11.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 354/6


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1311/2014

оd 10. prosinca 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 976/2009 u pogledu definicije INSPIRE elementa metapodataka

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 976/2009 (2) utvrđuju se provedbena pravila za sve mrežne usluge, osim za usluge koje omogućuju pozivanje usluga prostornih podataka.

(2)

Međuoperativnost usluga prostornih podataka karakterizira mogućnost međusobnog komuniciranja, provedbe ili prijenosa podataka. Mogućnost pristupa relevantnim informacijama preduvjet je za pozivanje usluga prostornih podataka. Uslugama pronalaženja propisanim Direktivom 2007/2/EZ i provedbenim pravilima iz Uredbe Komisije (EZ) br. 976/2009 države članice osiguravaju dostupnost elemenata metapodataka propisanih Uredbom Komisije (EZ) br. 1205/2008 (3). Provedbenim pravilima za usluge prostornih podataka iz Uredbe Komisije (EU) br. 1089/2010 (4) uvode se novi elementi metapodataka za usluge prostornih podataka te je stoga potrebno u Uredbi Komisije (EZ) br. 976/2009 ažurirati definiciju elementa metapodataka kako bi se omogućilo pronalaženje i dostupnost novih elemenata metapodataka putem usluga pronalaženja država članica.

(3)

Stoga je Uredbu (EZ) br. 976/2009 potrebno na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 22. Direktive 2007/2/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 2. točka 7. Uredbe (EZ) br. 976/2009 zamjenjuje se sljedećim:

„7.

‚INSPIRE element metapodataka’ znači element metapodataka utvrđen u dijelu B Priloga Uredbi (EZ) br. 1205/2008 ili u dijelu B Priloga V., dijelu B Priloga VI. i dijelu B Priloga VII. Uredbi Komisije (EU) br. 1089/2010 (5);

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 108, 25.4.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 976/2009 od 19. listopada 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mrežnim uslugama (SL L 274, 20.10.2009., str. 9.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1205/2008 od 3. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s metapodacima (SL L 326, 4.12.2008., str. 12.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 323, 8.12.2010., str. 11.).

(5)  Uredba (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 323, 8.12.2010., str. 11.).”