7.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 31/31


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/191

оd 5. veljače 2015.

o izmjeni Odluke 2010/670/EU u pogledu produljenja određenih rokova iz članka 9. i članka 11. stavka 1. te Odluke

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 466)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 10.a stavak 8. treći podstavak,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2010/670/EU (2) uspostavljaju se kriteriji i mjere za odabir i provedbu komercijalnih demonstracijskih projekata čiji je cilj ekološki sigurno hvatanje i geološko skladištenje CO2 (nadalje „demonstracijski projekti CCS-a”) te demonstracijskih projekata za inovacijske tehnologije na području obnovljivih izvora energije (nadalje „demonstracijski projekti RES-a”) koji obuhvaćaju 300 milijuna emisijskih jedinica iz pričuve za nove sudionike na tržištu Unijinog sustava za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova te osnovna pravila za monetizaciju emisijskih jedinica i upravljanje prihodima.

(2)

Zbog gospodarske krize nije moguće postići, u odnosu na značajan broj projekata dodijeljenih u skladu s Odlukom 2010/670/EU, konačnu investicijsku odluku u roku od 24 mjeseca od donošenja odluke o dodjeli za demonstracijske projekte RES-a ili u roku od 36 mjeseci od donošenje odluke o dodjeli za demonstracijske projekte CSS-a. Stoga neće biti moguć početak primjene takvih projekata u roku od četiri godine od donošenja odluke o dodjeli. Rok za konačnu investicijsku odluku i početak primjene trebalo bi stoga produljiti za dvije godine. Datum početka primjene također bi trebalo odgoditi za godinu dana.

(3)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2010/670/EU mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

u prvom stavku „24 mjeseca” zamjenjuje se s „48 mjeseci”;

(b)

u drugom stavku „36 mjeseci” zamjenjuje se s „60 mjeseci”.

2.

Članak 11. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u drugom podstavku „31. prosinca 2015.” zamjenjuje se s „31. prosinca 2017.” i „4 godine” zamjenjuje se s „6 godina”;

(b)

Dodaju se sljedeći treći i četvrti podstavak:

„Kada do utvrđenog datuma početka provedbe nije započela provedba projekta datum se automatski produžuje za godinu dana.

Odluka o dodjeli prestaje imati pravni učinak kada projekt nije započeo s primjenom do datuma početka primjene u skladu s trećim podstavkom. U tom će se slučaju povratiti sva isplaćena sredstva ili sredstva zaprimljena u svrhu isplate.”

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje i na demonstracijske projekte CCS-a i RES-a za koje je odluka o dodjeli donesena prije nego je ova Odluka stupila na snagu.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. veljače 2015.

Za Komisiju

Miguel ARIAS CAÑETE

Član Komisije


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  Odluka Komisije 2010/670/EU od 3. studenoga 2010. o kriterijima i mjerama financiranja komercijalnih demonstracijskih projekata čiji je cilj ekološki sigurno hvatanje i geološko skladištenje CO2 te demonstracijskih projekata za inovacijske tehnologije na području obnovljivih izvora energije u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice uspostavljenog Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 290, 6.11.2010., str. 39.).