23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/51


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/972

od 22. lipnja 2015.

o pokretanju vojne operacije Europske unije na južnom središnjem Sredozemlju (EUNAVFOR MED)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/778 od 18. svibnja 2015. o vojnoj operaciji Europske unije na južnom središnjem Sredozemlju (EUNAVFOR MED) (1), a posebno njezin članak 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. svibnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/778.

(2)

Slijedom preporuke zapovjednika operacije, operaciju EUNAVFOR MED trebalo bi pokrenuti 22. lipnja 2015.

(3)

U skladu s člankom 5. Protokola br. 22 o stajalištu Danske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u pripremi i provedbi odluka i djelovanja Unije koji imaju implikacije u području obrane. Stoga Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke, ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje, a ne sudjeluje ni u financiranju ove operacije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobravaju se plan operacije i pravila o vojnom djelovanju za vojnu operaciju Europske unije na južnom središnjem Sredozemlju (EUNAVFOR MED).

Članak 2.

1.   Operacija EUNAVFOR MED pokreće se 22. lipnja 2015.

2.   U skladu s člankom 2. stavkom 3. Odluke (ZVSP) 2015/778 Vijeće procjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za prijelaz iz prve u daljnje faze, uzimajući u obzir bilo koju primjenjivu rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a i pristanak dotičnih obalnih država. Podložno toj procjeni Vijeća i u skladu s člankom 6. stavkom 1. Odluke (ZVSP) 2015/778, Politički i sigurnosni odbor ima ovlast za donošenje odluke o trenutku prijelaza između različitih faza operacije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. lipnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 122, 19.5.2015., str. 31.