19.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 333/10


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/2400

od 8. prosinca 2015.

o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 115., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (b) i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2015/860 (1), Protokol o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju potpisan je 27. svibnja 2015., podložno njegovu naknadnom sklapanju.

(2)

Tekst Protokola o izmjeni koji je rezultat pregovora na odgovarajući način odražava smjernice za pregovore koje je izdalo Vijeće jer se njime Sporazum usklađuje s najnovijim kretanjima na međunarodnoj razini u pogledu automatske razmjene informacija, to jest s globalnim standardom za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima u poreznim stvarima koji je razvila Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). Unija, njezine države članice i Švicarska Konfederacija aktivno su sudjelovale u radu OECD-a. Tekst Sporazuma, kako je izmijenjen Protokolom o izmjeni, pravna je osnova za provedbu globalnog standarda u odnosima između Unije i Švicarske Konfederacije.

(3)

Protokol o izmjeni trebalo bi odobriti u ime Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju odobrava se u ime Unije.

Tekst Protokola o izmjeni priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

1.   Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 2. stavku 1. Protokola o izmjeni (2).

2.   Komisija obavješćuje Švicarsku Konfederaciju i države članice o obavijestima koje su poslane u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkom (d) Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima radi poboljšanja izvršavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini kao što proizlazi iz Protokola o izmjeni.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. prosinca 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

P. GRAMEGNA


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2015/860 od 26. svibnja 2015. o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju (SL L 136, 3.6.2015., str. 5.).

(2)  Datum stupanja na snagu Protokola o izmjeni objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.