5.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/26


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1985

оd 4. studenoga 2015.

u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o antivirusnim maramicama impregniranima limunskom kiselinom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 3.,

budući da:

(1)

Belgija je 28. travnja 2015. od Komisije zatražila da u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 odluči jesu li antivirusne maramice stavljene na tržište s tvrdnjom „ubijaju 99,9 % virusa prehlade i gripe u maramici” biocidni proizvod ili tretirani proizvod i, ako se smatraju biocidnim proizvodom, bi li pripadale vrsti proizvoda 1 (biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi) ili 2 (dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama).

(2)

Prema informacijama koje je dostavila Belgija, riječ je o troslojnim maramicama čiji je srednji sloj impregniran limunskom kiselinom. Navodi se da je limunska kiselina trajno zadržana u teksturi maramicâ i da ostaje u proizvodu do kraja njegova vijeka uporabe. Tvrdi se da nakon uporabe maramice, tj. kad sekret nakon kihanja, kašljanja ili ispuhivanja nosa u maramicu dođe do srednjeg sloja, limunska kiselina deaktivira virusni sadržaj u maramici kako bi se spriječili prijenos na ruke, prenošenje virusa s ruke na ruku dodirom i prenošenje na površine s kojima maramica dođe u kontakt.

(3)

Maramice odgovaraju definiciji proizvoda iz članka 3. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 528/2012.

(4)

Maramice odgovaraju definiciji tretiranog proizvoda iz članka 3. stavka 1. točke l. Uredbe (EU) br. 528/2012 s obzirom na to da je limunska kiselina u njih namjerno impregnirana u cilju deaktiviranja virusa i ograničavanja unakrsne kontaminacije tim virusima.

(5)

Virusi odgovaraju definiciji štetnih organizama iz članka 3. stavka 1. točke (g) Uredbe (EU) br. 528/2012 jer mogu imati štetan učinak na ljude.

(6)

Funkcija je biocidnih proizvoda uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnim, spriječiti djelovanje, odnosno nadzirati bilo koji štetni organizam.

(7)

Stoga je bitno utvrditi imaju li maramice primarnu biocidnu funkciju ili ne kako bi se definiralo jesu li maramice tretirani proizvod ili biocidni proizvod.

(8)

Tvrdnja koja se navodi na pakiranju i u reklamama za maramice jest „ubijaju 99,9 % virusa prehlade i gripe u maramici”. Takvom se tvrdnjom biocidnoj funkciji maramicâ daje veća važnost i prednost u odnosu na njihove druge funkcije (npr. ispuhivanje nosa). Antivirusne maramice stoga imaju primarnu biocidnu funkciju.

(9)

Budući da vrsta proizvoda 1 obuhvaća biocidne proizvode koji se upotrebljavaju za dezinfekciju kože ili kože glave, a vrsta proizvoda 2 biocidne proizvode koji se upotrebljavaju za širu svrhu, poput dezinfekcije površina, materijala ili zraka, namjena maramicâ više bi odgovarala vrsti proizvoda 2.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Antivirusne maramice impregnirane limunskom kiselinom i stavljene na tržište s tvrdnjom „ubijaju 99,9 % virusa prehlade i gripe u maramici” smatraju se biocidnim proizvodom u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 i obuhvaćene su vrstom proizvoda 2 kako je definirana u Prilogu V. toj Uredbi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.