18.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 332/1


DIREKTIVA VIJEĆA (EU) 2015/2376

od 8. prosinca 2015.

o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 115.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Izazov koji predstavljaju prekogranično izbjegavanje poreza, agresivno porezno planiranje i štetno porezno natjecanje posljednjih se godina znatno povećao te se smatra ozbiljnim problemom u Uniji i na globalnoj razini. Smanjivanjem poreznih osnovica značajno se smanjuju nacionalni prihodi od poreza pa države članice ne mogu primjenjivati porezne politike koje pogoduju rastu. Izdavanje prethodnih poreznih mišljenja kojima se olakšava dosljedna i transparentna primjena zakona uobičajena je praksa, među ostalim, i u Uniji. Pojašnjavanjem poreznog prava poreznim obveznicima pruža se sigurnost poslovanja, može se potaknuti ulaganje i pravna usklađenost te stoga može biti poticajno za ostvarivanje daljnjeg razvoja jedinstvenog tržišta Unije na temelju načela i sloboda na kojima počivaju Ugovori. Međutim, mišljenja o strukturama koje se temelje na porezu dovela su u nekim slučajevima do niske razine oporezivanja umjetno visokih iznosa dobiti u zemlji koja je izdala, izmijenila ili obnovila prethodno mišljenje i prepustila su umjetno niske iznose dobiti oporezivanju u nekoj od drugih uključenih zemalja. Stoga je hitno potrebno povećati transparentnost. Da bi se to postiglo, potrebno je poboljšati alate i mehanizme uspostavljene Direktivom Vijeća 2011/16/EU (4).

(2)

Europsko vijeće u svojim je zaključcima od 18. prosinca 2014. naglasilo potrebu hitnog jačanja napora u borbi protiv izbjegavanja poreza i agresivnog poreznog planiranja i na globalnoj razini i na razini Unije. Naglašavajući važnost transparentnosti, Europsko vijeće pozdravilo je namjeru Komisije da podnese prijedlog o automatskoj razmjeni informacija o poreznim mišljenjima u Uniji.

(3)

Direktivom 2011/16/EU predviđa se obvezna spontana razmjena informacija između država članica u pet posebnih slučajeva i u određenim rokovima. Spontana razmjena informacija u slučajevima kada nadležno tijelo jedne države članice ima razloga pretpostaviti da bi u drugoj državi članici moglo doći do gubitka poreza već se primjenjuje na porezna mišljenja koja pojedina država članica izdaje, mijenja ili obnavlja određenom poreznom obvezniku u pogledu budućeg tumačenja ili primjene poreznih propisa, a koja imaju prekograničnu dimenziju.

(4)

Međutim, učinkovitu spontanu razmjenu informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama otežava nekoliko važnih praktičnih poteškoća, poput prava države članice koja izdaje mišljenje da sama odluči koje je ostale države članice potrebno o tome obavijestiti. Stoga bi razmijenjene informacije prema potrebi trebale biti dostupne svim ostalim državama članicama.

(5)

Područjem primjene automatske razmjene prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama izdanih, izmijenjenih ili obnovljenih za određenu osobu ili grupu osoba na koje se ta osoba ili grupa osoba ima pravo pozvati, trebalo bi obuhvatiti svaki materijalni oblik (neovisno o tome jesu li ona obvezujuće prirode ili ne i način na koji su izdana).

(6)

U svrhu pravne sigurnosti trebalo bi izmijeniti Direktivu 2011/16/EU uključivanjem primjerene definicije prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama. Područje primjene tih definicija trebalo bi biti dovoljno široko da obuhvati veliki raspon situacija, među ostalim, ali ne isključivo, sljedeće vrste prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama:

jednostrane prethodne sporazume o transfernim cijenama i/ili odluke,

bilateralne ili multilateralne prethodne sporazume o transfernim cijenama i odluke,

sporazume ili odluke kojima se određuje postojanje ili nepostojanje stalne poslovne jedinice,

sporazume ili odluke kojima se određuje postojanje ili nepostojanje činjenica s mogućim učinkom na poreznu osnovicu stalne poslovne jedinice,

sporazume ili odluke kojima se određuje porezni status hibridnih subjekata u jednoj državi članici koji se odnose na rezidenta druge jurisdikcije,

te sporazume ili odluke o utvrđivanju osnovice za amortizaciju imovine u jednoj državi članici koju stječe poduzeće grupe u drugoj jurisdikciji.

(7)

Porezni obveznici imaju pravo pozvati se na prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodne sporazume o transfernim cijenama tijekom npr. poreznih postupaka ili poreznih nadzora pod uvjetom da su činjenice na kojima se temelje prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodni sporazumu o transfernim cijenama ispravno prikazane i da porezni obveznici poštuju uvjete prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnih sporazuma o transfernim cijenama.

(8)

Države članice razmjenjivat će informacije neovisno o tome poštuje li porezni obveznik uvjete prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama.

(9)

Pružanje informacija ne bi trebalo dovesti do otkrivanja trgovinske, industrijske ili poslovne tajne ili trgovinskog postupka kao ni do otkrivanja informacija koje bi bile suprotne javnom poretku.

(10)

Kako bi se iskoristile prednosti obvezne automatske razmjene prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama, informacije bi se trebale priopćavati odmah nakon njihova izdavanja, izmjene ili obnove te bi stoga trebalo utvrditi pravilne intervale priopćavanja tih informacija. Iz istog je razloga primjereno predvidjeti obveznu automatsku razmjenu prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama koji su izdani, izmijenjeni ili obnovljeni u okviru razdoblja od pet godina prije datuma primjene ove Direktive i koji su još valjani 1. siječnja 2014. Međutim, određene osobe ili grupe osoba s godišnjim neto prihodom grupe manjim od 40 000 000 EUR mogle bi se isključiti iz takve obvezne automatske razmjene pod određenim uvjetima.

(11)

Primjereno je da se zbog pravne sigurnosti, pod nizom vrlo strogih uvjeta, iz obvezne automatske razmjene isključe bilateralni ili multilateralni prethodni sporazumi o transfernim cijenama s trećim zemljama koje slijede okvir postojećih međunarodnih ugovora s tim zemljama, ako odredbe tih ugovora ne dopuštaju otkrivanje zemlji koja je treća strana, informacija zaprimljenih na temelju tog ugovora. Međutim, takvim bi slučajevima trebalo razmjenjivati informacije iz članka 8.a stavka 6. koje se odnose na zahtjeve koji vode do izdavanja takvih bilateralnih ili multilateralnih prethodnih sporazuma o transfernim cijenama. U takvim bi slučajevima stoga informacije koje se priopćuju trebale uključiti naznaku da se to pruža na temelju takvog zahtjeva.

(12)

Obveznom automatskom razmjenom prethodnih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama trebala bi u svakom slučaju biti obuhvaćena dostava definiranog skupa osnovnih informacija kojima bi sve države članice imale pristup. Komisiju bi trebalo ovlastiti za donošenje praktičnih postupaka koji su potrebni za standardizaciju dostave tih informacija u skladu s postupkom utvrđenim u Direktivi 2011/16/EU (što uključuje Odbor za upravnu suradnju u oporezivanju) za utvrđivanje standardnog obrasca za razmjenu informacija. Tim bi se postupkom trebalo koristiti i pri donošenju budućih praktičnih postupaka za provedbu razmjene informacija, poput određivanja jezičnih zahtjeva koji bi se odnosili na razmjenu informacija uz korištenje takvim standardnim obrascem.

(13)

Pri izradi takvog standardnog obrasca za obveznu automatsku razmjenu informacija primjereno je uzeti u obzir rezultate rada foruma OECD-a o štetnim poreznim praksama, na kojem se izrađuje standardni obrazac u okviru akcijskog plana o smanjenju porezne osnovice i prijenosu dobiti. Primjerena je i bliska suradnja s OECD-om na koordinirani način, i to ne samo u području izrade takvog standardnog obrasca za obveznu automatsku razmjenu informacija. Krajnji cilj trebali bi biti jednaki uvjeti na globalnoj razini, na kojoj bi Unija trebala imati vodeću ulogu promicanjem ideje da bi opseg informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama koje se automatski razmjenjuju trebao biti širok.

(14)

Države članice trebale bi razmjenjivati osnovne informacije, a ograničeni skup osnovnih informacija trebalo bi priopćiti Komisiji. Time bi se Komisiji trebalo omogućiti da u svakom trenutku prati i ocjenjuje učinkovitu primjenu obvezne automatske razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama. Međutim, informacije koje Komisija dobije ne bi se trebale koristiti za druge svrhe. Štoviše, takvim priopćavanjem države članice ne bi bile oslobođene od obveze prijave državnih potpora Komisiji.

(15)

Povratna informacija države članice koja prima informacije državi članici koja ih šalje nužan je element funkcioniranja učinkovitog sustava automatske razmjene informacija. Stoga je primjereno naglasiti da bi nadležna tijela država članica trebala jednom godišnje poslati povratne informacije o automatskoj razmjeni informacija drugoj uključenoj državi članici. U praksi bi to obvezno pružanje povratnih informacija trebalo obavljati putem bilateralno dogovorenih mehanizama.

(16)

Kada je to potrebno, nakon faze obvezne automatske razmjene informacija iz ove Direktive, država članica trebala bi imati mogućnost pozvati se na članak 5. Direktive 2011/16/EU o razmjeni informacija na zahtjev kako bi od države članice koja je izdala mišljenje ili sporazum mogla dobiti dodatne informacije, uključujući cjelovit tekst prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama.

(17)

Primjereno je podsjetiti da članak 21. stavak 4. Direktive 2011/16/EU uređuje jezične zahtjeve i zahtjeve u vezi s prijevodom koji se odnose na zahtjeve za suradnju, uključujući zahtjeve za prosljeđivanje obavijesti i priložene dokumente. To bi se pravilo trebalo primjenjivati i u slučajevima kada država članica zatraži dodatne informacije nakon faze obvezne automatske razmjene osnovnih informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama.

(18)

Države članice trebale bi poduzeti sve razumne mjere potrebne za uklanjanje prepreka učinkovitoj i što široj obveznoj automatskoj razmjeni informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama.

(19)

Kako bi se unaprijedila uporaba resursa i olakšala razmjena informacija te kako sve države članice ne bi morale same razviti slične sustave za pohranu informacija, trebalo bi predvidjeti mogućnost uspostave središnjeg direktorija koji bi bio dostupan svim državama članicama i Komisiji i gdje bi države članice mogle preuzeti i pohraniti informacije umjesto da ih razmjenjuju sigurnom elektroničkom poštom. Komisija bi trebala donijeti praktične postupke potrebne za uspostavu takvog direktorija u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. Direktive 2011/16/EU.

(20)

Uzimajući u obzir prirodu i opseg promjena uvedenih Direktivom Vijeća 2014/107/EU (5) i ovom Direktivom, trebalo bi produljiti rok za dostavu informacija, statistika i izvješća predviđenih Direktivom 2011/16/EU. Tim produljenjem trebalo bi se omogućiti da informacije koje se dostavljaju odražavaju iskustvo koje proizlazi iz tih promjena. Produženje bi se trebalo primjenjivati na statistiku i ostale informacije koje države članice trebaju dostaviti do 1. siječnja 2018. te na izvješće i, prema potrebi, prijedlog koji Komisija treba dostaviti do 1. siječnja 2019.

(21)

Postojeće odredbe o povjerljivosti trebalo bi izmijeniti kako bi odražavale proširenje obvezne automatske razmjene informacija na prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodne sporazume o transfernim cijenama.

(22)

Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebno nastoji osigurati puno poštovanje prava na zaštitu osobnih podataka i slobode poslovanja.

(23)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, tj. učinkovitu administrativnu suradnju među državama članicama pod uvjetima koji su spojivi s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se zbog ujednačenosti i djelotvornosti može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(24)

Direktivu 2011/16/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 2011/16/EU mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

   ‚automatska razmjena’

(a)

točka 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

(a)

za potrebe članka 8. stavka 1. i članka 8.a, znači sistematsko priopćavanje prethodno definiranih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima. Za potrebe članka 8. stavka 1. upućivanje na raspoložive informacije odnosi se na informacije iz poreznih podataka države članice koja priopćava informacije koje su dostupne u skladu s postupcima za prikupljanje i obradu podataka u toj državi članici;

(b)

za potrebe članka 8. stavka 3.a, znači sistematsko priopćavanje prethodno definiranih informacija o rezidentima u drugim državama članicama relevantnoj državi članici rezidentnosti, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima. U kontekstu članka 8. stavaka 3.a i 7.a, članka 21. stavka 2. i članka 25. stavaka 2. i 3. svaki pojam napisan nakošenim slovima ima značenje koje je navedeno u odgovarajućim definicijama navedenima u Prilogu I.;

(c)

za potrebe svih odredaba ove Direktive osim članka 8. stavaka 1.i 3.a te članka 8.a, znači sustavno priopćavanje prethodno definiranih informacija koje se pružaju u skladu s podtočkama (a) i (b) ove točke;”;

(b)

dodaju se sljedeće točke:

„14.

‚prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom’ znači svaki sporazum, priopćenje ili svaki drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući ono izdano, izmijenjeno ili obnovljeno u okviru poreznog nadzora, a koje ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

izdano je, izmijenjeno ili obnovljeno od strane vlade ili porezne vlasti države članice, ili u njezino ime, ili teritorijalnih ili upravnih jedinica države članice, uključujući lokalne vlasti, neovisno o tome koristi li se ono stvarno;

(b)

izdano je, izmijenjeno ili obnovljeno određenoj osobi ili grupi osoba, i na njega se ta osoba ili grupa osoba ima pravo pozvati;

(c)

odnosi se na tumačenje ili primjenu zakonske ili upravne odredbe u vezi s primjenom ili provedbom nacionalnih poreznih zakona države članice ili teritorijalnih ili upravnih jedinica države članice, uključujući lokalne vlasti;

(d)

odnosi se na prekograničnu transakciju ili pitanje uspostavlja li se obavljanjem djelatnosti osobe u drugoj jurisdikciji stalna poslovna jedinica; i

(e)

donosi se prije transakcija ili obavljanja djelatnosti u drugoj jurisdikciji koje bi se mogle smatrati uspostavom stalne poslovne jedinice ili prije podnošenja porezne prijave za razdoblje u kojem su transakcija, niz transakcija ili djelatnosti obavljene.

Prekogranična transakcija može podrazumijevati, ali ne isključivo, ulaganje, isporuku robe, usluga, financiranja ili korištenje materijalne ili nematerijalne imovine i ne mora izravno uključivati osobu kojoj je upućeno prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom;

15.

‚prethodni sporazum o transfernim cijenama’ znači svaki sporazum, priopćenje ili drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući onaj izdan, izmijenjen ili obnovljen u okviru poreznog nadzora, a koji ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

izdan je, izmijenjen ili obnovljen od strane vlade ili porezne vlasti države članice ili više država članica, ili u njezino/njihovo ime, među ostalim teritorijalnih ili upravnih jedinica države članice, uključujući lokalne vlasti, neovisno o tome koristi li se stvarno;

(b)

izdan je, izmijenjen ili obnovljen određenoj osobi ili grupi osoba, i na njega se ta osoba ili grupa osoba ima pravo pozvati; i

(c)

utvrđuje prije prekograničnih transakcija između povezanih poduzeća odgovarajući skup kriterija za utvrđivanje transfernih cijena za te transakcije ili utvrđuje raspodjelu dobiti stalnoj poslovnoj jedinici.

Poduzeća su povezana poduzeća ako jedno poduzeće izravno ili neizravno sudjeluje u upravljanju, kontroli ili kapitalu drugog poduzeća ili ako iste osobe sudjeluju, izravno ili neizravno, u upravljanju, kontroli ili kapitalu poduzećâ.

Transferne cijene su cijene po kojima poduzeće prenosi materijalnu ili nematerijalnu imovinu ili pruža usluge povezanim poduzećima te izraz ‚utvrđivanje transfernih cijena’ treba tumačiti u skladu s tim;

16.

za potrebe točke 14. ‚prekogranična transakcija’ znači transakcija ili niz transakcija:

(a)

u kojima neke od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija nisu rezidenti u svrhu oporezivanja u državi članici koja izdaje, mijenja ili obnavlja prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom;

(b)

u kojima je neka od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija istodobno rezident u svrhu oporezivanja u više jurisdikcija;

(c)

u kojima jedna od stranaka koje sudjeluju u transakciji ili nizu transakcija posluje u drugoj jurisdikciji preko stalne poslovne jedinice, a ta je transakcija ili niz transakcija dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje stalne poslovne jedinice. Prekogranična transakcija ili niz transakcija obuhvaća i sporazume koje jedna osoba sklapa u pogledu poslovanja u drugoj jurisdikciji koje obavlja preko stalne poslovne jedinice; ili

(d)

takve transakcije ili niz transakcija imaju prekogranični učinak.

Za potrebe točke 15. ‚prekogranična transakcija’ znači transakcija ili niz transakcija u kojima sudjeluju povezana poduzeća koja nisu sva rezidenti za potrebe oporezivanja na području iste jurisdikcije ili transakcija ili niz transakcija koje imaju prekogranični učinak;

17.

za potrebe točaka 15. i 16. ‚poduzeće’ znači svaki oblik vođenja poslovanja.”

2.

U članku 8. brišu se stavci 4. i 5.

3.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 8.a

Područje primjene i uvjeti obvezne automatske razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama

1.   Nadležno tijelo države članice, ako je izdano, izmijenjeno ili obnovljeno prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni sporazum o transfernim cijenama nakon 31. prosinca 2016. automatskom razmjenom priopćava informacije u vezi s tim nadležnim tijelima ostalih država članica kao i Europskoj komisiji, uz ograničenje slučajeva iz stavka 8. ovog članka, u skladu s primjenjivim praktičnim postupcima donesenim na temelju članka 21.

2.   U skladu s primjenjivim praktičnim postupcima donesenima na temelju članka 21., nadležno tijelo države članice priopćuje informacije i nadležnim tijelima ostalih država članica kao i Europskoj komisiji uz ograničenje slučajeva iz stavka 8. ovog članka u odnosu na prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodne sporazume o transfernim cijenama koji su izdani, izmijenjeni ili obnovljeni u razdoblju od pet godina prije 1. siječnja 2017.

Ako su ta prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodni sporazumi o transfernim cijenama izdani, izmijenjeni ili obnovljeni između 1. siječnja 2012. i 31. prosinca 2013., takvo priopćivanje provodi se pod uvjetom da su još valjani 1. siječnja 2014.

Ako su ta prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodni sporazumi o transfernim cijenama izdani, izmijenjeni ili obnovljeni između 1. siječnja 2014. i 31. prosinca 2016., takvo priopćivanje provodi se bez obzira na to jesu li još valjani.

Države članice mogu iz priopćenja iz ovog stavka isključiti informacije o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama koji su izdani, izmijenjeni ili obnovljeni prije 1. travnja 2016. određenoj osobi ili grupi osoba, isključujući one koje obavljaju uglavnom financijske ili ulagačke djelatnosti, s godišnjim neto prihodom grupe, kako se navodi u članku 2. točki 5. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6), manjim od 40 000 000 EUR (ili jednakim iznosom u nekoj drugoj valuti) u fiskalnoj godini koja prethodi datumu izdavanja, izmjene ili obnove tih poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama.

3.   Ako međunarodni porezni sporazum na temelju kojeg je dogovoren prethodni sporazum o transfernim cijenama ne dopušta njegovo otkrivanje trećim stranama, bilateralni ili multilateralni prethodni sporazumi o transfernim cijenama s trećim zemljama isključeni su iz područja primjene automatske razmjene informacija u skladu s ovim člankom. U slučaju da međunarodni porezni sporazum u skladu s kojim je dogovoren prethodni sporazum o transfernim cijenama dopušta njegovo otkrivanje i nadležno tijelo treće zemlje daje odobrenje za objavljivanje informacija, takvi bilateralni ili multilateralni prethodni sporazumi o transfernim cijenama razmjenjivat će se u skladu s člankom 9.

Međutim, ako bi bilateralni ili multilateralni prethodni sporazumi o transfernim cijenama bili isključeni iz automatske razmjene informacija na temelju prvog podstavka prve rečenice ovog stavka, informacije iz stavka 6. ovog članka koje se navode u zahtjevu koji vodi do izdavanja takvih bilateralnih ili multilateralnih prethodnih sporazuma o transfernim cijenama umjesto toga razmjenjuju se u skladu s stavcima 1. i 2. ovog članka.

4.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se u slučaju kada se prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom odnosi isključivo na porezna davanja jedne fizičke osoba ili više njih.

5.   Razmjena informacija provodi se kako slijedi:

(a)

u odnosu na informacije koje se razmjenjuju na temelju stavka 1. – u roku od tri mjeseca nakon završetka polovine kalendarske godine tijekom koje su izdana, izmijenjena ili obnovljena prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodni sporazumi o transfernim cijenama;

(b)

u odnosu na informacije koje se razmjenjuju na temelju stavka 2. – prije 1. siječnja 2018.

6.   Informacije koje država članica priopćava na temelju stavaka 1. i 2. ovog članka uključuju sljedeće:

(a)

podatke o osobi, osim fizičke osobe, i prema potrebi o grupi osoba kojoj pripada;

(b)

sažetak sadržaja prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama, uključujući opis relevantnih poslovnih aktivnosti ili transakcija ili niza transakcija u apstraktnim pojmovima, a da se ne otkriva trgovinska, industrijska ili poslovna tajna ili trgovinski postupak ili informacije koje bi bile suprotne javnom poretku;

(c)

datume izdavanja, izmjene ili obnove prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama;

(d)

početni datum razdoblja valjanosti prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama, ako je naveden;

(e)

krajnji datum razdoblja valjanosti prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama, ako je naveden;

(f)

vrstu prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama;

(g)

iznos transakcije ili niza transakcija prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama, ako se takav iznos navodi u prethodnom poreznom mišljenju s prekograničnim učinkom ili prethodnom sporazumu o transfernim cijenama;

(h)

opis skupa kriterija koji se primjenjuju za utvrđivanje transfernih cijena ili samu transfernu cijenu u slučaju prethodnog sporazuma o transfernim cijenama;

(i)

utvrđivanje metode koja se primjenjuje za utvrđivanje transfernih cijena ili samu transfernu cijenu u slučaju prethodnog sporazuma o transfernim cijenama;

(j)

utvrđivanje drugih država članica, ako postoje, na koje bi prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni sporazum o transfernim cijenama mogli utjecati;

(k)

utvrđivanje svake osobe, osim fizičkih osoba, u drugim državama članicama, ako postoje, na koje bi moglo utjecati prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni sporazum o transfernim cijenama (pri čemu treba navesti s kojom su državom članicom te osobe povezane); i

(l)

podatak temelji li se priopćena informacija na samom prethodnom poreznom mišljenju s prekograničnim učinkom ili prethodnom sporazumu o transfernim cijenama ili na zahtjevu iz stavka 3. drugog podstavaka ovog članka.

7.   Kako bi olakšala razmjenu informacija iz stavka 6. ovog članka, Komisija donosi praktične postupke potrebne za provedbu ovog članka, uključujući mjere za standardizaciju priopćavanja informacija iz stavka 6. ovog članka, u okviru postupka za utvrđivanje standardnog obrasca iz članka 20. stavka 5.

8.   Informacije kako su definirane u stavku 6. točkama (a), (b), (h) i (k) ovog članka ne priopćavaju se Europskoj komisiji.

9.   Nadležno tijelo dotične države članice, utvrđene stavkom 6. točkom (j), bez odgode i po mogućnosti elektroničkim putem potvrđuje primitak informacija nadležnom tijelu koje ih je poslalo, a najkasnije u roku od sedam radnih dana. Ova se mjera primjenjuje sve dok direktorij iz članka 21. stavka 5. ne postane operativan.

10.   Države članice mogu u skladu s člankom 5. i s obzirom na članak 21. stavak 4. zatražiti dodatne informacije, uključujući cjeloviti tekst prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama.

Članak 8.b

Statistika o automatskoj razmjeni informacija

1.   Države članice do 1. siječnja 2018. Komisiji svake godine dostavljaju statistike o opsegu automatskih razmjena na temelju članaka 8. i 8.a te u mjeri u kojoj je to moguće informacije o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima povezanima s obavljenom razmjenom te o mogućim promjenama za porezne uprave i treće strane.

2.   Komisija do 1. siječnja 2019. podnosi izvješće, koje sadržava pregled i ocjenu statistike i informacija dobivenih na temelju stavka 1. ovog članka, o pitanjima kao što su administrativni i drugi relevantni troškovi i koristi automatske razmjene informacija te s tim povezani praktični aspekti. Prema potrebi, Komisija Vijeću predstavlja prijedlog u vezi s kategorijama i uvjetima utvrđenima u članku 8. stavku 1., uključujući uvjet da informacije o rezidentima u drugim državama članicama moraju biti dostupne, ili o stavkama iz članka 8. stavka 3.a, ili i o jednom i o drugom.

Prilikom razmatranja prijedloga koji je predstavila Komisija, Vijeće procjenjuje daljnje jačanje učinkovitosti i funkcioniranja automatske razmjene informacija i podizanja standarda te razmjene, s ciljem osiguravanja da:

(a)

nadležno tijelo svake države članice, automatskom razmjenom, priopćuje nadležnom tijelu bilo koje druge države članice informacije koje se odnose na porezna razdoblja od 1. siječnja 2019. o rezidentima u toj drugoj državi članici, za sve kategorije dohotka i kapitala navedene u članku 8. stavku 1., u skladu s njihovim tumačenjem u nacionalnom zakonodavstvu države članice koja priopćuje informacije; i

(b)

popisi kategorija i stavki utvrđenih u članku 8. stavcima 1. i 3.a proširuju se kako bi uključili druge kategorije i stavke, uključujući autorske naknade.

(6)  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).”"

4.

U članku 20. dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Komisija prije 1. siječnja 2017. donosi standardni obrazac, uključujući dogovore u vezi s jezikom u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. Automatska razmjena informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama na temelju članka 8.a provodi se uporabom tog standardnog obrasca. Taj standardni obrazac ne smije premašiti sastavnice za razmjenu informacija iz članka 8.a stavka 6. i ostala povezana polja u vezi s tim komponentama koja su potrebna kako bi se postigli ciljevi članka 8.a.

Dogovori u vezi s jezikom iz prvog podstavka ne smiju sprečavati države članice da informacije iz članka 8.a priopćavaju bilo kojem od službenih i radnih jezika Unije. Međutim, tim dogovorima u vezi s jezikom može se predvidjeti da se ključni elementi takvih informacija šalju i na nekom drugom službenom i radnom jeziku Unije.”

5.

Članak 21. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Osobe koje imaju odgovarajuće ovlasti Ureda Komisije za sigurnosnu akreditaciju mogu imati pristup tim informacijama samo ako je to potrebno za zaštitu, održavanje i razvoj direktorija iz stavka 5. i mreže CCN.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Komisija do 31. prosinca 2017. izrađuje siguran središnji direktorij države članice o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i pruža mu tehničku i logističku potporu, u kojemu se informacije koje se priopćavaju u okviru članka 8.a stavaka 1. i 2. evidentiraju kako bi se ispunio zahtjev za automatsku razmjenu iz tih stavaka. Nadležna tijela svih država članica imaju pristup informacijama koje se evidentiraju u tom direktoriju. Komisija također ima pristup informacijama evidentiranima u tom direktoriju, no unutar ograničenja utvrđenog u članku 8.a stavku 8. Komisija donosi potrebne praktične postupke u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.

Dok taj siguran središnji direktorij ne postane operativan, automatska razmjena iz članka 8.a stavaka 1. i 2. provodi se u skladu sa stavkom 1. ovog članka i primjenjivim praktičnim postupcima.”

6.

Članak 23. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Države članice priopćavaju Komisiji godišnju ocjenu učinkovitosti automatske razmjene informacija iz članaka 8. i 8. a te postignute praktične rezultate. Komisija utvrđuje oblik i uvjete priopćavanja te godišnje ocjene u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.”;

(b)

stavci 5. i 6. brišu se.

7.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 23.a

Povjerljivost informacija

1.   Informacije koje su Komisiji priopćene na temelju ove Direktive Komisija smatra povjerljivim u skladu s odredbama primjenjivim na tijela Unije i ne smiju se koristiti u druge svrhe osim u svrhu određivanja poštuju li države članice, i u kojoj mjeri, ovu Direktivu.

2.   Informacije koje država članica priopći Komisiji u skladu s člankom 23. te izvješća ili dokumenti koje Komisija sastavi koristeći se takvim informacijama mogu se proslijediti drugim državama članicama. Takve prenesene informacije obuhvaćene su obvezom službene tajne i uživaju zaštitu namijenjenu sličnim informacijama u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice koja ih je primila.

Izvješća i dokumente iz prvog podstavka koje je sastavila Komisija države članice mogu upotrebljavati samo u analitičke svrhe te ih ne smiju objavljivati niti davati na raspolaganje drugim osobama ili tijelima bez izričite suglasnosti Komisije.”

8.

U članku 25. umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Uredba (EZ) br. 45/2001 primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka u okviru ove Direktive u institucijama i tijelima Unije. Međutim, za potrebe ispravne primjene ove Direktive, opseg obveza i prava predviđenih člankom 11., člankom 12. stavkom 1. i člancima od 13. do 17. Uredbe (EZ) br. 45/2001 ograničen je u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se zaštitili interesi iz članka 20. stavka 1. točke (b) te Uredbe.”

Članak 2.

1.   Države članice do 31. prosinca 2016. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

One primjenjuju te mjere od 1. siječnja 2017.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. prosinca 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

P. GRAMEGNA


(1)  Mišljenje od 27. listopada 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL C 332, 8.10.2015., str. 64.

(3)  Mišljenje od 14. listopada 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(4)  Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011., str. 1.).

(5)  Direktiva Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL L 359, 16.12.2014., str. 1.).