13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/9


DIREKTIVA (EU) 2015/413 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2015.

o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1. točku (c),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Unapređenje sigurnosti prometa na cestama glavni je cilj prometne politike Unije. Unija provodi politiku unapređenja sigurnosti prometa na cestama s ciljem smanjenja broja poginulih, ozlijeđenih i materijalne štete. Važan element te politike jest dosljedno izvršenje sankcija za prometne prekršaje počinjene u Uniji koji značajno ugrožavaju sigurnost prometa na cestama.

(2)

Međutim, zbog nepostojanja odgovarajućih postupaka i neovisno o postojećim mogućnostima u skladu s Odlukom Vijeća 2008/615/PUP (3) i Odlukom Vijeća 2008/616/PUP (4) („prümske odluke”), sankcije u obliku novčanih kazni za određene prometne prekršaje često se ne izvršavaju ako su ti prekršaji počinjeni vozilom koje je registrirano u drugoj državi članici, a ne u onoj u kojoj je počinjen prekršaj. Ovom se Direktivom nastoji, čak i u takvim slučajevima, osigurati učinkovitu istragu prometnih prekršaja protiv sigurnosti prometa na cestama.

(3)

Komisija je u svojoj Komunikaciji od 20. srpnja 2010. pod naslovom „Prema europskom području sigurnosti prometa na cestama: smjernice politike sigurnosti prometa na cestama 2011.–2020.” naglasila da je provedba pravila o cestovnom prometu i dalje ključni čimbenik za stvaranje uvjeta za značajnije smanjenje broja poginulih i ozlijeđenih osoba. U svojim zaključcima o sigurnosti prometa na cestama od 2. prosinca 2010. Vijeće je zatražilo da se ispita potreba za daljnjim jačanjem provedbe pravila o cestovnom prometu u državama članicama i, prema potrebi, na razini Unije. Vijeće je pozvalo Komisiju da ispita mogućnosti usklađivanja prometnih pravila na razini Unije tamo gdje je to potrebno i usvajanja daljnjih mjera za olakšavanje prekogranične provedbe kad je riječ o prekršajima u cestovnom prometu, a posebno onima koji su povezani s teškim prometnim nesrećama.

(4)

Komisija je 19. ožujka 2008. donijela prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične provedbe u području sigurnosti prometa na cestama na temelju članka 71. stavka 1. točke (c) Ugovora o osnivanju Europske zajednice (sada članka 91. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)). Direktiva 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5) bila je, međutim, donesena na temelju članka 87. stavka 2. UFEU-a. Presudom Suda od 6. svibnja 2014. u predmetu C-43/12 (6) poništena je Direktiva 2011/82/EU na temelju toga što ta Direktiva nije mogla biti valjano donesena na temelju članka 87. stavka 2. UFEU-a. Presudom su održani na snazi pravni učinci Direktive 2011/82/EU do stupanja na snagu, u razumnom roku koji ne može premašiti dvanaest mjeseci od dana objave presude, nove direktive koja će se temeljiti na članku 91. stavku 1. točki (c) UFEU-a. Stoga bi trebalo donijeti novu direktivu na temelju tog članka.

(5)

Trebalo bi poticati veće približavanje kontrolnih mjera između država članica, a Komisija bi u tom smislu trebala ispitati potrebu za razvojem zajedničkih normi za automatiziranu opremu za kontrolu sigurnosti prometa na cestama.

(6)

Trebalo bi povećati svijest građana Unije u pogledu pravila o sigurnosti prometa na cestama koja su na snazi u različitim državama članicama i u pogledu provedbe ove Direktive, posebno odgovarajućim mjerama kojima se jamči pružanje dovoljne količine informacija o posljedicama kršenja pravila o sigurnosti prometa na cestama za vrijeme putovanja u državi članici koja nije država članica registracije.

(7)

S ciljem unapređenja sigurnosti prometa na cestama u cijeloj Uniji i kako bi se osiguralo jednako postupanje prema vozačima, bili oni rezidentni ili nerezidentni prekršitelji, trebalo bi olakšati provedbu bez obzira na to koja je država članica registracije vozila. S tim ciljem trebalo bi koristiti sustav prekogranične razmjene informacija za određene utvrđene prometne prekršaje protiv sigurnosti prometa na cestama, bez obzira na to jesu li upravne ili kaznene prirode prema pravu dotične države članice, kojim će se državi članici prekršaja omogućiti pristup podacima iz registra vozila (PRV) države članice registracije.

(8)

Učinkovitija prekogranična razmjena PRV-a, koja bi trebala olakšati identifikaciju osoba koje se sumnjiči da su počinile prometni prekršaj protiv sigurnosti prometa na cestama, mogla bi imati odvraćajući učinak i potaknuti na opreznije ponašanje vozače vozila koja su registrirana u državi članici koja nije država članica prekršaja, čime će se spriječiti stradanja uzrokovana prometnim nesrećama.

(9)

Prometni prekršaji protiv sigurnosti prometa na cestama obuhvaćeni ovom Direktivom nemaju ujednačeni tretman u svim državama članicama. Neke države članice takve prekršaje u nacionalnom pravu klasificiraju kao prekršaje, dok ih druge klasificiraju kao kaznena djela. Ova bi se Direktiva trebala primjenjivati bez obzira na način na koji su ti prekršaji klasificirani u nacionalnom pravu.

(10)

Države članice trebale bi jedna drugoj dati pravo pristupa svojem PRV-u s ciljem bolje razmjene informacija i ubrzanja važećih postupaka. U tu svrhu, odredbe koje se odnose na tehničke specifikacije i raspoloživost automatizirane razmjene podataka navedene u prümskim odlukama trebale bi, u što većoj mogućoj mjeri, biti uključene u ovu Direktivu.

(11)

U Odluci 2008/616/PUP utvrđuju se sigurnosne karakteristike za postojeće softverske aplikacije i povezani tehnički zahtjevi za razmjenu podataka o registraciji vozila. Ne dovodeći u pitanje opću primjenjivost te Odluke, te bi se sigurnosne karakteristike i tehnički zahtjevi, zbog regulatorne i praktične učinkovitosti, trebali koristiti za potrebe ove Direktive.

(12)

Postojeće softverske aplikacije trebale bi činiti osnovu za razmjenu podataka u skladu s ovom Direktivom te bi istodobno trebale olakšati državama članicama izvješćivanje Komisije. Te bi aplikacije trebale omogućiti brzu, sigurnu i povjerljivu razmjenu specifičnog PRV-a između država članica. Trebalo bi iskoristiti prednost softverske aplikacije Europskog informacijskog sustava o vozilima i vozačkim dozvolama (Eucaris) koja je, u odnosu na PRV, obvezna za države članice prema prümskim odlukama. Komisija bi trebala ocijeniti i izvijestiti o funkcioniranju softverskih aplikacija koje se koriste u svrhe ove Direktive.

(13)

Područje primjene navedenih softverskih aplikacija trebalo bi se ograničiti na procese upotrijebljene u razmjeni informacija između nacionalnih kontaktnih točaka u državama članicama. Postupci i automatizirani procesi u kojima će se informacije koristiti izvan su područja primjene tih aplikacija.

(14)

Strategija za upravljanje informacijama za unutarnju sigurnost EU-a ima za cilj pronaći najjednostavnija i najisplativija rješenja za razmjenu podataka koja je najlakše pratiti.

(15)

Države članice trebale bi moći kontaktirati vlasnika, korisnika vozila ili osobu utvrđenu na drugi način koju se sumnjiči da je počinila prometni prekršaj protiv sigurnosti prometa na cestama kako bi dotičnu osobu obavijestile o primjenjivim postupcima i pravnim posljedicama prema pravu države članice prekršaja. Pritom bi države članice trebale razmotriti da informacije o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama pošalju na jeziku dokumenata za registraciju ili na jeziku za koji je najvjerojatnije da će ga dotična osoba razumjeti, kako bi se osiguralo da ta osoba jasno razumije informacije koje su joj priopćene. Države članice trebale bi primijeniti odgovarajuće postupke kako bi osigurale da je obaviještena samo dotična osoba, a ne treća strana. S tim ciljem, države članice trebale bi koristiti detaljne načine postupanja slične onima koji se primjenjuju nakon počinjenja prekršaja, uključujući, prema potrebi, preporučene pošiljke. Na taj će način toj osobi biti omogućeno da na odgovarajući način reagira na tu pisanu obavijest, posebno tako da zatraži više informacija, plati kaznu ili ostvari svoje pravo na obranu, osobito u slučaju pogrešno identificirane osobe. Daljnji postupci obuhvaćeni su primjenjivim pravnim instrumentima, uključujući instrumente o uzajamnoj pomoći i o uzajamnom priznavanju, na primjer Okvirnom odlukom Vijeća 2005/214/PUP (7).

(16)

Države članice trebale bi osigurati odgovarajući prijevod pisane obavijesti koju šalje država članica prekršaja, kako je predviđeno u Direktivi 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(17)

S ciljem provedbe politike sigurnosti prometa na cestama kojom se nastoji postići visoka razina zaštite svih sudionika u prometu na cestama u Uniji i uzimajući u obzir vrlo različite okolnosti u Uniji, države članice trebale bi, ne dovodeći u pitanje restriktivnije politike i zakone, djelovati u svrhu osiguravanja većeg približavanja pravila o cestovnom prometu i njihove provedbe između država članica. U svojem izvješću Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Direktive, Komisija bi trebala ispitati potrebu razvoja zajedničkih normi s ciljem uspostave usporedivih metoda, praksi i minimalnih normi na razini Unije, uzimajući u obzir međunarodnu suradnju i postojeće sporazume u području sigurnosti prometa na cestama, posebno Bečku konvenciju o cestovnom prometu od 8. studenoga 1968.

(18)

U svojem izvješću Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Direktive u državama članicama, Komisija bi trebala ispitati potrebu za zajedničkim kriterijima za daljnja postupanja država članica u slučaju neplaćanja novčane kazne, u skladu sa zakonima i postupcima u državama članicama. Komisija bi se u tom izvješću trebala baviti pitanjima kao što su postupci između nadležnih tijela država članica za prosljeđivanje konačne odluke o izricanju sankcije i/ili novčane kazne te za priznanje i izvršenje konačne odluke.

(19)

Pripremajući preispitivanje ove Direktive, Komisija bi se trebala savjetovati s relevantnim dionicima kao što su tijela za sigurnost prometa na cestama i tijela kaznenog progona ili nadležna tijela, udruženja žrtava i druge nevladine organizacije koje djeluju u području sigurnosti prometa na cestama.

(20)

Bliskija suradnja između tijela kaznenog progona trebala bi ići ruku pod ruku s poštovanjem temeljnih prava, posebno prava na poštovanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka, koja su zajamčena posebnim aranžmanima za zaštitu podataka. Ti bi aranžmani posebno trebali uzeti u obzir specifičnu prirodu prekograničnog internetskog pristupa bazama podataka. Potrebno je da softverske aplikacije, koje treba stvoriti, omoguće razmjenu informacija u sigurnim uvjetima i osiguraju povjerljivost prenesenih podataka. Podaci prikupljeni u skladu s ovom Direktivom ne bi se smjeli koristiti u druge svrhe osim onih iz ove Direktive. Države članice trebale bi poštovati obveze u pogledu uvjeta uporabe i privremene pohrane podataka.

(21)

Obrada osobnih podataka predviđena ovom Direktivom primjerena je za ostvarivanje legitimnih ciljeva koji se nastoje postići ovom Direktivom u području sigurnosti prometa na cestama, to jest osiguravanje visoke razine zaštite svih sudionika u prometu u Uniji olakšavajući prekograničnu razmjenu informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama, a time i izvršenje sankcija, te se njome ne prelazi ono što je primjereno i potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(22)

Podaci koji se odnose na identifikaciju prekršitelja osobni su podaci. Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) trebala bi se primjenjivati na aktivnosti obrade podataka koje se provode primjenom ove Direktive. Ne dovodeći u pitanje postupovne zahtjeve za prigovore i mehanizme pravnog lijeka u dotičnoj državi članici, ispitanik bi, u trenutku kada je obaviješten o prekršaju, trebao biti na odgovarajući način obaviješten o pravu na pristup te pravu na ispravljanje i brisanje osobnih podataka, kao i o najduljem zakonskom razdoblju pohrane podataka. U tom kontekstu, ispitanik bi također trebao imati pravo na ispravak netočnih osobnih podataka ili neposredno brisanje svih podataka koji su nezakonito evidentirani.

(23)

U okviru prümskih odluka, obrada PRV-a koji sadrži osobne podatke podliježe posebnim odredbama o zaštiti podataka navedenima u Odluci 2008/615/PUP. U tom smislu, države članice imaju mogućnost primjenjivati te posebne odredbe na osobne podatke koji se također obrađuju za potrebe ove Direktive, pod uvjetom da osiguraju da obrada podataka povezanih sa svim prekršajima koji su obuhvaćeni ovom Direktivom bude u skladu s nacionalnim odredbama o provedbi Direktive 95/46/EZ.

(24)

Trećim bi zemljama trebalo biti omogućeno sudjelovanje u razmjeni PRV-a pod uvjetom da su s Unijom u tu svrhu sklopile sporazum. Taj bi sporazum trebao uključivati potrebne odredbe o zaštiti podataka.

(25)

Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, uključujući poštovanje privatnog i obiteljskog života, zaštitu osobnih podataka, pravo na pošteno suđenje, pretpostavku nedužnosti i pravo na obranu.

(26)

Radi ostvarenja cilja razmjene informacija između država članica putem interoperabilnih sredstava, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu uzimanja u obzir relevantnih izmjena prümskih odluka ili kada se to zahtijeva pravnim aktima Unije koji su izravno relevantni za ažuriranje Priloga I. Posebno je važno da Komisija postupa u skladu sa svojom uobičajenom praksom i provede odgovarajuća savjetovanja tijekom svojeg pripremnog rada, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(27)

Komisija bi trebala analizirati primjenu ove Direktive s ciljem utvrđivanja daljnjih djelotvornih i učinkovitih mjera za unapređenje sigurnosti prometa na cestama. Ne dovodeći u pitanje obveze prenošenja ove Direktive, Danska, Irska i Ujedinjena Kraljevina trebale bi, prema potrebi, također surađivati s Komisijom u tom radu, kako bi se osiguralo pravovremeno i potpuno izvješćivanje o tom pitanju.

(28)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, to jest osiguravanje visoke razine zaštite svih sudionika u prometu u Uniji olakšavanjem prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama kada su počinjeni vozilom koje je registrirano u državi članici koja nije ona u kojoj je počinjen prekršaj, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega i učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(29)

S obzirom na to da se Direktiva 2011/82/EU nije primjenjivala na Dansku, Irsku i Ujedinjenu Kraljevinu te je stoga one nisu prenijele u nacionalno zakonodavstvo, primjereno je tim državama članicama dati dovoljno dodatnog vremena da to učine.

(30)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (10) te je on dao mišljenje 3. listopada 2014.,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Cilj

Cilj je ove Direktive osigurati visoku razinu zaštite svih sudionika u prometu na cestama u Uniji olakšavanjem prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama, a time i olakšavanjem izvršenja sankcija, kada su ti prekršaji počinjeni vozilom koje je registrirano u državi članici koja nije država članica u kojoj je počinjen prekršaj.

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Direktiva primjenjuje na sljedeće prometne prekršaje protiv sigurnosti prometa na cestama:

(a)

prekoračenje ograničenja brzine;

(b)

vožnja bez korištenja sigurnosnog pojasa;

(c)

prolazak kroz crveno svjetlo;

(d)

vožnja pod utjecajem alkohola;

(e)

vožnja pod utjecajem opojnih droga;

(f)

vožnja bez zaštitne kacige;

(g)

vožnja prometnom trakom u kojoj je zabranjena vožnja;

(h)

nezakonita uporaba mobilnog telefona ili drugog komunikacijskog uređaja u vožnji.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„vozilo” znači bilo koje motorno vozilo, uključujući motocikle, koje se uobičajeno koristi za cestovni prijevoz osoba ili robe;

(b)

„država članica prekršaja” znači država članica u kojoj je počinjen prekršaj;

(c)

„država članica registracije” znači država članica u kojoj je registrirano vozilo kojim je počinjen prekršaj;

(d)

„prekoračenje ograničenja brzine” znači vožnja iznad ograničenja brzine koje je na snazi u državi članici prekršaja u odnosu na dotičnu prometnicu ili vrstu vozila;

(e)

„vožnja bez korištenja sigurnosnog pojasa” znači nepoštovanje zahtjeva za korištenjem sigurnosnog pojasa ili sustava za sigurnosno vezivanje djece (sigurnosne sjedalice) u skladu s Direktivom Vijeća 91/671/EEZ (11) i pravom države članice prekršaja;

(f)

„prolazak kroz crveno svjetlo” znači vožnja kroz crveno svjetlo ili neki drugi znak obveze zaustavljanja, kako je utvrđeno u pravu države članice prekršaja;

(g)

„vožnja pod utjecajem alkohola” znači vožnja u alkoholiziranom stanju, kako je utvrđeno u pravu države članice prekršaja;

(h)

„vožnja pod utjecajem opojnih droga” znači vožnja pod utjecajem opojnih droga ili drugih tvari koje imaju sličan učinak, kako je utvrđeno u pravu države članice prekršaja;

(i)

„vožnja bez zaštitne kacige” znači nenošenje zaštitne kacige, kako je utvrđeno u pravu države članice prekršaja;

(j)

„vožnja prometnom trakom u kojoj je zabranjena vožnja” znači nezakonito korištenje prometne trake, kao što je prometna traka za zaustavljanje, prometna traka za javni prijevoz ili privremeno zatvorena prometna traka radi zastoja ili radova na cesti, kako je utvrđeno u pravu države članice prekršaja;

(k)

„nezakonita uporaba mobilnog telefona ili drugog komunikacijskog uređaja u vožnji” znači nezakonita uporaba mobilnog telefona ili nekog drugog komunikacijskog uređaja u vožnji, kako je utvrđeno u pravu države članice prekršaja;

(l)

„nacionalna kontaktna točka” znači nadležno tijelo određeno za razmjenu PRV-a;

(m)

„automatizirana pretraga” znači postupak internetskog pristupa za pretraživanje baza podataka jedne, nekoliko ili svih država članica ili zemalja sudionica;

(n)

„korisnik vozila” znači osoba u čije ime je vozilo registrirano, kako je utvrđeno u pravu države članice registracije.

Članak 4.

Postupak razmjene informacija između država članica

1.   U svrhu istraživanja prometnih prekršaja protiv sigurnosti prometa na cestama iz članka 2., države članice daju nacionalnim kontaktnim točkama drugih država članica, navedenima u stavku 2. ovog članka, pristup sljedećim nacionalnim PRV-ima s ovlastima obavljanja automatizirane pretrage u odnosu na njih:

(a)

podacima koji se odnose na vozila; i

(b)

podacima koji se odnose na vlasnike ili korisnike vozila.

Elementi podataka iz točaka (a) i (b), koji su potrebni za obavljanje pretrage, moraju biti u skladu s Prilogom I.

2.   U svrhu razmjene podataka kako je navedeno u stavku 1., svaka država članica određuje nacionalnu kontaktnu točku. Ovlasti nacionalnih kontaktnih točaka uređuje primjenjivo pravo dotične države članice.

3.   Prilikom obavljanja pretrage u obliku zahtjeva prema drugim tijelima, nacionalna kontaktna točka države članice prekršaja upotrebljava cjeloviti registracijski broj vozila.

Te se pretrage obavljaju u skladu s postupcima opisanima u poglavlju 3. Priloga Odluci 2008/616/PUP, osim u slučaju poglavlja 3. točke 1. Priloga Odluci 2008/616/PUP na koju se primjenjuje Prilog I. ovoj Direktivi.

Država članica prekršaja, u skladu s ovom Direktivom, koristi pribavljene podatke za utvrđivanje osobne odgovornosti za prometne prekršaje protiv sigurnosti prometa na cestama navedene u članku 2. ove Direktive.

4.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se razmjena informacija provodi interoperabilnim elektronskim sredstvima bez razmjene podataka koji uključuju druge baze podataka koje se ne koriste za potrebe ove Direktive. Države članice osiguravaju da se ta razmjena informacija provodi na isplativ i siguran način. Države članice osiguravaju sigurnost i zaštitu podataka koji se prenose, u mjeri u kojoj je to moguće na temelju postojećih softverskih aplikacija, kao što je ona iz članka 15. Odluke 2008/616/PUP, i izmijenjenih verzija tih softverskih aplikacija, u skladu s Prilogom I. ovoj Direktivi i poglavljem 3. točkama 2. i 3. Priloga Direktivi 2008/616/PUP. Izmijenjene verzije softverskih aplikacija osiguravaju internetski modul razmjene u stvarnom vremenu i modul razmjene u serijama, pri čemu potonji omogućuje razmjenu višestrukih zahtjeva ili odgovora u jednoj poruci.

5.   Svaka država članica snosi vlastite troškove upravljanja, korištenja i održavanja softverskih aplikacija iz stavka 4.

Članak 5.

Pisana obavijest o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama

1.   Država članica prekršaja odlučuje hoće li pokrenuti daljnja postupanja u pogledu prometnih prekršaja protiv sigurnosti prometa na cestama navedenih u članku 2.

Ako država članica prekršaja odluči pokrenuti takav postupak, ta država članica, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, obavješćuje vlasnika, korisnika vozila ili osobu utvrđenu na drugi način, koju se sumnjiči da je počinila prometni prekršaj protiv sigurnosti prometa na cestama.

Ta obavijest, u mjeri u kojoj je to predviđeno nacionalnim pravom, uključuje pravne posljedice prekršaja na državnom području države članice prekršaja u skladu s pravom te države članice.

2.   Prilikom slanja pisane obavijesti vlasniku, korisniku vozila ili osobi utvrđenoj na drugi način, koju se sumnjiči da je počinila prometni prekršaj protiv sigurnosti prometa na cestama, država članica prekršaja uključuje, u skladu sa svojim pravom, sve važne informacije, a posebno prirodu tog prometnog prekršaja protiv sigurnosti prometa na cestama, mjesto, datum i vrijeme počinjenja prekršaja, naziv prekršenih propisa nacionalnog prava i sankciju te, prema potrebi, podatke o uređaju kojim je utvrđen prekršaj. U tu svrhu, država članica prekršaja može koristiti obrazac iz Priloga II.

3.   Ako država članica prekršaja odluči pokrenuti daljnja postupanja u pogledu prekršaja protiv sigurnosti prometa na cestama navedenih u članku 2., kako bi osigurala poštovanje temeljnih prava, država članica prekršaja šalje pisanu obavijest na jeziku dokumenta za registraciju vozila, ako je dostupan, ili na jednom od službenih jezika države članice registracije.

Članak 6.

Izvješćivanje Komisije od strane država članica

Svaka država članica šalje sveobuhvatno izvješće Komisiji do 6. svibnja 2016. i svake dvije godine nakon toga.

U tom sveobuhvatnom izvješću navodi se broj automatiziranih pretraga koje je obavila država članica prekršaja i koje je uputila nacionalnoj kontaktnoj točki države članice registracije nakon počinjenja prekršaja na njezinom državnom području, kao i vrsta prekršaja za koje su poslani zahtjevi te broj neuspjelih zahtjeva.

Sveobuhvatno izvješće uključuje i opis situacije na nacionalnoj razini u odnosu na daljnja postupanja u pogledu prekršaja protiv sigurnosti prometa na cestama, na temelju udjela takvih prekršaja nakon kojih je poslana pisana obavijest.

Članak 7.

Zaštita podataka

1.   Odredbe o zaštiti podataka iz Direktive 95/46/EZ primjenjuju se na osobne podatke koji se obrađuju u okviru ove Direktive.

2.   Svaka država članica posebno osigurava da se osobni podaci koji se obrađuju u okviru ove Direktive u odgovarajućem razdoblju isprave ako su neispravni ili izbrišu ili blokiraju kada više nisu potrebni, u skladu s člancima 6. i 12. Direktive 95/46/EZ, te da se odredi rok za pohranu podataka u skladu s člankom 6. te Direktive.

Države članice osiguravaju da se svi osobni podaci koji se obrađuju u okviru ove Direktive koriste samo za cilj naveden u članku 1. ove Direktive i da ispitanici imaju prava obavješćivanja, pristupa, ispravka, brisanja i blokiranja te prava na naknadu i sudsku zaštitu jednaka onima iz nacionalnog prava kojima se provode relevantne odredbe Direktive 95/46/EZ.

3.   Svaka osoba koje se to tiče ima pravo dobiti informaciju o tome koji su osobni podaci koji su evidentirani u državi članici registracije preneseni u državu članicu prekršaja, uključujući datum zahtjeva i nadležno tijelo države članice prekršaja.

Članak 8.

Informacije za sudionike u prometu u Uniji

1.   Komisija na svojim internetskim stranicama stavlja na raspolaganje sažetak pravila koja su na snazi u državama članicama u području na koje se odnosi ova Direktiva na svim službenim jezicima institucija Unije. Države članice dostavljaju Komisiji informacije o tim pravilima.

2.   Države članice daju sudionicima u prometu potrebne informacije o pravilima koja se primjenjuju na njihovom državnom području i mjerama za provedbu ove Direktive, u suradnji s, između ostalih organizacija, tijelima za sigurnost prometa na cestama, nevladinim organizacijama koje djeluju u području sigurnosti prometa na cestama i autoklubovima.

Članak 9.

Delegirani akti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte, u skladu s člankom 10., kojima se ažurira Prilog I. s obzirom na tehnički napredak kako bi se uzele u obzir relevantne promjene u prümskim odlukama ili kada se to zahtijeva pravnim aktima Unije koji su izravno relevantni za ažuriranje Priloga I.

Članak 10.

Izvršavanje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 9. dodjeljuju se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 13. ožujka 2015. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Posebno je važno da Komisija postupa u skladu sa svojom uobičajenom praksom i da provede savjetovanja sa stručnjacima, uključujući sa stručnjacima država članica, prije donošenja navedenih delegiranih akata. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 11.

Revizija Direktive

Ne dovodeći u pitanje odredbe utvrđene u članku 12. stavku 1. drugom podstavku, Komisija do 7. studenoga 2016. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Direktive od strane država članica. U svom izvješću Komisija se posebno usredotočuje na sljedeće aspekte i, prema potrebi, priprema prijedloge za njihovu obradu:

procjenu trebaju li se u područje primjene ove Direktive dodati i drugi prometni prekršaji protiv sigurnosti prometa na cestama,

procjenu učinkovitosti ove Direktive u pogledu smanjenja broja poginulih na cestama Unije,

procjenu potrebe razvoja zajedničkih normi za automatiziranu opremu za kontrolu i za postupke. U tom kontekstu, Komisiju se poziva da u okviru zajedničke prometne politike na razini Unije oblikuje smjernice za sigurnost prometa na cestama kako bi se usporedivim metodama i praksama osiguralo veće približavanje u vezi s provedbom pravila o cestovnom prometu od strane država članica. Te smjernice mogu obuhvaćati barem prekršaje navedene u članku 2. točkama (a) do (d),

procjenu potrebe da se u okviru relevantnih politika Unije, uključujući zajedničku prometnu politiku, ojača izvršenje sankcija u vezi s prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama i predlože zajednički kriteriji u vezi s daljnjim postupanjima u slučaju neplaćanja novčanih kazni,

mogućnosti za usklađivanje prometnih pravila, prema potrebi,

procjenu softverskih aplikacija iz članka 4. stavka 4. s ciljem da se osigura pravilna provedba ove Direktive te zajamči učinkovita, brza, sigurna i povjerljiva razmjena specifičnog PRV-a.

Članak 12.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 6. svibnja 2015. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

Odstupajući od prvog podstavka, Kraljevina Danska, Irska i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske mogu odgoditi rok iz prvog podstavka do 6. svibnja 2017.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu četvrtog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. ožujka 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednica

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  SL C 12, 15.1.2015., str. 115.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 11. veljače 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 2. ožujka 2015.

(3)  Odluka Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 1.).

(4)  Odluka Vijeća 2008/616/PUP od 23. lipnja 2008. o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 12.).

(5)  Direktiva 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama (SL L 288, 5.11.2011., str. 1.).

(6)  Presuda u predmetu Komisija/Parlament i Vijeće, C-43/12, EU:C:2014:298.

(7)  Okvirna odluka Vijeća 2005/214/PUP od 24. veljače 2005. o primjeni načela uzajamnog priznavanja na novčane kazne (SL L 76, 22.3.2005., str. 16.).

(8)  Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, 26.10.2010., str. 1.).

(9)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(10)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(11)  Direktiva Vijeća 91/671/EEZ od 16. prosinca 1991. o obaveznoj uporabi sigurnosnih pojaseva i sustava za sigurnosno vezivanje djece u vozilima (sigurnosnih sjedalica) (SL L 373, 31.12.1991., str. 26.).


PRILOG I.

Elementi podataka potrebni za obavljanje pretrage iz članka 4. stavka 1.

Točka

O/N (1)

Primjedbe

Podaci o vozilu

O

 

Država članica registracije

O

 

Registracijski broj

O

(A (2))

Podaci o prekršaju

O

 

Država članica prekršaja

O

 

Referentni datum prekršaja

O

 

Referentno vrijeme prekršaja

O

 

Svrha pretrage

O

Kod za vrstu prekršaja navedenog u članku 2.

1.

=

prekoračenje ograničenja brzine

2.

=

vožnja pod utjecajem alkohola

3.

=

vožnja bez korištenja sigurnosnog pojasa

4.

=

prolazak kroz crveno svjetlo

5.

=

vožnja prometnom trakom u kojoj je zabranjena vožnja

10.

=

vožnja pod utjecajem opojnih droga

11.

=

vožnja bez zaštitne kacige

12.

=

nezakonita uporaba mobilnog telefona ili drugog komunikacijskog uređaja u vožnji

Elementi podataka dostavljeni kao rezultat pretrage obavljene u skladu s člankom 4. stavkom 1.

Dio I.   Podaci o vozilima

Točka

O/N (3)

Primjedbe

Registracijski broj

O

 

Broj šasije/VIN

O

 

Država članica registracije

O

 

Marka

O

(D.1 (4)) npr. Ford, Opel, Renault

Komercijalni tip vozila

O

(D.3) npr. Focus, Astra, Megane

Kategorijska oznaka EU-a

O

(J) npr. mopedi, motocikli, osobni automobili

Dio II.   Podaci o vlasniku ili korisniku vozila

Točka

O/N (5)

Primjedbe

Podaci o korisniku vozila

 

(C.1 (6))

Podaci se odnose na nositelja konkretne potvrde o registraciji.

Ime (naziv pravne osobe) nositelja registracije

O

(C.1.1)

Za prezime, umetke, titule itd. koriste se zasebna polja, a ime se navodi u obliku koji je pogodan za ispis.

Ime

O

(C.1.2)

Za ime(na) i inicijale koriste se zasebna polja, a ime se navodi u obliku koji je pogodan za ispis.

Adresa

O

(C.1.3)

Za ulicu, kućni broj, poštanski broj, mjesto boravišta, zemlju boravišta itd. koriste se zasebna polja, a adresa se navodi u obliku koji je pogodan za ispis.

Spol

N

Muški, ženski

Datum rođenja

O

 

Pravni status

O

Pojedinac, udruženje, društvo, poduzeće itd.

Mjesto rođenja

N

 

Identifikacijski broj

N

Identifikator koji na jedinstveni način identificira fizičku ili pravnu osobu.

Podaci o vlasnicima vozila

 

(C.2) Podaci se odnose na vlasnika vozila

Ime vlasnika (naziv pravne osobe)

O

(C.2.1)

Ime

O

(C.2.2)

Adresa

O

(C.2.3)

Spol

N

Muški, ženski

Datum rođenja

O

 

Pravni status

O

Pojedinac, udruženje, društvo, poduzeće itd.

Mjesto rođenja

N

 

Identifikacijski broj

N

Identifikator koji na jedinstveni način identificira fizičku ili pravnu osobu.

 

 

Ako se radi o otpadnom vozilu, o ukradenom vozilu ili registracijskim tablicama ili o istekloj registraciji vozila, ne upisuju se podaci o vlasniku/korisniku. Umjesto toga, šalje se poruka „podatak nije otkriven”.


(1)  O = obavezno, ako postoji u nacionalnom registru, N = neobavezno.

(2)  Usklađeni kod, vidjeti Direktivu Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. o dokumentima za registraciju vozila (SL L 138, 1.6.1999., str. 57.).

(3)  O = obavezno, ako postoji u nacionalnom registru, N = neobavezno.

(4)  Usklađeni kod, vidjeti Direktivu Vijeća 1999/37/EZ.

(5)  O = obavezno, ako postoji u nacionalnom registru, N = neobavezno.

(6)  Usklađeni kod, vidjeti Direktivu Vijeća 1999/37/EZ.


PRILOG II.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike