4.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 317/1


UREDBA (EU, EURATOM) br. 1141/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. listopada 2014.

o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 224.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda (3),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (4),

budući da:

(1)

U članku 10. stavku 4. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članku 12. stavku 2. Povelje o temeljnim pravima Europske unije (Povelja) navodi se da političke stranke na europskoj razini pridonose stvaranju europske političke svijesti i izražavanju političke volje građana Unije.

(2)

U člancima 11. i 12. Povelje navodi se da su pravo na slobodu udruživanja na svim razinama, na primjer u političke ili civilne svrhe, te pravo na slobodu izražavanja, što uključuje slobodu mišljenja te primanja i širenja informacija i ideja bez uplitanja tijela javne vlasti i bez obzira na granice, temeljna prava svih građana Unije.

(3)

Europskim građanima trebalo bi omogućiti korištenje tih prava kako bi u potpunosti sudjelovali u demokratskom životu Unije.

(4)

Istinski nadnacionalne europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade imaju ključnu ulogu u izražavanju glasa građana na europskoj razini premošćivanjem jaza između politike na nacionalnoj razini i na razini Unije.

(5)

Europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade trebalo bi poticati i pomagati im u njihovim nastojanjima da stvore snažnu vezu između europskog civilnog društva i institucija Unije, a osobito Europskog parlamenta.

(6)

Iskustvo koje su europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade stekle primjenom Uredbe (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (5), zajedno s rezolucijom Europskog parlamenta od 6. travnja 2011. o primjeni Uredbe (EZ) br. 2004/2003 (6) ukazuje na potrebu poboljšanja pravnog i financijskog okvira za europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade kako bi postale vidljiviji i učinkovitiji sudionici u višerazinskom političkom sustavu Unije.

(7)

Kao priznavanje zadaće koja je UEU-om dodijeljena europskim političkim strankama, te kako bi se olakšao njihov rad, za europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade trebalo bi utvrditi poseban europski pravni status.

(8)

Trebalo bi osnovati tijelo za europske političke stranke i zaklade („Tijelo”) za potrebe registriranja, kontrole i sankcioniranja europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. Registracija bi trebala biti nužna radi dobivanja europskog pravnog statusa, koji podrazumijeva niz prava i obveza. Kako bi se izbjegao mogući sukob interesa, Tijelo bi trebalo biti neovisno.

(9)

Trebalo bi utvrditi postupke koje europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade trebaju slijediti kako bi dobile europski pravni status u skladu s ovom Uredbom, kao i postupke i kriterije koje treba poštovati prilikom donošenja odluke o odobravanju takvog europskog pravnog statusa. Također je potrebno utvrditi postupke za slučajeve u kojima se europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi europski pravni status oduzima, kada ga izgubi ili ga se odrekne.

(10)

Kako bi se olakšao nadzor pravnih subjekata na koja će se primjenjivati i pravo Unije i nacionalno pravo, Komisiji bi trebalo delegirati ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u vezi s funkcioniranjem registra europskih političkih stranaka i zaklada (Registar), kojeg će voditi Tijelo, osobito u pogledu informacija i prateće dokumentacije iz Registra. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(11)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe u pogledu odredbi o sustavu registracijskih brojeva kao i o dostupnosti standardnih izvadaka iz Registra koje Tijelo treba omogućiti trećim stranama na njihov zahtjev, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(12)

Europske političke stranke i njihove pridružene europske zaklade koje žele biti priznate kao takve na razini Unije ostvarenjem europskog pravnog statusa i biti financirane javnim sredstvima iz općeg proračuna Europske unije trebale bi poštovati određena načela i ispuniti određene uvjete. Osobito je potrebno da europske političke stranke i njihove pridružene europske zaklade poštuju vrijednosti na kojima se Unija temelji, kako je izraženo u članku 2. UEU-a.

(13)

Odluke o brisanju europske političke stranke ili europske političke zaklade iz Registra zbog nepoštovanja vrijednosti na kojima se Unija temelji, navedenima u članku 2. UEU-a, trebalo bi donositi samo u slučaju očitog i ozbiljnog kršenja tih vrijednosti. Prilikom donošenja odluke o brisanju iz Registra Tijelo bi trebalo u potpunosti poštovati Povelju.

(14)

Statuti europskih političkih stranaka ili europskih političkih zaklada trebali bi sadržavati niz osnovnih odredbi. Državama članicama trebalo bi biti dopušteno nametnuti dodatne uvjete za statute europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada koje imaju sjedište na njihovim državnim područjima, pod uvjetom da su ti dodatni uvjeti u skladu s ovom Uredbom.

(15)

Tijelo bi trebalo redovito provjeravati ispunjavaju li se uvjeti i zahtjevi u vezi s registracijom europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. Odluke u vezi s poštovanjem vrijednosti na kojima se temelji Unija, navedenih u članku 2. UEU-a, trebalo bi donositi u skladu s postupkom utvrđenim posebno u tu svrhu, a nakon savjetovanja s odborom neovisnih uglednih osoba.

(16)

Tijelo je tijelo Unije u smislu članka 263. UFEU-a.

(17)

Trebalo bi zajamčiti neovisnost i transparentnost odbora neovisnih uglednih osoba.

(18)

Europski pravni status dodijeljen europskim političkim stranaka i njihovim pridruženim zakladama trebao bi im dati pravnu osobnost i priznanje u svim državama članicama. Takva pravna osobnost i priznanje ne daju im pravo na imenovanje kandidata na nacionalnim izborima ili izborima za Europski parlament ili na sudjelovanje u kampanjama za referendum. Davanje takvih ili sličnih prava ostaje u nadležnosti država članica.

(19)

Aktivnosti europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada trebale bi biti uređene ovom Uredbom, a pitanja koja nisu uređena ovom Uredbom odgovarajućim odredbama nacionalnog prava u državama članicama. Pravni status europske političke stranke ili europske političke zaklade trebao bi biti uređen ovom Uredbom i mjerodavnim odredbama nacionalnog prava u državi članici u kojoj ima sjedište ("država članica sjedišta"). Država članica sjedišta trebala bi moći unaprijed odrediti mjerodavno pravo ili ostaviti mogućnost odabira europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama. Država članica sjedišta također bi trebala moći odrediti drukčije ili dodatne uvjete pored onih utvrđenih ovom Uredbom, uključujući odredbe o registraciji i integraciji europskih političkih stranaka i zaklada kao takvih u nacionalne administrativne sustave i sustave kontrole te o njihovoj organizaciji i statutima, uključujući i o odgovornosti, pod uvjetom da su te odredbe u skladu s ovom Uredbom.

(20)

Kao ključni element europskog pravnog statusa, europske političke stranke i europske političke zaklade trebale bi imati europsku pravnu osobnost. Stjecanje europske pravne osobnosti trebalo bi podlijegati uvjetima i postupcima za zaštitu interesa države članice sjedišta, podnositelja zahtjeva za ostvarenjem europskog pravnog statusa ("podnositelj zahtjeva") i bilo kojih trećih strana koje su u pitanju. Konkretno, svaku prethodno postojeću nacionalnu pravnu osobnost trebalo bi pretvoriti u europsku pravnu osobnost, a sva pojedinačna prava i obveze koje je prethodni nacionalni pravni subjekt imao trebalo bi prenijeti na novi europski pravni subjekt. Osim toga, kako bi se olakšao kontinuitet djelovanja, trebalo bi osigurati zaštitne mehanizme da se izbjegne mogućnost da predmetna država članica odredi mjere zabrane za takav prijenos. Država članica sjedišta trebala bi moći da odrediti vrste nacionalnih pravnih osoba koje se mogu pretvoriti u europsku pravnu osobu i uskratiti svoj pristanak na stjecanje europske pravne osobnosti na temelju ove Uredbe do pružanja odgovarajućih jamstava, osobito u pogledu zakonitosti statuta podnositelja zahtjeva prema propisima te države članice ili zaštite vjerovnika ili nositelja drugih prava vezano za prethodno postojeću nacionalnu pravnu osobnost.

(21)

Prestanak europske pravne osobnosti trebao bi podlijegati uvjetima i postupcima za zaštitu interesa Unije, države članice sjedišta, europske političke stranke ili europske političke zaklade te zainteresiranih trećih strana. Točnije, ako europska politička stranka ili europska politička zaklada stekne pravnu osobnost prema pravu države članice u kojoj joj je sjedište, to bi se trebalo smatrati pretvorbom europske pravne osobnosti pa bi sva pojedinačna prava i obveze koje je imao prethodno postojeći europski pravni subjekt trebalo prenijeti na nacionalni pravni subjekt. Osim toga, kako bi se olakšao kontinuitet djelovanja, trebalo bi osigurati zaštitne mehanizme da se spriječi da predmetna država članica odredi mjere zabrane za takvu pretvorbu. Ako europska politička stranka ili europska politička zaklada ne stekne pravnu osobnost u državi članici u kojoj joj je sjedište, ona bi trebala prestati u skladu s pravom te države članice i u skladu s uvjetom kojim se od nje zahtjeva da nema namjeru stjecanja dobiti. Tijelo i dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta bi trebali moći s predmetnom državom članicom postići sporazum o modalitetima prestanka europske pravne osobnosti, osobito kako bi se osigurali povrat sredstava primljenih iz općeg proračuna Europske unije i financijske sankcije.

(22)

Ako europska politička stranka ili europska politička zaklada ozbiljno prekrši relevantno nacionalno pravo i ako se pitanje odnosi na obilježja koja utječu na poštovanje vrijednosti na kojima se Europska unija temelji, a koje su izražene u članku 2. UEU-a, Tijelo bi na zahtjev predmetne države članice trebalo primijeniti postupke iz ove Uredbe. Osim toga, Tijelo bi na zahtjev države članice sjedišta trebalo iz Registra brisati europsku političku stranku ili europsku političku zakladu koja je ozbiljno prekršila relevantno nacionalno pravo u bilo kojem drugom pogledu.

(23)

Prihvatljivost za financiranje iz općeg proračuna Europske unije trebala bi biti ograničena na europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade koje su priznate kao takve i koje su dobile europski pravni status. Iako je ključno osigurati da uvjeti nastanka europske političke stranke nisu pretjerani već da ih se može jednostavno zadovoljiti organiziranim i ozbiljnim nadnacionalnim savezima političkih stranaka ili fizičkih osoba ili oboje, nužno je uspostaviti razmjerne kriterije za dodjelu ograničenih sredstava iz općeg proračuna Europske unije koji kriteriji objektivno odražavaju europsku ambiciju i stvarnu biračku potporu europske političke stranke. Takve kriterije najbolje je temeljiti na ishodu izbora za Europski parlament, u kojima temeljem ove Uredbe europske političke stranke ili njihovi članovi moraju sudjelovati, te koji je precizan pokazatelj izbornog priznanja europske političke stranke. Oni bi trebali odražavati ulogu Europskog parlamenta da izravno predstavlja građane Unije koja mu je dodijeljena u članku 10. stavku 2. UEU-a, kao i cilj europskih političkih stranaka da u potpunosti sudjeluju u demokratskom životu Unije i postanu aktivni sudionici u predstavničkoj demokraciji Europe kako bi učinkovito izražavale poglede, mišljenja i političku volju građana Unije. Prihvatljivost za financiranje iz općeg proračuna Europske unije trebala bi stoga biti ograničena na europske političke stranke koje u Europskom parlamentu zastupa barem jedan njihov član te na europske političke zaklade koje se prijavljuju preko europske političke stranke koju u Europskom parlamentu zastupa barem jedan njezin član.

(24)

Kako bi se povećala transparentnost financiranja europskih političkih stranaka te kako bi se izbjegla potencijalna zlouporaba pravila o financiranju, član Europskog parlamenta trebao bi se, samo u svrhe financiranja, smatrati članom samo jedne europske političke stranke koja bi, kada je to relevantno, trebala biti ona stranka kojoj je pridružena njegova nacionalna ili regionalna politička stranka na datum određen kao rok za podnošenje prijava za financiranje.

(25)

Potrebno je utvrditi postupke koje europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade trebaju poštovati prilikom prijavljivanja za financiranje iz općeg proračuna Europske unije, kao i postupke, kriterije i pravila koje je potrebno poštovati prilikom donošenja odluke o odobravanju takvog financiranja.

(26)

U svrhu jačanja neovisnosti te objektivne i subjektivne odgovornosti europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada, određene vrste donacija i doprinosa iz izvora koji nisu opći proračun Europske unije trebale bi biti zabranjene ili podlijegati ograničenjima. Sva ograničenja slobodnog kretanja kapitala koja bi mogla proizaći iz prethodnih ograničenja opravdana su na temelju javnog poretka i potrebna za ostvarivanje tih ciljeva.

(27)

Europske političke stranke trebale bi biti sposobne financirati kampanje vođene u kontekstu izbora za Europski parlament, dok bi za financiranje i ograničavanje izbornih troškova za sve stranke i kandidate na tim izborima trebala vrijediti pravila mjerodavna u svakoj državi članici.

(28)

Europske političke stranke ne bi smjele ni izravno ni neizravno financirati druge političke stranke, a osobito ne nacionalne stranke ili kandidate. Europske političke zaklade ne bi smjele ni izravno ni neizravno financirati europske ili nacionalne političke stranke ili kandidate. Štoviše, europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade ne bi smjele financirati kampanje za referendume. Ova načela odražavaju Izjavu br. 11 o članku 191. Ugovora o osnivanju Europske zajednice koja je priložena Završnom aktu Ugovora iz Nice.

(29)

Trebalo bi utvrditi posebna pravila i postupke za raspodjelu odobrenih sredstava koja su na raspolaganju svake godine iz općeg proračuna Europske unije, s jedne strane uzimajući u obzir broj korisnika, a s druge strane udio izabranih članova koji svaka europska politička stranka korisnica, a time ujedno i njezina odgovarajuća pridružena europska politička zaklada, ima u Europskom parlamentu. Ta pravila trebala bi predviđati strogu transparentnost, računovodstvo, reviziju i financijsku kontrolu europskih političkih stranaka i njihovih pridruženih europskih političkih zaklada kao i izricanje proporcionalnih sankcija, uključujući i u slučaju da europska politička stranka ili europska politička zaklada prekrši vrijednosti na kojima se Unija temelji, navedene u članku 2. UEU-a.

(30)

Kako bi se osiguralo poštovanje obveza iz ove Uredbe u vezi s financiranjem i rashodima europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada te drugih pitanja nužno je uspostaviti učinkovite mehanizme kontrole. U tu bi svrhu Tijelo, dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta i države članice trebali surađivati i razmjenjivati sve neophodne informacije. Također bi trebalo poticati uzajamnu suradnju među tijelima država članica kako bi se osigurao učinkovita i djelotvorna kontrola obveza koje proizlaze iz mjerodavnog nacionalnog prava.

(31)

Potrebno je predvidjeti jasan, jak i odvraćajući sustav sankcija radi osiguravanja učinkovitog, proporcionalnog i jedinstvenog poštovanja obveza u pogledu aktivnosti europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. Taj sustav bi također trebao poštovati načelo ne bis in idem prema kojemu se za isto djelo sankcija ne može izreći dva puta. Isto tako, potrebno je definirati uloge Tijela i dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta u pogledu kontrole i provjere postupanja u skladu s ovom Uredbom te mehanizme suradnje između njih i tijela država članica.

(32)

Kako bi se pomoglo podići europsku političku svijest građana i promicati transparentnost europskog izbornog postupka, europske političke stranke mogu tijekom izbora za Europski parlament obavještavati građane o svojim vezama s pridruženim nacionalnim političkim strankama i kandidatima.

(33)

Radi transparentnosti i kako bi se pojačala kontrola i demokratska objektivna odgovornost europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada, trebalo bi objaviti informacije koje se smatraju od važnog javnog interesa, a osobito se tiču njihovih statuta, članstva, financijskih izvještaja, donatora i donacija, doprinosa i bespovratnih sredstava primljenih iz općeg proračuna Europske unije, kao i informacije o odlukama koje su Tijelo i dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta donijeli o registraciji, financiranju i sankcijama. Utvrđivanje regulatornog okvira kako bi se osiguralo da su te informacije javno dostupne najučinkovitiji je način promicanja ravnopravnosti i poštenog natjecanja između političkih snaga i održavanja otvorenih, transparentnih i demokratskih pravnih i izbornih postupaka, čime se jača povjerenje građana i glasača u europsku predstavničku demokraciju, a u širim okvirima sprečava korupcija i zlouporaba ovlasti.

(34)

U skladu s načelom proporcionalnosti, obveza objavljivanja identiteta donatora koji su fizičke osobe ne bi se trebala primjenjivati na donacije jednake ili niže od 1 500 EUR godišnje po donatoru. Nadalje, takva se obveza ne bi trebala primjenjivati na donacije od 1 500 do 3 000 EUR godišnje osim ako donator prije objavljivanja nije dao pisani pristanak na objavu. Navedeni iznosi predstavljaju primjerenu ravnotežu između, s jedne strane, temeljnog prava na zaštitu osobnih podataka, a s druge, legitimnog javnog interesa za transparentnim financiranjem europskih političkih stranaka i zaklada, kako je predviđeno u međunarodnim preporukama za izbjegavanje korupcije pri financiranju političkih stranaka i zaklada. Objavljivanje donacija većih od 3 000 EUR godišnje po donatoru trebalo bi omogućiti djelotvorno javno preispitivanje odnosno kontrolu nad odnosima između donatora i europskih političkih stranaka. Također, u skladu s načelom proporcionalnosti, informacije o donacijama trebalo bi objavljivati na godišnjoj osnovi, osim za vrijeme izbornih kampanja za Europski parlament ili kod donacija koje prelaze 12 000 EUR za koje bi objava trebala biti žurna.

(35)

Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i uvažavaju načela upisana u Povelju, a posebno u članke 7. i 8., u kojima se navodi da svi imaju pravo na poštovanje svog privatnog života i na zaštitu svojih osobnih podataka, te se ona mora provoditi u cijelosti poštujući ova prava i načela.

(36)

Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (8) mjerodavna je za obradu osobnih podataka koju Tijelo, Europski parlament i odbor neovisnih uglednih osoba provode na temelju ove Uredbe.

(37)

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) mjerodavna je za obradu osobnih podataka koja se provodi na temelju ove Uredbe.

(38)

Radi pravne sigurnosti primjereno je razjasniti da su Tijelo, Europski parlament, europske političke stranke i europske političke zaklade, nacionalna tijela nadležna za provođenje kontrole nad svim aspektima povezanima s financiranjem europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada te druge odgovarajuće treće strane na koje upućuje ili koje su predviđene ovom Uredbom voditelji obrade u smislu Uredbe (EZ) br. 45/2001 ili Direktive 95/46/EZ. Također je potrebno navesti najdulje razdoblje tijekom kojeg oni mogu zadržati osobne podatke prikupljene u svrhu osiguravanja zakonitosti, pravilnosti i transparentnosti financiranja europskih političkih stranaka, europskih političkih zaklada te članstva europskih političkih stranaka. Tijelo, Europski parlament, europske političke stranke i europske političke zaklade, nadležna nacionalna tijela i odgovarajuće treće strane trebaju u svojem svojstvu voditelja obrade poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi se pridržavali obaveza propisanih Uredbom (EZ) br. 45/2001 i Direktivom 95/46/EZ, a posebno onih koje se odnose na zakonitost obrade, sigurnost aktivnosti obrade, pružanje informacija te prava ispitanika na pristup svojim osobnim podacima, i na mogući ispravak i brisanje njihovih osobnih podataka.

(39)

Poglavlje III. Direktive 95/46/EZ o pravnim lijekovima, odgovornosti i sankcijama primjenjuje se u vezi s obradom podataka koja se provodi na temelju ove Uredbe. Nadležna nacionalna tijela vlasti ili odgovarajuće treće strane trebale bi biti odgovorne u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom za bilo kakvu štetu koju prouzroče. Uz to, države članice trebale bi osigurati da nadležna nacionalna tijela ili mjerodavne treće strane podliježu odgovarajućim sankcijama u slučaju kršenja ove Uredbe.

(40)

Kod tehničke podrške koju političkim strankama na europskoj razini pruža Europski parlament trebalo bi voditi računa o načelu jednakog postupanja, ona treba biti ostvarena uz račun i plaćanje te bi trebala podlijegati redovitom javnom izvješću.

(41)

Ključne informacije o provedbi ove Uredbe trebale bi biti dostupne javnosti na za to predviđenoj internetskoj stranici.

(42)

Sudska kontrola Suda Europske Unije pomoći će u osiguranju ispravne primjene ove Uredbe. Trebalo bi isto tako predvidjeti odredbe kojima bi se europskim političkim strankama ili europskim političkim zakladama prije nametanja sankcija omogućilo da budu saslušane i da poduzmu korektivne mjere.

(43)

Države članice trebale bi osigurati nacionalne odredbe pogodne za djelotvornu primjenu ove Uredbe.

(44)

Države članice trebale bi imati dovoljno vremena za donošenje odredbi kako bi osigurale neometanu i učinkovitu primjenu ove Uredbe. Stoga bi trebalo posebnom odredbom predvidjeti prijelazno razdoblje između stupanja na snagu ove Uredbe i njezine primjene.

(45)

Zatraženo je mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka i on je donio mišljenje (10),

(46)

Uzimajući u obzir potrebu za znatnim promjenama i dodatcima u pravilima i postupcima koji se trenutno primjenjuju na političke stranke i političke zaklade na razini Unije, Uredbu (EZ) br. 2004/2003 trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti kojima se uređuje statut i financiranje političkih stranaka na europskoj razini („europske političke stranke”) i političkih zaklada na europskoj razini („europske političke zaklade”).

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(1)

„politička stranka” znači udruženje građana:

koje slijedi političke ciljeve, i

koje priznaje pravni poredak ili je osnovano u skladu s pravnim poretkom barem jedne države članice;

(2)

„političko savezništvo” znači strukturirana suradnja političkih stranka i/ili građana;

(3)

„europska politička stranka” znači političko savezništvo koje slijedi političke ciljeve i koju je Tijelo za europske političke stranke i zaklade osnovano člankom 6. registriralo u skladu s uvjetima i postupcima utvrđenima ovom Uredbom,

(4)

„europska politička zaklada” znači subjekt koji je službeno pridružen europskoj političkoj stranci, koji je Tijelo registriralo u skladu s uvjetima i postupcima utvrđenima ovom Uredbom i koji svojim radom u okviru ciljeva i temeljnih vrijednosti Unije podupire i nadopunjuje ciljeve europske političke stranke obavljajući jednu ili više sljedećih zadaća:

(a)

promatranje, analiza i doprinos raspravi o europskim javnim političkim pitanjima i o procesu europskih integracija;

(b)

razvoj aktivnosti povezanih s europskim javnim političkim pitanjima, poput organiziranja i podržavanja seminara, usavršavanja, konferencija i studija o takvim pitanjima između odgovarajućih zainteresiranih strana, uključujući i organizacije mladeži te druge predstavnike civilnog društva;

(c)

razvoj suradnje u svrhu promicanja demokracije, također i u trećim zemljama;

(d)

pružanje okvira za zajednički rad nacionalnih političkih zaklada, akademske zajednice i ostalih relevantnih sudionika na europskoj razini;

(5)

„regionalni parlament” ili „regionalna skupština” znači tijelo čiji članovi obnašaju mandat dobiven na regionalnim izborima ili su politički odgovorni izabranoj skupštini,

(6)

„financiranje iz općeg proračuna Europske unije” znači bespovratna sredstava dodijeljena u skladu s dijelom prvim glavom VI. ili doprinos dodijeljen u skladu s dijelom drugim glavom VIII. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (11) Europskog parlamenta i Vijeća („Financijska uredba”);

(7)

„donacija” znači svaki novčani iznos, svaka donacija u naturi, isporuka bilo koje robe, pružanje bilo kojih usluga (uključujući i zajmove) ili izvođenje bilo kojih radova ispod tržišne cijene, i/ili svaka druga transakcija koja predstavlja gospodarsku prednost za predmetnu europsku političku stranku ili europsku političku zakladu, uz iznimku doprinosa članova i redovnih političkih aktivnosti koje pojedinci dobrovoljno obavljaju;

(8)

„doprinos članova” znači svako plaćanje u gotovini, uključujući članarine, ili davanje doprinosa u naturi, isporuka bilo koje robe, pružanje bilo kojih usluga (uključujući i zajmove) ili izvođenje bilo kojih radova ispod tržišne cijene, i/ili svaka druga transakcija koja predstavlja gospodarsku prednost za predmetnu europsku političku stranku ili europsku političku zakladu kada je europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi daje jedan od njezinih članova, uz iznimku redovnih političkih aktivnosti koje pojedinci dobrovoljno obavljaju;

(9)

„godišnji proračun” za potrebe članka 20. i 27. znači ukupni iznos rashoda u toj godini kako je navedeno u godišnjim financijskim izvještajima predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade;

(10)

„nacionalna kontaktna točka” znači jedna od točaka za vezu određena za pitanja povezana sa središnjom bazom podataka o isključenjima iz članka 108. Financijske uredbe i članka 144. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 (12), ili svaka druga osoba koju su nadležna tijela u državama članicama imenovala za potrebe razmjene informacija o provedbi ove Uredbe;

(11)

„sjedište” znači mjesto gdje europska politička stranka ili europska politička zaklada ima središnju upravu;

(12)

„istodobna kršenja” znači dva kršenja, ili više njih, počinjena kao dio iste protuzakonite radnje;

(13)

„ponovljeno kršenje” znači kršenje počinjeno unutar pet godina od izricanja sankcije počinitelju za istu vrstu kršenja.

POGLAVLJE II.

STATUT EUROPSKIH POLITIČKIH STRANAKA I EUROPSKIH POLITIČKIH ZAKLADA

Članak 3.

Uvjeti za registracije

1.   Političko savezništvo ovlašteno je podnijeti zahtjev za registraciju kao europska politička stranka pod sljedećim uvjetima:

(a)

mora imati sjedište u državi članici kako je navedeno u njegovom statutu;

(b)

u najmanje jednoj četvrtini država članica političko savezništvo ili njegovi članovi moraju biti članovi ili moraju biti zastupani od članova Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenata, regionalnih parlamenata ili regionalnih skupština, ili

politično savezništvo ili njegove stranke članice je u najmanje jednoj četvrtini država članica na posljednjim izborima za Europski parlament moralo dobiti najmanje tri posto glasova u svakoj od tih država članica;

(c)

mora poštovati, posebno u svom programu i kroz svoje aktivnosti, vrijednosti na kojima se temelji Unija, navedenima u članku 2. UEU-a, a to su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina;

(d)

savezništvo ili njegovi članovi morali su sudjelovati u izborima za Europski parlament ili javno izraziti namjeru da će sudjelovati u idućim izborima za Europski parlament; i

(e)

ne smije slijediti ciljeve ostvarivanja dobiti.

2.   Podnositelj zahtjeva ima pravo prijaviti se za registraciju kao europska politička zaklada pod sljedećim uvjetima:

(a)

mora biti pridruženo europskoj političkoj stranci registriranoj u skladu s uvjetima i postupcima utvrđenima ovom Uredbom;

(b)

mora imati sjedište u državi članici kako je navedeno u njegovom statutu;

(c)

mora poštovati, posebno u svojem programu i kroz svoje aktivnosti, vrijednosti na kojima se temelji Unija, navedenima u članku 2. UEU-a, a to su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina;

(d)

njegovi ciljevi moraju nadopunjavati ciljeve europske političke stranke kojoj je službeno pridružen;

(e)

njegovo upravljačko tijelo mora biti sastavljeno od članova iz barem jedne četvrtine država članica; i

(f)

ne smije slijediti ciljeve ostvarivanja dobiti.

3.   Europska politička stranka može imati samo jednu službeno pridruženu europsku političku zakladu. Sve europske političke stranke i njihove pridružene europske političke zaklade moraju osigurat razdvajanje svojeg svakodnevnog upravljanja, upravljačkih struktura te računa.

Članak 4.

Upravljanje europskim političkim zakladama

1.   Statut europske političke stranke mora biti u skladu s mjerodavnim pravom države članice u kojoj joj se nalazi njezino sjedište i mora sadržavati odredbe koje obuhvaćaju najmanje sljedeće:

(a)

njezino ime i logotip koji se moraju jasno razlikovati od imena i logotipa postojećih europskih političkih stranaka ili europskih političkih zaklada;

(b)

adresu njezinog sjedišta;

(c)

politički program u kojem se navode njezina svrha i ciljevi;

(d)

izjavu, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (e), da ne slijedi ciljeve ostvarivanja dobiti;

(e)

prema potrebi, ime svoje pridružene političke zaklade i opis službenog odnosa između njih;

(f)

njezinu administrativnu i financijsku organizaciju i postupke, posebno navodeći tijela i urede koji imaju ovlasti upravnog, financijskog i pravnog zastupanja i pravila o sastavljanju, odobravanju i provjeri godišnjih financijskih izvještaja; i

(g)

unutarnji postupak koji se treba primijeniti u slučaju njezinog dobrovoljnog raspuštanja kao europske političke stranke.

2.   Statut europske političke stranke uključuje odredbe o unutarnjoj stranačkoj organizaciji koje obuhvaćaju najmanje sljedeće:

(a)

načine prijema, ostavke i isključenja njezinih članova s popisom njezinih stranaka članica priloženom statutu;

(b)

prava i obveze koje proizlaze iz svih vrsta članstva i odgovarajuća glasačka prava;

(c)

ovlasti, nadležnosti i sastav njezinih upravljačkih tijela pri čemu se za svako od njih detaljno navode kriteriji odabira kandidata i načini njihovog imenovanja i razrješenja;

(d)

njezini unutarnji postupci odlučivanja, posebno postupci glasanja i uvjeti za kvorum;

(e)

njezin pristup transparentnosti, posebno u pogledu knjigovodstva, računa i donacija te privatnosti i zaštiti osobnih podataka; i

(f)

interni postupak za izmjenu njezinog statuta.

3.   Država članica sjedišta može odrediti dodatne uvjete za statut pod uvjetom da ti dodatni uvjeti nisu protivni odredbama ove Uredbe.

Članak 5.

Upravljanje europskim političkim zakladama

1.   Statut europske političke zaklade mora biti u skladu s mjerodavnim pravom države članice u kojoj joj se nalazi sjedište i mora sadržavati odredbe koje obuhvaćaju najmanje sljedeće:

(a)

njezino ime i logotip koji se moraju jasno razlikovati od imena i logotipa postojećih europskih političkih stranaka ili europskih političkih zaklada;

(b)

adresu njezinog sjedišta;

(c)

opis njezine svrhe i ciljeva koji moraju biti u skladu sa zadaćama navedenim u članku 2. točki 4.;

(d)

izjavu, u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (f), da ne slijedi ciljeve ostvarivanja dobiti;

(e)

ime europske političke stranke kojoj je izravno pridružena i opis službenog odnosa između njih;

(f)

popis njezinih tijela, navodeći za svako njegove ovlasti, nadležnosti i sastav te načine imenovanja i razrješenja članova i rukovoditelja tih tijela;

(g)

njezinu administrativnu i financijsku organizaciju i postupke, posebno navodeći tijela i urede koji imaju ovlasti upravnog, financijskog i pravnog zastupanja i pravila o sastavljanju, odobravanju i provjeri godišnjih financijskih izvještaja;

(h)

unutarnji postupak za izmjenu njezinog statuta; i

(i)

unutarnji postupak koji treba primijeniti u slučaju njezinog dobrovoljnog raspuštanja kao europske političke zaklade.

2.   Država članica sjedišta može u statutu odrediti dodatne uvjete, pod uvjetom da ti dodatni uvjeti nisu protivni odredbama ove Uredbe.

Članak 6.

Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade

1.   Ovime se osniva Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo”) za potrebe registriranja, kontrole i izricanja sankcija europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama u skladu s ovom Uredbom.

2.   Tijelo ima pravnu osobnost. Tijelo je neovisno i svoje dužnosti u potpunosti obavlja u skladu s ovom Uredbom.

Tijelo odlučuje o registraciji i brisanju iz Registra europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada u skladu s postupcima i uvjetima utvrđenima ovom Uredbom. Osim toga, Tijelo redovito provjerava da se europske političke stranke i europske političke zaklade i dalje pridržavaju uvjeta registracije utvrđenih u članku 3. i odredbi o upravljanju utvrđenih u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama (a), (b) i (d) do (f) te člankom 5. stavkom 1. točkama (a) do (e) i (g).

Tijelo u svojim odlukama punu pozornost posvećuje temeljnom pravu na slobodu udruživanja i potrebi osiguravanja pluralizma političkih stranaka u Europi.

Tijelo predstavlja direktor koji donosi sve odluke Tijela u njegovo ime.

3.   Direktora Tijela sporazumno imenuju Europski parlament, Vijeće i Komisija (dalje u tekstu zajedno „tijelo za imenovanje”) na mandat od pet godina koji se ne može obnoviti, a na temelju prijedloga koje nakon javnog natječaja iznese odbor za odabir koji čine glavni tajnici navedene tri institucije.

Direktor Tijela bira se na temelju svojih osobnih i profesionalnih kvaliteta. On ne smije biti član Europskog parlamenta, ne smije obnašati izborni mandat i ne smije biti aktualni ili bivši zaposlenik europske političke stranke ili europske političke zaklade. Odabrani direktor ne smije imati sukob interesa između svoje dužnosti direktora i bilo koje druge službene dužnosti, posebno u vezi s provedbom odredbi ove Uredbe.

Radno mjesto upražnjeno zbog ostavke, mirovine, razrješenja ili smrti popunjava se u skladu s istim postupkom.

U slučaju redovne zamjene ili dobrovoljne ostavke direktor nastavlja obavljati svoje dužnosti dok zamjenik ne preuzme svoju dužnost.

Ako direktor Tijela više ne ispunjava uvjete potrebne za obavljanje svojih dužnosti, najmanje dvije od tri institucije iz prvog podstavka mogu ga sporazumno razriješiti a na temelju izvješća odbora za odabir iz prvog podstavka sastavljenog na vlastitu inicijativu ili nakon zahtjeva bilo koje od te tri institucije.

Direktor Tijela neovisan je u obavljaju svojih dužnosti. Kada postupa u ime Tijela, direktor ne smije tražiti ni primati upute od bilo koje institucije ili vlade ili od bilo kojeg drugog tijela, ureda ili agencije. Direktor tijela mora se suzdržavati se od svih radnji koje nisu u skladu s prirodom njegovih dužnosti.

Europski parlament, Vijeće i Komisija, u pogledu direktora, zajedno izvršavaju ovlasti koje su dodijeljene tijelu za imenovanja Pravilnikom o osoblju za dužnosnike (i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Unije) utvrđenom u Uredbi Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (13). Ne dovodeći u pitanje odluke o imenovanju i razrješenju, tri institucije mogu se sporazumjeti da izvršavanje nekih ili svih preostalih ovlasti dodijeljenih tijelu za imenovanja povjere bilo kojoj od njih.

Tijelo za imenovanja može direktoru dodijeliti obavljanje drugih zadaća pod uvjetom da takve zadaće nisu nespojive s obujmom posla direktora Tijela i da ne mogu dovesti do sukoba interesa ili ugroziti neovisnost direktora.

4.   Tijelo je fizički smješteno u Europskom parlamentu, koji Tijelu osigurava potrebne urede i administrativnu potporu.

5.   Direktoru Tijela pomaže osoblje jedne ili više institucija Unije. Kada radi za Tijelo, to osoblje djeluje jedino pod nadležnošću direktora Tijela.

Odabir osoblja ne smije dovesti do sukoba interesa između njihovih dužnosti u Tijelu i bilo koje druge službene dužnosti, i oni se suzdržavaju od svih radnji koje nisu u skladu s prirodom njihovih dužnosti.

6.   Tijelo sklapa sporazume s Europskim parlamentom, a prema potrebi i s drugim institucijama, o svim administrativnim dogovorima potrebnim za provođenje svojih zadaća, a posebno sporazume o osoblju, uslugama i potpori iz stavaka 4., 5. i 8.

7.   Odobrena sredstva za rashode Tijela osiguravaju se pod posebnom glavom u dijelu o Europskom parlamentu u općem proračunu Europske unije. Odobrena sredstva dostatna su da osiguraju puno i neovisno djelovanje Tijela. Nacrt proračunskog plana Tijela je javan i direktor ga podnosi Europskom parlamentu. Europski parlament na direktora Tijela prenosi dužnosti dužnosnika za ovjeravanje u vezi s navedenim odobrenim sredstvima.

8.   Na Tijelo se primjenjuje Uredba Vijeća br. 1 (14).

Usluge prevođenja potrebne za rad Tijela i Registra pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

9.   Tijelo i dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta razmjenjuju informacije potrebne za izvršavanje svojih dužnosti na temelju ove Uredbe.

10.   Direktor podnosi godišnje izvješće o radu Tijela Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

11.   Sud Europske unije ispituje zakonitost odluka Tijela u skladu s člankom 263. UFEU-a i nadležan je u sporovima koji se odnose na naknadu štete koju uzrokuje Tijelo, u skladu s člancima 268. i 340. UFEU-a. Ako Tijelo ne donese odluku kad se to ovom Uredbom od njega zahtijeva, pred Sudom Europske unije može se pokrenuti postupak zbog propusta djelovanja u skladu s člankom 265. UFEU-a.

Članak 7.

Registar europskih političkih stranaka i zaklada

1.   Tijelo uspostavlja i vodi Registar europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. Informacije iz Registra dostupne su u skladu s člankom 32.

2.   Kako bi se osiguralo valjano funkcioniranje Registra, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. i u okviru područja primjene relevantnih odredbi ove Uredbe u vezi s:

(a)

informacijama i popratnom dokumentacijom koje čuva Tijelo, a za koje je Registar nadležni čuvar, što uključuju statute europskih političkih stranaka ili europskih političkih zaklada, sve ostale dokumente podnesene kao dio zahtjeva za registraciju u skladu s člankom 8. stavkom 2., sve dokumente država članica sjedišta iz članka 15. stavka 2. te informacije o identitetu osoba koje su članovi tijela ili obnašaju dužnosti s ovlastima administrativnog, financijskog ili pravnog zastupanja na koje se upućuje u članku 4. stavku 1. točki (f) i članku 5. prvom stavku točki (g);

(b)

dokumentacijom iz Registra iz točke (a) ovog stavka za koju Registar treba biti nadležan za potvrđivanje zakonitosti kako je utvrdi Tijelo u skladu sa svojim ovlastima na temelju ove Uredbe; Tijelo nije nadležno za provjeru poštuje li europska politička stranka ili europska politička zaklada eventualne obveze ili uvjete koje je država članica sjedišta odredila toj stranci ili zakladi na temelju članaka 4. i 5. odnosno članka 14. stavka 2., a povrh obveza i uvjeta na temelju ove Uredbe.

3.   Komisija provedbenim aktima detaljno razrađuje sustav registracijskih brojeva koji Registar treba primjenjivati i standardne izvadak iz Registra koje Registar treba davati trećim stranama na zahtjev, uključujući sadržaj pisama i dokumenata. Ti izvatci ne smiju uključivati druge osobne podatke osim identiteta osoba koje su članovi tijela ili obnašaju dužnosti s ovlastima administrativnog, financijskog ili pravnog zastupanja iz članka 4. stavka 1. točke (f) i članka 5. prvog stavka točke (g). Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 37.

Članak 8.

Zahtjev za registraciju

1.   Zahtjev za registraciju podnosi se Tijelu. Zahtjev za registraciju europske političke zaklade podnosi se samo putem europske političke stranke kojoj je podnositelj zahtjeva formalno pridružen.

2.   Uz zahtjev se prilaže:

(a)

dokumente koji dokazuju da podnositelj ispunjava uvjete propisane člankom 3., uključujući tipiziranu službenu izjavu u obliku utvrđenom u Prilogu;

(b)

statut stranke ili zaklade koji sadrži odredbe iz članaka 4. i 5., uključujući relevantne priloge, a prema potrebi i izjavu države članice sjedišta iz članka 15. stavka 2.

3.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. i u okviru područja primjene relevantnih odredbi ove Uredbe:

(a)

za utvrđivanje eventualnih dodatnih informacija ili popratnih dokumenata u vezi sa stavkom 2. potrebnih kako bi se Tijelu omogućilo puno provođenje dužnosti u skladu s ovom Uredbom, a u vezi s djelovanjem Registra;

(b)

za izmjenu tipizirane službene izjave iz Priloga u pogledu podataka koje podnositelj zahtjeva, prema potrebi, treba popuniti kako bi se osigurala dovoljna količina informacija o potpisniku, njegovoj dužnosti u europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi koju je ovlašten zastupati za potrebe izjave.

4.   Dokumentacija podnesena Tijelu kao dio zahtjeva odmah se objavljuje na internetskoj stranici iz članka 32.

Članak 9.

Razmatranje zahtjeva i odluka Tijela

1.   Tijelo razmatra zahtjev kako bi utvrdilo ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za registraciju iz članka 3. i sadrži li statut odredbe iz članaka 4. i 5.

2.   Tijelo donosi odluku o registraciji podnositelja zahtjeva, osim ako utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 3. ili da statut ne sadrži odredbe iz članaka 4. i 5.

Tijelo svoju odluku o registraciji podnositelja zahtjeva objavljuje u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva za registraciju ili, ako se primjenjuju postupci utvrđeni člankom 15. stavkom 4., u roku od četiri mjeseca od primitka zahtjeva za registraciju.

Ako je zahtjev nepotpun, Tijelo traži od podnositelja zahtjeva da bez odgode podnese sve tražene dodatne informacije. Rokovi utvrđeni u drugom podstavku počinju teći tek nakon što Tijelo primi potpun zahtjev za registraciju.

3.   Tipizirana službena izjava iz članka 8. stavka 2. točke (a) smatra se dovoljnom da Tijelo potvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete navedene u članku 3. stavku 1. točki (c) odnosno članku 3. stavku 2. točki (c), koji god se primjenjuje.

4.   Odluka Tijela o registraciji podnositelja zahtjeva objavljuje se u Službenom listu Europske unije zajedno sa statutom stranke ili zaklade. Odluka Tijela o odbijanju registracije podnositelja zahtjeva objavljuje se u Službenom listu Europske unije zajedno s detaljnim razlozima za odbijanje.

5.   Tijelo se obavještava o svakoj izmjeni dokumenata ili statuta podnesenih kao dio zahtjeva za registraciju u skladu s člankom 8. stavkom 2,. te ono zatim ažurira registraciju u skladu s postupcima utvrđenim u članku 15. stavcima 2. i 4., mutatis mutandis.

6.   Ažurirani popis stranaka članica europske političke stranke, priložen statutu stranke u skladu s člankom 4. stavkom 2., šalje se Tijelu svake godine. Sve izmjene uslijed kojih europska politička stranka možda više ne zadovoljava uvjete utvrđene člankom 3. stavkom 1. točkom (b) dostavljaju se Tijelu u roku od četiri tjedna od navedenih izmjena.

Članak 10.

Provjera usklađenosti s uvjetima i zahtjevima registracije

1.   Ne dovodeći u pitanje postupak utvrđen stavkom 3., Tijelo redovito provjerava da se registrirane europske političke stranke i europske političke zaklade i dalje pridržavaju uvjeta za registraciju iz članka 3. i uvjeta upravljanja utvrđenih u članku 4. stavku 1. točkama (a), (b) i (d) do (f) te članku 5. prvom stavku točkama (a) do (e) i (g).

2.   Ako Tijelo ustanovi da više nisu ispunjeni uvjeti registracije ili uvjeti upravljanja iz stavka 1., uz iznimku uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke (c) i članka 3. stavka 2. točke (c), o tome obavještava predmetnu europsku političku stranku ili zakladu.

3.   Europski parlament, Vijeće ili Komisija mogu Tijelu podnijeti zahtjev da se provjeri ispunjava li pojedina europska politička stranka ili europska politička zaklada uvjete utvrđene člankom 3. stavkom 1. točkom (c) i člankom 3. stavkom 2. točkom (c). U tim slučajevima i u slučajevima iz članka 16. stavka 3. točke (a), Tijelo od odbora neovisnih uglednih osoba osnovanog člankom 11. traži mišljenje o tom pitanju. Odbor daje svoje mišljenje u roku od dva mjeseca.

Kada se Tijelo upozna s činjenicama koje bi mogle izazvati sumnju u pogledu usklađenosti pojedine europske političke stranke ili europske političke zaklade s uvjetima utvrđenim člankom 3. stavkom 1. točkom (c) i člankom 3. stavkom 2. točkom (c), ono obavještava Europski parlament, Vijeće i Komisiju kako bi se bilo kojoj od tih institucija omogućilo podnošenje zahtjeva za provjeru iz prvog podstavka. Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, Europski parlament, Vijeće i Komisija objavljuju svoju namjeru u roku od dva mjeseca od primitka predmetne obavijesti.

Postupci utvrđeni u prvom i drugom podstavku ne započinju unutar razdoblja od dva mjeseca prije izbora za Europski parlament.

Uzimajući u obzir mišljenje odbora, Tijelo odlučuje hoće li predmetnu europsku političku stranku ili europsku političku zakladu brisati iz Registra. Odluka Tijela mora biti valjano obrazložena.

Odluka Tijela o brisanju iz Registra na temelju nepoštovanja uvjeta utvrđenih člankom 3. stavkom 1. točkom (c) ili člankom 3. stavkom 2. točkom (c) može se donijeti isključivo u slučaju očitog i ozbiljnog kršenja tih uvjeta. Ona podliježe postupcima iz stavka 4.

4.   Odluka Tijela o brisanju europske političke stranke ili zaklade iz Registra zbog očitog i ozbiljnog kršenja uvjeta utvrđenih člankom 3. stavkom 1. točkom (c) ili člankom 3. stavkom 2. točkom (c) dostavlja se Europskom parlamentu i Vijeću. Odluka stupa na snagu samo ako Europski parlament i Vijeće u roku od tri mjeseca nakon što im je ta odluka dostavljena na nju ne iznesu prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Tijelo da neće iznijeti prigovor. U slučaju prigovora Europskog parlamenta i Vijeća europska politička stranka ili zaklada ostaje registrirana.

Europski parlament i Vijeće mogu iznijeti prigovor na odluku samo zbog razloga povezanih s ocjenom usklađenosti s uvjetima za registraciju iz članka 3. stavka 1. točke (c) i članka 3. stavka 2. točke (c).

Predmetna europska politička stranka ili europska politička stranka obavještava se o tome da su na odluku Tijela o brisanju iz Registra uloženi prigovori.

Europski parlament i Vijeće usvajaju stajalište u skladu s vlastitim pravilima o donošenju odluka utvrđenim u skladu s Ugovorima. Svi prigovori moraju biti valjano obrazloženi te se objavljuju.

5.   Odluka Tijela o brisanju europske političke stranke ili europske političke zaklade iz Registra na koju nije uložen prigovor u okviru postupka iz stavka 4. objavljuje se u Službenom listu Europske unije zajedno s detaljnim razlozima za brisanje iz Registra, a stupa na snagu tri mjeseca nakon te objave.

6.   Europska politička zaklada automatski gubi svoj status kao takav u slučaju brisanja europske političke stranke kojoj je pridružena iz Registra.

Članak 11.

Odbor neovisnih uglednih osoba

1.   Ovime se osniva odbor neovisnih uglednih osoba. Sastoji se od šest članova, od kojih po dvoje imenuju Europski parlament, Vijeće i Komisija. Članovi odbora odabiru se na temelju njihovih osobnih i profesionalnih kvaliteta. Ne smiju biti članovi Europskog parlamenta, Vijeća ili Komisije, ne smiju imati bilo kakav izborni mandat, ni biti dužnosnici ili drugi službenici Europske unije ili aktualni ili bivši zaposlenici europske političke stranke ili europske političke zaklade.

Članovi odbora neovisni su u obavljanju svojih dužnosti. Oni ne smiju tražiti ni primati upute od bilo koje institucije ili vlade ili bilo kojeg drugog tijela, ureda ili agencije te se moraju suzdržavati od bilo kakvog djelovanja koje nije u skladu s prirodom njihovih dužnosti.

Članovi odbora mijenjaju se unutar šest mjeseci nakon kraja prve sjednice Europskog parlamenta nakon svakih izbora za Europski parlament. Mandat članova ne može se obnoviti.

2.   Odbor donosi svoj poslovnik. Predsjednik odbora bira se među njegovim članovima u skladu s tim poslovnikom. Europski parlament osigurava tajništvo i financiranje odbora. Tajništvo odbora djeluje pod isključivim nadzorom odbora.

3.   Kad Tijelo to zatraži, odbor daje mišljenje o svim mogućim očitim i ozbiljnim kršenjima vrijednosti na kojima je Europska unija utemeljena, od strane europske političke stranke ili europske političke zaklade, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) i člankom 3. stavkom 2. točkom (c). U tu svrhu, odbor može zatražiti bilo koji odgovarajući dokument ili dokaz od Tijela, Europskog parlamenta, predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade, drugih političkih stranaka, političkih zaklada ili ostalih dionika te može zatražiti saslušanje njihovih predstavnika.

U svojim mišljenjima odbor punu pozornost obraća na temeljno pravo na slobodu udruživanja i potrebu osiguravanja političko višestranačje u Europi.

Mišljenja odbora objavljuju se bez odgode.

POGLAVLJE III.

PRAVNI STATUS EUROPSKIH POLITIČKIH STRANAKA I EUROPSKIH POLITIČKIH ZAKLADA

Članak 12.

Pravna osobnost

Europske političke stranke i europske političke zaklade imaju europsku pravnu osobnost.

Članak 13.

Pravno priznavanje i sposobnost

Europske političke stranke i europske političke zaklade pravno su priznate i imaju pravnu sposobnost u svim državama članicama.

Članak 14.

Mjerodavno pravo

1.   Europske političke stranke i europske političke zaklade uređene su ovom Uredbom.

2.   Za pitanja koja nisu uređena ovom Uredbom ili koja su samo djelomično njome uređena te za one aspekte koje ona ne pokriva, europske političke stranke i europske političke zaklade uređene su mjerodavnim odredbama nacionalnog prava države članice u kojoj imaju sjedište.

Aktivnosti koje europska politička stranka i europska politička zaklada provode u drugim državama članicama uređene su odgovarajućim nacionalnim pravima tih država članica.

3.   Za pitanja koja nisu uređena ovom Uredbom ili mjerodavnim odredbama u skladu sa stavkom 2. ili kada su pitanja samo djelomično uređena njima, za one aspekte koje oni ne pokrivaju, europske političke stranke i europske političke zaklade uređene su odredbama svojih statuta.

Članak 15.

Stjecanje europske pravne osobnosti

1.   Europska politička stranka i europska politička zaklada stječu europsku pravnu osobnost na dan objave u Službenom listu Europske unije odluke Tijela o registraciji, u skladu s člankom 9.

2.   Ako to zahtijeva država članica u kojoj podnositelj zahtjeva za registraciju kao europske političke stranke ili europske političke zaklade ima svoje sjedište, podnesen će zahtjev sukladno članku 8. biti popraćen izjavom države članice kojom se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva zadovoljio sve odgovarajuće nacionalne zahtjeve za prijavu te da su njegovi statuti u skladu s mjerodavnim pravom iz članka 14. stavka 2 prvog podstavka.

3.   Ako podnositelj zahtjeva ima pravnu osobnost u okviru prava države članice, stjecanje europske pravne osobnosti u toj se državi članici smatra pretvorbom nacionalne pravne osobnosti u onu koja joj slijedi, europsku pravnu osobnost. Potonja će u potpunosti zadržati sva već postojeća prava i obveze prethodno postojećeg nacionalnog pravnog subjekta koje, kao takvo, prestaje postojati. Predmetna država članica ne smije primijeniti otežavajuće uvjete u kontekstu takve pretvorbe. Podnositelj zahtjeva zadržava svoje sjedište u predmetnoj državi članici sve dok se odluka u skladu s člankom 9. ne objavi.

4.   Ako tako zahtijeva država članica u kojoj se nalazi sjedište podnositelja zahtjeva, Tijelo određuje datum objave iz stavka 1. tek nakon savjetovanja s tom državom članicom.

Članak 16.

Prestanak europske pravne osobnosti

1.   Europska politička stranka ili europska politička zaklada gube svoju europsku pravnu osobnost stupanjem na snagu odluke Tijela o brisanju iz Registra kako je objavljena u Službenom listu Europske unije. Odluka stupa na snagu tri mjeseca nakon takve objave osim ako predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada zahtijeva kraće razdoblje.

2.   Europska politička stranka ili europska politička zaklada briše se iz Registra odlukom Tijela:

(a)

kao posljedica odluke usvojene u skladu s člankom 10. stavcima 2. do 5.;

(b)

pod okolnostima predviđenim u članku 10. stavku 6.;

(c)

na zahtjev predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade; ili

(d)

u slučajevima iz ovog članka stavka 3. prvog podstavka točke (b).

3.   Ako europska politička stranka ili europska politička zaklada u znatnoj mjeri ne ispune odgovarajuće obveze u okviru nacionalnog prava koje je mjerodavno prema članku 14. stavku 2. prvom podstavku, država članica u kojoj se nalazi sjedište Tijelu može uputiti obrazloženi zahtjev za brisanjem iz Registra u kojem su točno i iscrpno navedena nezakonite radnje i odgovarajući nacionalni zahtjevi koji se nisu poštovali. U takvim slučajevima, Tijelo:

(a)

za pitanja koja se isključivo ili u većoj mjeri odnose na elemente koji utječu na poštovanje vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija, prema članku 2. UEU-a, pokreće postupak provjere u skladu s člankom 10. stavkom 3. Također se primjenjuje članak 10., stavci 4., 5. i 6.;

(b)

za sva ostala pitanja i kada je obrazloženim zahtjevom predmetne države članice potvrđeno da su sva nacionalna prava sredstva iscrpljena, odlučuje izbrisati predmetnu europsku političku stranku ili europsku političku zakladu iz Registra.

Ako europska politička stranka ili europska politička zaklada u znatnoj mjeri ne ispune odgovarajuće obveze u okviru nacionalnog zakona mjerodavnog prema članku 14. stavku 2. drugom podstavku i ako se pitanja isključivo ili u većoj mjeri odnose na elemente koji utječu na poštovanje vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija, prema članku 2. UEU-a, predmetna država članica može uputiti zahtjev Tijelu u skladu s odredbama prvog podstavka ovog stavka. Tijelo postupa u skladu s ovim stavkom prvim podstavkom točkom (a).

U svim slučajevima, Tijelo djeluje bez nepotrebnog odlaganja. Tijelo obavještava predmetnu državu članicu i predmetnu europsku političku stranku ili europsku političku zakladu o praćenju obrazloženog zahtjeva za brisanjem iz Registra.

4.   Tijelo određuje datum objave iz stavka 1. nakon savjetovanja s državom članicom u kojoj se nalazi sjedište europske političke stranke ili europske političke zaklade.

5.   Ako predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada stekne pravnu osobnost u okviru prava države članice u kojoj ima svoje sjedište, takvo se stjecanje u toj državi članici smatra pretvorbom europske pravne osobnosti u nacionalnu pravnu osobnost kojom se u potpunosti zadržavaju već postojeća prava i obveze prethodno postojećeg europskog pravnog subjekta. Predmetna država članica ne primjenjuje uvjete zabrane u kontekstu takvog prijenosa.

6.   Ako europska politička stranka ili europska politička zaklada ne stekne pravnu osobnost prema pravu države članice u kojoj ima svoje sjedište, ona se likvidira u skladu s mjerodavnim pravom države članice. Predmetna država članica može zatražiti da prije likvidacije predmetna stranka ili zaklada stekne nacionalnu pravnu osobnost u skladu sa stavkom 5.

7.   U svim situacijama iz stavaka 5. i 6., predmetna država članica osigurava da se uvjet neostvarivanja dobiti iz članka 3. u potpunosti poštuje. Tijelo i dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta može s tom državom članicom postići sporazum o načinima prestanka europske pravne osobnosti, posebno kako bi osigurao povrat svih sredstava primljenih iz općeg proračuna Europske unije i naplatu financijskih sankcija izrečenih u skladu s člankom 27.

POGLAVLJE IV.

ODREDBE O FINANCIRANJU

Članak 17.

Uvjeti financiranja

1.   Europska politička stranka koja je registrirana u skladu s uvjetima i postupcima utvrđenima ovom Uredbom, koju u Europskom parlamentu zastupa najmanje jedan od njezinih članova i koja nije u jednoj od situacija za isključenje iz članka 106. stavka 1. Financijske uredbe, može se prijaviti za financiranje iz općeg proračuna Europske unije u skladu s odredbama i uvjetima koje je u pozivu na dodjelu doprinosa objavio dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta.

2.   Europska politička zaklada pridružena europskoj političkoj stranci koja u skladu sa stavkom 1. ispunjava uvjete za prijavu za financiranje, registrirana u skladu s uvjetima i postupcima utvrđenima ovom Uredbom i koja nije u jednoj od situacija za isključenje iz članka 106. stavka 1. Financijske uredbe, može se prijaviti za financiranje iz općeg proračuna Europske unije u skladu s odredbama i uvjetima koje je u pozivu na podnošenje prijedloga objavio dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta.

3.   U svrhu utvrđivanja prihvatljivosti za financiranje iz općeg proračuna Europske unije u skladu sa stavkom 1. ovog članka i člankom 3. stavkom 1. točkom (b) te radi primjene članka 19. stavka 1., član Europskog parlamenta smatra se članom samo jedne europske političke stranke koja je, kada je to relevantno, ona stranka kojoj je pridružena njezina nacionalna ili regionalna politička stranka na krajnji datum podnošenja prijava za financiranje.

4.   Financijski doprinosi ili bespovratna sredstva iz općeg proračuna Europske unije ne smiju premašiti 85 % godišnjih nadoknadivih rashoda navedenih u proračunu europske političke stranke ni 85 % prihvatljivih troškova europske političke zaklade. Europske političke stranke mogu upotrijebiti bilo koji neiskorišteni dio doprinosa Unije dodijeljenih za podmirivanje nadoknadivih rashoda u financijskoj godini nakon njihove dodjele. U skladu s Financijskom uredbom osigurava se povrat iznosa koji još nisu iskorišteni nakon te financijske godine.

5.   U okviru ograničenja iz članaka 21. i 22., rashodi nadoknadivi financijskim doprinosima uključuju administrativne rashode i rashode povezane s tehničkom pomoći, sastancima, istraživanjem, prekograničnim događanjima, studijama, informacijama i publikacijama, kao i rashode povezane s kampanjama.

Članak 18.

Prijava za financiranje

1.   Kako bi primila financiranje iz općeg proračuna Europske unije, europska politička stranka ili europska politička zaklada, koja ispunjava uvjete iz članka 17. stavka 1. ili 2., podnosi prijavu Europskom parlamentu nakon njegova poziva za dodjelu doprinosa ili podnošenje prijedloga.

2.   Europska politička stranka i europska politička zaklada moraju se, u vrijeme prijave, pridržavati obveza navedenih u članku 23., biti registrirane u Registru od datuma prijave do kraja financijske godine ili do kraja aktivnosti za koju su dodijeljeni doprinosi ili bespovratna sredstva te ne podlijegati bilo kojim sankcijama predviđenima člankom 27. stavkom 1. i člankom 27. stavkom 2. točkom (a), podtočkama v. i vi.

3.   Europska politička zaklada mora u svoju prijavu uključiti svoj godišnji program rada ili akcijski plan.

4.   Dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta donosi odluku u roku od tri mjeseca nakon zaključenja poziva na dodjelu doprinosa ili poziva na podnošenje prijedloga te u skladu s Financijskom uredbom odobrava odgovarajuća odobrena sredstva i njima upravlja.

5.   Europska politička zaklada može se prijaviti za financiranje iz općeg proračuna Europske unije samo putem europske političke stranke kojoj je pridružena.

Članak 19.

Kriteriji za dodjeljivanje i raspodjelu financiranja

1.   Odgovarajuća odobrena sredstva koja su na raspolaganju europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama kojima su u skladu s člankom 18. dodijeljeni doprinosi ili bespovratna sredstva dijele se na godišnjoj osnovi prema sljedećem ključu raspodjele:

15 % sredstava dijeli se u jednakim dijelovima između europskih političkih stranaka korisnica,

85 % dijeli se između europskih političkih stranaka korisnica razmjerno udjelu njihovih članova izabranih u Europski parlament.

Isti se ključ raspodjele primjenjuje na dodjelu financiranja europskim političkim zakladama na temelju njihove pridruženosti nekoj europskoj političkoj stranci.

2.   Raspodjela iz stavka 1. temelji se na broju izabranih članova Europskog parlamenta, koji su ujedno članovi europske političke stranke koja se prijavljuje za dodjelu sredstava na krajnji datum za podnošenje prijava za financiranje, uzimajući u obzir članak 17. stavak 3.

Nakon tog datuma, sve promjene vezane za taj broj ne utječu na udio u financiranju koji europske političke stranke ili europske političke zaklade imaju. To ne dovodi u pitanje zahtjev iz članka 17. stavka 1. prema kojemu europsku političku stranku u Parlamentu mora predstavljati najmanje jedan njezin član.

Članak 20.

Donacije i doprinosi

1.   Europske političke stranke i europske političke zaklade mogu primati donacije fizičkih ili pravnih osoba u visini do 18 000 EUR godišnje i po donatoru.

2.   Europske političke stranke i europske političke zaklade dužne su u skladu s člankom 23. pri podnošenju svojih godišnjih financijskih izvještaja također podnijeti popis svih donatora s njihovim donacijama, pri čemu trebaju navesti prirodu i visinu pojedinih donacija. Ovaj se stavak također odnosi na doprinose stranaka članica europskih političkih stranaka i organizacija članica europskih političkih zaklada.

Za donacije fizičkih osoba koje premašuju iznos od 1 500 EUR i donacije koje iznose 3 000 EUR ili manje, predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada navodi jesu li odgovarajući donatori dali prethodni pisani pristanak za objavu u skladu s člankom 32. stavkom 1. točkom (e).

3.   U skladu sa stavkom 2. Tijelo se svaki tjedan u pisanom obliku obavještava o donacijama koje su europske političke stranke i europske političke zaklade primile u razdoblju od šest mjeseci prije izbora za Europski parlament.

4.   U skladu sa stavkom 2. Tijelo mora odmah u pisanom obliku biti obaviješteno o pojedinačnim donacijama koje su europske političke stranke i europske političke zaklade prihvatile, a čiji je iznos veći od 12 000 EUR.

5.   Europske političke stranke i europske političke zaklade ne smiju primati:

(a)

anonimne donacije ili doprinose;

(b)

donacije iz proračuna klubova zastupnika u Europskom parlamentu;

(c)

donacije bilo kojeg tijela javne vlasti iz države članice ili treće zemlje, ili bilo kojeg poduzeća nad kojim takvo tijelo javne vlasti može izravno ili neizravno izvršavati prevladavajući utjecaj na temelju vlasništva, financijskog sudjelovanja u njemu ili pravila koja ga uređuju;

(d)

donacije svakog privatnog subjekta čije se sjedište nalazi u trećoj zemlji ili pojedinaca iz treće zemlje koji nemaju pravo glasovanja na izborima za Europski parlament.

6.   Sve donacije koje prema ovoj Uredbi nisu dopuštene moraju se u roku od 30 dana od dana na koji je europska politička stranka ili europska politička zaklada primila donaciju:

(a)

vratiti donatoru ili svakoj osobi koja u njegovo ime djeluje; ili

(b)

kada vraćanje donacije nije moguće, o njoj treba obavijestiti Tijelo i Europski parlament. Dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta utvrđuje iznos dugovanja i odobrava osiguravanje povrata u skladu s odredbama predviđenima člancima 78. i 79. Financijske uredbe. Sredstva se unose kao opći prihod u dio općeg proračuna Europske unije koji se odnosi na Europski parlament.

7.   Dopušteni su doprinosi koje europskim političkim strankama daruju njihovi članovi. Vrijednost takvih doprinosa ne smije premašivati 40 % godišnjeg proračuna te europske političke stranke.

8.   Dopušteni su doprinosi koje europskoj političkoj zakladi daruju njezini članovi i europska politička stranka kojoj je ona pridružena. Vrijednost takvih doprinosa ne smije premašivati 40 % godišnjeg proračuna te europske političke zaklade i ne smiju potjecati iz sredstava koja je u skladu s ovom Uredbom neka od europskih političkih stranaka primila iz općeg proračuna Europske unije.

Teret dokazivanja leži na europskoj političkoj stranci o kojoj je riječ, a koja je dužna u svojim računima jasno prikazati porijeklo sredstava upotrijebljenih za financiranje njezine pridružene europske političke zaklade.

9.   Ne dovodeći u pitanje stavke 7. i 8., europske političke stranke i europske političke zaklade mogu prihvatiti doprinose građana koji su njihovi članovi do iznosa u visini od 18 000 EUR godišnje i po članu kada ti doprinosi dolaze od dotičnog člana u njegovo ime.

Granična vrijednost iz prvog podstavka ne primjenjuje se ako je dotični član ujedno i izabrani zastupnik u Europskom parlamentu, nacionalnom parlamentu ili regionalnom parlamentu ili regionalnoj skupštini.

10.   Svaki doprinos koji nije dopušten na temelju ove Uredbe vraća se u skladu sa stavkom 6.

Članak 21.

Financiranje kampanja u kontekstu izbora za Europski parlament

1.   Podložno drugom podstavku, financiranje koje europske političke stranke prime iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora mogu se koristiti za financiranje kampanja koje europske političke stranke vode u kontekstu izbora za Europski parlament na kojima one ili njihovi članovi sudjeluju kao što je utvrđeno u članku 3. stavku 1. točki (d).

U skladu s člankom 8. Akta o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima (15), financiranje i moguće ograničavanje izbornih troškova za sve političke stranke, kandidate i treće strane, uz njihovo sudjelovanje, na izborima za Europski parlament u svakoj je državi članici uređeno nacionalnim odredbama.

2.   Europske političke stranke u svojim godišnjim financijskim izvještajima jasno moraju naznačiti rashode vezane za kampanje iz stavka 1.

Članak 22.

Zabrana financiranja

1.   Neovisno o članku 21. stavku 1., financiranje koje europske političke stranke prime iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora ne smiju se koristiti za izravno ili neizravno financiranje ostalih političkih stranaka, osobito nacionalnih stranaka ili kandidata. Te nacionalne političke stranke i kandidati i dalje se uređuju nacionalnim pravilima.

2.   Financiranje koje europske političke zaklade prime iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora ne smiju se koristiti u bilo koje druge svrhe osim za financiranje njihovih zadaća navedenih u članku 2. točki 4. i podmirivanje rashoda izravno vezanih za ciljeve određene njihovim statutima u skladu s člankom 5. Osobito se ne smiju koristiti za izravno ili neizravno financiranje izbora, političkih stranaka ili kandidata ili drugih zaklada.

3.   Financiranje koje europske političke stranke i europske političke zaklade prime iz općeg proračuna Europske unije ili bilo kojeg drugog izvora ne smiju se koristiti za financiranje kampanja za referendume.

POGLAVLJE V.

KONTROLA I SANKCIJE

Članak 23.

Računi i obveze izvješćivanja i revizije

1.   Najkasnije šest mjeseci nakon zaključenja financijske godine europske političke stranke i europske političke zaklade obvezne su podnijeti Tijelu, s primjerkom za dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta i nadležnu nacionalnu kontakt točku u državi članici u kojoj se nalazi njihovo sjedište:

(a)

svoje godišnje financijske izvještaje i pripadajuće napomene kojima navode sve prihode i rashode te imovinu i obveze na početku i na kraju financijske godine, u skladu s mjerodavnim pravom u državi članici u kojoj imaju sjedište i njihovim godišnjim izjavama na temelju međunarodnih računovodstvenih standarda kako je određeno u članku 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (16);

(b)

izvješće vanjske revizije o godišnjim financijskim izvještajima, koje potvrđuje pouzdanost tih financijskih izvještaja te zakonitost i pravilnost njihovih prihoda i rashoda, a koje je izradilo neovisno tijelo ili stručnjak; i

(c)

popis donatora i uplatitelja te njihovih donacija ili doprinosa prijavljenih u skladu s člankom 20. stavcima 2., 3. i 4.

2.   Kad su rashode izvršile europske političke stranke zajedno s nacionalnim političkim strankama ili europske političke zaklade zajedno s nacionalnim političkim zakladama ili ostalim organizacijama, u godišnje financijske izvještaje iz stavka 1. uključuje se dokaz o rashodima koje su europske političke stranke ili europske političke zaklade napravile izravno ili putem tih trećih strana.

3.   Neovisna vanjska tijela ili stručnjake na koje upućuje stavak 1. točka (b) odabire, ovlašćuje i plaća Europski parlament. Oni su ovlašteni za reviziju računa u okviru prava mjerodavnog u državi članici u kojoj se nalazi njihovo sjedište ili poslovni nastan.

4.   Europske političke stranke ili europske političke zaklade pružaju sve informacije koje zatraže neovisna tijela ili stručnjaci u svrhu provođenja revizije.

5.   Neovisna tijela ili stručnjaci obavješćuju Tijelo i nadležnog službenika Europskog parlamenta o bilo kakvoj sumnji na nezakonite radnje, prijevaru ili korupciju koje bi mogle ugroziti financijske interese Unije. Tijelo i dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta o tome obavješćuju predmetne nacionalne kontaktne točke.

Članak 24.

Opća pravila o kontroli

1.   Kontrolu nad europskim političkim strankama ili europskim političkim zakladama u vezi s ispunjavanjem zahtjeva u okviru ove Uredbe izvršava se u suradnji s Tijelom, dužnosnikom za ovjeravanje Europskog parlamenta i nadležnim državama članicama.

2.   Tijelo izvršava kontrolu ispunjenja obveza europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada koje proizlaze iz ove Uredbe, posebno u vezi s člankom 3., člankom 4. stavkom 1. točkama (a), (b) te (d) do (f), člankom 5. stavkom 1. točkama (a) do (e) i (g), člankom 9. stavcima 5. i 6. te člancima 20., 21. i 22.

Dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta izvršava kontrolu ispunjenja obveza europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada u vezi s financiranjem Unije na temelju ove Uredbi u skladu s Financijskom uredbom. U izvršavanju takvih kontrola, Europski parlament poduzima potrebne mjere u području sprečavanja i borbe protiv prijevara koje utječu na financijske interese Unije.

3.   Kontrolu koju izvršava Tijelo i dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta iz stavka 2. ne obuhvaća obveze koje za europske političke stranke i europske političke zaklade proizlaze iz mjerodavnog nacionalnog prava iz članka 14.

4.   Europske političke stranke i europske političke zaklade pružaju informacije koje zatraže Tijelo, dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta, Revizorski sud, Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) ili države članice i koje su potrebne za provedbu kontrole za koju su oni, u okviru ove Uredbe, zaduženi.

Na zahtjev i za potrebe kontrole usklađenosti s člankom 20., europske političke stranke i europske političke zaklade Tijelu pružaju informacije u vezi s doprinosima pojedinačnih članova i njihovim identitetom. Štoviše, prema potrebi, Tijelo od europskih političkih stranaka može zatražiti potpisane izjave o potvrdi od članova koji obnašaju izabrane mandate u svrhu kontrole usklađenosti s uvjetima članka 31. stavka 1. točke (b) prvog podstavka.

Članak 25.

Izvršenje i kontrola u vezi sa financiranjem Unije

1.   Odobrena sredstva za financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada utvrđuju se u okviru godišnjeg postupka donošenja proračuna i provode u skladu s ovom Uredbom i Financijskom uredbom.

Uvjete za doprinose i bespovratna sredstva utvrđuje dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta u svom pozivu na dodjelu doprinosa i pozivu za podnošenje prijedloga.

2.   Kontrola financiranja primljenog iz općeg proračuna Europske unije i njihovim korištenjem provodi se u skladu s Financijskom uredbom.

Kontrola se također provodi na temelju godišnjeg ovjeravanja vanjskog neovisnog revizora u skladu s člankom 23. stavkom 1.

3.   Revizorski sud izvršava svoje revizorske ovlasti u skladu s člankom 287. UFEU-a.

4.   Sve dokumente ili informacije koje su Revizorskom sudu potrebne radi izvršavanja njegove zadaće na zahtjev mu dostavljaju europske političke stranke i europske političke zaklade koje primaju financiranje u skladu s ovom Uredbom.

5.   Odlukom ili sporazumom o doprinosima i bespovratnim sredstvima izrijekom se predviđa revizija europske političke stranke koja je primila doprinos ili europske političke zaklade koja je primila bespovratna sredstva iz općeg proračuna Europske unije. Reviziju, na temelju evidencije ili na licu mjesta, provode Europski parlament i Revizorski sud.

6.   Revizorski sud i dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta ili bilo koje drugo vanjsko tijelo koje je dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta za to ovlastio, mogu na licu mjesta provesti potrebne kontrole i provjere kako bi potvrdili zakonitost rashoda i pravilnu provedbu odredaba odluke ili sporazuma o doprinosima i bespovratnim sredstvima, a u slučaju europskih političkih zaklada pravilnu provedbu programa rada ili djelovanja. Europska politička stranka ili europska politička zaklada koja je u pitanju dužne su dostaviti sve dokumente ili informacije potrebne za provedbu ove zadaće.

7.   Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) smije provoditi istrage, uključujući kontrole i istrage na licu mjesta, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (17) te Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (18), s ciljem utvrđivanja je li u skladu s ovom Uredbom došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite radnje koja je naštetila financijskim interesima Unije vezanima za doprinose ili bespovratna sredstva. Dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta može, ako je to potrebno, na temelju rezultata istrage donijeti odluku o povratu sredstava.

Članak 26.

Tehnička podrška

Cjelokupna tehnička podrška koju europskim političkim strankama pruža Europski parlament temelji se na načelu jednakog postupanja. Tehnička se podrška pruža pod uvjetima ne manje povoljnima od uvjeta pod kojima se drugim vanjskim organizacijama i udrugama mogu dodijeliti slične pogodnosti, a ostvaruje se uz račun i plaćanje.

Članak 27.

Sankcije

1.   U skladu s člankom 16., Tijelo odlučuje iz Registra brisati europsku političku stranku ili europsku političku zakladu u sljedećim situacijama:

(a)

ako je protiv stranke ili zaklade koja je u pitanju bila izrečena pravomoćna presuda (res judicata) zbog nezakonitih radnji štetnih za financijske interese Unije kao što je utvrđeno člankom 106. stavkom 1. Financijske uredbe;

(b)

ako se uspostavilo da sukladno postupcima iz članka 10. stavcima 2. do 5. više ne zadovoljava jedan uvjet ili više njih iz članka 3. stavka 1. točaka (a), (c) i (e) te članka 3. stavka 2.; ili

(c)

ako zahtjev države članice za brisanjem iz Registra zbog ozbiljnog neispunjavanja obveza iz nacionalnog prava ispunjava zahtjeve iz članka 16. stavka 3. točke (b).

2.   Tijelo izriče financijske sankcije u sljedećim situacijama:

(a)

nemjerljiva kršenja:

i.

u slučaju nepoštovanja zahtjeva iz članka 9. stavaka 5. ili 6.;

ii.

u slučaju neispunjavanja preuzetih obveza i nepridržavanja informacija koje je pružila europska politička stranka ili europska politička zaklada u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama (a), (b) te (d) do (f) i člankom 5. stavkom 1. točkama (a), (b), (d) i (e);

iii.

u slučaju da se ne dostavi popis donatora i njihovih donacija u skladu s člankom 20. stavkom 2. ili se ne prijave donacije u skladu s člankom 20. stavcima 3. i 4.;

iv.

ako europska politička stranka ili europska politička zaklada prekrši obveze navedene u članku 23. stavku 1. i članku 24. stavku 4.;

v.

ako je protiv europske političke stranke ili europske političke zaklade bila izrečena pravomoćna presuda (res judicata) zbog nezakonitih radnji štetnih za financijske interese Unije kao što je utvrđeno člankom 106. stavkom 1. Financijske uredbe;

vi.

kada je europska politička stranka ili europska politička zaklada koja je u pitanju u bilo kojem trenutku s namjerom propustila dostaviti informaciju ili je s namjerom dostavila neispravnu ili krivu informaciju ili kada tijela ovlaštena ovom Uredbom za provođenje revizije ili kontrole primatelja financijskih sredstava iz općeg proračuna Europske unije utvrde nepravilnosti u godišnjim financijskim izvještajima koje se smatraju značajnim izostavljanjem ili pogrešnim prikazivanjem stavki u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima definiranim u članku 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002;

(b)

mjerljiva kršenja:

i.

ako je europska politička stranka ili europska politička zaklada prihvatila donacije i doprinose koji nisu dopušteni na temelju članka 20. stavka 1. ili 5., osim ako su ispunjeni uvjeti iz članka 20. stavka 6.;

ii.

u slučaju nepoštovanja zahtjeva iz članaka 21. i 22.

3.   Dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta može europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi onemogućiti buduće financiranje Unije u razdoblju do pet godina ili do 10 godina u slučajevima ponovljenog kršenja u petogodišnjem razdoblju, kada je proglašena krivom za kršenja navedena u stavku 2. točki (a) podtočkama v. i vi. Time se ne dovode u pitanje ovlasti dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta navedene u članku 204.n Financijske uredbe.

4.   Za potrebe stavaka 2. i 3., na europsku političku stranku ili europsku političku zakladu primjenjuju se sljedeće financijske sankcije:

(a)

Kada je riječ o nemjerljivim kršenjima, fiksni postotak godišnjeg proračuna predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade:

5 %, ili

7,5 % u slučaju istodobnih kršenja, ili

20 % u slučaju kada je predmetno kršenje ponovljeno kršenje, ili

trećina navedenih postotaka ako je europska politička stranka ili europsko političko tijelo dobrovoljno prijavilo prekršaj Tijelu i ako je službeno pokrenuta istraga, čak i u slučaju istodobnog kršenja ili ponovljenog kršenja, a stranka ili zaklada koja je u pitanju je poduzela primjerene korektivne mjere,

50 % godišnjeg proračuna predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade iz prethodne godine ako je protiv nje bila izrečena pravomoćna presuda (res judicata) zbog nezakonitih radnji štetnih za financijske interese Unije kao što je utvrđeno člankom 106. stavkom 1. Financijske uredbe;

(b)

U slučajevima mjerljivih kršenja, fiksni postotak nepropisno primljenih ili neprijavljenih iznosa u skladu sa sljedećom ljestvicom, uz maksimalnih 10 % godišnjeg proračuna predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade:

100 % nepropisno primljenih ili neprijavljenih iznosa ako je riječ o iznosima koji ne premašuju 50 000 EUR, ili

150 % nepropisno primljenih ili neprijavljenih iznosa ako je riječ o iznosima iznad 50 000 EUR ali nižima od 100 000 EUR, ili

200 % nepropisno primljenih ili neprijavljenih iznosa ako je riječ o iznosima iznad 100 000 EUR ali nižima od 150 000 EUR, ili

250 % nepropisno primljenih ili neprijavljenih iznosa ako je riječ o iznosima iznad 150 000 EUR ali nižima od 200 000 EUR, ili

300 % nepropisno primljenih ili neprijavljenih iznosa ako je riječ o iznosima iznad 200 000 EUR, ili

trećina iznad navedenih postotaka ako je europska politička stranka ili europska politička zaklada dobrovoljno prijavila kršenje Tijelu i/ili ako je dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta službeno pokrenuo istragu a stranka ili zaklada koja je u pitanju je poduzela prikladne korektivne mjere.

Za primjenu iznad navedenih postotaka, svaka se donacija ili svaki doprinos razmatraju pojedinačno.

5.   Svaki puta kada europska politička stranka ili europska politička zaklada počini istodobna kršenja ove Uredbe, primjenjuju se samo sankcije predviđene za najozbiljnija kršenja, osim ako je drukčije predviđeno stavkom 4. točkom (a).

6.   Sankcije utvrđene ovom Uredbom podliježu zastari nakon isteka pet godina od datuma kada je izvršeno predmetno kršenje ili, u slučaju trajnih ili ponovljenih kršenja, od datuma prestanka zadnjeg kršenja.

Članak 28.

Suradnja između Tijela, dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta i država članica

1.   Tijelo, dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta i države članice dijele informacije putem nacionalnih kontaktnih točaka i redovito se međusobno obavješćuju o pitanjima vezanima za odredbe o financiranju, kontrolama i sankcijama.

2.   Također se dogovaraju oko praktičnih pitanja u vezi s tom razmjenom informacija, uključujući objavu povjerljivih informacija ili dokaza i suradnju među državama članicama.

3.   Dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta obavješćuje Tijelo o svim nalazima koji bi mogli dati povoda izricanju sankcija u okviru članka 27. stavaka od 2. do 4. kako bi se Tijelu omogućilo poduzimanje odgovarajućih mjera.

4.   Tijelo obavješćuje dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta o svakoj odluci koju je donijelo u vezi sa sankcijama kako bi mu omogućilo poduzimanje prikladnih koraka u okviru Financijske uredbe.

Članak 29.

Korektivne mjere i načela dobrog upravljanja

1.   Prije donošenja konačne odluke u vezi sa sankcijama iz članka 27., Tijelo ili dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta dužni su omogućiti predmetnoj europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi da uvede mjere potrebne za popravljanje situacije u razumnom roku, koji ne bi trebao biti duži od mjesec dana. Tijelo ili dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta posebno omogućuju ispravljanje službeničkih i aritmetičkih pogrešaka, dostavljanje dodatnih dokumenata ili pružanje dodatnih informacija, po potrebi, ili ispravljanje manjih pogrešaka.

2.   Ako europska politička stranka ili europska politička zaklada nije poduzela korektivne mjere unutar roka iz stavka 1., donosi se odluka o odgovarajućim sankcijama iz članka 27.

3.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na uvjete navedene u članku 3. stavku 1. točkama od (b) do (d) i u članku 3. stavku 2. točki (c).

Članak 30.

Povrat

1.   Na temelju odluke Tijela o brisanju iz Registra europske političke stranke ili europske političke zaklade, dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta povlači ili ukida svaku odluku ili svaki sporazum koji su u tijeku o financiranju Unije, osim u slučajevima predviđenima člankom 16. stavkom 2. točkom (c) i člankom 3. stavkom 1. točkama (b) i (d). Također osigurava povrat svih financijskih sredstava Unije, uključujući sva nepotrošena sredstva Unije od prethodnih godina.

2.   Europska politička stranka ili europska politička zaklada kojoj je izrečena sankcija zbog kršenja navedenih u članku 27. stavku 1. i članku 27. stavku 2. točki (a) podtočkama v. i vi. više iz toga razloga ne ispunjava zahtjeve iz članka 18. stavka 2. Kao posljedica toga, dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta dužan je ukinuti sporazum o dodjeli doprinosa ili bespovratnih sredstava ili odluku o financiranju Unije na temelju ove Uredbe te osigurati povrat prekomjerno isplaćene iznose na temelju sporazuma ili odluke o dodjeli doprinosa ili bespovratnih sredstava, uključujući sva neiskorištena sredstva Unije iz prethodnih godina.

U slučaju takvog ukinuća, uplate dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta ograničavaju se na stvarne prihvatljive rashode europske političke stranke ili europske političke zaklade do datuma stupanja na snagu odluke o prestanku.

Ovaj se stavak primjenjuje na slučajeve iz članka 16. stavka 2. točke (c) i članka 3. stavka 1. točaka (b) i (d).

POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Informiranje građana

Podložno člancima 21. i 22. i njihovim vlastitim statutima i unutarnjim postupcima, europske političke stranke u kontekstu izbora za Europski parlament mogu poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi obavijestile građane Unije o udruživanjima nacionalnih političkih stranaka, kandidata i predmetnih europskih političkih stranaka.

Članak 32.

Transparentnost

1.   Na internetskoj stranici uspostavljanoj u tu svrhu Europski parlament, pod ovlasti njegovog dužnosnika za ovjeravanje, objavljuje sljedeće podatke:

(a)

nazive i statute svih registriranih europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada, zajedno s dokumentima podnesenima u sklopu njihovih zahtjeva za registraciju u skladu s člankom 8. najkasnije četiri tjedna nakon što je Tijelo donijelo svoju odluku i nakon toga sve izmjene o kojima je u skladu s člankom 9. stavcima 5. i 6. Tijelo obaviješteno;

(b)

popis zahtjeva koji nisu odobreni, zajedno s dokumentima podnesenima u sklopu zahtjeva za registraciju prema članku 8. te razloge odbijanja najkasnije četiri tjedna nakon što je Tijelo donijelo svoju odluku;

(c)

godišnje izvješće s tablicom iznosa plaćenih svakoj europskoj političkoj stranci i europskoj političkoj zakladi za svaku financijsku godinu za koju su primljeni doprinosi ili plaćena bespovratna sredstva iz općeg proračuna Europske unije;

(d)

godišnje financijske izvještaje i izvješća vanjske revizije iz članka 23. stavka 1. te završna izvješća o provedbi programa rada ili djelovanjima europskih političkih zaklada;

(e)

imena donatora i njihovih donacija koje su europske političke stranke i europske političke zaklade prijavile u skladu s člankom 20. stavcima 2., 3. i 4., uz iznimku donacija fizičkih osoba čija vrijednost ne premašuje iznos od 1 500 EUR na godinu po donatoru i koje se prijavljuje kao „manje donacije”, Donacije fizičkih osoba čija je godišnja vrijednost između 1 500 EUR i 3 000 EUR ne objavljuju se bez prethodno danog pisanog pristanka odgovarajućeg donatora. Ako nije dano prethodno odobrenje, takve se donacije smatraju „manjim donacijama”. Ukupni iznos manjih donacija i broj donatora po kalendarskoj godini također se objavljuju;

(f)

doprinose iz članka 20. stavaka 7. i 8. koje su europske političke stranke i europske političke zaklade prijavile u skladu s člankom 20. stavkom 2., uključujući identitet stranaka ili organizacija članica koji su te doprinose dali;

(g)

detalje i razloge svih konačnih odluka koje je Tijelo donijelo u skladu s člankom 27., uključujući, gdje je to relevantno, mišljenja koja je donio odbor neovisnih uglednih osoba u skladu s člancima 10. i 11., uz uvažavanje Uredbe (EZ) br. 45/2001;

(h)

detalje razloga za sve konačne odluke koje je dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta donio u skladu s člankom 27.;

(i)

opis tehničke podrške pružene europskim političkim strankama; i

(j)

izvješće Europskog parlamenta o procjeni primjene ove Uredbe i o financiranim aktivnostima iz članka 38.

2.   Europski parlament objavljuje popis pravnih osoba koje su članovi jedne od europskih političkih stranaka i koji je u skladu s člankom 4. stavkom 2. priložen statutu stranke i ažuriran u skladu s člankom 9. stavkom 6., kao i ukupni broj pojedinačnih članova.

3.   Osobni podaci ne objavljuju se na internetskoj stranici kako je navedeno u stavku 1. osim u slučajevima koji su u skladu sa stavkom 1. točkama (a), (e) ili (g).

4.   Europske političke stranke i europske političke zaklade dužne su u javno dostupnoj izjavi o privatnosti osobnih podataka pružiti potencijalnim članovima i donatorima informacije koje se zahtijevaju u skladu s člankom 10. Direktive 95/46/EZ i obavijestiti ih da će Europski parlament, Tijelo, OLAF, Revizorski sud, države članice ili vanjska tijela ili stručnjaci koje su ta tijela ovlastila njihove osobne podatke obrađivati u svrhe revizije i provođenja kontrole te o uvjetima pod kojima se njihovi osobni podaci objavljuju na internetskoj stranici iz stavka 1. prema uvjetima iz ovog članka. U primjeni članka 11. Uredbe (EZ) 45/2001 dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta dužan je uključiti iste informacije u pozive na dodjelu doprinosa ili podnošenje prijedloga iz članka 18. stavka 1. ove Uredbe.

Članak 33.

Zaštita osobnih podataka

1.   Pri obradi osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom, Tijelo, Europski parlament i odbor neovisnih uglednih osoba iz članka 11. dužni su pridržavati se Uredbe (EZ) br. 45/2001. Za potrebe obrade osobnih podataka smatra ih se voditeljima obrade u skladu s člankom 2. stavkom (d) te Uredbe.

2.   Pri obrađivanju osobnih podatka u skladu s ovom Uredbom europske političke stranke i europske političke zaklade, države članice pri provođenju kontrole nad aspektima vezanima uz financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada u skladu s člankom 24. te neovisna tijela ili stručnjaci ovlašteni za reviziju računa prema članku 23. stavku 1. imaju obvezu pridržavati se Direktive 95/46/EZ i nacionalnih odredaba donesenih na temelju nje. U svrhe obrade osobnih podataka smatra ih se voditeljima obrade u skladu s člankom 2. stavkom (d) te Direktive.

3.   Tijelo, Europski parlament i odbor neovisnih uglednih osoba iz članka 11. osiguravaju da se u skladu s ovom Uredbom osobni podaci koje su prikupili ne koriste u bilo koju drugu svrhu osim radi osiguravanja zakonitosti, pravilnosti i transparentnosti financiranja europskih političkih stanaka i europskih političkih zaklada te članstva europskih političkih stranaka. Dužni su u skladu s člankom 32. sve osobne podatke prikupljene u ovu svrhu izbrisati najkasnije 24 mjeseca nakon objave njihovih relevantnih dijelova.

4.   Države članice i neovisna tijela ili stručnjaci ovlašteni za reviziju računa obvezni su koristiti se osobnim podacima koje prime samo radi provođenja kontrole financiranja europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. U skladu s člankom 28., nakon prijenosa osobnih podataka dužni su ih izbrisati u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom.

5.   Osobne se podatke može čuvati i nakon vremenskih rokova utvrđenih stavkom 3. ili predviđenih mjerodavnim nacionalnim pravom iz stavka 4. ako je takvo čuvanje potrebno za pravne ili upravne postupke vezane za financiranje europske političke stranke ili europske političke zaklade ili za članstvo europske političke stranke. Svi takvi osobni podaci brišu se najkasnije sedam dana nakon datuma zaključenja navedenih postupaka konačnom odlukom ili nakon svih revizija, žalbi, sporova ili zahtjeva.

6.   Voditelji obrade iz stavaka 1. i 2. dužni su provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osobne podatke zaštitilo od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, izmjene ili neovlaštenog objavljivanja ili pristupa, osobito kada obrada takvih podataka uključuje njihov prijenos preko mreže, te od svih ostalih nezakonitih oblika obrade.

7.   Europski nadzornik za zaštitu podataka odgovoran je za praćenje osiguravanje poštovanja i zaštite temeljnih prava i sloboda fizičkih osoba od strane Tijela, Europskog parlamenta i odbora neovisnih uglednih osoba iz članka 11. tijekom obrade osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom. Ne dovodeći u pitanje nijedno pravno sredstvo, svaki ispitanik smije podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka ako smatra da su Tijelo, Europski parlament ili odbor u postupku obrade njegovih podataka prekršili njegovo pravo na zaštitu osobnih podataka.

8.   Europske političke stranke i europske političke zaklade, države članice i neovisna tijela ili stručnjaci ovlašteni za reviziju računa prema ovoj Uredbi smatraju se odgovornima u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom za svaku štetu koju prema ovoj Uredbi prouzroče tijekom obrade osobnih podataka. Države članice osiguravaju primjenu učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje ove Uredbe, Direktive 95/46/EZ i nacionalnih odredaba koje su na temelju nje usvojene, a osobito za zlouporabu osobnih podataka.

Članak 34.

Pravo na saslušanje

Prije donošenja odluke koja može negativno utjecati na prava europske političke stranke, europske političke zaklade ili podnositelja kako je navedeno u članku 8., Tijelo ili dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta saslušavaju predstavnike europske političke stranke, europske političke zaklade ili podnositelja koji su u pitanju. Tijelo ili Europski parlament navode razloge za donošenje svoje odluke.

Članak 35.

Pravo žalbe

Odluke donesene na temelju ove Uredbe mogu biti predmet sudskog postupka pred Sudom Europske Unije u skladu s odgovarajućim odredbama UFEU-a.

Članak 36.

Delegiranje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima ovim člankom.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 3.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od 24. studenoga 2014. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 3. Odlukom o poništenju prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Poništenje proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Ono ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćava Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen u skladu s člankom 7. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 3. stupa na snagu samo ako se tomu ne usprotive ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca po obavještavanju Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da se ne protive. Taj se rok produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 37.

Postupak u odboru

1.   Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 38.

Ocjenjivanje

Nakon savjetovanja s Tijelom, Europski parlament do sredine 2018. godine objavljuje izvješće o primjeni ove Uredbe i o financiranim aktivnostima. Izvješće, prema potrebi, navodi moguće izmjene koje treba uvesti u statut i sustave financiranja.

Prije kraja 2018. godine, Komisija predstavlja izvješće o primjeni ove Uredbe i, prema potrebi, zakonodavni prijedlog izmjene Uredbe.

Članak 39.

Učinkovita primjena

Države članice donose odgovarajuće odredbe radi osiguranja učinkovite primjene ove Uredbe.

Članak 40.

Stavljanje izvan snage

Uredbu (EZ) br. 2004/2003 stavlja se izvan snage s učinkom od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Ona se, međutim, nastavlja primjenjivati u vezi s aktima i obvezama vezanima uz financiranje političkih stranaka ili političkih zaklada na europskoj razini za proračunske godine 2014., 2015., 2016. i 2017.

Članak 41.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Komisija usvaja delegirane akte iz članka 7. stavka 2. i iz članka 8. stavka 3. točke (a) najkasnije do 1. srpnja 2015.

Ova se Uredba primjenjuje od 1. siječnja 2017. Tijelo iz članka 6. uspostavlja se, međutim, do 1. rujna 2016. Europske političke stranke i europske političke zaklade registrirane nakon 1. siječnja 2017. mogu se prijaviti za financiranje na temelju ove Uredbe za one aktivnosti koje započinju u proračunskoj godini 2018. ili nakon nje.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 22. listopada 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

B. DELLA VEDOVA


(1)  SL C 133, 9.5.2013., str. 90.

(2)  SL C 62, 2.3.2013., str. 77.

(3)  SL C 67, 7.3.2013., str. 1.

(4)  Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 29. rujna 2014.

(5)  Uredba (EZ) br. 2004/2003. Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenog 2003. o statusu i financiranju političkih stranaka na europskoj razini (SL L 297, 15.11.2003., str. 1.).

(6)  SL C 296 E, 2.10.2012., str. 46.

(7)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(8)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(9)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(10)  SL C 253, 3.9.2013., str. 12.

(11)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(12)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.)

(13)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.).

(14)  Uredba Vijeća br. 1. od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL 17, 6.10.1958., str. 385.).

(15)  SL L 278, 08.10.1976., str. 5.

(16)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

(17)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(18)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenog 1996. o provjerama i inspekcijama na licu mjesta koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).


PRILOG

Tipizirana izjava koju ispunjava svaki podnositelj

Dolje potpisani, u potpunosti ovlašten od strane [naziv europske političke stranke ili europske političke zaklade] ovime potvrđuje da se:

[Naziv europske političke stranke ili europske političke zaklade] obvezuje zadovoljiti uvjete za registraciju utvrđene u članku 3. stavku 1. točki (c) ili članku 3. stavku 2. točki (c) Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014, osobito u svom programu i aktivnostima poštovati vrijednosti na kojima se temelji Europska unija kako je navedeno u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji, osobito poštovanje ljudskog dostojanstva, slobodu, demokraciju, jednakost, vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.

Potpis ovlaštene osobe:

Naslov (gđa, g., …), prezime i ime:

 

Funkcija u organizaciji koja se prijavljuje za registraciju kao europska politička stranka/europska politička zaklada:

 

Mjesto/datum:

 

Potpis: