1.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 314/1


DIREKTIVA (EU) 2015/2203 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. studenoga 2015.

o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417/EEZ

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktivom Vijeća 83/417/EEZ (3) predviđeno je usklađivanje zakonodavstava država članica koja se odnose na određene mliječne bjelančevine (kazeine i kazeinate) namijenjene za prehranu ljudi. Od stupanja na snagu te Direktive dogodilo se nekoliko promjena, posebice razvoj sveobuhvatnog pravnog okvira u području propisa o hrani i donošenje međunarodnog standarda za proizvode koji sadržavaju jestivi kazein od strane Komisije Codexa Alimentariusa („standard Codexa za proizvode koji sadržavaju jestivi kazein”), koje treba uzeti u obzir.

(2)

Direktivom 83/417/EEZ Komisiji su dodijeljene ovlasti za provedbu nekih njezinih odredbi. Kao posljedica stupanja na snagu Lisabonskog ugovora te ovlasti treba uskladiti s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”).

(3)

Direktivu 83/417/EEZ stoga bi radi jasnoće trebalo staviti izvan snage i zamijeniti je novom direktivom.

(4)

Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (4) sadržava opća, horizontalna i jedinstvena pravila Unije o donošenju hitnih mjera za hranu i hranu za životinje. Povezane odredbe Direktive 83/417/EEZ stoga više nisu potrebne.

(5)

Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (5) sadržava opća, horizontalna i jedinstvena pravila Unije o metodama uzorkovanja i analize prehrambenih proizvoda. Povezane odredbe Direktive 83/417/EEZ stoga više nisu potrebne.

(6)

Prema Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (6) u odnosima među poduzećima trebalo bi pružiti dovoljno informacija kako bi se osigurale prisutnost i točnost informacija o hrani za krajnjeg potrošača. Budući da su proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom namijenjeni prodaji među poduzećima, za pripremu prehrambenih proizvoda, primjereno je zadržati posebna pravila koja su već uključena u Direktivu 83/417/EEZ i uskladiti ih s postojećim pravnim okvirom te ih pojednostaviti. Takvim posebnim pravilima trebalo bi omogućiti pružanje informacija o proizvodima obuhvaćenim ovom Direktivom u odnosima među poduzećima, kako bi se, s jedne strane, subjektima u poslovanju s hranom učinile dostupnima informacije koje su im potrebne za označivanje gotovih proizvoda, na primjer kada je riječ o alergenima, te kako bi se, s druge strane, izbjeglo da se ti proizvodi zamijene za slične proizvode koji nisu namijenjeni ili nisu prikladni za prehranu ljudi.

(7)

Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (7) utvrđena je definicija prehrambenih aditiva i pomoćnih sredstava u preradi koji se u Direktivi 83/417/EEZ navode kao pomoćne tvari. Stoga bi se u ovoj Direktivi trebali upotrebljavati izrazi „prehrambeni aditivi” i „pomoćna sredstva u preradi” umjesto izraza „pomoćne tvari”. Upotreba takve terminologije bila bi i u skladu sa standardom Codexa za proizvode koji sadržavaju jestivi kazein.

(8)

Ostale izraze i upućivanja upotrebljavane u prilozima Direktivi 83/417/EEZ trebalo bi prilagoditi uzevši u obzir one izraze upotrijebljene u Uredbi (EZ) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (8) i Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(9)

Prilogom I. Direktivi 83/417/EEZ utvrđuje se maksimalni udio vode za jestive kazeine na 10 %, a maksimalni udio mliječne masti za jestivi kiseli kazein na 2,25 %. Uzimajući u obzir da standard Codexa za proizvode koji sadržavaju jestivi kazein utvrđuje te parametre na 12 % odnosno 2 %, trebalo bi utvrditi odgovarajuće parametre u skladu s tim standardom kako bi se izbjegli trgovinski poremećaji.

(10)

Kako bi se odmah prilagodili ili ažurirali tehnički elementi sadržani u prilozima ovoj Direktivi da bi se u obzir uzele promjene relevantnih međunarodnih standarda i tehnički napredak, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu standarda koji se primjenjuju na jestive kazeine i jestive kazeinate utvrđenih u prilozima I. i II. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(11)

S obzirom na to da ciljeve ove Direktive, odnosno približavanjem zakonodavstava država članica omogućiti slobodno kretanje kazeina i kazeinata namijenjenih za prehranu ljudi istodobno jamčeći visoku razinu zaštite zdravlja te uskladiti postojeće odredbe s općim zakonodavstvom Unije na području hrane i s međunarodnim standardima, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njihova opsega i učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova se Direktiva primjenjuje na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te na njihove smjese.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„jestivi kiseli kazein” znači mliječni proizvod dobiven odvajanjem, pranjem i sušenjem kiselo nataloženog koagulata obranog mlijeka i/ili drugih proizvoda dobivenih iz mlijeka;

(b)

„jestivi slatki kazein” znači mliječni proizvod dobiven odvajanjem, pranjem i sušenjem koagulata obranog mlijeka i/ili drugih proizvoda dobivenih iz mlijeka; koagulat se dobiva reakcijom sirila ili drugih enzima za zgrušavanje;

(c)

„jestivi kazeinat” znači mliječni proizvod dobiven djelovanjem jestivog kazeina ili koagulata skute jestivog kazeina i sredstava za neutralizaciju te naknadnim sušenjem.

Članak 3.

Obveze država članica

Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale:

(a)

da se mliječni proizvodi definirani u članku 2. stavljaju na tržište pod nazivima navedenima u tom članku samo ako su u skladu s pravilima utvrđenim u ovoj Direktivi i standardima utvrđenim u prilozima I. i II.; i

(b)

da se kazeini i kazeinati koji nisu u skladu sa standardima utvrđenima u Prilogu I. odjeljku I. točkama (b) i (c), Prilogu I. odjeljku II. točkama (b) i (c) ili Prilogu II. točkama (b) i (c) ne upotrebljavaju za pripremu hrane i, kada se zakonito stavljaju na tržište u druge svrhe, da se imenuju i označe na takav način da se kupca ne dovede u zabludu u pogledu njihove prirode, kvalitete ili namjeravane upotrebe.

Članak 4.

Označivanje

1.   Sljedeće pojedinosti označuju se na pakiranjima, spremnicima ili etiketama mliječnih proizvoda definiranih u članku 2. jasno vidljivim, lako čitljivim i neizbrisivim slovima:

(a)

naziv mliječnog proizvoda kako je utvrđeno u članku 2. točkama (a), (b) i (c) uz, u slučaju jestivih kazeinata, oznaku kationa ili kationâ, kako je navedeno u Prilogu II. točki (d);

(b)

u slučaju proizvoda koji se stavljaju na tržište kao smjese:

i.

riječ „smjesa …” nakon koje slijede nazivi različitih proizvoda od kojih se smjesa sastoji, po padajućem redoslijedu s obzirom na masu;

ii.

oznaka kationa ili kationâ, kako je navedeno u Prilogu II. točki (d), u slučaju jestivih kazeinata;

iii.

udio bjelančevina u slučaju mješavina koje sadržavaju jestive kazeinate;

(c)

neto količina proizvoda, izražena u kilogramima ili gramima;

(d)

ime ili tvrtka i adresa subjekta u poslovanju s hranom pod čijim se imenom ili tvrtkom proizvod stavlja na tržište ili, ako taj subjekt u poslovanju s hranom nema poslovni nastan u Uniji, uvoznika na tržište Unije;

(e)

u slučaju proizvoda uvezenih iz trećih zemalja, naziv zemlje podrijetla;

(f)

serijska oznaka proizvoda ili datum proizvodnje.

Odstupajući od prvog podstavka, pojedinosti iz prvog podstavka točke (b) podtočke iii. te točaka (c), (d) i (e) mogu se navesti i samo u popratnom dokumentu.

2.   Država članica zabranjuje stavljanje na tržište mliječnih proizvoda iz članka 2. točaka (a), (b) i (c) na svojem državnom području ako pojedinosti iz stavka 1. prvog podstavka nisu navedene na jeziku koji je lako razumljiv kupcima u državi članici u kojoj se ti proizvodi stavljaju na tržište, osim ako subjekt u poslovanju s hranom pruža takve informacije drugim sredstvima. Te se pojedinosti mogu navesti na više jezika.

3.   Ako je u mliječnim proizvodima definiranima u članku 2. premašen minimalni udio mliječnih bjelančevina utvrđen u Prilogu I. odjeljku I. točki (a) podtočki 2., Prilogu I. odjeljku II. točki (a) podtočki 2. te Prilogu II. točki (a) podtočki 2., ta se činjenica, ne dovodeći u pitanje ostale odredbe prava Unije, može na odgovarajući način navesti na pakiranjima, spremnicima ili etiketama tih proizvoda.

Članak 5.

Delegiranje ovlasti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6. radi izmijene standarda utvrđenih u prilozima I. i II. kako bi se uzeo u obzir razvoj relevantnih međunarodnih standarda i tehnički napredak.

Članak 6.

Izvršavanje delegiranih ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji, podložno uvjetima utvrđenim u ovom članku. Posebno je važno da Komisija prije donošenja delegiranih akata iz članka 5. postupa u skladu sa svojom uobičajenom praksom i da provede savjetovanja sa stručnjacima, uključujući i stručnjake iz država članica.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 21. prosinca 2015. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne izjave nikakav prigovor ili ako su prije isteka toga roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće izjaviti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 7.

Prenošenje u nacionalno zakonodavstvo

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 22. prosinca 2016. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 83/417/EEZ stavlja se izvan snage s učinkom od 22. prosinca 2016.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga III.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 10.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. studenoga 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  SL C 424, 26.11.2014., str. 72.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 7. listopada 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 10. studenoga 2015.

(3)  Direktiva Vijeća 83/417/EEZ od 25. srpnja 1983. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na određene mliječne bjelančevine (kazeine i kazeinate) namijenjene za prehranu ljudi (SL L 237, 26.8.1983., str. 25.).

(4)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30.4.2004., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

(7)  Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (SL L 354, 31.12.2008., str. 16.).

(8)  Uredba (EZ) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima i o izmjeni Direktive Vijeća 83/417/EEZ, Uredbe Vijeća (EZ) 1493/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive Vijeća 2001/112/EZ i Uredbe (EZ) br. 258/97 (SL L 354, 31.12.2008., str. 7.).


PRILOG I.

JESTIVI KAZEINI

I.   STANDARDI PRIMJENLJIVI NA JESTIVE KISELE KAZEINE

(a)   Osnovni čimbenici sastava

1.

Maksimalni maseni udio vode

12 %

2.

Minimalni maseni udio mliječnih bjelančevina izražen na suhu tvar

90 %

uz minimalni maseni udio kazeina

95 %

3.

Maksimalni maseni udio mliječne masti

2 %

4.

Maksimalna kiselost koju je moguće titrirati, izražena u ml 10-postotne otopine natrijeva hidroksida po gramu

0,27

5.

Maksimalni maseni udio pepela (uključujući P2O5)

2,5 %

6.

Maksimalni maseni udio bezvodne laktoze

1 %

7.

Maksimalna količina taloga (spaljene čestice)

22,5 mg u 25 g

(b)   Kontaminanti

Maksimalna količina olova

0,75 mg/kg

(c)   Nečistoće

Bez stranih tvari (kao što su čestice drva ili metala, dlake ili dijelovi kukaca)

u 25 g

(d)   Pomoćna sredstva u preradi, bakterijske kulture i odobreni sastojci

1.

kiseline:

mliječna kiselina

kloridna kiselina

sumporna kiselina

limunska kiselina

octena kiselina

ortofosforna kiselina

2.

bakterijske kulture koje proizvode mliječnu kiselinu

3.

sirutka

(e)   Organoleptička svojstva

1.

:

Miris

:

Bez stranih mirisa.

2.

:

Izgled

:

Boja u rasponu od bijele do žućkasto bijele; proizvod ne smije sadržavati grudice koje se ne razdjeljuju pod slabim pritiskom.

II.   STANDARDI PRIMJENLJIVI NA JESTIVE SLATKE KAZEINE

(a)   Osnovni čimbenici sastava

1.

Maksimalni maseni udio vode

12 %

2.

Minimalni maseni udio mliječnih bjelančevina izražen na suhu tvar

84 %

uz minimalni maseni udio kazeina

95 %

3.

Maksimalni maseni udio mliječne masti

2 %

4.

Maksimalni maseni udio pepela (uključujući P2O5)

7,5 %

5.

Maksimalni maseni udio bezvodne laktoze

1 %

6.

Maksimalna količina taloga (spaljene čestice)

15 mg u 25 g

(b)   Kontaminanti

Maksimalna količina olova

0,75 mg/kg

(c)   Nečistoće

Bez stranih tvari (kao što su čestice drva ili metala, dlake ili dijelovi kukaca)

u 25 g

(d)   Pomoćna sredstva u preradi

sirilo koje ispunjava zahtjeve Uredbe (EZ) br. 1332/2008;

ostali enzimi za zgrušavanje mlijeka koji ispunjaju zahtjeve Uredbe (EZ) br. 1332/2008

(e)   Organoleptička svojstva

1.

:

Miris

:

Bez stranih mirisa.

2.

:

Izgled

:

Boja u rasponu od bijele do žućkasto bijele; proizvod ne smije sadržavati grudice koje se ne razdjeljuju pod slabim pritiskom.


PRILOG II.

JESTIVI KAZEINATI

STANDARDI PRIMJENLJIVI NA JESTIVE KAZEINATE

(a)   Osnovni čimbenici sastava

1.

Maksimalni maseni udio vode

8 %

2.

Minimalni maseni udio mliječne bjelančevine izražen na suhu tvar

88 %

uz minimalni maseni udio kazeina

95 %

3.

Maksimalni maseni udio mliječne masti

2 %

4.

Maksimalni maseni udio bezvodne laktoze

1 %

5.

pH vrijednost

6,0 to 8,0

6.

Maksimalna količina taloga (spaljene čestice)

22,5 mg u 25 g

(b)   Kontaminanti

Maksimalna količina olova

0,75 mg/kg

(c)   Nečistoće

Bez stranih tvari (kao što su čestice drva ili metala, dlake ili dijelovi kukaca)

u 25 g

(d)   Prehrambeni aditivi

(neobvezna neutralizirajuća i puferska sredstva)

hidroksidi

karbonati

fosfati

citrati

 

natrija

kalija

kalcija

amonijaka

magnezija

(e)   Svojstva

1.

:

Miris

:

Vrlo blagi strani okusi i mirisi.

2.

:

Izgled

:

Boja u rasponu od bijele do žućkasto bijele; proizvod ne smije sadržavati grudice koje se ne razdjeljuju pod slabim pritiskom.

3.

:

Topljivost

:

Gotovo potpuno topljivo u destiliranoj vodi, uz izuzetak kalcijeva kazeinata.


PRILOG III.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva Vijeća 83/417/EEZ

Ova Direktiva

Članak 1.

Članci 1. i 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4. stavak 1.

Članak 4. stavak 1. prvi podstavak

Članak 4. stavak 2. prvi podstavak

Članak 4. stavak 2.

Članak 4. stavak 2. drugi podstavak

Članak 4. stavak 1. drugi podstavak

Članak 5.

Članak 6. stavak 1.

Članak 6. stavak 2.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 12.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 13.

Članak 10.

Prilog I. odjeljak I.

članak 2., točke (a) i (b)

Prilog I. odjeljak II.

Prilog I. odjeljak I.

Prilog I. odjeljak III.

Prilog I. odjeljak II.

Prilog II. odjeljak I.

Članak 2. točka (c)

Prilog II. odjeljak II.

Prilog II.

Prilog III.