5.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 349/27


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1292/2014

оd 17. srpnja 2014.

o uvjetima razredbe bez ispitivanja određenih drvenih podnih obloga bez premaza iz norme EN 14342 s obzirom na reakciju na požar

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 5.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2000/147/EZ (2) donesen je sustav za razredbu svojstava građevnih proizvoda u pogledu reakcije na požar. Drvene podne obloge jedan su od građevnih proizvoda na koje se ta Odluka primjenjuje.

(2)

Ispitivanja su pokazala da drvene podne obloge obuhvaćene usklađenom normom EN 14342 imaju stalna i predvidljiva svojstva reakcije na požar pod uvjetom da ispunjavaju određene uvjete u pogledu gustoće drva, debljine podne obloge i krajnje namjene proizvoda.

(3)

Stoga treba smatrati da drvene podne obloge obuhvaćene usklađenom normom EN 14342 ispunjavaju razrede svojstava u pogledu reakcije na požar utvrđene Odlukom 2000/147/EZ o tim uvjetima bez potrebe za daljnjim ispitivanjem,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da drvene podne obloge obuhvaćene usklađenom normom EN 14342 koje ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu zadovoljavaju razrede svojstava navedene u Prilogu bez potrebe za provođenjem ispitivanja.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Odluka Komisije 2000/147/EZ od 8. veljače 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu razredbe reakcije na požar građevnih proizvoda (SL 50, 23.2.2000., str. 14.).


PRILOG

Proizvod (1)  (7)

Opis proizvoda (4)

Najmanja prosječna gustoća (5)

(kg/m3)

Najmanja ukupna debljina

(mm)

Uvjeti krajnje uporabe

Razred za podne obloge (3)

Drvena podna obloga

Drvena podna obloga od punog drva bora ili smreke

Bor: 480

Smreka: 400

14

Bez zračnog sloja ispod podloge

Dfl-s1

Drvena podna obloga

Drvena podna obloga od punog drva bukve, hrasta, bora ili smreke

Bukva: 700

Hrast: 700

Bor: 430

Smreka: 400

20

Sa ili bez zračnog sloja ispod podloge

Dfl-s1

Drveni parket

(Jednoslojni) drveni parket od punog drva oraha

650

8

Zalijepljen na podlogu (6)

Dfl-s1

Drveni parket

(Jednoslojni) parket od punog drva hrasta, javora ili jasena

Jasen: 650

Javor: 650

Hrast: 720

8

Zalijepljen na podlogu (6)

Dfl-s1

Drveni parket

Višeslojni parket s gornjim slojem od hrasta debljine najmanje 3,5 mm

550

15 (2)

Bez zračnog sloja ispod podloge

Dfl-s1

Drvena podna obloga i parket

Podna obloga i parket od punog drva koji nisu prethodno navedeni

400

6

Sve

Efl


(1)  Postavljen u skladu s normom EN ISO 9239-1 na podlogu koja je barem razreda D-s2, d0, najmanje gustoće 400 kg/m3 ili sa zračnim slojem ispod podloge (najmanja visina 30 mm).

(2)  Može se dodati međusloj barem razreda Efl najveće debljine 3 mm i najmanje gustoće 280 kg/m3.

(3)  Razred utvrđen u tablici 2. Priloga Odluci 2000/147/EZ.

(4)  Bez površinskog premaza.

(5)  Prema uvjetima u skladu s normom EN 13238 (50 % RH, 23 °C).

(6)  Podloga koja je najmanje razreda D-s2, d0.

(7)  Primjenjiv i na gazišta stuba.