14.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 380/2


ODLUKA VIJEĆA

od 10. studenoga 2015.

o imenovanju člana i zamjenika člana Upravnog odbora Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za Mađarsku

(2015/C 380/02)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (1), a posebno njezin članak 8.,

uzimajući u obzir popis kandidata koji su Vijeću dostavile vlade država članica i organizacije zaposlenika i poslodavaca,

uzimajući u obzir popis članova i zamjenika članova Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu,

budući da:

(1)

Odlukama od 2. prosinca 2013. (2) i 12. lipnja 2014. (3) Vijeće je imenovalo članove i zamjenike članova Upravnog odbora Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za razdoblje koje završava 7. studenoga 2016., uz izuzetak određenih članova i zamjenika članova.

(2)

Vlada Mađarske dostavila je prijedloge za imenovanja za dva mjesta koja je potrebno popuniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članom i zamjenikom člana Upravnog odbora Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za razdoblje koje završava 7. studenoga 2016. imenuju se:

I.   PREDSTAVNICI VLADA

Zemlja

Član

Zamjenik člana

Mađarska

gđa Katalin BALOGH

g. Gyula MADARÁSZ

Članak 2.

Članove i zamjenike članova koji još nisu predloženi za imenovanje Vijeće imenuje naknadno.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

P. GRAMEGNA


(1)  SL L 216, 20.8.1994., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća od 2. prosinca 2013. o imenovanju članova i zamjenika članova Upravnog odbora Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (SL C 360, 10.12.2013., str. 8.).

(3)  Odluka Vijeća od 12. lipnja 2014. o imenovanju članova i zamjenika članova Upravnog odbora Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za Litvu i Maltu (SL C 182, 14.6.2014., str. 14.), Odluka Vijeća od 12. lipnja 2014. o imenovanju članova i zamjenika članova Upravnog odbora Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za Francusku (SL C 186, 18.6.2014., str. 5.).