5.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 29/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/171

оd 4. veljače 2015.

o određenim aspektima postupka izdavanja dozvola željezničkim prijevoznicima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (1), a posebno njezin članak 17. stavak 5.,

budući da:

(1)

Preporukom Komisije od 7. travnja 2004. o uporabi jedinstvenog europskog formata za dokumente dozvola koje su izdane u skladu s Direktivom Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola željezničkim prijevoznicima (2) preporučuje se korištenje standardnog formata za dokumente dozvola koje izdaju nacionalna tijela za izdavanje dozvola.

(2)

U skladu s člankom 23. Direktive 2012/34/EU, dozvole koju izdaju državna tijela za izdavanje dozvola valjane su na cijelom državnom području Unije. Nacionalna tijela nadležna za izdavanje dozvola trebaju obavijestiti Europsku agenciju za željeznice o dozvolama koje su izdane, privremeno oduzete, ukinute ili izmijenjene, a ona mora o tome obavijestiti ostale države članice. Standardnim obrascem za dozvolu bi se olakšao rad nacionalnih tijela za izdavanje dozvola i Europske agencije za željeznice i olakšao pristup informacijama o dozvolama svim zainteresiranim strankama, posebno tijelima za izdavanje dozvola drugih država članica i upraviteljima infrastrukture.

(3)

Svi potrebni podaci koji potvrđuju da određeni željeznički prijevoznik ima dozvolu za redovito obavljanje određene vrste usluge željezničkog prijevoza mogu biti sadržani u standardiziranom dokumentu. Standardnim obrascem za dokument dozvole olakšat će se objavljivanje svih relevantnih informacija o dozvolama na internetskoj stranici Europske agencije za željeznice. Standardni format može se promijeniti u budućnosti ovisno o iskustvima u njegovoj uporabi i razvoju potreba za dodatnim informacijama o dozvolama.

(4)

Uvjeti pod kojima se može ispunjavati zahtjeve iz članka 22. Direktive 2012/34/EU koji se odnose na osiguranje od građanskopravne odgovornosti mogu se razlikovati među državama članicama, ovisno o nacionalnom pravu. Dokaz da željeznički prijevoznik ispunjava te nacionalne zahtjeve treba biti dostupan u prilogu dokumenta dozvole. Za tu svrhu treba koristiti standardni obrazac priloga. U slučaju da željeznički prijevoznik želi obavljati svoju djelatnost u dvije ili više država članica, osiguranje od građanskopravne odgovornosti za svaku od tih država članica treba biti navedeno u dodatnom prilogu koji izdaje tijelo za izdavanje dozvola u dodatnoj državi članici u kojoj taj željeznički prijevoznik želi poslovati.

(5)

Tijela za izdavanje dozvola mogla bi smanjiti svoje administrativne troškove, iznos pristojbi za izdavanje dozvola i vrijeme potrebno za donošenje odluke o zahtjevu za dozvolu ako promptno razmjenjuju potrebne podatke s drugim tijelima i drugim javnim ili privatnim subjektima.

(6)

Budući da na tržištu ima vrlo malo promjena, u nekim državama članicama ne donose se odluke o dozvolama po godinu dana ili više godina zaredom. U isto vrijeme, visoke pristojbe mogu predstavljati prepreku za ulazak željezničkih prijevoznika na tržište.

(7)

Željeznički prijevoznici koji podnose zahtjev za novu dozvolu ne bi trebali imati nepovoljniji tretman u pogledu uvjeta licenciranja od željezničkih prijevoznika koji već posluju na tržištu.

(8)

Nepotrebna administrativna opterećenja nametnuta tijelima za izdavanje dozvola i prijevoznicima trebaju se smanjiti strogim ograničavanjem zahtjeva na uvjete koji su navedeni u Direktivi 2012/34/EU.

(9)

Tijela za izdavanje dozvola nisu obvezna tražiti pristojbu za izdavanje dozvole od željezničkog prijevoznika. Međutim, države članice mogu uvesti takvu pristojbu, u svrhu naplaćivanja rada koji tijela za izdavanje dozvola troše na razmatranje zahtjeva. U tom slučaju pristojba za izdavanje dozvole treba biti nediskriminirajuća, zaista naplaćena svim prijevoznicima koji podnose zahtjev za izdavanje dozvole te se temeljiti na stvarnom radu tijela za izdavanje dozvola. Ako pristojba za izdavanje dozvole premašuje 5 000 EUR, tijelo za izdavanje dozvola treba upisati broj uloženih radnih sati i troškove u račun za dozvolu.

(10)

Kako bi se stvorili ravnopravni uvjeti za tržišno natjecanje između željezničkih prijevoznika, Direktivom 2012/34/EU stavljene su izvan snage određene odredbe koje nisu u skladu s poboljšavanjem tržišnih uvjeta, pri čemu željeznički prijevoznici moraju biti osigurani ili imati odgovarajuća jamstva po tržišnim uvjetima. Tijela za izdavanje dozvola treba pozvati na provjeru provedbe revidiranih uvjeta u suradnji s drugim tijelima država članica.

(11)

Izdavanje dozvole željezničkom prijevozniku ne bi trebalo biti uvjetovano rješenjem o sigurnosti iz članka 10. Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(12)

Novi željeznički prijevoznici nužni su za tržišno natjecanje, ali u praksi mogu imati teškoća pri pružanju podataka o solventnosti koji bi im omogućili da postave realistična očekivanja za razdoblje od sljedećih 12 mjeseci u skladu s člankom 20. stavkom 1. i 2. Direktive 2012/34/EU. Iako je zakonodavstvom EU-a predviđena mogućnost pojednostavljenog dokaza za određene manje zračne prijevoznike u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 (4), u postupku za dobivanje dozvole mogu se uzeti u obzir te praktične teškoće ublažavanjem postupka dokazivanja solventnosti za željezničke prijevoznike koji podnose zahtjev za izdavanje dozvole.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 62. stavkom 1. Direktive 2012/34/EU,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se detalji za korištenje standardnog obrasca za dokument dozvole. Njome se utvrđuju i određeni aspekti postupka za izdavanje dozvola.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, „dokument dozvole” znači propisno ispunjeni i potpisani standardni obrazac, kako je utvrđeno u Prilogu I. i Prilogu II. ovoj Uredbi, koji se mora dostaviti Europskoj agenciji za željeznice.

Članak 3.

Uporaba standardnog obrasca za dokument dozvole

1.   Za dozvole izdane u skladu s poglavljem III. Direktive 2012/34/EU koristi se standardni format iz Priloga I. i II. ovoj Uredbi.

U slučaju izdavanja nove dozvole, tijelo za izdavanje dozvola dodjeljuje broj obavijesti o ispostavljanju dozvole EZ-a u skladu s usklađenim brojčanim sustavom koji se naziva Europski identifikacijski broj (EIN), kako je utvrđeno u Dodatku 2. Odluci Komisije 2007/756/EZ (5).

Svaki put kad se dozvola izda, izmijeni na način koji je bitan za dokument dozvole, privremeno oduzme, ukine ili zamijeni privremenom dozvolom, tijelo za izdavanje dozvola izdaje dokument dozvole na temelju ovog formata

2.   Tijela za izdavanje dozvola o tome obavješćuju Europsku agenciju za željeznice u skladu s člankom 24. stavkom 8. Direktive 2012/34/EU i dostavljaju kopiju dokumenta dozvole, kako je predviđeno u dogovorenom protokolu za komunikaciju.

3.   Informacije o financijskom osiguranju od građanskopravne odgovornosti, navedene u članku 22. Direktive 2012/34/EU, navode se u prilogu dokumenta dozvole korištenjem standardnog formata iz Priloga II. ovoj Uredbi. Tijelo koje izdaje dozvolu mora uz dokument dozvole dodati prilog. Taj se prilog označava brojem jedan (1).

4.   Na temelju informacija dostavljenih u okviru priloga o odgovornosti, kako je utvrđeno u Prilogu II. ovoj Uredbi tijelo za izdavanje dozvola u određenoj državi članici ili upravitelj infrastrukture može provjeriti je li osiguranje od građanskopravne odgovornosti željezničkog prijevoznika dovoljno u toj državi članici. Ako tijelo za izdavanje dozvola odluči da je razina pokrića nedovoljna može zatražiti od željezničkog prijevoznika da sklopi dodatno osiguranje. Željeznički prijevoznik dužan je tijelu za izdavanje dozvola dostaviti tražene podatke o svojoj razini pokrića osiguranjem.

5.   Ako je tijelo za izdavanje dozvola zadovoljno razinom pokrića, ono obavješćuje Europsku agenciju za željeznice i ažurira postojeći prilog koji je poslalo tijelo za izdavanje dozvola te iste države članice ili dodaje još jedan prilog dozvoli korištenjem standardnog formata tog Priloga II. i tom prilogu dodjeljuje sljedeći broj (2, 3, 4 itd.).

6.   U prilogu za svako osiguranje od odgovornosti mora se navesti iznos, područje primjene, kao što je geografsko područje ili vrsta usluga te datum od kada osiguranje teče i, ako je primjenjivo, datum isteka osiguranja. Broj obavijesti o ispostavljanju dozvole navodi se u svakom prilogu kako bi se ustanovila jasna veza s licenciranim željezničkim prijevoznikom. Tijelo za izdavanje dozvola ispostavlja ažurirani prilog kad ga se obavijesti o izmjeni u osiguranju od građanskopravne odgovornosti i dostavlja taj prilog Europskoj agenciji za željeznice.

Članak 4.

Pristojbe za izdavanje dozvole

Države članice mogu zatražiti pristojbu za razmatranje svakog zahtjeva. Pristojbe za izdavanje dozvole moraju se primjenjivati na nediskriminirajući način.

Članak 5.

Određeni aspekti koji se tiču zahtjeva za osiguranje od građanskopravne odgovornosti i odgovarajućih jamstava

1.   Tijelo za izdavanje dozvola mora objaviti kolika je najmanja potrebna razina pokrića, i u situaciji kad je iznos takvog pokrića propisan u nacionalnom pravu.

2.   Tijelo za izdavanje dozvola ne može zahtijevati da početak razdoblja pokrića bude prije nego što željeznički prijevoznik započne s obavljanjem djelatnosti željezničkog prijevoza.

3.   Najkasnije 25. kolovoza 2015. tijelo za izdavanje dozvola koje je izdalo dozvolu mora od svih željezničkih prijevoznika kojima je dozvola izdana zatražiti dokaze o razini i opsegu postojećeg pokrića za slučaj nesreće, osim ako su ugovorili osiguranje ili nadležno tijelo već ima te podatke. Ono može također zatražiti takav dokaz od željezničkih prijevoznika ako sumnja u to udovoljava li njihovo osiguranje zahtjevima iz članka 22. Direktive 2012/34/EU.

4.   Ako prijevoznik ne dokaže da je primjereno osiguran, ali posjeduje odgovarajuća jamstva za pokriće, tijelo za izdavanje dozvola, prema potrebi nakon savjetovanja s regulatornim tijelom, provjerava odgovaraju li uvjeti pod kojima je prijevoznik takva jamstva dobio uvjetima koje bi na tržištu dobio bilo koji drugi prijevoznik iste razine financijskih sposobnosti i izloženosti riziku.

5.   Ako tijelo za izdavanje dozvola privremeno oduzme dozvolu u skladu s člankom 24. stavkom 1. Direktive 2012/34/EU, ili odobri privremenu dozvolu u skladu s člankom 24. stavkom 3. navedene Direktive, ono obavješćuje sva druga nadležna tijela navedena u Uredbi (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (6) za koja zna da su ugovorila usluge sa željezničkim prijevoznikom. Ako tijelo za izdavanje dozvola gaji sumnje u vezi s usklađenošću jamstava za pokrivanje obveza s propisima Unije o državnim potporama, ono može dostaviti potrebne informacije nadležnim tijelima koja su odgovorna za kontrolu takvih pravila o državnim potporama.

Članak 6.

Povezanost s rješenjima o sigurnosti

1.   Odobravanje dozvole ne može biti uvjetovano time da prijevoznik posjeduje rješenje o sigurnosti iz članka 10. Direktive 2004/49/EZ.

2.   Ako prijevoznik posjeduje rješenje o sigurnosti, tijelo za izdavanje dozvola pri odobravanju dozvole ne provjerava zahtjeve za rješenja o sigurnosti.

Članak 7.

Određeni aspekti postupka izdavanja dozvole

1.   U roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, tijelo za izdavanje dozvola mora željezničkom prijevozniku javiti da je dokumentacija potpuna ili zatražiti dodatne informacije. Ovaj se rok može produljiti za dva tjedna pod iznimnim okolnostima i prijevoznika se o tome mora obavijestiti. Čim se dobiju dodatne informacije, tijelo za izdavanje dozvola u roku od maksimalno mjesec dana obavješćuje prijevoznika o tome je li dokumentacija potpuna.

2.   Tijelo za izdavanje dozvola može zatražiti samo dokumente iz poglavlja III. Direktive 2012/34/EU ili one koji se zahtijevaju nacionalnim zakonodavstvom. Tijelo za izdavanje dozvola objavljuje popis svih dokumenata i njihov sadržaj i ne smije tražiti nikakve dodatne dokumente od prijevoznika. Ako se popis ažurira i objavi, prijevoznici se mogu i dalje osloniti na prijašnji popis za prijave podnesene prije ažuriranja.

3.   Za poduzeća s godišnjim prihodom od manje od 5 milijuna EUR od aktivnosti željezničkog prijevoza, tijelo za izdavanje dozvola može smatrati da je zahtjev s obzirom na njihovu sposobnost ispunjavanja stvarnih i potencijalnih obveza u razdoblju od 12 mjeseci od početka obavljanja djelatnosti u skladu s člankom 20. stavkom 1. Direktive 2012/34/EU ispunjen ako prijevoznik može pokazati da je njegovo neto stanje kapitala najmanje 100 000 EUR ili drugi iznos koji je sporazumno utvrđen s regulatornim tijelom. Tijelo za izdavanje dozvola objavljuje taj iznos.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 16. lipnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. veljače 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 32.

(2)  SL L 113, 20.4.2004., str. 37.

(3)  Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice (SL L 164, 30.4.2004., str. 44.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).

(5)  Odluka Komisije 2007/756/EZ od 9. studenoga 2007. o donošenju zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 5. direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ (SL L 305, 23.11.2007., str. 30.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007., str. 1.).


PRILOG I.

Standardni format za dokument dozvole

Image

Image


PRILOG II.

Standardni format priloga o odgovornosti uz dozvolu za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

Image

Image