29.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/131

оd 23. siječnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 33. stavke 2. i 3. te članak 38. točku (d),

budući da:

(1)

U Prilogu III. Uredbi Komisije (EZ) br. 1235/2008 (2) utvrđen je popis trećih zemalja čiji su sustavi proizvodnje i mjere kontrole za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda priznati kao ekvivalentni onima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 834/2007.

(2)

Republika Koreja dostavila je Komisiji u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 zahtjev za uvrštavanje na popis iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 za određene prerađene poljoprivredne proizvode. Dostavila je informacije koje se zahtijevaju u skladu s člancima 7. i 8. te Uredbe. Na temelju pregleda tih informacija, rasprava s nadležnim tijelima Republike Koreje koje su uslijedile i pregleda na licu mjesta pravila proizvodnje i mjera kontrole koje se primjenjuju u Republici Koreji zaključeno je da su u toj zemlji pravila kojima se uređuje proizvodnja i kontrola ekološke proizvodnje prerađenih poljoprivrednih proizvoda koji se upotrebljavaju kao hrana ekvivalentni onima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 834/2007. Stoga bi Republiku Koreju trebalo uvrstiti na popis iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 za prerađene poljoprivredne proizvode koji se upotrebljavaju kao hrana (Kategorija proizvoda D).

(3)

U Prilogu IV. Uredbi Komisije (EZ) br. 1235/2008 nalazi se popis kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela nadležnih za provođenje kontrola i izdavanje certifikata u trećim zemljama u svrhu ekvivalentnosti. Zbog uvrštavanja Republike Koreje u Prilog III. toj Uredbi iz Priloga IV. trebalo bi izbrisati odgovarajuće kontrolne ustanove i kontrolna tijela priznate do sada za uvoz proizvoda kategorije D iz Republike Koreje.

(4)

Priloge III. i IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Uključivanje Republike Koreje u Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 trebalo bi se primjenjivati od 1. veljače 2015. Međutim, kako bi se subjektima omogućilo da se prilagode izmjenama u prilozima III. i IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008, izmjenu tog Priloga trebalo bi primjenjivati tek nakon razumnog vremenskog razdoblja.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem regulatornog Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

2.

Prilog IV. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 1. članka 1. primjenjuje se od 1. veljače 2015.

Točka 2. članka 1. primjenjuje se od 1. svibnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12.12.2008., str. 25.).


PRILOG I.

U Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 umeće se sljedeći tekst:

„REPUBLIKA KOREJA

1.    Kategorije proizvoda :

Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana

D

 

2.    Podrijetlo : ekološki uzgojeni sastojci u proizvodima kategorije D koji su uzgojeni u Republici Koreji ili koji su uvezeni u Republiku Koreju:

bilo iz Unije,

ili iz treće zemlje za koju je Republika Koreja priznala da su proizvodi proizvedeni i kontrolirani u toj trećoj zemlji u skladu s pravilima koja su ekvivalentna onima utvrđenim u zakonodavstvu Republike Koreje.

3.    Proizvodne norme : Zakon o promicanju ekološki prihvatljive poljoprivrede i ribarstva te o upravljanju i potpori za ekološku hranu.

4.    Nadležna tijela : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

5.    Nadzorna tijela :

Brojčana oznaka

Naziv

Internetska adresa

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

Image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.    Ustanove i tijela izdavatelji potvrde : kao u točki 5.

7.    Trajanje uključenja :

31. siječnja 2018.”

PRILOG II.

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U unosu koji se odnosi na „Australian Certified Organic”, pod točkom 3., briše se redak koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-107”.

2.

U unosu koji se odnosi na „BCS Öko-Garantie GmbH”, pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-141”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”.

3.

U unosu koji se odnosi na „Bioagricert S.r.l.”, pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-132”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”.

4.

U unosu koji se odnosi na „Bio.inspecta AG”, pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-161”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”.

5.

U unosu koji se odnosi na „Control Union Certifications”, pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-149”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”.

6.

Unos koji se odnosi na „Doalnara Certified Organic Korea, LLC” mijenja se kako slijedi:

(a)

pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-129”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”;

(b)

pod točkom 4. briše se riječ „vino”.

7.

U unosu koji se odnosi na „Ecocert SA”, pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-154”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”.

8.

U unosu koji se odnosi na „Organic Certifiers”, pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-106”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”.