30.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 370/25


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1393/2014

оd 20. listopada 2014.

o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pelagijskih vrsta u sjeverozapadnim vodama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. te članak 18. stavke 1. i 3.;

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 nastoji se postupno napustiti praksa odbacivanja ulova u svim ribarstvima Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova vrsta koje podliježu ograničenjima ulova.

(2)

Člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisiji se dodjeljuju ovlasti da donese planove za odbačeni ulov s pomoću delegiranog akta za razdoblje od najviše tri godine na temelju zajedničkih preporuka koje su izradile države članice nakon savjetovanja s relevantnim savjetodavnim vijećima.

(3)

Belgija, Irska, Španjolska, Francuska, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina imaju izravan upravljački interes u ribarstvu u sjeverozapadnim vodama. Navedene države članice dostavile su zajedničku preporuku Komisiji nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za ribolov pelagijskih vrsta, Savjetodavnim vijećem za udaljeno ribarstvo i Savjetodavnim vijećem za sjeverozapadne vode. Znanstveni doprinos dala su relevantna znanstvena tijela. Mjere iz zajedničke preporuke u skladu su s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i stoga bi u skladu s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 trebale biti uključene u ovu Uredbu.

(4)

U pogledu sjeverozapadnih voda u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013 obveza iskrcavanja trebala bi se primjenjivati najkasnije od 1. siječnja 2015. na sva plovila uključena u ribolov malih i velikih pelagijskih vrsta u odnosu na vrste ulovljene u tom ribolovu koje podliježu ograničenjima ulova.

(5)

U skladu sa zajedničkom preporukom planom za odbačeni ulov trebao bi biti obuhvaćen ribolov određenih malih i velikih pelagijskih vrsta, odnosno ribolov skuše, haringe, šaruna, ugotice pučinke, kljunčice, velikog srebrnjaka, bijele tune i papaline u potpodručjima ICES-a V.b, VI. i VII. od 1. siječnja 2015.

(6)

Zajednička preporuka sadržava izuzeće od obveze iskrcavanja za skuše i haringe ulovljene okružujućim mrežama plivaricama pod određenim uvjetima na temelju znanstvenih dokaza o visokoj stopi preživljavanja u skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013. Znanstvene dokaze kojima se potvrđuje visoka stopa preživljavanja dostavila je skupina Scheveningen u zajedničkoj preporuci za plan za odbačeni ulov u Sjevernome moru, pozivajući se na znanstvenu studiju o preživljavanju riba nakon ispadanja u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama. Studijom je utvrđeno da stopa preživljavanja ovisi o vremenu sakupljanja i gustoći ribe u mreži, što je u tom ribolovu obično ograničeno. Te je informacije preispitao STECF. STECF je zaključio da bi, pod pretpostavkom da rezultati studije o preživljavanju predstavljaju stope preživljavanja u komercijalnom ribolovu, udio ispale skuše koja preživi vjerojatno bio oko 70 %. Gustoća bi isto tako bila manja od gustoće pri kojoj je uočen porast smrtnosti skuše. Zabrana puštanja skuše i haringe prije nego što je mreža u cijelosti na ribarskom plovilu kojim se uzrokuje gubitak uginule ribe ili ribe koja ugiba, utvrđena je u članku 19.b stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 (2). Izuzećem na temelju stope preživljavanja ne utječe se na zabranu na snazi jer će do puštanja ribe doći u fazi ribolovne aktivnosti u kojoj ribe imaju visoku stopu preživljavanja nakon puštanja. Stoga bi to izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(7)

Zajedničkom preporukom obuhvaćena su i četiri izuzeća de minimis od obveze iskrcavanja za određene vrste ribolova i do određene razine. Dokaze koje su dostavile države članice preispitao je STECF, koji je zaključio da su u zajedničkim preporukama sadržani obrazloženi argumenti povezani s povećanjem troškova postupanja s neželjenim ulovom, a u nekim slučajevima to je potvrđeno kvalitativnom procjenom troškova. U svjetlu prethodno navedenoga i u nedostatku drugačijih znanstvenih informacija primjereno je uspostaviti izuzeća de minimis u skladu s postotkom predloženim u zajedničkoj preporuci i na razinama koje ne premašuju dopuštene u skladu s člankom 15. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(8)

Izuzeće de minimis za ugoticu pučinku (Micromesistius poutassou) do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova u industrijskom ribolovu pelagijskim koćaricama kojima se lovi ta vrsta u potpodručju ICES-a VIII. i na kojima se ona obrađuje radi dobivanja osnove surimija, temelji se na činjenici da se povećana selektivnost ne može postići te da su troškovi postupanja s neželjenim ulovom nerazmjerni. STECF je zaključio da je izuzeće u dovoljnoj mjeri opravdano. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(9)

Izuzeće de minimis do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. za bijelu tunu (Thunnus alalunga) ukupnog godišnjeg ulova u ribolovu usmjerenom na bijelu tunu s pomoću pelagijskih koća kojima upravljaju dva plovila u području ICES-a VII. temelji se na nerazmjernim troškovima postupanja s neželjenim ulovom. To su troškovi skladištenja i postupanja na moru i na kopnu. STECF je u svojoj ocjeni naveo da postoji rizik od povećanja vrijednosti ulova. Međutim, to izuzeće ne dovodi u pitanje članak 19.a Uredbe (EZ) br. 850/98. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(10)

Kako bi se izbjegli nerazmjerni troškovi postupanja s neželjenim ulovom, kao što je skladištenje, rad i zaleđivanje i uzimajući u obzir otežano povećanje selektivnosti u pelagijskom ribolovu skuše, šaruna i haringe u sektoru ICES-a VII.d, zajedničkom preporukom obuhvaćeno je izuzeće de minimis od obveze iskrcavanja za takav miješani ribolov. To se izuzeće temelji na znanstvenim dokazima koje su dostavile države članice uključene u zajedničku preporuku, a preispitao ga je STECF. STECF je zaključio da zajednička preporuka predstavlja kvalitativna obrazloženja kojima se potkrjepljuje to izuzeće na temelju nerazmjernih troškova postupanja s neželjenim ulovom. Stoga bi to izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(11)

Izuzeće de minimis do najviše 1 % u 2015. i 0,75 % u 2016. TAC-a za kljunčicu (Caproidae) u ribolovu šaruna (Trachurus spp.) s pomoću koćarica hladnjača za pelagijski ribolov koje upotrebljavaju pelagijske koće u područjima ICES-a VI. i VII. temelji se na otežanom povećanju selektivnosti i nerazmjernim troškovima postupanja (odvajanje željenog od neželjenog ulova). STECF je zaključio da se izuzeće temelji na kvalitativnim obrazloženjima u pogledu otežanog povećanja selektivnosti i dodatnih troškova postupanja. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(12)

Kako bi se osigurao odgovarajući nadzor, trebali bi se utvrditi posebni zahtjevi za dokumentaciju ulova iz izuzeća temeljenog na stopi preživljavanja obuhvaćenog ovom Uredbom.

(13)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na gospodarske aktivnosti povezane sa sezonom ribolova plovila Unije i na njezino planiranje, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu neposredno nakon objave. Trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2015. kako bi bila u skladu s vremenskim okvirom utvrđenim u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. U skladu s člankom 15. stavkom 6. te Uredbe, ova bi se Uredba trebala primjenjivati najviše 3 godine,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pojedinosti za provedbu obveze iskrcavanja, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, od 1. siječnja 2015. u sjeverozapadnim vodama, kako je definirano u članku 4. stavku 2. točki (c) te Uredbe, u ribolovu utvrđenom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja

1.   Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, obveza iskrcavanja ne primjenjuje se na ulove skuše i haringe u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama u području ICES-a VI. ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

ulov se pušta prije zatvaranja određenog postotka (utvrđenog u stavcima 2. i 3. u nastavku) okružujuće mreže plivarice („točka vraćanja”),

okružujuća mreža plivarica opremljena je vidljivim plutačama kojima je jasno označena točka vraćanja,

plovilo i okružujuća mreža plivarica opremljeni su sustavom za elektroničko bilježenje i dokumentiranje kad, gdje i u kojem opsegu je okružujuća mreža plivarica upotrijebljena za sve ribolovne aktivnosti.

2.   Točka vraćanja iznosi 80 % zatvorene okružujuće mreže plivarice u ribolovu skuše i 90 % zatvorene okružujuće mreže plivarice u ribolovu haringe.

3.   Ako se okolno jato sastoji od mješavine obaju vrsta, točka vraćanja iznosi 80 % zatvorene okružujuće mreže plivarice.

4.   Zabranjeno je puštanje ulova skuše i haringe nakon točke vraćanja.

5.   Prije puštanja okolnog jata uzimaju se njegovi uzorci kako bi se ocijenio njegov sastav prema vrsti, struktura prema veličini i količina.

Članak 3.

Izuzeća de minimis

Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, sljedeće količine mogu biti odbačene:

(a)

za ugoticu pučinku (Micromesistius poutassou) do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova u industrijskom ribolovu pelagijskim koćaricama kojima se lovi ta vrsta u potpodručjima ICES-a V.b, VI. i VII. i na kojima se ta vrsta obrađuje radi dobivanja osnove surimija;

(b)

do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. za bijelu tunu (Thunnus alalunga) ukupnog godišnjeg ulova u ribolovu usmjerenom na bijelu tunu s pomoću pelagijskih koća kojima upravljaju dva plovila u morskim područjima ICES-a VII.;

(c)

do najviše 3 % u 2015. i 2 % za 2016. ukupnog godišnjeg ulova skuše (Scomber scombrus), šaruna (Trachurus spp.), haringe (Clupea harengus) i pišmolja (Merlangius merlangus) u ribolovu pelagijskih vrsta koje ulove pelagijske koćarice do 25 metara ukupne dužine upotrebljavajući pelagijske koće i koje love skuše, šarune i haringe u potpodručju ICES-a VII.d;

(d)

do najviše 1 % u 2015. i 0,75 % u 2016. TAC-a kljunčice (Caproidae) u ribolovu šaruna (Trachurus spp.) s pomoću koćarica hladnjača za pelagijski ribolov koje upotrebljavaju pelagijske koće u područjima ICES-a VI. i VII.

Članak 4.

Dokumentacija o ulovu

Količine ribe puštene u okviru izuzeća predviđenog u članku 2. i rezultati uzorkovanja zahtijevanog u skladu s člankom 2. stavkom 5. bilježe se u očevidnik.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Vrste ribolova na koje se primjenjuju odredbe ove Uredbe o provedbi obveze iskrcavanja

1.   Ribolov u područjima ICES-a V.b, VI.a, VI.b

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

OTB

Povlačna mreža sa širilicama – pridnena

Skuša, haringa, šarun, ugotica pučinka, kljunčica, agentina

OTM

Pelagijska koća sa širilicama, ostale

Skuša, haringa, šarun, ugotica pučinka, kljunčica, agentina

PTB

Povlačna mreža kojom upravljaju dva plovila – pridnena (ostalo)

Skuša

PTM

Pelagijska koća kojom upravljaju dva plovila

Haringa, skuša

PS

Okružujuća mreža plivarica

Skuša, ugotica pučinka

LMH

Povraz

Skuša

LTL

Povlačni povrazi

Skuša

2.   Ribolov u područjima ICES-a VII. (osim područja ICES-a VII.a, VII.d i VII.e)

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

LMH

Povraz

Skuša

LTL

Povlačni povrazi i štapovi

Bijela tuna

PTM

Pelagijska koća kojom upravljaju dva plovila

Ugotica pučinka, skuša, šarun, bijela tuna, kljunčica, haringa

OTM

Pelagijska koća sa širilicama

Ugotica pučinka, skuša, šarun, kljunčica, haringa, bijela tuna

OTB

Povlačna mreža sa širilicama – pridnena

Haringa

PS

Okružujuća mreža plivarica

Skuša, šarun

3.   Ribolov u područjima ICES-a VII.d and VII.e

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

OTB

Povlačna mreža sa širilicama (nije određeno)

Papalina

GND

Jednostruke plutajuće stajaćice

Skuša, haringa

LMH

Povrazi i štapovi

Skuša

OTM

Pelagijska koća sa širilicama, ostale

Papalina, šarun, skuša, haringa, kljunčica

PTM

Pelagijska koća kojom upravljaju dva plovila (ostalo)

Šarun

PS

Okružujuća mreža plivarica

Skuša, šarun

4.   Ribolov u području ICES-a VII.a:

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

OTM

Pelagijska koća sa širilicama

Haringa

PTM

Pelagijska koća kojom upravljaju dva plovila

Haringa

LMH

Povrazi

Skuša

LMH

Mreže stajaćice

Haringa