22.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 334/61


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/2434

оd 18. prosinca 2015.

o izmjeni Provedbene odluke 2014/237/EU o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju i širenja unutar Unije štetnih organizama u odnosu na određeno voće i povrće podrijetlom iz Indije

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 9178)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 16. stavak 3. četvrtu rečenicu,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/237/EU (2) zabranjuje se uvoz biljaka Colocasia Schott, osim sjemenja i korijenja, te biljaka Momordica L., Solanum melongena L. i Trichosanthes L., osim sjemenja, iz Indije. Nadalje, za uvoz biljaka Mangifera L., osim sjemenja, Provedbenom odlukom 2014/237/EU zahtijeva se da indijska nadležna tijela poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da u pošiljkama nema štetnih organizama.

(2)

Provedbena odluka 2014/237/EU vremenski je ograničena. S obzirom na broj pošiljki zaustavljenih zbog štetnih organizama na velikom broju biljaka i biljnih proizvoda podrijetlom iz Indije, Komisija zaključuje da su potrebna daljnja poboljšanja indijskog sustava fitosanitarne certifikacije. U skladu s time primjereno je produljiti valjanost Provedbene odluke 2014/237/EU do 31. prosinca 2016.

(3)

Provedbenu odluku 2014/237/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 2. Provedbene odluke Komisije 2014/237/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Ova Odluka prestaje važiti 31. prosinca 2016.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2015.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/237/EU оd 24. travnja 2014. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju i širenja unutar Unije štetnih organizama u odnosu na određeno voće i povrće podrijetlom iz Indije (SL L 125, 26.4.2014., str. 93.).