17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 360/15


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1337/2014

оd 16. prosinca 2014.

o izmjeni provedbenih uredbi (EU) br. 947/2014 i (EU) br. 948/2014 u pogledu posljednjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za privatno skladištenje za maslac i obrano mlijeko u prahu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 18. stavak 2., članak 20. točke (c), (f), (l), (m) i (n) i članak 223. stavak 3. točku (c),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (2), a posebno njezin članak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (3), a posebno njezin članak 62. stavak 2. točku (b),

budući da:

(1)

Provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 947/2014 (4) i (EU) br. 948/2014 (5) otvoreno je privatno skladištenje maslaca i obranog mlijeka u prahu s obzirom na tešku tržišnu situaciju koja je uglavnom rezultat zabrane uvoza mliječnih proizvoda iz Unije u Rusiju koju je donijela ruska vlada.

(2)

Tim je uredbama propisano da se zahtjeve za potporu može predavati do 31. prosinca 2014.

(3)

Cijene maslaca i obranog mlijeka u prahu u Uniji dodatno su se smanjile i čini se da će nastaviti padati.

(4)

S obzirom na trenutačnu tržišnu situaciju primjereno je produljiti programe potpore za privatno skladištenje maslaca i obranog mlijeka u prahu.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EU) br. 947/2014

U članku 5. Uredbe (EU) br. 947/2014 datum „31. prosinca 2014.” zamjenjuje se datumom „28. veljače 2015.”.

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EU) br. 948/2014

U članku 5. Uredbe (EU) br. 948/2014 datum „31. prosinca 2014.” zamjenjuje se datumom „28. veljače 2015.”.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 346, 20.12.2013., str. 12.

(3)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 947/2014 оd 4. rujna 2014. o otvaranju privatnog skladištenja maslaca i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed (SL L 265, 5.9.2014., str. 15.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 948/2014 оd 4. rujna 2014. o otvaranju privatnog skladištenja obranog mlijeka u prahu i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed (SL L 265, 5.9.2014., str. 18.).