19.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 365/70


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1353/2014

оd 15. prosinca 2014.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1156/2012 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredaba Direktive Vijeća 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (1), a posebno njezin članak 20. stavak 4.,

budući da:

(1)

Direktivom 2011/16/EU zahtijeva se da se razmjena informacija u području oporezivanja odvija s pomoću standardnih obrazaca i u elektroničkom obliku.

(2)

Standardni obrasci koje treba upotrebljavati za razmjenu informacija na zahtjev, spontanu razmjenu informacija, dostavu obavijesti te povratne informacije moraju biti u skladu s prilozima I. do IV. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1156/2012 (2).

(3)

Elektronički oblik koji treba upotrebljavati za obveznu automatsku razmjenu informacija o određenim kategorijama dohotka i kapitala temelji se na postojećem elektroničkom obliku u skladu s člankom 9. Direktive Vijeća 2003/48/EZ (3).

(4)

Uredbu (EU) br. 1156/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Izmjene bi se trebale primjenjivati od 1. siječnja 2015. u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2011/16/EU u pogledu stupanja na snagu zakona i drugih propisa u državama članicama potrebnih za usklađivanje s člankom 8. Direktive u pogledu obvezne automatske razmjene informacija.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za administrativnu suradnju u području oporezivanja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1156/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći članak 1.a:

„Članak 1.a

Elektronički oblik koji treba upotrebljavati za obveznu automatsku razmjenu informacija u skladu s člankom 8. stavkom 1. Direktive 2011/16/EU mora biti sukladan s Prilogom V. ovoj Uredbi.”

2.

Prilog V. Uredbi (EU) br. 1156/2012 dodaje se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 64, 11.3.2011., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1156/2012 od 6. prosinca 2012. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredaba Direktive Vijeća 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (SL L 335, 7.12.2012., str. 42.).

(3)  Direktiva Vijeća 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dohotka od kamate na štednju (SL L 157, 26.6.2003., str. 38.).


PRILOG

„PRILOG V.

Elektronički oblik iz članka 1.a

Elektronički oblik za obveznu automatsku razmjenu informacija u skladu s člankom 8. Direktive 2011/16/EU sukladan je sa sljedećom strukturom drveta i sadržava sljedeće vrste elemenata (1):

(a)

Za opću poruku:

Image

(b)

Za tijelo koje dostavlja informacije o dohotku od rada ili direktorskih naknada:

Image

(c)

Za tijelo koje dostavlja informacije o mirovinama:

Image

(d)

Za tijelo koje dostavlja informacije o proizvodima životnog osiguranja:

Image

(e)

Za tijelo koje dostavlja informacije o vlasništvu nekretnina i dohotku od njih:

Image

(f)

Za tijelo u slučaju da ne postoje informacije povezane s određenom kategorijom:

Image

(g)

Za tijelo za potvrdu o primitku informacija za određenu kategoriju:

Image

(1)  Međutim, samo polja koja su stvarno dostupna i primjenjiva u danom slučaju trebaju biti u elektroničkom obliku koji se upotrebljava u tom slučaju.