6.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 259/25


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1782

od 5. listopada 2015.

o stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2004/487/ZVSP o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju i o izmjeni Zajedničkog stajališta 2008/109/ZVSP o mjerama ograničavanja uvedenima protiv Liberije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 29. travnja 2004. donijelo Zajedničko stajalište 2004/487/ZVSP (1) kojim su predviđene određene financijske mjere.

(2)

Vijeće je 12. veljače 2008. donijelo Zajedničko stajalište 2008/109/ZVSP (2) kojim su predviđena ograničenja putovanja i embargo na naoružanje.

(3)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je 9. prosinca 2014. RVSUN 2188 (2014) u pogledu Liberije, kojom su mjere koje se odnose na putovanja i embargo na naoružanje produljene za razdoblje od devet mjeseci.

(4)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je 2. rujna 2015. RVSUN 2237 (2015) u pogledu Liberije, kojom su obustavljene mjere koje se odnose na putovanja i financijske mjere utvrđene u stavku 4. RVSUN-a 1521 (2003) i stavku 1. RVSUN-a 1532 (2004) te kojom je do 2. lipnja 2016. produljen embargo na naoružanje s obzirom na sve nevladine subjekte i pojedince koji djeluju na državnom području Liberije.

(5)

Zajedničko stajalište 2008/109/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti, a Zajedničko stajalište 2004/487/ZVSP trebalo bi staviti izvan snage.

(6)

Za provedbu određenih mjera potrebno je daljnje djelovanje Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 3. Zajedničkog stajališta 2008/109/ZVSP briše se.

Članak 2.

Članak 4. Zajedničkog stajališta 2008/109/ZVSP prenumerira se u članak 3.

Članak 5. Zajedničkog stajališta 2008/109/ZVSP prenumerira se u članak 4.

Članak 3.

Zajedničko stajalište 2004/487/ZVSP stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 5. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  Zajedničko stajalište Vijeća 2004/487/ZVSP od 29. travnja 2004. o daljnjim mjerama ograničavanja u odnosu na Liberiju (SL L 162, 30.4.2004., str. 116.).

(2)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/109/ZVSP od 12. veljače 2008. o mjerama ograničavanja uvedenima protiv Liberije (SL L 38, 13.2.2008., str. 26.).