18.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 331/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1230/2014

оd 17. studenoga 2014.

o odobrenju bakrova bilizinata kao dodatka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisuje se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje bakrova bilizinata. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje bakrova bilizinata kao dodatka hrani za životinje za sve životinjske vrste i njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „nutritivni dodaci”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojem je mišljenju od 3. srpnja 2014. (2) zaključila da bakrov bilizinat u predloženim uvjetima uporabe nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš te da ga se može smatrati djelotvornim izvorom bakra za sve životinjske vrste. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Ocjenom bakrova bilizinata utvrdilo se da su ispunjeni uvjeti za odobrenje propisani člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim treba odobriti uporabu te tvari kako je navedena u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tvar navedena u Prilogu, koja pripada kategoriji dodataka „nutritivni dodaci” i funkcionalnoj skupini „spojevi elemenata u tragovima”, odobrava se kao dodatak u hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. studenoga 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal (2014.); 12(7):3796.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

Sadržaj elementa (Cu) u mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija nutritivnih dodataka. Funkcionalna skupina: spojevi elemenata u tragovima

3b411

Bakrov bilizinat

Karakteristike dodatka

U prahu ili u obliku granula s masenim udjelom bakra ≥ 14,5 % i lizina ≥ 84,0 %.

Karakteristika aktivne tvari

bakrov kelat L-lizinat-HCl

Kemijska formula: Cu(C6H13N2O2)2×2HCl

CAS broj: 53383-24-7

Analitičke metode  (1)

Za kvantifikaciju sadržaja lizina u dodatku hrani za životinje:

ionsko-izmjenjivačka kromatografija kombinirana s postkolonskom derivatizacijom i kolorimetrijska ili fluorescentna detekcija – EN ISO 17180.

Za kvantifikaciju ukupnog sadržaja bakra u dodatku hrani za životinje i premiksima:

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija (ICP-AES) – EN 15510,

ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom (ICP-AES) – EN 15621.

Za kvantifikaciju ukupne količine bakra u krmivu i krmnoj smjesi:

atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) — Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009, ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija (ICP-AES) – EN 15510, ili

induktivno vezana plazma – atomska emisijska spektrometrija nakon digestije pod tlakom (ICP-AES) – EN 15621.

Sve životinjske vrste

Goveda:

goveda prije početka preživanja: 15 (ukupno),

ostala goveda: 35 (ukupno).

Ovce: 15 (ukupno).

Prasad do 12 tjedana: 170 (ukupno).

Rakovi: 50 (ukupno).

Ostale životinje: 25 (ukupno).

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

Radi sigurnosti korisnika pri rukovanju je potrebno upotrebljavati zaštitu za dišne organe te zaštitne naočale i rukavice.

3.

Sljedeće se riječi navode u označivanju:

za hranu za ovce, ako razina bakra u hrani premašuje 10 mg/kg:

„Razina bakra u ovoj hrani za životinje može uzrokovati trovanje kod određenih pasmina ovaca.”,

za hranu za goveda nakon početka preživanja ako je razina bakra u hrani za životinje manja od 20 mg/kg:

„Razina bakra u ovoj hrani za životinje može uzrokovati manjak bakra kod goveda na ispaši na pašnjacima s visokim sadržajem molibdena ili sumpora.”

„Pri pripremi hrane za životinje potrebno je uzeti u obzir sadržaj lizina u dodatku hrani za životinje.”

8. prosinca 2024.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports