28.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 282/37


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1937

оd 21. listopada 2015.

o osnivanju neovisnog savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

budući da:

(1)

Paktom o stabilnosti i rastu nastoji se osigurati proračunska disciplina diljem Unije i postavlja okvir za sprečavanje i ispravljanje prekomjernih državnih deficita, dok se na države članice čija je valuta euro primjenjuje pojačani nadzor proračunskih politika.

(2)

Povezane nadležnosti u pogledu okvira multilateralnog nadzora koje su dodijeljene Komisiji i Vijeću utemeljene su na ugovorima i sekundarnom pravu Unije.

(3)

U izvješću petorice predsjednika „Dovršetak europske ekonomske i monetarne unije” predlaže se jačanje trenutačnog okvira za ekonomsko upravljanje uspostavom savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora. Taj Odbor trebao bi u savjetodavnom svojstvu pridonositi izvršenju Komisijinih funkcija u okviru multilateralnog nadzora u europodručju. Time se ne dovode u pitanje nadležnosti Komisije na temelju Ugovora.

(4)

Odbor bi Komisiji trebao dostaviti evaluaciju provedbe fiskalnog okvira Unije, posebno u pogledu horizontalne dosljednosti odluka i provedbe proračunskog nadzora, slučajeva osobito teškog kršenja pravila i primjerenosti stvarnog fiskalnog stajališta na razini europodručja i nacionalnoj razini.

(5)

Budući da je Pakt o stabilnosti i rastu usredotočen na nacionalne proračune i u njemu nije konkretno utvrđeno agregatno fiskalno stajalište, Odbor bi trebao pridonijeti i informiranijoj raspravi u okviru Komisije o općim posljedicama proračunskih politika na razini europodručja i nacionalnoj razini, a u cilju postizanja primjerenog fiskalnog stajališta za europodručje u skladu s pravilima Pakta o stabilnosti i rastu.

(6)

Europski fiskalni odbor svoje bi zadaće trebao izvršavati samostalno i svoja mišljenja pripremati neovisno o bilo kojoj nacionalnoj ili europskoj instituciji, tijelu, uredu ili agenciji. Njegovo tajništvo trebalo bi biti administrativno pripojeno Glavnom tajništvu Komisije,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Osnivanje

Osniva se neovisni Europski fiskalni odbor (Odbor).

Članak 2.

Misija i zadaće

1.   Odbor u savjetodavnom svojstvu pridonosi izvršenju Komisijinih funkcija u okviru multilateralnog fiskalnog nadzora kako je utvrđeno člancima 121., 126. i 136. UFEU-a u mjeri u kojoj se to odnosi na europodručje.

2.   Za potrebe stavka 1. Odbor obavlja sljedeće zadaće:

(a)

Odbor Komisiji dostavlja evaluaciju provedbe fiskalnog okvira Unije, posebno u pogledu horizontalne dosljednosti odluka i provedbe proračunskog nadzora, slučajeva osobito teškog kršenja pravila i primjerenosti stvarnog fiskalnog stajališta na razini europodručja i nacionalnoj razini. U toj evaluaciji Odbor može iznijeti prijedloge za budući razvoj fiskalnog okvira Unije;

(b)

Odbor na temelju ekonomskog mišljenja savjetuje Komisiju o potencijalnom fiskalnom stajalištu koje je primjereno za europodručje u cijelosti. Može savjetovati Komisiju o primjerenim nacionalnim fiskalnim stajalištima koja su u dosljednosti s njegovim savjetom u pogledu agregatnog fiskalnog stajališta europodručja u skladu s pravilima Pakta o stabilnosti i rastu. Ako utvrdi rizike koji ugrožavaju pravilno funkcioniranje ekonomske i monetarne unije, Odbor uz svoj savjet prilaže specifična razmatranja o mogućim politika koje su na raspolaganju u okviru Pakta o stabilnosti i rastu;

(c)

Odbor surađuje s nacionalnim fiskalnim vijećima kako je navedeno u članku 6. stavku 1. točki (b) Direktive Vijeća 2011/85/EU (1). Suradnja između Odbora i nacionalnih fiskalnih vijeća posebno će biti usmjerena na razmjenu najbolje prakse i olakšavanje zajedničkog dogovora o pitanjima povezanima s fiskalnim okvirom Unije.

(d)

Odbor pruža ad hoc savjete na zahtjev predsjednika Komisije.

Članak 3.

Sastav

1.   Odbor se sastoji od predsjednika Odbora i četiri člana.

2.   Predsjednik Odbora nadležan je za nadzor zadaća povjerenih Odboru i osiguranje njegova pravilnog funkcioniranja. Predsjednik/predsjednica saziva sastanke Odbora i njima predsjeda. Komisija imenuje predsjednika Odbora i jednog člana na prijedlog predsjednika Komisije, nakon savjetovanja s potpredsjednikom Komisije nadležnim za euro i socijalni dijalog te povjerenikom za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu. Komisija ostala tri člana imenuje na prijedlog predsjednika Komisije, nakon savjetovanja s nacionalnim fiskalnim vijećima, Europskom središnjom bankom i radnom skupinom Euroskupine. Politika jednakih mogućnosti primjenjuje se na sve članove Odbora, uključujući njegova predsjednika.

3.   Predsjednik i članovi Odbora trebaju biti ugledni međunarodni stručnjaci imenovani na temelju zasluga, vještina, znanja u području makroekonomije i javnih financija te iskustva relevantnog za fiskalnu politiku i proračunsko upravljanje.

4.   Članovi Odbora imenuju se na mandat od tri godine koji se može jednom obnoviti.

5.   Predsjednik i članovi Odbora imenuju se kao posebni savjetnici, a njihov status i naknade utvrđeni su na temelju članaka 5., 123. i 124. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

6.   Komisija isplaćuje naknadu putnih troškova i dnevnica predsjednika i članova Odbora u skladu s odredbama koje su na snazi u Komisiji. Naknada tih troškova isplaćuje se u granicama raspoloživih odobrenih sredstava dodijeljenih u okviru godišnjeg postupka raspodjele sredstava.

7.   Odboru u radu pomaže tajništvo koje se sastoji od načelnika i pomoćnih članova osoblja. Tajništvo je u administrativne svrhe pripojeno Glavnom tajništvu i nadležno je za sljedeće aktivnosti:

(a)

pomaže Odboru u postupku donošenja odluka tako što priprema njegove sastanke, pregledava dokumente za raspravu i prati napredak poslovanja u odnosu na prioritete koje je Odbor postavio;

(b)

pruža kvalitetnu analitičku, statističku, administrativnu i logističku podršku Odboru pod vodstvom njegova predsjednika;

(c)

osigurava suradnju s nacionalnim fiskalnim vijećima kako je potrebno u smislu potpore misiji i zadaćama Odbora u skladu s člankom 2.

8.   Funkciju načelnika tajništva vrši glavni ekonomski analitičar, čija je funkcija uspostavljena Odlukom C(2015) 2665. Njegove/njezine zadaće uključuju pripremu uspostave Odbora. Ostali članovi tajništva trebaju biti dužnosnici, članovi privremenog osoblja, članovi ugovornog osoblja i upućeni nacionalni stručnjaci, a odabire ih načelnik tajništva u dogovoru s predsjednikom Odbora. Svi članovi tajništva odabiru se na temelju visoke razine kvalifikacija i iskustva u područjima relevantnima za aktivnost Odbora te su mu dodijeljeni ili pripojeni (mis à disposition).

Članak 4.

Neovisnost

1.   U obavljanju svojih zadaća članovi Odbora djeluju neovisno i ne smiju tražiti niti primati naputke od institucija ili tijela Unije, bilo koje vlade države članice ili bilo kojeg drugog javnog ili privatnog tijela. Članovi tajništva primaju naputke samo od Odbora.

2.   Članovi Odbora dužni su o svakom potencijalnom sukobu interesa u pogledu određene ocjene ili mišljenja obavijestiti predsjednika Odbora, koji poduzima odgovarajuće mjere i može odlučiti da dotični član ne smije sudjelovati u pripremi i donošenju te ocjene ili mišljenja. U pogledu predsjednika Odbora, svi takvi problemi rješavaju se odlukom Odbora.

Članak 5.

Funkcioniranje

1.   Odbor svoj savjet donosi samo ako su prisutna najmanje tri člana, uključujući predsjednika. Odbor u najvećoj mogućoj mjeri nastoji svoje savjete donositi konsenzusom. Ako se konsenzus ne može postići, odlučuje jednostavnom većinom članova koji su prisutni na sastanku, uključujući predsjednika, pri čemu se suzdržani glasovi ne broje. U slučaju da je ishod neodlučan, predsjednik ima odlučujući glas.

2.   Odbor donosi svoj poslovnik.

3.   Odbor djeluje u skladu sa svojim poslovnikom. Sastanci Odbora nisu otvoreni za javnost.

4.   Odbor i mjerodavne službe Komisije sklapaju memorandum o razumijevanju u kojem se utvrđuju praktična rješenja povezana s područjem primjene i načinima suradnje, uključujući posebice pristup relevantnim informacijama.

Članak 6.

Transparentnost

Odbor objavljuje godišnje izvješće o svojim aktivnostima, uključujući sažetke svojih savjeta i evaluacija dostavljenih Komisiji.

Članak 7.

Završne odredbe

Ova Odluka proizvodi učinke 1. studenoga 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Direktiva Vijeća 2011/85/EU od 8. studenoga 2011. o zahtjevima za proračunske okvire država članica (SL L 306, 23.11.2011., str. 41.).