciljevima osposobljavanja za ovlaštenje koji su opisani u stavku ATCO.D.040.

(d)

Ocjenjivanja se vrše na simulatoru.

(e)

Prolazna ocjena na ocjenjivanju dodjeljuje se kandidatu koji dosljedno pokazuje zahtijevanu izvedbu kako je navedeno u stavku ATCO.D.040 i ponašanje potrebno za siguran rad u okviru usluge kontrole zračnog prometa.

ATCO.D.040   Izvedbeni ciljevi osposobljavanja za ovlaštenje

(a)

Izvedbeni ciljevi osposobljavanja za ovlaštenje i zadaci izvedbenih ciljeva utvrđuju se za svaki tečaj osposobljavanja za ovlaštenje.

(b)

Izvedbeni ciljevi osposobljavanja za ovlaštenje zahtijevaju od kandidata da:

1.

pokaže sposobnost upravljanja zračnim prometom na način kojim se osiguravaju sigurne, uredne i brze usluge; i

2.

upravlja složenim i gustim prometnim situacijama.

(c)

Osim točke (b), izvedbeni ciljevi osposobljavanja za ovlaštenja Aerodromska vizualna kontrola (ADV) i Aerodromska instrumentalna kontrola (ADI) moraju osigurati da kandidati:

1.

mogu izdržati radno opterećenje i pružaju operativne usluge u zračnom prometu u okviru utvrđenog aerodromskog područja odgovornosti; i

2.

primjenjuju metode aerodromske kontrole i operativne postupke na aerodromski promet.

(d)

Osim točke (b), izvedbeni ciljevi osposobljavanja za ovlaštenje Prilazna proceduralna kontrola moraju osigurati da kandidati:

1.

mogu izdržati radno opterećenje i pružaju operativne usluge u zračnom prometu u okviru utvrđenog područja odgovornosti prilazne kontrole zračnog prometa; i

2.

primjenjuju prilaznu proceduralnu kontrolu, metode planiranja i operativne postupke na promet zrakoplova u dolasku, čekanju, odlasku i preletu.

(e)

Osim točke (b), izvedbeni ciljevi osposobljavanja za ovlaštenje Prilazna nadzorna kontrola moraju osigurati da kandidati:

1.

mogu izdržati radno opterećenje i pružaju operativne usluge u zračnom prometu u okviru utvrđenog područja odgovornosti prilazne kontrole zračnog prometa; i

2.

primjenjuju prilaznu nadzornu kontrolu, metode planiranja i operativne postupke na promet zrakoplova u dolasku, čekanju, odlasku i preletu.

(f)

Osim točke (b), izvedbeni ciljevi osposobljavanja za ovlaštenje Oblasna proceduralna kontrola moraju osigurati da kandidati:

1.

mogu izdržati radno opterećenje i pružaju operativne usluge u zračnom prometu u okviru utvrđenog područja odgovornosti oblasne kontrole zračnog prometa; i

2.

primjenjuju oblasnu proceduralnu kontrolu, metode planiranja i operativne postupke na oblasni promet.

(g)

Osim točke (b), izvedbeni ciljevi osposobljavanja za ovlaštenje Oblasna nadzorna kontrola moraju osigurati da kandidati:

1.

mogu izdržati radno opterećenje i pružaju operativne usluge u zračnom prometu u okviru utvrđenog područja odgovornosti oblasne kontrole zračnog prometa; i

2.

primjenjuju oblasnu nadzornu kontrolu, metode planiranja i operativne postupke na oblasni promet.

ODJELJAK 3.

Zahtjevi osposobljavanja za lokaciju

ATCO.D.045   Sastav osposobljavanja za lokaciju

(a)

Osposobljavanje za lokaciju sastoji se od tečaja ili tečajeva osposobljavanja za svaku posebnu ovlast za lokaciju uspostavljenu u nadležnoj kontroli zračnog prometa kako je određeno u planu osposobljavanja za lokaciju.

(b)

Tečajeve osposobljavanja za posebnu ovlast za lokaciju pripremaju i provode organizacije za osposobljavanje u skladu sa stavkom ATCO.D.060, a odobrava ih nadležno tijelo.

(c)

Osposobljavanje za lokaciju uključuje osposobljavanje iz:

1.

operativnih postupaka;

2.

aspekata specifičnih za zadatke;

3.

neuobičajenih situacija i situacija u slučaju opasnosti; i

4.

ljudskih čimbenika.

ATCO.D.050   Preduvjeti osposobljavanja za lokaciju

Na osposobljavanje za lokaciju mogu krenuti samo osobe koje posjeduju:

(a)

dozvolu studenta kontrolora zračnog prometa s odgovarajućim ovlaštenjem i, ako je to primjenjivo, posebnom ovlasti ovlaštenja; ili

(b)

dozvolu kontrolora zračnog prometa s odgovarajućim ovlaštenjem i, ako je to primjenjivo, posebnom ovlasti ovlaštenja

pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u stavku ATCO.B.001 točki (d) i stavku ATCO.B.010 točki (b).

ATCO.D.055   Plan osposobljavanja za lokaciju

(a)

Plan osposobljavanja za lokaciju utvrđuje organizacija za osposobljavanje za svaku nadležnu kontrolu zračnog prometa, a odobrava ga nadležno tijelo.

(b)

Plan osposobljavanja za lokaciju sadrži najmanje:

1.

ovlaštenja i posebne ovlasti za koje se provodi osposobljavanje;

2.

strukturu osposobljavanja za lokaciju;

3.

popis s tečajem ili tečajevima za posebnu ovlast za lokaciju u skladu s ATCO.D.060;

4.

postupak za provođenje tečaja za posebnu ovlast za lokaciju;

5.

metode osposobljavanja;

6.

minimalno trajanje tečaja ili tečajeva za posebnu ovlast za lokaciju;

7.

postupak za prilagodbu tečaja ili tečajeva za posebnu ovlast za lokaciju radi odgovarajućeg priznavanja stečenih ovlaštenja i/ili posebnih ovlasti ovlaštenja i iskustva kandidata, ako je relevantno;

8.

postupke za dokazivanje teorijskog znanja i razumijevanja u skladu sa stavkom ATCO.D.065, uključujući njihov broj, učestalost i vrstu te prolaznu ocjenu na ispitivanjima, koja je najmanje 75 % od ukupnog broja bodova koji se dodjeljuju na tim ispitivanima;

9.

postupke za ocjenjivanje u skladu sa stavkom ATCO.D.070, uključujući broj i učestalost ocjenjivanja;

10.

kvalifikacije, uloge i odgovornosti osoblja za osposobljavanje;

11.

postupke za rano prekidanje osposobljavanja;

12.

žalbeni postupak;

13.

utvrđivanje zapisa koje se treba čuvati, a koji su specifični za osposobljavanje za lokaciju;

14.

popis utvrđenih neuobičajenih situacija i situacija u slučaju opasnosti specifičnih za svaku posebnu ovlast za lokaciju;

15.

postupak i razloge za pregled i izmjene plana osposobljavanja za lokaciju te njegovo dostavljanje nadležnom tijelu. Pregled plana osposobljavanja za lokaciju provodi se najmanje svake tri godine.

ATCO.D.060   Tečaj za posebnu ovlast za lokaciju

(a)

Tečaj za posebnu ovlast za lokaciju je spoj odgovarajućih faza osposobljavanja za lokaciju za izdavanje ili obnavljanje posebne ovlasti za lokaciju u dozvoli. Svaki se tečaj sastoji od:

1.

prijelazne faze osposobljavanja;

2.

faze osposobljavanja na radnom mjestu.

Prema potrebi se, u skladu sa stavkom ATCO.D.005 točkom (a) podtočkom 2, dodaje preliminarna faza osposobljavanja na radnom mjestu.

(b)

Faze osposobljavanja za lokaciju iz točke (a) provode se zasebno ili integrirano.

(c)

Nastavni plan i program te izvedbeni ciljevi tečajeva za posebnu ovlast za lokaciju utvrđuju se u skladu sa stavkom ATCO.D.045 točkom (c) i provode u skladu s planom osposobljavanja za lokaciju.

(d)

Tečajevi za posebnu ovlast za lokaciju koji uključuju osposobljavanje za posebnu ovlast ili posebne ovlasti ovlaštenja u skladu s ATCO.B.015 dopunjavaju se dodatnim osposobljavanjem kojim se omogućuje stjecanje predmetnih vještina posebne ovlasti ovlaštenja.

(e)

Osposobljavanje predviđeno za posebnu ovlast osim onih iz stavka ATCO.B.015 točke (a) podtočke 3. sastoji se od predmeta, ciljeva predmeta, tema i podtema koje su sastavile organizacije za osposobljavanje te koji su odobreni kao dio tečaja osposobljavanja.

(f)

Tečajevi za posebnu ovlast za lokaciju koji se pohađaju nakon zamjene dozvole prilagođavaju se da bi uključili elemente inicijalnog osposobljavanja svojstvene funkcionalnom bloku zračnog prostora ili nacionalnom okruženju.

ATCO.D.065   Dokazivanje teorijskog znanja i razumijevanja

Teorijsko znanje i razumijevanje dokazuje se ispitivanjem.

ATCO.D.070   Ocjenjivanje tijekom tečajeva za posebnu ovlast za lokaciju

(a)

Ocjenjivanje kandidata provodi se u operativnom okruženju u uobičajenim operativnim uvjetima najmanje jednom na kraju osposobljavanja na radnom mjestu.

(b)

Kada tečaj za posebnu ovlast za lokaciju sadrži preliminarnu fazu osposobljavanja na radnom mjestu, vještine kandidata ocjenjuju se na uređaju za osposobljavanje barem na kraju te faze.

(c)

Ne dovodeći u pitanje točku (a), uređaj za osposobljavanje može se upotrebljavati prilikom ocjenjivanja za posebnu ovlast za lokaciju radi pokazivanja primjene uvježbanih postupaka kojih nije bilo u operativnom okruženju za vrijeme ocjenjivanja.

ODJELJAK 4.

Zahtjevi kontinuiranog osposobljavanja

ATCO.D.075   Kontinuirano osposobljavanje

Kontinuirano se osposobljavanje sastoji od tečajeva za obnovu znanja i tečajeva osposobljavanja za konverziju te se provodi u skladu sa zahtjevima sadržanim u shemi stručnosti za lokaciju u skladu sa stavkom ATCO.B.025.

ATCO.D.080   Osposobljavanje za obnovu znanja

(a)

Tečaj ili tečajeve za obnovu znanja pripremaju i provode organizacije za osposobljavanje, a odobrava nadležno tijelo.

(b)

Osposobljavanje za obnovu znanja osmišljeno je kao provjera, dodatno utvrđivanje ili proširivanje postojećih znanja i vještina kontrolora zračnog prometa koji su potrebni kako bi se osigurao siguran, uredan i brz tok zračnog prometa te sadrži najmanje:

1.

osposobljavanje iz standardnih praksi i postupaka, uz odgovarajuću frazeologiju i učinkovitu komunikaciju;

2.

osposobljavanje iz neuobičajenih situacija i situacija u slučaju opasnosti, uz odgovarajuću frazeologiju i učinkovitu komunikaciju; i

3.

osposobljavanje u vezi s ljudskim čimbenicima.

(c)

Utvrđuje se nastavni plan i program tečaja za obnovu znanja, a ako predmet služi za obnovu vještina kontrolora zračnog prometa, određuju se i izvedbeni ciljevi.

ATCO.D.085   Osposobljavanje za konverziju

(a)

Tečaj ili tečajeve osposobljavanja za konverziju pripremaju i provode organizacije za osposobljavanje, a odobrava nadležno tijelo.

(b)

Osposobljavanje za konverziju osmišljeno je da bi pružilo znanje i vještine koji odgovaraju promjeni u operativnom okruženju te ga provode organizacije za osposobljavanje kad se sigurnosnom procjenom promjene dođe do zaključka da postoji potreba za takvim osposobljavanjem.

(c)

Tečajevi osposobljavanja za konverziju uključuju utvrđivanje:

1.

odgovarajuće metode osposobljavanja i trajanje tečaja, vodeći računa o prirodi i opsegu promjene; i

2.

metode ispitivanja i/ili ocjenjivanja osposobljavanja za konverziju.

(d)

Osposobljavanje za konverziju provodi se prije nego što kontrolori zračnog prometa počnu s korištenjem privilegija svojih dozvola u promijenjenom operativnom okruženju.

ODJELJAK 5.

Osposobljavanje instruktora i ocjenjivača

ATCO.D.090   Osposobljavanje instruktora za praktično osposobljavanje

(a)

Osposobljavanje instruktora za praktično osposobljavanje pripremaju i provode organizacije za osposobljavanje. Ono se sastoji od:

1.

tečaja praktičnih tehnika podučavanja za instruktora osposobljavanja na radnom mjestu i/ili instruktora na uređaju za osposobljavanje, uključujući ocjenjivanje;

2.

tečaja za obnovu znanja o praktičnim vještinama podučavanja;

3.

metode ili metoda za ocjenjivanje stručnosti instruktora za praktično osposobljavanje.

(b)

Tečajeve osposobljavanja i metode ocjenjivanja iz točke (a) odobrava nadležno tijelo.

ATCO.D.095   Osposobljavanje ocjenjivača

a.

Osposobljavanje ocjenjivača pripremaju i provode organizacije za osposobljavanje. Ono se sastoji od:

2.

tečaja osposobljavanja ocjenjivača, uključujući ocjenjivanje;

3.

tečaja za obnovu znanja ocjenjivača o vještinama ocjenjivanja;

4.

metode ili metoda za ocjenjivanje stručnosti ocjenjivača.

(c)

Tečajeve osposobljavanja i metodu ocjenjivanja iz točke (a) odobrava nadležno tijelo.

Dodatak 1. Prilogu I.

LJESTVICA ZA OCJENJIVANJE JEZIČNE SPOSOBNOSTI – ZAHTJEVI ZA JEZIČNU SPOSOBNOST

Ljestvica za ocjenjivanje znanja jezika: stručna, napredna i radna razina

Razina

Izgovor

Koristi narječje i/ili naglasak razumljiv zrakoplovnoj zajednici

Struktura

Relevantne gramatičke strukture i rečenični uzorci određeni su funkcijama jezika ovisno o zadatku

Rječnik

Tečnost izražavanja

Razumijevanje

Interakcije

Stručna

6

Izgovor, naglasak, ritam i intonacija, unatoč možebitnom utjecaju materinskog jezika ili regionalne inačice, gotovo nikada ne utječu na razumijevanje.

Dosljedno dobro vladanje i osnovnim i složenim gramatičkim strukturama i frazeologijom.

Opseg rječnika i točnost njegova korištenja dostatni su za učinkovitu komunikaciju o širokom rasponu poznatih i nepoznatih tema. Rječnik je idiomatski, iznijansiran i prilagođen jezičnom registru.

Sposoban dugotrajnije govoriti na prirodan način i bez napora. Koristi različite načine govora u stilističke svrhe, npr. radi naglašavanja teme. Spontano koristi odgovarajuće govorne markere i konektore.

Razumijevanje je dosljedno pravilno u gotovo svim kontekstima i uključuje razumijevanje jezičnih i kulturnih razlika.

S lakoćom sudjeluje u gotovo svim situacijama. Shvaća verbalne i neverbalne znakove i na njih na odgovarajući način odgovara.

Napredna

5

Izgovor, naglasak, ritam i intonacija, unatoč utjecaju materinskog jezika ili regionalne inačice, rijetko utječu na razumijevanje.

Dosljedno dobro vladanje osnovnim gramatičkim strukturama i frazeologijom. Koristi složene strukture, no pogrešno, što ponekad iskrivljuje značenje.

Opseg i točnost rječnika dostatni su za učinkovitu komunikaciju o općim, konkretnim i profesionalnim temama. Dosljedno i uspješno parafrazira. Rječnik je ponekad idiomatski.

Sposoban dugotrajnije govoriti s relativnom lakoćom o poznatim temama, iako nužno ne mijenja govor u stilističke svrhe. Može koristiti odgovarajuće govorne markere ili konektore.

Razumijevanje općih, konkretnih i profesionalnih tema je točno te gotovo uvijek točno kada se govornik suoči s jezičnom poteškoćom, komplikacijama ili neočekivanim razvojem događaja. Sposoban je razumjeti veći broj govornih inačica (dijalekata i/ili naglasaka) ili registra.

Odgovara odmah, a odgovori su odgovarajući i informativni. Učinkovito upravlja odnosom između govornika/slušatelja.

Operativna

4

Na izgovor, naglasak, ritam i intonaciju utječe materinski jezik ili regionalna inačica, iako one samo ponekad utječu na razumijevanje.

Osnovne gramatičke strukture i frazeologija koriste se kreativno te se njima obično dobro vlada. Pogreške se mogu pojaviti, posebno u neuobičajenim ili neočekivanim okolnostima, iako rijetko utječu na značenje.

Opseg i točnost rječnika obično su dostatni za učinkovitu komunikaciju o općim, konkretnim i profesionalnim temama. Često može uspješno parafrazirati kada mu u neuobičajenim ili neočekivanim situacijama ponestane riječi.

Sposoban je relativno dugo govoriti odgovarajućim tempom. Prilikom prijelaza s naučenoga ili formulaičnoga govora na spontano komuniciranje ponekad dolazi do prekida, iako to ne priječi učinkovito komuniciranje. Koristi ograničen opseg govornih markera ili konektora. Poštapalice ne odvlače pažnju.

Razumijevanje je, kad je riječ o općim, konkretnim i profesionalnim temama, uglavnom točno ako je korišteni naglasak ili inačica dovoljno razumljiva međunarodnim govornicima. Suočen s jezičnom poteškoćom, komplikacijama ili neočekivanim razvojem događaja, može se dogoditi da sporije razumijeva ili da treba dodatna pojašnjenja.

Obično odgovara odmah, a odgovori su odgovarajući i informativni. Inicira i održava razgovor čak i kada je suočen s neočekivanim razvojem događaja. Na odgovarajući način rješava očite nesporazume provjerom, potvrđivanjem ili pojašnjavanjem.

Ljestvica za ocjenjivanje znanja jezika: predoperativna, osnovna i početna razina

Razina

Izgovor

Koristi narječje i/ili naglasak razumljiv zrakoplovnoj zajednici

Struktura

Relevantne gramatičke strukture i rečenični uzorci određeni su funkcijama jezika ovisno o zadatku

Rječnik

Tečnost izražavanja

Razumijevanje

Interakcije

Predoperativna

3

Na izgovor, naglasak, ritam i intonaciju utječe materinski jezik ili regionalna inačica, a one često utječu na razumijevanje.

Vladanje osnovnim gramatičkim strukturama i frazeologijom koje su povezane s predvidljivim situacijama nije uvijek odgovarajuće. Pogreške često utječu na značenje.

Opseg i točnost rječnika često su dostatni za komunikaciju o općim, konkretnim i profesionalnim temama, no opseg je ograničen, a izbor riječi često neodgovarajući. Kada mu ponestane riječi, često nije sposoban uspješno parafrazirati.

Sposoban je relativno dugo govoriti, iako je uporaba fraza i pauza često neodgovarajuća. Oklijevanje ili sporost prilikom procesuiranja jezika mogu onemogućiti uspješnu komunikaciju. Poštapalice ponekad odvlače pažnju.

Razumijevanje općih, konkretnih i profesionalnih tema često je točno ako je korišteni naglasak ili inačica dovoljno razumljiva međunarodnim govornicima. Suočen s jezičnom poteškoćom, komplikacijama ili neočekivanim razvojem događaja, može imati probleme s razumijevanjem.

Ponekad odgovara odmah, a odgovori su tek ponekad odgovarajući i informativni. Sposoban je s relativnom lakoćom inicirati i održavati razgovor o poznatim temama i predvidljivim situacijama. Kada dođe do neočekivanog razvoja događaja obično reagira na neodgovarajući način.

Osnovna

2

Na izgovor, naglasak, ritam i intonaciju snažno utječe materinski jezik ili regionalna inačica, a one obično utječu na razumijevanje.

Sposoban je tek ograničeno vladati nekolicinom jednostavnih naučenih gramatičkih struktura ili fraza.

Ograničen opseg vokabulara sastavljen samo od pojedinačnih riječi i naučenih fraza.

Može oblikovati vrlo kratke, pojedinačne, naučene izraze često koristeći pauze i poštapalice koje odvlače pažnju kako bi pronašao izraze i izgovorio manje poznate riječi.

Razumijevanje je ograničeno na pojedinačne naučene fraze ako se one pažljivo i polagano izgovaraju.

Odzivno vrijeme je dugo i često neprimjereno. Razgovor je ograničen na jednostavne rutinske razmjene.

Početna

1

Na razini ispod osnovne razine.

Na razini ispod osnovne razine.

Na razini ispod osnovne razine.

Na razini ispod osnovne razine.

Na razini ispod osnovne razine.

Na razini ispod osnovne razine.

Dodatak 2. Prilogu I.

OSNOVNO OSPOSOBLJAVANJE

(Referenca: Prilog I. – dio ATCO poddio D, odjeljak 2., stavak ATCO.D.010 točka (a) podtočka 1.)

SADRŽAJ

1. PREDMET:

UVOD U TEČAJ

2. PREDMET:

ZRAKOPLOVNO PRAVO

3. PREDMET:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

4. PREDMET:

METEOROLOGIJA

5. PREDMET:

NAVIGACIJA

6. PREDMET:

ZRAKOPLOVI

7. PREDMET:

LJUDSKI ČIMBENICI

8. PREDMET:

OPREMA I SUSTAVI

9. PREDMET:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE

1. PREDMET:   UVOD U TEČAJ

TEMA INTRB 1 –   VOĐENJE TEČAJA

Podtema INTRB 1.1 –

Predstavljanje tečaja

Podtema INTRB 1.2 –

Administracija tečaja

Podtema INTRB 1.3 –

Materijali za učenje i dokumentacija za osposobljavanje

TEMA INTRB 2 –   UVOD U TEČAJ OSPOSOBLJAVANJA ZA KONTROLU ZRAČNOG PROMETA

Podtema INTRB 2.1 –

Sadržaj i organizacija tečaja

Podtema INTRB 2.2 –

Sustav vrijednosti osposobljavanja

Podtema INTRB 2.3 –

Postupak ocjenjivanja

TEMA INTRB 3 –   POGLED U BUDUĆNOST KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

Podtema INTRB 3.1 –

Izgledi za posao

2. PREDMET:   ZRAKOPLOVNO PRAVO

TEMA LAWB 1 –   UVOD U ZRAKOPLOVNO PRAVO

Podtema LAWB 1.1 –

Važnost zrakoplovnog prava

TEMA LAWB 2 –   MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Podtema LAWB 2.1 –

ICAO

Podtema LAWB 2.2 –

Europske agencije i ostale agencije

Podtema LAWB 2.3 –

Zajednice zračnog prometa

TEMA LAWB 3 –   NACIONALNE ORGANIZACIJE

Podtema LAWB 3.1 –

Svrha i funkcije

Podtema LAWB 3.2 –

Nacionalni zakonodavni postupci

Podtema LAWB 3.3 –

Nadležno tijelo

Podtema LAWB 3.4 –

Nacionalne zajednice zračnog prometa

TEMA LAWB 4 –   UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U OPERATIVNIM USLUGAMA ZRAČNOG PROMETA

Podtema LAWB 4.1 –

Sigurnosni propisi

Podtema LAWB 4.2 –

Sustav za upravljanje sigurnošću

TEMA LAWB 5 –   PRAVILA I PROPISI

Podtema LAWB 5.1 –

Mjerne jedinice

Podtema LAWB 5.2 –

Licenciranje/certifikacija kontrolora zračnog prometa

Podtema LAWB 5.3 –

Pregled usluga zračne plovidbe i operativnih usluga u zračnom prometu

Podtema LAWB 5.4 –

Pravila letenja

Podtema LAWB 5.5 –

Zračni prostor i rute operativnih usluga u zračnom prometu

Podtema LAWB 5.6 –

Plan leta

Podtema LAWB 5.7 –

Aerodromi

Podtema LAWB 5.8 –

Postupci čekanja za IFR letove

Podtema LAWB 5.9 –

Postupci čekanja za VFR letove

3. PREDMET:   UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

TEMA ATMB 1 –   UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

Podtema ATMB 1.1 –

Primjena mjernih jedinica

Podtema ATMB 1.2 –

Usluga kontrole zračnog prometa (ATC)

Podtema ATMB 1.3 –

Usluga letnih informacija (FIS)

Podtema ATMB 1.4 –

Usluga uzbunjivanja

Podtema ATMB 1.5 –

Savjetodavne usluge u zračnom prometu

Podtema ATMB 1.6 –

Kapacitet sustava operativnih usluga u zračnom prometu i upravljanje protokom zračnog prometa

Podtema ATMB 1.7 –

Upravljanje zračnim prostorom (ASM)

TEMA ATMB 2 –   ALTIMETRIJA I DODJELA RAZINE

Podtema ATMB 2.1 –

Altimetrija

Podtema ATMB 2.2 –

Prijelazna razina

Podtema ATMB 2.3 –

Dodjela razine

TEMA ATMB 3 –   RADIOTELEFONIJA (RTF)

Podtema ATMB 3.1 –

Opći operativni postupci u radiotelefoniji

TEMA ATMB 4 –   ODOBRENJA I UPUTE KONTROLE ZRAČNOG PROMETA

Podtema ATMB 4.1 –

Vrsta i sadržaj odobrenja kontrole zračnog prometa

Podtema ATMB 4.2 –

Upute kontrole zračnog prometa

TEMA ATMB 5 –   KOORDINACIJA

Podtema ATMB 5.1 –

Načela, vrste i sadržaj koordinacije

Podtema ATMB 5.2 –

Neophodnost koordinacije

Podtema ATMB 5.3 –

Načini koordinacije

TEMA ATMB 6 –   PRIKAZ PODATAKA

Podtema ATMB 6.1 –

Dobivanje podataka

Podtema ATMB 6.2 –

Upravljanje podacima

TEMA ATMB 7 –   RAZDVAJANJA

Podtema ATMB 7.1 –

Vertikalno razdvajanje i postupci

Podtema ATMB 7.2 –

Horizontalno razdvajanje i postupci

Podtema ATMB 7.3 –

Vizualno razdvajanje

Podtema ATMB 7.4 –

Aerodromsko razdvajanje i postupci

Podtema ATMB 7.5 –

Razdvajanje na temelju nadzornih sustava operativnih usluga u zračnom prometu

Podtema ATMB 7.6 –

Razdvajanje vrtložnih turbulencija

TEMA ATMB 8 –   SUSTAVI ZA IZBJEGAVANJE SUDARA U ZRAKU I ZEMALJSKI SUSTAVI ZAŠTITE

Podtema ATMB 8.1 –

Sustavi za izbjegavanje sudara u zraku

Podtema ATMB 8.2 –

Zemaljski sustavi zaštite

TEMA ATMB 9 –   OSNOVNE PRAKTIČNE VJEŠTINE

Podtema ATMB 9.1 –

Proces upravljanja prometom

Podtema ATMB 9.2 –

Osnovne praktične vještine primjenjive za sva ovlaštenja

Podtema ATMB 9.3 –

Osnovne praktične vještine primjenjive za aerodrom

Podtema ATMB 9.4 –

Osnovne praktične vještine primjenjive za nadzor

4. PREDMET:   METEOROLOGIJA

TEMA METB 1 –   UVOD U METEOROLOGIJU

Podtema METB 1.1 –

Primjena mjernih jedinica

Podtema METB 1.2 –

Zrakoplovstvo i meteorologija

Podtema METB 1.3 –

Organizacija meteorološke službe

TEMA METB 2 –   ATMOSFERA

Podtema METB 2.1 –

Sastav i struktura

Podtema METB 2.2 –

Standardna atmosfera

Podtema METB 2.3 –

Toplina i temperatura

Podtema METB 2.4 –

Voda u atmosferi

Podtema METB 2.5 –

Tlak zraka

TEMA METB 3 –   CIRKULACIJA ATMOSFERE

Podtema METB 3.1 –

Opća cirkulacija atmosfere

Podtema METB 3.2 –

Zračne mase i frontalni sustavi

Podtema METB 3.3 –

Mezoskalni sustavi

Podtema METB 3.4 –

Vjetar

TEMA METB 4 –   METEOROLOŠKE POJAVE

Podtema METB 4.1 –

Oblaci

Podtema METB 4.2 –

Vrste oborina

Podtema METB 4.3 –

Vidljivost

Podtema METB 4.4 –

Meteorološke opasnosti

TEMA METB 5 –   METEOROLOŠKE INFORMACIJE ZA ZRAČNI PROMET

Podtema METB 5.1 –

Poruke i izvješća

5. PREDMET:   NAVIGACIJA

TEMA NAVB 1 –   UVOD U NAVIGACIJU

Podtema NAVB 1.1 –

Primjena mjernih jedinica

Podtema NAVB 1.2 –

Svrha i upotreba navigacije

TEMA NAVB 2 –   ZEMLJA

Podtema NAVB 2.1 –

Položaj i kretanje Zemlje

Podtema NAVB 2.2 –

Koordinatni sustav, smjer i udaljenost

Podtema NAVB 2.3 –

Magnetizam

TEMA NAVB 3 –   KARTE I ZRAKOPLOVNE KARTE

Podtema NAVB 3.1 –

Izrada karata i kartografske projekcije

Podtema NAVB 3.2 –

Karte u upotrebi u zrakoplovstvu

TEMA NAVB 4 –   OSNOVE NAVIGACIJE

Podtema NAVB 4.1 –

Utjecaj vjetra

Podtema NAVB 4.2 –

Brzina

Podtema NAVB 4.3 –

Vizualna navigacija

Podtema NAVB 4.4 –

Navigacijski aspekti planiranja leta

TEMA NAVB 5 –   INSTRUMENTALNA NAVIGACIJA

Podtema NAVB 5.1 –

Zemaljski sustavi

Podtema NAVB 5.2 –

Inercijski navigacijski sustavi

Podtema NAVB 5.3 –

Satelitski navigacijski sustavi

Podtema NAVB 5.4 –

Postupci instrumentalnog prilaza

TEMA NAVB 6 –   NAVIGACIJA TEMELJENA NA PERFORMANSAMA

Podtema NAVB 6.1 –

Načela i prednosti prostorne navigacije

Podtema NAVB 6.2 –

Uvod u navigaciju temeljenu na performansama

Podtema NAVB 6.3 –

Primjene navigacije temeljene na performansama

TEMA NAVB 7 –   NADOGRADNJE U PODRUČJU NAVIGACIJE

Podtema NAVB 7.1 –

Buduće nadogradnje

6. PREDMET:   ZRAKOPLOVI

TEMA ACFTB 1 –   UVOD U ZRAKOPLOVE

Podtema ACFTB 1.1 –

Primjena mjernih jedinica

Podtema ACFTB 1.2 –

Zrakoplovstvo i zrakoplovi

TEMA ACFTB 2 –   NAČELA LETA

Podtema ACFTB 2.1 –

Sile koje djeluju na zrakoplove

Podtema ACFTB 2.2 –

Strukturne komponente i kontrola zrakoplova

Podtema ACFTB 2.3 –

Letna ovojnica

TEMA ACFTB 3 –   KATEGORIJE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFTB 3.1 –

Kategorije zrakoplova

Podtema ACFTB 3.2 –

Kategorije vrtložnih turbulencija

Podtema ACFTB 3.3 –

ICAO kategorije prilaza

Podtema ACFTB 3.4 –

Kategorije okoliša

TEMA ACFTB 4 –   PODACI O ZRAKOPLOVIMA

Podtema ACFTB 4.1 –

Prepoznavanje

Podtema ACFTB 4.2 –

Podaci o performansama

TEMA ACFTB 5 –   ZRAKOPLOVNI MOTORI

Podtema ACFTB 5.1 –

Klipni motori

Podtema ACFTB 5.2 –

Mlazni motori

Podtema ACFTB 5.3 –

Turbopropelerski motori

Podtema ACFTB 5.4 –

Zrakoplovna goriva

TEMA ACFTB 6 –   ZRAKOPLOVNI SUSTAVI I INSTRUMENTI

Podtema ACFTB 6.1 –

Letni instrumenti

Podtema ACFTB 6.2 –

Navigacijski instrumenti

Podtema ACFTB 6.3 –

Instrumenti motora

Podtema ACFTB 6.4 –

Sustavi zrakoplova

TEMA ACFTB 7 –   ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PERFORMANSE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFTB 7.1 –

Čimbenici pri polijetanju

Podtema ACFTB 7.2 –

Čimbenici pri penjanju

Podtema ACFTB 7.3 –

Čimbenici pri letenju na putnoj razini

Podtema ACFTB 7.4 –

Čimbenici pri snižavanju i početnom prilazu

Podtema ACFTB 7.5 –

Čimbenici pri završnom prilazu i slijetanju

Podtema ACFTB 7.6 –

Ekonomski čimbenici

Podtema ACFTB 7.7 –

Čimbenici okoliša

7. PREDMET:   LJUDSKI ČIMBENICI

TEMA HUMB 1 –   UVOD U LJUDSKE ČIMBENIKE

Podtema HUMB 1.1 –

Tehnike učenja

Podtema HUMB 1.2 –

Važnost ljudskih čimbenika u kontroli zračnog prometa

Podtema HUMB 1.3 –

Ljudski čimbenici i kontrola zračnog prometa

TEMA HUMB 2 –   LJUDSKE SPOSOBNOSTI I IZVEDBA

Podtema HUMB 2.1 –

Pojedinačno ponašanje

Podtema HUMB 2.2 –

Kultura sigurnosti i profesionalno ponašanje

Podtema HUMB 2.3 –

Zdravlje i dobrobit

Podtema HUMB 2.4 –

Timski rad

Podtema HUMB 2.5 –

Osnovne potrebe ljudi na radnom mjestu

Podtema HUMB 2.6 –

Stres

TEMA HUMB 3 –   LJUDSKE POGREŠKE

Podtema HUMB 3.1 –

Opasnosti od pogrešaka

Podtema HUMB 3.2 –

Definicija ljudske pogreške

Podtema HUMB 3.3 –

Klasifikacija ljudskih pogreški

Podtema HUMB 3.4 –

Analiza rizika i upravljanje rizikom

TEMA HUMB 4 –   KOMUNIKACIJA

Podtema HUMB 4.1 –

Važnost dobre komunikacije u kontroli zračnog prometa

Podtema HUMB 4.2 –

Komunikacijski proces

Podtema HUMB 4.3 –

Načini komunikacije

TEMA HUMB 5 –   RADNO OKRUŽENJE

Podtema HUMB 5.1 –

Ergonomija i potreba za dobrim dizajnom

Podtema HUMB 5.2 –

Oprema i alati

Podtema HUMB 5.3 –

Automatizacija

8. PREDMET:   OPREMA I SUSTAVI

TEMA EQPSB 1 –   OPREMA ZA KONTROLU ZRAČNOG PROMETA

Podtema EQPSB 1.1 –

Glavni tipovi opreme za kontrolu zračnog prometa

TEMA EQPSB 2 –   RADIO

Podtema EQPSB 2.1 –

Teoretska znanja o radiju

Podtema EQPSB 2.2 –

Određivanje smjera

TEMA EQPSB 3 –   KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Podtema EQPSB 3.1 –

Radiokomunikacija

Podtema EQPSB 3.2 –

Govorna komunikacija između jedinica/položaja operativnih usluga u zračnom prometu

Podtema EQPSB 3.3 –

Podatkovna komunikacija

Podtema EQPSB 3.4 –

Komunikacija zračnih prijevoznika

TEMA EQPSB 4 –   UVOD U NADZOR

Podtema EQPSB 4.1 –

Koncept nadzora u operativnim uslugama u zračnom prometu

TEMA EQPSB 5 –   RADAR

Podtema EQPSB 5.1 –

Načela radara

Podtema EQPSB 5.2 –

Primarni radar

Podtema EQPSB 5.3 –

Sekundarni radar

Podtema EQPSB 5.4 –

Upotreba radara

Podtema EQPSB 5.5 –

Mode S

TEMA EQPSB 6 –   AUTOMATSKI NADZOR

Podtema EQPSB 6.1 –

Načela automatskog nadzora

Podtema EQPSB 6.2 –

Upotreba automatskog nadzora

TEMA EQPSB 7 –   MULTILATERACIJA

Podtema EQPSB 7.1 –

Načela multilateracije

Podtema EQPSB 7.2 –

Upotreba multilateracije

TEMA EQPSB 8 –   OBRADA NADZORNIH PODATAKA

Podtema EQPSB 8.1 –

Umrežavanje nadzornih podataka

Podtema EQPSB 8.2 –

Radna načela umrežavanja nadzornih podataka

TEMA EQPSB 9 –   BUDUĆA OPREMA

Podtema EQPSB 9.1 –

Nove nadogradnje

TEMA EQPSB 10 –   AUTOMATIZACIJA U OPERATIVNIM USLUGAMA U ZRAČNOM PROMETU

Podtema EQPSB 10.1 –

Načela automatizacije

Podtema EQPSB 10.2 –

Nepokretna zrakoplovna telekomunikacijska mreža (AFTN)

Podtema EQPSB 10.3 –

Mrežna razmjena podataka

Podtema EQPSB 10.4 –

Sustavi koji se upotrebljavaju za automatsko širenje informacija

TEMA EQPSB 11 –   RADNA MJESTA

Podtema EQPSB 11.1 –

Oprema na radnim mjestima

Podtema EQPSB 11.2 –

Aerodromska kontrola

Podtema EQPSB 11.3 –

Prilazna kontrola

Podtema EQPSB 11.4 –

Oblasna kontrola

9. PREDMET:   PROFESIONALNO OKRUŽENJE

TEMA PENB 1 –   UPOZNAVANJE

Podtema PENB 1.1 –

Operativne usluge u zračnom prometu i aerodromska postrojenja

TEMA PENB 2 –   KORISNICI ZRAČNOG PROSTORA

Podtema PENB 2.1 –

Civilno zrakoplovstvo

Podtema PENB 2.2 –

Vojska

Podtema PENB 2.3 –

Očekivanja od pilota i zahtjevi za pilote

TEMA PENB 3 –   ODNOS S KORISNICIMA

Podtema PENB 3.1 –

Odnos s korisnicima

TEMA PENB 4 –   ZAŠTITA OKOLIŠA

Podtema PENB 4.1 –

Zaštita okoliša

Dodatak 3. Prilogu I.

OVLAŠTENJE AERODROMSKA VIZUALNA KONTROLA (ADV)

(Referenca: Prilog I. – dio ATCO poddio D, odjeljak 2., stavak ATCO.D.010 točka (a) podtočka 2. podtočka i.)

SADRŽAJ

1. PREDMET:

UVOD U TEČAJ

2. PREDMET:

ZRAKOPLOVNO PRAVO

3. PREDMET:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

4. PREDMET:

METEOROLOGIJA

5. PREDMET:

NAVIGACIJA

6. PREDMET:

ZRAKOPLOVI

7. PREDMET:

LJUDSKI ČIMBENICI

8. PREDMET:

OPREMA I SUSTAVI

9. PREDMET:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE

10. PREDMET:

NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

11. PREDMET:

AERODROMI

1. PREDMET:   UVOD U TEČAJ

TEMA INTR 1 –   VOĐENJE TEČAJA

Podtema INTR 1.1 –

Predstavljanje tečaja

Podtema INTR 1.2 –

Administracija tečaja

Podtema INTR 1.3 –

Materijali za učenje i dokumentacija za osposobljavanje

TEMA INTR 2 –   UVOD U TEČAJ OSPOSOBLJAVANJA ZA KONTROLU ZRAČNOG PROMETA

Podtema INTR 2.1 –

Sadržaj i organizacija tečaja

Podtema INTR 2.2 –

Sustav vrijednosti osposobljavanja

Podtema INTR 2.3 –

Postupak ocjenjivanja

2. PREDMET:   ZRAKOPLOVNO PRAVO

TEMA LAW 1 –   LICENCIRANJE/CERTIFIKAT O STRUČNOSTI KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

Podtema LAW 1.1 –

Privilegiji i uvjeti

TEMA LAW 2 –   PRAVILA I PROPISI

Podtema LAW 2.1 –

Izvješća

Podtema LAW 2.2 –

Zračni prostor

TEMA LAW 3 –   UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U KONTROLI ZRAČNOG PROMETA

Podtema LAW 3.1 –

Proces primanja povratnih informacija

Podtema LAW 3.2 –

Sigurnosna istraga

3. PREDMET:   UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

TEMA ATM 1 –   PRUŽANJE USLUGA

Podtema ATM 1.1 –

Usluga aerodromske kontrole

Podtema ATM 1.2 –

Usluga letnih informacija (FIS)

Podtema ATM 1.3 –

Usluga uzbunjivanja (ALRS)

Podtema ATM 1.4 –

Kapacitet sustava operativnih usluga u zračnom prometu i upravljanje protokom zračnog prometa

TEMA ATM 2 –   KOMUNIKACIJA

Podtema ATM 2.1 –

Učinkovita komunikacija

TEMA ATM 3 –   ODOBRENJA I UPUTE KONTROLE ZRAČNOG PROMETA

Podtema ATM 3.1 –

Odobrenja kontrole zračnog prometa

Podtema ATM 3.2 –

Upute kontrole zračnog prometa

TEMA ATM 4 –   KOORDINACIJA

Podtema ATM 4.1 –

Neophodnost koordinacije

Podtema ATM 4.2 –

Koordinacijski alati i metode

Podtema ATM 4.3 –

Koordinacijske procedure

TEMA ATM 5 –   ALTIMETRIJA I DODJELA RAZINE

Podtema ATM 5.1 –

Altimetrija

TEMA ATM 6 –   RAZDVAJANJA

Podtema ATM 6.1 –

Razdvajanje između zrakoplova u odlasku

Podtema ATM 6.2 –

Razdvajanje između zrakoplova koji slijeće i prethodnog zrakoplova koji slijeće ili polijeće

Podtema ATM 6.3 –

Longitudinalno razdvajanje vrtložnih turbulencija na temelju vremena

Podtema ATM 6.4 –

Najmanje vrijednosti smanjenog razdvajanja

TEMA ATM 7 –   SUSTAVI ZA IZBJEGAVANJE SUDARA U ZRAKU I ZEMALJSKI SUSTAVI ZAŠTITE

Podtema ATM 7.1 –

Sustavi za izbjegavanje sudara u zraku

Podtema ATM 7.2 –

Zemaljski sustavi zaštite

TEMA ATM 8 –   PRIKAZ PODATAKA

Podtema ATM 8.1 –

Upravljanje podacima

TEMA ATM 9 –   OPERATIVNO OKRUŽENJE (SIMULIRANO)

Podtema ATM 9.1 –

Integritet operativnog okruženja

Podtema ATM 9.2 –

Provjera aktualnosti operativnih postupaka

Podtema ATM 9.3 –

Predaja-preuzimanje

TEMA ATM 10 –   PRUŽANJE USLUGE AERODROMSKE KONTROLE

Podtema ATM 10.1 –

Odgovornost za pružanje usluge

Podtema ATM 10.2 –

Funkcije aerodromskog kontrolnog tornja

Podtema ATM 10.3 –

Proces upravljanja prometom

Podtema ATM 10.4 –

Zemaljska zrakoplovna svjetla

Podtema ATM 10.5 –

Informacije koje aerodromski kontrolni toranj šalje zrakoplovu

Podtema ATM 10.6 –

Kontrola aerodromskog prometa

Podtema ATM 10.7 –

Kontrola prometa u prometnom krugu

Podtema ATM 10.8 –

Aktivna uzletno-sletna staza

4. PREDMET:   METEOROLOGIJA

TEMA MET 1 –   METEOROLOŠKE POJAVE

Podtema MET 1.1 –

Meteorološke pojave

TEMA MET 2 –   IZVORI METEOROLOŠKIH PODATAKA

Podtema MET 2.1 –

Meteorološki instrumenti

Podtema MET 2.2 –

Ostali izvori meteoroloških podataka

5. PREDMET:   NAVIGACIJA

TEMA NAV 1 –   KARTE I ZRAKOPLOVNE KARTE

Podtema NAV 1.1 –

Karte

TEMA NAV 2 –   INSTRUMENTALNA NAVIGACIJA

Podtema NAV 2.1 –

Navigacijski sustavi

Podtema NAV 2.2 –

Stabilizirani prilaz

6. PREDMET:   ZRAKOPLOVI

TEMA ACFT 1 –   INSTRUMENTI ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 1.1 –

Instrumenti zrakoplova

TEMA ACFT 2 –   KATEGORIJE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 2.1 –

Vrtložne turbulencije

TEMA ACFT 3 –   ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PERFORMANSE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 3.1 –

Čimbenici pri polijetanju

Podtema ACFT 3.2 –

Čimbenici pri penjanju

Podtema ACFT 3.3 –

Čimbenici pri završnom prilazu i slijetanju

Podtema ACFT 3.4 –

Ekonomski čimbenici

Podtema ACFT 3.5 –

Čimbenici okoliša

TEMA ACFT 4 –   PODACI O ZRAKOPLOVIMA

Podtema ACFT 4.1 –

Prepoznavanje tipova zrakoplova

Podtema ACFT 4.2 –

Podaci o performansama

7. PREDMET:   LJUDSKI ČIMBENICI

TEMA HUM 1 –   PSIHOLOŠKI ČIMBENICI

Podtema HUM 1.1 –

Kognitivni

TEMA HUM 2 –   MEDICINSKI I FIZIOLOŠKI ČIMBENICI

Podtema HUM 2.1 –

Umor

Podtema HUM 2.2 –

Zdravstvena sposobnost

TEMA HUM 3 –   DRUŠTVENI I ORGANIZACIJSKI ČIMBENICI

Podtema HUM 3.1 –

Upravljanje timskim resursima (TRM)

Podtema HUM 3.2 –

Timski rad i uloge u timu

Podtema HUM 3.3 –

Odgovorno ponašanje

TEMA HUM 4 –   STRES

Podtema HUM 4.1 –

Stres

Podtema HUM 4.2 –

Rješavanje problema stresa

TEMA HUM 5 –   LJUDSKE POGREŠKE

Podtema HUM 5.1 –

Ljudske pogreške

Podtema HUM 5.2 –

Kršenje pravila

TEMA HUM 6 –   ZAJEDNIČKI RAD

Podtema HUM 6.1 –

Komunikacija

Podtema HUM 6.2 –

Zajednički rad unutar istog područja odgovornosti

Podtema HUM 6.3 –

Zajednički rad između različitih područja odgovornosti

Podtema HUM 6.4 –

Suradnja između kontrolora i pilota

8. PREDMET:   OPREMA I SUSTAVI

TEMA EQPS 1 –   GOVORNA KOMUNIKACIJA

Podtema EQPS 1.1 –

Radiokomunikacija

Podtema EQPS 1.2 –

Drugi oblici govorne komunikacije

TEMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACIJA U OPERATIVNIM USLUGAMA U ZRAČNOM PROMETU

Podtema EQPS 2.1 –

Nepokretna zrakoplovna telekomunikacijska mreža (AFTN)

Podtema EQPS 2.2 –

Automatska razmjena podataka

TEMA EQPS 3 –   RADNO MJESTO KONTROLORA

Podtema EQPS 3.1 –

Rad i nadzor opreme

Podtema EQPS 3.2 –

Prikazi situacije i informacijski sustavi

Podtema EQPS 3.3 –

Sustavi za podatke o letu

TEMA EQPS 4 –   BUDUĆA OPREMA

Podtema EQPS 4.1 –

Nove nadogradnje

TEMA EQPS 5 –   OGRANIČENJA I DEGRADACIJA OPREME I SUSTAVA

Podtema EQPS 5.1 –

Reakcija na ograničenja

Podtema EQPS 5.2 –

Degradacija komunikacijske opreme

Podtema EQPS 5.3 –

Degradacija navigacijske opreme

9. PREDMET:   PROFESIONALNO OKRUŽENJE

TEMA PEN 1 –   UPOZNAVANJE

Podtema PEN 1.1 –

Studijski posjet aerodromu

TEMA PEN 2 –   KORISNICI ZRAČNOG PROSTORA

Podtema PEN 2.1 –

Sudionici u pružanju operativnih usluga u civilnom zračnom prometu

Podtema PEN 2.2 –

Sudionici u pružanju operativnih usluga u vojnom zračnom prometu

TEMA PEN 3 –   ODNOS S KORISNICIMA

Podtema PEN 3.1 –

Pružanje usluga i zahtjevi korisnika

TEMA PEN 4 –   ZAŠTITA OKOLIŠA

Podtema PEN 4.1 –

Zaštita okoliša

10. PREDMET:   NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

TEMA ABES 1 –   NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI (ABES)

Podtema ABES 1.1 –

Pregled neuobičajenih situacija i situacija u slučaju opasnosti

TEMA ABES 2 –   POBOLJŠAVANJE VJEŠTINA

Podtema ABES 2.1 –

Učinkovitost komunikacije

Podtema ABES 2.2 –

Izbjegavanje mentalnog preopterećenja

Podtema ABES 2.3 –

Suradnja između zemlje i zraka

TEMA ABES 3 –   POSTUPCI ZA NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

Podtema ABES 3.1 –

Primjena postupaka za neuobičajene situacije i situacije u slučaju opasnosti

Podtema ABES 3.2 –

Otkaz radija

Podtema ABES 3.3 –

Nezakonito ometanje i prijetnja bombom u zrakoplovu

Podtema ABES 3.4 –

Zalutali ili neidentificirani zrakoplov

Podtema ABES 3.5 –

Neodobreni upad na uzletno-sletnu stazu

11. PREDMET:   AERODROMI

TEMA AGA 1 –   PODACI O AERODROMU, TLOCRT/PLAN I KOORDINACIJA

Podtema AGA 1.1 –

Definicije

Podtema AGA 1.2 –

Koordinacija

TEMA AGA 2 –   POVRŠINA ZA KRETANJE

Podtema AGA 2.1 –

Površina za kretanje

Podtema AGA 2.2 –

Manevarska površina

Podtema AGA 2.3 –

Uzletno-sletne staze

TEMA AGA 3 –   PREPREKE

Podtema AGA 3.1 –

Zračni prostor oko aerodroma bez prepreka

TEMA AGA 4 –   RAZNA OPREMA

Podtema AGA 4.1 –

Lokacija

Dodatak 4. Prilogu I.

OVLAŠTENJE AERODROMSKA INSTRUMENTALNA KONTROLA ZA TORANJ – ADI (TWR)

(Referenca: Prilog I. – dio ATCO poddio D, odjeljak 2., stavak ATCO.D.010 točka (a) podtočka 2. podtočka ii.)

SADRŽAJ

1. PREDMET:

UVOD U TEČAJ

2. PREDMET:

ZRAKOPLOVNO PRAVO

3. PREDMET:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

4. PREDMET:

METEOROLOGIJA

5. PREDMET:

NAVIGACIJA

6. PREDMET:

ZRAKOPLOVI

7. PREDMET:

LJUDSKI ČIMBENICI

8. PREDMET:

OPREMA I SUSTAVI

9. PREDMET:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE

10. PREDMET:

NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

11. PREDMET:

AERODROMI

1. PREDMET:   UVOD U TEČAJ

TEMA INTR 1 –   VOĐENJE TEČAJA

Podtema INTR 1.1 –

Predstavljanje tečaja

Podtema INTR 1.2 –

Administracija tečaja

Podtema INTR 1.3 –

Materijali za učenje i dokumentacija za osposobljavanje

TEMA INTR 2 –   UVOD U TEČAJ OSPOSOBLJAVANJA ZA KONTROLU ZRAČNOG PROMETA

Podtema INTR 2.1 –

Sadržaj i organizacija tečaja

Podtema INTR 2.2 –

Sustav vrijednosti osposobljavanja

Podtema INTR 2.3 –

Postupak ocjenjivanja

2. PREDMET:   ZRAKOPLOVNO PRAVO

TEMA LAW 1 –   LICENCIRANJE/CERTIFIKAT O STRUČNOSTI KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

Podtema LAW 1.1 –

Privilegiji i uvjeti

TEMA LAW 2 –   PRAVILA I PROPISI

Podtema LAW 2.1 –

Izvješća

Podtema LAW 2.2 –

Zračni prostor

TEMA LAW 3 –   UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U KONTROLI ZRAČNOG PROMETA

Podtema LAW 3.1 –

Proces primanja povratnih informacija

Podtema LAW 3.2 –

Sigurnosna istraga

3. PREDMET:   UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

TEMA ATM 1 –   PRUŽANJE USLUGA

Podtema ATM 1.1 –

Usluga aerodromske kontrole

Podtema ATM 1.2 –

Usluga letnih informacija (FIS)

Podtema ATM 1.3 –

Usluga uzbunjivanja (ALRS)

Podtema ATM 1.4 –

Kapacitet sustava operativnih usluga u zračnom prometu i upravljanje protokom zračnog prometa

TEMA ATM 2 –   KOMUNIKACIJA

Podtema ATM 2.1 –

Učinkovita komunikacija

TEMA ATM 3 –   ODOBRENJA I UPUTE KONTROLE ZRAČNOG PROMETA

Podtema ATM 3.1 –

Odobrenja kontrole zračnog prometa

Podtema ATM 3.2 –

Upute kontrole zračnog prometa

TEMA ATM 4 –   KOORDINACIJA

Podtema ATM 4.1 –

Neophodnost koordinacije

Podtema ATM 4.2 –

Koordinacijski alati i metode

Podtema ATM 4.3 –

Koordinacijske procedure

TEMA ATM 5 –   ALTIMETRIJA I DODJELA RAZINE

Podtema ATM 5.1 –

Altimetrija

Podtema ATM 5.2 –

Nadvisivanje tla

TEMA ATM 6 –   RAZDVAJANJA

Podtema ATM 6.1 –

Razdvajanje između zrakoplova u odlasku

Podtema ATM 6.2 –

Razdvajanje između zrakoplova u odlasku i zrakoplova u dolasku

Podtema ATM 6.3 –

Razdvajanje između zrakoplova koji slijeće i prethodnog zrakoplova koji slijeće ili polazi

Podtema ATM 6.4 –

Longitudinalno razdvajanje vrtložnih turbulencija na temelju vremena

Podtema ATM 6.5 –

Najmanje vrijednosti smanjenog razdvajanja

TEMA ATM 7 –   SUSTAVI ZA IZBJEGAVANJE SUDARA U ZRAKU I ZEMALJSKI SUSTAVI ZAŠTITE

Podtema ATM 7.1 –

Sustavi za izbjegavanje sudara u zraku

Podtema ATM 7.2 –

Zemaljski sustavi zaštite

TEMA ATM 8 –   PRIKAZ PODATAKA

Podtema ATM 8.1 –

Upravljanje podacima

TEMA ATM 9 –   OPERATIVNO OKRUŽENJE (SIMULIRANO)

Podtema ATM 9.1 –

Integritet operativnog okruženja

Podtema ATM 9.2 –

Provjera aktualnosti operativnog okruženja

Podtema ATM 9.3 –

Predaja-preuzimanje

TEMA ATM 10 –   PRUŽANJE USLUGE AERODROMSKE KONTROLE

Podtema ATM 10.1 –

Odgovornost za pružanje usluge

Podtema ATM 10.2 –

Funkcije aerodromskog kontrolnog tornja

Podtema ATM 10.3 –

Proces upravljanja prometom

Podtema ATM 10.4 –

Zemaljska zrakoplovna svjetla

Podtema ATM 10.5 –

Informacije koje aerodromski kontrolni toranj šalje zrakoplovu

Podtema ATM 10.6 –

Kontrola aerodromskog prometa

Podtema ATM 10.7 –

Kontrola prometa u prometnom krugu

Podtema ATM 10.8 –

Aktivna uzletno-sletna staza

TEMA ATM 11 –   PRUŽANJE USLUGE AERODROMSKE KONTROLE – INSTRUMENTALNO

Podtema ATM 11.1 –

Operacije u uvjetima niske vidljivosti i posebna pravila vizualnog letenja (VFR)

Podtema ATM 11.2 –

Promet u odlasku

Podtema ATM 11.3 –

Promet u dolasku

Podtema ATM 11.4 –

Usluga aerodromske kontrole s podrškom naprednih sustava

4. PREDMET:   METEOROLOGIJA

TEMA MET 1 –   METEOROLOŠKE POJAVE

Podtema MET 1.1 –

Meteorološke pojave

TEMA MET 2 –   IZVORI METEOROLOŠKIH PODATAKA

Podtema MET 2.1 –

Meteorološki instrumenti

Podtema MET 2.2 –

Ostali izvori meteoroloških podataka

5. PREDMET:   NAVIGACIJA

TEMA NAV 1 –   KARTE I ZRAKOPLOVNE KARTE

Podtema NAV 1.1 –

Karte

TEMA NAV 2 –   INSTRUMENTALNA NAVIGACIJA

Podtema NAV 2.1 –

Navigacijski sustavi

Podtema NAV 2.2 –

Stabilizirani prilaz

Podtema NAV 2.3 –

Instrumentalni odlasci i dolasci

Podtema NAV 2.4 –

Satelitski navigacijski sustavi

Podtema NAV 2.5 –

Primjene navigacije temeljene na performansama

6. PREDMET:   ZRAKOPLOVI

TEMA ACFT 1 –   INSTRUMENTI ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 1.1 –

Instrumenti zrakoplova

TEMA ACFT 2 –   KATEGORIJE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 2.1 –

Vrtložne turbulencije

Podtema ACFT 2.2 –

Primjena ICAO kategorija prilaza

TEMA ACFT 3 –   ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PERFORMANSE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 3.1 –

Čimbenici pri polijetanju

Podtema ACFT 3.2 –

Čimbenici pri penjanju

Podtema ACFT 3.3 –

Čimbenici pri završnom prilazu i slijetanju

Podtema ACFT 3.4 –

Ekonomski čimbenici

Podtema ACFT 3.5 –

Čimbenici okoliša

TEMA ACFT 4 –   PODACI O ZRAKOPLOVIMA

Podtema ACFT 4.1 –

Prepoznavanje tipova zrakoplova

Podtema ACFT 4.2 –

Podaci o performansama

7. PREDMET:   LJUDSKI ČIMBENICI

TEMA HUM 1 –   PSIHOLOŠKI ČIMBENICI

Podtema HUM 1.1 –

Kognitivni

TEMA HUM 2 –   MEDICINSKI I FIZIOLOŠKI ČIMBENICI

Podtema HUM 2.1 –

Umor

Podtema HUM 2.2 –

Zdravstvena sposobnost

TEMA HUM 3 –   DRUŠTVENI I ORGANIZACIJSKI ČIMBENICI

Podtema HUM 3.1 –

Upravljanje timskim resursima (TRM)

Podtema HUM 3.2 –

Timski rad i uloge u timu

Podtema HUM 3.3 –

Odgovorno ponašanje

TEMA HUM 4 –   STRES

Podtema HUM 4.1 –

Stres

Podtema HUM 4.2 –

Rješavanje problema stresa

TEMA HUM 5 –   LJUDSKE POGREŠKE

Podtema HUM 5.1 –

Ljudske pogreške

Podtema HUM 5.2 –

Kršenje pravila

TEMA HUM 6 –   ZAJEDNIČKI RAD

Podtema HUM 6.1 –

Komunikacija

Podtema HUM 6.2 –

Zajednički rad unutar istog područja odgovornosti

Podtema HUM 6.3 –

Zajednički rad između različitih područja odgovornosti

Podtema HUM 6.4 –

Suradnja između kontrolora i pilota

8. PREDMET:   OPREMA I SUSTAVI

TEMA EQPS 1 –   GOVORNA KOMUNIKACIJA

Podtema EQPS 1.1 –

Radiokomunikacija

Podtema EQPS 1.2 –

Drugi oblici govorne komunikacije

TEMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACIJA U OPERATIVNIM USLUGAMA U ZRAČNOM PROMETU

Podtema EQPS 2.1 –

Nepokretna zrakoplovna telekomunikacijska mreža (AFTN)

Podtema EQPS 2.2 –

Automatska razmjena podataka

TEMA EQPS 3 –   RADNO MJESTO KONTROLORA

Podtema EQPS 3.1 –

Rad i nadzor opreme

Podtema EQPS 3.2 –

Prikazi situacije i informacijski sustavi

Podtema EQPS 3.3 –

Sustavi za podatke o letu

TEMA EQPS 4 –   BUDUĆA OPREMA

Podtema EQPS 4.1 –

Nove nadogradnje

TEMA EQPS 5 –   OGRANIČENJA I DEGRADACIJA OPREME I SUSTAVA

Podtema EQPS 5.1 –

Reakcija na ograničenja

Podtema EQPS 5.2 –

Degradacija komunikacijske opreme

Podtema EQPS 5.3 –

Degradacija navigacijske opreme

9. PREDMET:   PROFESIONALNO OKRUŽENJE

TEMA PEN 1 –   UPOZNAVANJE

Podtema PEN 1.1 –

Studijski posjet aerodromu

TEMA PEN 2 –   KORISNICI ZRAČNOG PROSTORA

Podtema PEN 2.1 –

Sudionici u pružanju operativnih usluga u civilnom zračnom prometu

Podtema PEN 2.2 –

Sudionici u pružanju operativnih usluga u vojnom zračnom prometu

TEMA PEN 3 –   ODNOS S KORISNICIMA

Podtema PEN 3.1 –

Pružanje usluga i zahtjevi korisnika

TEMA PEN 4 –   ZAŠTITA OKOLIŠA

Podtema PEN 4.1 –

Zaštita okoliša

10. PREDMET:   NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

TEMA ABES 1 –   NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI (ABES)

Podtema ABES 1.1 –

Pregled neuobičajenih situacija i situacija u slučaju opasnosti

TEMA ABES 2 –   POBOLJŠAVANJE VJEŠTINA

Podtema ABES 2.1 –

Učinkovitost komunikacije

Podtema ABES 2.2 –

Izbjegavanje mentalnog preopterećenja

Podtema ABES 2.3 –

Suradnja između zemlje i zraka

TEMA ABES 3 –   POSTUPCI ZA NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

Podtema ABES 3.1 –

Primjena postupaka za neuobičajene situacije i situacije u slučaju opasnosti

Podtema ABES 3.2 –

Otkaz radija

Podtema ABES 3.3 –

Nezakonito ometanje i prijetnja bombom u zrakoplovu

Podtema ABES 3.4 –

Zalutali ili neidentificirani zrakoplov

Podtema ABES 3.5 –

Neodobreni upad na uzletno-sletnu stazu

11. PREDMET:   AERODROMI

TEMA AGA 1 –   PODACI O AERODROMU, TLOCRT/PLAN I KOORDINACIJA

Podtema AGA 1.1 –

Definicije

Podtema AGA 1.2 –

Koordinacija

TEMA AGA 2 –   POVRŠINA ZA KRETANJE

Podtema AGA 2.1 –

Površina za kretanje

Podtema AGA 2.2 –

Manevarska površina

Podtema AGA 2.3 –

Uzletno-sletne staze

TEMA AGA 3 –   PREPREKE

Podtema AGA 3.1 –

Zračni prostor oko aerodroma bez prepreka

TEMA AGA 4 –   RAZNA OPREMA

Podtema AGA 4.1 –

Lokacija

Dodatak 5. Prilogu I.

OVLAŠTENJE PRILAZNA PROCEDURALNA KONTROLA (APP)

(Referenca: Prilog I. – dio ATCO poddio D, odjeljak 2., stavak ATCO.D.010 točka (a) podtočka 2. podtočka iii.)

SADRŽAJ

1. PREDMET:

UVOD U TEČAJ

2. PREDMET:

ZRAKOPLOVNO PRAVO

3. PREDMET:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

4. PREDMET:

METEOROLOGIJA

5. PREDMET:

NAVIGACIJA

6. PREDMET:

ZRAKOPLOVI

7. PREDMET:

LJUDSKI ČIMBENICI

8. PREDMET:

OPREMA I SUSTAVI

9. PREDMET:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE

10. PREDMET:

NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

11. PREDMET:

AERODROMI

1. PREDMET:   UVOD U TEČAJ

TEMA INTR 1 –   VOĐENJE TEČAJA

Podtema INTR 1.1 –

Predstavljanje tečaja

Podtema INTR 1.2 –

Administracija tečaja

Podtema INTR 1.3 –

Materijali za učenje i dokumentacija za osposobljavanje

TEMA INTR 2 –   UVOD U TEČAJ OSPOSOBLJAVANJA ZA KONTROLU ZRAČNOG PROMETA

Podtema INTR 2.1 –

Sadržaj i organizacija tečaja

Podtema INTR 2.2 –

Sustav vrijednosti osposobljavanja

Podtema INTR 2.3 –

Postupak ocjenjivanja

2. PREDMET:   ZRAKOPLOVNO PRAVO

TEMA LAW 1 –   LICENCIRANJE/CERTIFIKAT O STRUČNOSTI KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

Podtema LAW 1.1 –

Privilegiji i uvjeti

TEMA LAW 2 –   PRAVILA I PROPISI

Podtema LAW 2.1 –

Izvješća

Podtema LAW 2.2 –

Zračni prostor

TEMA LAW 3 –   UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U KONTROLI ZRAČNOG PROMETA

Podtema LAW 3.1 –

Proces primanja povratnih informacija

Podtema LAW 3.2 –

Sigurnosna istraga

3. PREDMET:   UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

TEMA ATM 1 –   PRUŽANJE USLUGA

Podtema ATM 1.1 –

Usluga kontrole zračnog prometa (ATC)

Podtema ATM 1.2 –

Usluga letnih informacija (FIS)

Podtema ATM 1.3 –

Usluga uzbunjivanja (ALRS)

Podtema ATM 1.4 –

Kapacitet sustava operativnih usluga u zračnom prometu i upravljanje protokom zračnog prometa

Podtema ATM 1.5 –

Upravljanje zračnim prostorom (ASM)

TEMA ATM 2 –   KOMUNIKACIJA

Podtema ATM 2.1 –

Učinkovita komunikacija

TEMA ATM 3 –   ODOBRENJA I UPUTE KONTROLE ZRAČNOG PROMETA

Podtema ATM 3.1 –

Odobrenja kontrole zračnog prometa

Podtema ATM 3.2 –

Upute kontrole zračnog prometa

TEMA ATM 4 –   KOORDINACIJA

Podtema ATM 4.1 –

Neophodnost koordinacije

Podtema ATM 4.2 –

Koordinacijski alati i metode

Podtema ATM 4.3 –

Koordinacijske procedure

TEMA ATM 5 –   ALTIMETRIJA I DODJELA RAZINE

Podtema ATM 5.1 –

Altimetrija

Podtema ATM 5.2 –

Nadvisivanje tla

TEMA ATM 6 –   RAZDVAJANJA

Podtema ATM 6.1 –

Vertikalno razdvajanje

Podtema ATM 6.2 –

Horizontalno razdvajanje

Podtema ATM 6.3 –

Dodjela razdvajanja

TEMA ATM 7 –   SUSTAVI ZA IZBJEGAVANJE SUDARA U ZRAKU I ZEMALJSKI SUSTAVI ZAŠTITE

Podtema ATM 7.1 –

Sustavi za izbjegavanje sudara u zraku

TEMA ATM 8 –   PRIKAZ PODATAKA

Podtema ATM 8.1 –

Upravljanje podacima

TEMA ATM 9 –   OPERATIVNO OKRUŽENJE (SIMULIRANO)

Podtema ATM 9.1 –

Integritet operativnog okruženja

Podtema ATM 9.2 –

Provjera aktualnosti operativnog okruženja

Podtema ATM 9.3 –

Predaja-preuzimanje

TEMA ATM 10 –   PRUŽANJE USLUGE KONTROLE

Podtema ATM 10.1 –

Odgovornost i obrada informacija

Podtema ATM 10.2 –

Prilazna kontrola

Podtema ATM 10.3 –

Proces upravljanja prometom

Podtema ATM 10.4 –

Upravljanje prometom

TEMA ATM 11 –   ČEKANJE

Podtema ATM 11.1 –

Opći postupci za čekanje

Podtema ATM 11.2 –

Zrakoplovi u prilazu

4. PREDMET:   METEOROLOGIJA

TEMA MET 1 –   METEOROLOŠKE POJAVE

Podtema MET 1.1 –

Meteorološke pojave

TEMA MET 2 –   IZVORI METEOROLOŠKIH PODATAKA

Podtema MET 2.1 –

Izvori meteoroloških podataka

5. PREDMET:   NAVIGACIJA

TEMA NAV 1 –   KARTE I ZRAKOPLOVNE KARTE

Podtema NAV 1.1 –

Karte

TEMA NAV 2 –   INSTRUMENTALNA NAVIGACIJA

Podtema NAV 2.1 –

Navigacijski sustavi

Podtema NAV 2.2 –

Stabilizirani prilaz

Podtema NAV 2.3 –

Instrumentalni odlasci i dolasci

Podtema NAV 2.4 –

Pomoć u navigaciji

Podtema NAV 2.5 –

Satelitski navigacijski sustavi

Podtema NAV 2.6 –

Primjene navigacije temeljene na performansama

6. PREDMET:   ZRAKOPLOVI

TEMA ACFT 1 –   INSTRUMENTI ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 1.1 –

Instrumenti zrakoplova

TEMA ACFT 2 –   KATEGORIJE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 2.1 –

Vrtložne turbulencije

Podtema ACFT 2.2 –

Primjena ICAO kategorija prilaza

TEMA ACFT 3 –   ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PERFORMANSE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 3.1 –

Čimbenici pri penjanju

Podtema ACFT 3.2 –

Čimbenici pri letenju na putnoj razini

Podtema ACFT 3.3 –

Čimbenici pri snižavanju i početnom prilazu

Podtema ACFT 3.4 –

Čimbenici pri završnom prilazu i slijetanju

Podtema ACFT 3.5 –

Ekonomski čimbenici

Podtema ACFT 3.6 –

Čimbenici okoliša

TEMA ACFT 4 –   PODACI O ZRAKOPLOVIMA

Podtema ACFT 4.1 –

Podaci o performansama

7. PREDMET:   LJUDSKI ČIMBENICI

TEMA HUM 1 –   PSIHOLOŠKI ČIMBENICI

Podtema HUM 1.1 –

Kognitivni

TEMA HUM 2 –   MEDICINSKI I FIZIOLOŠKI ČIMBENICI

Podtema HUM 2.1 –

Umor

Podtema HUM 2.2 –

Zdravstvena sposobnost

TEMA HUM 3 –   DRUŠTVENI I ORGANIZACIJSKI ČIMBENICI

Podtema HUM 3.1 –

Upravljanje timskim resursima (TRM)

Podtema HUM 3.2 –

Timski rad i uloge u timu

Podtema HUM 3.3 –

Odgovorno ponašanje

TEMA HUM 4 –   STRES

Podtema HUM 4.1 –

Stres

Podtema HUM 4.2 –

Rješavanje problema stresa

TEMA HUM 5 –   LJUDSKE POGREŠKE

Podtema HUM 5.1 –

Ljudske pogreške

Podtema HUM 5.2 –

Kršenje pravila

TEMA HUM 6 –   ZAJEDNIČKI RAD

Podtema HUM 6.1 –

Komunikacija

Podtema HUM 6.2 –

Zajednički rad unutar istog područja odgovornosti

Podtema HUM 6.3 –

Zajednički rad između različitih područja odgovornosti

Podtema HUM 6.4 –

Suradnja između kontrolora i pilota

8. PREDMET:   OPREMA I SUSTAVI

TEMA EQPS 1 –   GOVORNA KOMUNIKACIJA

Podtema EQPS 1.1 –

Radiokomunikacija

Podtema EQPS 1.2 –

Drugi oblici govorne komunikacije

TEMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACIJA U OPERATIVNIM USLUGAMA U ZRAČNOM PROMETU

Podtema EQPS 2.1 –

Nepokretna zrakoplovna telekomunikacijska mreža (AFTN)

Podtema EQPS 2.2 –

Automatska razmjena podataka

TEMA EQPS 3 –   RADNO MJESTO KONTROLORA

Podtema EQPS 3.1 –

Rad i nadzor opreme

Podtema EQPS 3.2 –

Prikazi situacije i informacijski sustavi

Podtema EQPS 3.3 –

Sustavi za podatke o letu

TEMA EQPS 4 –   BUDUĆA OPREMA

Podtema EQPS 4.1 –

Nove nadogradnje

TEMA EQPS 5 –   OGRANIČENJA I DEGRADACIJA OPREME I SUSTAVA

Podtema EQPS 5.1 –

Reakcija na ograničenja

Podtema EQPS 5.2 –

Degradacija komunikacijske opreme

Podtema EQPS 5.3 –

Degradacija navigacijske opreme

9. PREDMET:   PROFESIONALNO OKRUŽENJE

TEMA PEN 1 –   UPOZNAVANJE

Podtema PEN 1.1 –

Studijski posjet lokaciji prilazne kontrole zračnog prometa

TEMA PEN 2 –   KORISNICI ZRAČNOG PROSTORA

Podtema PEN 2.1 –

Sudionici u pružanju operativnih usluga u civilnom zračnom prometu

Podtema PEN 2.2 –

Sudionici u pružanju operativnih usluga u vojnom zračnom prometu

TEMA PEN 3 –   ODNOS S KORISNICIMA

Podtema PEN 3.1 –

Pružanje usluga i zahtjevi korisnika

TEMA PEN 4 –   ZAŠTITA OKOLIŠA

Podtema PEN 4.1 –

Zaštita okoliša

10. PREDMET:   NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

TEMA ABES 1 –   NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI (ABES)

Podtema ABES 1.1 –

Pregled neuobičajenih situacija i situacija u slučaju opasnosti

TEMA ABES 2 –   POBOLJŠAVANJE VJEŠTINA

Podtema ABES 2.1 –

Učinkovitost komunikacije

Podtema ABES 2.2 –

Izbjegavanje mentalnog preopterećenja

Podtema ABES 2.3 –

Suradnja između zemlje i zraka

TEMA ABES 3 –   POSTUPCI ZA NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

Podtema ABES 3.1 –

Primjena postupaka za neuobičajene situacije i situacije u slučaju opasnosti

Podtema ABES 3.2 –

Otkaz radija

Podtema ABES 3.3 –

Nezakonito ometanje i prijetnja bombom u zrakoplovu

Podtema ABES 3.4 –

Zalutali ili neidentificirani zrakoplov

Podtema ABES 3.5 –

Diverzije

11. PREDMET:   AERODROMI

TEMA AGA 1 –   PODACI O AERODROMU, TLOCRT/PLAN I KOORDINACIJA

Podtema AGA 1.1 –

Definicije

Podtema AGA 1.2 –

Koordinacija

TEMA AGA 2 –   POVRŠINA ZA KRETANJE

Podtema AGA 2.1 –

Površina za kretanje

Podtema AGA 2.2 –

Manevarska površina

Podtema AGA 2.3 –

Uzletno-sletne staze

TEMA AGA 3 –   PREPREKE

Podtema AGA 3.1 –

Zračni prostor oko aerodroma bez prepreka

TEMA AGA 4 –   RAZNA OPREMA

Podtema AGA 4.1 –

Lokacija

Dodatak 6. Prilogu I.

OVLAŠTENJE OBLASNA PROCEDURALNA KONTROLA (ACP)

(Referenca: Prilog I. – dio ATCO poddio D, odjeljak 2., stavak ATCO.D.010 točka (a) podtočka 2. podtočka iv.)

SADRŽAJ

1. PREDMET:

UVOD U TEČAJ

2. PREDMET:

ZRAKOPLOVNO PRAVO

3. PREDMET:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

4. PREDMET:

METEOROLOGIJA

5. PREDMET:

NAVIGACIJA

6. PREDMET:

ZRAKOPLOVI

7. PREDMET:

LJUDSKI ČIMBENICI

8. PREDMET:

OPREMA I SUSTAVI

9. PREDMET:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE

10. PREDMET:

NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

1. PREDMET:   UVOD U TEČAJ

TEMA INTR 1 –   VOĐENJE TEČAJA

Podtema INTR 1.1 –

Predstavljanje tečaja

Podtema INTR 1.2 –

Administracija tečaja

Podtema INTR 1.3 –

Materijali za učenje i dokumentacija za osposobljavanje

TEMA INTR 2 –   UVOD U TEČAJ OSPOSOBLJAVANJA ZA KONTROLU ZRAČNOG PROMETA

Podtema INTR 2.1 –

Sadržaj i organizacija tečaja

Podtema INTR 2.2 –

Sustav vrijednosti osposobljavanja

Podtema INTR 2.3 –

Postupak ocjenjivanja

2. PREDMET:   ZRAKOPLOVNO PRAVO

TEMA LAW 1 –   LICENCIRANJE/CERTIFIKAT O STRUČNOSTI KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

Podtema LAW 1.1 –

Privilegiji i uvjeti

TEMA LAW 2 –   PRAVILA I PROPISI

Podtema LAW 2.1 –

Izvješća

Podtema LAW 2.2 –

Zračni prostor

TEMA LAW 3 –   UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U KONTROLI ZRAČNOG PROMETA

Podtema LAW 3.1 –

Proces primanja povratnih informacija

Podtema LAW 3.2 –

Sigurnosna istraga

3. PREDMET:   UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

TEMA ATM 1 –   PRUŽANJE USLUGA

Podtema ATM 1.1 –

Usluga kontrole zračnog prometa (ATC)

Podtema ATM 1.2 –

Usluga letnih informacija (FIS)

Podtema ATM 1.3 –

Usluga uzbunjivanja (ALRS)

Podtema ATM 1.4 –

Kapacitet sustava operativnih usluga u zračnom prometu i upravljanje protokom zračnog prometa

Podtema ATM 1.5 –

Upravljanje zračnim prostorom (ASM)

TEMA ATM 2 –   KOMUNIKACIJA

Podtema ATM 2.1 –

Učinkovita komunikacija

TEMA ATM 3 –   ODOBRENJA I UPUTE KONTROLE ZRAČNOG PROMETA

Podtema ATM 3.1 –

Odobrenja kontrole zračnog prometa

Podtema ATM 3.2 –

Upute kontrole zračnog prometa

TEMA ATM 4 –   KOORDINACIJA

Podtema ATM 4.1 –

Neophodnost koordinacije

Podtema ATM 4.2 –

Koordinacijski alati i metode

Podtema ATM 4.3 –

Koordinacijske procedure

TEMA ATM 5 –   ALTIMETRIJA I DODJELA RAZINE

Podtema ATM 5.1 –

Altimetrija

Podtema ATM 5.2 –

Nadvisivanje tla

TEMA ATM 6 –   RAZDVAJANJA

Podtema ATM 6.1 –

Vertikalno razdvajanje

Podtema ATM 6.2 –

Horizontalno razdvajanje

TEMA ATM 7 –   SUSTAVI ZA IZBJEGAVANJE SUDARA U ZRAKU I ZEMALJSKI SUSTAVI ZAŠTITE

Podtema ATM 7.1 –

Sustavi za izbjegavanje sudara u zraku

TEMA ATM 8 –   PRIKAZ PODATAKA

Podtema ATM 8.1 –

Upravljanje podacima

TEMA ATM 9 –   OPERATIVNO OKRUŽENJE (SIMULIRANO)

Podtema ATM 9.1 –

Integritet operativnog okruženja

Podtema ATM 9.2 –

Provjera aktualnosti operativnog okruženja

Podtema ATM 9.3 –

Predaja-preuzimanje

TEMA ATM 10 –   PRUŽANJE USLUGE KONTROLE

Podtema ATM 10.1 –

Odgovornost i obrada informacija

Podtema ATM 10.2 –

Oblasna kontrola

Podtema ATM 10.3 –

Proces upravljanja prometom

Podtema ATM 10.4 –

Upravljanje prometom

TEMA ATM 11 –   ČEKANJE

Podtema ATM 11.1 –

Opći postupci za čekanje

Podtema ATM 11.2 –

Zrakoplovi u čekanju

4. PREDMET:   METEOROLOGIJA

TEMA MET 1 –   METEOROLOŠKE POJAVE

Podtema MET 1.1 –

Meteorološke pojave

TEMA MET 2 –   IZVORI METEOROLOŠKIH PODATAKA

Podtema MET 2.1 –

Izvori meteoroloških podataka

5. PREDMET:   NAVIGACIJA

TEMA NAV 1 –   KARTE I ZRAKOPLOVNE KARTE

Podtema NAV 1.1 –

Karte

TEMA NAV 2 –   INSTRUMENTALNA NAVIGACIJA

Podtema NAV 2.1 –

Navigacijski sustavi

Podtema NAV 2.2 –

Pomoć u navigaciji

Podtema NAV 2.3 –

Primjene navigacije temeljene na performansama

6. PREDMET:   ZRAKOPLOVI

TEMA ACFT 1 –   INSTRUMENTI ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 1.1 –

Instrumenti zrakoplova

TEMA ACFT 2 –   KATEGORIJE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 2.1 –

Vrtložne turbulencije

TEMA ACFT 3 –   ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PERFORMANSE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 3.1 –

Čimbenici pri penjanju

Podtema ACFT 3.2 –

Čimbenici pri letenju na putnoj razini

Podtema ACFT 3.3 –

Čimbenici pri snižavanju

Podtema ACFT 3.4 –

Ekonomski čimbenici

Podtema ACFT 3.5 –

Čimbenici okoliša

TEMA ACFT 4 –   PODACI O ZRAKOPLOVIMA

Podtema ACFT 4.1 –

Podaci o performansama

7. PREDMET:   LJUDSKI ČIMBENICI

TEMA HUM 1 –   PSIHOLOŠKI ČIMBENICI

Podtema HUM 1.1 –

Kognitivni

TEMA HUM 2 –   MEDICINSKI I FIZIOLOŠKI ČIMBENICI

Podtema HUM 2.1 –

Umor

Podtema HUM 2.2 –

Zdravstvena sposobnost

TEMA HUM 3 –   DRUŠTVENI I ORGANIZACIJSKI ČIMBENICI

Podtema HUM 3.1 –

Upravljanje timskim resursima (TRM)

Podtema HUM 3.2 –

Timski rad i uloge u timu

Podtema HUM 3.3 –

Odgovorno ponašanje

TEMA HUM 4 –   STRES

Podtema HUM 4.1 –

Stres

Podtema HUM 4.2 –

Rješavanje problema stresa

TEMA HUM 5 –   LJUDSKE POGREŠKE

Podtema HUM 5.1 –

Ljudske pogreške

Podtema HUM 5.2 –

Kršenje pravila

TEMA HUM 6 –   ZAJEDNIČKI RAD

Podtema HUM 6.1 –

Komunikacija

Podtema HUM 6.2 –

Zajednički rad unutar istog područja odgovornosti

Podtema HUM 6.3 –

Zajednički rad između različitih područja odgovornosti

Podtema HUM 6.4 –

Suradnja između kontrolora i pilota

8. PREDMET:   OPREMA I SUSTAVI

TEMA EQPS 1 –   GOVORNA KOMUNIKACIJA

Podtema EQPS 1.1 –

Radiokomunikacija

Podtema EQPS 1.2 –

Drugi oblici govorne komunikacije

TEMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACIJA U OPERATIVNIM USLUGAMA U ZRAČNOM PROMETU

Podtema EQPS 2.1 –

Nepokretna zrakoplovna telekomunikacijska mreža (AFTN)

Podtema EQPS 2.2 –

Automatska razmjena podataka

TEMA EQPS 3 –   RADNO MJESTO KONTROLORA

Podtema EQPS 3.1 –

Rad i nadzor opreme

Podtema EQPS 3.2 –

Prikazi situacije i informacijski sustavi

Podtema EQPS 3.3 –

Sustavi za podatke o letu

TEMA EQPS 4 –   BUDUĆA OPREMA

Podtema EQPS 4.1 –

Nove nadogradnje

TEMA EQPS 5 –   OGRANIČENJA I DEGRADACIJA OPREME I SUSTAVA

Podtema EQPS 5.1 –

Reakcija na ograničenja

Podtema EQPS 5.2 –

Degradacija komunikacijske opreme

Podtema EQPS 5.3 –

Degradacija navigacijske opreme

9. PREDMET:   PROFESIONALNO OKRUŽENJE

TEMA PEN 1 –   UPOZNAVANJE

Podtema PEN 1.1 –

Studijski posjet oblasnom centru kontrole zračnog prometa

TEMA PEN 2 –   KORISNICI ZRAČNOG PROSTORA

Podtema PEN 2.1 –

Sudionici u pružanju operativnih usluga u civilnom zračnom prometu

Podtema PEN 2.2 –

Sudionici u pružanju operativnih usluga u vojnom zračnom prometu

TEMA PEN 3 –   ODNOS S KORISNICIMA

Podtema PEN 3.1 –

Pružanje usluga i zahtjevi korisnika

TEMA PEN 4 –   ZAŠTITA OKOLIŠA

Podtema PEN 4.1 –

Zaštita okoliša

10. PREDMET:   NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

TEMA ABES 1 –   NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI (ABES)

Podtema ABES 1.1 –

Pregled neuobičajenih situacija i situacija u slučaju opasnosti

TEMA ABES 2 –   POBOLJŠAVANJE VJEŠTINA

Podtema ABES 2.1 –

Učinkovitost komunikacije

Podtema ABES 2.2 –

Izbjegavanje mentalnog preopterećenja

Podtema ABES 2.3 –

Suradnja između zemlje i zraka

TEMA ABES 3 –   POSTUPCI ZA NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

Podtema ABES 3.1 –

Primjena postupaka za neuobičajene situacije i situacije u slučaju opasnosti

Podtema ABES 3.2 –

Otkaz radija

Podtema ABES 3.3 –

Nezakonito ometanje i prijetnja bombom u zrakoplovu

Podtema ABES 3.4 –

Zalutali ili neidentificirani zrakoplov

Podtema ABES 3.5 –

Diverzije

Dodatak 7. Prilogu I.

OVLAŠTENJE PRILAZNA NADZORNA KONTROLA (APS)

(Referenca: Prilog I. – dio ATCO poddio D, odjeljak 2., stavak ATCO.D.010 točka (a) podtočka 2. podtočka v.)

SADRŽAJ

1. PREDMET:

UVOD U TEČAJ

2. PREDMET:

ZRAKOPLOVNO PRAVO

3. PREDMET:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

4. PREDMET:

METEOROLOGIJA

5. PREDMET:

NAVIGACIJA

6. PREDMET:

ZRAKOPLOVI

7. PREDMET:

LJUDSKI ČIMBENICI

8. PREDMET:

OPREMA I SUSTAVI

9. PREDMET:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE

10. PREDMET:

NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

11. PREDMET:

AERODROMI

1. PREDMET:   UVOD U TEČAJ

TEMA INTR 1 –   VOĐENJE TEČAJA

Podtema INTR 1.1 –

Predstavljanje tečaja

Podtema INTR 1.2 –

Administracija tečaja

Podtema INTR 1.3 –

Materijali za učenje i dokumentacija za osposobljavanje

TEMA INTR 2 –   UVOD U TEČAJ OSPOSOBLJAVANJA ZA KONTROLU ZRAČNOG PROMETA

Podtema INTR 2.1 –

Sadržaj i organizacija tečaja

Podtema INTR 2.2 –

Sustav vrijednosti osposobljavanja

Podtema INTR 2.3 –

Postupak ocjenjivanja

2. PREDMET:   ZRAKOPLOVNO PRAVO

TEMA LAW 1 –   LICENCIRANJE/CERTIFIKAT O STRUČNOSTI KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

Podtema LAW 1.1 –

Privilegiji i uvjeti

TEMA LAW 2 –   PRAVILA I PROPISI

Podtema LAW 2.1 –

Izvješća

Podtema LAW 2.2 –

Zračni prostor

TEMA LAW 3 –   UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U KONTROLI ZRAČNOG PROMETA

Podtema LAW 3.1 –

Proces primanja povratnih informacija

Podtema LAW 3.2 –

Sigurnosna istraga

3. PREDMET:   UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

TEMA ATM 1 –   PRUŽANJE USLUGA

Podtema ATM 1.1 –

Usluga kontrole zračnog prometa (ATC)

Podtema ATM 1.2 –

Usluga letnih informacija (FIS)

Podtema ATM 1.3 –

Usluga uzbunjivanja (ALRS)

Podtema ATM 1.4 –

Kapacitet sustava operativnih usluga u zračnom prometu i upravljanje protokom zračnog prometa

Podtema ATM 1.5 –

Upravljanje zračnim prostorom (ASM)

TEMA ATM 2 –   KOMUNIKACIJA

Podtema ATM 2.1 –

Učinkovita komunikacija

TEMA ATM 3 –   ODOBRENJA I UPUTE KONTROLE ZRAČNOG PROMETA

Podtema ATM 3.1 –

Odobrenja kontrole zračnog prometa

Podtema ATM 3.2 –

Upute kontrole zračnog prometa

TEMA ATM 4 –   KOORDINACIJA

Podtema ATM 4.1 –

Neophodnost koordinacije

Podtema ATM 4.2 –

Koordinacijski alati i metode

Podtema ATM 4.3 –

Koordinacijske procedure

TEMA ATM 5 –   ALTIMETRIJA I DODJELA RAZINE

Podtema ATM 5.1 –

Altimetrija

Podtema ATM 5.2 –

Nadvisivanje tla

TEMA ATM 6 –   RAZDVAJANJA

Podtema ATM 6.1 –

Vertikalno razdvajanje

Podtema ATM 6.2 –

Longitudinalno razdvajanje u okruženju pod nadzorom

Podtema ATM 6.3 –

Dodjela razdvajanja

Podtema ATM 6.4 –

Razdvajanje vrtložnih turbulencija na temelju udaljenosti

Podtema ATM 6.5 –

Razdvajanje na temelju nadzornih sustava operativnih usluga u zračnom prometu

TEMA ATM 7 –   SUSTAVI ZA IZBJEGAVANJE SUDARA U ZRAKU I ZEMALJSKI SUSTAVI ZAŠTITE

Podtema ATM 7.1 –

Sustavi za izbjegavanje sudara u zraku

Podtema ATM 7.2 –

Zemaljski sustavi zaštite

TEMA ATM 8 –   PRIKAZ PODATAKA

Podtema ATM 8.1 –

Upravljanje podacima

TEMA ATM 9 –   OPERATIVNO OKRUŽENJE (SIMULIRANO)

Podtema ATM 9.1 –

Integritet operativnog okruženja

Podtema ATM 9.2 –

Provjera aktualnosti operativnog okruženja

Podtema ATM 9.3 –

Predaja-preuzimanje

TEMA ATM 10 –   PRUŽANJE USLUGE KONTROLE

Podtema ATM 10.1 –

Odgovornost i obrada informacija

Podtema ATM 10.2 –

Nadzorni sustav operativnih usluga u zračnom prometu

Podtema ATM 10.3 –

Proces upravljanja prometom

Podtema ATM 10.4 –

Upravljanje prometom

Podtema ATM 10.5 –

Usluga kontrole s podrškom naprednih sustava

TEMA ATM 11 –   ČEKANJE

Podtema ATM 11.1 –

Opći postupci za čekanje

Podtema ATM 11.2 –

Zrakoplovi u prilazu

Podtema ATM 11.3 –

Čekanje u okruženju pod nadzorom

TEMA ATM 12 –   IDENTIFIKACIJA

Podtema ATM 12.1 –

Uspostavljanje identifikacije

Podtema ATM 12.2 –

Održavanje identifikacije

Podtema ATM 12.3 –

Gubitak identifikacije

Podtema ATM 12.4 –

Informacije o poziciji

Podtema ATM 12.5 –

Prijenos identifikacije

4. PREDMET:   METEOROLOGIJA

TEMA MET 1 –   METEOROLOŠKE POJAVE

Podtema MET 1.1 –

Meteorološke pojave

TEMA MET 2 –   IZVORI METEOROLOŠKIH PODATAKA

Podtema MET 2.1 –

Izvori meteoroloških podataka

5. PREDMET:   NAVIGACIJA

TEMA NAV 1 –   KARTE I ZRAKOPLOVNE KARTE

Podtema NAV 1.1 –

Karte

TEMA NAV 2 –   INSTRUMENTALNA NAVIGACIJA

Podtema NAV 2.1 –

Navigacijski sustavi

Podtema NAV 2.2 –

Stabilizirani prilaz

Podtema NAV 2.3 –

Instrumentalni odlasci i dolasci

Podtema NAV 2.4 –

Pomoć u navigaciji

Podtema NAV 2.5 –

Satelitski navigacijski sustavi

Podtema NAV 2.6 –

Primjene navigacije temeljene na performansama

6. PREDMET:   ZRAKOPLOVI

TEMA ACFT 1 –   INSTRUMENTI ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 1.1 –

Instrumenti zrakoplova

TEMA ACFT 2 –   KATEGORIJE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 2.1 –

Vrtložne turbulencije

Podtema ACFT 2.2 –

Primjena ICAO kategorija prilaza

TEMA ACFT 3 –   ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PERFORMANSE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 3.1 –

Čimbenici pri penjanju

Podtema ACFT 3.2 –

Čimbenici pri letenju na putnoj razini

Podtema ACFT 3.3 –

Čimbenici pri snižavanju i početnom prilazu

Podtema ACFT 3.4 –

Čimbenici pri završnom prilazu i slijetanju

Podtema ACFT 3.5 –

Ekonomski čimbenici

Podtema ACFT 3.6 –

Čimbenici okoliša

TEMA ACFT 4 –   PODACI O ZRAKOPLOVIMA

Podtema ACFT 4.1 –

Podaci o performansama

7. PREDMET:   LJUDSKI ČIMBENICI

TEMA HUM 1 –   PSIHOLOŠKI ČIMBENICI

Podtema HUM 1.1 –

Kognitivni

TEMA HUM 2 –   MEDICINSKI I FIZIOLOŠKI ČIMBENICI

Podtema HUM 2.1 –

Umor

Podtema HUM 2.2 –

Zdravstvena sposobnost

TEMA HUM 3 –   DRUŠTVENI I ORGANIZACIJSKI ČIMBENICI

Podtema HUM 3.1 –

Upravljanje timskim resursima (TRM)

Podtema HUM 3.2 –

Timski rad i uloge u timu

Podtema HUM 3.3 –

Odgovorno ponašanje

TEMA HUM 4 –   STRES

Podtema HUM 4.1 –

Stres

Podtema HUM 4.2 –

Rješavanje problema stresa

TEMA HUM 5 –   LJUDSKE POGREŠKE

Podtema HUM 5.1 –

Ljudske pogreške

Podtema HUM 5.2 –

Kršenje pravila

TEMA HUM 6 –   ZAJEDNIČKI RAD

Podtema HUM 6.1 –

Komunikacija

Podtema HUM 6.2 –

Zajednički rad unutar istog područja odgovornosti

Podtema HUM 6.3 –

Zajednički rad između različitih područja odgovornosti

Podtema HUM 6.4 –

Suradnja između kontrolora i pilota

8. PREDMET:   OPREMA I SUSTAVI

TEMA EQPS 1 –   GOVORNA KOMUNIKACIJA

Podtema EQPS 1.1 –

Radiokomunikacija

Podtema EQPS 1.2 –

Drugi oblici govorne komunikacije

TEMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACIJA U OPERATIVNIM USLUGAMA U ZRAČNOM PROMETU

Podtema EQPS 2.1 –

Nepokretna zrakoplovna telekomunikacijska mreža (AFTN)

Podtema EQPS 2.2 –

Automatska razmjena podataka

TEMA EQPS 3 –   RADNO MJESTO KONTROLORA

Podtema EQPS 3.1 –

Rad i nadzor opreme

Podtema EQPS 3.2 –

Prikazi situacije i informacijski sustavi

Podtema EQPS 3.3 –

Sustavi za podatke o letu

Podtema EQPS 3.4 –

Upotreba nadzornog sustava operativnih usluga u zračnom prometu

Podtema EQPS 3.5 –

Napredni sustavi

TEMA EQPS 4 –   BUDUĆA OPREMA

Podtema EQPS 4.1 –

Nove nadogradnje

TEMA EQPS 5 –   OGRANIČENJA I DEGRADACIJA OPREME I SUSTAVA

Podtema EQPS 5.1 –

Reakcija na ograničenja

Podtema EQPS 5.2 –

Degradacija komunikacijske opreme

Podtema EQPS 5.3 –

Degradacija navigacijske opreme

Podtema EQPS 5.4 –

Degradacija nadzorne opreme

Podtema EQPS 5.5 –

Degradacija sustava za obradu podataka kontrole zračnog prometa

9. PREDMET:   PROFESIONALNO OKRUŽENJE

TEMA PEN 1 –   UPOZNAVANJE

Podtema PEN 1.1 –

Studijski posjet lokaciji prilazne kontrole zračnog prometa

TEMA PEN 2 –   KORISNICI ZRAČNOG PROSTORA

Podtema PEN 2.1 –

Sudionici u pružanju operativnih usluga u civilnom zračnom prometu

Podtema PEN 2.2 –

Sudionici u pružanju operativnih usluga u vojnom zračnom prometu

TEMA PEN 3 –   ODNOS S KORISNICIMA

Podtema PEN 3.1 –

Pružanje usluga i zahtjevi korisnika

TEMA PEN 4 –   ZAŠTITA OKOLIŠA

Podtema PEN 4.1 –

Zaštita okoliša

10. PREDMET:   NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

TEMA ABES 1 –   NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI (ABES)

Podtema ABES 1.1 –

Pregled neuobičajenih situacija i situacija u slučaju opasnosti

TEMA ABES 2 –   POBOLJŠAVANJE VJEŠTINA

Podtema ABES 2.1 –

Učinkovitost komunikacije

Podtema ABES 2.2 –

Izbjegavanje mentalnog preopterećenja

Podtema ABES 2.3 –

Suradnja između zemlje i zraka

TEMA ABES 3 –   POSTUPCI ZA NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

Podtema ABES 3.1 –

Primjena postupaka za neuobičajene situacije i situacije u slučaju opasnosti

Podtema ABES 3.2 –

Otkaz radija

Podtema ABES 3.3 –

Nezakonito ometanje i prijetnja bombom u zrakoplovu

Podtema ABES 3.4 –

Zalutali ili neidentificirani zrakoplov

Podtema ABES 3.5 –

Diverzije

Podtema ABES 3.6 –

Otkaz transpondera

11. PREDMET:   AERODROMI

TEMA AGA 1 –   PODACI O AERODROMU, TLOCRT/PLAN I KOORDINACIJA

Podtema AGA 1.1 –

Definicije

Podtema AGA 1.2 –

Koordinacija

TEMA AGA 2 –   POVRŠINA ZA KRETANJE

Podtema AGA 2.1 –

Površina za kretanje

Podtema AGA 2.2 –

Manevarska površina

Podtema AGA 2.3 –

Uzletno-sletne staze

TEMA AGA 3 –   PREPREKE

Podtema AGA 3.1 –

Zračni prostor oko aerodroma bez prepreka

TEMA AGA 4 –   RAZNA OPREMA

Podtema AGA 4.1 –

Lokacija

Dodatak 8. Prilogu I.

OVLAŠTENJE OBLASNA NADZORNA KONTROLA (ACS)

(Referenca: Prilog I. – dio ATCO poddio D, odjeljak 2., stavak ATCO.D.010 točka (a) podtočka 2. podtočka vi.)

SADRŽAJ

1. PREDMET:

UVOD U TEČAJ

2. PREDMET:

ZRAKOPLOVNO PRAVO

3. PREDMET:

UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

4. PREDMET:

METEOROLOGIJA

5. PREDMET:

NAVIGACIJA

6. PREDMET:

ZRAKOPLOVI

7. PREDMET:

LJUDSKI ČIMBENICI

8. PREDMET:

OPREMA I SUSTAVI

9. PREDMET:

PROFESIONALNO OKRUŽENJE

10. PREDMET:

NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

1. PREDMET:   UVOD U TEČAJ

TEMA INTR 1 –   VOĐENJE TEČAJA

Podtema INTR 1.1 –

Predstavljanje tečaja

Podtema INTR 1.2 –

Administracija tečaja

Podtema INTR 1.3 –

Materijali za učenje i dokumentacija za osposobljavanje

TEMA INTR 2 –   UVOD U TEČAJ OSPOSOBLJAVANJA ZA KONTROLU ZRAČNOG PROMETA

Podtema INTR 2.1 –

Sadržaj i organizacija tečaja

Podtema INTR 2.2 –

Sustav vrijednosti osposobljavanja

Podtema INTR 2.3 –

Postupak ocjenjivanja

2. PREDMET:   ZRAKOPLOVNO PRAVO

TEMA LAW 1 –   LICENCIRANJE/CERTIFIKAT O STRUČNOSTI KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

Podtema LAW 1.1 –

Privilegiji i uvjeti

TEMA LAW 2 –   PRAVILA I PROPISI

Podtema LAW 2.1 –

Izvješća

Podtema LAW 2.2 –

Zračni prostor

TEMA LAW 3 –   UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U KONTROLI ZRAČNOG PROMETA

Podtema LAW 3.1 –

Proces primanja povratnih informacija

Podtema LAW 3.2 –

Sigurnosna istraga

3. PREDMET:   UPRAVLJANJE ZRAČNIM PROMETOM

TEMA ATM 1 –   PRUŽANJE USLUGA

Podtema ATM 1.1 –

Usluga kontrole zračnog prometa (ATC)

Podtema ATM 1.2 –

Usluga letnih informacija (FIS)

Podtema ATM 1.3 –

Usluga uzbunjivanja (ALRS)

Podtema ATM 1.4 –

Kapacitet sustava operativnih usluga u zračnom prometu i upravljanje protokom zračnog prometa

Podtema ATM 1.5 –

Upravljanje zračnim prostorom (ASM)

TEMA ATM 2 –   KOMUNIKACIJA

Podtema ATM 2.1 –

Učinkovita komunikacija

TEMA ATM 3 –   ODOBRENJA I UPUTE KONTROLE ZRAČNOG PROMETA

Podtema ATM 3.1 –

Odobrenja kontrole zračnog prometa

Podtema ATM 3.2 –

Upute kontrole zračnog prometa

TEMA ATM 4 –   KOORDINACIJA

Podtema ATM 4.1 –

Neophodnost koordinacije

Podtema ATM 4.2 –

Koordinacijski alati i metode

Podtema ATM 4.3 –

Koordinacijske procedure

TEMA ATM 5 –   ALTIMETRIJA I DODJELA RAZINE

Podtema ATM 5.1 –

Altimetrija

Podtema ATM 5.2 –

Nadvisivanje tla

TEMA ATM 6 –   RAZDVAJANJA

Podtema ATM 6.1 –

Vertikalno razdvajanje

Podtema ATM 6.2 –

Longitudinalno razdvajanje u okruženju pod nadzorom

Podtema ATM 6.3 –

Longitudinalno razdvajanje vrtložne turbulencije

Podtema ATM 6.4 –

Razdvajanje na temelju nadzornih sustava operativnih usluga u zračnom prometu

TEMA ATM 7 –   SUSTAVI ZA IZBJEGAVANJE SUDARA U ZRAKU I ZEMALJSKI SUSTAVI ZAŠTITE

Podtema ATM 7.1 –

Sustavi za izbjegavanje sudara u zraku

Podtema ATM 7.2 –

Zemaljski sustavi zaštite

TEMA ATM 8 –   PRIKAZ PODATAKA

Podtema ATM 8.1 –

Upravljanje podacima

TEMA ATM 9 –   OPERATIVNO OKRUŽENJE (SIMULIRANO)

Podtema ATM 9.1 –

Integritet operativnog okruženja

Podtema ATM 9.2 –

Provjera aktualnosti operativnog okruženja

Podtema ATM 9.3 –

Predaja-preuzimanje

TEMA ATM 10 –   PRUŽANJE USLUGE KONTROLE

Podtema ATM 10.1 –

Odgovornost i obrada informacija

Podtema ATM 10.2 –

Nadzorni sustav operativnih usluga u zračnom prometu

Podtema ATM 10.3 –

Proces upravljanja prometom

Podtema ATM 10.4 –

Upravljanje prometom

Podtema ATM 10.5 –

Usluga kontrole s podrškom naprednih sustava

TEMA ATM 11 –   ČEKANJE

Podtema ATM 11.1 –

Opći postupci za čekanje

Podtema ATM 11.2 –

Zrakoplovi u čekanju

Podtema ATM 11.3 –

Čekanje u okruženju pod nadzorom

TEMA ATM 12 –   IDENTIFIKACIJA

Podtema ATM 12.1 –

Uspostavljanje identifikacije

Podtema ATM 12.2 –

Održavanje identifikacije

Podtema ATM 12.3 –

Gubitak identifikacije

Podtema ATM 12.4 –

Informacije o poziciji

Podtema ATM 12.5 –

Prijenos identifikacije

4. PREDMET:   METEOROLOGIJA

TEMA MET 1 –   METEOROLOŠKE POJAVE

Podtema MET 1.1 –

Meteorološke pojave

TEMA MET 2 –   IZVORI METEOROLOŠKIH PODATAKA

Podtema MET 2.1 –

Izvori meteoroloških podataka

5. PREDMET:   NAVIGACIJA

TEMA NAV 1 –   KARTE I ZRAKOPLOVNE KARTE

Podtema NAV 1.1 –

Karte

TEMA NAV 2 –   INSTRUMENTALNA NAVIGACIJA

Podtema NAV 2.1 –

Navigacijski sustavi

Podtema NAV 2.2 –

Pomoć u navigaciji

Podtema NAV 2.3 –

Primjene navigacije temeljene na performansama

6. PREDMET:   ZRAKOPLOVI

TEMA ACFT 1 –   INSTRUMENTI ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 1.1 –

Instrumenti zrakoplova

TEMA ACFT 2 –   KATEGORIJE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 2.1 –

Vrtložne turbulencije

TEMA ACFT 3 –   ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA PERFORMANSE ZRAKOPLOVA

Podtema ACFT 3.1 –

Čimbenici pri penjanju

Podtema ACFT 3.2 –

Čimbenici pri letenju na putnoj razini

Podtema ACFT 3.3 –

Čimbenici pri snižavanju

Podtema ACFT 3.4 –

Ekonomski čimbenici

Podtema ACFT 3.5 –

Čimbenici okoliša

TEMA ACFT 4 –   PODACI O ZRAKOPLOVIMA

Podtema ACFT 4.1 –

Podaci o performansama

7. PREDMET:   LJUDSKI ČIMBENICI

TEMA HUM 1 –   PSIHOLOŠKI ČIMBENICI

Podtema HUM 1.1 –

Kognitivni

TEMA HUM 2 –   MEDICINSKI I FIZIOLOŠKI ČIMBENICI

Podtema HUM 2.1 –

Umor

Podtema HUM 2.2 –

Zdravstvena sposobnost

TEMA HUM 3 –   DRUŠTVENI I ORGANIZACIJSKI ČIMBENICI

Podtema HUM 3.1 –

Upravljanje timskim resursima (TRM)

Podtema HUM 3.2 –

Timski rad i uloge u timu

Podtema HUM 3.3 –

Odgovorno ponašanje

TEMA HUM 4 –   STRES

Podtema HUM 4.1 –

Stres

Podtema HUM 4.2 –

Rješavanje problema stresa

TEMA HUM 5 –   LJUDSKE POGREŠKE

Podtema HUM 5.1 –

Ljudske pogreške

Podtema HUM 5.2 –

Kršenje pravila

TEMA HUM 6 –   ZAJEDNIČKI RAD

Podtema HUM 6.1 –

Komunikacija

Podtema HUM 6.2 –

Zajednički rad unutar istog područja odgovornosti

Podtema HUM 6.3 –

Zajednički rad između različitih područja odgovornosti

Podtema HUM 6.4 –

Suradnja između kontrolora i pilota

8. PREDMET:   OPREMA I SUSTAVI

TEMA EQPS 1 –   GOVORNA KOMUNIKACIJA

Podtema EQPS 1.1 –

Radiokomunikacija

Podtema EQPS 1.2 –

Drugi oblici govorne komunikacije

TEMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACIJA U OPERATIVNIM USLUGAMA U ZRAČNOM PROMETU

Podtema EQPS 2.1 –

Nepokretna zrakoplovna telekomunikacijska mreža (AFTN)

Podtema EQPS 2.2 –

Automatska razmjena podataka

TEMA EQPS 3 –   RADNO MJESTO KONTROLORA

Podtema EQPS 3.1 –

Rad i nadzor opreme

Podtema EQPS 3.2 –

Prikazi situacije i informacijski sustavi

Podtema EQPS 3.3 –

Sustavi za podatke o letu

Podtema EQPS 3.4 –

Upotreba nadzornog sustava operativnih usluga u zračnom prometu

Podtema EQPS 3.5 –

Napredni sustavi

TEMA EQPS 4 –   BUDUĆA OPREMA

Podtema EQPS 4.1 –

Nove nadogradnje

TEMA EQPS 5 –   OGRANIČENJA I DEGRADACIJA OPREME I SUSTAVA

Podtema EQPS 5.1 –

Reakcija na ograničenja

Podtema EQPS 5.2 –

Degradacija komunikacijske opreme

Podtema EQPS 5.3 –

Degradacija navigacijske opreme

Podtema EQPS 5.4 –

Degradacija nadzorne opreme

Podtema EQPS 5.5 –

Degradacija sustava za obradu podataka kontrole zračnog prometa

9. PREDMET:   PROFESIONALNO OKRUŽENJE

TEMA PEN 1 –   UPOZNAVANJE

Podtema PEN 1.1 –

Studijski posjet oblasnom centru kontrole zračnog prometa

TEMA PEN 2 –   KORISNICI ZRAČNOG PROSTORA

Podtema PEN 2.1 –

Sudionici u pružanju operativnih usluga u civilnom zračnom prometu

Podtema PEN 2.2 –

Sudionici u pružanju operativnih usluga u vojnom zračnom prometu

TEMA PEN 3 –   ODNOS S KORISNICIMA

Podtema PEN 3.1 –

Pružanje usluga i zahtjevi korisnika

TEMA PEN 4 –   ZAŠTITA OKOLIŠA

Podtema PEN 4.1 –

Zaštita okoliša

10. PREDMET:   NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

TEMA ABES 1 –   NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI (ABES)

Podtema ABES 1.1 –

Pregled neuobičajenih situacija i situacija u slučaju opasnosti

TEMA ABES 2 –   Poboljšavanje vještina

Podtema ABES 2.1 –

Učinkovitost komunikacije

Podtema ABES 2.2 –

Izbjegavanje mentalnog preopterećenja

Podtema ABES 2.3 –

Suradnja između zemlje i zraka

TEMA ABES 3 –   POSTUPCI ZA NEUOBIČAJENE SITUACIJE I SITUACIJE U SLUČAJU OPASNOSTI

Podtema ABES 3.1 –

Primjena postupaka za neuobičajene situacije i situacije u slučaju opasnosti

Podtema ABES 3.2 –

Otkaz radija

Podtema ABES 3.3 –

Nezakonito ometanje i prijetnja bombom u zrakoplovu

Podtema ABES 3.4 –

Zalutali ili neidentificirani zrakoplov

Podtema ABES 3.5 –

Diverzije

Podtema ABES 3.6 –

Otkaz transpondera


PRILOG II.

DIO ATCO.AR

ZAHTJEVI ZA NADLEŽNA TIJELA

PODDIO A

OPĆI ZAHTJEVI

ATCO.AR.A.001   PODRUČJE PRIMJENE

Ovim se dijelom, izloženim u ovom Prilogu, utvrđuju administrativni zahtjevi koji se primjenjuju na nadležna tijela odgovorna za izdavanje, održavanje, privremeno oduzimanje ili oduzimanje dozvola, ovlaštenja, posebnih ovlasti i certifikata o zdravstvenoj sposobnosti za kontrolore zračnog prometa te za certifikaciju i nadzor organizacija za osposobljavanje i zrakoplovno-medicinskih centara.

ATCO.AR.A.005   Osoblje

(a)

Nadležna tijela izrađuju i svake dvije godine ažuriraju procjenu ljudskih resursa potrebnih za provođenje njihovih nadzornih funkcija na temelju analize postupaka koje zahtijeva ova Uredba i njihove primjene.

(b)

Osoblje koje nadležno tijelo ovlasti za obavljanje dužnosti certifikacije i/ili nadzora ovlašćuje se za obavljanje najmanje sljedećih zadataka:

1.

pregled dokumenata, uključujući dozvole, certifikate, zapise, podatke, postupke i bilo koji drugi materijal relevantan za obavljanje potrebnog zadatka;

2.

uzimanje preslika takvih zapisa, podataka, postupaka i drugog materijala ili izvadaka iz njih;

3.

traženje objašnjenja;

4.

ulazak u relevantne prostorije i operativne površine;

5.

obavljanje audita i inspekcija, uključujući nenajavljene inspekcije;

6.

poduzimanje ili pokretanje mjera za osiguravanje primjene propisa, prema potrebi.

(c)

Nadležno tijelo može svoje osoblje ovlastiti za izvršavanje ocjenjivanja koje vodi do izdavanja, produljenja i obnavljanja posebne ovlasti za lokaciju, pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u stavku ATCO.C.045, uz iznimku točke (d) podtočke 1. Međutim, mora se osigurati poznavanje aktualnih operativnih praksa i postupaka lokacije u kojoj se obavlja ocjenjivanje.

ATCO.AR.A.010   Zadaci nadležnih tijela

(a)

Zadaci nadležnih tijela uključuju:

1.

izdavanje, privremeno oduzimanje i oduzimanje dozvola, ovlaštenja, posebnih ovlasti i certifikata o zdravstvenoj sposobnosti;

2.

izdavanje privremenih odobrenja instruktora osposobljavanja na radnom mjestu u skladu sa stavkom ATCO.C.025;

3.

izdavanje privremenih odobrenja ocjenjivača u skladu sa stavkom ATCO.C.065;

4.

produljenje ili obnavljanje posebnih ovlasti;

5.

produljenje, obnavljanje i ograničenje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti nakon upućivanja AME-a ili AeMC-a;

6.

izdavanje, produljenje, obnavljanje, privremeno oduzimanje, oduzimanje, ograničenje i promjenu certifikata zrakoplovno-medicinskih ispitivača;

7.

izdavanje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i ograničenje certifikata organizacija za osposobljavanje i certifikata zrakoplovno-medicinskih centara;

8.

odobravanje tečajeva osposobljavanja, planova i shema stručnosti za lokaciju te metoda ocjenjivanja;

9.

odobravanje metode ocjenjivanja za dokazivanje jezične sposobnosti i utvrđivanje zahtjeva primjenjivih na tijela za ocjenjivanje jezične sposobnosti u skladu sa stavkom ATCO.B.040;

10.

odobravanje potrebe za naprednom razinom (petom razinom) jezične sposobnosti u skladu sa stavkom ATCO.B.030 točkom (d);

11.

nadzor organizacija za osposobljavanje, uključujući njihove tečajeve i planove osposobljavanja;

12.

odobravanje i nadzor shema stručnosti za lokaciju;

13.

uspostavljanje odgovarajućih žalbenih postupaka i mehanizama za izvješćivanje;

14.

olakšavanje priznavanja i zamjene dozvola, uključujući prijenos zapisa o kontrolorima zračnog prometa i povrat stare dozvole nadležnom tijelu koje ju je izdalo u skladu sa stavkom ATCO.A.010;

15.

olakšavanje priznavanja certifikata organizacija za osposobljavanje i odobravanje tečajeva.

ATCO.AR.A.015   Načini usklađivanja

(a)

Agencija razvija prihvatljive načine udovoljavanja (AMC) koji se mogu koristiti za uspostavljanje usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima. Kad se uskladi sa prihvatljivim načinom udovoljavanja, ispunjeni su povezani zahtjevi provedbenih pravila.

(b)

Za uspostavljanje usklađenosti s provedbenim pravilima mogu se koristiti alternativni načini udovoljavanja.

(c)

Nadležno tijelo uspostavlja sustav kojim se dosljedno ocjenjuje omogućuje li se svakom alternativnom načinu udovoljavanja, koji primjenjuje samo nadležno tijelo ili koji primjenjuju organizacije i osoblje pod njegovim nadzorom, uspostavljanje usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima.

(d)

Nadležno tijelo ocjenjuje sve alternativne načine udovoljavanja koje predloži neka organizacija u skladu sa stavkom ATCO.OR.B.005 analiziranjem dostavljene dokumentacije i, ako to smatra potrebnim, provođenjem inspekcije organizacije.

Kad nadležno tijelo utvrdi da su alternativni načini udovoljavanja u skladu s provedbenim pravilima, ono bez nepotrebnog odlaganja:

1.

obavješćuje podnositelja zahtjeva da se alternativni načini udovoljavanja mogu uvesti i, prema potrebi, u skladu s tim mijenja odobrenje ili certifikat podnositelja zahtjeva;

2.

obavješćuje Agenciju o njihovu sadržaju, što uključuje preslike sve relevantne dokumentacije; i

3.

obavješćuje druge države članice o prihvaćenim alternativnim načinima udovoljavanja.

(e)

Kad samo nadležno tijelo primjenjuje alternativne načine udovoljavanja za postizanje usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima, ono:

1.

čini te alternativne načine dostupnima svim organizacijama i osobama koje su pod njezinim nadzorom; i

2.

bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje Agenciju.

Nadležno tijelo dostavlja Agenciji potpun opis alternativnih načina udovoljavanja, uključujući svaku izmjenu postupaka koja bi mogla biti relevantna, kao i procjenu kojom se dokazuje da su provedbena pravila ispunjena.

ATCO.AR.A.020   Obavješćivanje Agencije

(a)

Nadležno tijelo bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje Agenciju u slučaju bilo kakvih značajnih problema u vezi s provedbom Uredbe (EZ) br. 216/2008 i ove Uredbe.

(b)

Nadležno tijelo dostavlja Agenciji informacije značajne za sigurnost koje proizlaze iz izvješća o događajima koje je primilo.

ATCO.AR.A.025   Trenutačna reakcija na sigurnosni problem

(a)

Ne dovodeći u pitanje Uredbu br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (1), nadležno tijelo uspostavlja sustav za primjereno prikupljanje, analizu i širenje informacija u vezi sa sigurnosti.

(b)

Agencija uspostavlja sustav za odgovarajuću analizu svih primljenih relevantnih sigurnosnih informacija te bez nepotrebnog odlaganja državama članicama i Komisiji daje sve informacije, uključujući preporuke ili korektivne mjere koje treba poduzeti, koje su im potrebne kako bi pravovremeno reagirale na sigurnosni problem koji uključuje proizvode, dijelove, uređaje, osobe ili organizacije podložne Uredbi (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima.

(c)

Po primitku informacija iz točaka (a) i (b) nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere za rješavanje sigurnosnog problema.

(d)

O mjerama poduzetima u skladu s točkom (c) odmah se obavješćuju sve osobe ili organizacije koje se u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima moraju s njima uskladiti. Nadležno tijelo o tim mjerama također obavješćuje Agenciju i, ako je potrebna zajednička akcija, druge predmetne države članice.

PODDIO B

UPRAVLJANJE

ATCO.AR.B.001   Sustav upravljanja

(a)

Nadležno tijelo uspostavlja i održava sustav upravljanja koji se sastoji barem od:

1.

dokumentiranih politika i postupaka za opisivanje njegove organizacije, načina i metoda za postizanje usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008 i ovom Uredbom. Postupci moraju biti ažurni i unutar tog nadležnog tijela služiti kao osnovni radni dokumenti za sve povezane zadatke;

2.

dovoljnog broja osoblja, uključujući inspektore za licenciranje i certifikaciju, za obavljanje njihovih dužnosti i ispunjavanje njihovih odgovornosti. Takvo osoblje mora biti kvalificirano za obavljanje dodijeljenih zadataka i mora raspolagati potrebnim znanjem i iskustvom te proći kroz inicijalno i periodično osposobljavanje i osposobljavanje na radnom mjestu kako bi se osigurala kontinuirana stručnost. Mora postojati sustav za planiranje raspoloživosti osoblja kako bi se osiguralo pravilno obavljanje svih povezanih zadataka;

3.

odgovarajuće opreme i uredskog prostora za obavljanje dodijeljenih zadataka;

4.

funkcije praćenja usklađenosti sustava upravljanja s relevantnim zahtjevima i prikladnosti postupaka, uključujući uspostavljanje postupka internog audita i postupka upravljanja sigurnosnim rizicima. Praćenje usklađenosti uključuje sustav povratnih informacija o nalazima audita za višu upravu nadležnog tijela kako bi se osigurala provedba korektivnih mjera u slučaju potrebe; i

5.

osobe ili skupine osoba koje su u konačnici odgovorne višoj upravi nadležnog tijela za funkciju praćenja usklađenosti.

(b)

Za svako područje djelatnosti koje se nalazi u sustavu upravljanja nadležno tijelo imenuje jednu ili više osoba koje su općenito odgovorne za upravljanje relevantnim zadatkom ili zadacima.

(c)

Nadležno tijelo uspostavlja postupke za sudjelovanje u međusobnoj razmjeni svih potrebnih informacija i pomoći s drugim relevantnim nadležnim tijelima, uključujući razmjenu informacija o svim nalazima i poduzetim naknadnim mjerama na temelju rezultata nadzora osoba i organizacija koje obavljaju djelatnosti na državnom području države članice, ali koje je certificiralo nadležno tijelo druge države članice ili Agencija.

(d)

Primjerak postupaka povezanih sa sustavom upravljanja i njihovih izmjena stavlja se na raspolaganje Agenciji za potrebe standardizacije.

ATCO.AR.B.005   Dodjela zadataka kvalificiranim subjektima

(a)

Ako nadležno tijelo dodjeljuje zadatke povezane s inicijalnom certifikacijom ili kontinuiranim nadzorom osoba ili organizacija koje podliježu Uredbi (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima, ti se zadaci dodjeljuju samo kvalificiranim subjektima. Pri dodjeljivanju zadataka, nadležno tijelo osigurava:

1.

da je uspostavljen sustav za inicijalno i kontinuirano ocjenjivanje sukladnosti kvalificiranog subjekta s Prilogom V. Uredbi (EZ) br. 216/2008.

Taj sustav i rezultati ocjenjivanja se dokumentiraju;

2.

da je sklopljen dokumentirani sporazum s kvalificiranim subjektom, koji su obje strane odobrile na odgovarajućoj upravnoj razini, u kojem je jasno utvrđeno sljedeće:

i.

zadatke koji moraju biti provedeni;

ii.

izjave, izvještaje i zapise koji moraju biti osigurani;

iii.

tehničke uvjete koji se moraju zadovoljiti u provođenju takvih zadataka;

iv.

pokrivenost povezane odgovornosti; i

v.

zaštita koja se osigurava za informacije dobivene pri obavljanju takvih zadataka.

(b)

Nadležno tijelo osigurava da su postupkom internog audita i postupkom upravljanja sigurnosnim rizikom koji se zahtijevaju stavkom ATCO.AR.B.001 točkom (a) podtočkom 4. obuhvaćeni svi zadaci certifikacije ili nadzora koji se obavljaju u njegovo ime.

ATCO.AR.B.010   Promjene u sustavu upravljanja

(a)

Nadležno tijelo mora uspostaviti sustav za utvrđivanje promjena koje utječu na njegovu sposobnost za izvršavanje zadataka i odgovornosti kako je određeno u Uredbi (EZ) br. 216/2008 i ovoj Uredbi. Tim se sustavom nadležnom tijelu omogućuje da prema potrebi poduzima mjere kako bi njegov sustav upravljanja ostao prikladan i učinkovit.

(b)

Nadležno tijelo pravovremeno ažurira svoj sustav upravljanja u skladu s bilo kakvom izmjenom Uredbe (EZ) br. 216/2008 i ove Uredbe kako bi se osigurala učinkovita provedba.

(c)

Nadležno tijelo obavješćuje Agenciju o promjenama koje utječu na njegovu sposobnost za izvršavanje zadataka i odgovornosti kako je određeno u Uredbi (EZ) br. 216/2008 i ovoj Uredbi.

ATCO.AR.B.015   Čuvanje zapisa

(a)

Nadležna tijela vode popis svih certifikata organizacija i dozvola i certifikata osoblja koje izdaju.

(b)

Nadležno tijelo uspostavlja sustav čuvanja zapisa kojim se osigurava odgovarajuće pohranjivanje, dostupnost i pouzdana sljedivost:

1.

dokumentiranih politika i postupaka sustava upravljanja;

2.

osposobljavanja, kvalifikacija i odobrenja njegova osoblja;

3.

dodjeljivanja zadataka, obuhvaćajući elemente koji se zahtijevaju stavkom ATCO.AR.B.005, kao i detalja o dodijeljenim zadacima;

4.

certifikacijskih postupaka i kontinuiranog nadzora certificiranih organizacija;

5.

detalja o tečajevima koje provode organizacije za osposobljavanje;

6.

postupaka za izdavanje dozvola, ovlaštenja, posebnih ovlasti i certifikata te za kontinuirani nadzor imatelja dozvola, ovlaštenja, posebnih ovlasti i certifikata;

7.

kontinuiranog nadzora nad osobama i organizacijama koje obavljaju djelatnosti unutar državnog područja države članice, ali koje je certificiralo nadležno tijelo druge države članice, u skladu s dogovorom između tih nadležnih tijela;

8.

nalaza, korektivnih mjera i datuma okončanja mjera;

9.

poduzetih mjera za osiguravanje primjene propisa;

10.

sigurnosnih informacija i naknadnih mjera;

11.

upotrebe odredaba o odstupanju u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 216/2008;

12.

procjena i obavješćivanja Agencije o alternativnim načinima udovoljavanja koje su predložile organizacije te ocjenjivanja alternativnih načina udovoljavanja koje samo nadležno tijelo primjenjuje.

(c)

Zapisi se čuvaju tijekom razdoblja od najmanje 5 godina, a u pogledu dozvola osoblja tijekom razdoblja od najmanje 10 godina nakon isteka posljednje posebne ovlasti dozvole, podložno primjenjivom zakonu o zaštiti podataka.

PODDIO C

NADZOR I MJERE ZA OSIGURAVANJE PRIMJENE PROPISA

ATCO.AR.C.001   Nadzor

(a)

Nadležno tijelo provjerava:

1.

usklađenost sa zahtjevima koji se primjenjuju na organizacije ili osobe prije izdavanja certifikata organizacije ili dozvole, certifikata, ovlaštenja ili posebne ovlasti osoblja, prema potrebi;

2.

kontinuiranu usklađenost s primjenjivim zahtjevima i uvjetima za certifikat organizacije za osposobljavanje i s primjenjivim zahtjevima za tečajeve, planove i sheme osposobljavanja koje je nadležno tijelo odobrilo te zahtjevima primjenjivim na osoblje;

3.

provedbu odgovarajućih sigurnosnih mjera koje je naložilo nadležno tijelo, kako je određeno u stavku ATCO.AR.A.025 točkama (c) i (d).

(b)

Ta provjera:

1.

mora imati podršku u obliku dokumentacije koja je posebno namijenjena za pružanje smjernica osoblju odgovornom za sigurnosni nadzor kako bi ono moglo obavljati svoje funkcije;

2.

služi da se relevantnim osobama i organizacijama predaju rezultati aktivnosti sigurnosnog nadzora;

3.

je utemeljena na auditima i inspekcijama, među kojima su, prema potrebi, nenajavljene inspekcije;

4.

služi da se nadležnom tijelu pruže potrebni dokazi u slučaju da su potrebne daljnje mjere, uključujući mjere predviđene stavcima ATCO.AR.C.010 i ATCO.AR.E.015.

(c)

Opseg nadzora utvrđuje se na temelju opsega i rezultata prošlih nadzornih aktivnosti i sigurnosnih prioriteta.

(d)

Ne dovodeći u pitanje nadležnost država članica, opseg i rezultati nadzora nad aktivnostima koje na državnom području države članice obavljaju osobe ili organizacije s poslovnim nastanom ili prebivalištem u drugoj državi članici određuje se na temelju sigurnosnih prioriteta i prošlih nadzornih aktivnosti.

(e)

Ako aktivnost osobe ili organizacije uključuje više država članica, nadležno tijelo odgovorno za nadzor u skladu s točkama od (a) do (c) može pristati na specifične alternativne dogovore o nadzoru s drugim nadležnim tijelom ili tijelima. Bilo koja osoba ili organizacija podložna takvom dogovoru obavješćuje se o njegovu postojanju i području primjene.

ATCO.AR.C.005   Program nadzora

(a)

Nadležno tijelo uspostavlja i održava program nadzora kojim su obuhvaćene aktivnosti nadzora zahtijevane stavkom ATCO.AR.C.001.

(b)

Za organizacije koje je certificiralo nadležno tijelo sastavlja se program nadzora koji uzima u obzir specifičnu prirodu organizacije, složenost njezinih aktivnosti i rezultate prošlih certifikacijskih i/ili nadzornih aktivnosti. U svakom ciklusu planiranja nadzora program mora uključiti:

1.

audite i inspekcije, među kojima su, prema potrebi, nenajavljene inspekcije; i

2.

sastanke koje su dogovorili uprava organizacije za osposobljavanje i nadležno tijelo kako bi se osigurala obostrana trajna informiranost u pogledu značajnih pitanja.

(c)

U slučaju organizacija koje je certificiralo nadležno tijelo primjenjuje se ciklus planiranja nadzora koji ne traje dulje od 24 mjeseca.

Ciklus planiranja nadzora može se skratiti ako postoji dokaz da se smanjila sigurnosna učinkovitost organizacije.

Ciklus planiranja nadzora može se produljiti na najviše 36 mjeseci ako je nadležno tijelo utvrdilo da za razdoblje od prethodna 24 mjeseca vrijedi sljedeće:

1.

organizacija je dokazala da učinkovito identificira opasnosti u području sigurnosti zračnog prometa i upravlja povezanim rizicima;

2.

organizacija je neprestano pokazivala da potpuno vlada svim promjenama u skladu sa stavkom ATCO.OR.B.015; i

3.

nisu bili izdani nalazi 1. razine; i

4.

sve su korektivne mjere provedene unutar vremenskog razdoblja koje je nadležno tijelo prihvatilo ili produljilo, kako je definirano u stavku ATCO.AR.E.015.

Ciklus planiranja nadzora može se dodatno produljiti na najviše 48 mjeseci ako je, uz gore navedeno, organizacija uspostavila, a nadležno tijelo potvrdilo, učinkovit sustav neprestanog izvješćivanja nadležnog tijela o sigurnosnoj učinkovitosti i regulatornoj usklađenosti same organizacije.

(d)

Program nadzora za organizacije za osposobljavanje sadrži praćenje standarda osposobljavanja, uključujući, prema potrebi, provjeru odabranih dijelova pruženog osposobljavanja.

(e)

U slučaju osoba koje imaju dozvolu, ovlaštenje ili posebnu ovlast koju je izdalo nadležno tijelo program nadzora uključuje inspekcije, među kojima su, prema potrebi, nenajavljene inspekcije.

ATCO.AR.C.010   Nalazi i mjere za osiguravanje primjene propisa za osoblje

(a)

Ako nadležno tijelo odgovorno za nadzor u skladu sa stavkom ATCO.AR.C.001 tijekom nadzora ili na bilo koji drugi način pronađe dokaz neusklađenosti kod osobe koja ima dozvolu izdanu u skladu s ovom Uredbom, ono sastavlja nalaz, pohranjuje ga te ga pismeno dostavlja imatelju dozvole i, ako je primjenjivo, organizaciji u kojoj je imatelj dozvole zaposlen.

(b)

Ako je nadležno tijelo koje je utvrdilo nalaz ujedno nadležno tijelo odgovorno za izdavanje dozvole:

1.

ono može privremeno oduzeti ili oduzeti dozvolu, ovlaštenje ili posebnu ovlast, prema potrebi, ako je ustanovljen sigurnosni problem; i

2.

ono poduzima dodatne mjere za osiguravanje primjene propisa potrebne kako bi se spriječio nastavak te neusklađenosti.

(c)

Ako nadležno tijelo koje je utvrdilo nalaz nije nadležno tijelo odgovorno za izdavanje dozvole, ono obavješćuje nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu. U tom slučaju nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu poduzima mjere u skladu s točkom (b) i obavješćuje nadležno tijelo koje je utvrdilo nalaz.

PODDIO D

IZDAVANJE, PRODULJENJE, OBNAVLJANJE, PRIVREMENO ODUZIMANJE I ODUZIMANJE DOZVOLA, OVLAŠTENJA I POSEBNIH OVLASTI

ATCO.AR.D.001   Postupak za izdavanje, produljenje i obnavljanje dozvola, ovlaštenja, posebnih ovlasti i odobrenja

(a)

Nadležno tijelo uspostavlja postupke za podnošenje zahtjeva, izdavanje i zamjenu dozvola, izdavanje ovlaštenja i posebnih ovlasti te produljenje i obnavljanje posebnih ovlasti. Ti postupci mogu uključivati:

1.

izdavanje privremenih odobrenja instruktora osposobljavanja na radnom mjestu i privremenih odobrenja ocjenjivača; i

2.

ako je primjenjivo, odobrenje ocjenjivačima za produljenje i obnavljanje posebnih ovlasti za lokaciju, u kom slučaju ocjenjivači dostavljaju sve zapise, izvješća i sve ostale informacije nadležnom tijelu na način utvrđen u takvim postupcima.

(b)

Nakon što zaprimi zahtjev i, prema potrebi, prateću dokumentaciju, nadležno tijelo provjerava je li zahtjev potpun i ispunjava li kandidat zahtjeve utvrđene u Prilogu I.

(c)

Ako kandidat ispunjava primjenjive zahtjeve, nadležno tijelo izdaje, produljuje ili obnavlja, prema potrebi, dozvolu, ovlaštenje ili ovlaštenja i posebnu ovlast ili posebne ovlasti, upotrebljavajući format za dozvole utvrđen u Dodatku 1. Prilogu II. Privremeno odobrenje instruktora osposobljavanja na radnom mjestu iz stavka ATCO.C.025 i privremeno odobrenje ocjenjivača iz stavka ATCO.C.065 izdaje se kao odvojeni dokument u kojem se utvrđuju privilegiji imatelja i valjanost odobrenja.

(d)

Radi smanjivanja nepotrebnog administrativnog opterećenja nadležno tijelo može definirati postupke za određivanje jedinstvenog datuma valjanosti za više posebnih ovlasti. U svakom slučaju, razdoblja valjanosti za predmetne posebne ovlasti se ne produljuju.

(e)

Nadležno tijelo zamjenjuje dozvolu kontrolora zračnog prometa ako je potrebno iz administrativnih razloga te ako je točka (XII.a) dozvole popunjena pa nema više mjesta. Datum prvog izdavanja ovlaštenja i posebnih ovlasti ovlaštenja prenosi se u novu dozvolu.

ATCO.AR.D.005   Oduzimanje i privremeno oduzimanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti

(a)

Za potrebe stavka ATCO.A.020 nadležno tijelo utvrđuje upravne postupke za privremeno oduzimanje i oduzimanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti.

(b)

Nadležno tijelo može privremeno oduzeti dozvolu u slučaju privremene nesposobnosti koja nije okončana u skladu s postupcima iz stavka ATCO.A.015 točke (e).

(c)

Nadležno tijelo privremeno oduzima ili oduzima dozvolu, ovlaštenje ili posebnu ovlast u skladu sa stavkom ATCO.AR.C.010, a posebno u sljedećim situacijama:

1.

korištenje privilegija dozvole kad imatelj dozvole više ne ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Uredbe;

2.

stjecanje dozvole studenta kontrolora zračnog prometa, dozvole kontrolora zračnog prometa, ovlaštenja, posebne ovlasti ili certifikata dostavljanjem krivotvorenih dokaznih dokumenata;

3.

krivotvorenje zapisa o dozvoli ili certifikatu;

4.

korištenje privilegija dozvole, jednog ili više ovlaštenja ili posebnih ovlasti pod utjecajem psihoaktivnih tvari.

(d)

U slučaju privremenog oduzimanja ili oduzimanja dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti, nadležno tijelo pismeno obavješćuje imatelja dozvole o toj odluci i o njegovu pravu na žalbu u skladu s postupcima utvrđenim u stavku ATCO.AR.A.010 točki (a) podtočki 14. Potrebno je također obavijestiti odgovarajućeg pružatelja usluga u zračnoj plovidbi o privremenom oduzimanju ili oduzimanju posebne ovlasti ocjenjivača.

(e)

Nadležno tijelo također privremeno oduzima ili oduzima dozvolu, ovlaštenje ili posebnu ovlast na pisani zahtjev imatelja dozvole.

PODDIO E

POSTUPAK CERTIFIKACIJE ZA ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA I ODOBRAVANJE TEČAJEVA OSPOSOBLJAVANJA

ATCO.AR.E.001   Postupak podnošenja zahtjeva i certifikacije za organizacije za osposobljavanje

(a)

Nakon primitka zahtjeva za izdavanje certifikata organizacije za osposobljavanje, nadležno tijelo provjerava usklađenost organizacije za osposobljavanje sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu III.

(b)

Ako organizacija za osposobljavanje koja podnosi zahtjev zadovoljava primjenjive zahtjeve, nadležno tijelo izdaje certifikat upotrebljavajući format utvrđen u Dodatku 2. Prilogu II.

(c)

Kako bi se organizaciji omogućilo uvođenje promjena bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela u skladu sa stavkom ATCO.OR.B.015 i stavkom ATCO.AR.E.010 točkom (c), nadležno tijelo odobrava postupak koji mu je dostavila organizacija za osposobljavanje u kojem se određuje opseg takvih promjena te se opisuje kako će se takvim promjenama upravljati i o njima izvješćivati.

ATCO.AR.E.005   Odobravanje tečajeva osposobljavanja i planova osposobljavanja

(a)

Nadležno tijelo odobrava tečajeve osposobljavanja i planove osposobljavanja koji su napravljeni u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku ATCO.OR.D.001.

(b)

Nakon zamjene dozvole u skladu sa stavkom ATCO.A.010, nadležno tijelo odobrava ili odbacuje tečaj osposobljavanja za posebnu ovlast za lokaciju utvrđen u skladu sa stavkom ATCO.B.020 točkama (b) i (c) najkasnije šest tjedana nakon podnošenja zahtjeva za odobrenje tečaja te osigurava poštovanje načela nediskriminacije i proporcionalnosti.

ATCO.AR.E.010   Promjene u organizacijama za osposobljavanje

(c)

Nakon primitka zahtjeva za promjenu za koju je potrebno prethodno odobrenje u skladu sa stavkom ATCO.OR.B.015, nadležno tijelo prije izdavanja odobrenja provjerava usklađenost organizacije za osposobljavanje sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu III.

Nadležno tijelo propisuje uvjete pod kojima organizacija smije raditi tijekom promjene, osim ako nadležno tijelo odluči da se promjena ne može provesti.

Nakon provjere da organizacija za osposobljavanje ispunjava primjenjive zahtjeve, nadležno tijelo odobrava promjenu.

(d)

Ne dovodeći u pitanje bilo kakve dodatne mjere za osiguravanje primjene propisa u skladu sa stavkom ATCO.AR.E.015, kad organizacija uvodi promjene za koje se zahtijeva prethodno odobrenje a da pri tome nije dobila odobrenje nadležnog tijela kako je određeno u točki (a), nadležno tijelo odmah poduzima odgovarajuće mjere.

(e)

U slučaju promjena za koje se ne zahtijeva prethodno odobrenje, nadležno tijelo odobrava postupak koji je razvila organizacija za osposobljavanje u skladu sa stavkom ATCO.OR.B.015 i utvrđuje opseg takvih promjena, upravljanje istima i mehanizam za obavješćivanje o njima. U okviru kontinuiranog nadzora nadležno tijelo procjenjuje informacije dobivene u obavijesti radi provjere usklađenosti poduzetih mjera s odobrenim postupcima i primjenjivim zahtjevima.

ATCO.AR.E.015   Nalazi i korektivne mjere

(a)

Nadležno tijelo mora posjedovati sustav kojim se analiziraju nalazi radi utvrđivanja njihova značaja za sigurnost.

(b)

Nadležno tijelo izdaje nalaz razine 1. kad se otkrije bilo kakva značajna neusklađenost s primjenjivim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 216/2008 i ove Uredbe, s postupcima i priručnicima organizacije za osposobljavanje, vrstom ili vrstama osposobljavanja i/ili usluge ili usluga koji se pružaju ili s certifikatom ili certifikatima, a kojom se smanjuje sigurnost i/ili dovodi do značajnog pogoršanja pruženog osposobljavanja.

Nalazi razine 1. uključuju, ali se ne ograničavaju na:

1.

nedopuštanje nadležnom tijelu da pristupi objektima organizacije kako je utvrđeno u stavku ATCO.OR.B.025 tijekom uobičajenog radnog vremena i nakon dva pisana zahtjeva;