5.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 349/20


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1290/2014

od 4. prosinca 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini i o izmjeni Uredbe (EU) br. 960/2014 kojom se mijenja Uredba (EU) br. 833/2014

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/872/ZVSP od 4. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, i Odluke 2014/659/ZVSP o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 833/2014 (2) o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini.

(2)

Vijeće je 8. rujna 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 960/2014 (3) o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014.

(3)

Vijeće je 4. prosinca 2014. donijelo Odluku 2014/872/ZVSP.

(4)

Te mjere ulaze u području primjene Ugovora i stoga je za njihovu provedbu, poglavito radi osiguravanja njihove ujednačene primjene u svim državama članicama, potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije, nakon donošenja Odluke 2014/872/ZVSP.

(5)

Uredbe (EU) br. 833/2014 i (EU) br. 960/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 833/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. stavku 2., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, nadležna tijela mogu izdati dozvolu ako se izvoz odnosi na izvršenje obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 1. kolovoza 2014. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora.”

.

2.

U članku 2.a stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne dovode u pitanje izvršenje ugovora sklopljenih prije 12. rujna 2014. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora ni pružanje pomoći potrebne za održavanje i sigurnost postojećih sposobnosti unutar EU-a.”

.

3.

U članku 3. stavci od 1. do 5. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Potrebna je prethodna dozvola za izravnu ili neizravnu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz proizvoda navedenih u Prilogu II., neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, ili bilo kojoj drugoj državi ako su takvi proizvodi namijenjeni za upotrebu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas.

2.   Za svu prodaju, opskrbu, prijenose ili izvoz za koje je potrebna dozvola u skladu s ovim člankom, takvu dozvolu izdaju nadležna tijela države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan i u skladu je s detaljnim pravilima utvrđenima u članku 11. Uredbe (EZ) br. 428/2009. Dozvola je valjana u cijeloj Uniji.

3.   Prilog II. sadržava određene proizvode pogodne za sljedeće kategorije projekata istraživanja i proizvodnje u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas:

(a)

istraživanje i proizvodnju nafte u vodama dubljim od 150 metara;

(b)

istraživanje i proizvodnju nafte na pučini, sjeverno od Arktičkog kruga; ili

(c)

projekte koji imaju potencijal proizvesti naftu iz resursa koji se nalaze u formacijama škriljevca putem hidrauličkog lomljenja; ne primjenjuje se na istraživanje i proizvodnju putem formacija škriljevca radi lociranja bazena koji se ne nalaze u škriljevcu ili vađenja nafte iz takvih bazena.

4.   Izvoznici nadležnim tijelima dostavljaju sve relevantne informacije koje su potrebne za njihov zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz.

5.   Nadležna tijela ne izdaju dozvolu ni za kakvu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz proizvoda navedenih u Prilogu II. ako postoji osnovana sumnja da su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz proizvoda namijenjeni za bilo koju od kategorija projekata istraživanja i proizvodnje iz stavka 3.

Međutim, nadležna tijela mogu izdati dozvolu ako se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz odnose na izvršenje obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 1. kolovoza 2014. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora.

Nadležna tijela mogu izdati dozvolu i ako su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz proizvoda potrebni za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i znatan utjecaj na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš. U opravdanim hitnim slučajevima prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz može se izvršiti bez prethodne dozvole, pod uvjetom da izvoznik obavijesti nadležno tijelo u roku od pet radnih dana od obavljanja prodaje, opskrbe, prijenosa ili izvoza, dostavljajući pojedinosti o odgovarajućem opravdanju za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz bez prethodne dozvole.”

.

4.

U članku 3.a, stavci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje povezanih usluga potrebnih za sljedeće kategorije projekata istraživanja i proizvodnje u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas:

(a)

istraživanje i proizvodnju nafte u vodama na dubini od više od 150 metara;

(b)

istraživanje i proizvodnju nafte na području otvorenog mora sjeverno od Arktičkog kruga; ili

(c)

projekte koji imaju potencijal proizvesti naftu iz resursa koji se nalaze u formacijama škriljevca putem hidrauličkog lomljenja; ne primjenjuje se na istraživanje i proizvodnju putem formacija škriljevca radi lociranja bazena koji se ne nalaze u škriljevcu ili vađenja nafte iz takvih bazena.

Za potrebe ovog stavka povezane usluge znači:

i.

bušenje;

ii.

ispitivanje bušotina;

iii.

usluge sječe šume i obrade drva;

iv.

nabava specijaliziranih plutajućih konstrukcija.

2.   Zabrane iz stavka 1. ne dovode u pitanje izvršenje obveze koja proizlazi iz ugovora ili okvirnog sporazuma sklopljenog prije 12. rujna 2014. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora.

3.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se ako su dotične usluge potrebne za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i znatan utjecaj na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš.

Pružatelj usluga obavješćuje nadležno tijelo o svakoj aktivnosti poduzetoj u skladu s ovim stavkom u roku od 5 radnih dana, dostavljajući pojedinosti o odgovarajućem opravdanju za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz.”

.

5.

U članku 4. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Zabrane iz stavka 1. ne dovode u pitanje izvršenje ugovora sklopljenih prije 1. kolovoza 2014. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora ni pružanje pomoći potrebne za održavanje i sigurnost postojećih sposobnosti unutar EU-a.

3.   Dozvola dotičnog nadležnog tijela potrebna je za pružanje:

(a)

tehničke pomoći ili brokerskih usluga u vezi s proizvodima navedenima u Prilogu II. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom tih proizvoda, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, ili, ako se takva pomoć odnosi na proizvode namijenjene za upotrebu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u bilo kojoj drugoj državi;

(b)

financiranja ili financijske pomoći u vezi s proizvodima iz Priloga II., uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita za bilo kakvu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz tih proizvoda ili za bilo kakvo pružanje s time povezane tehničke pomoći, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, ili, ako se takva pomoć odnosi na proizvode namijenjene za upotrebu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u bilo kojoj drugoj državi.

U opravdanim hitnim slučajevima iz članka 3. stavka 5., pružanje usluga iz ovog stavka može se izvršiti bez prethodne dozvole, pod uvjetom da izvoznik obavijesti nadležno tijelo u roku od pet radnih dana od pružanja usluga.”

.

6.

U članku 5. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Zabranjuje se izravno ili neizravno davanje, ili sudjelovanje u bilo kakvom aranžmanu za davanje, novih zajmova ili kredita s rokom dospijeća duljim od 30 dana bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1. ili 2. nakon 12. rujna 2014.

Zabrana se ne primjenjuje na:

(a)

zajmove ili kredite s posebnim i dokumentiranim ciljem osiguravanja financiranja uvoza ili izvoza robe i nefinancijskih usluga, koji nisu obuhvaćeni zabranom, između Unije i bilo koje treće države, uključujući troškove za robu i usluge iz neke druge treće države potrebne za izvršenje ugovorâ o izvozu ili uvozu; ili

(b)

zajmove s posebnim i dokumentiranim ciljem osiguravanja sredstava za hitne slučajeve radi ispunjavanja kriterija solventnosti i likvidnosti za pravne osobe s poslovnim nastanom u Uniji u čijim vlasničkim pravima bilo koji subjekt iz Priloga III. ima više od 50 % udjela.”

.

7.

U članku 5. dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   Zabrana iz stavka 3. ne primjenjuje se na povlačenje u ratama ili isplate provedene na temelju ugovora sklopljenog prije 12. rujna 2014., pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

svi uvjeti takvog povlačenja ili takvih isplata:

i.

dogovoreni su prije 12. rujna 2014.; i

ii.

nisu izmijenjeni na taj dan ili nakon njega; i

(b)

prije 12. rujna 2014. je ugovorom bio utvrđen dan dospjelosti za potpunu otplatu svih sredstava stavljenih na raspolaganje i za otkazivanje svih preuzetih obveza, prava i obveza na temelju ugovora.

Uvjeti povlačenjâ u ratama i isplata iz točke (a) uključuju odredbe o roku otplate za svako povlačenje u ratama ili isplatu, primjenjivu kamatnu stopu ili metodu izračuna kamatne stope i najviši mogući iznos.”

.

8.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

u naslovu, upućivanje na „Popis tehnologija iz članka 3.” zamjenjuje se „Popisom proizvoda iz članka 3.”;

(b)

unosi za oznake KN 8413 50, 8413 60, ex 8431 39 00, ex 8431 43 00 i ex 8431 49 zamjenjuju se sljedećim:

„ex 8413 50

klipne volumetrijske pumpe za tekućine, pogonjene, s maksimalnim protokom većim od 18 m3/h i maksimalnim izlaznim tlakom većim od 40 bara, posebno projektirane za ubrizgavanje bušaće isplake i/ili cementa u naftne bušotine

ex 8413 60

rotacijske volumetrijske pumpe za tekućine, pogonjene, s maksimalnim protokom većim od 18 m3/h i maksimalnim izlaznim tlakom većim od 40 bara, posebno projektirane za ubrizgavanje bušaće isplake i/ili cementa u naftne bušotine

ex 8431 39 00

dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili prvenstveno za strojeve za naftna polja pod tarifnim brojem 8428

ex 8431 43 00

dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili prvenstveno za strojeve za naftna polja pod tarifnim podbrojevima 8430 41 ili 8430 49

ex 8431 49

dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili prvenstveno za strojeve za naftna polja pod tarifnim brojevima 8426, 8429 i 8430”

.

9.

Prilog IV. zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uvodna izjava 6. Uredbe (EU) br. 960/2014 zamjenjuje se sljedećom:

„(6)

Kako bi se izvršio pritisak na rusku vladu također je primjereno primijeniti daljnja ograničenja pristupa tržištu kapitala za određene financijske institucije, isključujući institucije sa sjedištem u Rusiji koje imaju međunarodni status te koje su osnovane međuvladinim sporazumima s Rusijom kao jednim od dioničara, ograničenja za pravne osobe, subjekte ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji iz obrambenog sektora, osim onih koja su uglavnom aktivna u području svemirske industrije i industrije nuklearne energije, te ograničenja za pravne osobe, subjekte ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji čije su glavne aktivnosti povezane s prodajom i prijevozom sirove nafte ili naftnih derivata. Financijske usluge osim onih iz članka 5. Uredbe (EU) br. 833/2014, kao što su depozitarne usluge, usluge plaćanja, usluge osiguranjâ, zajmovi od institucija iz članka 5. stavaka 1. i 2. navedene Uredbe i derivati koji se koriste u svrhu zaštite od rizika na energetskom tržištu nisu obuhvaćene tim ograničenjima.”

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

S. GOZI


(1)  Vidjeti str. 59. ovog Službenog lista.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 960/2014 od 8. rujna 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 271, 12.9.2014., str. 3.).


PRILOG

„PRILOG IV.

Popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 2.a

 

JSC Sirius

 

OJSC Stankoinstrument

 

OAO JSC Chemcomposite

 

JSC Kalashnikov

 

JSC Tula Arms Plant

 

NPK Technologii Maschinostrojenija

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi

 

OAO Almaz Antey

 

OAO NPO Bazalt”