17.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 41/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/242

оd 9. listopada 2014.

o utvrđivanju detaljnih pravila o funkcioniranju savjetodavnih vijeća u okviru zajedničke ribarstvene politike

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 45. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1380/2013, a posebno njezinim člankom 43., uređuje se osnivanje savjetodavnih vijeća koja će promicati uravnoteženu zastupljenost svih dionika u području ribarstva i akvakulture i pridonositi postizanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike.

(2)

Savjetodavna vijeća mogu Komisiji i dotičnim državama članicama podnositi preporuke i prijedloge koji se odnose na upravljanje ribarstvom i društveno-gospodarske aspekte te aspekte očuvanja ribarstva i akvakulture. Ona mogu obavješćivati Komisiju i države članice o problemima koji se odnose na upravljanje ribarstvom i društveno-gospodarske aspekte te aspekte očuvanja ribarstva i akvakulture u svojem geografskom području ili polju nadležnosti i doprinositi, u uskoj suradnji sa znanstvenicima, prikupljanju, dostavljanju i analizi podataka potrebnih za izradu mjera očuvanja.

(3)

Uredbom Vijeća 2004/585/EZ (2) uspostavljeno je sedam regionalnih savjetodavnih vijeća, a Prilogom III. Uredbi (EU) br. 1380/2013 obuhvaćena su i četiri nova savjetodavna vijeća uspostavljena tom Uredbom.

(4)

S obzirom na to da se Uredbom (EU) br. 1380/2013 uspostavljaju nova savjetodavna vijeća, potrebno je utvrditi postupak za početak njihova funkcioniranja.

(5)

S obzirom na važnu ulogu za koju se očekuje da će je savjetodavna vijeća imati u regionaliziranoj zajedničkoj ribarstvenoj politici te u skladu s načelima dobrog upravljanja navedenima u članku 3. točkama (b) i (f) Uredbe (EU) br. 1380/2013, potrebno se i pobrinuti, u skladu s člankom 43. stavkom 1. te Uredbe, da se njihovom strukturom jamči uravnotežena zastupljenost svih zakonitih dionika u području ribarstva, uključujući male flote i, prema potrebi, akvakulturu.

(6)

Mali ribolov ima važnu društvenu, gospodarsku, okolišnu i kulturnu ulogu u brojnim obalnim zajednicama u cijeloj Europskoj uniji. Stoga je potrebno osigurati učinkovito sudjelovanje malog ribolova u radu savjetodavnih vijeća, među ostalim pridonošenjem troškovima i gubicima prihoda koje takvo sudjelovanje može značiti.

(7)

Kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje i suradnju s dionicima iz trećih zemalja, savjetodavna vijeća moraju biti u stanju prilagoditi svoj način rada svakom pojedinom slučaju i dobiti naknadu troškova za svaki od njih zasebno,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila o funkcioniranju savjetodavnih vijeća kao što je navedeno u članku 43. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„Dotična država članica” znači država članica koja ima izravan upravljački interes u smislu članka 4. stavka 1. podstavka 22. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u području nadležnosti savjetodavnog vijeća kako je ono definirano u članku 1. Priloga III. Uredbi (EU) br. 1380/2013. Za Savjetodavno vijeće za akvakulturu i Savjetodavno vijeće za tržišta „dotična država članica” znači sve države članice Unije.

2.

„Sektorske organizacije” znači organizacije koje predstavljaju ribare i, za Savjetodavno vijeće za akvakulturu, subjekte u akvakulturi i predstavnike prerađivačkog i tržišnog sektora.

3.

„Ostale interesne skupine” znači predstavnici skupina na koje utječe zajednička ribarstvena politika koji nisu predstavnici sektorskih organizacija, a pogotovo predstavnici organizacija za zaštitu okoliša i skupina za zaštitu potrošača.

Članak 3.

Početak funkcioniranja novih savjetodavnih vijeća

1.   Sektorske organizacije i ostale interesne skupine koje su zainteresirane za savjetodavna vijeća iz članka 43. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 podnose Komisiji zajedničku molbu koja se odnosi na početak funkcioniranja odgovarajućeg savjetodavnog vijeća. Zajednička molba u skladu je s ciljevima i načelima zajedničke ribarstvene politike navedenima u Uredbi (EU) br. 1380/2013, a posebno u članku 43. stavku 1. Priloga III. i sadržava:

(a)

ciljeve;

(b)

načela rada;

(c)

poslovnik;

(d)

popis sektorskih organizacija i ostalih interesnih skupina.

2.   Kada utvrdi da je zajednička molba u skladu s pravilima utvrđenima Uredbom (EU) br. 1380/2013, a pogotovo s Prilogom III. i pravilima utvrđenima u ovoj Uredbi, Komisija je u roku od dva mjeseca od njezina primitka prosljeđuje dotičnim državama članicama. Komisija može predložiti izmjene zajedničke molbe kako bi osigurala poštovanje svih uvjeta navedenih u ovom članku.

3.   Dotične države članice utvrđuju jesu li molbu potpisale reprezentativne sektorske organizacije i ostale interesne skupine i u roku od mjesec dana od primitka zajedničke molbe obavješćuju Komisiju slažu li se s njome. Na temelju napomena tih država članica Komisija može zatražiti daljnje izmjene ili pojašnjenja.

4.   Komisija će u seriji C Službenog lista Europske unije objaviti komunikaciju u vezi s početkom rada svakog novog savjetodavnog vijeća. Te informacije neće objaviti sve dok nisu zadovoljeni svi uvjeti navedeni u stavku 1. Savjetodavno vijeće počinje s radom na dan naznačen u komunikaciji, koji nije raniji od datuma objavljivanja komunikacije.

Članak 4.

Struktura i organizacija savjetodavnih vijeća

1.   Osim s odredbama članka 43. stavka 1. i članka 45. stavaka 1. do 3. te Priloga III. Uredbi (EU) br. 1380/2013, struktura i organizacija savjetodavnih vijeća mora biti u skladu i sa stavcima 2. do 6. ovog članka.

2.   Opća skupština savjetodavnog vijeća:

(a)

donosi poslovnik savjetodavnog vijeća;

(b)

sastaje se najmanje jednom godišnje kako bi odobrila godišnje izvješće, godišnji strateški plan i godišnji proračun savjetodavnog vijeća.

3.   Opća skupština imenuje izvršni odbor koji može imati do 25 članova. Nakon savjetovanja s Komisijom, opća skupština može odlučiti imenovati izvršni odbor koji će imati do 30 članova, kako bi se osiguralo odgovarajuću zastupljenost male flote.

4.   Opća skupština osigurava pravedne naknade za članstvo koje omogućuju uravnoteženu i široku zastupljenost svih dionika uzimajući u obzir njihovu financijsku sposobnost.

5.   Izvršni odbor:

(a)

usmjerava zadatke savjetodavnog vijeća i upravlja njima u skladu s člankom 44. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

priprema godišnje izvješće, godišnji strateški plan i godišnji proračun;

(c)

donosi preporuke i prijedloge navedene u članku 44. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

6.   Opća skupština i izvršni odbor prema potrebi osiguravaju uravnoteženu i široku zastupljenost svih dionika, s naglaskom na malim flotama. Broj zastupnika malih flota trebao bi odražavati udio malih flota u sektoru ribarstva dotičnih država članica.

Članak 5.

Načini rada

Prilikom odlučivanja o svojim načinima rada svako savjetodavno vijeće nastoji uporabom modernih IT komunikacijskih sredstava i osiguravanjem usluga tumačenja i prevođenja osigurati učinkovitost i potpuno sudjelovanje svih članova.

Članak 6.

Financijski doprinos savjetodavnih vijeća

1.   Svako savjetodavno vijeće uz naknadu putnih troškova i troškova smještaja nudi dodatnu naknadu ribarima koji predstavljaju organizacije male flote za njihovo učinkovito sudjelovanje u radu vijeća. Takva naknada u svakom slučaju mora biti odgovarajuće opravdana.

2.   Kada pozivaju promatrače iz trećih zemalja navedenih u točki (k) stavka 2. Priloga III. Uredbe (EU) br. 1380/2013, savjetodavna vijeća mogu pridonijeti putnim troškovima i troškovima smještaja tih promatrača pod istim uvjetima koje primjenjuju za svoje članove.

Članak 7.

Potpora država članica

Države članice mogu osigurati odgovarajuću tehničku, logističku i financijsku potporu za olakšavanje rada savjetodavnih vijeća.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(2)  Odluka Vijeća 2004/585/EZ od 19. srpnja 2004. o osnivanju Regionalnih savjetodavnih vijeća u okviru zajedničke ribarstvene politike (SL L 256, 3.8.2004., str. 17.).