30.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 24/5


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/140

оd 29. siječnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 u vezi s neometanom pilotskom kabinom i o ispravku te Uredbe

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 8. stavak 5.,

budući da:

(1)

Operatori i osoblje uključeno u operacije određenih zrakoplova moraju ispunjavati relevantne bitne zahtjeve određene u Prilogu IV. točki 8.b Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(2)

Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 (2) utvrđuje uvjete za sigurnu operaciju zrakoplova.

(3)

Kako bi se uzeli u obzir rizici povezani s mogućim greškama zbog uznemiravanja ili ometanja letačke posade tijekom određene faze leta, operatori bi trebali omogućiti da letačka posada nije dužna obavljati niti jednu drugu aktivnost tijekom kritične faze leta, osim onih koje su potrebne za sigurne operacije zrakoplova.

(4)

Uredba (EU) br. 965/2012 određuje ograničenje broja osoba na letovima tijekom specijaliziranih operacija. Međutim, ovo ograničenje nije opravdano sigurnosnim razlozima. Stoga je članak 5. stavak 7. potrebno prilagoditi.

(5)

Uredbom Komisije (EU) br. 71/2014 (3) umetnut je članak 9.a u Uredbu (EU) br. 965/2012. Uredbom Komisije (EU) br. 83/2014 (4) naknadno je umetnut drugi članak 9.a koji je trebao biti numeriran kao članak 9.b. U interesu jasnoće i pravne sigurnosti, potrebno je zamijeniti te ispravno numerirati članak 9.a koji je umetnut Uredbom (EU) br. 83/2014.

(6)

Zbog pravne sigurnosti i kako bi se osigurala ujednačenost s izrazima iz Uredbe (EZ) br. 216/2008, nužno je, u određenim jezičnim verzijama, ispraviti određene izraze iz Uredbe (EU) br. 965/2012.

(7)

Uredbu (EU) br. 965/2012 potrebno je stoga izmijeniti te ispraviti na odgovarajući način.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom temelje se na Mišljenju (5) Europske agencije za sigurnost zračnog prometa u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom (b) i člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 965/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Operatori aviona i helikoptera koji nisu kompleksni avioni i helikopteri na motorni pogon, kao i balona i jedrilica u okviru nekomercijalnih operacija, uključujući i nekomercijalne specijalizirane operacije, operiraju zrakoplovima u skladu s odredbama iz Priloga VII.”

;

(b)

u stavku 5. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ostalim avionima i helikopterima te balonima i jedrilicama u skladu s odredbama iz Priloga VII.”

;

(c)

u stavku 7. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Osim članova posade, ne smiju se ukrcati osobe koje nisu neophodne za misiju.”

2.

Članak 6. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. prva se rečenica zamjenjuje sljedećom:

„2.   Odstupajući od članka 5. stavka 1., zrakoplovima iz članka 4. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 216/2008, u slučaju aviona, operira se u skladu s uvjetima određenim u Odluci Komisije C(2009) 7633 od 14. listopada 2009., kada se upotrebljavaju u CAT operacijama.”

;

(b)

u stavku 4.a uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„4.a   Odstupajući od članka 5. stavaka 1. i 6., s avionima ili helikopterima koji nisu kompleksni avioni i helikopteri na motorni pogon, balonima ili jedrilicama, mogu se provoditi sljedeće operacije u skladu s Prilogom VII.:”

.

3.

Članak 9.a umetnut Uredbom (EU) br. 83/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.b

Pregled

Agencija provodi kontinuirani pregled učinkovitosti odredbi o ograničenjima vremena provedenog na letu i na dužnosti te o zahtjevima u pogledu odmora iz priloga II. i III. Najkasnije do 18. veljače 2019. Agencija priprema prvo izvješće o rezultatima pregleda.

Taj pregled uključuje znanstveno stručno znanje te se temelji na operativnim podacima prikupljenima uz pomoć država članica tijekom duljeg vremenskog razdoblja nakon datuma primjene ove Uredbe.

Pregledom se procjenjuje učinak najmanje sljedećeg na pažnju članova posade zrakoplova:

(a)

dužnosti u trajanju više od 13 sati u najpovoljnije doba dana;

(b)

dužnosti u trajanju više od 10 sati u manje povoljno doba dana;

(c)

dužnosti u trajanju više od 11 sati za članove posade zrakoplova u nepoznatom stanju aklimatizacije;

(d)

dužnosti koje uključuju velik broj sektora (više od 6);

(e)

vrijeme dežurstva nakon kojeg slijede letačke dužnosti; i

(f)

poremećaji u rasporedu.”

4.

Prilozi I., III., IV., VI. i VIII. mijenjaju se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EU) br. 965/2012 ispravlja se kako slijedi:

1.

Članak 6. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Odstupajući od SPA.PBN.100 PBN iz Priloga V., nekomercijalne operacije s avionom koji nije kompleksni avion na motorni pogon u određenom zračnom prostoru, na rutama ili u skladu s postupcima za koje su utvrđene specifikacije navigacije temeljene na performansama (PBN), nastavit će se obavljati pod uvjetima nacionalnog prava države članice do donošenja i primjene odgovarajućih provedbenih pravila.”

2.

Prilozi II., III., IV., VII., i VIII. ispravljaju se kako je navedeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. točka 3. primjenjuje se od 18. veljače 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. siječnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 296, 25.10.2012., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 71/2014 od 27. siječnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 23, 28.1.2014., str. 27.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 83/2014 od 29. siječnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 28, 31.1.2014., str. 17.).

(5)  Mišljenje Europske agencije za sigurnost zračnog prometa br. 05/2013 od 10. lipnja 2013. za uredbu Komisije o utvrđivanju provedbenih pravila za postupke u vezi s neometanom pilotskom kabinom.


PRILOG I.

Prilozi I., III., IV., VI. i VIII. Uredbe (EU) br. 965/2012 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilog I. umeće se sljedeća točka 109.a:

„109.a

‚neometana pilotska kabina’ znači bilo koje vrijeme kada se članove letačke posade ne uznemirava ili ometa, osim kad se radi o pitanjima koja su kritična za siguran rad zrakoplova ili sigurnost osoba u zrakoplovu;”

.

2.

U Prilogu III. (dio ORO):

(a)

u ORO.GEN.110 točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

Operator utvrđuje postupke i upute za sigurne operacije svakog tipa zrakoplova u kojima se navode dužnosti i odgovornosti zemaljskog osoblja i članova posade za sve vrste operacija na zemlji i tijekom leta. Tim postupcima i uputama ne smije se zahtijevati da bilo koji član posade obavlja bilo kakve druge aktivnosti tijekom kritičnih faza leta osim onih koje su potrebne za siguran rad zrakoplova. U te postupke i upute moraju biti uključeni i postupci i upute za neometanu pilotsku kabinu.”

;

(b)

u ORO.MLR.105 točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Lista minimalne opreme (LMO) utvrđuje se kako je navedeno u Prilogu IV. točki 8.a.3. Uredbe (EZ) br. 216/2008 na temelju odgovarajuće glavne liste minimalne opreme (GLMO) kako je definirano u podacima utvrđenima u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012. Ako GLMO nije utvrđen u sklopu podataka o operativnoj prikladnosti, LMO se može temeljiti na odgovarajućem GLMO-u koji je prihvatila država operatera ili registra, prema potrebi.”

3.

U Prilog IV. (dio CAT) umeće se sljedeći stavak:

„CAT.GEN.MPA.124   Taksiranje zrakoplova

Operator utvrđuje postupke za taksiranje zrakoplova kojima se jamče sigurne operacije i povećava sigurnost na pistama.”

4.

U Prilog VI. (dio NCC) umeće se sljedeći stavak:

„NCC.GEN.119   Taksiranje zrakoplova

Operator utvrđuje postupke za taksiranje kojima se jamče sigurne operacije i povećava sigurnost na pistama.”

5.

U Prilog VIII. (dio SPO) umeće se sljedeći stavak:

„SPO.GEN.119   Taksiranje zrakoplova

Operator utvrđuje postupke za taksiranje zrakoplova kojima se jamče sigurne operacije i povećava sigurnost na pistama.”


PRILOG II.

Prilozi II., III., IV., VII. i VIII. Uredbe (EU) br. 965/2012 ispravljaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu II.:

(a)

stavak ARO.GEN.220 točka (a) podtočka 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.

nadzora operacija nekomercijalnih operatora zrakoplova koji nisu kompleksni zrakoplovi na motorni pogon;”

;

(b)

stavak ARO.GEN.300 točka (a) podtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

trajnu sukladnost s primjenjivim zahtjevima nekomercijalnih operatora zrakoplova koji nisu kompleksni zrakoplovi na motorni pogon; i”

.

2.

U Prilogu III.:

(a)

stavak ORO.GEN.110 točka (k) podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

helikopterima koji nisu kompleksni helikopteri na motorni pogon, s jednim motorom, s najvećim brojem putničkih sjedala od 5 ili manje;”

;

(b)

stavak ORO.FC.005 točka (b) podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Operacija komercijalnog zračnog prijevoza putnika koje se provode prema pravilima vizualnog letenja danju i polijeću i slijeću na istom aerodromu ili operativnoj površini i unutar lokalnog područja koje je naznačilo nadležno tijelo, sa:

zrakoplovima uzgonjenima jednim elisnim motorom s najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju preko 5 700 kg ili manjom i najvećim brojem putničkih sjedala od 5, ili

helikopterima koji nisu složeni helikopteri na motorni pogon, s jednim motorom i najvećim brojem sjedala od 5.”

;

(c)

stavak ORO.FC.105 točka (d) podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Operacija komercijalnog zračnog prijevoza putnika koje se provode danju po VFR-u, koje polijeću i slijeću na istom aerodromu ili operativnoj površini unutar lokalnog područja koje je odredilo nadležno tijelo s helikopterima koji nisu kompleksni helikopteri na motorni pogon, s jednim motorom, s najvećim brojem putničkih sjedala od 5.”

;

(d)

stavak ORO.FC.230 točka (b) podtočka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Član letačke posade uključen u operacije helikopterima koji nisu kompleksni helikopteri na motorni pogon, koje se obavljaju tijekom dana i na rutama na kojima se navigacija obavlja prema vizualnim orijentirima, može obavljati provjeru stručnosti samo na jednom od relevantnih tipova. Provjera stručnosti koju obavlja operator, obavlja se svaki put na tipu koji najdulje nije bio upotrijebljen za provjeru stručnosti. Relevantni tipovi helikoptera koji se mogu grupirati za potrebe provjere stručnosti koju obavlja operator, navedeni su u operativnom priručniku.”

;

(e)

stavak ORO.FC.230 točka (b) podtočka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Bez obzira na stavak ORO.FC.145 točku (a) podtočku 2., za operacije helikopterima koji nisu kompleksni helikopteri na motorni pogon tijekom dana i na rutama na kojima se navigacija obavlja prema vizualnim orijentirima te avionima klase performanse B, provjeru može izvesti primjereno kvalificirani zapovjednik kojeg imenuje operator te koji je osposobljen za primjenu načela CRM-a i za ocjenu vještina CRM-a. Operator obavješćuje nadležno tijelo o imenovanim osobama.”

3.

U Prilogu IV.:

(a)

u stavku CAT.GEN.MPA.180 točki (b) uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Neovisno o točki (a), za dnevne operacije prema pravilima vizualnog letenja (VFR) koje se obavljaju zrakoplovima koji nisu kompleksni zrakoplovi na motorni pogon, koji polijeću i slijeću na isti aerodrom ili operativnu površinu unutar razdoblja od 24 sata, ili koji ostaju unutar lokalnog područja navedenog u operativnom priručniku, sljedeća dokumentacija i informacije mogu se čuvati na aerodromu ili operativnoj površini:”

;

(b)

stavak CAT.OP.MPA.100 točka (b) podtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

dnevne operacije prema VFR-u avionima koji nisu kompleksni avioni na motorni pogon;”

;

(c)

stavak CAT.OP.MPA.105 točka (b) podtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

avionima koji nisu kompleksni avioni na motorni pogon; i”

;

(d)

stavak CAT.OP.MPA.130 točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Osim za VFR operacije avionima koji nisu kompleksni avioni na motorni pogon, operator uspostavlja odgovarajuće operativne postupke odlaska i dolaska/prilaza za svaki tip aviona, uzimajući u obzir potrebu da se učinci buke zrakoplova smanje na minimum.”

;

(e)

stavak CAT.OP.MPA.135 točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Točka (a) podtočka 1. ne primjenjuje se za dnevne operacije prema VFR-u zrakoplovima koji nisu kompleksni zrakoplovi na motorni pogon, za letove koji dolaze na isti aerodrom ili operativnu površinu s koje su pošli.”

;

(f)

stavak CAT.OP.MPA.175 točka (c) podtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

avionom koji nije kompleksni avion na motorni pogon koji slijeće na isti aerodrom ili operativnu površinu s koje je poletio; ili”

.

4.

U Prilogu VII:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„NEKOMERCIJALNE ZRAČNE OPERACIJE ZRAKOPLOVIMA KOJI NISU KOMPLEKSNI ZRAKOPLOVI NA MOTORNI POGON”

;

(b)

stavak NCO.SPEC.100 zamjenjuje se sljedećim:

„NCO.SPEC. 100   Opseg

Ovaj poddio uspostavlja posebne zahtjeve kojih se treba pridržavati zapovjednik zrakoplova koji provodi nekomercijalne specijalizirane operacije zrakoplovima koji nisu kompleksni zrakoplovi na motorni pogon.”

5.

U Prilogu VIII:

(a)

stavak SPO.GEN.005 točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Neovisno o točki (a), nekomercijalne specijalizirane operacije zrakoplovima koji nisu kompleksni zrakoplovi na motorni pogon trebaju biti sukladne s Prilogom VII. (dio NCO).”

;

(b)

u stavku SPO.GEN.005 točki (c) uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Neovisno o točki (a), sljedeće operacije zrakoplovima koji nisu kompleksni zrakoplovi na motorni pogon mogu se provoditi u skladu s Prilogom VII. (dio NCO):”

;

(c)

u stavku SPO.IDE.A.160 točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

kod zrakoplova koji nisu kompleksni zrakoplovi na motorni pogon, sigurnosnim pojasom sa sustavom vezivanja gornjeg dijela trupa na sjedalu svakog člana letačke posade koji ima jednu točku za otkopčavanje.”

;

(d)

u stavku SPO.IDE.H.195, naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Let iznad vode — helikopteri koji nisu kompleksni helikopteri na motorni pogon”

;

(e)

u stavku SPO.IDE.H.203, uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„Kompleksni helikopteri na motorni pogon namijenjeni letovima iznad vode u operacijama na moru u nepovoljnom okolišu i na udaljenosti od kopna većoj od 10 minuta letenja pri uobičajenoj putnoj brzini i helikopteri koji nisu kompleksni helikopteri na motorni pogon koji lete iznad vode u nepovoljnom okolišu na udaljenosti većoj od 50 NM su:”