18.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 42/43


Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 1357/2014 оd 18. prosinca 2014. o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva

( Službeni list Europske unije L 365 od 19. prosinca 2014. )

Na stranici 96., u Prilogu, u zadnjem odlomku nakon tablice 9.:

umjesto:

„Ispitne metode

Metode koje treba upotrebljavati opisane su u Uredbi Vijeća (EZ) br. 440/2008 (1) i drugim relevantnim napomenama Europskog odbora za normizaciju ili drugim međunarodno priznatim ispitnim metodama i smjernicama.”;

treba stajati:

„Ispitne metode

Metode koje treba upotrebljavati opisane su u Uredbi Komisije (EZ) br. 440/2008 (1) i drugim relevantnim napomenama Europskog odbora za normizaciju ili drugim međunarodno priznatim ispitnim metodama i smjernicama.”

Na stranici 96., u Prilogu, u bilješci 1.:

umjesto:

„Uredba Vijeća (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 142, 31.5.2008., str. 1.).”;

treba stajati:

„Uredba Komisije (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 142, 31.5.2008., str. 1.).”