16.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 359/97


UREDBA (EU) br. 1333/2014 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 26. studenoga 2014.

o statistici tržišta novca

(ESB/2014/48)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 5.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. i članak 6. stavak 4.,

uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije (2),

budući da:

(1)

Europski sustav središnjih banaka (ESSB) za obavljanje svojih zadaća zahtijeva izradu statistike o transakcijama na tržištu novca, i to za osigurane i neosigurane transakcije te za određene transakcije izvedenih financijskih instrumenata tržišta novca, kako je dalje utvrđeno u ovoj Uredbi, a koje su monetarne financijske institucije, s iznimkom središnjih banaka i novčanih fondova, sklopile s drugim monetarnim financijskim institucijama i koje su sklopljene između monetarnih financijskih institucija i drugih financijskih institucija, opće države ili nefinancijskih društava, ali isključujući transakcije unutar grupe.

(2)

Glavna svrha prikupljanja takve statistike jest pružiti Europskoj središnjoj banci (ESB) sveobuhvatne, detaljne i usklađene statističke podatke o tržištima novca u europodručju. Podaci izvedeni iz transakcija prikupljenih u vezi s navedenim tržišnim segmentima pružaju informacije o mehanizmu prijenosa odluka monetarne politike. Ti podaci su stoga nužan skup statistike za potrebe monetarne politike u europodručju.

(3)

Prikupljanje statističkih podataka također je potrebno kako bi se ESB-u omogućilo pružanje analitičke i statističke potpore jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM) u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 (3). U okviru toga, prikupljanje statističkih podataka također je potrebno radi pružanja potpore ESB-u prilikom obavljanja zadaća na području financijske stabilnosti.

(4)

Nacionalne središnje banke trebale bi obavijestiti ESB u slučaju da nacionalna središnja banka odluči ne prikupljati podatke koji se zahtijevaju na temelju ove Uredbe, te će u tom slučaju ESB preuzeti zadaću izravnog prikupljanja podataka od izvještajnih jedinica.

(5)

ESB je obvezan u skladu s Ugovorima te uvjetima utvrđenim u Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”) donositi uredbe u mjeri potrebnoj za provođenje zadaća ESSB-a, kako je određeno Statutom ESSB-a, te u nekim slučajevima kako je utvrđeno u odredbama koje je donijelo Vijeće u skladu s člankom 129. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(6)

S ciljem smanjenja tereta izvještavanja za monetarne financijske institucije, uz istodobno osiguravanje raspoloživosti pravodobne i visokokvalitetne statistike, ESB će u početku zahtijevati dostavljanje podataka od najvećih monetarnih financijskih institucija europodručja na temelju veličine njihove ukupne glavne bilančne imovine u usporedbi s ukupnom glavnom bilančnom imovinom za sve monetarne financijske institucije europodručja. Od 1. siječnja 2017. Upravno vijeće ESB-a može povećati broj izvještajnih monetarnih financijskih institucija, također uzimajući u obzir druge kriterije, kao što je važnost aktivnosti monetarne financijske institucije na tržištima novca i njezina važnost za stabilnost i funkcioniranje financijskog sustava. ESB će osigurati da za svaku državu članicu čija valuta je euro (dalje u tekstu „država članica europodručja”) postoje najmanje tri izvještajne monetarne financijske institucije, kako bi se osigurala minimalna razina zemljopisne zastupljenosti. Nacionalne središnje banke također mogu prikupljati podatke od monetarnih financijskih institucija koje nisu dio stvarne izvještajne populacije na temelju njihovih nacionalnih statističkih izvještajnih zahtjeva, u kojem slučaju se takvi podaci dostavljaju i provjeravaju u skladu s ovom Uredbom.

(7)

Radi daljnjeg smanjenja tereta izvještavanja za monetarne financijske institucije, s ciljem izbjegavanja da se na njih primjenjuju dvostruki izvještajni zahtjevi, istodobno osiguravajući raspoloživost pravovremene i visokokvalitetne statistike, ESB bi trebao moći izuzeti monetarne financijske institucije od izvještavanja koje se odnosi na transakcije financiranja vrijednosnih papira ili izvedenice, ako su takvi podaci dostavljeni trgovinskom repozitoriju, pod uvjetom da ESB ima učinkovit pristup pravovremenim i standardiziranim podacima u skladu sa zahtjevima određenim u ovoj uredbi.

(8)

Člankom 5. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2533/98 propisano je da ESB može donositi uredbe kojima se određuju i uvode statistički izvještajni zahtjevi prema stvarnoj izvještajnoj populaciji u državama članicama europodručja. Člankom 6. stavkom 4. propisano je da ESB može donijeti uredbe kojima se određuju uvjeti pod kojima je moguće ostvariti pravo na provjeru ili na obvezno prikupljanje statističkih podataka.

(9)

Članak 4. Uredbe (EZ) br. 2533/98 određuje da se države članice organiziraju u području statistike i da u potpunosti surađuju s ESSB-om kako bi se osiguralo ispunjavanje obveza koje proizlaze iz članka 5. Statuta ESSB-a.

(10)

Pod uvjetom da podaci prikupljeni sukladno ovoj Uredbi sadrže povjerljive statističke podatke, primjenjuju se standardi zaštite i uporabe takvih podataka iz članka 8. i članka 8. točke (c) Uredbe (EZ) br. 2533/98.

(11)

Člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2533/98 utvrđuje se da ESB ima ovlast za izricanje sankcija izvještajnim jedinicama koje ne ispunjavaju statističke izvještajne zahtjeve koji se utvrđuju uredbama ili odlukama ESB-a.

(12)

Iako se priznaje da uredbe koje donosi ESB u skladu s člankom 34. stavkom 1. Statuta ESSB-a ne daju nikakva prava, odnosno ne nameću nikakve obveze državama članicama čija valuta nije euro (dalje u tekstu „države članice izvan europodručja”), njegov članak 5. primjenjuje se i na države članice europodručja i na države članice izvan europodručja. Uredba (EZ) br. 2533/98 napominje da članak 5. Statuta ESSB-a, zajedno s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji podrazumijeva obvezu da se na nacionalnoj razini izrade i provedu sve mjere koje države članice izvan europodručja smatraju prikladnim da bi se prikupili statistički podaci potrebni za ispunjavanje statističkih izvještajnih zahtjeva ESB-a i provele pravodobne pripreme u području statistike kako bi te države postale države članice europodručja.

(13)

Izvještajni zahtjevi na temelju ove Uredbe ne dovode u pitanje izvještajne zahtjeve navedene u drugim pravnim aktima i instrumentima ESB-a koji mogu, barem djelomično, također obuhvaćati dostavljanje statističkih podataka za svaku transakciju posebno, ili agregirano dostavljanje statističkih podataka o tržištima novca,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1.

„izvještajne jedinice”, „rezident” i „rezidentan” imaju isto značenje kao što je određeno člankom 1. Uredbe (EZ) br. 2533/98;

2.

„monetarna financijska institucija (MFI)” ima jednako značenje kao što je određeno člankom 1. Uredbe (EU) br. 1071/2013 Europske središnje banke (ESB/2013/33) (4) i tumači se na način da uključuje sve podružnice monetarnih financijskih institucija koje se nalaze na području Unije i EFTA-e, osim ako je drugačije izričito predviđeno odredbom ove Uredbe;

3.

„OFP” znači ostali financijski posrednici osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova, kako je utvrđeno u revidiranom Europskom sustavu računa (dalje u tekstu „ESA 2010”), a prema Uredbi (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5);

4.

„osiguravajuća društva”znači sva financijska društva i kvazidruštva koja se uglavnom bave financijskim posredovanjem koje proizlazi iz udruživanja rizika, većinom u obliku neposrednog osiguranja ili reosiguranja, kao što je utvrđeno u ESA-i 2010;

5.

„mirovinski fondovi” znači sva financijska društva i kvazidruštva koja se uglavnom bave financijskim posredovanjem koje proizlazi iz udruživanja socijalnih rizika i potreba osiguranih osoba (socijalno osiguranje), kao što je utvrđeno u ESA-i 2010;

6.

„nefinancijska društva” znači sektor nefinancijskih društava kao što je utvrđeno u ESA-i 2010;

7.

„opća država” znači institucionalne jedinice koje nisu tržišni proizvođači, čija je proizvodnja namijenjena individualnoj i kolektivnoj potrošnji, a financiraju se obveznim plaćanjima jedinica koje pripadaju drugim sektorima i institucionalnih jedinica koje se uglavnom bave preraspodjelom nacionalnog dohotka i bogatstva, kao što je utvrđeno u ESA-i 2010;

8.

„ukupna glavna bilančna imovina” znači ukupna imovina umanjena za preostalu imovinu kao što je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33);

9.

„statistika tržišta novca” znači statistika koja se odnosi na osigurane, neosigurane i određene transakcije izvedenih financijskih instrumenata tržišta novca sklopljene između monetarnih financijskih institucija i između monetarnih financijskih institucija i ostalih financijskih posrednika, osiguravajućih društava, mirovinskih fondova, središnjih banaka, opće države i nefinancijskih društava, ali isključujući transakcije unutar grupe u odgovarajućem izvještajnom razdoblju;

10.

„instrument tržišta novca” znači svaki instrument naveden u Prilozima I., II. i III.;

11.

„novčani fond” znači subjekt za zajednička ulaganja koji zahtijeva odobrenje za rad kao društvo za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire prema Direktivi 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili koji je alternativni investicijski fond prema Direktivi 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7), koji ulaže u kratkoročnu imovinu te čiji je pojedinačni ili kumulativni cilj nuditi prinose u skladu sa stopama na tržištu novca ili očuvanje vrijednosti ulaganja;

12.

„središnja banka” znači svaka središnja banka neovisno o tome gdje se nalazi;

13.

„nacionalna središnja banka” ili „nacionalne središnje banke” znači nacionalne središnje banke država članica Unije;

14.

„referentna izvještajna populacija” znači monetarne financijske institucije koje su rezidenti europodručja, osim središnjih banaka i novčanih fondova, koje primaju depozite u eurima i/ili izdaju bilo koji drugi dužnički instrument i/ili odobravaju kredite u eurima kao što je navedeno u Prilozima I., II. ili III. od drugih monetarnih financijskih institucija/za druge monetarne financijske institucije i/ili od ostalih financijskih posrednika/za ostale financijske posrednike, osiguravajuća društva, mirovinske fondove, opću državu, središnje banke za potrebe ulaganja, ili nefinancijska društva;

15.

„grupa” znači grupa društava, koja uključuje, ali nije ograničena na bankovnu grupu, a koja se sastoji od matičnog društva i njegovih društava kćeri čiji su financijski izvještaji konsolidirani za potrebe Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (8);

16.

„podružnica” znači mjesto poslovanja koje predstavlja pravno ovisni dio institucije i koje izravno obavlja sve ili neke poslove koji su dio djelatnosti institucije;

17.

„podružnica u Uniji i EFTA podružnica” znači podružnica koja se nalazi u državi članici Unije ili u državi EFTA-e i čije sjedište u državi članici Unije ili u državi EFTA-e;

18.

„Europsko udruženje slobodne trgovine” znači međuvladina organizacija osnovana radi promicanja slobodne trgovine i ekonomske integracije za dobrobit svojih država članica;

19.

„transakcija unutar grupe” znači transakcija instrumenata tržišta novca koju sklapa izvještajna jedinica s drugim društvom koje je uključeno u isti konsolidirani financijski izvještaj na punoj osnovi. Društva koja su stranke u transakciji smatraju se uključenima u „istu konsolidaciju” na punoj osnovi kada su oba ili:

(a)

uključena u konsolidaciju u skladu s Direktivom 2013/34/EU ili u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) donesenih sukladno Uredbi (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (9) ili, u pogledu grupe čije matično društvo ima sjedište u trećoj zemlji, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima te treće zemlje koja se mogu smatrati istovjetnim međunarodnim standardima financijskog izvještavanja u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1569/2007 (10) (ili računovodstvenim standardima treće zemlje čija je uporaba dozvoljena u skladu s člankom 4. te Uredbe); ili

(b)

obuhvaćena istim konsolidiranim nadzorom u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (11) ili, u pogledu grupe čije matično društvo ima sjedište u trećoj zemlji, obuhvaćena istim konsolidiranim nadzorom od strane nadležnog tijela treće zemlje koji se smatra istovjetnim onom utemeljenom na načelima iz članka 127. Direktive 2013/36/EU;

20.

„radni dan” u odnosu na svaki datum naveden u ugovoru ili u potvrdi transakcije instrumenta tržišta novca, znači dan kada su poslovne banke i tržišta deviza otvorena za opće poslovanje (uključujući poslove odgovarajućeg instrumenta tržišta novca) i namiruju plaćanja u istoj valuti u kojoj je i obveza plaćanja koja je plativa na taj datum ili se računa s obzirom na taj datum. U slučaju transakcije instrumenta tržišta novca koja je uređena standardiziranim ugovorom kojeg je izdalo Europsko udruženje banaka (EBF), Udruženje tržišta kredita (LMA), Udruženje međunarodnog tržišta izvedenih financijskih instrumenata (ISDA) ili druga vodeća europska ili međunarodna udruženja tržišta, koristi se definicija propisana tim ugovorom ili definicija koja je navedena u tom ugovoru. U pogledu namire svake transakcije instrumenta tržišta novca koja se namiruje preko određenog sustava namire, znači dan kada je sustav namire otvoren kako bi se namirila takva transakcija;

21.

„dan namire sustava TARGET2” znači svaki dan kada je TARGET2 (Transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu) otvoren;

22.

„repo ugovor” znači ugovor na temelju kojeg strane mogu sklapati transakcije u kojima jedna strana („prodavatelj”) pristaje prodati drugoj („kupac”) određenu„imovinu” („vrijednosne papire”, „robu” ili „drugu financijsku imovinu”) na datum koji je bliži datumu plaćanja kupovne cijene od strane kupca prodavatelju, uz istovremenu suglasnost kupca da ponovno proda imovinu prodavatelju na određeni datum u budućnosti ili na zahtjev od strane prodavatelja kupcu uz plaćanje cijene ponovne kupnje. Svaka takva transakcija može biti repo posao ili transakcija koja uključuje kupnju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu prodaju „Repo ugovor” može također značiti sporazum kojim se zalaže imovina i daje opće pravo ponovne uporabe u zamjenu za gotovinski kredit na bliži datum i otplatu kredita i kamata na kasniji datum u zamjenu za vraćanje imovine. Repo poslovi mogu biti sklopljeni s unaprijed dogovorenim datumom dospijeća (repo poslovi na „određeno vrijeme”) ili bez unaprijed dogovorenog datuma dospijeća što ostavlja mogućnost ugovornim stranama o obnavljanju ili o raskidu ugovora u bilo koje doba („otvoreni repo poslovi” );

23.

„Trostrani repo” znači repo posao u kojoj je treća strana odgovorna za odabir i upravljanje instrumentom osiguranja za vrijeme trajanja posla

24.

„Valutni ugovor o razmjeni” znači ugovor o razmjeni u kojem jedna strana prodaje drugoj određeni iznos određene valute uz plaćanje dogovorenog iznosa određene druge valute na temelju dogovorenog deviznog tečaja (poznatog kao promptni devizni tečaj) sa sporazumom o ponovnoj kupnji prodane valute na određeni datum u budućnosti (poznato kao datum dospijeća) u zamjenu za prodaju prvotno kupljene valute po drugačijem deviznom tečaju (poznatom kao terminski devizni tečaj);

25.

„prekonoćni kamatni ugovor o razmjeni” (OIS) znači kamatni ugovor o razmjeni kod kojeg je periodična promjenjiva kamatna stopa jednaka geometrijskom prosjeku prekonoćne kamatne stope (ili prekonoćne indeksirane kamatne stope) za određeno razdoblje. Konačno plaćanje izračunava se kao razlika između nepromjenjive kamatne stope i obračunate prekonoćne kamatne stope zabilježene za vrijeme trajanja prekonoćnog kamatnog ugovora o razmjeni, koja se primjenjuje na nominalni iznos transakcije. Budući da je Uredba usmjerena samo na prekonoćne kamatne ugovore o razmjeni nominirane u eurima, prekonoćna kamatna stopa je EONIA;

26.

„Okvir koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III” znači Koeficijent likvidnosne pokrivenosti (LCR) kojeg je predložio Bazelski odbor, a 7. siječnja 2013. kao minimalni globalni regulatorni standard za kratkoročne likvidnosne mjere u bankarskom sektoru, prihvatila Skupina guvernera i čelnika nadzora, nadzorno tijelo Bazelskog odbora za nadzor banaka.

Članak 2.

Stvarna izvještajna populacija

1.   Stvarna izvještajna populacija sastoji se od monetarnih financijskih institucija koji su rezidenti europodručja iz referentne izvještajne populacije, koje je Upravno vijeće prema potrebi odredilo kao izvještajne jedinice sukladno stavcima 2. ili 3., ili kao monetarne financijske institucije koje su određene kao izvještajne jedinice sukladno stavku 4. na temelju kriterija navedenih u tim odredbama i koje su obaviještene o svojim izvještajnim obvezama sukladno stavku 5. (dalje u tekstu „izvještajne jedinice”).

2.   Danom stupanja na snagu ove Uredbe, Upravno vijeće može odlučiti da je monetarna financijska institucija izvještajna jedinica ako monetarna financijska institucija ima ukupnu glavnu bilančnu imovinu veću od 0,35 % ukupne glavne bilančne imovine svih monetarnih financijskih institucija europodručja na temelju najnovijih podataka koji su dostupni ESB-u, tj.:

(a)

podataka koji se odnose na kraj prosinca kalendarske godine koja prethodi obavijesti u skladu sa stavkom 5.; ili

(b)

ako podaci pod (a) nisu dostupni, na temelju podataka koji se odnose na kraj prosinca prethodne godine.

Za potrebe ove odluke, izračun ukupne glavne bilančne imovine odgovarajuće monetarne financijske institucije isključuje podružnice izvan države domaćina odgovarajuće monetarne financijske institucije.

3.   Od 1. siječnja 2017. Upravno vijeće može odlučiti razvrstati bilo koju drugu monetarnu financijsku instituciju na temelju veličine njezine ukupne glavne bilančne imovine u usporedbi s ukupnom glavnom bilančnom imovinom svih monetarnih financijskih institucija u europodručju, na temelju važnosti aktivnosti monetarne financijske institucije u trgovanju instrumentima tržišta novca i njezine važnosti za stabilnost i funkcioniranje financijskog sustava u europodručju i/ili u pojedinim državama članicama.

4.   Od 1. siječnja 2017. Upravno vijeće može također odlučiti da će za svaku državu članicu europodručja najmanje tri monetarne financijske institucije biti određene kao izvještajne jedinice. Shodno tomu, ako su na temelju odluka koje je Upravno vijeće donijelo sukladno stavku 2. ili stavku 3. odabrane manje od tri monetarne financijske institucije u određenoj državi članici europodručja, stvarna izvještajna populacija obuhvaća ostale monetarne financijske institucije iz te države članice europodručja koje odgovarajući NSB smatra reprezentativnima (dalje u tekstu „reprezentativne izvještajne jedinice”), kako bi najmanje tri izvještajne jedinice bile određene kao izvještajne jedinice te države članice europodručja.

Reprezentativne izvještajne jedinice biraju se između najvećih kreditnih institucija rezidenata dotične države članice europodručja, na temelju ukupne glavne bilančne imovine institucija, osim ako nacionalne središnje banke ne predlože druge kriterije koje u pisanom obliku prihvati ESB.

5.   ESB ili odgovarajući NSB izvještava dotične monetarne financijske institucije o svakoj odluci Upravnog vijeća donesenoj sukladno stavcima 2., 3. ili 4. i o njihovim obvezama na temelju ove Uredbe. Obavijest se šalje u pisanom obliku najmanje dva mjeseca prije početka prvog izvještavanja.

6.   Bez obzira na bilo koje odluke Upravnog vijeća donesene sukladno stavcima 2., 3. i 4., nacionalne središnje banke mogu također prikupljati statistiku tržišta novca od monetarnih financijskih institucija sa sjedištem u njihovoj državi članici koje nisu izvještajne jedinice, sukladno stavcima 2., 3. ili 4., na temelju njihovih nacionalnih statističkih izvještajnih zahtjeva (dalje u tekstu „dodatne izvještajne jedinice”). Ako NSB na taj način odredi dodatne izvještajne jedinice, odmah će ih o tome obavijestiti.

Članak 3.

Statistički izvještajni zahtjevi

1.   Za potrebe redovnog sastavljanja statistike tržišta novca, izvještajne jedinice dostavljaju na konsolidiranoj osnovi NSB-u države članice čiji su rezidenti, dnevne statističke podatke koji se odnose na instrumente tržišta novca, uključujući podatke za sve njihove podružnice koje se nalaze na području Unije i EFTA-e. Traženi statistički podaci određeni su u Prilozima I., II. i III. NSB prenosi ESB-u statističke podatke koje primi od izvještajnih jedinica u skladu s člankom 4. stavkom 2. ove Uredbe.

2.   Nacionalne središnje banke određuju i uvode izvještajne mehanizme koje su izvještajne jedinice dužne slijediti u vezi s instrumentima tržišta novca. Ti izvještajni mehanizmi osiguravaju dostavljanje traženih statističkih podataka i omogućuju točne provjere usklađenosti s minimalnim standardima za prijenos, točnost, konceptualnu usklađenost i revizije kako je navedeno u Prilogu IV.

3.   Bez obzira na izvještajni zahtjev naveden u stavku 1., NSB može odlučiti da izvještajne jedinice odabrane sukladno članku 2. stavcima 2., 3. i 4. koje su rezidenti države članice tog NSB-a, ESB-u dostavljaju statističke podatke navedene u Prilozima I., II. i III. NSB na odgovarajući način izvještava ESB i izvještajne jedinice, uslijed čega ESB određuje i provodi izvještajne mehanizme koje su izvještajne jedinice dužne slijediti te preuzima zadaću prikupljanja traženih podataka izravno od izvještajnih jedinica.

4.   Ako je NSB odabrao dodatne izvještajne jedinice i obavijestio ih kao što je navedeno u članku 2. stavku 6., te izvještajne jedinice će NSB-u dostavljati dnevne statističke podatke koji se odnose na instrumente tržišta novca. NSB prenosi ESB-u na njegov zahtjev, statističke podatke koje primi od dodatnih izvještajnih jedinica u skladu s člankom 4. stavkom 2. ove Uredbe.

5.   Nacionalne središnje banke utvrđuju i provode izvještajne mehanizme kojih se moraju pridržavati dodatne izvještajne jedinice u skladu s njihovim nacionalnim statističkim izvještajnim zahtjevima. Nacionalne središnje banke osiguravaju da nacionalni izvještajni mehanizmi zahtijevaju da dodatne izvještajne jedinice udovoljavaju zahtjevima koji su istovjetni člancima od 6. do 8., članku 10. stavku 3. i člancima 11. i 12. ove Uredbe. Nacionalne središnje banke osiguravaju da ti izvještajni mehanizmi daju zahtijevane statističke podatke i da omogućuju točne provjere usklađenosti s minimalnim standardima za prijenos, točnost, konceptualnu usklađenost i revizije kako je navedeno u Prilogu IV.

Članak 4.

Pravodobnost

1.   U slučaju kada NSB sukladno članku 3. stavku 3. odluči da izvještajne jedinice dostavljaju statističke podatke navedene u Prilozima I., II. i III. izravno ESB-u, izvještajne jedinice prenose takve podatke ESB-u kako slijedi.

(a)

Podaci prikupljeni od izvještajnih jedinica koje su odabrane sukladno članku 2. stavku 2. prenose se ESB-u jednom dnevno između 18.00 sati na datum trgovanja i 07.00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (SEV) prvog dana namire sustava TARGET2 nakon datuma trgovanja.

(b)

Podaci prikupljeni od izvještajnih jedinica koje su odabrane sukladno članku 2. stavcima 3. i 4. prenose se ESB-u jednom dnevno između 18.00 sati na datum trgovanja i 13.00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (SEV) prvog dana namire sustava TARGET2 nakon datuma trgovanja.

(c)

Podaci u odnosu na koje NSB ima odstupanje sukladno članku 5. prenose se ESB-u jednom tjedno između 18:00 sati na datum trgovanja i 13.00 sati po srednjoeuropskom vremenu (SEV) prvog dana namire sustava TARGET2 nakon kraja tjedna na koji se podaci odnose.

2.   U slučajevima koji se razlikuju od onog iz stavka 1., nacionalne središnje banke prenose ESB-u dnevne statističke podatke tržišta novca koje su primile od izvještajnih jedinica, kako je navedeno u Prilozima I., II. i III., kako slijedi.

(a)

Podaci prikupljeni od izvještajnih jedinica koje su odabrane sukladno članku 2. stavku 2. prenose se ESB-u jednom dnevno prije 7.00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (SEV) prvog dana namire sustava TARGET2 nakon datuma trgovanja.

(b)

Podaci prikupljeni od izvještajnih jedinica koje su odabrane sukladno članku 2. stavcima 3. i 4. prenose se ESB-u jednom dnevno prije 13.00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (SEV) prvog dana namire sustava TARGET2 nakon datuma trgovanja.

(c)

Podaci prikupljeni od dodatnih izvještajnih jedinica koje su odabrane sukladno članku 2. stavku 6. prenose se ESB-u jednom dnevno prije 13.00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (SEV) prvog dana namire sustava TAGRET2 nakon datuma trgovanja, jednom tjedno prije 13.00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (SEV) prvog dana namire sustava TAGRET2 nakon kraja tjedna na koji se podaci odnose, ili jednom mjesečno prije 13.00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (SEV) prvog dana namire sustava TARGET2 nakon kraja mjeseca na koji se podaci odnose. Nacionalne središnje banke odlučuju o učestalosti izvještavanja i shodno tome pravodobno obavještavaju ESB. Nacionalne središnje banke mogu jednom godišnje preispitati učestalost izvještavanja.

(d)

Podaci u odnosu na koje NSB ima odstupanje sukladno članku 5. prenose se ESB-u jednom tjedno prije 13.00 sati po srednjoeuropskom vremenu (SEV) prvog dana namire sustava TARGET2 nakon kraja tjedna na koji se podaci odnose.

3.   Nacionalne središnje banke donose odluku o tome do kada moraju primiti podatke od izvještajnih jedinica kako bi ispunile svoje rokove za izvještavanje, kao što je određeno u stavku 2. i o tome na odgovarajući način obavještavaju izvještajne jedinice.

4.   U slučaju kada rok iz stavaka 1. ili 2. pada na dan kada je sustav TARGET2 zatvoren, rok se produljuje do sljedećeg radnog dana sustava TARGET2, kao što je objavljeno na mrežnoj stranici ESB-a.

Članak 5.

Odstupanja

Kada su izvještajne jedinice odabrane sukladno članku 2. stavcima 3. ili 4., NSB može odlučiti da izvještajne jedinice mogu prenositi dnevnu statistiku tržišta novca NSB-u jednom tjedno prije 13:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu na prvi dan namire sustava TARGET2 nakon kraja tjedna na koji se podaci odnose, ako zbog operativnih razloga ne mogu udovoljiti zahtjevu učestalosti dnevnog izvještavanja. ESB može nametnuti uvjete za primjenu odstupanja od strane nacionalnih središnjih banaka.

Članak 6.

Spajanja odnosno pripajanja, podjele, reorganizacije i insolventnost

1.   U slučaju spajanja odnosno pripajanja, podjele, odvajanja ili bilo koje druge reorganizacije koja bi mogla utjecati na ispunjavanje njezinih statističkih obveza, dotična izvještajna jedinica obavještava odgovarajući NSB o postupcima koji se planiraju radi ispunjavanja statističkih izvještajnih zahtjeva propisanih ovom Uredbom, čim namjera provedbe takvog postupka postane javna te u razumnom roku prije njegove provedbe. Izvještajna jedinica također obavještava ESB i odgovarajući NSB u roku od 14 dana od okončanja takvog postupka.

2.   U slučaju spajanja izvještajne jedinice s drugim subjektom putem spajanja s preuzimanjem kako je utvrđeno u Direktivi 2011/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća 7 (12) i kada je jedan od subjekata koji se spaja odnosno pripaja bio izvještajna jedinica,subjekt koji je preuzimatelj nastavlja izvještavati na temelju ove Uredbe.

3.   U slučaju spajanja izvještajne jedinice s drugim subjektom osnivanjem novog društva kako je utvrđeno u Direktivi 2011/35/EU i kada je jedan od subjekata koji se spaja odnosno pripaja bio izvještajna jedinica, novonastali subjekt nastavlja izvještavati na temelju ove Uredbe.

4.   U slučaju podjele izvještajne jedinice na dva ili više subjekta putem podjele preuzimanjem ili podjele s osnivanjem novih društava kako je utvrđeno u Šestoj direktivi Vijeća 82/891/EEZ (13) i kada je jedan od novih subjekata izvještajna jedinica, novi subjekt izvještava na temelju ove Uredbe. Podjela također uključuje postupak odvajanja pri čemu izvještajna jedinica prenosi svu ili dio svoje imovine i obveza na novo društvo u zamjenu za dionice u novom društvu.

5.   Ako izvještajna jedinica postane insolventna, izgubi odobrenje za pružanje bankovnih usluga ili na drugi način prestane obavljati bankarsko poslovanje, a kao što je potvrdilo nadležno nadzorno tijelo, tada nije više obvezna izvještavati na temelju ove Uredbe.

6.   Za potrebe stavka 5. izvještajna jedinica smatra se insolventnom ako nastupi jedan ili više od sljedećih događaja:

(a)

ako izvrši potpuno ustupanje u korist vjerovnika, ili u svrhu pokretanja postupka reorganizacije, sklapanja nagodbe ili stečajne nagodbe s vjerovnicima;

(b)

ako izjavi u pisanom obliku da nije u stanju podmiriti svoje dugove po dospijeću;

(c)

ako zatraži, da suglasnost ili prešutno pristane na imenovanje skrbnika, upravitelja, stečajnog upravitelja, likvidatora ili slične službene osobe za sebe, ili za svu ili bilo koji značajan dio svoje imovine;

(d)

u slučaju podnošenja zahtjeva sudu ili drugom tijelu nadležnom za postupak povodom insolventnosti u odnosu na tu izvještajnu jedinicu (a koji nije podnijela druga ugovorna strana u pogledu bilo koje druge obveze izvještajne jedinice prema toj drugoj ugovornoj strani);

(e)

ako je izvještajna jedinica likvidirana ili je postala insolventna (ili se nad njome provodi sličan postupak), ili je ta izvještajna jedinica, tijelo javne vlasti, drugi subjekt ili osoba podnijela zahtjev za svoju reorganizaciju, nagodbu, stečajnu nagodbu, dobrovoljni sporazum, upravljanje, likvidaciju, prestanak ili sličnu mjeru na temelju bilo kojeg sadašnjeg ili budućeg statuta, zakona ili propisa, pri čemu takav zahtjev (osim u slučaju zahtjeva za likvidaciju ili bilo kojeg sličan postupka u pogledu kojeg se ne primjenjuje rok od 30 dana) nije bio odbačen ili u pogledu kojeg postupak nije obustavljen u roku od 30 dana od njegovog podnošenja;

(f)

u slučaju imenovanja skrbnika, upravitelja, likvidatora ili slične službene osobe za sebe ili za svu ili bilo koji značajan dio svoje imovine;

(g)

u slučaju sazivanja sastanka vjerovnika izvještajne jedinice u svrhu razmatranja dobrovoljnog sporazuma (ili sličnog postupka).

Članak 7.

Odredbe o povjerljivosti

1.   Prilikom primanja podataka i postupanja s podacima na temelju ove Uredbe, koji sadrže povjerljive informacije, uključujući dijeljenje takvih podataka s ostalim nacionalnim središnjim bankama europodručja, ESB i nacionalne središnje banke primjenjuju standarde zaštite i upotrebe povjerljivih statističkih podataka iz članka 8. i članka 8. točke (c) Uredbe (EZ) br. 2533/98.

2.   Sukladno stavku 1., povjerljive informacije sadržane u statističkim podacima koje prikuplja ESB ili NSB na temelju ove Uredbe, ne prenose se niti se na drugi način ne razmjenjuju s nadležnim tijelima ili drugim trećim osobama koje nisu ESB i nacionalne središnje banke europodručja, osim ako je dotična izvještajna jedinica unaprijed dala ESB-u ili odgovarajućem NSB-u izričitu pisanu suglasnost i ako je ESB ili odgovarajući NSB prema potrebi, potpisao odgovarajući sporazum o povjerljivosti s takvom izvještajnom jedinicom.

Članak 8.

Provjera i obvezno prikupljanje

ESB i nacionalne središnje banke, ovisno o slučaju, imaju pravo provjeriti i, ako je potrebno, obavezno prikupljati podatke koje dostavljaju izvještajne jedinice u skladu s statističkim izvještajnim zahtjevima iz članka 3. i Priloga I., II. i III. ovoj Uredbi. Ovo se pravo može ostvarivati posebno kada izvještajna jedinica ne ispunjava minimalne standarde za prijenos, točnost, konceptualnu usklađenost i revizije kako je određeno u Prilogu IV. Članak 6. Uredbe (EZ) br. 2533/98 također se primjenjuje.

Članak 9.

Pojednostavnjeni postupak izmjena

Uzimajući u obzir stavove Odbora za statistiku ESSB-a, Izvršni odbor ESB-a može donositi tehničke izmjene priloga ovoj Uredbi pod uvjetom da se njima ne mijenja osnovni konceptualni okvir i da se ne utječe na teret izvještavanja izvještajnih jedinica. Izvršni odbor bez odgode izvještava Upravno vijeće o svim takvim izmjenama.

Članak 10.

Prvo izvještavanje

1.   U slučaju izvještajnih jedinica koje su odabrane sukladno članku 2. stavku 2., prvo izvještavanje na temelju ove Uredbe na koje se primjenjuju prijelazne odredbe iz članka 12., započinje s podacima za 1. travnja 2016.

2.   U slučaju izvještajnih jedinica koje su odabrane sukladno članku 2. stavcima 3. i 4., prvo izvještavanje na temelju ove Uredbe započinje na datum o kojemu ESB ili odgovarajući NSB obavještava izvještajnu jedinicu sukladno članku 2. stavku 5., a u svakom slučaju ne ranije od 12 mjeseci nakon donošenja odluke Upravnog vijeća sukladno članku 2. stavcima 3. ili 4.

3.   Nadalje, kada su reprezentativne izvještajne jedinice odabrane sukladno članku 2. stavku 4., reprezentativne izvještajne jedinice mogu podnijeti ESB-u ili odgovarajućem NSB-u pisani zahtjev za privremenu odgodu prvog izvještajnog datuma, navodeći razloge za takvu odgodu. Tražena odgoda može biti odobrena u trajanju do šest mjeseci s mogućnošću daljnjih produljenja do šest mjeseci. ESB ili odgovarajući NSB mogu pristati da odgode prvi izvještajni datum u odnosu na reprezentativnu izvještajnu jedinicu koja je podnijela zahtjev, ako smatraju da je takva odgoda opravdana. Nadalje, ako na prvi izvještajni datum reprezentativna izvještajna jedinica nema podatke za dostaviti ili ima samo podatke koje ESB i NSB ne smatraju reprezentativnima, NSB može pristati na izuzeće te izvještajne jedinice od primjene prvog izvještajnog datuma. Takvo izuzeće može odobriti samo NSB u suradnji s ESB-om, ako i ESB i NSB smatraju zahtjev opravdanim i ako to ne ugrožava reprezentativnost izvještajnog uzorka.

4.   U slučaju monetarnih financijskih institucija koje su odabrane kao dodatne izvještajne jedinice sukladno članku 2. stavku 6., prvo izvještavanje na temelju ove Uredbe započinje na datum o kojemu je NSB obavijestio dodatnu izvještajnu jedinicu sukladno članku 2. stavku 6.

Članak 11.

Klauzula periodičkog preispitivanja

ESB preispituje djelovanje ove Uredbe 12 mjeseci nakon prvog izvještavanja te izdaje o tome izvještaj. U skladu s preporukama u izvještaju, ESB može povećati ili smanjiti broj izvještajnih jedinica i/ili statističkih izvještajnih zahtjeva. Nakon ovog početnog preispitivanja, stvarna izvještajna populacija redovito se ažurira svake druge godine.

Članak 12.

Prijelazna odredba

U razdoblju od 1. travnja 2016. do 1. srpnja 2016. izvještajnim jedinicama će biti dozvoljeno da ESB-u ili odgovarajućem NSB-u dostavljaju izvještaje o statistici tržišta novca za neke, ali ne sve odgovarajuće dane. ESB ili odgovarajući NSB mogu odrediti dane za koje se zahtijeva izvještavanje.

Članak 13.

Završna odredba

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 26. studenoga 2014.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 318, 27.11.1998., str. 8.

(2)  Mišljenje od 14. studenoga 2014. (SL C 407, 15.11.2014., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

(4)  Uredba (EU) br. 1071/2013 Europske središnje banke od 24. rujna 2013. o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (ESB/2013/33) (SL L 297, 7.11.2013., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26.6.2013., str. 1.).

(6)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(7)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i izmjenama direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(8)  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

(9)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih standarda izvješćivanja (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 1569/2007 od 21. prosinca 2007. o uspostavi mehanizma za utvrđivanje istovjetnosti računovodstvenih standarda koje primjenjuju izdavatelji vrijednosnih papira iz trećih zemalja u skladu s direktivama 2003/71/EZ i 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 340, 22.12.2007., str. 66.).

(11)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(12)  Direktiva 2011/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o spajanjima dioničkih društava (SL L 110, 29.4.2011., str. 1.).

(13)  Šesta direktiva Vijeća 82/891/EEZ od 17. prosinca 1982., na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora, koja se odnosi na podjelu dioničkih društava (SL L 378, 31.12.1982., str. 47.).


PRILOG I.

Izvještajna shema za statistiku tržišta novca koja se odnosi na osigurane transakcije

DIO 1.

VRSTA INSTRUMENTA

Izvještajne jedinice izvještavaju Europsku središnju banku (ESB-u) ili odgovarajuću nacionalnu središnju banku (NSB) o svim sve repo ugovorima i poslovima sklopljenim na temelju tih repo ugovora i poslova, uključujući trostrane repo poslove nominirane u eurima s dospijećem do i uključujući jednu godinu (određene kao transakcije s datumom dospijeća ne duljim od 397 dana nakon datuma trgovanja) između izvještajne jedinice i drugih monetarnih financijskih institucija, ostalih financijskih posrednika, osiguravajućih društava, mirovinskih fondova, opće države ili središnjih banaka za potrebe ulaganja kao i s nefinancijskim društvima razvrstanim kao „veleprodajnim” prema okviru koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III.

DIO 2.

VRSTA PODATAKA

1.

Vrsta podataka (1) utemeljenih na transakcijama koji se trebaju dostaviti za svaku transakciju:

Polje

Opis podataka

Alternativna mogućnost izvješćivanja (ako postoji) i drugi elementi

Transaction identifier (Identifikator transakcije)

Interni jedinstveni identifikator transakcije koji izvještajna jedinica koristi za svaku transakciju.

Identifikator transakcije je jedinstven za svaku transakciju o kojoj se izvještava na određeni izvještajni datum za bilo koji segment tržišta novca.

Reporting date (Izvještajni datum)

Datum kada se podaci dostavljaju ESB-u ili NSB-u.

 

Electronic time stamp (Elektronički vremenski žig)

Vrijeme kada je transakcija zaključena ili proknjižena.

 

Counterparty code (Oznaka protustranke)

Identifikacijska oznaka koja se koristi radi prepoznavanja protustranke izvještajne jedinice za transakciju o kojoj se izvještava.

Kada su transakcije zaključene putem središnje klirinške protustranke, mora se dostaviti jedinstveni identifikator pravnih osoba (LEI) središnje klirinške protustranke.

Kada se transakcije poduzimaju s nefinancijskim društvima, ostalim financijskim posrednicima, osiguravajućim društvima, mirovinskim fondovima, općom državom i središnjim bankama i za bilo koju drugu transakciju o kojoj se izvještava, a za koju nije dostavljen LEI protustranke, mora se dostaviti kategorija protustranke.

Counterparty code ID (Identifikator oznake protustranke)

Atribut koji određuje vrstu pojedinačne oznake protustranke koja se prenosi.

Treba se koristiti u svim okolnostima. Osigurat će se pojedinačna oznaka protustranke.

Counterparty location (Mjesto gdje se protustranka nalazi)

Oznaka zemlje međunarodne organizacije za normizaciju ISO) za zemlju u kojoj je protustranke osnovana.

Obvezna ako nije osigurana pojedinačna oznaka protustranke U suprotnom, neobavezna.

Transaction nominal amount (Nominalni iznos transakcije)

Iznos koji je prvotno uzet u zajam ili koji je prvotno dan u zajam.

 

Collateral nominal amount (Nominalni iznos kolaterala).

Nominalni iznos vrijednosnog papira koji je založen kao kolateral.

Osim za trostrani repo i bilo koje druge transakcije u kojoj založeni vrijednosni papir nije utvrđen putem jedinstvenog međunarodnog identifikacijskog broja vrijednosnih papira (ISIN).

Trade date (Datum trgovanja)

Datum kada stranke sklapaju financijsku transakciju.

 

Settlement date (Datum namire)

Datum kupnje, tj. datum kada dospijeva plaćanje gotovine od strane zajmodavca zajmoprimcu, a zajmoprimac treba prenijeti vrijednosni papir zajmodavcu.

U slučaju otvorenih repo poslova, to je datum kada je obnavljanje izvršeno (iako nije došlo do razmjene gotovine).

Maturity date (Datum dospijeća)

Datum ponovne kupnje, tj. datum kada dospijeva otplata gotovine od strane zajmoprimca zajmodavcu.

U slučaju otvorenih repo poslova, to je datum kada treba otplatiti dugovanu glavnicu i kamate ako transakcija nije nadalje obnovljena.

Transaction sign (Oznaka transakcije)

Uzimanje u zajam gotovine u slučaju repo ugovora ili davanje gotovine u zajam u slučaju obratnih repo ugovora.

 

ISIN of the collateral (Oznaka ISIN za kolateral)

Oznaka ISIN dodijeljena vrijednosnim papirima izdanim na financijskim tržištima, koji se sastoji od 12 alfanumeričkih znakova, kojim se jednoznačno određuje vrijednosni papir (kako je utvrđeno normom ISO 6166).

Dostavljaju se osim za trostrani repo i bilo koje druge transakcije u kojoj založeni vrijednosni papiri nisu utvrđeni putem jedinstvene ISIN oznake.

Collateral type (Vrsta kolaterala)

Radi utvrđivanja kategorije imovine založene kao kolateral kada nije dostavljena pojedinačna ISIN oznaka.

Dostavljaju se u svim slučajevima gdje nije dostavljena pojedinačna ISIN oznaka.

Poseban identifikator kolaterala

Radi utvrđivanja svih repo poslova koji se provode uz kolateral i onih koji se provode uz poseban kolateral. Neobavezno polje koje se dostavlja samo ako je provedivo za izvještajnu jedinicu.

Izvještavanje za ovo polje je neobavezno.

Deal rate (Stopa transakcije)

Kamatna stopa izražena u skladu s pravilom ACT/360 novčanog tržišta po kojoj je repo ugovor sklopljen i po kojoj se plaća gotovina dana u zajam.

 

Collateral haircut (Korektivni faktor za kolateral)

Mjera kontrole rizika koja se primjenjuje na temeljni kolateral pri čemu se vrijednost temeljnog kolaterala računa kao tržišna vrijednost imovine, umanjena za određeni postotak (korektivni faktor). Za potrebe izvještavanja, korektivni faktor kolaterala izračunava se kao 100 umanjeno za prosjek između gotovine koja je dana u zajam/gotovine koja je uzeta u zajam i tržišne vrijednosti uključujući obračunate kamate založenog kolaterala.

Izvješćivanje za ovo polje zahtijeva se samo za pojedinačne kolateralizirane transakcije.

Counterparty code of the tri-party agent (Oznaka protustranke za agenta treću stranu)

Identifikacijska oznaka protustranke za agenta treću stranu.

Izvještavanje se obavlja za trostrane repo poslove.

Tri-party agent code ID (Identifikator oznake agenta treće strane)

Atribut koji određuje vrstu pojedinačne oznake agenta treće strane koja se prenosi.

Upotrebljava se u svim okolnostima gdje nije dostavljena pojedinačna oznaka agenta treće strane.

Beneficiary in case of transaciotns conducted via CCPs (Korisnik u slučaju transakcija koje se provode putem središnjih klirinških protustranaka)

 

 

2.   Prag značajnosti

O transakcijama poduzetim s nefinancijskim društvima trebalo bi se izvještavati samo kada se poduzimaju s nefinancijskim društvima razvrstanim kao veleprodajnim na temelju Okvira koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III (2).

3.   Iznimke

O transakcijama unutar grupe se ne izvještava


(1)  Standardi elektroničkog izvještavanja i tehničke specifikacije za podatke, posebno su utvrđeni. Dostupni su na www.ecb.int.

(2)  Vidjeti Basel III. Vidjeti „Basel III: Alati za praćenje koeficijenta likvidnosne pokrivenosti i likvidnosnog rizika”, str. 23-27, dostupno na mrežnoj stranici Banke za međunarodne namire: www.bis.org.


PRILOG II.

Izvještajna shema za statistiku novčanih fondova koja se odnosi na neosigurane transakcije

DIO 1.

VRSTA INSTRUMENATA

1.

Izvještajne jedinice izvještavaju Europsku središnju banku (ESB) ili odgovarajuću nacionalnu središnju banku (NSB) o:

(a)

svim zajmovima gdje se koriste instrumenti određeni u donjoj tablici, nominirani u eurima s dospijećem do i uključujući jednu godinu (određene kao transakcije s datumom dospijeća ne duljim od 397 dana nakon datuma trgovanja), koje je izvještajna jedinica uzela od drugih monetarnih financijskih institucija, ostalih financijskih posrednika, osiguravajućih društava, mirovinskih fondova, opće države ili središnjih banaka u svrhe ulaganja kao i od nefinancijskih društava razvrstanih kao „veleprodajnih” prema okviru koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III.

(b)

svim zajmovima odobrenim drugim kreditnim institucijama s dospijećem do i uključujući jednu godinu (određene kao transakcije s datumom dospijeća ne duljim od 397 dana nakon datuma trgovanja) putem neosiguranih depozita ili putem kupnje komercijalnih zapisa, potvrda o depozitu, obveznica s promjenjivom kamatnom stopom i drugih dužničkih vrijednosnih papira s rokom dospijeća do jedne godine, od kreditnih institucija koje su ih izdale.

2.

U donjoj tablici se prikazuje detaljan standardni opis kategorija instrumenata za transakcije o kojima izvještajne jedinice izvještavaju ESB. U slučaju da izvještajne jedinice moraju izvještavati svoj NSB o transakcijama, odgovarajući NSB trebao bi prenijeti ove opise kategorija instrumenata na nacionalnoj razini u skladu s ovom Uredbom.

Vrsta instrumenta

Opis

Deposits (Depoziti)

Neosigurani depoziti koji nose kamate koji su ili iskupivi s otkaznim rokom ili s dospijećem od najviše godinu dana, a koje je izvještajna jedinica preuzela (uzela u zajam) ili plasirala.

Certificate of deposit (Certifikat o depozitu)

Oročeni dužnički instrument izdan od strane monetarne financijske institucije koji imatelju daje pravo na posebnu nepromjenjivu kamatnu stopu s određenim fiksnim rokom dospijeća do jedne godine.

Commercial paper (Komercijalni zapis)

Dužnički instrument koji je neosiguran ili osiguran kolateralom koji je osigurao izdavatelj, s dospijećem od najviše godinu dana, a koji ne nosi kamatu ili je diskontiran.

Floating rate note (Obveznica s promjenjivom kamatnom stopom)

Dužnički instrument za koji se periodična kamatna plaćanja izračunavaju na temelju vrijednosti, tj. putem utvrđivanja temeljne referentne stope kao što je EURIBOR na unaprijed određene datume, poznati kao datumi fiksiranja kamata, s dospijećem od najviše godinu dana.

Puttable instruments (Instrumenti koje su predmet opcije prodaje)

Dužnički instrument u odnosu na koji imatelj ima opciju prodaje, tj. opciju zahtijevanja prijevremene otplate od izdavatelja, s prvim danom korištenja ili otkaznim rokom od najviše godinu dana od datuma izdavanja.

Callable instruments (Instrumenti koji su predmet opcije kupnje)

Dužnički instrument u odnosu na koji imatelj ima opciju kupnje, tj. opciju ranog podizanja instrumenta od izdavatelja, s konačnim datumom otplate od najviše godinu dana od datuma izdavanja.

Other short-term debt securities (Drugi kratkoročni dužnički vrijednosni papiri)

Vrijednosni papiri osim udjela koje su izdale izvještajne jedinice i koji su obično prenosivi instrumenti kojima se trguje na sekundarnim tržištima ili je moguć njihov prijeboj na tržištu te koji imatelju ne osiguravaju nikakva vlasnička prava nad institucijom izdavateljem. Ova stavka uključuje:

(a)

vrijednosne papire koji imatelju daju bezuvjetno pravo na fiksni ili ugovorno utvrđeni prihod u obliku kuponskih isplata i/ili utvrđeni fiksni iznos na određeni datum (ili datume) ili počevši od datuma određenog u vrijeme izdavanja;

(b)

neprenosive instrumente koje izdaju izvještajne jedinice, koji naknadno postaju prenosivi a razvrstani su kao „dužnički vrijednosni papiri”.

DIO 2.

VRSTA PODATAKA

1.

Vrsta podataka (1) utemeljenih na transakcijama koji se trebaju dostaviti za svaku transakciju:

Opis podataka

Definicije

Alternativna mogućnost izvješćivanja (ako postoji) i drugi elementi

Transaction identifier (Identifikator transakcije)

Interni jedinstveni identifikator transakcije koji koristi izvještajna jedinica za svaku transakciju.

Identifikator transakcije je jedinstven za svaku transakciju o kojoj se izvještava na određeni izvještajni datum za svaki segment tržišta novca.

Reporting date (Izvještajni datum)

Datum kada se podaci dostavljaju ESB-u ili NSB-u.

 

Electronic time stamp (Elektronički vremenski žig)

Vrijeme kada je transakcija zaključena ili proknjižena.

 

Counterparty code (Oznaka protustranke)

Identifikacijska oznaka koja se koristi radi prepoznavanja protustranke izvještajne jedinice za transakciju o kojoj se izvještava.

Kada su transakcije zaključene putem središnje klirinške protustranke, mora se dostaviti jedinstveni identifikator pravnih osoba (LEI) središnje klirinške protustranke.

Kada se transakcije poduzimaju s nefinancijskim društvima, ostalim financijskim posrednicima, osiguravajućim društvima, mirovinskim fondovima, općom državom i središnjim bankama i za bilo koju drugu transakciju o kojoj se izvještava za koju nije dostavljen LEI protustranke, mora se dostaviti razred protustranke.

Counterparty code ID (Identifikator oznake protustranke)

Atribut koji određuje vrstu pojedinačne oznake protustranke koja se prenosi.

Upotrebljava se u svim okolnostima. Osigurat će se pojedinačna oznaka protustranke.

Counterparty location (Mjesto gdje se protustranka nalazi)

Oznaka zemlje međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) u kojoj je protustranka osnovana.

Obvezna ako nije osigurana pojedinačna oznaka protustranke. U suprotnom, neobavezna.

Trade date (Datum trgovanja)

Datum kada stranke sklope financijsku transakciju.

 

Settlement date (Datum namire)

Datum kada zajmodavac daje zajmoprimcu gotovinu u zajam ili datum kada se namiruje kupnja dužničkog instrumenta.

U slučaju depozitnih računa po viđenju i drugih neosiguranih zaduživanja/kreditiranja s otkaznim rokom, datum kada je depozit obnovljen (tj. datum na koji bi bio vraćen da nije bio obnovljen).

Maturity date (Datum dospijeća)

Datum kada dospijeva otplata gotovine od strane zajmoprimca zajmodavcu, ili kada instrument dospijeva i potrebno ga je otplatiti.

U slučaju instrumenata koji su predmet opcije kupnje mora se osigurati konačni datum dospijeća. U slučaju instrumenata koji su predmet opcije prodaje, potrebno je osigurati prvi datum kada se može izvršiti opcija prodaje. U slučaju depozitnih računa po viđenju i drugih neosiguranih iskupivih zaduživanja/kreditiranja s otkaznim rokom, prvi datum kada je moguće otkupiti instrument.

First call/put date (Prvi datum kupnje/prodaje)

Prvi datum kada se može izvršiti opcija kupnje/prodaje.

Iskazuje se samo za instrumente koji su predmet opcije kupnje/prodaje s prvim datumom opcije kupnje/opcije prodaje.

Call/put notice period (Otkazni rok za opciju kupnje/prodaje)

Za instrumente koji su predmet opcije kupnje/prodaje broj kalendarskih dana o kojima imatelj opcije mora obavijestiti imatelja/izdavatelja instrumenta prije datuma kada se opcija može izvršiti. Za iskupive depozite s otkaznim rokom, broj kalendarskih dana koji su vlasniku depozita na raspolaganju za izvještavanje zajmodavca prije datuma kada se depozit može otkupiti.

Iskazuje se samo za instrumente koji su predmet opcije kupnje/prodaje s prethodno dogovorenim otkaznim rokom.

Call/put (Opcija kupnje/opcija prodaje)

Označiti kako bi se utvrdilo ima li instrument opciju kupnje ili prodaje.

 

Transaction sign (Oznaka transakcije)

Oznaka transakcije prikazuje je li gotovina o kojoj se izvještava pod nominalnim iznosom transakcije uzeta u zajam ili dana u zajam.

 

Transaction nominal amount (Nominalni iznos transakcije)

Gotovina koja se daje u zajam na depozite ili uzima u zajam na depozite U slučaju dužničkih vrijednosnih papira, to je nominalni iznos izdanog/kupljenog vrijednosnog papira.

 

Transaction deal price (Cijena transakcije)

Cijena po kojoj je vrijednosni papir izdan, tj. omjer izražen u postocima između početnih novčanih sredstava od prodaje i nominalnog iznosa.

Iskazuje se kao 100 za neosigurane depozite.

Instrument type (Vrsta instrumenta)

Koristi se za utvrđivanje instrumenta putem kojeg se obavlja uzimanje u zajam/davanje u zajam, npr. putem neosiguranih depozita, drugih neosiguranih kratkoročnih dužničkih instrumenata s fiksnom kamatnom stopom, drugih neosiguranih kratkoročnih dužničkih instrumenata s promjenjivom kamatnom stopom, komercijalnih zapisa osiguranih imovinom itd.

 

Type of rate (Vrsta kamatne stope)

Koristi se za utvrđivanje ima li instrument fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu.

 

Deal rate (Stopa transakcije)

Kamatna stopa (izražena u skladu s pravilom ACT/360 novčanog tržišta), po kojoj je depozit izvršen i po kojoj je plaćen iznos gotovine koji je dan u zajam. U slučaju dužničkih instrumenata, to je efektivna kamatna stopa (izražena u skladu s pravilom ACT/360 novčanog tržišta) po kojoj je instrument izdan/kupljen.

Iskazuje se samo za instrumente s fiksnom kamatnom stopom.

Reference rate (Referentna stopa)

Temeljna referentna stopa na temelju koje se izračunavaju periodična kamatna plaćanja.

Iskazuje se samo za instrumente s promjenjivom kamatnom stopom.

Spread (raspon)

Broj baznih bodova dodanih (ako je pozitivan) temeljnoj referentnoj stopi ili oduzetih (ako je negativan) od temeljne referentne stope, zbog izračuna stvarne kamatne stope primjenjive za određeno razdoblje.

Iskazuje se samo za instrumente s promjenjivom kamatnom stopom.

2.   Prag značajnosti

O transakcijama poduzetim s nefinancijskim društvima trebalo bi se izvještavati samo kada se poduzimaju s nefinancijskim društvima razvrstanim kao veleprodajnim na temelju Okvira koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III.

3.   Iznimke

O transakcijama unutar grupe se ne izvještava.


(1)  Standardi elektroničkog izvještavanja i tehničke specifikacije za podatke, posebno su utvrđeni. Dostupni su na www.ecb.int.


PRILOG III.

Izvještajna shema za statistiku novčanih fondova koja se odnosi na izvedenice

DIO 1.

VRSTA INSTRUMENATA

Izvještajne jedinice izvještavaju Europsku središnju banku (ESB) ili odgovarajuću nacionalnu središnju banku (NSB) o:

(a)

svim valutnim ugovorima o razmjeni u kojima se promptno kupuje/prodaje euro u zamjenu za stranu valutu i ponovno prodaje ili ponovno kupuje na budući datum po prethodno dogovorenom deviznom terminskom tečaju između izvještajne jedinice i drugih monetarnih financijskih institucija, ostalih financijskih posrednika, osiguravajućih društava, mirovinskih fondova, opće države ili središnjih banaka u svrhe ulaganja kao i s nefinancijskim društvima razvrstanim kao „veleprodajnim” prema okviru koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III;

(b)

transakcijama o prekonoćnim kamatnim ugovorima o razmjeni nominiranim u eurima između izvještajne jedinice i drugih monetarnih financijskih institucija, ostalih financijskih posrednika, osiguravajućih društava, mirovinskih fondova, opće države ili središnjih banaka u svrhe ulaganja kao i s nefinancijskim društvima razvrstanim kao „veleprodajnim” prema okviru koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III.

DIO 2.

VRSTA PODATAKA

1.

Vrsta podataka (1) utemeljenih na transakcijama koji se iskazuju za svaku transakciju:

Polje

Opis podataka

Alternativna mogućnost izvješćivanja (ako postoji) i drugi elementi

Transaction identifier (Identifikator transakcije)

Interni jedinstveni identifikator transakcije koji koristi izvještajna jedinica za svaku transakciju.

Identifikator transakcije je jedinstven za svaku transakciju koja se iskazuje na određeni izvještajni datum za bilo koji segment tržišta novca.

Reporting date (Izvještajni datum)

Datum kada se podaci dostavljaju ESB-u ili NSB-u.

 

Electronic time stamp (Elektronički vremenski žig)

Vrijeme kada je transakcija zaključena ili proknjižena.

 

Counterparty code (Oznaka protustranke)

Identifikacijska oznaka koja se koristi radi prepoznavanja protustranke izvještajne jedinice za transakciju o kojoj se izvještava.

Kada su transakcije zaključene putem središnje klirinške protustranke, mora se dostaviti jedinstveni identifikator pravnih osoba (LEI) središnje klirinške protustranke.

Kada se transakcije poduzimaju s nefinancijskim društvima, ostalim financijskim posrednicima, osiguravajućim društvima, mirovinskim fondovima, općom državom i središnjim bankama i za bilo koju drugu transakciju o kojoj se izvještava za koju nije dostavljen LEI druge ugovorne strane, mora se dostaviti razred druge ugovorne strane.

Counterparty code ID (Identifikator oznake protustranke)

Atribut koji određuje vrstu pojedinačne oznake protustranke koja se prenosi.

Treba se koristiti u svim okolnostima. Osigurat će se pojedinačna oznaka protustranke.

Counterparty location (Mjesto gdje se protustranka nalazi)

Oznaka zemlje međunarodne organizacije za normizaciju ISO) za zemlju u kojoj je protustranka osnovana.

Obvezna ako nije osigurana pojedinačna oznaka protustranke. U suprotnom, neobavezna.

Trade date (Datum trgovanja)

Datum kada stranke sklope financijsku transakciju.

 

Datum namire u promptnom trgovanju

Datum kada jedna strana prodaje drugoj određeni iznos određene valute uz plaćanje dogovorenog iznosa određene druge valute na temelju dogovorenog deviznog tečaja poznatog kao promptni devizni tečaj.

 

Maturity date (Datum dospijeća)

Datum kada ističe transakcija valutne razmjene, a valuta koja je prodana na datum promptne vrijednosti se ponovno otkupljuje.

 

Transaction sign (Oznaka transakcije)

Koristi se radi utvrđivanja je li iznos u eurima koji se iskazan pod nominalnim iznosom transakcije kupljen ili prodan na datum namire u promptnom trgovanju.

Ovo bi se trebalo odnositi na promptnu prodaju ili kupnju eura, tj. da li se euro kupuje ili prodaje na datum namire u promptnom trgovanju.

Transaction nominal amount (Nominalni iznos transakcije)

Količina eura kupljena ili prodana na datum namire u promptnom trgovanju.

 

Foreign currency code (Oznaka strane valute)

Međunarodna troznamenkasta ISO oznaka valute kupljene/prodane u zamjenu za euro.

 

Foreign exchange spot rate (Promptni devizni tečaj)

Devizni tečaj između eura i strane valute primjenjive na promptni dio transakcije valutne razmjene.

 

Foreign exchange forward points (Terminski bodovi u stranoj valuti)

Razlika između promptnog deviznog tečaja i deviznog terminskog tečaja izraženog u baznim bodovima iskazanim u skladu s prevladavajućim tržišnim običajima za valutne parove.

 

Beneficiry in case of transaciotns conducted via CCPs (Korisnik u slučaju transakcija koje se provode putem središnjih klirinških protustranaka).

 

 

2.

Vrsta podataka utemeljenih na transakcijama o prekonoćnim kamatnim ugovorima o razmjeni koji se trebaju dostaviti za svaku transakciju.

Polje

Opis podataka

Alternativna mogućnost izvješćivanja (ako postoji) i drugi elementi

Transaction identifier (Identifikator transakcije)

Interni jedinstveni identifikator transakcije koji koristi izvještajna jedinica za svaku transakciju

Identifikator transakcije je jedinstven za svaku transakciju o kojoj se izvještava na određeni izvještajni datum za bilo koji segment tržišta novca.

Reporting date (Izvještajni datum)

Datum kada se podaci dostavljaju ESB-u ili NSB-u.

 

Electronic time stamp (Elektronički vremenski žig)

Vrijeme kada je transakcija zaključena ili proknjižena.

Neobavezno.

Counterparty code (Oznaka protustranke)

Identifikacijska oznaka koja se koristi radi prepoznavanja protustranke izvještajne jedinice za transakciju o kojoj se izvještava.

Kada su transakcije zaključene putem središnje klirinške protustranke mora se dostaviti jedinstveni identifikator pravnih osoba (LEI) središnje klirinške protustranke.

Kada se transakcije poduzimaju s nefinancijskim društvima, ostalim financijskim posrednicima, osiguravajućim društvima, mirovinskim fondovima, općom državom i središnjim bankama i za bilo koju drugu transakciju o kojoj se izvještava za koju nije dostavljen LEI protustranke, mora se dostaviti razred protustranke.

Counterparty code ID (Identifikator oznake protustranke)

Atribut koji određuje vrstu pojedinačne oznake protustranke koja se prenosi.

Treba se koristiti u svim okolnostima. Osigurat će se pojedinačna oznaka protustranke.

Counterparty location (Mjesto gdje se protustranka nalazi)

ISO oznaka zemlje za zemlju u kojoj je protustranka osnovana.

Obvezna ako nije osigurana pojedinačna oznaka protustranke. U suprotnom, izborna (neobavezna).

Trade date (Datum trgovanja)

Datum kada stranke sklope financijsku transakciju.

 

Start date (Datum početka)

Datum kada je ostvarena prekonoćna stopa promjenjive periodične kamatne stope.

 

Maturity date (Datum dospijeća)

Zadnji dan razdoblja tijekom kojeg je izračunata prirasla prekonoćna kamatna stopa.

 

Fixed interest rate (Nepromjenjiva kamatna stopa)

Nepromjenjiva stopa koji se koristi za izračun isplate prekonoćnih kamatnih ugovora.

 

Transaction sign (Oznaka transakcije)

Oznaka koja određuje je li izvještajna jedinica platila ili primila plaćanje nepromjenjive kamatne stope.

 

Transaction nominal amount (Nominalni iznos transakcije)

Nominalni iznos prekonoćnih kamatnih ugovora.

 

3.   Prag značajnosti

O transakcijama poduzetim s nefinancijskim društvima trebalo bi se izvještavati samo kada se poduzimaju s nefinancijskim društvima razvrstanim kao veleprodajnim na temelju Okvira koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III.

4.   Iznimke

Transakcije unutar grupe ne iskazuju se.


(1)  Standardi elektroničkog izvještavanja i tehničke specifikacije za podatke, posebno su utvrđeni. Dostupni su na www.ecb.int.


PRILOG IV.

Minimalni standardi koje mora primjenjivati stvarna izvještajna populacija

Izvještajne jedinice moraju ispunjavati sljedeće minimalne standarde kako bi udovoljile statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke (ESB-a).

1.

Minimalni standardi za prijenos:

i.

dostavljanje podataka mora biti pravodobno i unutar rokova koje odrede ESB i odgovarajući NSB;

ii.

statistička izvješća moraju biti u obliku i formatu navedenom u tehničkim izvještajnim zahtjevima koje odredi odgovarajući NSB;

iii.

izvještajne jedinice moraju odgovarajućoj nacionalnoj središnjoj banci dostaviti podatke jedne ili više osoba za kontakt;

iv.

moraju se poštovati tehničke specifikacije za prijenos podataka ESB-u i odgovarajućem NSB-u.

2.

Minimalni standardi za točnost:

i.

statistički podaci moraju biti točni;

ii.

izvještajne jedinice moraju moći osigurati informacije o kretanjima na koja upućuju dostavljeni podaci;

iii.

statistički podaci moraju biti potpuni; i ne smiju sadržavati neprekidne i strukturne praznine, postojeće praznine moraju se priznati, objasniti ESB-u i odgovarajućem NSB-u i, prema potrebi, premostiti što je prije moguće;

iv.

izvještajne jedinice moraju poštovati veličine, politiku zaokruživanja i decimalna mjesta koja određuju ESB i odgovarajući NSB za tehnički prijenos podataka.

3.

Minimalni standardi za konceptualnu usklađenost:

i.

statistički podaci moraju biti usklađeni s definicijama i klasifikacijama koje su sadržane u ovoj Uredbi;

ii.

u slučaju odstupanja od ovih definicija i klasifikacija, izvještajne jedinice moraju, redovito pratiti i brojčano odrediti razliku između upotrijebljene mjere i mjere sadržane u ovoj Uredbi;

iii.

izvještajne jedinice moraju moći objasniti lomove u serijama dostavljenih podataka u usporedbi s podacima iz prethodnih razdoblja.

4.

Minimalni standardi za revizije:

Politika i postupci za revizije koje odrede ESB i odgovarajući NSB moraju se poštovati. Revizijama koje odstupaju od redovitih revizija moraju se priložiti napomene za pojašnjenje.