4.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 207/15


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/1340

od 13. srpnja 2015.

o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i njezinih članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime („Kyotski protokol”) stupio je na snagu 16. veljače 2005. i sadržava pravno obvezujuće obveze smanjenja emisija u prvom obvezujućem razdoblju, od 2008. do 2012., za stranke navedene u Dodatku B. Unija je odobrila Kyotski protokol Odlukom Vijeća 2002/358/EZ (2). Unija i njezine države članice ratificirale su Kyotski protokol te su se sporazumjele da će zajednički ispuniti svoje obveze u prvom obvezujućem razdoblju. Island je ratificirao Kyotski protokol 23. svibnja 2002.

(2)

Vijeće je na sastanku 15. prosinca 2009. pozdravilo zahtjev Islanda da svoje obveze iz drugog obvezujućeg razdoblja ispunjava zajednički s Unijom i njezinim državama članicama te je pozvalo Komisiju da dostavi preporuku za otvaranje potrebnih pregovora o sporazumu s Islandom u skladu s načelima i kriterijima utvrđenima u klimatskom i energetskom paketu Unije.

(3)

Na Konferenciji o klimi u Dohi u prosincu 2012. sve stranke Kyotskog protokola dogovorile su Izmjenu iz Dohe kojom se utvrđuje drugo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola koje počinje 1. siječnja 2013. i završava 31. prosinca 2020. Izmjenom iz Dohe mijenja se Dodatak B Kyotskom protokolu, utvrđuju se daljnje pravno obvezujuće obveze ublažavanja za stranke navedene u tom dodatku u drugom obvezujućem razdoblju te se mijenjaju i dodatno utvrđuju odredbe o provedbi obveza stranaka tijekom drugog obvezujućeg razdoblja.

(4)

Ciljevi za Uniju, njezine države članice i Island navedeni su u Izmjeni iz Dohe uz bilješku u kojoj je pojašnjeno da se ti ciljevi temelje na shvaćanju da će biti ispunjeni zajednički, u skladu s člankom 4. Kyotskog protokola. Unija, njezine države članice i Island objavili su poslije usvajanja Izmjene iz Dohe 8. prosinca 2012. i zajedničku izjavu u kojoj izražavaju svoju namjeru da zajednički ispune svoje obveze u drugom obvezujućem razdoblju. Izjava je dogovorena na ad hoc sastanku ministara EU-a u Dohi, a Vijeće ju je potvrdilo 17. prosinca 2012.

(5)

U toj su izjavi Unija, njezine države članice i Island izjavili, u skladu s člankom 4. stavkom 1. Kyotskog protokola kojim se dopušta strankama da zajednički ispunjavaju svoje obveze iz članka 3. Kyotskog protokola, da će se članak 3. stavak 7.b Kyotskog protokola primjenjivati na zajedničku dodijeljenu kvotu na temelju sporazuma o zajedničkom ispunjavanju obveza Unije, njezinih država članica, Hrvatske i Islanda te da se neće primjenjivati pojedinačno na države članice, Hrvatsku ili Island.

(6)

Člankom 4. stavkom 1. Kyotskog protokola od stranaka koje se sporazume da će zajednički ispunjavati svoje obveze iz članka 3. Kyotskog protokola zahtijeva se da u tom sporazumu utvrde odgovarajuću razinu emisija dodijeljenu svakoj od stranaka tog sporazuma. Člankom 4. stavkom 2. Kyotskog protokola od stranaka sporazuma o zajedničkom ispunjavanju obveza zahtijeva se da obavijeste tajništvo Kyotskog protokola o uvjetima tog sporazuma na dan polaganja svojih isprava o ratifikaciji ili odobrenju.

(7)

Uvjeti sporazuma o zajedničkom ispunjavanju obveza Unije, njezinih država članica i Islanda u okviru članka 3. Kyotskog protokola utvrđeni su u Prilogu Odluci Vijeća (EU) 2015/1339 (3). Ti su uvjeti utvrđeni i u Prilogu 2. Sporazumu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (dalje u tekstu „Sporazum”).

(8)

Kako bi se osiguralo da obveze Islanda u okviru zajedničkog ispunjavanja obveza budu utvrđene i primijenjene na nediskriminirajući način te istovjetno za Island i države članice, razina emisija za Island utvrđena je na način koji je u skladu s količinskom obvezom smanjenja emisija iz trećeg stupca Dodatka B Kyotskom protokolu, kako je izmijenjen Izmjenom iz Dohe, i sa zakonodavstvom Unije, uključujući klimatski i energetski paket iz 2009., te s načelima i kriterijima na kojima se temelje ciljevi iz tog zakonodavstva.

(9)

Sporazum je potpisan 1. travnja 2015. u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2015/146 (4).

(10)

Kako bi Izmjena iz Dohe brzo stupila na snagu, prije konferencije Ujedinjenih naroda o klimi u Parizu krajem 2015., na kojoj se treba donijeti novi pravno obvezujući instrument za razdoblje nakon 2020., te kako bi se naglasila predanost Unije, njezinih država članica i Islanda pravodobnom pružanju pravne snage drugog obvezujućeg razdoblja, Unija, države članice i Island trebali bi nastojati ratificirati kako Izmjenu iz Dohe tako i Sporazum najkasnije u trećem tromjesečju 2015.

(11)

Sporazum bi trebalo odobriti u ime Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (dalje u tekstu „Sporazum”) odobrava se u ime Unije.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća određuje jednu ili više osoba ovlaštenih za polaganje, u ime Unije, isprave o ratifikaciji predviđene u članku 10. Sporazuma kod glavnog tajnika Vijeća Europske unije, kako bi se izrazila suglasnost Unije da bude obvezana tim Sporazumom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

F. ETGEN


(1)  Suglasnost od 10. lipnja 2015. (još nije objavljeno u SL).

(2)  Odluka Vijeća 2002/358/EZ od 25. travnja 2002. o odobravanju, u ime Europske zajednice, Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz njega proizlaze (SL L 130, 15.5.2002., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2015/1339 od 13. srpnja 2015. o sklapanju, u ime Europske unije, Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničkom ispunjavanju obveza koje iz toga proizlaze (vidjeti stranicu 1. ovog Službenog lista).

(4)  Odluka Vijeća (EU) 2015/146 od 26. siječnja 2015. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (SL L 26, 31.1.2015., str. 1.).