17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 361/1


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1320/2014

оd 1. prosinca 2014.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (1), a posebno njezin članak 19. stavak 5.,

budući da:

(1)

U Uredbi (EZ) br. 338/97 navode se životinjske i biljne vrste trgovina kojima je ograničena ili pod nadzorom. U te su popise uvršteni popisi navedeni u dodacima Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) (dalje u tekstu: „Konvencija”).

(2)

Sljedeće vrste nedavno su uvrštene u Dodatak III. Konvenciji: Dalbergia tucurensis (s napomenom) na zahtjev Nikaragve, Antilope cervicapra, Boselaphus tragocamelus, Capra hircus aegagrus, Capra sibirica, Gazella bennettii, Pseudois nayaur, Axis porcinus, Herpestes edwardsi, Herpestes javanicus, Hyaena hyaena, Lophura leucomelanos, Pavo cristatus, Pucrasia macrolopha na zahtjev Pakistana, Quercus mongolica i Fraxinus mandshurica (obje s napomenom) na zahtjev Ruske Federacije.

(3)

Ni jedna država članica nije izrazila rezervu u odnosu na bilo koju od navedenih izmjena.

(4)

Zbog izmjena Dodatka III. Konvenciji potrebne su izmjene Priloga C Uredbi (EZ) br. 338/97.

(5)

Vrsta Lygodactylus williamsi, procijenjena je kao „kritično ugrožena” na Crvenom popisu IUCN-a i endemična za malo područje u Tanzaniji. Sakupljanje u svrhu međunarodne trgovine kućnim ljubimcima prema izvješćima izravno utječe na tu vrstu u razmjerima koji bi mogli ugroziti populaciju. Poznato je da se vrstom trguje unutar Unije, uglavnom primjercima koji potječu iz prirode, i za koje očito postoji potražnja. Stoga se čini da vrsta Lygodactylus williamsi ispunjava kriterije za uvrštavanje u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97 u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (c) podtočkom i. te Uredbe. Komisija se savjetovala s Ujedinjenom Republikom Tanzanijom u vezi s potencijalnim uvrštavanjem te vrste u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97. Lygodactylus williamsi trebalo bi stoga uvrstiti u Prilog B toj Uredbi.

(6)

Vrsta Bradypus pygmaeus odvojena je 2001. od vrste Bradypus variegatus. Zbog previda ta vrsta nije uvrštena u Dodatak II. Konvenciji. Taj propust ispravljen je 20. studenoga 2013. i vrsta Bradypus pygmaeus trebala bi sada biti uvrštena u Prilog B Uredbi (EZ) br. 338/97.

(7)

Vrstu Lophura leucomelanos trebalo bi izbrisati iz Priloga D s obzirom na to da je uvrštena u Prilog C.

(8)

Definicije pojmova „ekstrakt”, „gotovi proizvodi, pakirani i spremni za maloprodaju”, „prah” i „drvna sječka” trebalo bi uključiti u „Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D” s obzirom na to da su te definicije dogovorene na 16. zasjedanju Konferencije potpisnica Konvencije u ožujku 2013.

(9)

Bilješku za Agalychnis spp. trebalo bi izbrisati jer je donošenjem taksonomskog kontrolnog popisa vodozemaca navedenih u Konvenciji ta bilješka postala suvišna.

(10)

Napomenu za koralje trebalo bi ažurirati kako bi bila dosljedna dodacima Konvenciji.

(11)

Neke uredničke izmjene u prilozima napravljene su radi jasnoće.

(12)

S obzirom na opseg izmjena i dopuna, radi jasnoće primjereno je u cijelosti zamijeniti Prilog toj Uredbi.

(13)

Uredbu (EZ) br. 338/97 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom osnovanog u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 338/97 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.


PRILOG

Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D

1.

Vrste obuhvaćene prilozima A, B, C i D navode se:

(a)

nazivom vrste; ili

(b)

kao sve vrste unutar više taksonomske kategorije ili njezina određenog dijela.

2.

Kratica „spp.” upotrebljava se za označivanje svih vrsta više taksonomske kategorije.

3.

Druga upućivanja na taksonomske kategorije više od razine vrste služe isključivo u svrhu informiranja ili klasifikacije.

4.

Vrste napisane masno otisnutim slovima u Prilogu A navedene su u skladu s njihovom zaštitom kako je predviđeno Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) ili Direktivom Vijeća 92/43/EEZ (2).

5.

Sljedeće kratice upotrebljavaju se za taksonomske kategorije biljaka ispod razine vrste:

(a)

„ssp.” upotrebljava se za označivanje podvrste;

(b)

„var(s).” upotrebljava se za označivanje varijeteta; i

(c)

„fa.” upotrebljava se za označivanje formi.

6.

Oznake „(I)”, „(II)” i „(III)” uz ime vrste ili više taksonomske kategorije odnose se na dodatke Konvenciji u kojima su navedene dotične vrste, kako je naznačeno u napomenama 7., 8. i 9. Kada se nijedna od ovih oznaka ne pojavljuje, dotične vrste nisu navedene u dodacima Konvenciji.

7.

(I) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak I. Konvenciji.

8.

(II) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak II. Konvenciji.

9.

(III) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III. Konvenciji. U ovom je slučaju naznačena i zemlja u odnosu na koju je vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III.

10.

„Kultivar”, u skladu s definicijom 8. izdanja Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja, znači skupina biljaka koje (a) su izabrane zbog posebnog svojstva ili kombinacije svojstava, (b) su u tim svojstvima prepoznatljive, jednoobrazne i stabilne, i (c) ta svojstva zadržavaju kada se umjetno razmnožavaju odgovarajućim postupcima. Nova taksonomska kategorija kultivara ne može se smatrati takvom dok se ime njegove kategorije i opis službeno ne objave u najnovijem izdanju Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja.

11.

Križanci se mogu posebno uvrstiti u dodatke, ali samo ako tvore zasebne i stabilne populacije u prirodi. Životinjski križanci koji u prethodne četiri generacije podrijetla imaju jedan ili više primjeraka vrsta iz Priloga A ili B podliježu ovoj Uredbi kao da su čiste vrste, čak i ako dotični križanac nije posebno uključen u te Priloge.

12.

Kada je vrsta uvrštena u Prilog A, B ili C, u isti Prilog uvršteni su i svi dijelovi ili derivati te vrste, osim ako je uz vrstu navedena napomena da se uvrštavaju samo određeni dijelovi ili derivati. U skladu s člankom 2. točkom (t) ove Uredbe oznaka „#” iza koje slijedi broj uz ime vrste ili više taksonomske kategorije koji su uključeni u Prilog B ili C označuje dijelove ili derivate koji se navode u odnosu na njih za potrebe ove Uredbe kako slijedi:

#1

Označuje sve dijelove i derivate, osim:

(a)

sjemena, spora i peludi (uključujući polinije);

(b)

sadnica ili kultura tkiva dobivenih in vitro, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;

(c)

rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka; i

(d)

plodova te njihovih dijelova i derivata umjetno razmnoženih biljaka iz roda Vanilla.

#2

Označuje sve dijelove i derivate, osim:

(a)

sjemena i peludi; te

(b)

gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#3

Označuje cijelo i narezano korijenje i dijelove korijenja, isključujući obrađene dijelove i derivate, kao što su prašci, tablete, ekstrakti, tonici, čajevi i slatkiši.

#4

Označuje sve dijelove i derivate, osim:

(a)

sjemena (uključujući tobolce Orchidaceae), spora i peludi (uključujući polinije). Izuzeće se ne odnosi na sjeme vrste Cactaceae spp. koje se izvozi iz Meksika i na sjeme vrsta Beccariophoenix madagascariensis i Neodypsis decaryi koje se izvoze iz Madagaskara;

(b)

sadnica ili kultura tkiva dobivenih in vitro, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;

(c)

rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka;

(d)

plodova te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda Vanilla (Orchidaceae) i porodice Cactaceae;

(e)

stabljika, cvijeća te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda Opuntia podroda Opuntia i roda Selenicereus (Cactaceae); i

(f)

gotovih proizvoda vrste Euphorbia antisyphilitica pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#5

Označuje drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče.

#6

Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploče.

#7

Označuje drvene trupce, drvnu sječku, prah i ekstrakte.

#8

Označuje podzemne dijelove (npr. korijenje, rizome): cijele, u dijelovima ili u prahu.

#9

Označuje sve dijelove i derivate, osim onih koji nose oznaku „Proizvedeno od sirovine podrijetlom od vrste Hoodia spp. koja se ubire i proizvodi pod nadzorom i sukladno uvjetima sporazuma s nadležnim upravnim tijelom za CITES [Bocvane prema Sporazumu br. BW/xxxxxx] [Namibije prema Sporazumu br. NA/xxxxxx] [Južnoafričke Republike prema Sporazumu br. ZA/xxxxxx]”.

#10

Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, uključujući nedovršene proizvode od drveta koji se koriste za proizvodnju gudala za žičane glazbene instrumente.

#11

Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče, prah i ekstrakte.

#12

Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji u svojim sastojcima sadrže navedene ekstrakte, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom napomenom.

#13

Označuje kernel (poznat i kao „endosperm”, „pulpa” ili „kopra”) te svaki njegov derivat.

#14

Označuje sve dijelove i derivate, osim:

(a)

sjemena i peludi;

(b)

sadnica ili kultura tkiva dobivenih in vitro, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;

(c)

plodova;

(d)

lišća;

(e)

prah koji se crpi iz ouda, uključujući komprimirani prah u svim oblicima; i

(f)

gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju. Ovo se izuzeće ne odnosi na perle, krunice i rezbarije.

13.

Niže navedeni pojmovi i izrazi koji se upotrebljavaju u napomenama u ovim prilozima definiraju se kako slijedi:

Ekstrakt

Svaka tvar dobivena izravno od biljnog materijala fizičkim ili kemijskim postupcima bez obzira na postupak proizvodnje. Ekstrakt može biti krut (npr. kristali, smola, fine ili grube čestice), polukrut (npr. guma, vosak) ili tekuć (npr. otopine, tinkture, ulje i eterična ulja).

Gotovi proizvodi, pakirani i spremni za maloprodaju

Proizvodi, otpremljeni pojedinačno ili skupno, za koje nije potrebna daljnja obrada, pakirani i označeni za konačnu upotrebu ili maloprodaju, spremni za prodaju ili upotrebu šire javnosti.

Prah

Suha čvrsta tvar u obliku finih ili grubih čestica.

Drvna sječka

Drvo koje je usitnjeno na komadiće.

14.

Budući da ni uz jednu vrstu ni višu taksonomsku kategoriju FLORE uključenu u Prilog A ne stoji napomena da se s njihovim križancima mora postupati u skladu s člankom 4. stavkom 1., to znači da je trgovina umjetno razmnoženim križancima dobivenim od jedne ili više tih vrsta ili taksonomskih kategorija moguća s potvrdom o umjetnom razmnožavanju, a da sjeme i pelud (uključujući polinije), rezano cvijeće, sadnice ili kulture tkiva dobivene in vitro, u krutom ili tekućem mediju, koje se prevoze u sterilnim spremnicima, od tih križanaca, ne podliježu ovoj Uredbi.

15.

Urin, fekalije i ambra koji nastaju kao otpadni proizvodi bez ljudske manipulacije dotičnih životinja ne podliježu ovoj Uredbi.

16.

U pogledu vrsta faune navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke i cijele ili u znatnoj mjeri cijele mrtve primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:

§ 1.

Sve cijele ili znatnoj mjeri cijele životinjske kože, sirove ili štavljene.

§ 2.

Sve perje ili koža ili kakav drugi dio na kojem ima perja.

17.

U pogledu vrsta flore navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:

§ 3.

Sušene i svježe biljke, uključujući, gdje je primjenjivo, lišće, korijenje/rizome, stabljike, sjeme/spore, koru drveta i plodove.

§ 4.

Drveni trupci, piljeno drvo i furnir ploče.

 

Prilog A

Prilog B

Prilog C

Uobičajeni naziv

FAUNA

CHORDATA (SVITKOVCI)

MAMMALIA

 

 

 

Sisavci

ARTIODACTYLA

 

 

 

PARNOPRSTAŠI

Antilocapridae

 

 

 

Rašljoroge antilope

 

Antilocapra americana (I) (samo populacija Meksika, nijedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)

 

 

Rašljoroga antilopa

Bovidae

 

 

 

Šupljorošci

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Adaks antilopa

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Grivasta ovca, berberska ovca

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

Crna azijska antilopa

 

 

Bison bison athabascae (II)

 

Šumski bizon

 

Bos gaurus (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao Bos frontalis koji ne podliježe ovoj Uredbi)

 

 

Gaurski bivol

 

Bos mutus (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao Bos grunniens koji ne podliježe ovoj Uredbi)

 

 

Divlji dugorepi jak

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kambodžansko šumsko govedo

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Velika modra antilopa, nilgaj antilopa

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao Bubalus bubalis koji ne podliježe ovoj Uredbi)

Riječni vodeni bivol

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Močvarni bivol

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamaru

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Planinski bivol

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Vijoroga koza

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (primjerci udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)

 

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

 

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

 

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

 

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatranski serov

 

Capricornis thar (I)

 

 

 

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

 

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Crnoleđi dujker

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Jentinkov dujker

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilbyjev dujker

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Žutoleđi dujker

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Prugasti dujker

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

Indijska gazela

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Edmi gazela

 

 

 

Gazella dorcas (III Ažir/Tunis)

Dorkas gazela

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Pješčana gazela

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Velika crna grivasta antilopa

 

 

Kobus leche (II)

 

Močvarna antilopa, lečva

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

 

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

 

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Himalajska divokoza, goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

 

 

Nanger dama (I)

 

 

 

 

Oryx dammah (I)

 

 

Sabljastorogi oriks

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Arapski oriks

 

 

Ovis ammon (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)

 

Argali ovca

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Tibetanska argali ovca

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

 

 

 

Ovis canadensis (II) (samo populacija Meksika, nijedna druga populacija nije uključena u Priloge ovoj Uredbi)

 

Američki muflon

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Ciparski muflon

 

 

Ovis vignei (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)

 

Stepska ovca

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

 

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Tibetska antilopa, čiru

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Plavi dujker

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Baral

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Vijetnamsko šumsko govedo, sao-la

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Pirinejska divokoza

 

 

Saiga borealis (II)

 

 

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Sajga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Četveroroga antilopa

Camelidae

 

 

 

Deve

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Gvanako

 

Vicugna vicugna (I) (osim populacija Argentine [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan], Bolivije [cijela populacija], Čilea [populacija regije Primera], Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija], koje su uključene u Prilog B)

Vicugna vicugna (II) (samo populacije Argentine  (3) [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Bolivije  (4) [cijela populacija], Čilea  (5) [populacija regije Primera], Ekvadora  (6) [cijela populacija] i Perua  (7) [cijela populacija], sve druge populacije uključene su u Prilog A)

 

Vikunja

Cervidae

 

 

 

Jeleni

 

Axis calamianensis (I)

 

 

 

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Kuhlov jelen

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (osim podvrsta uključenih u Prilog A))

 

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

 

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Močvarni jelen

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Buharski jelen

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžir/Tunis)

 

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmirski jelen, hangul

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Perzijski jelen lopatar

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Andski jeleni

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

 

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Crni muntjak

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

 

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

Bjelorepi jelen

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampaski jelen

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Sjeverni pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

Južni pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

 

 

Rucervus eldii (I)

 

 

 

Hippopotamidae

 

 

 

Vodenkonji

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Patuljasti vodenkonj

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Nilski vodenkonj

Moschidae

 

 

 

Mošusni jeleni

 

Moschus spp. (I) (samo populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana, sve druge populacije uključene su u Prilog B)

Moschus spp. (II) (osim populacija Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana koje su uključene u Prilog A)

 

Mošusni jeleni

Suidae

 

 

 

Svinje

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa, dugokljova svinja

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

 

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

 

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

 

 

Sus salvanius (I)

 

 

Patuljasta svinja

Tayassuidae

 

 

 

Pekariji

 

 

Tayassuidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i populacija vrste Pecari tajacu iz Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)

 

Pekariji

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Veliki pekari

CARNIVORA

 

 

 

ZVIJERI

Ailuridae

 

 

 

Pande

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Crveni panda

Canidae

 

 

 

Psi

 

 

 

Canis aureus (III Indija)

Čagalj

 

Canis lupus (I/II)

(sve populacije osim onih u Španjolskoj sjeverno od Duera i Grčkoj sjeverno od 39. paralele. Populacije Butana, Indije, Nepala i Pakistana navode se u Dodatku I., a sve ostale populacije navode se u Dodatku II. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao Canis lupus familiaris i Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populacije Španjolske sjeverno od Duera i Grčke sjeverno od 39. paralele. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao Canis lupus familiaris i Canis lupus dingo)

 

Vuk

 

Canis simensis

 

 

Semienski čagalj

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Rakojeda lisica

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Grivasti vuk

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Crveni azijski pas, indijski vuk

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

 

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

 

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

 

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

 

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Južnoamerički kunoliki pas

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

Bengalska lisica, indijska lisica

 

 

Vulpes cana (II)

 

Blanfordova lisica

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Pustinjska dugouha lisica, fenek

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanuk, mravožderska cibetka

 

 

Fossa fossana (II)

 

Madagaskarska cibetka

Felidae

 

 

 

Mačke

 

 

Felidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A. Primjerci udomaćenih oblika ne podliježu ovoj Uredbi)

 

Mačke

 

Acinonyx jubatus (I) (godišnje izvozne kvote za žive primjerke i lovačke trofeje odobravaju se kako slijedi: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovina takvim primjercima podliježe članku 4. stavku 1.)

 

 

Gepard

 

Caracal caracal (I) (samo populacija Azije, sve druge populacije uključene su u Prilog B)

 

 

Azijski karakal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Azijska zlatna mačka

 

Felis nigripes (I)

 

 

Crnonoga mačka

 

Felis silvestris (II)

 

 

Europska divlja mačka

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroyjeva mačka

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Andska planinska mačka

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ozelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Mala pjegava mačka, oncila

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margaj

 

Lynx lynx (II)

 

 

Euroazijski ris

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Iberski ris

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Oblačni leopard

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Azijski lav

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigar

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Mramorasta mačka

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (samo populacije Bangladeša, Indije i Tajlanda, sve druge populacije uključene su u Prilog B)

 

 

 

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

 

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Ravnoglava mačka

 

Prionailurus rubiginosus (I) (samo populacija Indije, sve druge populacije uključene su u Prilog B)

 

 

Hrđavocrvena mačka

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

Floridska puma

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Kostarikanska puma

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

Sjevernoamerička puma

 

Puma yagouaroundi (I) (samo populacije Srednje i Sjeverne Amerike, sve druge populacije uključene su u Prilog B)

 

 

Jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

Snježni leopard

Herpestidae

 

 

 

Mungosi

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija/Pakistan)

Obični indijski mungos

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

Indijski crvenosmeđi mungos

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

Javanski mungos

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

 

 

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

Crvenkasti mungos

 

 

 

Herpestes urva (III Indija)

Rakojedni mungos

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

Prugastovrati mungos

Hyaenidae

 

 

 

Hijene

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Prugasta hijena

 

 

 

Proteles cristata (III Bocvana)

Kapski vuk, hijenski vuk

Mephitidae

 

 

 

 

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Humboldtov rilonosi smrdljivac

Mustelidae

 

 

 

Kune

Lutrinae

 

 

 

Vidre

 

 

Lutrinae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Vidre

 

Aonyx capensis microdon (I) (samo populacije Kameruna i Nigerije, sve druge populacije uključene su u Prilog B)

 

 

 

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Južnomorska vidra

 

Lontra felina (I)

 

 

Južnoamerička morska vidra

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Neotropska vidra

 

Lontra provocax (I)

 

 

Južna riječna vidra

 

Lutra lutra (I)

 

 

Europska vidra

 

Lutra nippon (I)

 

 

 

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Golema vidra

Mustelinae

 

 

 

Lasice

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Sivoglava tajra

 

 

 

Galictis vittata (III Kostarika)

Veliki grizon

 

 

 

Martes flavigula (III Indija)

Žutogrla kuna

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

Kuna bjelica

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

Južnoindijska kuna

 

 

 

Mellivora capensis (III Bocvana)

Dvobojni jazavac, jazavac medožder

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Crnonogi tvor

Odobenidae

 

 

 

Morževi

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Morž

Otariidae

 

 

 

Ušati tuljani

 

 

Arctocephalus spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Južni tuljani krznaši

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Čileanski morski medvjed

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Meksički morski medvjed

Phocidae

 

 

 

Pravi tuljani

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Južni morski slon

 

Monachus spp. (I)

 

 

Morske medvjedice

Procyonidae

 

 

 

Rakuni

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

Čupavorepi olingo

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

Srednjoamerička prstenastorepa mačka

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Bjelonosi nosati rakun, bjelonosi koati

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvaj)

Južnobrazilski nosati rakun, južnobrazilski koati

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkadžu

Ursidae

 

 

 

Medvjedi

 

 

Ursidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Medvjedi

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Veliki panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Malajski medvjed

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Usnati medvjed

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Medvjed naočar

 

Ursus arctos (I/II)

(samo populacije Butana, Kine, Meksika i Mongolije i podvrste Ursus arctos isabellinus navode se u Dodatku I., sve druge populacije i podvrste navode se u Dodatku II.)

 

 

Smeđi medvjed

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Azijski crni medvjed

Viverridae

 

 

 

Cibetke

 

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Bocvana)

Afrička cibetka

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Vidrolika cibetka

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Prugasta cibetka palmašica

 

 

 

Paguma larvata (III Indija)

Maskirana cibetka palmašica

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

Azijska cibetka palmašica

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

Smeđi musang

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Prstenastorepi linsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Azijski linsang

 

 

 

Viverra civettina (III Indija)

Malabarska velikopjega cibetka

 

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

Velika indijska cibetka

 

 

 

Viverricula indica (III Indija)

Mala indijska cibetka

CETACEA

 

 

 

KITOVI

 

CETACEA spp. (I/II)  (8)

 

 

Kitovi

CHIROPTERA

 

 

 

Kitovi

Phyllostomidae

 

 

 

 

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvaj)

Bjeloprugi krponosac

Pteropodidae

 

 

 

Plodojedi šišmiši, letipsi, voćni šišmiši

 

 

Acerodon spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

 

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

 

 

 

Pteropus spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste Pteropus brunneus)

 

Letipsi

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Mikronezijski letipas

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Komorski crni letipas

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

 

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Marjanski letipas

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Ponpejski letipas

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

 

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Veliki čupavi letipas

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodrigeški letipas

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoanski letipas

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Tonški letipas

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

 

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pembski letipas

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

 

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Pasanci

 

 

 

Cabassous centralis (III Kostarika)

Sjeverni goloprsti pasanac

 

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvaj)

Veliki golorepi pasanac

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota. Svi se primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.)

 

Andski čekinjasti pasanac

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Divovski pasanac

DASYUROMORPHIA

 

 

 

Zvjeraši

Dasyuridae

 

 

 

Tobolčari zvjeraši

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Dugorepi dunart

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Veliki pustinjski dunart

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Pravi klokani

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Sivi klokan penjaš

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Crni klokan penjaš

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Riđi zecoliki valabi

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Prugasti valabi

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Trnorepi valabi

Phalangeridae

 

 

 

Penjaši

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

 

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

 

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Sivi penjaš

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

 

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Pjegavi penjaš, pjegavi kuskus

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

 

Potoroidae

 

 

 

Štakoroklokani

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Četkastorepi betongi

Vombatidae

 

 

 

Vombati

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Sjeverni dlakavonosi vombat

LAGOMORPHA

 

 

 

DVOJEZUPCI

Leporidae

 

 

 

Zečevi

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Čekinjasti, asamski zec

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Vulkanski kunić

MONOTREMATA

 

 

 

JEDNOOTVORI

Tachyglossidae

 

 

 

Kratkonosi kljunasti ješci

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Dugokljuni ješci

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

NOSATI TOBOLČARI

Peramelidae

 

 

 

Jazavičari

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Zapadni prugasti jazavičar

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Zecouhi jazavičar

PERISSODACTYLA

 

 

 

NEPARNOPRSTAŠI, KOPITARI

Equidae

 

 

 

Konji

 

Equus africanus (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao Equus asinus, koji ne podliježe ovoj Uredbi)

 

 

Afrički divlji magarac

 

Equus grevyi (I)

 

 

Uskopruga zebra

 

Equus hemionus (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste Equus hemionus hemionus i Equus hemionus khur navedene su u Dodatku I.)

 

 

Divlji magarac

 

Equus kiang (II)

 

 

Tibetski divlji magarac, kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Divlji konj Przewalskoga

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmannova planinska zebra

 

Equus zebra zebra (I)

 

 

Planinska zebra

Rhinocerotidae

 

 

 

Nosorozi

 

Rhinocerotidae spp. (I) (osim podvrsta uključenih u Prilog B)

 

 

Nosorozi

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Samo populacije Južnoafričke Republike i Kraljevine Svazi, sve druge populacije uključene su u Prilog A. Isključivo u svrhu omogućivanja međunarodne trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta i trgovine lovačkim trofejima. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.)

 

Južni bijeli nosorog

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

 

Tapiridae spp. (I) (osim vrsta uključenih u Prilog B)

 

 

Tapiri

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Južnoamerički tapir

PHOLIDOTA

 

 

 

LJUSKAVCI

Manidae

 

 

 

 

 

 

Manis spp. (II)

(određena je nulta godišnja izvozna kvota za vrste Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica i Manis pentadactyla za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u prvenstveno komercijalne svrhe)

 

Azijski ljuskavci

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Tipavci, ljenivci

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

 

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Šareni tipavac

Megalonychidae

 

 

 

 

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

Hoffmannov dvoprsti ljenjivac

Myrmecophagidae

 

 

 

Mravojedi

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Divovski mravojed

 

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

Sjeverni tamandua

PRIMATES

 

 

 

PRIMATI (MAJMUNI)

 

 

PRIMATES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Primati (majmuni)

Atelidae

 

 

 

Urlikavci, hvataši i vunasti majmuni

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Panamski urlikavac

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Ogrnuti urlikavac

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Guatemalski crni urlikavac

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Smeđeglavi crnoruki hvataš

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Panamski crnoruki hvataš

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Vunasti hvataš

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Sjeverni hvataš

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Žutorepi vunasti majmun

Cebidae

 

 

 

Kapucini

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Goeldijev marmozet

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Bjelouhi marmozet

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Žutoglavi marmozet

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Lavlji tamarini

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Dvobojni tamarin

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroyev tamarin

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Bjelonogi tamarin

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Pinč tamarin

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Srednjoamerički vjeveričji majmun

Cercopithecidae

 

 

 

Majmuni Starog svijeta

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Tana-mangabi

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Etiopski guenon, Diana zamorac

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

 

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

 

 

Colobus satanas (II)

 

 

Crni gvereza

 

Macaca silenus (I)

 

 

Bradati majmun

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Dril

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandril

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Majmun nosan

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

 

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

 

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

 

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

 

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

 

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

 

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

 

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

 

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentawaiski langur

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

 

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kašmirski sivi langur

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

 

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

 

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

 

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Crnonogi sivi langur

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

 

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepalski sivi langur

 

Simias concolor (I)

 

 

 

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delacourov langur

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Françoisov langur

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Geoov zlatni langur

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

 

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Južnoindijski langur

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laoški langur

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Južnoazijski langur

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Zlatnoglavi langur

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

Patuljasti lemuri

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Patuljasti lemuri

Daubentoniidae

 

 

 

Prstaši

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskarski prstaš, aj-aj

Hominidae

 

 

 

Čovjekoliki majmuni

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Planinski, istočni gorila

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Šumski, zapadni gorila

 

Pan spp. (I)

 

 

Čimpanza i bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatranski orangutan

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Bornejski orangutan

Hylobatidae

 

 

 

Giboni

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Giboni

Indriidae

 

 

 

Vunasti lemuri

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Vunasti lemuri

Lemuridae

 

 

 

Pravi lemuri

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri

Lepilemuridae

 

 

 

Lepilemuri

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lepilemuri

Lorisidae

 

 

 

Lorisi, loriji

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Spori lorisi

Pitheciidae

 

 

 

 

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakariji

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Sjevernobahijski titi

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

 

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Crnočeli titi

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Crnoglavi titi

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Bjelonosi saki

Tarsiidae

 

 

 

Avetnjaci

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Avetnjaci

PROBOSCIDEA

 

 

 

SLONOVI

Elephantidae

 

 

 

Slonovi

 

Elephas maximus (I)

 

 

Azijski slon

 

Loxodonta africana (I) (osim populacija Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea koje su uključene u Prilog B)

Loxodonta africana (II)

(samo populacije Bocvane, Namibije, Južnoafričke Republike i Zimbabvea (9); sve druge populacije uključene su u Prilog A)

 

Afrički slon

RODENTIA

 

 

 

GLODAVCI

Chinchillidae

 

 

 

Činčile

 

Chinchilla spp. (I) (primjerci udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)

 

 

Činčile

Cuniculidae

 

 

 

 

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Pake i agutiji

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Srednjoamerički aguti

Erethizontidae

 

 

 

Dikobrazi drvolasci

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Meksički dikobraz drvolazac

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvaj)

Bodljikavi drvolazi dikobraz

Hystricidae

 

 

 

Dikobrazi

 

Hystrix cristata

 

 

Obični dikobraz

Muridae

 

 

 

Miševi

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Veliki australski štakor

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

 

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Lažni vodeni štakor

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Srednjoaustralski debelorepi štakor kamenjar

Sciuridae

 

 

 

Vjeverice

 

 

Callosciurus erythraeus (samo živi primjerci)

 

Pallasova vjeverica

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Meksički prerijski pas

 

 

 

Marmota caudata (III Indija)

Dugorepi svizac

 

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

Himalajski svizac

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Goleme vjeverice

 

 

Sciurus carolinensis (samo živi primjerci)

 

Siva vjeverica

 

 

 

Sciurus deppei (III Kostarika)

Deppeova vjeverica

 

 

Sciurus niger (samo živi primjerci)

 

Istočna lisičja vjeverica

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Verirovke

SIRENIA

 

 

 

SIRENE, MORSKE KRAVE

Dugongidae

 

 

 

Moronji

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong, moronj

Trichechidae

 

 

 

Lamantini

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

Južnoamerička morska krava

 

Trichechus manatus (I)

 

 

Američka morska krava

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

Zapadnoafrička morska krava

AVES

 

 

 

PTICE

ANSERIFORMES

 

 

 

GUŠČARICE

Anatidae

 

 

 

Patke, guske, labudovi

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Novozelandska kržulja

 

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskarska kržulja

 

Anas chlorotis (I)

 

 

 

 

 

Anas formosa (II)

 

Šarenoglava patka

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Lajsanska patka

 

Anas nesiotis (I)

 

 

 

 

Anas querquedula

 

 

Patka pupčanica

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

 

 

Aythya innotata

 

 

Madagaskarska patka njorka

 

Aythya nyroca

 

 

Patka njorka

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Kanadska guska

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Crvenovrata guska

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Havajska guska

 

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Mošusna patka

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Crnovrati labud

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Antilska utva

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Crnotrba utva

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Smeđa utva

 

Mergus octosetaceus

 

 

Brazilski ronac

 

 

Oxyura jamaicensis (samo živi primjerci)

 

Crnoglava čakora

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Čakora

 

Rhodonessa caryophyllacea (moguće izumrla vrsta) (I)

 

 

Ružičastoglava patka

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Crnoleđa patka

 

Tadorna cristata

 

 

Kukmasta utva

APODIFORMES

 

 

 

ČIOPAŠICE

Trochilidae

 

 

 

Kolibrići

 

 

Trochilidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Kolibrići

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Bahijski kolibrić

CHARADRIIFORMES

 

 

 

ŠLJUKARICE

Burhinidae

 

 

 

Ćukavice

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Bjelotrba ćukavica

Laridae

 

 

 

Galebovi

 

Larus relictus (I)

 

 

Mongolski galeb

Scolopacidae

 

 

 

Šljuke, prutke žalari, liskonoge

 

Numenius borealis (I)

 

 

Eskimski pozviždač

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Tankokljuni pozviždač

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Sahalinska prutka

CICONIIFORMES

 

 

 

RODARICE

Ardeidae

 

 

 

Čaplje

 

Ardea alba

 

 

Velika bijela čaplja

 

Bubulcus ibis

 

 

Čaplja govedarica

 

Egretta garzetta

 

 

Mala bijela čaplja

Balaenicipitidae

 

 

 

Krupnokljune rode

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Krupnokljuna roda

Ciconiidae

 

 

 

Rode

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Crnokljuna roda

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Crna roda

 

Ciconia stormi

 

 

Crnokapa roda

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

Asamski marabu

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Crvenolica roda

Phoenicopteridae

 

 

 

Plamenci

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Plamenci

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Plamenac, ružičasti plamenac

Threskiornithidae

 

 

 

Ibisi, žličarke

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ružičasti ibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Crvenokapi ibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Ćelavi ibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Crvenolici ibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Euroazijska žličarka

 

Pseudibis gigantea

 

 

Veliki ibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

GOLUBOVKE

Columbidae

 

 

 

Golubovi, grlice

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Kudravi golub

 

Claravis godefrida

 

 

Ljubičastoprugasti golub

 

Columba livia

 

 

Divlji golub

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindorska voćarica

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzonski golub

 

 

Goura spp. (II)

 

Goure

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenadski golub

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauricijus)

Mauricijski golub

 

Streptopelia turtur

 

 

Grlica

CORACIIFORMES

 

 

 

SMRDOVRANE

Bucerotidae

 

 

 

Kljunorošci

 

 

Aceros spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Kljunorošci

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Crvenogrli kljunorožac

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Kljunorošci

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Kljunorošci

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Kljunorošci

 

 

Buceros spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Kljunorošci

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Veliki kljunorožac

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Kljunorošci

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Dugorepi kljunorožac

 

 

Rhyticeros spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Kljunorošci

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Bjelorepi kljunorožac

CUCULIFORMES

 

 

 

KUKAVKE

Musophagidae

 

 

 

Turakoi

 

 

Tauraco spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Turakoi

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Kamerunski turako

FALCONIFORMES

 

 

 

SOKOLOVKE (GRABLJIVICE)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(osim vrsta uključenih u Prilog A i jedne vrste porodice Cathartidae uključene u Prilog C; ostale vrste iz te porodice nisu uključene u priloge ovoj Uredbi; i osim vrste Caracara lutosa)

 

Sokolovke (grabljivice)

Accipitridae

 

 

 

Jastrebovi, škanjci, orlovi

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Kratkoprsti kobac

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Jastreb

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Kobac

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Sup starješina

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Španjolski orao

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Suri orao

 

Aquila clanga (II)

 

 

Orao klokotaš

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Orao krstaš

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Orao kliktaš

 

Buteo buteo (II)

 

 

Škanjac

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Škanjac gaćaš

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Riđi škanjac

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Kukastokljuna lunja

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Zmijar

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Eja močvarica

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Eja strnjarica

 

Circus macrourus (II)

 

 

Stepska eja

 

Circus pygargus (II)

 

 

Eja livadarka

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Crnokrila lunja

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskarski zmijar

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Kostoberina

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Bjeloglavi sup

 

Haliaeetus spp. (I/II) (vrsta Haliaeetus albicilla navedena je u Dodatku I.; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)

 

 

Štekavci

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpija

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Prugasti orao

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Patuljasti orao

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Prugastoglavi škanjac

 

Milvus migrans (II) (osim vrste Milvus migrans lineatus koja je uključena u Prilog B)

 

 

Crna lunja

 

Milvus milvus (II)

 

 

Crvena lunja

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Crkavica

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Škanjac osaš

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Filipinski orao

Cathartidae

 

 

 

Američki lešinari

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kalifornijski kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Kraljevski lešinar

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Andski kondor

Falconidae

 

 

 

Sokolovi

 

Falco araeus (I)

 

 

Sejšelska vjetruša

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Krški sokol

 

Falco cherrug (II)

 

 

Stepski sokol

 

Falco columbarius (II)

 

 

Mali sokol

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonorin sokol

 

Falco jugger (I)

 

 

Indijski sokol

 

Falco naumanni (II)

 

 

Bjelonokta vjetruša

 

Falco newtoni (I) (samo populacija Sejšela)

 

 

Madagaskarska vjetruša

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

 

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Sivi sokol

 

Falco punctatus (I)

 

 

Mauricijska vjetruša

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Veliki sokol

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Sokol lastavičar

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Vjetruša

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Crvenonoga vjetruša

Pandionidae

 

 

 

Bukoči

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Bukoč

GALLIFORMES

 

 

 

KOKOŠKE

Cracidae

 

 

 

Guani, čačalake, hokoi

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

Plavokljuni hoko

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Krunati hoko

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

Žutokljuni hoko

 

 

Crax fasciolata

 

Gololici hoko

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

Crvenokljuni hoko

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala i Honduras)

Kudravi hoko

 

Mitu mitu (I)

 

 

Alagoaški hoko

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Rogati guan

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Honduras)

Sivoleđa čačalaka

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

Kacigasti hoko

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Bjelokrili guan

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Kudravi guan

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Planinski guan

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Crnočeli guan

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadski guan

Megapodiidae

 

 

 

Kokošine

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Sulaveška kokošina

Phasianidae

 

 

 

Jarebice, prepelice, fazani, kokoši

 

 

Argusianus argus (II)

 

Plavoglavi paun

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Himalajski fazan

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Crnolica prepelica

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Bijeli fazan

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Brkati fazan

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Pjegava kokoš

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Prugasti tragopan

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalajski monal

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Kineski monal

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Bjeloleđi monal

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Vijetnamski fazan

 

 

Lophura hatinhensis

 

 

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

Crni fazan

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Tajvanski fazan

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Paunastoliki puran

 

Odontophorus strophium

 

 

Ogrličasta prepelica

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalajska prepelica

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

Paun

 

 

Pavo muticus (II)

 

Zeleni paun

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Sivi paunaš

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Vijetnamski paunaš

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajski paunaš

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

 

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneanski paunaš

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

Širokorepi fazan

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Pjegavi paun

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Bjelotrbi fazan

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Plavovrati fazan

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mrki fazan

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Sivoprsi jareb

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetski jareb

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Crvenoprsi tragopan

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Pjegavi tragopan

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Mrki tragopan

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Crveni tragopan

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

 

GRUIFORMES

 

 

 

ŽDRALOVKE

Gruidae

 

 

 

Ždralovi

 

 

Gruidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Ždralovi

 

Grus americana (I)

 

 

Bijeli ždral

 

Grus canadensis (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste Grus canadensis nesiotes i Grus canadensis pulla navedene su u Dodatku I.)

 

 

Kanadski ždral

 

Grus grus (II)

 

 

Ždral

 

Grus japonensis (I)

 

 

Crvenokapi ždral

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Snježni ždral

 

Grus monacha (I)

 

 

Kineski ždral

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Crnovrati ždral

 

Grus vipio (I)

 

 

Mongolski ždral

Otididae

 

 

 

Droplje

 

 

Otididae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Droplje

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indijska droplja

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Azijska droplja

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Ogrličasta droplja

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Crnoglava droplja

 

Otis tarda (II)

 

 

Droplja

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Ćubasta droplja

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Mala droplja

Rallidae

 

 

 

Kokošice, mlakuše, liske

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Smeđa kokošica

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

VRAPČARICE

Atrichornithidae

 

 

 

Pirgašice

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Crnoprsa pirgašica

Cotingidae

 

 

 

Kotinge

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

Kukmasta kotinga

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Dugoresa kotinga

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Prugasta ili pjegava kotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Pećinarke

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Bjelokrila kotinga

Emberizidae

 

 

 

Strnadice

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Žuti kardinal

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Žutokljuni kardinal

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Crvenokresti kardinal

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Sedmobojna tangara

Estrildidae

 

 

 

Estrilde

 

 

Amandava formosa (II)

 

Zelena munija

 

 

Lonchura fuscata

 

Timorski vrabac

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Rižarica

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Crnogrla zeba

Fringillidae

 

 

 

Zebe

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Venecuelski žižak

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Žutolica zeba

Hirundinidae

 

 

 

Lastavice i bregunice

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Bjelooka rječna crna ćiopa

Icteridae

 

 

 

Vranjci Novog svijeta

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Žutokapi vranjak

Meliphagidae

 

 

 

Medojedi

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Šljemasti medojed

Muscicapidae

 

 

 

Muharice

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauricijus)

 

 

Rodriguezova pirgašica

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Rueckov modri muholovac

 

Dasyornis broadbenti litoralis (moguće izumrla vrsta) (I)

 

 

Zapadna crvenkasta čekinjara

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Zapadna čekinjara

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Drozdalj smijalica

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Tajvanski drozdalj

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Srebrnouhi slavuj

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Kineski slavuj

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Omei shan liocichla

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Bjelovrata gologlavka

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Sivovrata gologlavka

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricijus)

Rajska muharica

Paradisaeidae

 

 

 

Rajske ptice

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Rajske ptice

Pittidae

 

 

 

Pite

 

 

Pitta guajana (II)

 

Prugasta pita

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Žutogrla pita

 

Pitta kochi (I)

 

 

Pita sa zaliscima

 

 

Pitta nympha (II)

 

Prugastoglava pita

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbuli

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Žutoglavi bulbul

Sturnidae

 

 

 

Čvorci

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Beo, Indijska mina

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Balijska mina

Zosteropidae

 

 

 

Bjelooke

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Bjelogrla bjelooka

PELECANIFORMES

 

 

 

VESLONOŠKE

Fregatidae

 

 

 

Brzani

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Bjelotrbi brzan

Pelecanidae

 

 

 

Nesiti

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Kudravi nesit

Sulidae

 

 

 

Blune

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Crnokrila bluna

PICIFORMES

 

 

 

DJETLOVKE

Capitonidae

 

 

 

Barbeti

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Klumbija)

Sivogrli barbet

Picidae

 

 

 

Djetlići, žune

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Bjelotrba žuna

Ramphastidae

 

 

 

Tukani

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Maslinasto-žuti tukan

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Crnovrati arakari

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Kestenjastovrati arakari

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Zeleni arakari

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Crvenotrbi tukan

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Žutoprsi tukan

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Veliki tukan

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Bjeloprsi tukan

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Crnoleđi tukan

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Pjegavokljuni tukan

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

GNJURAŠICE

Podicipedidae

 

 

 

Gnjurci

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlanski gnjurac

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

CJEVONOSNICE

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosi

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Kratkorepi albatros

PSITTACIFORMES

 

 

 

PAPIGAŠICE

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(osim vrsta uključenih u Prilog A i isključujući vrste Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus i Psittacula krameri koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)

 

Papigašice

Cacatuidae

 

 

 

Kakadui

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Tanimbarski kakadu

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipinski kakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Molučki kakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Žutouhi kakadu

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palmin kakadu

Loriidae

 

 

 

Lori papige, loriji

 

Eos histrio (I)

 

 

Plavoprsi lori

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina navedena je u Dodatku I.; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)

 

 

Plavi loriji

Psittacidae

 

 

 

Papige

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Dominička amazonka

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Žutoglava amazonka

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Žutoramena amazonka

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Šarenoglava amazonka

 

Amazona finschi (I)

 

 

Meksička amazonka

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Plamena amazonka

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Carska amazonka

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kubanska amazonka

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Žutoglava amazonka

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Crvenolica amazonka

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Plavolica amazonka

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Tukumanska amazonka

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Kestenjastoprsa amazonka

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Ljubičastoprsa amazonka

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Tamaulipska amazonka

 

Amazona vittata (I)

 

 

Portorička amazonka

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Modra ara

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Zelena ara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Plavogrla ara

 

Ara macao (I)

 

 

Crveno-modra ara

 

Ara militaris (I)

 

 

Vojnička ara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Crvenočela ara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Modra ara

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Norfolška papigica

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Čatamska kozica

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Kozica

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Crvenokruna kozica

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Papigica smokvarica

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Kukmasta kozica

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Zlatna jandaja

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Narančastotrba papiga

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Žutolica jandaja

 

Pezoporus occidentalis (moguće izumrla vrsta) (I)

 

 

Noćna papiga

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Pozemna papiga

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Crvenočela papiga

 

Primolius couloni (I)

 

 

Plavoglava ara

 

Primolius maracana (I)

 

 

Modrokrila ara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Plavetna papiga

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Plavotrba papiga

 

Psephotus pulcherrimus (moguće izumrla vrsta) (I)

 

 

Rajska papiga

 

Psittacula echo (I)

 

 

Mauricijska aleksandra

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Crvenouha papiga

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Debelokljune papige

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

RHEIFORMES

 

 

 

NANDUI

Rheidae

 

 

 

Nandui

 

Pterocnemia pennata (I) (osim Pterocnemia pennata pennata koja je uključena u Prilog B)

 

 

Mali nandu

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Mali nandu

 

 

Rhea americana (II)

 

Veliki nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

PINGVINKE

Spheniscidae

 

 

 

Pingvini

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Magareći pingvin

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humboldtov pingvin

STRIGIFORMES

 

 

 

SOVKE

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste Sceloglaux albifacies)

 

Sovke

Strigidae

 

 

 

Sove

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Planinski ćuk

 

Asio flammeus (II)

 

 

Sova močvarica

 

Asio otus (II)

 

 

Mala ušara

 

Athene noctua (II)

 

 

Sivi ćuk

 

Bubo bubo (II) (osim vrste Bubo bubo bengalensis koja je uključena u Prilog B)

 

 

Ušara

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Mali ćuk

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Sivoprsi ćuk

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Veliki ćuk

 

Ninox natalis (I)

 

 

Riđoglava ćukuša

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Novozelandska ćukuša

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Bijela sova

 

Otus ireneae (II)

 

 

Kenijski ćuk

 

Otus scops (II)

 

 

Ćuk

 

Strix aluco (II)

 

 

Šumska sova

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Velika sova

 

Strix uralensis (II) (osim vrste Strix uralensis davidi koja je uključena u Prilog B)

 

 

Jastrebača

 

Surnia ulula (II)

 

 

Sjeverna sova

Tytonidae

 

 

 

Kukuvije

 

Tyto alba (II)

 

 

Kukuvija

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Madagaskarska kukuvija

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

NOJEVKE

Struthionidae

 

 

 

Nojevi

 

Struthio camelus (I) (samo populacije Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Srednjoafričke Republike, Čada, Malija, Mauretanije, Maroka, Nigera, Nigerije, Senegala i Sudana; sve druge populacije nisu uključene u Priloge ovoj Uredbi)

 

 

Noj

TINAMIFORMES

 

 

 

TINAMUOVKE

Tinamidae

 

 

 

Tinamui

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Paragvajski tinamu

TROGONIFORMES

 

 

 

TROGONKE

Trogonidae

 

 

 

Trogoni

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Dugorepi kvecal

REPTILIA

 

 

 

GMAZOVI

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodili

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Krokodili

Alligatoridae

 

 

 

Aligatori, kajmani

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Kineski aligator

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

 

 

Caiman latirostris (I) (osim populacije Argentine, koja je uključena u Prilog B)

 

 

 

 

Melanosuchus niger (I) (osim populacije Brazila, koja je uključena u Prilog B, i populacije Ekvadora, koja je uključena u Prilog B i na koju se primjenjuje nulta godišnja izvozna kvota sve dok godišnju izvoznu kvotu ne odobre tajništvo CITES-a i Skupina stručnjaka IUCN/SSC-a za krokodile)

 

 

Crni kajman

Crocodylidae

 

 

 

Pravi krokodili

 

Crocodylus acutus (I) (osim populacije Kube, koja je uključena u Prilog B)

 

 

Američki krokodil

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

 

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinoški krokodil

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Filipinski krokodil

 

Crocodylus moreletii (I) (osim populacija Belizea i Meksika, koje su uključene u Prilog B, uz nultu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)

 

 

 

 

Crocodylus niloticus (I) (osim populacija Bocvane, Egipta [na koje se primjenjuje nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe], Etiopije, Kenije, Madagaskara, Malavija, Mozambika, Namibije, Južnoafričke Republike, Ugande, Ujedinjene Republike Tanzanije [na koje se primjenjuje godišnja izvozna kvota od najviše 1 600 divljih primjeraka uključujući i lovačke trofeje, pored farmskih primjeraka], Zambije i Zimbabvea; te su populacije uključene u Prilog B)

 

 

Nilski krokodil

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Močvarni krokodil, blatni krokodil

 

Crocodylus porosus (I) (osim populacija Australije, Indonezije i Papue Nove Gvineje koje su uključene u Prilog B)

 

 

Morski krokodil, indopacifički krokodil

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

 

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Sijamski krokodil

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Afrički patuljasti krokodil

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Sundski gavijal, lažni gavijal

Gavialidae

 

 

 

Gavijali

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Indijski gavijal

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

PREMOSNICI

Sphenodontidae

 

 

 

Premosnici, tuatare

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Premosnici, tuatare

SAURIA

 

 

 

GUŠTERI

Agamidae

 

 

 

Agame

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Bodljorepe agame

Chamaeleonidae

 

 

 

Kameleoni

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Patuljasti kameleoni

 

 

Brookesia spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

 

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

 

Chamaeleo spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

 

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Obični kameleon, sredozemni kameleon

 

 

Furcifer spp. (II)

 

 

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

 

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

 

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Oklopni gušteri

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Oklopni gušteri

Gekkonidae

 

 

 

Gekoni, macaklini

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Novi Zeland)

 

 

 

Lygodactylus williamsi

 

 

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

 

 

 

Naultinus spp. (II)

 

 

 

 

Phelsuma spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Dnevni gekoni, dnevni macaklini

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

 

Helodermatidae

 

 

 

Bradavičari

 

 

Heloderma spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)

 

Bradavičari

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

 

Iguanidae

 

 

 

Legvani (iguane)

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Morski legvan

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Fidžijski legvani

 

 

Conolophus spp. (II)

 

 

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

 

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

 

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

 

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

 

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Stjenjački legvani

 

 

Iguana spp. (II)

 

Legvani

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

 

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

 

Lacertidae

 

 

 

Gušterice

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Simonyjev golemi gušter

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Lilfordova gušterica

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Španjolska zidna gušterica

Scincidae

 

 

 

Rovaši

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Penjući rovaš

Teiidae

 

 

 

Teju gušteri

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

 

 

 

Dracaena spp. (II)

 

 

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Teju gušteri

Varanidae

 

 

 

Varani

 

 

Varanus spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Varani

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

 

 

Varanus flavescens (I)

 

 

 

 

Varanus griseus (I)

 

 

Pustinjski varan, sivi varan

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodski varan

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

Oblačni varan

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

 

Xenosauridae

 

 

 

 

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Kineski krokodilski gušter

SERPENTES

 

 

 

ZMIJE

Boidae

 

 

 

Boe

 

 

Boidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Boe

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaskarsk boa

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Argentinska šarena boa

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

 

 

Epicrates monensis (I)

 

 

 

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

 

 

Eryx jaculus (II)

 

 

 

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

 

Bolyeriidae

 

 

 

 

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

 

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

 

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Udav s Round Islanda

Colubridae

 

 

 

Guževi

 

 

 

Atretium schistosum (III Indija)

 

 

 

 

Cerberus rynchops (III Indija)

Psoglava vodena zmija

 

 

Clelia clelia (II)

 

Musurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Lažna vodena kobra

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indijska jajarica, Westermannova zmija

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Obična štakorašica

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Indija)

 

Elapidae

 

 

 

Guje

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

 

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

 

 

 

Naja atra (II)

 

 

 

 

Naja kaouthia (II)

 

Okata kobra

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

 

 

Naja naja (II)

 

Indijska kobra

 

 

Naja oxiana (II)

 

 

 

 

Naja philippinensis (II)

 

 

 

 

Naja sagittifera (II)

 

 

 

 

Naja samarensis (II)

 

 

 

 

Naja siamensis (II)

 

 

 

 

Naja sputatrix (II)

 

 

 

 

Naja sumatrana (II)

 

 

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kraljevska kobra

Loxocemidae

 

 

 

Meksički pitoni jamari

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Meksički pitoni jamari

Pythonidae

 

 

 

Pitoni

 

 

Pythonidae spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)

 

Pitoni

 

Python molurus molurus (I)

 

 

Indijski piton

Tropidophiidae

 

 

 

Patuljasti udavi

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Patuljasti udavi

Viperidae

 

 

 

Ljutice

 

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Tropska čegrtuša

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

 

 

 

 

Daboia russelii (III Indija)

Rusellova ljutica

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

 

 

Vipera latifii

 

 

 

 

Vipera ursinii (I) (samo europska populacija, osim područja u sastavu bivšeg SSSR-a; potonje populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)

 

 

Livadna ljutica

 

 

Vipera wagneri (II)

 

Wagnerova ljutica

TESTUDINES

 

 

 

KORNJAČE

Carettochelyidae

 

 

 

Dugonose riječne kornjače

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Dugonosa riječna kornjača

Chelidae

 

 

 

Zmijovrate kornjače

 

 

Chelodina mccordi (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode)

 

McCordova zmijovrata kornjača

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Zapadna kratkovrata kornjača

Cheloniidae

 

 

 

Morske kornjače

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Morske kornjače

Chelydridae

 

 

 

 

 

 

 

Macrochelys temminckii (III Sjedinjene Američke Države)

Papagajska kornjača

Dermatemydidae

 

 

 

 

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Srednjoamerička riječna kornjača

Dermochelyidae

 

 

 

 

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Sedmopruga usminjača

Emydidae

 

 

 

Barske kornjače

 

 

Chrysemys picta (samo živi primjerci)

 

Prugasta kornjača

 

 

Clemmys guttata (II)

 

Pjegava barska kornjača

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

 

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Šumska kornjača

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

 

 

 

 

Graptemys spp. (III Sjedinjene Američke Države)

 

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Dijamantna kornjača

 

 

Terrapene spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Škrinjaste kornjače

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

 

 

 

Trachemys scripta elegans (samo živi primjerci)

 

Crvenouha kornjača

Geoemydidae

 

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

 

 

Batagur baska (I)

 

 

Četveroprsta kornjača

 

 

Batagur borneoensis (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)

 

 

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

 

 

 

Batagur kachuga (II)

 

 

 

 

Batagur trivittata (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)

 

 

 

 

Cuora spp. (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis i C. zhoui za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)

 

Kutijaste kornjače

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

Lisna kornjača

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

 

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

 

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Crnoprsa kornjača

 

 

Hardella thurjii (II)

 

 

 

 

Heosemys annandalii (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)

 

 

 

 

Heosemys depressa (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)

 

Arakanska šumska kornjača

 

 

Heosemys grandis (II)

 

 

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

 

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

 

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

 

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Malajska kornjača pužarica

 

 

Mauremys annamensis (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)

 

Anamska kornjača

 

 

 

Mauremys iversoni (III Kina)

 

 

 

Mauremys japonica (II)

 

 

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Kina)

 

 

 

Mauremys mutica (II)

 

 

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

 

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Kina)

 

 

 

 

Mauremys reevesii (III Kina)

 

 

 

 

Mauremys sinensis (III Kina)

 

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

 

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

 

 

Morenia ocellata (I)

 

 

 

 

 

Morenia petersi (II)

 

 

 

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kina)

 

 

 

 

Ocadia philippeni (III Kina)

 

 

 

Orlitia borneensis (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje u komercijalne svrhe)

 

 

 

 

Pangshura spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

 

 

Pangshura tecta (I)

 

 

 

 

 

Sacalia bealei (II)

 

 

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kina)

 

 

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

 

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

 

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

 

 

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

 

Platysternidae

 

 

 

Glavate kornjače

 

Platysternidae spp. (I)

 

 

Glavate kornjače

Podocnemididae

 

 

 

Afroameričke zmijovratne kornjače

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

 

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

 

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

 

Testudinidae

 

 

 

Kopnene kornjače

 

 

Testudinidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A; određena je nulta godišnja izvozna kvota za Geochelone sulcata za primjerke uzete iz prirode kojima se prvenstveno trguje u komercijalne svrhe) Kopnice, kopnene kornjače

 

Kopnene kornjače

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

Madagaskarska zvjezdasta kornjača

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Angonoka (madagaskarska kornjača)

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Galapagoska kornjača

 

Geochelone platynota (I)

 

 

Burmanska zvjezdasta kornjača

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

 

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Afrička plosnata kornjača

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Geometrijska kornjača

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

 

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

 

 

Testudo graeca (II)

 

 

Grčka čančara

 

Testudo hermanni (II)

 

 

Obična čančara

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Egipatska čančara

 

Testudo marginata (II)

 

 

Obrubljena čančara

Trionychidae

 

 

 

Mekoštitke

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

 

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Meksička mekoštitka

 

 

Chitra spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Uskoglave mekoštitke

 

Chitra chitra (I)

 

 

Prugasta uskoglava mekoštitka

 

Chitra vandijki (I)

 

 

 

 

 

Dogania subplana (II)

 

 

 

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

 

 

 

Lissemys scutata (II)

 

 

 

 

Nilssonia formosa (II)

 

 

 

Nilssonia gangeticus (I)

 

 

Indijska mekoštitka

 

Nilssonia hurum (I)

 

 

 

 

 

Nilssonia leithii (II)

 

 

 

Nilssonia nigricans (I)

 

 

Crna mekoštitka

 

 

Palea steindachneri (II)

 

 

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

 

 

 

Pelodiscus maackii (II)

 

 

 

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

 

 

 

Rafetus swinhoei (II)

 

Šangajska mekoštitka

AMPHIBIA

 

 

 

VODOZEMCI

ANURA

 

 

 

BEZREPCI

Aromobatidae

 

 

 

 

 

 

Allobates femoralis (II)

 

 

 

 

Allobates hodli (II)

 

 

 

 

Allobates myersi (II)

 

 

 

 

Allobates rufulus (II)

 

 

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

Bufonidae

 

 

 

Krastače

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Zlatna žaba

 

Incilius periglenes (I)

 

 

Zlatna krastača

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

 

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

 

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Čile)

Čileanska šljemasta vodena žaba

Conrauidae

 

 

 

 

 

 

Conraua goliath

 

Divovska žaba bukača

Dendrobatidae

 

 

 

Otrovne žabe

 

 

Adelphobates spp. (II)

 

 

 

 

Ameerega spp. (II)

 

 

 

 

Andinobates spp. (II)

 

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

 

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

 

 

 

Excidobates spp. (II)

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

Plava otrovna žaba

 

 

Minyobates spp. (II)

 

 

 

 

Oophaga spp. (II)

 

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

 

 

 

Ranitomeya spp. (II)

 

 

Dicroglossidae

 

 

 

 

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

 

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

 

Hylidae

 

 

 

Gatalinke

 

 

Agalychnis spp. (II)

 

 

Mantellidae

 

 

 

Mantele

 

 

Mantella spp. (II)

 

Mantele

Microhylidae

 

 

 

 

 

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Žaba rajčica

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Crvena kišna žaba

Myobatrachidae

 

 

 

 

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (osim Rheobatrachus silus i Rheobatrachus vitellinus)

 

 

Ranidae

 

 

 

Žabe

 

 

Lithobates catesbeianus (samo živi primjerci)

 

Sjevernoamerička žaba bukača

CAUDATA

 

 

 

REPAŠI

Ambystomatidae

 

 

 

Ambistome

 

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

 

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Meksički aksolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

 

 

Andrias spp. (I)

 

 

Golemi šturovi

 

 

 

Cryptobranchus alleganiensis (III Sjedinjene Američke Države)

Američki štur

Hynobiidae

 

 

 

 

 

 

 

Hynobius amjiensis (III Kina)

 

Salamandridae

 

 

 

Daždevnjaci

 

Neurergus kaiseri (I)

 

 

Kraljevski pjegavi daždevnjak

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Hrskavičnjače

CARCHARHINIFORMES

 

 

 

 

Carcharhinidae

 

 

 

 

 

 

Carcharhinus longimanus (II)

 

 

Sphyrnidae

 

 

 

Mlatovi

 

 

Sphyrna lewini (II)

 

 

 

 

Sphyrna mokarran (II)

 

 

 

 

Sphyrna zygaena (II)

 

Mlat, jaram

LAMNIFORMES

 

 

 

 

Cetorhinidae

 

 

 

 

 

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Psina golema

Lamnidae

 

 

 

 

 

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Velika bijela psina

 

 

Lamna nasus (II)

 

Kučina

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

 

Rhincodontidae

 

 

 

 

 

 

Rhincodon typus (II)

 

Kitopsina

PRISTIFORMES

 

 

 

 

Pristidae

 

 

 

Pilani

 

Pristidae spp. (I)

 

 

Pilani

RAJIFORMES

 

 

 

 

Mobulidae

 

 

 

 

 

 

Manta spp. (II)

 

Mantae

ACTINOPTERYGII

 

 

 

ZRAKOPERKE

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

Jesetrovke

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Jesetrovke

Acipenseridae

 

 

 

 

 

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

 

 

Acipenser sturio (I)

 

 

Atlantska jesetra

ANGUILLIFORMES

 

 

 

 

Anguillidae

 

 

 

Riječne jegulje

 

 

Anguilla anguilla (II)

 

Jegulja

CYPRINIFORMES

 

 

 

ŠARANKE

Catostomidae

 

 

 

 

 

Chasmistes cujus (I)

 

 

Kui-ui

Cyprinidae

 

 

 

Šarani

 

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

 

 

Probarbus jullieni (I)

 

 

 

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

KOŠTANOJEŽIČNJAČE

Arapaimidae

 

 

 

 

 

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Osteoglossidae

 

 

 

 

 

Scleropages formosus (I) (10)

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

GRGEČKE

Labridae

 

 

 

 

 

 

Cheilinus undulatus (II)

 

 

Sciaenidae

 

 

 

 

 

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

 

SILURIFORMES

 

 

 

Somovke

Pangasiidae

 

 

 

 

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

 

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

ŠILOVKE I KONJICI

Syngnathidae

 

 

 

Morska šila

 

 

Hippocampus spp. (II)

 

Morski konjici

SARCOPTERYGII

 

 

 

MESOPERKE

CERATODONTIFORMES

 

 

 

 

Ceratodontidae

 

 

 

 

 

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Australska dvodihalica

COELACANTHIFORMES

 

 

 

 

Latimeriidae

 

 

 

 

 

Latimeria spp. (I)

 

 

Latimerije

ECHINODERMATA (BODLJIKAŠI)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

TRPOVI

ASPIDOCHIROTIDA

 

 

 

 

Stichopodidae

 

 

 

 

 

 

 

Isostichopus fuscus (III Ekvador)

 

ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)

ARACHNIDA

 

 

 

PAUČNJACI

ARANEAE

 

 

 

PAUCI

Theraphosidae

 

 

 

Tarantule

 

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

 

 

 

Brachypelma spp. (II)

 

 

SCORPIONES

 

 

 

ŠTIPAVCI, ŠKORPIONI

Scorpionidae

 

 

 

Škorpioni

 

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

 

 

 

Pandinus imperator (II)

 

Carski štipavac

INSECTA

 

 

 

KUKCI

COLEOPTERA

 

 

 

KORNJAŠI

Lucanidae

 

 

 

Jelenci

 

 

 

Colophon spp. (III Južnoafrička Republika)

 

Scarabaeidae

 

 

 

Truležari

 

 

Dynastes satanas (II)

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

LEPTIRI

Nymphalidae

 

 

 

Riđe

 

 

 

Agrias amydon boliviensis (III Bolivija)

 

 

 

 

Morpho godartii lachaumei (III Bolivija)

 

 

 

 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivija)

 

Papilionidae

 

 

 

Lastinrepci

 

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

 

 

 

Graphium sandawanum

 

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

 

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

 

 

 

Papilio benguetanus

 

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

 

 

 

Papilio esperanza

 

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

 

 

Papilio hospiton (II)

 

 

 

 

 

Papilio morondavana

 

 

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

 

Parides ascanius

 

 

 

 

Parides hahneli

 

 

 

Parnassius apollo (II)

 

 

Apolon, crvenooki parnasovac

 

 

Teinopalpus spp. (II)

 

 

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

 

 

 

Troides spp. (II)

 

 

ANNELIDA (KOLUTIĆAVCI)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

PIJAVICE

ARHYNCHOBDELLIDA

 

 

 

 

Hirudinidae

 

 

 

Pijavice

 

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Medicinska pijavica

 

 

Hirudo verbana (II)

 

 

MOLLUSCA (MEKUŠCI)

BIVALVIA

 

 

 

ŠKOLJKAŠI

MYTILOIDA

 

 

 

 

Mytilidae

 

 

 

Dagnje

 

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Prstac

UNIONOIDA

 

 

 

 

Unionidae

 

 

 

 

 

Conradilla caelata (I)

 

 

 

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

 

 

Dromus dromas (I)

 

 

 

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

 

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

 

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

 

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

 

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

 

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

 

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

 

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

 

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

 

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

 

 

Lampsilis satur (I)

 

 

 

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

 

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

 

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

 

 

 

Pleurobema clava (II)

 

 

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

 

 

Potamilus capax (I)

 

 

 

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

 

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

 

 

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

 

 

Unio nickliniana (I)

 

 

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

 

 

Villosa trabalis (I)

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

Školjkače

 

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Školjkače

GASTROPODA

 

 

 

PUŽEVI

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

 

 

 

Strombus gigas (II)

 

Divovski krilaš

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

 

Achatinellidae

 

 

 

 

 

Achatinella spp. (I)

 

 

 

Camaenidae

 

 

 

 

 

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

 

CNIDARIA (ŽARNJACI)

ANTHOZOA

 

 

 

KORALJI

ANTIPATHARIA

 

 

 

CRNI KORALJI

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Crni koralji

GORGONACEAE

 

 

 

GORGONIJE

Coralliidae

 

 

 

 

 

 

 

Corallium elatius (III Kina)

 

 

 

 

Corallium japonicum (III Kina)

 

 

 

 

Corallium konjoi (III Kina)

 

 

 

 

Corallium secundum (III Kina)

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

Plavi koralj

 

 

Helioporidae spp. (II) (uključuje samo vrstu Heliopora coerulea  (11)

 

Plavi koralj

SCLERACTINIA

 

 

 

 

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (11)

 

Kameni koralji

STOLONIFERA

 

 

 

 

Tubiporidae

 

 

 

Orguljače

 

 

Tubiporidae spp. (II) (11)

 

Orguljače

HYDROZOA

 

 

 

OBRUBNJACI

MILLEPORINA

 

 

 

 

Milleporidae

 

 

 

Welloški vatreni koralji

 

 

Milleporidae spp. (II) (11)

 

Welloški vatreni koralji

STYLASTERINA

 

 

 

 

Stylasteridae

 

 

 

Čipkasti koralji

 

 

Stylasteridae spp. (II) (11)

 

Čipkasti koralji

FLORA

AGAVACEAE

 

 

 

AGAVE

 

Agave parviflora (I)

 

 

 

 

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

 

 

 

Nolina interrata (II)

 

 

 

 

Yucca queretaroensis (II)

 

 

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

SUNOVRATI

 

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Visibabe

 

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Lužarke

ANACARDIACEAE

 

 

 

VONJAČE

 

 

Operculicarya decaryi (II)

 

 

 

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

 

 

 

Operculicarya pachypus (II)

 

 

APOCYNACEAE

 

 

 

ZIMZELENI

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

 

 

 

Pachypodium spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4

 

 

 

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

 

ARALIACEAE

 

 

 

BRŠLJANI

 

 

Panax ginseng (II) (samo populacija Ruske Federacije; niti jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #3

 

Azijski ginseng

 

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Američki ginseng

ARAUCARIACEAE

 

 

 

ARAUKARIJE

 

Araucaria araucana (I)

 

 

Čileanski bor

BERBERIDACEAE

 

 

 

ŽUTIKE

 

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

 

BROMELIACEAE

 

 

 

BROMELIJE

 

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

 

 

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

 

 

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

 

 

 

Tillandsia xerographica (II) (12) #4

 

 

CACTACEAE

 

 

 

KAKTUSI

 

 

CACTACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrsta Pereskia spp., Pereskiopsis spp. i Quiabentia spp.) (13) #4

 

Kaktusi

 

Ariocarpus spp. (I)

 

 

 

 

Astrophytum asterias (I)

 

 

 

 

Aztekium ritteri (I)

 

 

 

 

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

 

 

Discocactus spp. (I)

 

 

 

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

 

 

Echinocereus schmollii (I)

 

 

 

 

Escobaria minima (I)

 

 

 

 

Escobaria sneedii (I)

 

 

 

 

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

 

 

Mammillaria solisioides (I)

 

 

 

 

Melocactus conoideus (I)

 

 

 

 

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

 

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

 

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

 

 

Obregonia denegrii (I)

 

 

 

 

Pachycereus militaris (I)

 

 

 

 

Pediocactus bradyi (I)

 

 

 

 

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

 

 

Pediocactus paradinei (I)

 

 

 

 

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

 

 

Pediocactus sileri (I)

 

 

 

 

Pelecyphora spp. (I)

 

 

 

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

 

 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

 

 

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

 

 

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

 

 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

 

 

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

 

 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

 

 

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

 

 

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

 

 

Strombocactus spp. (I)

 

 

 

 

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

 

 

Uebelmannia spp. (I)